Fa k t L a r V ә r ә q I ‘Dreamland’ Qolf KlubuYüklə 211 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix22.05.2017
ölçüsü211 Kb.

FA K T L A R   V Ә R Ә Q İ

‘Dreamland’ Qolf Klubu 

Abşeron rayonu 

Bakı, Zığ qәsәbәsi 

H. Әliyev adına hava limanı şossesi 

Binә, 22-ci km

dreamlandgolfclub.com

info@dreamlandgolfclub.com

+994 12 404 7 404oktyabr 2015

dreamlandgolfclub.com 1

GİRİŞ

2015-ci ilin yay mövsümündә öz qapılarını geniş ictimaiyyәtә açan 

Dreamland Qolf Klubu Dye Dizaynına mәxsus 6838 metr  

uzunluğunda 18 dәlikli çempionat meydançası, İMG performans 

studiyaları olan qolf akademiyası vә müvafiq xidmәt obyektlәrinә 

malik Klabhausdan ibarәdir. Meydança 2100 әdәd müasir mәnzil, 

300 villa, beynәlxalq mәktәb, lüks otel, brendlәri tәqdim edәn VİP 

ticarәt mәrkәzi vә pәrakәndә satış obyektlәrindәn ibarәt olacaq 

Dreamland qapalı yaşayış sahәsinin әn vacib hissәsi hesab olunur. 

MEYDANÇA MEMARLIĞI

Meydançanın memarı Cynthia Dye-ın dizayn fәlsәfәsi hәr zaman 

qolf meydançasının quruluş vә strategiyasını sağlam dizayn prin-

siplәri әsasında inkişaf etdirmәk olmuşdur. Dreamland-dә o, qolf-

la mәşğul olan müxtәlif oyunçular üçün hәm mürәkkәb, hәm dә 

maraqlı olan qolf meydançası yaratmağa xüsusi diqqәt yetirib. Qol-

fu Azәrbaycanda milli sәviyyәdә tanınan idman növünә çevirmәk 

üçün Dreamland-dә oyunun bütün incәliklәrini vә oyun ehtiya-

clarını özündә cәmlәşdirәn qolf meydançası yaradılmışdır.

Cynthia Dye

Meydançanın Memarı, 

cynthia@dyedesigns.com 

DREAMLAND QOLF AKADEMİYASI & İMG 

PERFORMANS STUDİYALARI

•  İki mәrtәbәdә 20 әdәd üstü örtülü mәşq yeri

•  VİP üçün 4 әdәd mәşq yeri

•  IMG performans svinq studiyası

•  IMG patinq studiyası

•  Qısa oyun mәşq sahәsi 

•  Mәşq patinq qrini 

•  Ot üzәrindә mәşq sahәsi (mövsümi olaraq açılır)

•  Uzun oyun üçün mәşq bankeri 

•  Suda üzәn hәdәflәrә malik Splaş zonası 

•  Akademiyanın 9 dәlikli par-3 meydançası (yalnız bazar ertәsi 

günlәri vә xüsusi tәdbirlәr zamanı açıq olur)

•  Gün әrzindә yemәk vә istirahәt üçün Café T 

•  Akademiyanın Callaway, Titleist vә FootJoy kimi aparıcı brendlәri 

tәqdim edәn mağazası


FA K T L A R   V Ә R Ә Q İ

‘Dreamland’ Qolf Klubu 

Abşeron rayonu 

Bakı, Zığ qәsәbәsi 

H. Әliyev adına hava limanı şossesi 

Binә, 22-ci km

dreamlandgolfclub.com

info@dreamlandgolfclub.com

+994 12 404 7 404oktyabr 2015

dreamlandgolfclub.com 2

BEYNӘLXALQ TURİZM

2014-cü ildә Qubada yerlәşәn Milli Qolf Klubununda Azerbaijan 

Golf Challenge Open turnirinin keçirilmәsi kimi mühüm nailiyyәtin 

ardınca Dreamland Qolf Klubunun Bakını dünyanın qolf sәhnәsinin 

mәrkәzinә daşıyacaq beynәlxalq tәdbirlәrә ev sahibliyi etmәklә 

bağlı gәlәcәk planları var. 

Ölkәnin turizmlә bağlı mәqsәdlәrinә müvafiq olaraq Dreamland Qolf 

Klubu Bakı 2015 Avropa Oyunlarını dәstәklәdi vә 2016-cı ildә  

keçirilmәsi planlaşdırılan “Avropa Formula 1 Grand Prix” yarışı 

zamanı füsunkar mәkanların siyahısında öz xüsusi yerini tutacaq.

 

KLABHAUS RESTORANI VӘ  NAHAR  

TӘKLİFLӘRİ

Dәbdәbәli klabhausda Dunning Golf, Links and Kings Luggage, 

Foot Joy vә Greg Norman kimi aparıcı markaların mәhsullarını tapa 

bilәcәyiniz qolf mağazası,  qıfıllanan seyflәrlәrlә tәchiz olunmuş  

geyinib-soyunma otaqları, istirahәt otağı vә müxtәlif nahar  

imkanları (aşağıda göstәrilib) mövcuddur. Yuxarı mәrtәbә  

Dreamland yaşayış mәnzillәrinin satış mәrkәzi üçün ayrılıb. 

Café T 

Sendviç, isti yemәklәr, şirniyyatlar vә hazır qәlyanaltılar ilә nahar 

etmәk imkanından faydalana bilәrsiniz, hәmçinin, lisenziya  

әsasında fәaliyyәt göstәrәrәk spirtli vә spirtsiz içkilәr, çay vә  

qәhvә tәklif edәn bar bütün günü xidmәtinizdәdir. Qolfçular yemәyi 

vә içkilәri özlәri ilә apararaq oyun zamanı onlardan istifadә edә 

bilәrlәr. Daha kiçik versiya, Café T Lakeview 4-cü dәlikdәn sonra 

yerlәşir. Oyun sәrgüzәştinә rәng qatmaq üçün müxtәlif içki vә 

yemәklәri olan Café T Qolf Maşını meydança boyunca hәrәkәt edir.

Dreamland Lounge  vә Restaurant (xarici teras sahәsi ilә)

Burgerlәr vә daş sobada hazırlanmış pizzalar tәklif edәn zәngin 

menyu vә lisenziya әsasında fәaliyyәt göstәrәrәk spirtli vә  

spirtsiz içkilәr, çay vә qәhvәnin müxtәlif çeşidini tәqdim edәn bar. 

Bu mәkan oyunçalara oyundan sonra istirahәt etmәk, hәmçinin,  

12-ci vә 13-cü dәliklәrdә oynayan qolfçuları izlәmәk imkanı verir.Restoran – konsept hәlә ki müәyyәnlәşdirilmәyib

Hәm restoranda, hәm dә açıq sahәdә qarışıq menyu ilә tәmin edәn 

açıq mәtbәx. Qonaqların sayı az olduğu üçün bu mәkan әvvәlcә 

kokteyl gecәlәri vә branç konseptlәrindәn ibarәt olan sadә tәdbirlәr FA K T L A R   V Ә R Ә Q İ

‘Dreamland’ Qolf Klubu 

Abşeron rayonu 

Bakı, Zığ qәsәbәsi 

H. Әliyev adına hava limanı şossesi 

Binә, 22-ci km

dreamlandgolfclub.com

info@dreamlandgolfclub.com

+994 12 404 7 404oktyabr 2015

dreamlandgolfclub.com 3

vә proqramlarla fәaliyyәt göstәrәcәk. Mәnzillәrdә insanlar  

mәskunlaşdıqca restoran әsasәn sakinlәrin iştirakı ilә şam 

yemәklәri vә hәftәsonu yemәk sәrgüzәştinә çevrilәcәk. İDARӘETMӘ

IMG Golf İdarәetmәsi, 

www.imggolf.comYerli istedadların yetişdirilmәsi Dreamland Qolf Akademiyasının diqqәt 

mәrkәzindә olan әsas mәsәlәlәrdәn biridir.  Drayvinq reync vә İMG per-

formans studiyaları oynamaq vә öyrәnmәk üçün rahat vә sәmimi at-

mosferi olan mәkanla әn son texnologiyaları vә metodların sintezindәn 

ibarәt mәşq vә tәlim üçün nәzәrdәtutulmuş dünya sәviyyәli xidmәt 

vasitәlәrini tәklif edir. 18 dәlikli çempionat meydançası beynәlxalq tәd-

birlәrә ev sahibliyi etmәk üçün daima yüksәk standartlarda saxlanıla-

caq. – Russell Hannah, IMG Qolf İdarәetmәsi

SAHİBKARLAR

Abdulbari Gözәl  

“Azәrsun Holdinq” Şirkәtlәr Qrupunun Müşahidә Şurasının sәdri İsmail Dalaman 

Dreamland layihәsinin Baş İcraçı Direktoru DREAMLAND QOLF KLUBUNUN STRUKTURU 

Phil Jones PGA Fellow Professional 

Baş Menecer, Qolf, 

philip.jones@dreamlandgolfclub.com 

Michael Sweenie 

PGA Baş Mütәxәssis, 

michael.sweenie@dreamlandgolfclub.com

Russell Hannah 

IMG Qolf İdarәetmәsinin nümayәndәsi, 

russell.hannah@img.com 

OT NÖVLӘRİ

Qrinlәr

•  Creeping bentgrass – T-1Tiilәr

•  Kentucky bluegrass – Award 35%

•  Kentucky bluegrass – Nuglade 25%

•  Kentucky bluegrass – Liberator 25%

•  Perennial ryegrass – CSI 15%


FA K T L A R   V Ә R Ә Q İ

‘Dreamland’ Qolf Klubu 

Abşeron rayonu 

Bakı, Zığ qәsәbәsi 

H. Әliyev adına hava limanı şossesi 

Binә, 22-ci km

dreamlandgolfclub.com

info@dreamlandgolfclub.com

+994 12 404 7 404oktyabr 2015

dreamlandgolfclub.com 4

Fairway-lәr 

•  Yuxarıdakı kimiRaf vә xarici raf

•  Tall fescue – Arid 3 34.2%

•  Tall fescue – Cochise IV 34.2%

•  Tall fescue – Golden gate 16.2%

•  Kentucky bluegrass – Award 5.4%

•  Perennial ryegrass – Caddieshack 10%Drayvinq reync hәdәf qrinlәri  

•  30/30/30 007, Southshore and Seaside 2 bentgrass-ın qarışığıKONSTRUKSİYA ÜSULU

Qrinlәr

•  USGA-konstruksiya növü, çınqıl örtüyü üzәrindә 30sm qum Tiilәr 

•  Tәbii özül üzәrindә 25sm qum Fairway-lәr, raflar, xarici raflar 

•  Tәbii özül üzәrindә 25sm qumSUVARMA SİSTEMİ

•  Toro Lynx Mәrkәzi Nәzarәt Sistemi

•  Toro Network VPe meydançada Peyk modul sistemi 

•  Fairway başlıqları – 835s-56-368 tam- vә -25.6m r ilә yarı dövrә

•  Qrin başlıqları – Qoşa PC-lәr müxtәlif ara Toro 835-56-358 24.1 

mr ilә


•  Tii Başlıqları – Toro T7P tam- vә nizamlana bilәn yarı-dövrә  

16.5 mr ilә

•  HDPE boru işi – Plasson boruları, qaynaq olunmuş birlәşmәlәr

•  VFD qurğuları ilә 2 x Flowtronics nasos stansiyaları   QOLF MEYDANÇASININ TEXNİKİ  

SPESİFİKASİYALARI

•  Hava mәntәqәsinin uzunluq dairәsi 40’31N, en sahәsi 49’53E-dir. 

•  Fairway-lәr: 14.64 Ha 

•  Drayvinq reync: 4.03Ha (qısa par 3 akademiya meydançası daxil 

olmaqla) 

•  Qrinlәr: orta ölçü 509.091 m2: 1.12 Ha olmaqla 22 qrin (mәşq 

patinq vә çipinqi daxil)

•  Ümumi raf: 40.14 hektarFA K T L A R   V Ә R Ә Q İ

‘Dreamland’ Qolf Klubu 

Abşeron rayonu 

Bakı, Zığ qәsәbәsi 

H. Әliyev adına hava limanı şossesi 

Binә, 22-ci km

dreamlandgolfclub.com

info@dreamlandgolfclub.com

+994 12 404 7 404oktyabr 2015

dreamlandgolfclub.com 5

•  Tiilәr: 0.570 Ha

•  Bankerlәr: 1.8501 

•  Dreamland QK obyektinin ümumi sahәsi: 66.83 Ha 

•  Göllәr: 7.82 Ha (9 süni göllәr) qravitasiya verilmiş vә eyni su  

sәviyyәsindә balanslaşdırılmış  DRENAJ SİSTEMİ

•  Su aşıran hövzәnin drenaj sistemi 

•  Drenaj sistemi vahid suvarma gölünә istiqamәtlәnir, ona görә 

dә,  yağış suyu yenidәn dövr edәrәk istifadә olunurLANŞAFTLAŞDIRILMIŞ ӘRAZİ

Tәbii hissi yaxşılaşdırmaq üçün qolf meydançasında vә akademiya 

әrazisindә yerli zeytun ağacları әkilir. Xarici rafda әkilәn ağaclara 

aşağıdakı növlәr daxildir: 

•  Zelkova serrate – Yapon qarağacı

•  Pinus pinea – İtaliya Piniyası

•  Cedrus atlantica pendula – Mavi atlas sidri

•  Liquidambar styraciflua – Amarika şirin saqqız ağacı

•  Salix babylonica – Babil söyüdü

•  Malus Rudolf – Meşә alması ağacı

•  Fraxinus excelsior – Adi göyrüş

•  Cupressocyparis leylandii – Leylandi

•  Pyrus calleryana – Callery armudu

•  Prunus cerasifera pissardii nigra – Qara alça

•  Tilia tomentosa  Gümüşü cökә

•  Elaeagnus ebbingei – Ebbinge iydәsi

•  Ligustrum japonicum ‘Texanum’ – Yapon birgözü

•  Nandina domestica – Cәnnәt bambuku

•  Photinia serrulata ‘Red Robin’ – Fotiniya frazera 

•  Acorus sp. – Yapon şirin bayrağı

•  Lavandula angustifolia – İngilis lavandası

•  Santolina chamaecyparissus – Pambıq lavandasıİNŞAAT QEYDLӘRİ

2010-cu ildә başlanıldış

2014-cü ilin dekabr ayında başa çatdırıldı. 2015-ci ilin may ayına 

әdәr meydançada tәkmillәşdirilmә işlәri aparıldı. FA K T L A R   V Ә R Ә Q İ

‘Dreamland’ Qolf Klubu 

Abşeron rayonu 

Bakı, Zığ qәsәbәsi 

H. Әliyev adına hava limanı şossesi 

Binә, 22-ci km

dreamlandgolfclub.com

info@dreamlandgolfclub.com

+994 12 404 7 404oktyabr 2015

dreamlandgolfclub.com 6

Podratçı: Q Qolf Beynәlxalq, 

www.qgolfservices.com

Q Golf Services Cees van Nieuwenhuizen, 

www.cscgolfgroup.com

 

Göllri yaratmaq, sahә sәviyyәlәrini istismar etmәk vә sahәnin düzlәşdirilmәsi mәqsәdilә materialların tәchizatı üçün keçmiş Bakı 

qayası әrazisindә Tesmec mәdәn alәtindәn istifadә olunub.İQLİM

Bakı subtropik yarımquraqlıq iqlimә malikdir. Burada yay fәsli 

isti vә quru, qış fәsli sәrin vә arabir yağmurlu keçir, bütün il boyu 

güclü külәklәr hökmranlıq edir. Bu iqlimin hökm sürdüyü bir çox 

şәhәrlәrdәn fәrqli olaraq, yay fәslindә Bakıda ekstremal istilәr 

müşahidә olunmur. Bu, әsasәn, onun şimal eni vә Xәzәr dәnizinin 

sahilindә yarımada üzәrindә yerlәşmәsi ilә bağlıdır. Bakı vә onun 

yerlәşdiyi Abşeron Yarımadası Azәrbaycanın әn quraqlıq hissәsidir. 

İllik yağıntı miqdarı tәxminәn 200mm (8 düym)-dir. Bu yüngül, illik 

yağıntının әksәriyyәti payız vә qış aylarına tәsadüf edir, lakin bu 

aylardan heç biri olduqca yağmurlu keçmir. 

Bakı il boyu әn külәkli şәhәr hesab olunur, şәhәrin lәqәbinin 

“Külәklәr Şәhәri” olması da bunun göstәricisidir. Burada güclü 

soyuq şimal külәyi xәzri vә mülayim cәnub külәyi gilavar bütün 

fәsillәr üçün sәciyyәvidir. Xәzrinin sürәti 144 km/saata (89 mil/saat) 

çata bilәr.

Mart ayının әvvәlindәn dekabrın sonuna qәdәr Bakı uzun qolf 

mövsümü yaşayacaq. Xüsusilә dә, iyul vә avqust aylarının tәxminәn 

26.4 °C (79.5 °F) temperaturu olan mülayim vә işıqlı axşamları 

xәzri külәyinin sayәsindә Körfәz ölkәsi qonşuları ilә müqayisәdә 

fәrahladıcı sәrinliyә malikdir. Orta günlük temperatur yanvar vә  

fevral aylarında tәxminәn 4.3 °C (39.7 °F) olduğu üçün qış fәsli soyuq 

keçir. Qış fәslindә qar çovğunları nadir hallarda müşahidә olunur 

vәqar yağışından sonra, adәtәn, bir neçә gün әrzindә qar әriyir.FA K T L A R   V Ә R Ә Q İ

‘Dreamland’ Qolf Klubu 

Abşeron rayonu 

Bakı, Zığ qәsәbәsi 

H. Әliyev adına hava limanı şossesi 

Binә, 22-ci km

dreamlandgolfclub.com

info@dreamlandgolfclub.com

+994 12 404 7 404oktyabr 2015

dreamlandgolfclub.com 7

DREAMLAND COUNTRY & LIFE

Dreamland layihәsi Bakının lüks landşafta malik olmaqla  

sahәdәki xidmәt obyektlәri ilә birlikdә 440ha әrazi boyunca uzanan 

ilk yaşayış mәskәnidir.İnşasına 2015-ci ildә başlanılmış I mәrhәlә aşağıdakılardan 

ibarәtdir:

•  234 villa 

•  394 mәnzil 

•  Sabis Sun Beynәlxalq Mәktәbi

•  18-dәlikli qolf meydançası, klabhaus vә әmlak satış mәrkәzi

•  Qolf drayvinq reync vә İMG performans studiyaları olan qolf 

akademiyası

•  VİP alış-veriş mәrkәziII mәrhәlә aşağıdakılardan ibarәt olacaq:

•  Lüks otel

•  Әlavә yaşayış obyektlәri– villalar, mәnzillәr vә şәhәr evlәri

•  Protokol binasıMӘKTӘB 

•  2000 şagirdin tәhsil ala bilәcәyi SABIS® SUN Beynәlxalq Mәktәbi 

2015-ci ilin sentyabr ayında fәaliyyәtә başladı

•  SABIS®  tәdris kursu şagirdlәrin xarici universitetlәrә qәbuluna 

imkan yaradan beynәlxalq standartlara cavab verәn bir  

proqramdır

•  Mәktәbin xidmәt obyektlәrinә futbol meydançası, bir çox idman 

növü üçün nәzәrdә tutulmuş sahә, yüngül atletika üçün stadion, idman zalı vә üzgüçülük hovuzu daxildir


Yüklə 211 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə