##Fakültənin adıYüklə 1,05 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/20
tarix06.02.2017
ölçüsü1,05 Mb.
#7827
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

 

##book_id=687//book_name= Zoologiya - 
2 (Onurğalılar
 
zoologiyası
) //  
##fk=204//ks=02//fn=687// sumalltest= 499 //  
##Fakültənin adı: 
Kimya v
ə
 biologiya  
##İxtisas:
 
Biologiya müə
llimliyi  
##Bölmə
Az
ə
rbaycan  
##Qrup: 201, 202, 203, 204, 205  
##F
ənnin adı:
 Zoologiya - 2 (
Onurğalılar
 
zoologiyası
)  
##T
ə
rtib etdi: Q. 
K İsmayılov
, Y. M. M
ə
mm
ə
dov, E. C. Mehdiyeva.  
##Kafedra müdiri
: prof. B. 
İ

Ağayev
  
##İşçi qrup:
  
##1. dos. L. M. M
ə
h
ə
rr
ə
mova,  
##2. dos. A. Z. Namazov  
##3. dos. A. M. H
ə
s
ə
nova  
##num= 1// level= 
1// sumtest=39 // name= Xordalılar tipi. // 
 
1. 
Xordalılar tipinin təsnifatı hansı sırada düzgün verilmişdir
?  
1 - 
üç yarımtip
, 2 

 
iki yarımtip
, 3 
–dörd yarımtip
, 4 
–iki sinifüstlüyü
, 5 - bir 
sinifüstlüyü
, 6 - 
üç sinifüstlüyü
, 7 

yeddi sinif, 8 

 on sinif, 9 - on bir sinif.  
A) 2, 5, 9. 
B) 2, 6, 8.  
C) 1, 5, 7.  
D) 1, 4, 9. 
E) 3, 6, 8.  
2. 
Xordalılar tipinə
 m
əxsus ümumi ə
lam
ə
tl
ər hansılardır
?  
1 - 
xordanın olması
, 2 - 
ağciyə
rin olmas, 3 - 
sinir borusunun olması
, 4 - q
ə
ls
ə
m
ə
 
yarıqlarının olmaması
, 5 - h
ə
zm 
borusunun ön udlaq hissə
sind
ə
 q
ə
ls
ə
m
ə
 
yarıqlarının olması
, 6 

 
onurğanın olması
, 7 - k
ə
ll
ənin olması
, 8 - 
ürəyin qarın tə
r
ə
fd
ə
 
yerl
əşmə
si, 9 - 
duyğu üzvlərinin olması
.  
A) 3, 4, 7, 8. 
B) 1, 2, 4, 6.  

 

C) 1, 3, 5, 8. 
D) 4, 6, 7, 9.  
E) 5, 6, 8, 9.  
3. Xorda
lıların onurğasız heyvanlarla ümumi ə
lam
ə
tl
əri hansılardır
?  
1 - 
ikinci ağızın ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lm
ə
si, 2 - 
bilaterial simmetriyanın olması
, 3 - 
xordanın 
olması
, 4 - ikinci b
ə
d
ən boşluğu (selöm
) , 5 

 
buğumlu (seqmentli

quruluş
, 6 - h
ə
zm 
sisteminin oxşarlığı
, 7 - i
lk ağızın olması
, 8 - t
ə
n
əffüs sistemi
.  
A) 1, 3, 6, 7 
B) 2, 3, 4, 7  
C) 1, 2, 4, 5 
D) 3, 5, 6, 8  
E) 1, 5, 7, 8  
4. 
Xordalılar tipinin yarımtipləri hansı variantda ardıcıl seçilib
?  
1 - k
ə
ll
ə
sizl
ə
r,  

–balıqlar
,  


 
başıxordalılar
,  
4 - 
sürfəsixordalıla
r,  


assidil
ə
r,  
6 - k
ə
ll
ə
lil
ə
r,  
7 - 
çə
n
ə
sizl
ə
r,  


 
onurğalılar
,  
9 - anamnil
ə
r,  
10 

 amniotlar,  
11 - 
dördayaqlılar
.  
A) 4, 7, 9. 
B) 3, 8, 11.  
C) 1, 4, 6. 
D) 2, 5, 10.  
E) 6, 8, 11.  

 

5. 
Xordalılar üçün ümumi quruluşun düzgün verildiyi sıranı seçin
.  
A) Bel teli v
ə
 ya xordaya, 
ox skeletin üstündə
 yerl
əşən boruşə
killi sinir  
sistemin
ə

udlağın yanlarında cə
rg
ə
 il
ə
 
düzülmüş qə
ls
ə
m
ə
 
yarıqlarına
  
(suda yaşayanlarda
) malik olurlar  
B) Bel teli v
ə
 ya xordaya, 
boru şə
killi m
ə
rk
ə
zi sinir sistemin
ə
 v
ə
 
bütün ömrü
  
boyu q
ə
ls
ə
m
ə
 
yarıqlarına malik olurlar
  
C) 
Bütün ömrü boyu xordaya

boru şə
klind
ə
 m
ə
rk
ə
zi sinir sistemin
ə
,  
q
ə
ls
ə
m
ə
y
ə
 v
ə
 ikinci b
ə
d
ən boşluğuna malik olurlar
  
D) 
Boru şə
klind
ə
 m
ə
rk
ə
zi sinir sistemin
ə

onurğaya və
 
bütün örmü boyu
  
q
ə
ls
ə
m
ə
 
yarıqlarına m
alik olurlar  
E) Bel teli v
ə
 ya xordaya, 
ox skeletin üstündə
 yerl
əşən boru şə
killi sinir  
sistemin
ə
 v
ə
 
ömrü boyu udlağın yanlarında qə
ls
ə
m
ə
y
ə
 v
ə
 ikinci b
ə
d
ə
n  
boşluğuna
 malik olurlar  
6. 
Neştərçə
nin h
əzm orqanlarının ardıcıllığı hansı sırada düzgün
  
verilm
işdir
?  
1 - 
atrial boşluq
,  
2 - 
ağızqabağı qıfın dibində
 yerl
əşmiş ağız də
liyi,  
3 - q
ə
ls
ə
m
ə
 
yarıqları
,  
4 - udlaq,  
5 - 
bağırsaq
,  
6 - anal d
ə
lik,  
7 - 
bağırsağın qaraciyər çıxıntısı
,  
8 - endostil,  
9 - qida borusu,  
10 - m
ə
d
ə
.  
A) 1, 3, 5, 6, 7 
B) 9, 10, 5, 1, 2  
C) 3, 5, 7, 9, 10  

 

D) 2, 8, 4, 7, 5, 6 
E) 4, 5, 6, 8, 10  
7. 
İbtidai xordalılar mənşəyini hansı heyvanlardan götürmüşdür
?  
A) Paqonoforlar v
ə
 d
ərisitikanlılardan
 
B) 
Yumşaqbə
d
ə
nlil
ə
rd
ə
n v
ə
 d
ərisitikanlılardan
  
C) 
Yastı qurdlardan
  
D) H
ə
lq
ə
vi qurdlardan v
ə
 
yarım xordalılardan
  
E) Ikinci b
ə
d
ən boşluğuna malik olan
, qurda b
ə
nz
ə
 heyvanlardan 
8. Xorda (bel teli) m
ənşəyini hansı qatdan götürüb və
 nec
ə
 
ə
m
ə
l
ə
  
g
ə
lib?  
A) 
Xorda özünə
m
əxsus quruluşa malikdir

mezodermadan ayrılıb

B) Xorda ektodermal m
ənşə
lidir, 
bağırsağın qarın divarından ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lib.  
C) Xorda entodermal m
ənşə
lidir, 
rüşeym bağırsağın bel divarından ayrılıb

D) Xorda birl
əşdirici toxumadan ibarə
tdir, 
ə
z
ə
l
ə
 - d
ə
ri kis
ə
sind
ə

ə
m
ə
l
ə
  
g
ə
lib.  
E) 
Xorda hüceyrəsiz quruluşa malikdir

rüşeym mə
rh
ə
l
ə
sind
ə
 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lir.  
9. Sinir borusu harada yerl
əşir və
 
hansı qatdan başlanğıc götürüb
?  
A) 
Baş beyin boşluğunu ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tirir, entoderma m
ənşə
lidir. 
B) 
Ox skeletinin altında yerləşir və
 ektoderma m
ənşə
lidir.  
C) 
Ox skeletinin üstündə
 yerl
əşir
, ektoderma m
ənşə
lidir. 
D) 
Onurğa beyin boşluğunu ə
m
ə
l
ə
 g
ə
tirir, mezoderma  
m
ənşə
lidir.  
E) 
Xordanın altında yerləşir

rüşeym və
r
ə
qind
ə

ə
m
ə
l
ə
 g
əlmişdir
.  
10. 
Neştərçə
y
ə
 aid 
uyğunluğu göstə
rin  
I - 
epidermis hüceyrə
l
ə
ri a - primitivdir  
II - 
ifrazat orqanı
 b 

 q
ə
d
əhşə
killidir  
III 

 
hiss orqanları
 c 

 sad
ə
 
quruluşludur
  
IV - 
ə
z
ə
l
ə
 sistemi d 

 
silindirşə
killidir  

  
seqmentli quruluşludur
  
A) 

b, II 

a, d. III 

e IV 


B) 

b, c. II 

a, III 

 e IV - d  
C) 

c, II 

b, d. III 

 a IV 

e  
D) 

b, d. II 

a, III 

 c IV - e 
E) 

c, II 

a, III 

b, d. IV 

e  
11. 
Neştərçənin epidermisinin quruluşu haqqında düzgün cavab
  
hansı variantdır
?  
1 - 
birqatlıdır
, 2 
–çoxqatlıdır
, 3 
–çoxsıralıdır
, 4 - xaricd
ə
n kutikula il
ə
 
örtülür
, 5 

 
piqmentlidir, 6 

 
yalnız vəzili hüceyrə
l
ə
rd
ə
n ibar
ə
tdir, 7 

 
kutikula qatı olmur
.  
A) 3, 7. 
B) 2, 6.  
C) 1, 4. 
D) 2, 4.  
E) 2, 6.  
12. 
Neştərçənin qan dövranında arterial sistemin ardıcıllığı hansı
  
sırada düzgün verilir
?  
1 - 
ürə
k, 
2 - 
qarın aortası
,  
3 - g
ətirici qılsə
m
ə
 
arteriyaları
,  
4 - 
cüt yuxu arteriyaları
,  
5 - 
cüt bel aortasının köklə
ri,  
6 - 
çıxarıcı qılsə
m
ə
 
arteriyaları
,  
7 - q
ə
ls
ə
m
ə
 arak
ə
sm
ə
l
ə
ri,  
8 - 
bel aortası
.  
A) 3, 2, 4, 7, 1 
B) 1, 3, 4, 8, 7  
C) 4. 5, 7, 8, 2  
D) 2, 3, 7, 6, 5 

 

E) 1, 5, 6, 8, 2  
13. 
Neştərçə
nin t
ə
n
əffüsü zamanı suyun hə
r
ə
k
ət ardıcıllığı hansı
  
sırada düzgün verilmişdir
?  
1 - 
ağızqabağı qıf
,  
2 - 
ağız də
liyi,  
3 - qida borusu,  
4 - udlaq,  
5 - q
ə
ls
ə
m
ə
 
yarıqları
,  
6 - atreopor d
ə
lik,  
7 - 
atrial boşluq
,  
8 - q
ə
ls
ə
m
ə
 arak
ə
sm
ə
l
ə
ri.  
A) 3, 5, 7, 8, 6 
B) 1, 2, 3, 5, 8  
C) 2, 3, 6, 7, 8  
D) 2, 4, 5, 7, 6 
E) 6, 4, 3. 2, 4  
14. 
Neştərçənin venoz sisteminin ardıcıllığı hansı sırada doğrudur
?  
1 - 
ön kardinal venalar
,  
2 - 
ön boş venalar
,  
3 - 
sağ və
 
sol Küvye axarları
,  
4 - dal kardinal venalar,  
5 - 
bağırsaq venası
,  
6 - 
dal boş ven
alar,  
7 - vena sinusu.  
A) 2, 1, 3, 4, 7 
B) 2, 4, 5, 7, 1  
C) 4, 5, 2, 3, 7  
D) 1, 4, 3, 5, 7 

 

E) 7, 4, 5, 2, 1  
15. 
Neştərçə
d
ə
 
vena sinusuna toplanan qan hara tökülür
?  
A) Q
ə
ls
ə
m
ə
g
ə
tirici damarlara. 
B) 
Qulaqcığa
.  
C) M
ə
d
ə
ciy
ə
.  
D) 
Döyünmə
 qabilliyy
ə
tin
ə
 m
alik olan qarın aortasına

E) 
Bel aortasına
.  
16. 
Neştərçənin çoxalma orqanları və
 
qaydaları üçün hansı sıra doğrudur
?  

–yumurtalıqlar nahamardır
, 2 

 
toxumluqlar hamardır
, 3 - mayalanma ad
ə
t
ə
n atrial 
boşluqda gedir
, 4 

 
toxumluqlar 35 cütdür
, 5 - yumurt
alıq və
 
toxumluqlar 25 cütə
 
q
ə
d
ə
rdir, 6 - 
yumurtalıq və
 
toxumluqlar selömün qə
ls
ə
m
ə
 
şöbə
sind
ə
 yerl
əşir
, 7 - 
yumurtalıq və
 
toxumluq oxşardır
, 8 - mayalanma xaricidir, 9 - mayalanma daxilidir, 
10 
–yumurtalıqlar 15 cütdür
, 11 
–ayrıcinslidirlə
r, 12 - hermofroditdirl
ə
r.  
A) 3, 6, 7, 10, 11. 
B) 1, 4, 5, 7, 10.  
C) 2, 3, 5, 9, 12.  
D) 5, 6, 7, 8, 11. 
E) 4, 6, 8, 10, 12.  
17. 
Neştərçənin sürfə
si yetkin f
ə
rdd
ə
n n
ə
 il
ə
 f
ə
rql
ə
nir?  
1 - 
ağızqabağı qıfı olmur
, 2 - 
ağızətrafı qıfı olur
, 3 - 
atrial boşluğu olmur
, 4 - 
üzgə
cl
ə
ri 
olur, 5 - q
ə
ls
ə
m
ə
 
yarıqları çox olur
, 6 - q
ə
ls
ə
m
ə
 
yarıqlarının sayı az olur və
 
birbaşa 
xaric
ə
 
açılır
, 7 - q
ə
ls
ə
m
ə
 
yarıqları olmur
  
A) 3, 5, 7 
B) 2, 4, 5  
C) 2, 6, 7  
D) 1, 3, 6 
E) 2, 6, 1  
18. K
ə
ll
ə
sizl
ər yarımtipinin təsnifat ardıcıllığını göstə
rin:  
1 - bir d
ə
st
ə
,  
2 - bir sinif,  

 

3 - otuz - 
otuz beş növ
,  
4 - 
üç yarım də
st
ə
 
(yarımfə
sil
ə
) .  
A) 3, 2, 4, 1 
B) 4, 1, 3, 2  
C) 1, 2, 4, 3  
D) 2, 1, 4, 3 
E) 2, 3, 1, 4  
19. K
ə
ll
ə
sizl
ər y/tipinin ümumi sə
ciyy
əsi hansı sırada düzgün verilib
?  
A) Sinir borusu
–onurğa və
 
baş beyinə
 diferensasiya etm
əmiş
, z
əif inkişaf
  
etmiş hiss orqanları var
. K
ə
ll
ə
 qutusu yoxdur. Skeletini - xorda v
ə
 onun  
üzə
rind
ə
 yerl
əşə
n sinir borusu t
əşkil edir

Ürək inkişaf etmə
yib.  
B) Sinir borusu
–onurğa və
 
baş beyinə
 diferensasiya etm
ə
m

, hiss  
orqanları yaxşı inkişaf edib
, k
ə
ll
ə
 qutusu yoxdur. Skeleti xorda v
ə
 onun  
üstündə
 yerl
əşə
n sinir borusundan 
ə
m
ə
l
ə
 g
ə
lir. 
Ürək inkişaf edib
.  
C) 
Onurğa və
 
baş beyini formalaşmayıb

Hiss orqanları zəif inkişaf edib
.  
Xorda ömrü boyu qalmır
. Skeleti 
xüsusi kirə
cli madd
ə
l
ə
rd
ə
n t
əşkil
  
olunmuşdur

Cüt üzgə
cl
ə
ri var.  
D) 
Sinir borusu xeyli diferensasiya etmiş

onurğa və
 
baş beyinə
  
ayrılmışdır
.  
Xorda ömrü
 
boyu qalır

Cüt üzgə
cl
əri yaxşı inkişaf edib
.  
E) 
Sinir borusu baş beyinə
 v
ə
 
onurğa beyinə
 diferensasiya etm
ə
yib, b
ə
d
ə
ni  
sad
ə
 
quruluşludur

Suda yaşayır

Qidalanmaq üçün
 
quruya çıxır
. D
ə
ri  
t
ə
n
əffüsü edir
.  
20. 
Neştərçə
nin qan - 
damar sisteminin düzgün verildiyi sıranı
  
göstə
rin.  
A) 
Neştərçənin ürə
yi yoxdur, 
onu aorta qövsü ə
v
ə
z edir, 
Küvye axarı
, vena  
sinusu var, 
qan dövranı açıqdır
, qan r
ə
ngsizdir 
B) 
Neştərçə
nin h
əqiqi ürə
yi yoxdur, 
qan qapalı damarlarla hə
r
ə
k
ə
t edir,  

 

Qanı rə
ngsizdir, 
ürəyi qarın aortası ə
v
ə
z edir, 
böyük və
 
kiçik qan
  
dövranına malikdir
  
C) 
Neştərçənin ürə
yi iki xan
ə
lidir, 
qan dövranı qapalıdır

qanı rə
ngsizdir,  
ürə
kd
ə
 arterial qan olur  
D) 
Neştərçənin ürə
yi vena sinusu, aorta konusundan ibar
ə
tdir, 
qan dövranı
  
qapalıdır
, arterial v
ə
 venoz sistemd
ə
n ibar
ə
tdir, 
qanın tə
mizl
ə
nm
əsi ağ
  
ciy
ə
rl
ə
rd
ə
 gedir  
E) 
Neştərçə
nin h
əqiqi ürə
yi yoxdur, 
qan dövranı qapalıdır

qanı rə
ngsizdir,  
arterial v
ə
 venoz sistem
ə
 
ayrılan bir qan dövranına malikdir
, qan  
dövranı qapalıdır

21. 
Neştərçənin xarici quruluşunu ə
ks etdir
ə

ə
lam
ə
tl
ər hansı
  
sırada düzgün verilmişdir 
?  
1 - B
ə
d
əni balıqşə
killidir, 2 - 
Yanlardan basıqdır
, 3 - 
Qeyri şəffafdır


Yüklə 1,05 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə