Fikrət rzayev söZ. SÖZ konstruktorluğUYüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/76
tarix31.05.2017
ölçüsü3,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   76

təm

töm

VIII


r

tаr

tor

tur

tır

tir

ter

tür

tər

tör

q

tаqtoq

tuq

tıq

tiq

teq

tüq

təq

töq

k’

tаk’tok’

tuk’

tık’

tik’

tek’

tük’

tək’

tök’

IX

ğtаğ

toğ

tuğ

tığ

tiğ

teğ

tüğ

təğ

töğ

x

tаxtox

tux

tıx

tix

tex

tüx

təx

töx

h

tаhtoh

tuh

tıh

tih

teh

tüh

təh

töh

ümumi


12

6

7

4

5

2

3

7

1

Fe`l


2

1

1

1

1

1

Cəmi


47

38

Cədvəl 4 – 8

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

yаlyol

yul

yıl

yil

yel

yül

yəl

yöl

b

yаbyob

yub

yıb

yib

yeb

yüb

yəb

yöb

II

vyаv

yov

yuv

yıv

yiv

yev

yüv

yəv

yöv

p

yаpyop

yup

yıp

yip

yep

yüp

yəp

yöp

f

yаfyof

yuf

yıf

yif

yef

yüf

yəf

yöf

d

yаdyod

yud

yıd

yid

yed

yüd

yəd

yöd

t

yаtyot

yut

yıt

yit

yet

yüt

yət

yöt

III


y

yаy

yoy

yuy

yıy

yiy

yey

yüy

yəy

yöy

g

yаgyog

yug

yıg

yig

yeg

yüg

yəg

yög

c

yаcyoc

yuc

yıc

yic

yec

yüc

yəc

yöc

s

yаsyos

yus

yıs

yis

yes

yüs

yəs

yös

IV

zyаz

yoz

yuz

yız

yiz

yez

yüz

yəz

yöz

j

yаjyoj

yuj

yıj

yij

yej

yüj

yəj

yöj

ç

yаçyoç

yuç

yıç

yiç

yeç

yüç

yəç

yöç

V

kyаk

yok

yuk

yık

yik

yek

yük

yək

yök

ş

yаşyoş

yuş

yış

yiş

yeş

yüş

yəş

yöş

VI

nyаn

yon

yun

yın

yin

yen

yün

yən

yön

VII


m

yаm

yom

yum

yım

yim

yem

yüm

yəm

yöm

VIII


r

yаr

yor

yur

yır

yir

yer

yür

yər

yör

q

yаqyoq

yuq

yıq

yiq

yeq

yüq

yəq

yöq

k’

yаk’yok’

yuk’

yık’

yik’

yek’

yük’

yək’

yök’

IX

ğyаğ

yoğ

yuğ

yığ

yiğ

yeğ

yüğ

yəğ

yöğ

x

yаxyox

yux

yıx

yix

yex

yüx

yəx

yöx

h

yаhyoh

yuh

yıh

yih

yeh

yüh

yəh

yöh

ümumi


13

6

3

2

1

5

2

1

Fe`l


8

3

1

2

2

Cəmi


33

39

Cədvəl 4 – 9

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

gаlgol

gul

gıl

gil

gel

gül

gəl

göl

b

gаbgob

gub

gıb

gib

geb

güb

gəb

göb

II

vgаv

gov

guv

gıv

giv

gev

güv

gəv

göv

p

gаpgop

gup

gıp

gip

gep

güp

gəp

göp

f

gаfgof

guf

gıf

gif

gef

güf

gəf

göf

d

gаdgod

gud

gıd

gid

ged

güd

gəd

göd

t

gаtgot

gut

gıt

git

get

güt

gət

göt

III


y

gаy

goy

guy

gıy

giy

gey

güy

gəy

göy

g

gаggog

gug

gıg

gig

geg

güg

gəg

gög

c

gаcgoc

guc

gıc

gic

gec

güc

gəc

göc

s

gаsgos

gus

gıs

gis

ges

güs

gəs

gös

IV

zgаz

goz

guz

gız

giz

gez

güz

gəz

göz

j

gаjgoj

guj

gıj

gij

gej

güj

gəj

göj

ç

gаçgoç

guç

gıç

giç

geç

güç

gəç

göç

V

kgаk

gok

guk

gık

gik

gek

gük

gək

gök

ş

gаşgoş

guş

gış

giş

geş

güş

gəş

göş

VI

ngаn

gon

gun

gın

gin

gen

gün

gən

gön

VII


m

gаm

gom

gum

gım

gim

gem

güm

gəm

göm

VIII


r

gаr

gor

gur

gır

gir

ger

gür

gər

gör

q

gаqgoq

guq

gıq

giq

geq

güq

gəq

göq

k’

gаk’gok’

guk’

gık’

gik’

gek’

gük’

gək’

gök’

IX

ğgаğ

goğ

guğ

gığ

giğ

geğ

güğ

gəğ

göğ

x

gаxgox

gux

gıx

gix

gex

güx

gəx

göx

h

gаhgoh

guh

gıh

gih

geh

güh

gəh

göh

ümumi


3

2

3

3

3

4

5

6

Fe`l


1

1

2

3

2

Cəmi


29

40

Cədvəl 4-10

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

cаlcol

cul

cıl

cil

cel

cül

cəl

cöl

b

cаbcob

cub

cıb

cib

ceb

cüb

cəb

cöb

II

vcаv

cov

cuv

cıv

civ

cev

cüv

cəv

cöv

p

cаpcop

cup

cıp

cip

cep

cüp

cəp

cöp

f

cаfcof

cuf

cıf

cif

cef

cüf

cəf

cöf

d

cаdcod

cud

cıd

cid

ced

cüd

cəd

cöd

t

cаtcot

cut

cıt

cit

cet

cüt

cət

cöt

III


y

cаy

coy

cuy

cıy

ciy

cey

cüy

cəy

cöy

g

cаgcog

cug

cıg

cig

ceg

cüg

cəg

cög

c

cаccoc

cuc

cıc

cic

cec

cüc

cəc

cöc

s

cаscos

cus

cıs

cis

ces

cüs

cəs

cös

IV

zcаz

coz

cuz

cız

ciz

cez

cüz

cəz

cöz

j

cаjcoj

cuj

cıj

cij

cej

cüj

cəj

cöj

ç

cаçcoç

cuç

cıç

ciç

ceç

cüç

cəç

cöç

V

kcаk

cok

cuk

cık

cik

cek

cük

cək

cök

ş

cаşcoş

cuş

cış

ciş

ceş

cüş

cəş

cöş

VI

ncаn

con

cun

cın

cin

cen

cün

cən

cön

VII


m

cаm

com

cum

cım

cim

cem

cüm

cəm

cöm

VIII


r

cаr

cor

cur

cır

cir

cer

cür

cər

cör

q

cаqcoq

cuq

cıq

ciq

ceq

cüq

cəq

cöq

k’

cаk’cok’

cuk’

cık’

cik’

cek’

cük’

cək’

cök’

IX

ğcаğ

coğ

cuğ

cığ

ciğ

ceğ

cüğ

cəğ

cöğ

x

cаxcox

cux

cıx

cix

cex

cüx

cəx

cöx

h

cаhcoh

cuh

cıh

cih

ceh

cüh

cəh

cöh

ümumi


6

2

2

3

7

1

4

1

Fe`l


1

2

2

Cəmi


26

41

Cədvəl 4 – 11

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

sаlsol

sul

sıl

sil

sel

sül

səl

söl

b

sаbsob

sub

sıb

sib

seb

süb

səb

söb

II

vsаv

sov

suv

sıv

siv

sev

süv

səv

söv

p

sаpsop

sup

sıp

sip

sep

süp

səp

söp

f

sаfsof

suf

sıf

sif

sef

süf

səf

söf

d

sаdsod

sud

sıd

sid

sed

süd

səd

söd

t

sаtsot

sut

sıt

sit

set

süt

sət

söt

III


y

sаy

soy

suy

sıy

siy

sey

süy

səy

söy

g

sаgsog

sug

sıg

sig

seg

süg

səg

sög

c

sаcsoc

suc

sıc

sic

sec

süc

səc

söc

s

sаssos

sus

sıs

sis

ses

süs

səs

sös

IV

zsаz

soz

suz

sız

siz

sez

süz

səzYüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   76
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə