Ərzaq mallarının konservləşdirilməsi” fənnindən imtahan sualları II kurs, qr. 450m 460mYüklə 56,5 Kb.
tarix16.06.2017
ölçüsü56,5 Kb.


Ərzaq mallarının konservləşdirilməsi”

fənnindən imtahan sualları

II kurs, qr. 450m - 460m


 1. Konservləşdirilmənin əsas metodları hansılardır.

 2. Mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyətini tam dayandıran ən yeni konservləşdirmə üsulları.

 3. Ət məhsullarından hazırlanan konservlərin çesidi.

 4. Balıq məhsullarının konservləşdirilməsi zamanı aparılan texnoloji əməliyyatları izah edin.

 5. Qurudulmuş meyvə və tərəvəzin qablaşdırılması və saxlanması üsulları.

 6. Ərzaq mallarının qurudulmasının əsasları.

 7. Konservləşdirilmiş ərzaq məhsullarının miqdarını təyin etmək üçün tətbiq olunan ölçü vahidləri. Şərti banka vahidi.

 8. Konservləşdirmə sözünün latınca mənası nə deməkdir.

 9. Pasterizasiya üsulu ilə ərzaq mallarının konservləşdirilməsi.

 10. Temperaturun təsirinə görə mikroorqanizmlər neçə qrupa bölünür.

 11. Aseptik konservləşdirmə üsulu ilə konservləşdirmənin mahiyyəti.

 12. Bombaj haqqında anlayış.

 13. Ərzaq məhsullarının konservləşdirilməsi məqsədi ilə hansı üsullardan istifadə olunur.

 14. Aşağı temperaturun tətbiqi ilə konservləşdirmədə hansı üsul daha çox tətbiq olunur.

 15. Tindalizasiya üsulu ilə konservləşdirmənin mahiyyəti.

 16. Meyvə-tərəvəz marinadları, onların çeşidi. Meyvə-tərəvəz marinadlarının hazırlanmasında tətbiq olunan kimyəvi- texniki nəzarət və təhlükəsizlik qaydaları.

 17. Ət məhsullarının konservləşdirilməsi zamanı əmələ gələn tullantılardan sənayedə istifadə olunması.

 18. Balıq məhsullarının konservləşdirilməsi zamanı aparılan texnoloji əməliyyatar. Balıq konservlərinin çeşidi.

 19. Qurutmanın əsasları, qurutma üsulları. Quruducu qurğuların növləri.

 20. Meyvə-tərəvəz konservlərinin hazırlanmasında xammal normasının hesablanması.

 21. Sümük ununun istehsal texnologiyası.

 22. Quruducu qurğuların növlərini açıqla.Quruducu qurğuların müsbət və mənfi cəhətləri hansıladır.

 23. Sublimasiya hadisəsi nədir? Sublimasiya qurğusunun iş prinsıpini izah edin.

 24. Konservləşdirilmiş südün çeşidi.Onların keyfiyyətinə tətbiq olunan kimyəvi texniki nəzarət, hazır məhsulların saxlanma şəraiti.

 25. Ət konservlərinin emalı zamanı həyata keçirilən texnoloji əməliyyatlar hansılardır.

 26. Fiziki-kimyəvi konservləşdirmə üsullarına hansılar aiddir?

 27. Ultrasəslə konservləşdirmə hansı üsullarını izah edin.

 28. Meyvə və tərəvəzlərin sulfitləşdirilməsi hansı konservləşdirmə metoduna aiddir və necə aparılır.

 29. Konservləşdirilmiş ərzaq məhsullarının miqdarını təyin etmək üçün tətbiq olunan ölçü vahidləri hansılardır.

 30. Qatılaşdırılmış məhsulların istehsalında xammal hesabatının əhəmiyyəti nədir? Min şərti bankanın çəkisi nəyə bərabərdir.

 31. Hansı süd məhsulları konservləşdirildikdə sterilizə olunur.

 32. Hansı balıq məhsulları bütöv halda konservləşdirilir. Balıqların pörtülməsində hansı proseslər baş verir.

 33. Qaxaclanan məhsul konservləşdirmənin hansı emal üsuluna aiddir.

 34. Biokimyəvi üsulla konservləşdirmənin mahiyyəti.

 35. Ərzaq mallarının daha aşağı (-80-dən -190ºC-də) temperaturda dondurulması üsulunun üstünlüyü nədən ibarətdir.

 36. Material sərfi və itkilərin miqdarı necə hesablanır.

 37. Marinadlara hansı ədviyyatlar əlavə olunur.

 38. Istilik tutumu və istilik keçirmə nədir.

 39. Qurutma zamanı həyata keçirilən texnoloji əməliyyatların ardıcıl izahını verin.

 40. Məhsulun dondurulması zamanı hansı proses gedir.

 41. Marinadların tərkibində şəkərin və xörək duzunun miqdarı necə hesablanır.

 42. Meyvə-tərəvəz konservlərinin hazırlanmasında xammal normasının hesablanması necə aparılır.

 43. Qurutmanın əsasları və qurutma üsullarını açıqla.

 44. Havanın nisbi və mütləq rütubəti nədir.

 45. Sirkəyə qoyma vasitəsilə konservləşdirmədə əsas konservləşdirici maddə nədir.

 46. Quru süd konservləri neçə üsulla hazırlanır.

 47. Meyvə-giləmeyvə kompotlarının xammal normaları necə təyin olunur. Şəkərin şərti norması necə hesablanır?\.

 48. Fiziki konservləşdirmə üsullarını izah edin.

 49. Ət məhsullarının konservləşdirilməsi zamanı əmələ gələn tullantılardan sənayedə necə istifadə olunur.

 50. Püreyəbənzər yarımfabrikatların qatılaşdırılma, saxlanma üsulları.

 51. Uşaq və pəhriz konservləri, onların çeşidi. İstehsal texnologiyası.

 52. Hazır məhsulların keyfiyyətinə tətbiq edilən kimyəvi-texniki nəzarət nədən ibarətdir.

 53. Ət konservləri neçə dəqiqə müddətinə sterilizə olunur.

 54. Mikrobioloji bombajı izah edin.

 55. Aşağı temperaturun tətbiqi ilə konservləşdirmədə hansı üsul daha çox tətbiq olunur.

 56. Təbii ət konservləri, pörtülmüş ətdən hazırlanan ət konservləri. Onların keyfiyyətində baş verən dəyişikliklər.

 57. Fiziki bombajın müxtəlifliklərini izah edin

 58. Fiziki-kimyəvi konservləşdirmə üsullarını izah edin.

 59. Ionlaşdırıcı şüalarla konservləşdirmədə ərzaq məhsullarının emalı üçün nədən istifadə olunur.

 60. Hansı məhsulların konservləşdirilməsində səpmə üsulu necə tətbiq olunur.

 61. Ərzaq məhsullarının konservləşdirilməsi məqsədi ilə hansı üsullardan istifadə olunur.

 62. Kombinələşdirilmiş konservləşdirmə üsullarına hansılar aiddir.

 63. Şəkərlə konservləşdirmə hansı məhsulların hazırlanması üçün tətbiq olunur.

 64. Ərzaq məhsullarının karbon qazı şəraitində saxlanılması hansı konservləşdirmə üsullarına aiddir.

 65. Dondurulma emal üsulu hansı məqsədlə tətbiq olunur.

 66. Qamma şüalarının yüksək keçiricili xüsusiyyəti hansı məhsulların konservləşdirilməsini mümkün edir.

 67. Tərəvəzlərin konservləşdirilməsi üçün istifadə olunan ən unuversal konservləşdirici maddə hansıdır.

 68. Balıq kürülərinin və bəzi balıq preservlərin konservləşdirilməsi üçün nədən istifadə olunur.

 69. Çörəyin kiflənməsinin qarşısını almaq üçün xəmirə nə əlavə olunur.

 70. Нansı maddənin miqdarı кonservləşdirilən məhsulun dadına mənfi təsir göstərdiyindən ciddi normalaşdırılır.

 71. Ərzaq məhsullarının şüalanması prosesində tətbiq olunan dozanın kəmiyyətini nə ilə ifadə edirlər.

 72. Sterilizasiyanın müasir metodu hansıdır.

 73. Meyvələrin konservləşdirilməsi üçün istifadə olunan ən unuversal konservləşdirici maddə hansıdır.

 74. Meyvə şirələrinin, marinadlaşdırılmış tərəvəzlərin konservləşdirilməsi üçün nədən istifadə olunur.

 75. Kif göbələklərinə və mayalara qarşı hansı maddələr fəaldır.

 76. Kiflərin və mayaların çoxalmasına mane olmaq üçün meyvə-tərəvəz şirələrinə, duzluğa, tort-pirojnaya, pendirə, marqarinə hansı maddə əlavə olunur.

 77. Qatılaşdırılmış tomat məhsulları istehsalı üçün istifadə olunan xammalların xarakteristikasının, texnoloji əməliyyatlarının ardıcıl izahını verin.

 78. Uşaq konservləri. Onların çeşidi, istehsal texnologiyası haqqında məlumat verin.

 79. Qəlyanaltı tərəvəz konservlərinin­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ hazırlanmasında istifadə olunan tərəvəz xammalı, aparılan texnoloji əməliyyatlar və onların izahı.

 80. Təzə üzümün saxlanılması müddətini artırmaq üçün nədən istifadə olunur.

 81. Pəhriz konservləri. Onların çeşidi, istehsal texnologiyası haqqında məlumat verin.

 82. Sterilizasiya üsulunda məhsul necə emal olunur.

 83. Yüksək temperaturda konservləşdirmədə hansı üsullar tətbiq olunur.

 84. Konserv məhsullarının keyfiyyətinə tətbiq edilən dövlət standartlarını, konservlərin qablaşdırılığı taraları, onların miqdarını təyin edən ölçü vahidləri və hesablamaları açıqla

 85. Biokimyəvi konservləşdirmə üsullarına hansılar aiddir.

 86. Kombinələşdirilmiş konservləşdirmə üsullarına hansılar aiddir.

 87. Şirə istehsalında xammalın doğranması, şirənin çıxarılması, çökdürülməsi və səffaflaşdırılması üsulları.

 88. Ərzaq məhsullarının saxlanılması zamanı karbon qazının 20-22%-dən çox olması məhsulun keyfiyyətinə necə təsir edir.

 89. Ev şəraitində hansı məhsulların konservləşdirilməsi məsləhət görülmür.

 90. Şəkərlə konservləşdirmə hansı məhsulların hazırlanması üçün tətbiq olunur.

 91. Mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyətini tam dayandıran ən yeni üsulları açıqla.

 92. Ət konservləri neçə dəqiqə müddətinə sterilizə olunur.

 93. Pasterizasiya üsulunda məhsul necə emal olunur.

 94. Aşağı və yüksək temperaturun təsiri ilə konservləşdirmə hansı üsula aiddir.

 95. Ət-bitki konservləri. İstifadə olunan bitki xammalı, onların emala hazırlanması prosesləri, xammalın keyfiyyətinə qoyulan tələblər hansılardır.

 96. Ət konservlərinin emalı zamanı həyata keçirilən texnoloji əməliyyatlar hansılardır.

 97. Müxtəlif xammalların qurudulması və temperatur rejimləri haqqında qisa məlumat.

 98. Şüa ilə konservləşdirmə hansı üsula aiddir.

 99. Konvektiv qurutma hansı konservləşdirmə üsuluna aiddir.

 100. Hisəvermədə hansı proseslər baş verir

 101. Balıq konservləri neçə dəqiqə müddətinə sterilizə olunur

 102. Vakuumlu qurutma hansı konservləşdirmə üsuluna aiddir.

 103. Marinadlara hansı ədviyyatlar əlavə olunur.

 104. Maye ərzaq məhsullarının qatılaşdırılması hansı konservləşdirmə üsuluna aiddir.

 105. Tərəvəz və meyvə pürelərinin, pastaların və şirələrin köpüklənən vəziyyətdə qurudulması hansı konservləşdirmə üsuluna aiddir.

 106. Tomat pastası, tomat püresi və sousların istehsalı zamanı aparılan texnoloji əməliyyatların eyniliyi və müxtəlifliyinin müqayisəsini izah edin.

 107. Balıq konservlərinin keyfiyyətinin orqanoleptik

və kimyəvi üsullarla təyini necə aparılır.

 1. Südün kimyəvi tərkibi, konservləşdirilmiş südün çeşidi.

 2. İstehsalda istifadə olunan avadanlıqlar hansı materialdan hazırlanır.

 3. Buxarla işləyən aparatların iş prinsipi nədən ibarətdir.

 4. Balıq konservlərinin istehsalı zamanı alınan tullantılardan hansı məhsullar hazırlanır.

 5. Köklük kateqoriyasına görə hansı ət məhsullarından konservləşdirmədə istifadə olunur?

 6. Quru süd konservləri necə hazırlanır.

 7. Duza qoyulmuş, marinadlaşdırılmış, paştet, kotlet və balıq yaxmaları konservləri, onların hazırlanma texnologiyası.

 8. Fiziki bombajın müxtəlifliklərini izah edin.

 9. Ət konservlərinin təsnifatını verin.

 10. Hansı balıq məhsulları bütöv halda konservləşdirilir.

 11. Marinadlara hansı ədviyyatlar əlavə olunur.

 12. Qatılaşdırılmış süd konservləri neçə dəqiqə müddətinə sterilizə olunur.

 13. Aseptik metodla hansı məhsullar konservləşdirilir.

 14. Qatılaşdırılmış tomat məhsulları istehsalı üçün istifadə olunan xammalların xarakteristikasının, texnoloji əməliyyatlarının ardıcıl izahını verin.

 15. Balıqların pörtülməsində hansı proseslər baş verir.

 16. Meyvələrin osmotik susuzlaşdırılması hansı konservləşdirmə üsuluna aiddir.

 17. Qaxaclanan məhsul konservləşdirmənin hansı emal üsuluna aiddir.

 18. Ərzaq məhsullarının şüalanması prosesində tətbiq olunan dozanın kəmiyyətini nə ilə ifadə edirlər.Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 56,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə