Fikrət rzayev söZ. SÖZ konstruktorluğUYüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə76/76
tarix31.05.2017
ölçüsü3,17 Mb.
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76

Fikrət Rzayev

REDAKSİYADAN: F.Rzayevin ümumi dilçilik probleminə həsr olunmuş bu 

məqaləsi redaksiyamıza professorlar Afat Qurbanovun və Əbülfəz Rəcəbovun rə`y-

ləri ilə birgə daxil olmuşdur. Müəllifin mülahizələrinin maraqlı olduğunu və məqalə-

nin polemik ruhunu nəzərə alaraq onun çapını məqsədəuyğun saydıq. “İslamın səsi” qəzeti sayı 10 (58) 02.08.1995.

546

FİKRƏT RZAYEVİN «UNİKAL» QƏZETİNƏ MÜSAHİBƏSİ

“Dilimizdəki istənilən söz sanki bir riyazi düsturdur”

Fikrət Rzayev: “Dilin mənşəyi ilə bağlı axtarışlarımın ilk qaynağı, daha doğru-

su, bulağın gözü milli- azadlıq hərəkatı oldu”. 

Mə`lum olduğu kimi, danışıq dilinin mənşəyi barədə lap qədim dövrlərdən baş-

layaraq ən müxtəlif nəzəriyyələr irəli sürülsə də, bu problem hələ də ciddi bir müəm-

ma olaraq qalır. Qocaman mühəndis Fikrət Rzayevin danışıq dilinin və sözlərin 

mənşəyi ilə bağlı araşdırmaları respublikanın elmi ictimaiyyəti tərəfindən maraqla 

qarşılanıb. Qəribəsi budur ki, Fikrət müəllim ixtisasca “humanitar” deyil, “texnar”-

dır. Onun bu il çapdan çıxmış “Söz” monoqrafiyası Azərbaycan Milli Elmlər Aka-

demiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda dilçi alimlərin iştirakı ilə müzakirə 

edilib...

Beləliklə, dillərin və sözlərin mənşəyi barədə suallarımızı mühəndis Fikrət Rza-

yev cavablandırır. 

-Fikrət müəllim, Sizin dilin və sözlərin yaranış prinsipi barədə nəzəriyyəniz 

respublikanın müvafiq elmi dairələrində ciddi maraq doğurub. Sizdən xahiş edirik 

ki, bu barədə oxucularımıza da sadə və anlaşıqlı formada mə`lumat verəsiniz.

-İstənilən dildəki istənilən söz, sanki bir riyazi düsturdur. Sözlərdəki danışıq 

səsləri müəyyən məntiqi əsaslarla birləşərək mə`naları ifadə edən konstruksiya-

lar əmələ gətirir. Sözlərin quruluşunda təsadüfi heç bir danışıq səsi yoxdur. Hər 

bir danışıq səsi sanki bu düsturun vacib və əvəzedilməz komponentidir. 

-Bəs biz danışığımızda istifadə etdiymiz bu fonemləri hazır şəkildə haradan 

“götürürük”?

-Azərbaycan dilindəki danışıq səsləri və ya fonemlər bizə, həqiqətən də, hazır 

şəkildə verilib. Onların sayı 33-dür, çünki biz iki səsi yazıda eyni hərflə - “k” ilə 

ifadə edirik. Başqa dillərdə fonemlərin sayı müxtəlifdir, 28 fonemdən başlayaraq 52 

fonemi olan cürbəcür dillər qeydə alınıb.

-Sizin nəzəriyyəniz başqa dillərə də təbiq edilə bilirmi? Yə`ni bu tezislər ancaq 

Azərbaycan dili üçündür, yoxsa dünyanın bütün dilləri üçündür?

-Yox. Mən bu il çapdan çıxmış “Söz” kitabımda üç dilin – Azərbaycan, rus 

və alman dillərinin materiallarından istifadə etmişəm. Nəticə isə çox maraqlı alınıb 

və müsbət nəticələr ortalığa qoyub. Dil materiallarının mənim nəzəriyyəm əsasında 

tədqiqi göstərir ki, bütün dünya dillərindəki sözlər eyni prinsip və eyni mə`na kons-

truksiyaları əsasında meydana gəlib.-Yə`ni dünyanın bütün dilləri eyni səs qanunauyğunluqlarına görə tərtiblə-

nib?

-Bəli. Hələlik mənim tədqiqata cəlb etdiyim bu üç dildir. Amma dillər müxtəlif 

olsa da, danışıq səsləri – fonemlər bu dillərin üçündə  də eyni funksiyanı daşıyır 

və eyni mə`naya malikdir. Mən əminəm ki, digər dillərə məxsus sözlər də mənim 

nəzəriyyəm əsasında yoxlanılsa, nəticə eyni olacaq. Tədqiqata cəlb etdiyim dillərə 

məxsus danışıq səsləri işlənmə tə`yinatına görə ciddi fərqlər nümayiş etdirmir.547

-Bəs Azərbaycanın elmi ictimaiyyətinin Sizin tədqiqatlara münasibəti necə-

dir?

-Respublikadakı dilçilərin mənim nəzəriyyəmə münasibəti bir mə`nalı deyil və 

bu da təbiidir. Elmi ictimaiyyət orta məktəb sinfi deyil ki, hamı əlini qaldırıb bir səs-

lə “bəli” desin. Yanaşmalar müxtəlifdir, amma ümumi münasibət müsbətdir.-Məsələn, dilçilərimizdən kimlər sizin nəzəriyyənizə müsbət şəkildə yanaşır-

lar?

-Nəsrəddin Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru 

Buludxan Xəlilov, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Nizami 

Cəfərov və akademik Afat Qurbanov mənim elmi əsərlərimlə ciddi şəkildə maraq-

lanırlar və araşdırmalarım barədəki ümumi rəyləri müsbətdir. Professor Buludxan 

Xəlilov həm də mənim “Söz” monoqrafik araşdırmamın elmi redaktorudur və ona 

ön söz yazıb. Bildiyimə görə, digər dilçilərimiz də hazırda mənim “Söz” kitabımı 

oxumaqla məşğuldurlar.-Bildiyimə görə, özünüz ixtisasca mühəndis-mexaniksiniz. Bəs necə oldu ki, 

mühəndis-mexanik dilin mənşəyi və dildəki sözlərin yaranma mexanizmi ilə ma-

raqlanmağa başladı?

-Bilirsiniz, insan beyni maraq dairəsinə görə çox rəngarəng sahələri əhatə edir. 

Əgər sən mühəndis-mexaniksənsə, bu o demək deyil ki, sən elə mütləq dəmirdən 

konstruksiyalar barədə düşünməlisən. İnsan ömrü boyu ancaq eyni predmet barədə 

düşünə bilməz axı. İnsan beyninin çox macəraları var. Bir də görürsən ki, elə fantas-

tik mənzərələr açılır beynində.-Amma yenə də hansı fakt, hansı impuls Sizi dilin və sözlərin mənşəyi barədə 

mülahizələrə gətirib çıxardı? Bu kəşf prosesi necə başladı?

-Hər şey ötən əsrin 90-cı illərində, yəni 20-22 il bundan əvvəl bütün Azərbay-

canı bürümüş milli-azadlıq hərəkatı və mitinqlər zamanı başlandı. Mən bir vətəndaş 

kimi bu mitinqlərin əksəriyyətində iştirak edir və mitinqlərdə çıxış edənlərin nitqlə-

rini diqqətlə izləyirdim. Qəflətən bir sual doğdu beynimdə: adamlar niyə məhz bu 

sözlərlə danışırlar və sözlərdəki səslərin növbələnməsi niyə məhz bu cürdür? Fikir 

vermədən işlətdiyimiz danışıq səslərinin arxasında hansı sirlər gizlənir? Bu səslərin 

növbələşməsi niyə məhz bu mə`nanı formalaşdırır? Göründüyü kimi, bu suallar elə 

də asan suallar deyildi və onlara cavab tapılmalıydı. Beləliklə, düşünməyə və söz-

ləri təhlil etməyə başladım. Yə`ni dilin və sözlərin mənşəyi barədəki nəzəriyyəm 

Azərbaycan xalqının müstəqillik tarixi ilə eyni vaxtda başladı. Mən onu da anladım 

ki, Azərbaycan xalqı bu milli-azadlıq hərəkatında bir xalq kimi yenidən yaranmağa 

başlayır və bu zaman tamamilə yeni düşüncə tərzindən istifadə etməlidir. Deməli, bu 

məqamda sözlərə xüsusi fikir verilməlidir. Bu analıiz prosesi 4-5 il davam etdi və lap 

sonda danışıq səslərinin hamısının semantikasını, yəni mə`nasını tapa bildim. Yə`ni 

tutaq ki, “a” səsinin və yaxud “t” səsinin mə`na funksiyasını tapdım və gördüm ki, 

danışıq səsləri bütün sözlərdə eyni vəzifəni yerinə yetirir.

-Deməli, Sizin axtarışlarınıza təkan verən milli-azadlıq hərəkatı oldu?

-Bəli, dilin mənşəyi ilə bağlı axtarışlarımın ilk qaynağı, daha doğrusu, bulağın 

gözü milli-azadlıq hərəkatı oldu.


548

-Sözlərin arxitekturası ilə Kainatdakı proseslər, memarlıq abidələrinin quru-

luşu arasında uyğunluqlar, hansısa bir harmoniya müşahidə olunurmu?

-Sözün düzü, bu istiqamətdə axtarışlar aparmamışam və konkret heç nə 

deyə bilmərəm. Amma güman ki, müəyyən qanunauyğunluqlar olmalıdır. 

Amma sözlər üzərində apardığım müşahidələr bunu deməyə əsas verir ki, söz-

lərlə istənilən hərəkətin arasında müəyyən bağlılıqlar var və bu bağlılıq daha 

çox istiqamətlə bağlıdır. Kainata gəlincə isə, danışıq səsləri Kainatda baş verən 

bütün prosesləri ehtiva edə bilir. Yə`ni danışıq səsləri ilə proseslər bir vəhdət 

halındadır. Məsələn, saitlər istənilən sözdə istiqamətin müəyyən edilməsinə 

xidmət edir.

-Bəs saitlərlə samitlərin əsas mə`na fərqi nədədir?

-Saitlərin  əsas işi, istiqaməti ifadə etməkdir. Məsələn, “uzun” sözündəki “u” 

səsi davamlı məsafəni ifadə edir. Və yaxud “u” səsi “ulduz” sözündə də eyni funksi-

yanı daşıyır. Saitlərin mə`na xüsusiyyətlərini anlamaq üçün bu cəhətə xüsusi diqqət 

yetirmək lazımdır. Samitlər isə hadisələrin özünü, onun əsas, başlıca  əlamətlərini 

göstərir.-Məşhur alim akademik Marrın vaxtilə belə bir ideyası olub ki, elə bir zaman 

gələcək ki, səsli danışıq itəcək və insanlar bir-birləri ilə telepatik şəkildə  əlaqə 

saxlayacaqlar, yə`ni “şüur dili” yaranacaq. Marr onu da bildirirdi ki, bütün dillər 

vahid bir dildən yaranıb. Buna, “Günəş dil nəzəriyyəsi” də deyilir. Sizin nəzəriyyə-

nizlə bu nəzəriyyə arasında bir yaxınlıq varmı?

-Haçansa danışıq dilinin itəcəyi barədə ideya ilə razılaşmıram. Çünki onsuz da 

Kainatda istənilən varlıq tamamilə uzaqdakı varlıqla düşüncə vasitəsilə əlaqə yarada 

bilir. Belə bir təmas üsulu lap qədimlərdən mə`lumdur və Kainatda yeganə ünsiyyət 

forması məhz bu cür baş tutur. Qardaşım Vahid Rzayev demişkən, [Kainatın ölçü və 

miqyasında Azərbaycan dili, dilçiliyi o qədər zəngin olan bir dildir ki, bu dildə Nuh, 

Xızır, Zərdüşt danışdı, kainatın konstruksiya və mexanikası dilçiliyini bizim əraziyə 

- azərbaycanlılara gətirib, çatdırdı, bəxş etdi. Onlar fəlsəfə, astronomiya kimi elmi 

gətirməklə o elmlərdən Yer üzü bəhrələndi.

Bütün yüksək elmi mətnlərin qıfılı müəllif, açarı isə oxuculardır. 

Bütün hallara, hərəkətlərə, həndəsi bucaqlara, varlıqlara baxdımsa da, onları 

elmdə, elmləri isə onların əhatəsində gördüm. 

“A” – hərfi kainat konstruksiyasıdır. Alfavitin (əlifbanın) ilk hərfi də “A” - dır. 

İki istinad xətti bir “Mütləq”ə istiqamətlənməklə zirvədə İşıq göstərirsə (piramida 

tipi), “O” İşıqdan (Nurdan) yayılan, törəyən şüa şölədirsə, ondan isə zərrələr yayılar-

sa, biz A - zərlərik (İşıqdan zərrə törəyər). A- zər bəydirsə və sonda Candırsa İişığın 

canlısıyıqsa), ona görə biz A - zərlərik. A - zər – bəy - canlılarıq. Yaranışın Nuha 

qədər, Nuhdan sonra ilkiyik. 

“Haralısan?” – deyəndə, inciməyək. O mənim “Vətən balamdır, ərazim, torpaq 

payımdır, Azərbaycanımdır!”.

Ərazimiz və özümüz Nuha qədər, Nuhdan sonra heç vaxt ətrafımıza, xalqla-

ra, mədəniyyətlərə ziyankarlıqla, saxtakarlıqlarla yanaşmadıq. “O” bizi, ərazimizi 

tufandan Nuha qədər də, Nuhdan sonra da hifz etdi, qorudu. İşıqla, zərlə yenə də 


549

işıqlı etdi. Daş qayalarda (Gəmiqaya, Qobustan, Azıx mağarası) yazılı etdi, tarixlərə 

başlanğıc etdi. 

Bütün bəşəriyyət, ərazilərindən asılı olmayaraq, iki hecalı söz başlanğıcından 

söz deyər. “Nə - nə”, “də - də”, “ba - ba”, “mə - mə” və s. tələffüz edər. Körpələrə biz 

insanlarmı o ikihecalı məntiqi adlıqları mənimsədirik? Köklü olaraq yox! O körpələr 

Yer üzündə hansı dili, dilçiliyi təmsil edərlər? Kainat dili, dilçiliyini! Körpələrin ilk 

ikihecalı sözlərin tələffüzü “Kainat Dilçilik Akademiyasının məzunlarına” bənzəmi-

rikmi?]

-Elmi araşdırmalarınızı nəşr etdirmək imkanlarınız necədir?

-Təxminən, 15-20 il əvvəl başladığım tədqiqatları yalnız bu il kitab halında 

oxuculara çatdıra bildim. Səbəbi isə maliyyənin olmaması idi. Hazırda bu yöndə tə-

dqiqatları əhatə edən ikinci kitabım – “Söz konstruktorluğu” çapdan çıxmaq üzrədir. 

Bundan əvvəl isə elmi dərgilərdə və bəzi qəzetlərdə yazılarım dərc edilib. 

Söhbətləşdi: Fərzuq Seyidbəyli 

“Unikal” qəzeti,  9.10.2012550

551

MÜNDƏRİCAT

“SÖZ”

RЕDАKTORDАN .....................................................................................4

Kitaba dair kiçik bir söz .............................................................................7

DİLLƏR, SÖZLƏR KAİNATLARA BAĞLIDIR .....................................7

Müəllifdən ..................................................................................................8

FƏSİL I. 

FONEMLƏR NƏYƏ İŞARƏDİR .............................................................9

Sözlərdə fonemlərin mə`nа əmələgətirici vəzifə və əlаmətləri ..................9

Fonem və sözlərin bəzi xüsusiyyətləri .....................................................17

Bəsit və mürəkkəb fonemlər ....................................................................17

Bə`zi stаtistik universalilərə dаir .............................................................19FƏSİL II

İKİSƏSLİ SÖZLƏRİN MƏ`NАLАRININ ARAŞDIRILMASI .............55

İkisəsli sözlərin mə`nаlаrının аrаşdırılmаsı .............................................55

Аzərbаycаn dili üzrə ikisəsli sözlər .........................................................55

Alman dili üzrə ikisəsli sözlər ..................................................................65

Rus dili üzrə ikisəsli sözlər ......................................................................68FƏSİL III. 

ÜÇSƏSLİ SÖZLƏRİN MƏ`NALARININ ARAŞDIRILMASI .............74

Azərbaycan dili üzrə üçsəsli sözlər ..........................................................74

Alman dili üzrə üçsəsli sözlər ..................................................................98

Rus dili üzrə üçsəsli sözlər .....................................................................106

FƏSİL IV. 

DÖRDSƏSLİ SÖZLƏRİN MƏ`NALARININ ARAŞDIRILMASI .....116

Azərbaycan dili üzrə dördsəsli sözlər ....................................................116

Alman dili üzrə dördsəsli sözlər ............................................................170

Rus dili üzrə dördsəsli sözlər .................................................................202


552

FƏSİL V.

BEŞ  VƏ  DAHA  ÇOХ  SƏSLİ  SÖZLƏRİN MƏ`NALARININ  

ARAŞDIRILMASI ................................................................................234

Azərbaycan dili üzrə çoхsəsli  sözlər .....................................................234

Alman dili üzrə çoхsəsli sözlər ..............................................................258

Rus dili üzrə çoхsəsli sözlər ...................................................................270Əlavə. DİLİN YARADILMASINA DAİR  İLAHİ NƏZƏRİYYƏ .......277

Kainat və onun varlıqları haqqında qısa mə`lumat ................................278

Yerdə həyatın başlanması .......................................................................279

Yerdəyişmə (Ölüm) ................................................................................287

Yerdə ilk mədəniyyətlər .........................................................................290

Sözlərin araşdırılması üzrə dilçiliyin tariхinə kiçik bir nəzər ................292

Dilləri və sözləri  Böyük Yaradan yaradıb .............................................293

İstifadə edilmiş ədəbiyyat .......................................................................296

“SÖZ KONSTRUKTORLUĞU”

SÖZÜN SİRLƏR ALƏMİ .....................................................................298

GİRİŞ .....................................................................................................301

Bəzi stаtistik universalilərə dаir .............................................................304

Yeni söz konstruksiyalarının layihələndirməsi haqqında .......................305

Nəticə .....................................................................................................315

Qədim azərbaycan dili tarixinə dair qısa bir mə`lumat ..........................315

Sözlərdə fonemlərin mə`nа əmələgətirici vəzifə və əlаmətləri ..............320İstifadə edilmiş ədəbiyyat .......................................................................328

“SÖZÜN SİRRİ- SƏSİN SİRRİ” 

HEÇ BİR İDDİASI OLMAYAN MÜHƏNDİS .....................................330

OXUCUYA MÜRACİƏT ......................................................................332

ALLAHA MÜRACİƏT .........................................................................332

DİLÇİLƏRƏ TƏŞƏKKÜRLƏR ...........................................................333

GİRİŞ .....................................................................................................335

SAİTLƏRİN MƏ`NA ƏMƏLƏGƏTİRİCİ ƏLAMƏT VƏ 

VƏZİFƏLƏRİ ........................................................................................338

BİR NEÇƏ SÖZ AHƏNG QANUNU HAQQINDA.............................346

SAMİTLƏRİN MƏ`NA ƏMƏLƏGƏTİRİCİ 

ƏLAMƏT VƏ VƏZİFƏLƏRİ ...............................................................346


553

DAHA BİR NEÇƏ SÖZ SAMİTLƏR BARƏSİNDƏ ..........................376

ŞƏKİLÇİLƏR BARƏSİNDƏ BİR NEÇƏ SÖZ ...................................377

NƏTİCƏ ................................................................................................378

ALLAH MƏNƏ DİL VERİB Kİ... ........................................................378

ANA DİLİM ...........................................................................................380

İZAHLI LÜĞƏT ....................................................................................383

DAS RESÜMEE DES BUCHES “DAS WORT” UND 

VERBUNDENE MATERİALEN

WAS ERKLÄREN SICH DIE PHONEMEN?  .....................................386

DIE BEDEUTUNGENTSTEHENDE PFLICHTEN UND ZEICHNEN 

DER PHONEMEN IN DEN WÖRTERN .............................................386

MEANING-FORMING DUTIES AND FEATURES

OF THE PHONEMES IN WORDS .......................................................397РЕЗЬЮМЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ТЕКСТАХ,  

И О КНИГАХ

ОТ РЕДАКТОРА ..................................................................................406

О «ЯЗЫКЕ АДАМА» ..........................................................................409

ИНТЕРВЬЮ ФИКРЕТА РЗАЕВА ГАЗЕТЕ «УНИКАЛ» .................413

ПОДВИЖНИК НАУКИ И РОДИНЫ .................................................417

О РЗАЕВЕ ФИКРЕТ ГАСАН ОГЛУ ...................................................424

ЯЗЫКИ И СЛОВА СВЯЗАНЫ СО ВСЕЛЕННЫМИ .......................427

БОЖЕСТВЕННАЯ ТЕОРИЯ О СОЗДАНИИ ЯЗЫКА .....................429

Краткие сведения о Вселенной и ее существах ................................430

Начало жизни на земле ........................................................................431

Переселение (смерть) ..........................................................................441

Первые цивилизации на Земле ...........................................................444

ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ  ПО ЧАСТИ 

АНАЛИЗА СЛОВ  ................................................................................447

ЯЗЫКИ И СЛОВА СОЗДАЛ ВЕЛИКИЙ   ТВОРЕЦ ........................448

НА ЧТО УКАЗЫВАЮТ ФОНЕМЫ? .................................................451

ДВУХГОЛОСНЫЕ СЛОВА РУССКОГО ЯЗЫКА ............................461

Четырехголосные слова русского языка ............................................464

По многоголосным словам русского языка .......................................467


554

ESSENCE OF THE “WORD” BOOK AND 

RELATED MATERİALS

BY EDİTOR...........................................................................................469

“ABOUT ADAM’S LANGUAGE”.......................................................472

FİKRAT RZAYEV’S INTERVİEW FOR THE “UNİKAL” 

NEWSPAPER ........................................................................................475

HE WAS THANKFUL, VERY PLAİN, PATRİOT OF SCİENCE 

AND HOMELAND... ............................................................................479

A SCİENTİFİC RESEARCHER AND ENGİNEER .............................487

LANGUAGES AND WORDS ARE RELATED TO UNİVERSES......489

DIVINE THEORY ON CREATION OF LANGUAGE ........................491

Short Information about the Universe  and Its Creatures ......................492

Start of Life on the Earth .......................................................................493

Transference (Death) ..............................................................................502

The First Cultures on the Earth ..............................................................505

SHORT REVIEW OF THE HISTORY OF LINGUISTICS

ON INVESTIGATION OF WORDS .....................................................508

THE GREAT CREATOR CREATED

THE LANGUAGES AND THE WORDS .............................................510

WHAT DO THE PHONEMES INDICATE? .........................................512

MEANING-FORMING DUTIES AND FEATURES

OF THE PHONEMES IN WORDS .......................................................512

SOME PART OF AZERİ WORDS İNTERPRETED 

İN THE BOOK ......................................................................................521

Some part of German words interpreted in the book .............................523

Some part of  Russian words interpreted in the book ............................526

ƏLAVƏLƏR

TƏŞƏKKÜRLÜ, SADƏDƏN-SADƏ, ELM VƏ 

VƏTƏN FƏDAİSİ .................................................................................529

Elmi, tədqiqatçı, mühəndis ....................................................................539

Fikrət Həsən  oğlu Rzayevin   ailə üzvləri adından ...............................542

“ADƏM DİLİ HAQQINDA” ................................................................543

Fikrət Rzayevin «Unikal» qəzetinə müsahibəsi .....................................546


555

Qeyd üçün

556

Qeyd üçün

557

 Kitab Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

Qeyri Hökümət təşkilatlarına 

Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ilə

 təkrar nəşr olunmuşdur.

558

    

Format:70x100 1/16, həcmi: 35 ç.v., 

tiraj: 300 nüsxə, ofset üsulu ilə çap edilmişdir

 

“Ziya” Nəşriyyat Poliqrafiya MərkəziDirektor:   Sevda Mikayılqızı

Dizayn: 


Şamil Qurbanov

E-mail:ziyamika@mail.ru

Tel.:   (+99412) 492 75 52

Mob.: (+99450) 315 15 22559

“AqRa” Elmin İnkişafına Dəstək İctimai Birliyi 

tərəfindən təkrar nəşr  olunmuşdur.

Ünvan: Bakı, Xocalı prospekti, 24 a

Tel: +99412 4903353

.      +99450 2100524

       +99455 2060524

E:mail: info@aqra.az və aqra_tehsil@mail.ru  oxucuların əlaqə yaratması üçün             www.aqra.az -da bu kitabla və digər materiallarla da tanış olmaq olar.

Fikrət Həsən oğlu   RZAYEV

SÖZ.

SÖZ KONSTRUKTORLUĞU.

SÖZÜN SİRRİ.

(II nəşr)


Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   68   69   70   71   72   73   74   75   76
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə