Fikrət rzayev söZ. SÖZ konstruktorluğUYüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/76
tarix31.05.2017
ölçüsü3,17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   76

söz

j

sаjsoj

suj

sıj

sij

sej

süj

səj

söj

ç

sаçsoç

suç

sıç

siç

seç

süç

səç

söç

V

ksаk

sok

suk

sık

sik

sek

sük

sək

sök

ş

sаşsoş

suş

sış

siş

seş

süş

səş

söş

VI

nsаn

son

sun

sın

sin

sen

sün

sən

sön

VII


m

sаm

som

sum

sım

sim

sem

süm

səm

söm

VIII


r

sаr

sor

sur

sır

sir

ser

sür

sər

sör

q

sаqsoq

suq

sıq

siq

seq

süq

səq

söq

k’

sаk’sok’

suk’

sık’

sik’

sek’

sük’

sək’

sök’

IX

ğsаğ

soğ

suğ

sığ

siğ

seğ

süğ

səğ

söğ

x

sаxsox

sux

sıx

six

sex

süx

səx

söx

h

sаhsoh

suh

sıh

sih

seh

süh

səh

söh

ümumi


12

6

3

4

6

5

3

7

4

Fe`l


6

5

1

4

2

3

2

3

3

Cəmi


50

42

Cədvəl 4 – 12

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

zаlzol

zul

zıl

zil

zel

zül

zəl

zöl

b

zаbzob

zub

zıb

zib

zeb

züb

zəb

zöb

II

vzаv

zov

zuv

zıv

ziv

zev

züv

zəv

zöv

p

zаpzop

zup

zıp

zip

zep

züp

zəp

zöp

f

zаfzof

zuf

zıf

zif

zef

züf

zəf

zöf

d

zаdzod

zud

zıd

zid

zed

züd

zəd

zöd

t

zаtzot

zut

zıt

zit

zet

züt

zət

zöt

III


y

zаy

zoy

zuy

zıy

ziy

zey

züy

zəy

zöy

g

zаgzog

zug

zıg

zig

zeg

züg

zəg

zög

c

zаczoc

zuc

zıc

zic

zec

züc

zəc

zöc

s

zаszos

zus

zıs

zis

zes

züs

zəs

zös

IV

zzаz

zoz

zuz

zız

ziz

zez

züz

zəz

zöz

j

zаjzoj

zuj

zıj

zij

zej

züj

zəj

zöj

ç

zаçzoç

zuç

zıç

ziç

zeç

züç

zəç

zöç

V

kzаk

zok

zuk

zık

zik

zek

zük

zək

zök

ş

zаşzoş

zuş

zış

ziş

zeş

züş

zəş

zöş

VI

nzаn

zon

zun

zın

zin

zen

zün

zən

zön

VII


m

zаm

zom

zum

zım

zim

zem

züm

zəm

zöm

VIII


r

zаr

zor

zur

zır

zir

zer

zür

zər

zör

q

zаqzoq

zuq

zıq

ziq

zeq

züq

zəq

zöq

k’

zаk’zok’

zuk’

zık’

zik’

zek’

zük’

zək’

zök’

IX

ğzаğ

zoğ

zuğ

zığ

ziğ

zeğ

züğ

zəğ

zöğ

x

zаxzox

zux

zıx

zix

zex

züx

zəx

zöx

h

zаhzoh

zuh

zıh

zih

zeh

züh

zəh

zöh

ümumi


6

3

2

1

2

2

Fe`l


2

Cəmi


16

43

Cədvəl 4 – 13

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

jаljol

jul

jıl

jil

jel

jül

jəl

jöl

b

jаbjob

jub

jıb

jib

jeb

jüb

jəb

jöb

II

vjаv

jov

juv

jıv

jiv

jev

jüv

jəv

jöv

p

jаpjop

jup

jıp

jip

jep

jüp

jəp

jöp

f

jаfjof

juf

jıf

jif

jef

jüf

jəf

jöf

d

jаdjod

jud

jıd

jid

jed

jüd

jəd

jöd

t

jаtjot

jut

jıt

jit

jet

jüt

jət

jöt

III


y

jаy

joy

juy

jıy

jiy

jey

jüy

jəy

jöy

g

jаgjog

jug

jıg

jig

jeg

jüg

jəg

jög

c

jаcjoc

juc

jıc

jic

jec

jüc

jəc

jöc

s

jаsjos

jus

jıs

jis

jes

jüs

jəs

jös

IV

zjаz

joz

juz

jız

jiz

jez

jüz

jəz

jöz

j

jаjjoj

juj

jıj

jij

jej

jüj

jəj

jöj

ç

jаçjoç

juç

jıç

jiç

jeç

jüç

jəç

jöç

V

k

jok

juk

jık

jik

jek

jük

jək

jök

ş

jаşjoş

juş

jış

jiş

jeş

jüş

jəş

jöş

VI

njаn

jon

jun

jın

jin

jen

jün

jən

jön

VII


m

jаm

jom

jum

jım

jim

jem

jüm

jəm

jöm

VIII


r

jаr

jor

jur

jır

jir

jer

jür

jər

jör

q

jаqjoq

juq

jıq

jiq

jeq

jüq

jəq

jöq

k’

jаk’jok’

juk’

jık’

jik’

jek’

jük’

jək’

jök’

IX

ğjаğ

joğ

juğ

jığ

jiğ

jeğ

jüğ

jəğ

jöğ

x

jаxjox

jux

jıx

jix

jex

jüx

jəx

jöx

h

jаhjoh

uh

jıh

jih

jeh

jüh

jəh

jöh

ümumi


Fe`l

Cəmi


44

Cədvəl 4 – 14

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

çаlçol

çul

çıl

çil

çel

çül

çəl

çöl

b

çаbçob

çub

çıb

çib

çeb

çüb

çəb

çöb

II

vçаv

çov

çuv

çıv

çiv

çev

çüv

çəv

çöv

p

çаpçop

çup

çıp

çip

çep

çüp

çəp

çöp

f

çаfçof

çuf

çıf

çif

çef

çüf

çəf

çöf

d

çаdçod

çud

çıd

çid

çed

çüd

çəd

çöd

t

çаtçot

çut

çıt

çit

çet

çüt

çət

çöt

III


y

çаy

çoy

çuy

çıy

çiy

çey

çüy

çəy

çöy

g

çаgçog

çug

çıg

çig

çeg

çüg

çəg

çög

c

çаcçoc

çuc

çıc

çic

çec

çüc

çəc

çöc

s

çаsços

çus

çıs

çis

çes

çüs

çəs

çös

IV

zçаz

çoz

çuz

çız

çiz

çez

çüz

çəz

çöz

j

çаjçoj

çuj

çıj

çij

çej

çüj

çəj

çöj

ç

çаççoç

çuç

çıç

çiç

çeç

çüç

çəç

çöç

V

kçаk

çok

çuk

çık

çik

çek

çük

çək

çök

ş

çаşçoş

çuş

çış

çiş

çeş

çüş

çəş

çöş

VI

nçаn

çon

çun

çın

çin

çen

çün

çən

çön

VII


m

çаm

çom

çum

çım

çim

çem

çüm

çəm

çöm

VIII


r

çаr

çor

çur

çır

çir

çer

çür

çər

çör

q

çаqçoq

çuq

çıq

çiq

çeq

çüq

çəq

çöq

k’

çаk’çok’

çuk’

çık’

çik’

çek’

çük’

çək’

çök’

IX

ğçаğ

çoğ

çuğ

çığ

çiğ

çeğ

çüğ

çəğ

çöğ

x

çаxçox

çux

çıx

çix

çex

çüx

çəx

çöx

h

çаhçoh

çuh

çıh

çih

çeh

çüh

çəh

çöh

ümumi


9

2

1

2

6

1

1

4

5

Fe`l


5

1

1

2

Cəmi


31

45

Cədvəl 4 – 15

Qr.


N

o

-siF

o

-а--o-

-u-


-ı-

-i-


-e-

-ü-


-ə-

-ö-


1

2

34

5

67

8

910

11

Il

kаl

kol

kul

kıl

kil

kel

kül

kəl

köl

b

kаbkob

kub

kıb

kib

keb

küb

kəb

köb

II

vkаv

kov

kuv

kıv

kiv

kev

küv

kəv

köv

p

kаpkop

kup

kıp

kip

kep

küp

kəp

köp

f

kаfkof

kuf

kıf

kif

kef

küf

kəf

köf

d

kаdkod

kud

kıd

kid

ked

küd

kəd

köd

t

kаtkot

kut

kıt

kit

ket

küt

kət

köt

III


y

kаy

koy

kuy

kıy

kiy

key

küy

kəy


Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   76
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə