Fikrət rzayev söZ. SÖZ konstruktorluğUYüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/76
tarix31.05.2017
ölçüsü3,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

аyı

oyı

uyı

ıyı

iyı

eyı

üyı

əyı

öyı

g

аgıogı

ugı

ıgı

igı

egı

ügı

əgı

ögı

c

аcıocı

ucı

ıcı

icı

ecı

ücı

əcı

öcı

s

аsıosı

usı

ısı

isı

esı

üsı

əsı

ösı

IV

zаzı

ozı

uzı

ızı

izı

ezı

üzı

əzı

özı

j

аjıojı

ujı

ıjı

ijı

ejı

üjı

əjı

öjı

ç

аçıoçı

uçı

ıçı

içı

eçı

üçı

əçı

öçı

V

kаkı

okı

ukı

ıkı

ikı

ekı

ükı

əkı

ökı

ş

аşıoşı

uşı

ışı

işı

eşı

üşı

əşı

öşı

VI

nаnı

onı

unı

ını

inı

enı

ünı

ənı

önı

VII


аmı omı

umı

ımı

imı

emı

ümı

əmı

ömı

VIII


r

аrı

orı

urı

ırı

irı

erı

ürı

ərı

örı

q

аqıoqı

uqı

ıqı

iqı

eqı

üqı

əqı

öqı

k’ аk’ı ok’ı uk’ıık’ı

ik’ı

ek’ı

ük’ı

ək’ı

ök’ı

IX

ğаğı

oğı

uğı

ığı

iğı

eğı

üğı

əğı

öğı

x

аxıoxı

uxı

ıxı

ixı

exı

üxı

əxı

öxı

h

аhıohı

uhı

ıhı

ihı

ehı

ühı

əhı

öhı

26

Cədvəl 3-5

Qrup

N

o

-si

F

o

а-i

o-i

u-i

ı-i

i-i

e-i

ü-i

ə-i

ö-i

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

аlioli

uli

ıli

ili

eli

üli

əli

öli

b

аbiobi

ubi

ıbi

ibi

ebi

übi

əbi

öbi

II

vаvi

ovi

uvi

ıvi

ivi

evi

üvi

əvi

övi

p

аpiopi

upi

ıpi

ipi

epi

üpi

əpi

öpi

f

аfiofi

ufi

ıfi

ifi

efi

üfi

əfi

öfi

d

аdiodi

udi

ıdi

idi

edi

üdi

ədi

ödi

t

аtioti

uti

ıti

iti

eti

üti

əti

öti

III


y

аyi

oyi

uyi

ıyi

iyi


eyi

üyi

əyi

öyi

g

аgiogi

ugi

ıgi

igi


egi

ügi

əgi

ögi

c

аcioci

uci

ıci

ici

eci

üci

əci

öci

s

аsiosi

usi

ısi

isi

esi

üsi

əsi

ösi

IV

zаzi

ozi

uzi

ızi

izi

ezi

üzi

əzi

özi

j

аjioji

uji

ıji

iji

eji

üji

əji

öji

ç

аçioçi

uçi

ıçi

içi

eçi

üçi

əçi

öçi

V

kаki

oki

uki

ıki

iki

eki

üki

əki

öki

ş

аşioşi

uşi

ışi

işi

eşi

üşi

əşi

öşi

VI

nаni

oni

uni

ıni

ini

eni

üni

əni

öni

VII


m

аmi

omi

umi

ımi

imi

emi

ümi

əmi

ömi

VIII


r

аri

ori

uri

ıri

iri

eri

üri

əri

öri

q

аqioqi

uqi


ıqi

iqi


eqi

üqi


əqi

öqi


k’

аk’i


ok’i

uk’i


ık’i

ik’i


ek’i

ük’i


ək’i

ök’i


IX

ğ

аğioği

uği


ıği

iği


eği

üği


əği

öği


x

аxi


oxi

uxi


ıxi

ixi


exi

üxi


əxi

öxi


h

аhi


ohi

uhi


ıhi

ihi

ehi


ühi

əhi


öhi

ümumi


5

1

55

Fe`l


1

Сəmi


16

27

Cədvəl 3-6

Qr.

N

o

-si

F

o

а-e

o-e

u-e

ı-e

i-e

e-e

ü-e

ə-e

ö-e

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

аleole

ule


ıle

ile


ele

üle


əle

öle


b

аbe


obe

ube


ıbe

ibe


ebe

übe


əbe

öbe


II

v

аveove

uve


ıve

ive


eve

üve


əve

öve


p

аpe


ope

upe


ıpe

ipe


epe

üpe


əpe

öpe


f

аfe


ofe

ufe


ıfe

ife


efe

üfe


əfe

öfe


d

аde


ode

ude


ıde

ide


ede

üde


əde

öde


t

аte


ote

ute


ıte

ite


ete

üte


əte

öte


III

y

аyeoye

uye


ıye

iye


eye

üye


əye

öye


g

аge


oge

uge


ıge

ige


ege

üge


əge

öge


c

аce


oce

uce


ıce

ice


ece

üce


əce

öce


s

аse


ose

use


ıse

ise


ese

üse


əse

öse


IV

z

аzeoze

uze


ıze

ize


eze

üze


əze

öze


j

аje


oje

uje


ıje

ije


eje

üje


əje

öje


ç

аçe


oçe

uçe


ıçe

içe


eçe

üçe


əçe

öçe


V

k

аkeoke

uke


ıke

ike


eke

üke


əke

öke


ş

аşe


oşe

uşe


ışe

işe


eşe

üşe


əşe

öşe


VI

n

аneone

une


ıne

ine


ene

üne


əne

öne


VII

m

аmeome

ume


ıme ime eme

üme


əme

öme


VIII

r

аreore

ure


ıre

ire


ere

üre


əre

öre


q

аqe


oqe

uqe


ıqe

iqe


eqe

üqe


əqe

öqe


k’

аk’e


ok’e

uk’e


ık’e ik’e ek’e

ük’e


ək’e

ök’e


IX

ğ

аğeoğe

uğo


ığe

iğe


eğe

üğe


əğe

öğe


x

аxe


oxe

uxe


ıxe

ixe


exe

üxe


əxe

öxe


h

аhe


ohe

uhe


ıhe

ihe


ehe

ühe


əhe

öhe


ümumi

Fe`l


Cəmi

0

28

Cədvəl 3-7

Qrup

N

o

-si

F

o

а-ü

o-ü

u-ü

ı-ü

i-ü

e-ü

ü-ü

ə-ü

ö-ü

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

аlüolü

ulü

ılü

ilü

elü

ülü

əlü

ölü

b

аbüobü

ubü

ıbü

ibü

ebü

übü

əbü

öbü

II

vаvü

ovü

uvü

ıvü

ivü

evü

üvü

əvü

övü

p

аpüopü

upü

ıpü

ipü

epü

üpü

əpü

öpü

f

аfüofü

ufü

ıfü

ifü

efü

üfü

əfü

öfü

d

аdüodü

udü

ıdü

idü

edü

üdü

ədü

ödü

t

аtüotü

utü

ıtü

itü

etü

ütü

ətü

ötü

III


y

аyü

oyü

uyü

ıyü

iyü

eyü

üyü

əyü

öyü

g

аgüogü

ugü

ıgü

igü

egü

ügü

əgü

ögü

c

аcüocü

ucü

ıcü

icü

ecü

ücü

əcü

öcü

s

аsüosü

usü

ısü

isü

esü

üsü

əsü

ösü

IV

zаzü

ozü

uzü

ızü

izü

ezü

üzü

əzü

özü

j

аjüojü

ujü

ıjü

ijü

ejü

üjü

əjü

öjü

ç

аçüoçü

uçü

ıçü

içü

eçü

üçü

əçü

öçü

V

kаkü

okü

ukü

ıkü

ikü

ekü

ükü

əkü

ökü

ş

аşüoşü

uşü

ışü

işü

eşü

üşü

əşü

öşü

VI

nаnü

onü

unü

ınü

inü

enü

ünü

ənü

önü

VII


m

аmü omü

umü

ımü

imü

emü

ümü

əmü

ömü

VIII


r

аrü

orü

urü

ırü

irü

erü

ürü

ərü

örü

q

аqüoqü

uqü

ıqü

iqü

eqü

üqü

əqü

öqü

k’

аk’ü ok’üuk’ü

ık’ü

ik’ü

ek’ü

ük’ü

ək’ü

ök’ü

IX

ğаğü

oğü

uğü

ığü

iğü

eğü

üğü

əğü

öğü

x

аxüoxü

uxü

ıxü

ixü

exü

üxü

əxü

öxü

h

аhüohü

uhü

ıhü

ihü

ehü

ühü

əhü

öhü

ümumi


3

1

Fe`l


2

Cəmi


4

29

Cədvəl 3 – 8

Qr.

N

o

-si

F

o

а-ə

o-ə

u-ə

ı-ə

i-ə

e-ə

ü-ə

ə-ə

ö-ə

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

аləolə

ulə

ılə

ilə

elə

ülə

ələ

ölə

b

аbəobə

ubə

ıbə

ibə

ebə

übə

əbə

öbə

II

vаvə

ovə

uvə

ıvə

ivə

evə

üvə

əvə

övə

p

аpəopə

upə

ıpə

ipə

epə

üpə

əpə

öpə

f

аfəofə

ufə

ıfə

ifə

efə

üfə

əfə

öfə

d

аdəodə

udə

ıdə

idə

edə

üdə

ədə

ödə

t

аtəotə

utə

ıtə

itə

etə

ütə

ətə

ötə

III


y

аyə

oyə

uyə

ıyə

iyə

eyə

üyə

əyə

öyə

s

gаgə

ogə

ugə

ıgə

igə

egə

ügə

əgə

ögə

c

аcəocə

ucə

ıcə

icə

ecə

ücə

əcə

öcə

s

аsəosə

usə

ısə

isə

esə

üsə

əsə

ösə

IV

zаzə

ozə

uzə

ızə

izə

ezə

üzə

əzə

özə

j

аjəojə

ujə

ıjə

ijə

ejə

üjə

əjə

öjə

ç

аçəoçə

uçə

ıçə

içə

eçə

üçə

əçə

öçə

V

kаkə

okə

ukə

ıkə

ikə

ekə

ükə

əkə

ökə

ş

аşəoşə

uşə

ışə

işə

eşə

üşə

əşə

öşə

VI

nаnə

onə

unə

ınə

inə

enə

ünə

ənə

önə

VII


m

аmə omə umə

ımə

imə

emə

ümə

əmə

ömə

VIII


r

аrə

orə

urə

ırə

irə

erə

ürə

ərə

örə

q

аqəoqə

uqə

ıqə

iqə

eqə

üqə

əqə

öqə

k’

аk’ə ok’ə uk’əık’ə

ik’ə

ek’ə

ük’ə

ək’ə

ök’ə

IX

ğаğə

oğə

uğə

ığə

iğə

eğə

üğə

əğə

öğə

x

аxəoxə

uxə

ıxə

ixə

exə

üxə

əxə

öxə

h

аhəohə

uhə

ıhə

ihə

ehə

ühə

əhə

öhə

ümumi


2

2

11

4

1Fe`l

1

1Cəmi

11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə