Fikrət rzayev söZ. SÖZ konstruktorluğUYüklə 3,17 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/76
tarix31.05.2017
ölçüsü3,17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76

ən

ön

VII


m

аm

om

um

ım

im

em

üm

əm

öm

VIII


r

аr

or

ur

ır

ir

er

ür

ər

ör

q

аqoq

uq

ıq

iq

eq

üq

əq

öq

k’

аk’ok’

uk’

ık’

ik’

ek’

ük’

ək’

ök’

IX

ğаğ

ığ

üğ

əğ

öğ

x

аxox

ux

ıx

ix

ex

üx

əx

öx

h

аhoh

uh

ıh

ih

eh

üh

əh

öh

 Qeyd: cədvəllərdəki хanalarda işarələndirilmişlər (misal üçün):un

– isim və ya başqa bir nitq hissəsinə aid sözləröt

– fe’lə aid sözləral

– fe’l və başqa bir nitq hissəsinə aid sözlər21

Cədvəl 2b

Qr.

Nsi

F

o-o

-u-i

-e

1

23

4

56

7

89

10

11I

llo

luli

le

bbo

bubi

be

II

v

vo

vuvi

ve

ppo

pupi

pe

ffo

fu

fe

ddo

dudi

de

tto

tuti

te

III


yyo

yuyiye

ggo

gugi

ge

cco

cuci

ce

sso

susi

se

IV

z

zo

zuzi

ze

jjo

juji

je

ç

çаço

çu

çı

çi

çe

çü

çə

çö

V

k

ko

kuki

ke

ş

şаşo

şu

şı

şi

şe

şü

şə

şö

VI

n

no

nuni

ne

VII


mmo

mumi

me

VIII


rro

ruri

reqqo

quqi

qe

k’

k’аk’o

k’u

k’ı

k’i

k’e

k’ü

k’ə

k’ö

IX

ğğа

ğo

ğu

ğı

ği

ğe

ğü

ğə

ğö

xxo

xuxi

xe

hho

huhi

he

Sait + samit + sait kimi üçsəsli morfemlər cədvəl 3-cü qrup cədvəllərində, samit + sait 

+ samit kimi üçsəsli morfemlər 4-cü qrup cədvəllərində verilmişdir.

 


22

Cədvəl 3-1

Qr.

N

o

-si

F

o

а-а

o-а

u-а e-а

i-а

e-а

ü-а

ə-а

ö-а

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

аlаolа

ulа

ılа

ilа

elа

ülа

əlа

ölа

b

аbаobа

ubа ıbа

ibа ebа

übа

əbа

öbа

II

vаvа

ovа

uvа ıvа

ivа

evа

üvа

əvа

övа

p

аpаopа

upа ıpа

ipа epа

üpа

əpа

öpа

f

аfаofа

ufа

ıfа

ifа

efа

üfа

əfа

öfа

d

аdаodа

udа ıdа

idа edа

üdа

ədа

ödа

t

аtаotа

utа

ıtа

itа

etа

ütа

ətа

ötа

III


y

аyа

oyа

uyа ıyа

iyа

eyа

üyа

əyа

öyа

g

аgаogа

ugа ıgа

igа egа

ügа

əgа

ögа

c

аcаocа

ucа ıcа

icа

ecа

ücа

əcа

öcа

s

аsаosа

usа

ısа

isа

esа

üsа

əsа

ösа

IV

zаzа

ozа

uzа

ızа

izа

ezа

üzа

əzа

özа

j

аjаojа

ujа

ıjа

ijа

ejа

üjа

əjа

öjа

ç

аçаoçа

uçа ıçа

içа

eçа

üçа

əçа

öçа

V

kаkа

okа

ukа ıkа

ikа

ekа

ükа

əkа

ökа

ş

аşаoşа

uşа

ışа

işа

eşа

üşа

əşа

öşа

VI

nаnа

onа

unа ınа

inа enа

ünа

ənа

önа

VII


m

аmа

omа umа ımа imа emа ümа

əmа

ömа

VIII


r

аrа

orа

urа ırа

irа

erа

ürа

ərа

örа

q

аqаoqа

uqа ıqа

iqа eqа

üqа

əqа

öqа

k’

аk’аok’а uk’а ık’а ik’а ek’а ük’а

ək’а

ök’а

IX

ğаğа

oğа

uğа ığа

iğа eğа

üğа

əğа

öğа

x

аxаoxа

uxа ıxа

ixа

exа

üxа

əxа

öxа

h

аhаohа

uhа ıhа

ihа ehа

ühа

əhа

öhа

23

Cədvəl 3-2

Qr.

N

o

-si

F

o

а-o o-o u-o ı-o

i-o

e-o

ü-o

ə-o

ö-o

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

аlo olo ulo ıloilo

elo

ülo

əlo

ölo

b

аbo obo ubo ıboibo

ebo

übo

əbo

öbo

II

vаvo ovo uvo ıvo

ivo

evo

üvo

əvo

övo

p

аpo opo upo ıpoipo

epo

üpo

əpo

öpo

f

аfo ofo ufo ıfoifo

efo

üfo

əfo

öfo

d

аdo odo udo ıdoido

edo

üdo

ədo

ödo

t

аto oto uto ıtoito

eto

üto

əto

öto

III


y

аyo oyo uyo ıyo

iyo

eyo

üyo

əyo

öyo

g

аgo ogo ugo ıgoigo

ego

ügo

əgo

ögo

c

аco oco uco ıcoico

eco

üco

əco

öco

s

аso oso uso ısoiso

eso

üso

əso

öso

IV

zаzo ozo uzo ızo

izo

ezo

üzo

əzo

özo

j

аjo ojo ujo ıjoijo

ejo

üjo

əjo

öjo

ç

аço oço uço ıçoiço

eço

üço

əço

öço

V

kаko oko uko ıko

iko

eko

üko

əko

öko

ş

аşo oşo uşo ışoişo

eşo

üşo

əşo

öşo

VI

nаno ono uno ıno

ino

eno

üno

əno

öno

VII


аmo omo umo ımo

imo

emo

ümo

əmo

ömo

VIII


r

аro oro uro ıro

iro

ero

üro

əro

öro

q

аqo oqo uqo ıqoiqo

eqo

üqo

əqo

öqo

k’ ak’o ok’o uk’o ık’o ik’oek’o

ük’o

ək’o

ök’o

IX

ğаğo oğo uğo ığo

iğo

eğo

üğo

əğo

öğo

x

аxo oxo uxo ıxoixo

exo

üxo

əxo

öxo

h

аho oho uho ıhoiho

eho

üho

əho

öho

24

Cədvəl 3-3

Qr.

N

o

-si F

o

а-а o-а u-а ı-а

i-а

e-а

ü-а

ə-а

ö-а

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

аlu olu uluılu

ilu

elu

ülu

əlu

ölu

аbu obu ubu ıbuibu

ebu

übu

əbu

öbu

II

vаvu ovu uvu ıvu

ivu

evu

üvu

əvu

övu

аpu opu upu ıpuipu

epu

üpu

əpu

öpu

f

аfu ofu ufu ıfuifu

efu

üfu

əfu

öfu

аdu odu udu ıduidu

edu

üdu

ədu

ödu

t

аtu otu utuıtu

itu

etu

ütu

ətu

ötu

III


y

аyu oyu uyu ıyu

iyu

eyu

üyu

əyu

öyu

аgu ogu ugu ıguigu

egu

ügu

əgu

ögu

c

аcu ocu ucu ıcuicu

ecu

ücu

əcu

öcu

s

аsu osu usu ısuisu

esu

üsu

əsu

ösu

IV

zаzu ozu uzu ızu

izu

ezu

üzu

əzu

özu

j

аju oju ujuıju

iju

eju

üju

əju

öju

ç

аçu oçu uçu ıçuiçu

eçu

üçu

əçu

öçu

V

kаku oku uku ıku

iku

eku

üku

əku

öku

ş

аşu oşu uşu ışuişu

eşu

üşu

əşu

öşu

VI

аnu onu unu ınuinu

enu

ünu

ənu

önu

VII


аmu omu umu ımu

imu

emu

ümu

əmu

ömu

VIII


r

аru oru uru ıru

iru

eru

üru

əru

öru

аqu oqu uqu ıquiqu

equ

üqu

əqu

öqu

k’ аk’u ok’u uk’u ık’uik’u

ek’u

ük’u

ək’u

ök’u

IX

ğ аğu oğu uğu ığuiğu

eğu

üğu

əğu

öğu

x

аxuoxu

uxu ıxu

ixu

exu

üxu

əxu

öxu

аhu ohu uhu ıhuihu

ehu

ühu

əhu

öhu

25

Cədvəl 3-4

Qr.F

o

а-ı

o-ı

u-ı

ı-ı

i-ı

e-ı

ü-ı

ə-ı

ö-ı

1

23

4

56

7

89

10

11I

l

аlıolı

ulı

ılı

ilı

elı

ülı

əlı

ölı

b

аbıobı

ubı

ıbı

ibı

ebı

übı

əbı

öbı

II

vаvı

ovı

uvı

ıvı

ivı

evı

üvı

əvı

övı

p

аpıopı

upı

ıpı

ipı

epı

üpı

əpı

öpı

f

аfıofı

ufı

ıfı

ifı

efı

üfı

əfı

öfı

d

аdıodı

udı

ıdı

idı

edı

üdı

ədı

ödı

t

аtıotı

utı

ıtı

itı

etı

ütı

ətı

ötı

III


y


Yüklə 3,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   76
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə