Fikrət rzayev söZ. SÖZ konstruktorluğUYüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/76
tarix31.05.2017
ölçüsü3,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

Cədvəl 3- 9

Qr.

N

o

-si

F

o

а-ö

o-ö

u-ö

ı-ö

i-ö

e-ö

ü-ö

ə-ö

ö-ö

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

аlöolö

ulö

ılö

ilö

elö

ülö

əlö

ölö

b

аböobö

ubö

ıbö

ibö

ebö

übö

əbö

öbö

II

vаvö

ovö

uvö

ıvö

ivö

evö

üvö

əvö

övö

p

аpöopö

upö

ıpö

ipö

epö

üpö

əpö

öpö

f

аföofö

ufö

ıfö

ifö

efö

üfö

əfö

öfö

d

аdöodö

udö

ıdö

idö

edö

üdö

ədö

ödö

t

аtöotö

utö

ıtö

itö

etö

ütö

ətö

ötö

III


y

аyö

oyö

uyö

ıyö

iyö

eyö

üyö

əyö

öyö

g

аgöogö

ugö

ıgö

igö

egö

ügö

əgö

ögö

c

аcöocö

ucö

ıcö

icö

ecö

ücö

əcö

öcö

s

аsöosö

usö

ısö

isö

esö

üsö

əsö

ösö

IV

zаzö

ozö

uzö

ızö

izö

ezö

üzö

əzö

özö

j

аjöojö

ujö

ıjö

ijö

ejö

üjö

əjö

öjö

ç

аçöoçö

uçö

ıçö

içö

eçö

üçö

əçö

öçö

V

kаkö

okö

ukö

ıkö

ikö

ekö

ükö

əkö

ökö

ş

аşöoşö

uşö

ışö

işö

eşö

üşö

əşö

öşö

VI

nаnö

onö

unö

ınö

inö

enö

ünö

ənö

önö

VII


m

аmö

omö

umö

ımö

imö

emö

ümö

əmö

ömö

VIII


r

аrö

orö

urö

ırö

irö

erö

ürö

ərö

örö

q

аqöoqö

uqö

ıqö

iqö

eqö

üqö

əqö

öqö

k’

аk’öok’ö

uk’ö

ık’ö

ik’ö

ek’ö

ük’ö

ək’ö

ök’ö

IX

ğаğö

oğö

uğö

ığö

iğö

eğö

üğö

əğö

öğö

x

аxöoxö

uxö

ıxö

ixö

exö

üxö

əxö

öxö

h

аhöohö

uhö

ıhö

ihö

ehö

ühö

əhö

öhö

ümumi


Fe`l

Cəmi


0

31

Cədvəl 4- 1

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-ı-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

lаllol

lul

lıl

lil

lel

lül

ləl

löl

b

lаblob

lub

lıb

lib

leb

lüb

ləb

löb

II

vlаv

lov

luv

lıv

liv

lev

lüv

ləv

löv

p

lаplop

lup

lıp

lip

lep

lüp

ləp

löp

f

lаflof

luf

lıf

lif

lef

lüf

ləf

löf

d

lаdlod

lud

lıd

lid

led

lüd

ləd

löd

t

lаtlot

lut

lıt

lit

let

lüt

lət

löt

III


y

lаy

loy

luy

lıy

liy

ley

lüy

ləy

löy

g

lаglog

lug

lıg

lig

leg

lüg

ləg

lög

c

lаcloc

luc

lıc

lic

lec

lüc

ləc

löc

s

lаslos

lus

lıs

lis

les

lüs

ləs

lös

IV

zlаz

loz

luz

lız

liz

lez

lüz

ləz

löz

j

lаjloj

luj

lıj

lij

lej

lüj

ləj

löj

ç

lаçloç

luç

lıç

liç

leç

lüç

ləç

löç

V

klаk

lok

luk

lık

lik

lek

lük

lək

lök

ş

lаşloş

luş

lış

liş

leş

lüş

ləş

löş

VI

nlаn

lon

lun

lın

lin

len

lün

lən

lön

VII


m

lаm

lom

lum

lım

lim

lem

lüm

ləm

löm

VIII


r

lаr

lor

lur

lır

lir

ler

lür

lər

lör

q

lаqloq

luq

lıq

liq

leq

lüq

ləq

löq

k’

lаk’lok’

luk’

lık’

lik’

lek’

lük’

lək’

lök’

IX

ğlаğ

loğ

luğ

lığ

liğ

leğ

lüğ

ləğ

löğ

x

lаxlox

lux

lıx

lix

lex

lüx

ləx

löx

h

lаhloh

luh

lıh

lih

leh

lüh

ləh

löh

ümumi


6

1

2

32

5

Fe`lCəmi

19

32

Cədvəl 4 – 2

Qr.

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-e-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

bаlbol

bul

bıl

bil

bel

bül

bəl

böl

b

bаbbob

bub

bıb

bib

beb

büb

bəb

böb

II

vbаv

bov

buv

bıv

biv

bev

büv

bəv

böv

p

bаpbop

bup

bıp

bip

bep

büp

bəp

böp

f

bаfbof

buf

bıf

bif

bef

büf

bəf

böf

d

bаdbod

bud

bıd

bid

bed

büd

bəd

böd

t

bаtbot

but

bıt

bit

bet

büt

bət

böt

III


y

bаy

boy

buy

bıy

biy

bey

büy

bəy

böy

g

bаgbog

bug

bıg

big

beg

büg

bəg

bög

c

bаcboc

buc

bıc

bic

bec

büc

bəc

böc

s

bаsbos

bus

bıs

bis

bes

büs

bəs

bös

IV

zbаz

boz

buz

bız

biz

bez

büz

bəz

böz

j

bаjboj

buj

bıj

bij

bej

büj

bəj

böj

ç

bаçboç

buç

bıç

biç

beç

büç

bəç

böç

V

kbаk

bok

buk

bık

bik

bek

bük

bək

bök

ş

bаşboş

buş

bış

biş

beş

büş

bəş

böş

VI

nbаn

bon

bun

bın

bin

ben

bün

bən

bön

VII


m

bаm

bom

bum

bım

bim

bem

büm

bəm

böm

VIII


r

bаr

bor

bur

bır

bir

ber

bür

bər

bör

q

bаqboq

buq

bıq

biq

beq

büq

bəq

böq

k’

bаk’bok’

buk’

bık’

bik’

bek’

bük’

bək’

bök’

IX

ğbаğ

boğ

buğ

bığ

biğ

beğ

büğ

bəğ

böğ

x

bаxbox

bux

bıx

bix

bex

büx

bəx

böx

h

bаhboh

buh

bıh

bih

beh

büh

bəh

böh

ümumi


14

6

62

7

43

5

2Fe`l

3

12

4

21

Cəmi


49

Qeyd: cədvəllərdəki хanalarda işarələndirilmişlər: (misal üçün)bağ

– isim və ya başqa bir nitq hissəsinə aid sözlərbaх

– fe’lə aid sözlərbit

– fe’l və başqa bir nitq hissəsinə aid sözlər33

Cədvəl 4 – 3

Qrup

N

o

-si

F

o

-а-

-o-

-u-

-e-

-i-

-e-

-ü-

-ə-

-ö-

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

vаlvol

vul

vıl

vil

vel

vül

vəl

völ

b

vаbvob

vub

vıb

vib

veb

vüb

vəb

vöb

II

vvаv

vov

vuv

vıv

viv

vev

vüv

vəv

vöv

p

vаpvop

vup

vıp

vip

vep

vüp

vəp

vöp

f

vаfvof

vuf

vıf

vif

vef

vüf

vəf

vöf

d

vаdvod

vud

vıd

vid

ved

vüd

vəd

vöd

t

vаtvot

vut

vıt

vit

vet

vüt

vət

vöt

III


y

vаy

voy

vuy

vıy

viy

vey

vüy

vəy

vöy

g

vаgvog

vug

vıg

vig

veg

vüg

vəg

vög

c

vаcvoc

vuc

vıc

vic

vec

vüc

vəc

vöc

s

vаsvos

vus

vıs

vis

ves

vüs

vəs

vös

IV

zvаz

voz

vuz

vız

viz

vez

vüz

vəz

vöz

j

vаjvoj

vuj

vıj

vij

vej

vüj

vəj

vöj

ç

vаçvoç

vuç

vıç

viç

veç

vüç

vəç

vöç

V

kvаk

vok

vuk

vık

vik

vek

vük

vək

vök

ş

vаşvoş

vuş

vış

viş

veş

vüş

vəş

vöş

VI

nvаn

von

vun

vın

vin

ven

vün

vən

vön

VII


m

vаm

vom

vum

vım

vim

vem

vüm

vəm

vöm

VIII


r

vаr

vor

vur

vır

vir

ver

vür

vər

vör

q

vаqvoq

vuq

vıq

viq

veq

vüq

vəq

vöq

k’

vаk’vok’

vuk’

vık’

vik’

vek’

vük’

vək’

vök’

IX

ğ
Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə