Fənnn Toxuculuq trikotaj tikili mallar əmtəəşünaslığı və ekspertizasıYüklə 319,6 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix29.05.2017
ölçüsü319,6 Kb.
  1   2   3   4

Fənnn    -    Toxuculuq trikotaj tikili mallar əmtəəşünaslığı və ekspertizası 

 

  

2816#01#Q15#01 ƏYANİ + 

 

 

 1.   Hansı toxuculuq materialının uzunluğu en kəsiyindən dəfələrlə böyükdür?       

 

     lif 

 

lent 


 

parça 


 

giş 


 

kant 


 

 

2.  Alınmasına görə bitkinin müxtəlif hissələrindən götürülən bitki lifləri neçə qrupa bölünür?        

  

   

 

3.  Hansı liflər bitkinin toxumundan (çiyidindən )əldə olunur?        

            pambıq 

 

kətan  

rami 


 

sizal 


 

kənaf 


 

 

  4.Bitkinin hansı hissəsindən pambıq lifi əldə olunur?        

toxumundan 

 

yarpağından  

qabığından 

 

kökündən  

çiçəyindən 

 

 

  5.Hansı liflər bitkinin gövdəsindən alınır?         kətan 

 

yun  

pambıq 


 

sizal 


 

ipək 


 

 

  6. Bu liflər bitkinin hansı hissəsindən əldə edilir?(Kətan, kəndir, rami)        

gövdəsindən 

 

çiyidindən  

yarpağından 

 

kökündən  

meyvəsindən 

 

 

  7. Hansı toxuculuq lifləri bitkinin yarpağından alınır?        

sizal 

 

pambıq  

kətan 


 

rami 


 

kənaf 


 

 

 8. Bitkinin hansı hissəsindən alınan toxuculuq liflərinə sizal deyilir?        

bitki yarpağından 

 

kökündən  

gövdəsindən 

 

toxumundan  

qabığından 

 

 

  9.Pambıq, kətan, kənaf lifləri hansı mənşəli lif qrupuna aiddir?        

bitki 

 

heyvan  

süni 


 

sintetik 

 

kimyəvi 


 

 

  10. Toxuculuqda tətbiq olunan yun və ipək lifi hansı mənşəli toxuculuq liflərinə aiddir?        

heyvanat 

 

bitki  

süni 


 

sintetik 

 

kimyəvi 


 

 

 11. Sellüloza aşağıdakı liflərdən hansının tərkibində mövcuddur?         pambıq, kətan 

 

pambıq, yun 

 

yun, ipək  

kətan, yun 

 

yun pambıq  

 

  12.Zülal maddəsi aşağıdakı toxuculuq liflərinin hansının tərkibində mövcuddur?        

yun, ipək 

 

pambıq, kətan  

kətan, kənaf, 

 

ipək, kətan,  

yun, rami 

 

 

 13. Aşağıdakılardan hansı söz “tekstum” sözünün mənasını açıqlayır ?        

parça 

 

toxumaq  

hörmək 


 

bəzəmək 


 

naxışlamaq 

 

 

 14.Elementar liflərə aşağıdakı toxuculuq liflərindən hansı aiddir?         pambıq 

 

kətan  

kənaf 


 

rami 


 

cut 


 

 


 15. Texniki liflərə aşağıdakı toxuculuq liflərindən hansı aiddir?       

 

kətan 

 

pambıq 


 

yun 


 

ipək 


 

viskoz 


 

 

  16.Süni liflərə aşağıdakı toxuculuq liflərindən aid olanı hansıdır?         viskoz, asetat, triasetat 

 

kozein, asetat, lavsan  

kapron, lavsan, nitron 

 

kozein, viskoz, lavsan  

viskoz, kapron, lavsan 

 

 

  17.Bunlar aşağıdakılardan hansı liflərə aiddir (viskoz, asetat, triasetat lifləri)?        

süni 

 

sintetik  

təbii 


 

bitki 


 

heyvanat 

 

 

  18.Sintetik liflərə aşağıdakı toxuculuq liflərindən hansını aid etmək olar?       

kapron, lavsan, nitron 

 

lavsan, nitron, asetat  

kapron, lavsan, asetat 

 

kapron, nitron, triasetat  

asetat, triasetat, kapron  

 

 19. Hansı parçaların istehsalında şüşə saplardan istifadə olunur?        

texniki 

 

məişət  

idman 


 

termiki 


 

gigiyenik 

 

 

  20.Aşağıdakılardan hansı üzvi tərkibli təbii liflərə aiddir?        

pambıq, yun 

 

pambıq, asbest  

yun, asbest 

 

asbest, şüşə  

asbest, metal 

 

 

  21.Əsasən qruluşuna görə yun lifi neçə hissədən ibarət olur?        

pulcuq, qabıq, nüvə 

 

pulcuq, qabıq, kombi  

pulcuq, kombi, özək 

 

pulcuq, mezdra, özək  

pulcuq, mezdra, kombi 

 

 

  22.Mexaniki zədələrdən yun lifini qoruyan təbəqə hansıdır?        

pulcuqlu qat 

 

özək  

mezdra 


 

kombi 


 

nüvə 


 

 

  23.Süni liflərə aşağıdakı liflərdən hansı aiddir?        

kapron 

 

viskoz  

asetat 


 

triasetat 

 

misli amonyak  

 

  24.Sintetik liflərə aşağıdakılardan hansı aid deyil?        

viskoz 

 

kapron  

lavsan 


 

nitron 


 

anid 


 

 

  25.Gözlə görülən quruluş necə adlanır?        

makro 

 

mikro  

səthi 


 

üfüqi 


 

müstəvi 


 

 

  26.Toxuculuq liflərinin gözlə görünməyən quruluşunu hansı üsulla təyin edirlər?        

mikro 

 

makro 


 

səthi  


 

üfüqi 


 

müstəvi 


 

 

  27.Yandırılan zaman yun lifindən hansı iy ayrılır?        

yanmış buynuz 

 

yanmış taxta  

iy gəlmir 

 

sirkə turşusu  

dust iyi 

 

 

28  Pambığın kosmat cinsindən hansı uzunluqda lif əldə olunur?        

Orta 

 

uzun  

qısa 


 

çox uzun 

 

çox qısa  

 

  29.Kətan islandıqdan sonra necə adlanır?        

tresta 

 

kvesta  

giş 


 

şlixt 


 

lenta 


 

 


     30.Yun xammalı bir tip tükdən ibarətdirsə necə adlanır?      

  

bircinsli 

 

qarışıq  

bərabər 


 

yumşaq 


 

sintez 


 

 

  31.Yun növü yalnız tiftik tükdən ibarət olsa necə adlanar?        

zərif 

 

qaba  

yarım qaba 

 

yarım zərif  

cod 


 

 

  32.Hansı tip tüklər yalnız yarım zərif yundan ibarətdir?        

tiftik və keçid 

 

tiftik və ölü  

tiftik və ost 

 

ölü və keçid  

keçid və cod 

 

 

  33.Hansı yun növü yalnız ost tüklərindən ibarətdir?        

qaba 

 

zərif  

yarım zərif 

 

yarım qaba   

cod 


 

 

  34.Hansı tip tüklər qaba yundan ibarətdir?        

ost 

 

tiftik  

keçid 


 

ölü 


 

cod 


 

 

 35.Hansı lif bitki mənşəli deyil?        

ipək 

 

pambıq  

kətan 


 

rami 


 

kənaf 


 

  36.İpəyin kimyəvi tərkibi olan fibrion zülalının kimyəvi quruluşu necədir?     

  

C12H23N5O6 

 

C12H12N5O6  

C12H12N6O6 

 

C12H12N12O6  

 C6H12N5O6 

 

 

  37. Hansı sintetik liflərin makromolekulunda karbon atomlarından başqa digər element atomları iştirak edir?       

 

hetrosilsiləvi  

 

karbosilsiləvi  

kükürdosilsiləvi  

monosilsiləvi 

 

komplesilsiləvi  

 

  38.Hansı sintetik liflərin makromolekulu təkcə karbon atomundan ibarətdir?        

karbosilsiləvi 

 

hetrosilsiləvi  

monosilsiləvi 

 

komplesilsiləvi  

zülalosilsiləvi 

 

 

 39. Eşilmə dərəcəsi artdıqca viskoz sapının hansı xassəsi dəyişilir?        

codluq əmələ gəlir 

 

parlaqlıq artır  

parıltısı azalır 

 

codluğu azdır  

elastik olur 

 

 

  40.İplik və sapların quruluşuna pambıq lifinin uzunluğunun yüksək olması necə təsir edir?        

nazik, zərif olur 

 

qalın olur  

yoğun olur 

 

tiftikli olur  

buruqlu olur 

 

 

  41. Yunlar quruluşuna, xarici görünüşünə, xassəsinə görə neçə tipə bölünür?        

tiftik, keçid, ost, ölü 

 

ost, canlı tiftik, keçid, 

 

tiftik, keçid, bost, ölü  

bost, canlı tiftik, keçid, 

 

tiftik, keçid, ost, xolst  

 

  42.Liflərin hansı xassələri kimyəvi reaktivlərin təsiri ilə öyrənilir?        

kimyəvi davamlılıq 

 

fiziki davamlılığı  

mexaniki davamlılığı 

 

sıxlıq göstəricisi  

sürtünmə davamlılığı 

 

 

  43. Pambıq lifinin mikroskop altında enli kanalının olması nəyi göstərir?        

yetişməmiş olduğunu 

 

yetişmiş olduğunu  

az yetişmiş 

 

qismən yetişmiş  

ifrat yetişmiş 

 

 44. Hansı üsulla uzun liflər əyrilir?        

darama 

 

kard  

aparat 


 

yarım kard 

 

yarım aparat  

 

 45. Əsasən hansı sistem qısa liflərin əyrilməsində tətbiq olunur?        

aparat 

 

kard  

darama 


 

yarım kard 

 

yarım aparat  

 

  46.Hansı üsulla orta ölçülü liflər əyrilir?        

kard 

 

aparat  

yarım kard 

 

yarım aparat  

darama 


 

 

 47. Hansı sistemlər yun liflərinin əyrilməsində tətbiq olunur?        

aparat, darama, yarım darama 

 

aparat, kard  

kard, kilkə 

 

kilkə, aparat  

yaş və quru əyirmə 

 

  48.Hansı toxuculuq materialı liflərdən əyrilmə və eşilmə yolu ilə əldə olunur?        

iplik 

 

lif  

giş 


 

lenta 


 

kəndir 


 

 


 49. Xüsusi maşınlarda kənar qarışıqlardan təmizlənmiş pambıq xammalı necə adlanır?   

     


giş 

 

enta  

hörmə 


 

sap 


 

iplik 


 

 

  50.Əyriciliyin hansı mərhələsinə xüsusi emaldan keçmiş pambıq giş materialı verilir?        

darama əməliyyatına  

 

hamarlama əməliyyatına  

təpitmə əməliyyatına 

 

sıxlaşdırma əməliyyatına  

hopdurulma əməliyyatına 

 

 

 51. Pambıq lifi darandıqdan sonra hansı formaya salınır?        

lent 

 

lif  

iplik 


 

sap 


 

hörmə 


 

 

  52.Pambıq lentlərində darandıqdan sonra hansı əməliyyatlar tətbiq olunur?        

dartılma, düzləndirmə 

 

hopdurma  

ipliyin burulması 

 

sapın eşilməsi  

ipliyin eşilməsi  

 

  53.Pambıq lentlərinin dartılması prosesində əsas məqsəd nədən ibarətdir?        

liflərin paralelləşdirilməsi 

 

liflərin burulması  

liflərin sıxılması 

 

liflərin tavlandırılması  

liflərin hörülməsi 

 

 

  54.Hansı əyricilik sistemi kətan lifinin əyrilməsində tətbiq olunur?        

kətan, kilkə 

 

aparat  

darama 


 

burma 


 

sıxma 


 

55.  Liflərin iki dəfə daranması əyricilik prosesində hansı sistemdə tətbiq olunur?      

  

darama 

 

aparat  

kard 


 

yarımdarama 

 

yarım kard  

 

 56. Pambığın əyrilməsində aparat sistemi ilə hansı mərhələ tətbiq olunmur?        

dartılma 

 

darama  

kard 


 

yarım darama  

yarım kard 

 

 

  57.Neçə nömrəli ipliklər liflərin kard sistemi ilə əyrilməsi nəticəsində əldə olunur?        

12-75 

 

10-50  

5-10 


 

75-100 


 

80-90 


 

 

  58.Neçə nömrəli iplik pambıq lifinin daraq sistemi ilə əyrilməsi nəticəsində yaranır?        

65-170 

 

100-120  

80-90 


 

90-130 


 

200-dən yuxarı 

 

 

  59.Neçə nömrəli iplik pambıq lifinin aparat sistemi ilə əyrilməsində əldə olunur?        

2-18 

 

18-40  

40-50 


 

100-120 


 

65-175 


 

 

  60.Sap nə qədər nazik olarsa 1 m uzunluğa düşən buruqların sayı hansı formada dəyişər?        

artar 

 

artmaz  

dəyişməz 

 

eyni qalar  

nisbətən azalar 

 

 

61.  Laboratoriyada hansı cihazın köməyi ilə iplik və sapların buruqlarının sayı təyin olunur?        

UK-2 krutkameri 

 

motavilla  

mikroskop 

 

analitik tərəzi  

psixrometr 

 

 

  62.İplik və sapların hansı xassəsini vahid uzunluğa düşən kütlənin böyüklüyü xarakterizə edir?       

qalınlığını 

 

nəmliyini  

rütubətliyi 

 

sıxlığını  

möhkəmliyini 

 

 

 63. İplikdə yoğun və nazik yerlərin bir-birinin dalınca yerləşməsi hansı nöqsanın olduğunu göstərir?       

nahamarlılıq 

 

düyünlər  

qoşalaşmalar 

 

ilmək 


 

tov 


 

 

  64.Hansı əməliyyat ipliklərin dahada hamar, nazik olmasını təmin etmək üçün tətbiq olunur?        

qaynar suya salınır 

 

turşu məhlulunda saxlanır  

soyuq suda yerləşdirilir 

 

qələvi məhluluna salınır  

turşu, qələvi məhluluna salınır 

 

 

  65.Dartılma zamanı möhkəmlik həddi iplik və sapların hansı xassəsinə aiddir?        

mexaniki 

 

fiziki  

 kimyəvi 

 

mikroskopik  

bioloji 


 

 

  66.Neçə sistem sapın köməkliyi ilə parça əmələ gətirmək olar?        

  

   

 

  67.Müəyyən sistem üzrə bir-birini əriş və arğac saplarının ardıcıl olaraq toxunması əməliyyatlar texologiyası necə adlanır?         

toxuculuq 

 

trikotaj  

hörmə 


 

biçilmə 


 

qaynaq 


 

 

  68.Toxuculuq əməliyyatı neçə böyük mərhələni özündə birləşdirir?       

  

   

 

69.  Nişastalama əməliyyatında əriş sapları hansı məhlulun içərisində saxlanır?        

şlixt 

 

xlorlu yod  

sink məhlulu 

 

bromlu məhlul  

xlorsinkyod 

 

 

  70.Toxuculuq dəzgahı məkiklərin sayına görə neçə qrupa ayrılır?        

  

   

 

71.Kətan, sarja, atlas toxunma növləri parça istehsalında tətbiq olunan hansı sinif toxunmaya aiddir?         sadə 

 

törəmə  

xırda naxışlı  

iri naxışlı 

 

mürəkkəb naxışlı  

 

  72.Sarja toxunuşu parçalarda necə ifadə olunur?        

kəsrlə 

 

mötərizə ilə  

bərabərliklə 

 

faizlə 


 

kökaltı işarə ilə 

 

 

  73.Kəsrin surəti sarja toxunuşunda nəyin miqdarını ifadə edir?        

ərişi 

 

arğacı  

sapların cəmini 

 

remizləri  

raportu 


 

 

  74.Surət və kəskin cəmi sarja toxunuşunda nəyi ifadə edir?        

raportda əriş və arğac saplarının sayını 

 

rapotda əriş sapının miqdarını  

rapotda arğac saplarının miqdarını  

 

rapotun ümumi sayını   

toxunmanın növünü 

 

 

  75.Parçalarda olan nöqsanlar yerləşmə xarakterinə görə neçə növə ayrılır ?         

   

  

 76.Parçanın quruluşunu nə əmələ gətirir?       

 

iplik və toxunma 

 

boyanma və toxunma  

iplik və boyanma 

 

toxuma və bəzək  

boyanma və bəzək 

 

 77. Parçaların istehlak xassələrinin formalaşdırılmasında toxuculuq əməliyyatı xammaldan sonra neçənci yerdə durur?       

 

    

10 


 

 

 78. Hansı mərhələnin tərkib hissəsində əriş və arğac saplarının sarınması, əriş saplarının nişastalanması, dərici vallardan keçirilməsi, əməliyyatları mövcuddur?       

 

hazırlıq 

 

toxunma 


 

bəzək 


 

son bəzək 

 

boyama 


 

 

  79.Hansı əməliyyat əriş və arğac sapalrının bircinsliyini və eyni quruluşlu olmasını təmin etmək üçün 

tətbiq olunan əməliyyatdır?         

sarınma 

 

nişastalama  

ağardılma 

 

merserizasiya  

boyama 


 

 

  80.Sürtünməyə qarşı davamlılığını artırmaq məqsədi ilə əriş saplarında hansı əməliyyat tətbiq olunur?       

nişastalama 

 

merserizasiya  

boyama 


 

ağartmaq 

 

qələvidə saxlamaq  

 

  81.Hansılar şlixt məhlulunun əsas tərkib elementləri sayılır?        


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 319,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə