Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин Cinayət КоллеэийасынынYüklə 150,84 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix11.06.2017
ölçüsü150,84 Kb.

3(104)-148/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surəti 

 

Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин 

Cinayət Коллеэийасынын 

 

Г Я Р А Р Ы 

 

“02” noyabr 2016-ъı ил  

 

  

 

 Gəncə шящяри 

 

Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин Cinayət Коллеэийасы 

Щаким Əliyev Fikrət Hüseyn oğlunun sədrliyi, 

Quliyeva Gülnaz Elxan qızının катиблийи, 

Azərbaycan  Respublikası  Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər  Nazirliyinin  10  saylı  ərazi 

Ekologiya və Təbii Sərvətlər şöbəsinin nümayəndəsi Abbasova Reyhan Qəzənfər qızının, 

Gəncə şəhəri üzrə İcra idarəsinin icra məmuru Nəbiyev Tural Tapdıq oğlunun,  

Barəsində  inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  icraat  aparılan  şəxs  Həsənov  Polad  İlyas 

oğlunun və onun müdafiəçisi Babayev Rəşad Nizami oğlunun iştirakları ilə,  

Həsənov  Polad  İlyas  oğlunun  Azərbaycan  Respublikası  Иnzibati  Хətalar  Мəcəlləsinin 

(bundan  sonra  İXM-nin)  529.1-ci  maddəsi  ilə  təqsirli  bilinib  ictimai  işlərə  cəlb  edilməsinə  dair 

инзибати xəta haqqında iş üzrə Gəncə şəhər Kəpəz Rayon Мящкямясинин 27 may 2016-ъı ил тарихли, 

3(043)-284/2016  сайлы  гярарындан  Azərbaycan  Respublikası  Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər 

Nazirliyinin  10  saylı  ərazi  Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər  şöbəsi  тяряфиндян  верилмиш  апеллйасийа 

шикайятиня əsasən işə ачыг мящкямя иъласында бахараг  

Мцяййян  етди  

 

Gəncə şəhəri üzrə İcra idarəsinin icra məmuru Tural Nəbiyev tərəfindən 27 may 2016-cı il  tarixdə  Həsənov  Polad  İlyas  oğlu  barəsində  İXM-nin  529.1-cи  maddəsi  ilə  inzibati  xəta 

haqqında protokol tərtib edilmiş və həmin protokol və ona əlavə edilmiş sənədlər aidiyyəti üzrə 

baxılması üçün Gəncə şəhər Kəpəz Rayon Məhkəməsinə göndərilmişdir.  

Gəncə şəhər Kəpəz Rayon Мящкямясинин (hakim Y.Həşimov) 27 may 2016-ъı ил тарихли, 

3(043)-284/2016 сайлы qərarı ilə Həsənov Polad İlyas oğlu İXM-nin 529.1-cи maddəsində nəzərdə 

tutulmuş  inzibati  xətanı  törətməkdə  təqsirli  bilinib  gün  ərzində  4  (dörd)  saatdan  çox  olmamaq 

şərti ilə 160 (yüş altmış) saat ictimai işlərə cəlb edilmişdir.  

Həmin qərardan Azərbaycan Respublikası  Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin 10 

saylı ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər şöbəsi apellyasiya şikayəti vеряряк, qərarın ləğv edilməsini 

xahiş etmişdir.  

Apellyasiya  şikayəti  оnunla  əsaslandırılmışdır  ki,  barəsində  inzibati  xəta  haqqında  iş 

üzrə icraat aparılan şəxs Polad Həsənov 10 saylı ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər şöbəsinin 03 

saylı  14.04.2014-cü  il  tarixli  qərarına  əsasən  2200  manat  məbləğində  cərimənin  könüllü 

ödəməkdən  boyun  qaçırmışdır.  Vətəndaş  cəriməni  könüllü  ödəmədiyi  üçün  10  saylı  ərazi 

Ekologiya  və  Təbii  Sərvətlər  şöbəsi  03  saylı  14.04.2014-cü  il  tarixli  qərarında  göstərilən  cərimə 

məbləği məcburi ödətdirilməsi üçün Gəncə şəhəri üzrə İcra idarəsinə göndərilmişdir. İcra idarəsi 

Polad  Həsənovun  əmalakının  siyahıya  alınaraq  üzərinə  həbs  qoyulmasına  dair  Gəncə  şəhəri 

Nizami Rayon Məhkəməsinə təqdimat göndərmişdir. Gəncə şəhəri Nizami Rayon Məhkəməsinin 

26.12.2014-cü  il  tarixli  qərardadına  əsasən  təqdimat  təmin  olunmamışdır.  10.02.2015-ci  il 

tarixində  Azərbaycan  Respublikası  Əmlak  Məsələləri  Dövlət  Komitəsi  yanında  Dövlət  Reyestr 

Xidmətinin 3 saylı ərazi idarəsi Gəncə şəhəri üzrə İcra idarəsinin 05.02.2015-ci il tarixli 2533/14 

saylı məktubuna cavab olaraq Həsənov Polad İlyas oğluna Gəncə şəhər Kəpəz rayon Timirzayev 

küçəsi  3  saylı  fərdi  yaşayış  evinə  dair  30.01.1995-ci  il  tarixli  3314 nömrəli  qeydiyyat  vəsiqəsinin 

verildiyi  bildirilmişdir.  İcra  idarəsi  tərəfindən  icra  sənədinin  icrasını  təmin  etmək  məqsədi  ilə 

borcluya  məxsus  Gəncə  şəhər  Kəpəz  rayon  Timirzayev  küçəsi  3  saylı  fərdi  yaşayış  evin  üzərinə 

həbs  qoyulması  məqsədilə  məhkəməyə  müraciət  etmiş,  Gəncə  şəhər  Nizami  Rayon  Məhkəməsi 

tərəfindən  təqdimat  təmin  edilməmişdir.  Bütün  bunlara  baxmayaraq  Polad  Həsənov  naməlum 

səbəblərdən  hər  dəfə  cərimə  məbləğini ödəməkdən  boyun qaçırmışdır.  İcra  idarəsinin  təqdimatı  

əsasında  Polad  Həsənovun  məcburi  qaydada  İcra  idarəsinə  gətirilməsi  Gəncə  şəhər  Kəpəz Rayon  Məhkəməsinin  qərardadı  ilə  təmin  edilmişdir,  lakin  Polad  Həsənov  cəriməni 

ödəməmişdir. Onun barəsində heç bir qanunamüvafiq tədbir görülməmişdir.  

Məhkəmə  iclasında  iştirak  edən  Azərbaycan  Respublikası  Ekologiya  və  Təbii Sərvətlər 

Nazirliyinin 10 saylı ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər şöbəsinin nümayəndəsi Abbasova Reyhan 

Qəzənfər  qızı  apellyasiya  şikayətinin  dəlillərini  müdafiə  edərək  bildirdi  ki,  Polad  Həsənovun 

adına əmlak var, ona görə də icra sənədinin icrası davam etdirilməlidir. Polad Həsənovun adına 

əmlak olduğuna görə ona ictimai işlər cəzası təyin edilə bilməz. Odur ki, apellyasiya şikayətinin 

təmin  edilməsini,  Gəncə  şəhər  Kəpəz  Rayon  Мящкямясинин  27  may  2016-ъı  ил  тарихли,  3(043)-

284/2016 сайлы qərarının ləğv edilməsini xahiş etdi. 

Məhkəmə iclasında iştirak edən Gəncə şəhəri üzrə İcra idarəsinin icra məmuru Nəbiyev 

Tural Tapdıq oğlu bildirdi ki, Polad Həsənovun adına heç bir əşya müəyyən edilməmişdir, adına 

yalnız ev vardır. Yalnız adına ev olduğundan icranı evə yönəldə bilmirik. Həmçinin Gəncə şəhər 

Nizami  Rayon  Məhkəməsinin  26  dekabr  2016-cı  il  tarixli  8(044)-592/14  saylı  qərarı  ilə  Gəncə 

şəhəri  İcra  idarəsinin  icra  məmuru  Ələkbər  Nəbiyevin  Həsənov  Polad  İlyas  oğlunun  əmlakı 

üzərinə həbs qoyulmasına dair vermiş olduğu təqdimatı təmin olunmamışdır.  

Məhkəmə iclasında iştirak edən barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan 

şəxs  Həsənov  Polad  İlyas  oğlu  maddi  imkanının  olmadığı  üçün  cəriməni  ödəyə  bilmədiyini, 

cərimənin  bir  qismini  ödədiyini,  hazırda  işsiz  olduğunu  bildirdi,  apellyasiya  şikayətinin  təmin 

edilməməsini, qərarın dəyişdirilmədən saxlanılmasını xahiş etdi.  

Məhkəmə iclasında iştirak edən müdafiəçi Babayev Rəşad Nizami oğlu bildirdi ki, Polad 

Həsənov  cərimənin  bir  qismini  ödəyib,  ona  təyin  olunmuş  ictimai  işləri  çəkib  qurtarmışdır. 

Cəzası  29.09.2016-cı  il  tarixdə  başa  çatmışdır.  Birinci  instansiya  məhkəməsinin  qərarının  ləğv 

edilməsi  üçün  əsas  yoxdur,  qərar  ləğv  edilərsə  Polad  Həsənov  bir  inzibati  xətaya  görə  iki  dəfə 

cəzalandırılmalı  olacaqdır.  Bu  da  yolverilməzdir.  Odur  ki,  apellyasiya  şikayətinin  təmin 

edilməməsini, qərarın dəyişdirilmədən saxlanılmasını xahiş etdi. 

Апеллйасийа  шikayətinин  dəlillərini  инзибати  хята  щаггында  işin  materialları  ilə  əlaqəli 

surətdə  araşdıraraq,  proses  iştirakçılarının  çıxışlarını  dinləyərək  məhkəmə  щесаб  едир  ки, 

апеллйасийа шикайяти qismən тямин едилмяməли, Gəncə şəhər Kəpəz Rayon Мящкямясинин 27 may 

2016-ъı ил тарихли, 3(043)-284/2016 сайлы гярары dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır. 

İXM-nin  3-cü  maddəsinə  görə  yalnız  bu  Məcəllə  ilə nəzərdə  tutulmuş  inzibati  xətaların 

törədilməsində  təqsirli  hesab  edilən  və  inzibati  xəta  tərkibinin  bütün  digər  əlamətlərini  daşıyan 

əməli (hərəkət və ya hərəkətsizlik) törətmiş şəxs inzibati məsuliyyətə cəlb olunur və tənbeh edilir. 

Həmin Məcəllənin 12-ci maddəsinə əsasən bu Məcəllə ilə qоrunan ictimai münasibətlərə 

qəsd  edən,  hüquqazidd  оlan,  təqsirli  sayılan  (qəsdən  və  ya  ehtiyatsızlıq  üzündən  törədilən)  və 

inzibati məsuliyyətə səbəb оlan əməl (hərəkət və ya hərəkətsizlik) inzibati хəta hesab оlunur. 

Həmin  Məcəllənin  22-cи  maddяsиnя  яsasяn  иnzиbatи  tяnbeh  mяsulиyyяt  tядbиrиdиr  vя 

иnzиbatи  xяta  tюrяdяn  шяxsи  qanunlara  яmяl  edиlmяsи  ruhunda  tяrbиyяlяndиrmяk,  habelя  hяm 

иnzиbatи  xяta  tюrяtmиш  шяxs,  hяm  dя  baшqa  шяxslяr  tяrяfиndяn  yenи  иnzиbatи  xяta  tюrяdиlmяsиnиn 

qarшыsыnы almaq mяqsяdи daшыyыr. 

Həmin  Məcəllənin  32.1-ci  maddəsinə  görə,  inzibati  xətaya  görə  tənbeh  bu  Məcəlləyə 

uyğun olaraq tətbiq edilir. 

Həmin Məcəllənin 32.2-ъи маддясиня ясасян фiziki və ya vəzifəli şəxslər barəsində inzibati 

tənbeh tətbiq edilərkən xətanın xarakteri, inzibati xəta törədən şəxsin şəxsiyyəti, onun təqsirinin 

dərəcəsi, əmlak vəziyyəti, habelə məsuliyyəti yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar nəzərə alınır. 

Азярбайъан Республикасы Конститусийа Мящкямясинин Пленумунун 27 август 2004-ъц ил 

тарихли  гярарында  гейд  едилмишдир  ки, щцгуг нормалары  иътимаи  мцнасибятлярдян иряли  эялян  щцгуг 

мцнасибятляринин  тянзимлянмясинин  ясасыны  тяшкил  едир.  Беля  мцнасибятлярин  реаллашдырылмасынын 

юзцлц  кими  гиймятляндирилян  щцгуг  нормалары  юзцндя  дювлятин  ирадясини  якс  етдирир  вя  щцгуг 

субйектляринин гаршылыглы щцгуг вя вязифялярини мцяййянляшдирир. Гейд едилмялидир ки, фярдин щцгуг 

нормаларында нязярдя тутулан тяляб вя эюстяришляря зидд давранышы иътимаи зярури вя файдалы  щесаб 

едилмяйя  щярякяти  кими  щцгуг  позунтусу  олмагла  ъямиййят  вя  дювлят  гаршысында  мцвафиг 

мясулиййятинин йаранмасы иля нятиъялянир.   

Инзибати  ганунвериъилийинин  ядалятлилик  принсипиня  эюря  инзибати  хята  törətmiş  şəxs щаггында  тятбиг  едилян  тянбещ  ядалятли  олмалыдыр,  йяни  инзибати  хяталарын  характериня,  онун 

тюрядилмяси щалларына уйьун, гануни вя ясаслы олмалыдыр.  

Məhkəməyə  təqdim  olunmuş  Gəncə  şəhəri  Nizami  Rayon  Məhkəməsinin  26  dekabr 

2014-cü  il  tarixli  8(044)-592/14  saylı  qərarının  surətindən  görünür  ki,  Gəncə  şəhəri  üzrə  İcra 

idarəsinin  icra  məmuru  Ələkbər  Nəbiyevin  Həsənov  Polad  İlyas  oğlunun  əmlakı  üzərinə  həbs 

qoyulmasına dair vermiş olduğu təqdimatı təmin olunmamışdır.  

Məhkəməyə  təqdim  olunmuş  Azərbaycan  Respublikası  Gəncə  şəhəri  İcra  Hakimiyyəti 

Mənzil-Kommunal təsərrüfatı istehsalat birliyinin 29.09.2016-cı il tarixli 439 saylı məktubundan 

görünür  ki,  Həsənov  Polad  İlyas  oğlu  Gəncə  şəhər  Mənzil  Kommunal  Təsərrüfatı  İstehsalat 

birliyinin tabeliyində olan Yaşıllaşdırma şöbəsində 160 (bir yüz altmış) saat müddətə ictimai işdə 

işləyərək cəzasını çəkmişdir. Cəza müddəti 29.09.2016-cı il tarixdə başa çatmışdır.  

Məhkəmə hesab edir ki, birinci инстансийа мящкямяси qərar qəbul edərkən inzibati xətanın 

xarakterini,  barəsində  inzibati  xəta  haqqında  iş  üzrə  icraat  aparılan  şəxsin  şəxsiyyətini  və  işin 

digər hallarını nəzərə alıb Polad Həsənovu İXM-nin 529.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilib ictimai işlər 

növündə inzibati təhbeh təyin edərkən haqlı olmuşdur. 

Məhkəmə  həmçinin  qeyd  edir  ki,  Polad  Həsənovun  cəlb  edildiyi  ictimai  işlər  çəkilərək 

başa  çatmışdır.  Apellyasiya  şikayətinin  təmin  edilməsi,  qərarın  ləğv  edilməsi  üçün  işdə  heç  bir 

əsas  yoxdur.  Она  эюря  дя,  апеллйасийа  шикайяти  тямин  едилмямяли,  Gəncə  şəhər  Kəpəz  Rayon 

Мящкямясинин  27  may  2016-ъı  ил  тарихли,  3(043)-284/2016  сайлы  qərarı  дяйишдирилмядян 

сахланылмалыдыр. 

Şərh оlunanları və İXM-nin 133-136-cı maddələrini rəhbər tutaraq 

 

Гярара  алды: 

 

Aпеллйасийа шикайяти тямин едилмясин. Həsənov  Polad  İlyas  oğlunun  Azərbaycan  Respublikası  Иnzibati  Хətalar  Мəcəlləsinin 

529.1-ci  maddəsi  ilə  təqsirli  bilinib  ictimai  işlərə  cəlb  edilməsinə  dair  инзибати  xəta  haqqında  iş 

üzrə  Gəncə  şəhər  Kəpəz  Rayon  Мящкямясинин  27  may  2016-ъı  ил  тарихли,  3(043)-284/2016  сайлы 

qərarı дяйишдирилмядян сахланылсын. Гярар гятидир вя ондан шикайят вериля билмяз. 

Сядрлик едян:  /имза/ 

 

 

 

 

 

 

 

Ясли иля дцздцр: 

Сядрлик едян:  : 

 

 

 

 

Фикрят Ялийев 

 


Yüklə 150,84 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə