FƏnn sillabusuYüklə 71,72 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix18.04.2017
ölçüsü71,72 Kb.

 

  

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

FƏNN SİLLABUSU 

 

 

                                                               Təsdiq edirəm ____________________________ 

                                                                                                    (kafedra müdiri) 

 

                                                              İmza:      _______________________________ 

                                                  Tarix:    “_____” __________________2015_-ci il 

 

Kafedra:______Bioekologiya___________________________________________  

Fakültə: __ Ekologiya və torpaqşünaslıq___________________________________ 

 

I. 

Fənn haqqında məlumat 

Fənnin adı:_____Azərbaycanın flora və faunası________________________ 

Tədris yükü (saat) cəmi:___28___ mühazirə_______seminar___28___ praktik 

(laboratoriya)______ 

 

Tədris ili _____2015-2016_____________ Semestr____II______ Bölmə ____azərb_________ Kredit sayı (hər 30 saata 1 kredit) ______1______ 

 

II. 

Müəllim haqqında məlumat:___Əliməmmədzadə İradə Mahmud qızı                                             

(Soyadı, adı, atasının adı, elmi adı və dərəcəsi) 

Məsləhət günləri və saatları: I gün__________________________________________________ 

E-mail ünvanı: irade.elimemmedzade.mail.ru 

İş telefonu:___0503619149  

Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri: 

Əsas: 

 1.Məmmədov Q.Ş.,Xəlilov M.Azərbaycan Meşələri.Bakı,Elm,202.472 s. 

 2. Гроссгейм А.А. Растительные богатство Кавказа, Москва 1952 

 3.Qurbanov M.R.,İsgəndər E.O. Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin    

    biekologiyası,çoxaldılması və mühafizəsi Bakı, Təhsil-Elm,2015, 275 s. 


 

  

 

  4.Məmmədov T.S.,İsgəndər E.O.,Talıbov T.H. Azərbaycanın nadir ağac və kol bitkiləri        Bakı, Elm,2014. 376 s. 

 5. Флора Азербайджана. В 8 томах. Баку: АН Азерб. ССР, 1950-1961

 

 6. Прилипко Л.И. Растительный покров Азербайджана.Баку.Элм,1970  7.Mustafayev Q.T.,Sadıqova N.A.Azərbaycanın quşları, Çağoğlu, 2005 

 8. Mustafayev Q.T.,Sadıqova N.A. Onurğalı heyvanların ekologiyası, Bakı Universiteti, 2011 

 9. Cəfərova S.Q. Amfibillərin ekologiyası, Bakı, 2014 

10. Cəfərova S.Q. Reptillərin ekologiyası,Bakı , 2010 

   Əlavə: 

1.

 Azərbaycanın Qırmızı kitabı, 1989, 2013 

2.

 Quliyev V.Ş.Azərbaycanın bitki aləmi və onun qorunması. Azərb.dövlət nəşr-tı, 

Bakı.1984  

      3.  Naxçıvan MR-nın Qırmızı Kitabı, 2010 

      4. Azərbaycanın ağac və kolları I-III cildlər        5.  Конспект флора Кафказа т.2.,С.-П.: Университет, 2006  

      6. Абдулрахманов Ю.А.Рыбы пресных вод Азербайджана.Изд-во АН   

         Азерб.ССР, Баку,1975 

      7.Животный мир Азербайджана.т. Позоночные. Баку, Элм, 2000 

      8.Иванов В. Виологические ресурсы Каспийского моря.Астрахань, 2000 

      9.Raxmatulina U.K.Azərbaycanın uçan məməliləri, Bakı,2006 

 

III.

 

Fənnin təsviri və məqsədi: 

(Fənn haqqında qısa məlumat, onunla şərtləşən fənlər (bilavasitə bağlı olan/uyğun gələn), fənnin 

tədrisinin məqsədləri. Bu fənni öyrənməklə tələbələrin nəyi biləcəkləri, nəyə nail olacaqları və 

hansı vərdişlərə yiyələnəcəkləri qeyd edilir) Kursun qısa təsviri: Fənnin tədrisi zamanı bitki və heyvanat aləminin taksonomik tərkibi, flora 

və fauna anlayışı    və onun öyrənilmə tarixi , ekologiyası, insanların müxtəlif məqsədlər üçün 

istifadə etdikləri bitkilər və heyvanlar, nadir və  nəsli kəsilməkdə olan bitkilər və heyvanlar 

aləminin ehtiyatları, onların mühafizəsi kimi bilik tələbələrə  aşılanır. Fənnin digər fənlərlə  

əlaqəsi izah edilərək  tədris edilir.  

Kursun məqsədi:Fənnin tədrisində əsas məqsəd Azərbaycanın flora və faunası haqqında 

tələbələrə məlumat verməklə yanaşı bunun tarixini, yayımış növlərin ümumi miqdarını, eləcə də 

onların ehtiyatların öyrənilməsi, onlardan istifadə edilməsi, nadir növlərin mühafizəsi və bununla 


 

  

 

bağlı olaraq   ekoloji təhlükəsizliyin təmin edilməsi və bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanmasını tələbələrə çatdırmaqdır. 

 

IV. 

Fənnin təqvim planı: 

Həftələr Mövzunun 

adı və qısa icmalı Mühazirə 

Məşğələ Saat Tarix  

Mövzu №1 Flora haqqında anlayış və onun 

öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələri  

Qısa icmalı:Tədris zamanı fənnin məqsəd və 

vəzifələri Azərbaycan florasının qısa tarixi, 

onun analizi, təbii  şəraitdə olan növlərin 

ümumi miqdarı, anoloji ölkələrlə 

müqayisəsi, növün arealı  və ehtiyatı 

haqqında məlumatlar  əyani vasitələrdən 

istifadə etməklə tələbələrə çatdırılır. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Гроссгейм А.А. Растительные богатство 

Кавказа, Москва 1952 

2.  Прилипко  Л.И.Растительный  покров 

Азербайджана.Баку.Элм,1970  

3. Флора Азербайджана. В 8 томах. Баку: 

АН Азерб. ССР, 1950-1961

 

 

Məşğələ 

 

 

Mövzu  №2 Biosfer haqqında təlim, 

Azərbaycanın bitki örtüyü   

Qısa icmalı: Tədris zamanı  tələbələrə 

Qafqaz florasının areallarının təsnifatı 

haqqında məlumat verilir və göstərici 

materiallardan istifadə edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.  Прилипко  Л.И.Растительный  покров 

Азербайджана.Баку.Элм,1970  

 

Məşğələ 

 

 

  

 

2.Гроссгейм А.А. Растительные богатство Кавказа, Москва 1952 

3.Гурбанов Э.М.Растительный мир 

бассейна реки Нахчеванчая.Изд-во 

БГУ,Баку,1996  

4.Məmmədov Q.Ş.,Xəlilov M.Azərbaycan 

Meşələri.Bakı,Elm,202.472 s.  

Mövzu № 3  Bitkilər aləminin mühafizəsi və 

səmərəli istifadəsi   

Qısa icmalı:  bitkilər aləminin mühafizəsi və 

səmərəli istifadə edilməsi, areal haqqında 

məlumat,  endem,relikt və nadir bitkilər 

haqqında məlumatlat illustratif və 

demonstrativ materiallardan istifadə edilərək 

 tələbələrə çatdırılır   

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Quliyev V.Ş.Azərbaycanın bitki aləmi və 

onun qorunması. Azərb.dövlət nəşr-tı, 

Bakı.1984  

2.Гроссгейм А.А. Растительные богатство 

Кавказа, Москва 1952  

3.  Конспект  флора  Кафказа  т.2.,С.-П.: 

Университет, 2006  

Dəmirov  İ. A. Azərbaycanın dərman 

bitkiləri, “Azərnəşr” 1976  

4.Məmmədov T.S.,İsgəndər 4.E.O.,Talıbov 

T.H. Azərbaycanın ağac və kol bitkiləri   

     Bakı,Elm,2014. 376 s 

5.Qurbanov M.R.,İsgəndər E.O.  

Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin    

 biekologiyası, çoxaldılması  və mühafizəsi 

 

Məşğələ 2   

  

 

Bakı, Təhsil-Elm,2015, 275 s.  

Mövzu № 4 Azərbaycanın flora spektri  

Qısa icmalı: Azərbaycanın bitkiçilik 

tiplərinin yayılması, spektrin təsnifatı 

növlərin flora mərkəzləri üzrə paylanması 

haqqında illustrativ vasitələrdən istifadə 

etməklə tələbələrə məlumat verilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1. Qurbanov M.R., İsgəndər E.O.  

Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin    

 biekologiyası, çoxaldılması  və mühafizəsi 

Bakı, Təhsil-Elm,2015, 275 s. 

2. Məmmədov T.S., İsgəndər 4.E.O.,Talıbov 

T.H. Azərbaycanın nadir  ağac və kol 

bitkiləri  Bakı,Elm,2014. 376 s 

3.Məmmədov Q. Xəlilov M. Azərbaycan 

meşələri, “Elm” 2002 

4. Azərbaycanın Qırmızı kitabı, 1989, 2013 

 

Məşğələ 2   

 

Mövzu № 5 Azərbaycanın  bitki tipləri  

Qısa icmalı:Azərbaycanda bitkilik tiplərinin 

yayılması, səhra, yarımsəhra bitkilik tipləri 

haqda məlumatlar əyani vasitələr vasitəsi ilə 

tələbələrə çatdırılır. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Прилипко  Л.И.  Растительный  покров 

Азербайджана.Баку.Элм,1970 

2.Конспект  флора  Кафказа  т.2.,С.-П.: 

Университет, 2006  

3. 

Гроссгейм А.А. 

Растительные 

богатство Кавказа, Москва 1952 

 

Məşğələ 2   

  

 

 

Mövzu  № 6 Azərbaycan meşələri, onun 

floristik tərkibi və müasir vəziyyəti  

Qısa icmalı:  Meşənin biosferdə rolu, 

meşənin ekoloji funksiyası, dağ  və düzən 

meşələri onun taksonomik tərkibi meşə 

monitorinqi, meşələrin bərpası  və müasir 

vəziyyəti, meşə resurslarından istifadə 

haqqında biliklər tələbələrə çatdırılır.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Məmmədov Q. Xəlilov M. Azərbaycan 

meşələri, “Elm” 2002 

 2.Н.А. Моисеев Воспроизводство лесных 

ресурсов, Москва 1980  

3.Azərbaycanın ağac və kolları Bakı 1954-

61  


4.Qurbanov M.R., İsgəndər E.O.  

Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin    

 biekologiyası, çoxaldılması  və mühafizəsi 

Bakı, Təhsil-Elm,2015, 275 s. 

 

Məşğələ 2   

Mövzu № 7 Azərbaycanın nadir bitkiləri və 

onların mühafizə olunma yolları  

Qısa icmalı: Azərbaycanın nadir bitkiləri 

haqqında məlumat bu bitkilərin 

qorunmasında Azərbaycanın Milli Park, 

qoruq və yasaqlıqların rolu, ƏMBMİ-nin 

təhlükə kateqoriyaları, Qırmızı Kitab və 

onun  əhəmiyyəti haqqında tələbələrə  əyani 

vasitələrdən istifadə edilməklə bilgi verilir . 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Azərbaycanın Qırmızı Kitabı 2013 

 

Məşğələ 2   

  

 

2.Qurbanov M.R., İsgəndər E.O.  Azərbaycanın nadir oduncaqlı bitkilərinin    

 biekologiyası, çoxaldılması  və mühafizəsi 

Bakı, Təhsil-Elm, 2015, 275 s. 

3. Məmmədov T.S., İsgəndər 4.E.O.,Talıbov 

T.H. Azərbaycanın nadir  ağac və kol 

bitkiləri  Bakı,Elm,2014. 376 s  

Mövzu  № 8 Azərbaycanda bitki örtüyünün 

bərpası  

Qısa icmalı:Tələbələrə  dərsdə Azərbaycan 

florasında olan bitkilərə  zərərli maddələrin 

təsiri, dərman  əhəmiyyətli bitkilər və 

onlardan düzgün istifadə edilməsı haqda 

məlumat verilir və  həmin  əyani vasitələrlə 

bitkilər tanitılır. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Dəmirov İ.A. Şükürov C.Z. Azərbaycanın 

dərman bitkiləri, 1976 

2.Гроссгейм А.А. Растительные богатство 

Кавказа, Москва 1952  

 

Məşğələ 2+2   

Mövzu  № 9 Fauna anlayışı, heyvanlar 

aləminin təsnifatı və yayılması 

Qısa icmalı:Tədris zamanı fauna anlayışı 

izah edilir heyvanlar aləminin təsnifatı  və 

yayılması haqqında məlumatlar  əyani 

vasitələrdən istifadə edilməklə  tələbələrə 

çatdırılır. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Животный 

мир 


Азербайджана.т. 

Позоночные. Баку, Элм, 2000 

 

Məşğələ 2+2   

  

 

2. Mustafayev Q.T., Sadıqova N.A. Onurğalı heyvanların ekologiyası, Bakı 

Universiteti, 2011 

3.Mustafayev Q.T., Sadıqova N.A. 

Azərbaycanın quşları, Çağoğlu, 2005 

4. Cəfərova S.Q. Reptillərin ekologiyası 

Bakı , 2010  

Mövzu  № 10. Azərbaycan faunasının 

öyrənilmə tarixi  

Qısa icmalı:Dərsdə  tələbələrə heyvanlar 

haqqında toplanmış materialların tədqiqi, 

faunustik tədqiqatların başlanma 

tarixi,respublikamızda aparılan tədqiqatlar 

haqda məlumatlar tələbələrə 

əyani 

vasitələrdən istifadə edilməklə verilir. Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Животный 

мир 


Азербайджана.т. 

Позоночные. Баку, Элм, 2000 

2. Mustafayev Q.T.,Sadıqova N.A. Onurğalı 

heyvanların ekologiyası, Bakı Universiteti, 

2011 

3. Cəfərova S.Q. Amfibillərin ekologiyası, Bakı, 2014 

 

Məşğələ 2   

Mövzu  № 11 Azərbaycanın fiziki-coğrafi 

səciyyəsi  

Qısa icmal: Tədris zamanı Azərbaycanın 

iqlim, bitki örtüyü, hidroqrafiya və 

oroqrafiyası haqqında məlumat tələbələrə 

çatdırılır.Azərbaycanın fiziki-coğrafi 

aspektdən rayonlara bölünmə 

qanunauyğunluqlarını tələbələrə çatdırır. 

 

Məşğələ 2   

  

 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və lazımi səhifələr göstərilməklə): 

 1.Животный 

мир 

Азербайджана.т. Позоночные. Баку, Элм, 2000 

 2.Иванов  В.  Виологические  ресурсы 

Каспийского моря.Астрахань, 2000 

 

3. Mustafayev Q.T., Sadıqova N.A. Onurğalı heyvanların ekologiyası, Bakı 

Universiteti, 2011  

Mövzu  № 12 Azərbaycan faunasının 

formalaşması 

Qısa icmal: Tədris zamanı  faunanın 

formalaşmasının geologiyası  və tarixi, növ 

anlayışı, areal haqqında məlumatlar 

öyrənicilərə  izah edilir.  

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.  Животный  мир  Азербайджана.т. 

Позоночные. Баку, Элм, 2000 

2.  Иванов  В.  Виологические  ресурсы 

Каспийского моря.Астрахань, 2000 

3. Mustafayev Q.T., Sadıqova N.A. 

Azərbaycanın quşları, Çağoğlu, 2005 

4. Cəfərova S.Q. Reptillərin ekologiyası 

Bakı , 2010 

 

Məşğələ 2+1   

Mövzu № 13 Azərbaycanın faunustik icmalı  

 Qısa icmal: Tədris zamanı Azərbaycanın 

faunasının xüsusiyyətləri, su hövzəsinin 

faunasının icmalı ada faunası haqda 

tələbələrə  məlumat verilir. Dərsdə insanın 

təsərrüfat fəaliyyətinin faunaya 

təsiri,introduksiya olunmuş heyvan növləri 

 

Məşğələ 2+2   

 

10  

 

 V.

 

İmtahanın keçirilməsi forması -yazılı, şifahi, dialoq və ya test. 

VI.

 

Semestr ərzində qiymətləndirmə və bal bölgüsü: 

           Balların maksimum miqdarı – 100 bal. 

və heyvanat aləminin qorunması ilə bağlı 

məlumatlar verilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.  Животный  мир  Азербайджана.т. 

Позоночные. Баку, Элм, 2000 

2.  Иванов  В.  Виологические  ресурсы 

Каспийского моря.Астрахань, 2000 

3. Mustafayev Q.T., Sadıqova N.A. 

Onurğalı heyvanların ekologiyası, Bakı 

Universiteti, 2011 

 

Mövzu № 14 Nadir və nəsli kəsilməkdə olan 

heyvanlar və onların mühafizəsi 

Qısa icmalı: Azərbaycanın təbii mühafizə 

olunan  əraziləri haqqında məlumatlar, 

heyvanlar və onların növ müxtəlifliyi, 

Azərbaycanın Qırmızı kitabına düşən 

heyvan növlərinin öyrənilməsi 

əsas 

məqsədlərdəndir.Dərsdə  əyani vasitələrdən istifadə edilir. 

Oxu materialları (kitabın adı, müəlliflər və 

lazımi səhifələr göstərilməklə): 

1.Azərbaycanın Qırmızı Kitabı 2013 

2.Naxçıvan MR-nın Qırmızı Kitabı, 2012 

3.  Животный  мир  Азербайджана.т. 

Позоночные. Баку, Элм, 2000  

 

  

 

Məşğələ 2   

 

11  

 

A) 

Semestr ərzində toplanan maksimum bal – 50 (imtahana keçid bal – 25) 

Dərsə davamiyyətə görə 10 

bal 

Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə  Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır! Sərbəst işlə əlaqədar bütün tapşırıqların 

qısa təsviri, təqdim olunma şərtləri, vaxtı  və qiymətləndirmə üsulu dəqiq 

göstərilir. 

5 bal 


Seminar (məşğələ) və ya laboratoriya dərslərinin nəticələrinə görə (eyni 

fəndən həm seminar (məşğələ), həm də laboratoriya dərsləri nəzərdə 

tutulduğu halda onların hər birinə 10 bal ayrılır). 

20 bal 


Kurs işinin hazırlanmasına və müdafiəsinə görə (fənn üzrə kurs işi (layihəsi) 

nəzərdə tutulmayıbsa, ona ayrılan 10 bal seminar (məşğələ) və ya laboratoriya 

dərslərinə əlavə olunur).   

10 bal 


 

B)

 

Semestr imtahanı  nəticəsinə görə - maksimum 50 bal  

Hər biletdə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir 

Qeyd: Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 25-dən az olmamalıdır. 

C)

 

Semestr nəticəsinə görə qiymətləndirmə (imtahan və imtahana qədər toplanan ballar 

əsasında): 

91 – 100 bal 

əla A 

81 – 90 bal 

çox yaxşı B 

71 – 80 bal 

Yaxşı C 

61 – 70 bal 

Kafi 51 – 60 bal 

qənaətbəxş  51 baldan aşağı qeyri-kafi 

  F 

 

Müəllim: Əliməmmədzadə İradə Mahmud qızı                                              

 

İmza:____________________ 

    (soyadı, adı, atasının adı) 

                                                                        Tarix: _________________________ 

 

  


Yüklə 71,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə