Fikrət rzayev söZ. SÖZ konstruktorluğUYüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/76
tarix31.05.2017
ölçüsü3,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

vаğ

voğ

vuğ

vığ

viğ

veğ

vüğ

vəğ

vöğ

x

vаxvox

vux

vıx

vix

vex

vüx

vəx

vöx

h

vаhvoh

vuh

vıh

vih

veh

vüh

vəh

vöh

ümumi


7

1

22

4

Fe`l1

1

Cəmi16

34

Cədvəl 4 – 4

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

pаlpol

pul

pıl

pil

pel

pül

pəl

pöl

b

pаbpob

pub

pıb

pib

peb

püb

pəb

pöb

II

vpаv

pov

puv

pıv

piv

pev

püv

pəv

pöv

p

pаppop

pup

pıp

pip

pep

püp

pəp

pöp

f

pаfpof

puf

pıf

pif

pef

püf

pəf

pöf

d

pаdpod

pud

pıd

pid

ped

püd

pəd

pöd

t

pаtpot

put

pıt

pit

pet

püt

pət

pöt

III


y

pаy

poy

puy

pıy

piy

pey

püy

pəy

pöy

g

pаgpog

pug

pıg

pig

peg

püg

pəg

pög

c

pаcpoc

puc

pıc

pic

pec

püc

pəc

pöc

s

pаspos

pus

pıs

pis

pes

püs

pəs

pös

IV

zpаz

poz

puz

pız

piz

pez

püz

pəz

pöz

j

pаjpoj

puj

pıj

pij

pej

püj

pəj

pöj

ç

pаçpoç

puç

pıç

piç

peç

püç

pəç

pöç

V

kpаk

pok

puk

pık

pik

pek

pük

pək

pök

ş

pаşpoş

puş

pış

piş

peş

püş

pəş

pöş

VI

npаn

pon

pun

pın

pin

pen

pün

pən

pön

VII


m

pаm

pom

pum

pım

pim

pem

püm

pəm

pöm

VIII


r

pаr

por

pur

pır

pir

per

pür

pər

pör

q

pаqpoq

puq

pıq

piq

peq

püq

pəq

pöq

k’

pаk’pok’

puk’

pık’

pik’

pek’

pük’

pək’

pök’

IX

ğpаğ

poğ

puğ

pığ

piğ

peğ

püğ

pəğ

pöğ

x

pаxpox

pux

pıx

pix

pex

püx

pəx

pöx

h

pаhpoh

puh

pıh

pih

peh

püh

pəh

pöh

ümumi


5

1

21

3

15

Fe`l


1

Cəmi


18

 


35

Cədvəl 4 – 5

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

fаlfol

ful

fıl

fil

fe’l

fül

fəl

föl

b

fаbfob

fub

fıb

fib

feb

füb

fəb

föb

II

vfаv

fov

fuv

fıv

fiv

fev

füv

fəv

föv

p

fаpfop

fup

fıp

fip

fep

füp

fəp

föp

f

fаffof

fuf

fıf

fif

fef

füf

fəf

föf

d

fаdfod

fud

fıd

fid

fed

füd

fəd

föd

t

fаtfot

fut

fıt

fit

fet

füt

fət

föt

III


y

fаy

foy

fuy

fıy

fiy

fey

füy

fəy

föy

g

fаgfog

fug

fıg

fig

feg

füg

fəg

fög

c

fаcfoc

fuc

fıc

fic

fec

füc

fəc

föc

s

fаsfos

fus

fıs

fis

fes

füs

fəs

fös

IV

zfаz

foz

fuz

fız

fiz

fez

füz

fəz

föz

j

fаjfoj

fuj

fıj

fij

fej

füj

fəj

föj

ç

fаçfoç

fuç

fıç

fiç

feç

füç

fəç

föç

V

kfаk

fok

fuk

fık

fik

fek

fük

fək

fök

ş

fаşfoş

fuş

fış

fiş

feş

füş

fəş

föş

VI

nfаn

fon

fun

fın

fin

fen

fün

fən

fön

VII


m

fаm

fom

fum

fım

fim

fem

füm

fəm

föm

VIII


r

fаr

for

fur

fır

fir

fer

für

fər

för

q

fаqfoq

fuq

fıq

fiq

feq

füq

fəq

föq

k’

fаk’fok’

fuk’

fık’

fik’

fek’

fük’

fək’

fök’

IX

ğfаğ

foğ

fuğ

fığ

fiğ

feğ

füğ

fəğ

föğ

x

fаxfox

fux

fıx

fix

fex

füx

fəx

föx

h

fаhfoh

fuh

fıh

fih

feh

füh

fəh

föh

ümumi


3

1

13

2

11

Fe`l


Cəmi

12

36

Cədvəl 4 – 6

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

dаldol

dul

dıl

dil

del

dül

dəl

döl

b

dаbdob

dub

dıb

dib

deb

düb

dəb

döb

II

vdаv

dov

duv

dıv

div

dev

düv

dəv

döv

p

dаpdop

dup

dıp

dip

dep

düp

dəp

döp

f

dаfdof

duf

dıf

dif

def

düf

dəf

döf

d

dаddod

dud

dıd

did

ded

düd

dəd

död

t

dаtdot

dut

dıt

dit

det

düt

dət

döt

III


y

dаy

doy

duy

dıy

diy

dey

düy

dəy

döy

g

dаgdog

dug

dıg

dig

deg

düg

dəg

dög

c

dаcdoc

duc

dıc

dic

dec

düc

dəc

döc

s

dаsdos

dus

dıs

dis

des

düs

dəs

dös

IV

zdаz

doz

duz

dız

diz

dez

düz

dəz

döz

j

dаjdoj

duj

dıj

dij

dej

düj

dəj

döj

ç

dаçdoç

duç

dıç

diç

deç

düç

dəç

döç

V

kdаk

dok

duk

dık

dik

dek

dük

dək

dök

ş

dаşdoş

duş

dış

diş

deş

düş

dəş

döş

VI

ndаn

don

dun

dın

din

den

dün

dən

dön

VII


m

dаm

dom


dum

dım

dim

dem

düm

dəm


döm

VIII


r

dаr

dor

dur

dır

dir

der

dür

dər

dör

q

dаqdoq

duq

dıq

diq

deq

düq

dəq

döq

k’

dаk’dok’

duk’

dık’

dik’

dek’

dük’

dək’

dök’

IX

ğdаğ

doğ

duğ

dığ

diğ

değ

düğ

dəğ

döğ

x

dаxdox

dux

dıx

dix

dex

düx

dəx

döx

h

dаhdoh

duh

dıh

dih

deh

düh

dəh

döh

ümumi


9

6

4

2

8

1

5

7

5

Fe`l


1

4

2

2

1

2

3

3

Cəmi


47

37

Cədvəl 4 – 7

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

tаltol

tul

tıl

til

tel

tül

təl

töl

b

tаbtob

tub

tıb

tib

teb

tüb

təb

töb

II

vtаv

tov

tuv

tıv

tiv

tev

tüv

təv

töv

p

tаptop

tup

tıp

tip

tep

tüp

təp

töp

f

tаftof

tuf

tıf

tif

tef

tüf

təf

töf

d

tаdtod

tud

tıd

tid

ted

tüd

təd

töd

t

tаttot

tut

tıt

tit

tet

tüt

tət

töt

III


y

tаy

toy

tuy

tıy

tiy

tey

tüy

təy

töy

g

tаgtog

tug

tıg

tig

teg

tüg

təg

tög

c

tаctoc

tuc

tıc

tic

tec

tüc

təc

töc

s

tаstos

tus

tıs

tis

tes

tüs

təs

tös

IV

ztаz

toz

tuz

tız

tiz

tez

tüz

təz

töz

j

tаjtoj

tuj

tıj

tij

tej

tüj

təj

töj

ç

tаçtoç

tuç

tıç

tiç

teç

tüç

təç

töç

V

ktаk

tok

tuk

tık

tik

tek

tük

tək

tök

ş

tаştoş

tuş

tış

tiş

teş

tüş

təş

töş

VI

ntаn

ton

tun

tın

tin

ten

tün

tən

tön

VII


m

tаm

tom

tum

tım

tim

tem

tüm


Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə