Ərbaycan Respublikasının Standartlaşdırma, Metrologiya v ə Patent üzrYüklə 2,56 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/25
tarix03.02.2017
ölçüsü2,56 Mb.
#7515
növüБюллетень
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

  

Az

ərbaycan  Respublikasının Standartlaşdırma, 

     Metrologiya v

ə

 Patent üzr

ə

 Dövl

ə

t Komit

ə

si  

_________________________________________________ 

    S

ə

naye Mülkiyy

ə

ti Obyektl

ərinin Ekspertizası Mə

rk

ə

zi 

     (AzPatent) 

 

SƏNAYE   

 

MÜLKİYYƏTİ

 

   

Ə

mt

əə

 

nişanları

 

          

Coğrafi  göstə

ricil

ə

   


ПРОМЫШЛЕННАЯ 

  

СОБСТВЕННОСТЬ

 

       

 

Товарные знаки

 

         

Географические 

  

указания

      

 

                          

 

Bakı 

- 2015 

RƏSMİ


 

BÜLLETEN 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

1996-

cı ildən

əşr edilir

 

Издается с 

1996 года

N 2015 1669  

     

--------- 

N 2015 1826 

D

ərc olunma 

tarixi: 


30.12.2015 

Дата 


публикации:

 

30.12.2015 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

 

STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ 

DÖVLƏT KOMİTƏSİ

 

RƏSMİ BÜLLETEN

 «

SƏNAYE MÜLKİYYƏTİ

» 

Baş redaktor

  Həsənov R.A.

 

Baş redaktorun birinci müavini 

– Seyidov M.M. 

Məsul katib 

– 

Talıbov F.H.

 

Redaksiya 

şurasının üzvləri 

– 

Hacıyev Z.T., Rüstəmova G.S., Hacıyev R.T.,

 

Müslümov E.A., İsmayılov A.Q., Qocayev H.D.

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ  РЕСПУБЛИКА

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

 

МЕТРОЛОГИИ И ПАТЕНТАМ

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ "ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬГлавный редактор 

– 

Гасанов Р.А.

 

Первый заместитель главного редактора 

– 

Сеидов М.М.

 

Ответственный секретарь Талыбов Ф.Г.

 

Редакционный совет

 – 

Гаджиев З.Т., Рустамова Г.С.,  Гаджиев Р.Т,

 

Муслимов Э.А., Исмаилов А.Г., Годжаев Х.Д. 

 

_________________________ 

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəs

inin 


orqanı

  

Şəhadətnamə № 350 Ünvan: AZ

1009 Bakı şəh., M

irz

ə İb


rahimov 53, 

422 məhəllə.

 telefon: 594-37-70 


ƏMTƏƏ NİŞANLARINA Aİ

D B

İ

BL

İ

OQRAF

İK MƏLUMATLARIN 

 

MÜƏYYƏNLƏŞDİ

R

İLMƏSİ

 

ÜÇÜN BEYNƏLXALQ RƏQƏM KODLARI

 

(İMÜT ST.60 STANDARTI)

 

(111) Qeydiyyatın nömrəsi 

 

(141) 

Əmtəə nişanının hüquqi mühafizənin bitdiyi tarix

 

(151) Qeydiyyat tarixi 

(181) Qeydiyyat fəaliyyətinin bitdiyi tarix 

 

(210) Ərizə sənədinin nömrəsi

 

(220) Ərizə sənədinin verilmə tarixi 

 

(310) Birinci ərizə sənədinə verilmiş nömrə

 

(320) Birinci ərizə sənədinin tarixi 

 

(330)  İMÜT 3

-

CÜ maddəsinin standartına müvafiq birinci ərizə sənədinin verildiyi ölkənin və ya beynəlxalq 

təşkilatın 

kodu  

(511) Nişanin qeydiyyatı üçün əmtəələrin və xidmətlərin Beynəlxalq təsnifatına uyğun sinifi (sinifləri), əmtəə 

və xidmətlərin siyahısı 

 

(526) Disklamasiya (əmtəə nişanının mühafizə olunmayan elementləri)  

 

(540) Nişanın təsviri 

 

(551) Nişanın kollektiv olmasına göstəriş 

 

(554) Həcmi nişan 

 

(526) Mühafizədən çıxanrılan elementlər

 

(580) 

Qeydiyyata aid hər hansı hərəkətin geydə alınma tarixi

 

(591) Verilmiş rənglərə göstəriş 

(600) SSRİ şəhadətnamələrinin nömrələri və tarixləri

 

(730) Əmtəə nişanı ərizəçisinin və ya sahibinin adı və ünvanı, ölkənin kodu 

 

(800) Madrid sazişi və protokolu üzrə əmtəə nişanlarının beynəlxalq qeydiyyatına dair məlumatların 

müəyyənləşdirilməsi

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЦИФРОВЫЕ КОДЫ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОТНОСЯЩИХСЯ К

 

ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

 

 

(СТАНДАРТ ВОИС СТ.60)

 

(111) 

Номер регистрации 

 

(141) 

Дата прекращение правовой охраны

 

товарного знака

 

(151) 

Дата регистрации 

 

(181) 

Дата истечения срока

 

действия

 

регистрации

 

(210) 

Номер заявки

  

(220) 

Дата подачи заявки 

 

(310) 

Номер, присвоенный первой заявке 

 

(320) 

Дата подачи первой заявки 

 

(330) 

Код страны или международной организации по

 

стандарту ВОИС ст.З, куда была

 

подана первая 

заявка 

 

(511) 

Индексы Международной

 

классификация

 

товаров и услуг для регистрации знаков (Ниццская 

классификация), перечень товаров и услуг

 

(526) 

Дискламация (неохраняемые элементы товарного знака)

 

(540) 

Воспроизведение знака 

 

(554) 

Объемный знак 

 

(551) 

Указание на то,

 

что знак является коллективным

 

(580) Дата записи какого

-

либо действия в отношении регистраций 

 

(591) 

Указание цвета или цветового сочетания 

 

(600) 

Номер и дата охранного документа

 

СССР

 

(730) 

Имя и адрес заявителя или владельца зарегистрированного знака, код страны

 

(800) 

Идентификация данных, относящихся к международным регистрациям товарных знаков по 

Мадридскому соглашению и Мадридскому протоколу

 

MÜNDƏRİCAT

 

ƏMTƏƏ NİŞANLARI

 

Əmtəə


 n

işanları.................................................................................................

............................ 5 

GÖSTƏRİCİLƏR

 

Əmtəə nişani şəh

ad

ətnamələrinin sistematik göstəricisi............................................................... 88 

Əmtəə nişani üzrə iddia sənədlərinin say göstəricisi

..................................................................... 89 

Əmtəə nişani şəh

a

dətnamələrinin say göstəricisi.......................................................................... 90 

BİLDİRİŞLƏR

 

Əmtəə 

nişanının

 

sahibinin adının 

 ünvanının

 

dəyişilməsi.......................................................... 91 

Əmtəə nişanına dair hüquqların verilməsi barədə müqavilələrin qeydiyyatı....

.............................. 92 

Qeydiyyata alınmış əmtəə nişanına aid əmtəələrin siyahısının dəyişdirilməsi

............................... 93 

Əmtəə nişanının qeydiyyatın fəaliyyət müddətinin uzadılması.........................

.............................. 93 

Əmtəə nişanının hüquqi mühafizənin bitməsi

.............................................................................

...


. 94 

CОДЕРЖАНИЕ

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

 

Товарные знаки......................................................

....................................................................... 5 

УКАЗАТЕЛИ

 

Систематический указатель свидетельств на товарные знаки

................................................. 88 

Нумерационный указатель заявок на товарные знаки

............................................................... 89 

Нумерационный указатель свидетельств на товарные знаки

.................................................... 90   

ИЗВЕЩЕНИЯ

 

Изменение наименования  и  адреса владельца товарного знака..................................

......... 91 

Регистрация договора о передаче права на товарный знак.....................................................

 92 

Изменение перечня товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак………. 93 

Продление срока действия регистрации товарного знака………………………..

....................... 93 

Прекращение правовой охраны товарного знака….

.................................................................  94 


(111) N 2015 1669 

(151) 01.12.2015 

(210) 2015 31768 

(220) 19.01.2015 

(181) 19.01.2025 

(730) Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 

Coffee Company, a Washington Corporation, 

2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 

98134, USA (US) 

(540) 

(511) 07 -  m

əişət  və/və  ya  ticarət  istifadəsi  üçün 

elektrik  qəhvə  üyüdücüləri; 

q

azlı  içki  hazırlayan maşınlar; 

e

lektrik  süd  köpükləndiriciləri;  satış avtomatları.

 

11  -  e

lektrik  cihazlar,  yəni  daxili  və  kommersi

ya 


istifadəsi  üçün  espresso  hazırlayan,  qəhvə 

hazırlayan, 

çaydanlar, 

dəm 


çaydanı, 

çay 


hazırlayanlar,  içki  isidici  və  su  dispanserləri;  su 

filtrləri,  su  filtrasiya  və  bunun  üçün  təmizləmə 

hissələri və ehtiyat kartriclər və filtrlər.

 

29  -  i

çməli  süd;  ətirli  süd;  süddən  hazırlanmış 

kokteylləri  istisna  olmaqla  süddən  hazırlanmış  qida 

içkilər;  tərkibində  qəhvə  olan  süddən  hazırlanmış 

içkilər;  tərkibində  çay  olan  süddən  hazırlanmış 

içkilər;  tərkibində  meyvə  şirəsi  olan  süddən 

hazırlanmış  içkilər;  meyvə  tərkibli  süddən 

hazırlanmış  içkilər;  tərkibində  şokolad  olan  süddən 

hazırlanmış  içkilər;  tərkibində  enerji  olan  süddən 

hazırlanmış içkilər; quru süd tozu; tərkibində qarışıq 

olan süddən hazırlanmış içkilər.

 

30 - q

əhvə tərkibli içkilərin qarışığı; 

e

spresso tərkibli i

çkilərin  qarışığı;  Şokolad  tərkibli  içkilərin  qarışığı; 

ç

ay tərkibli içkilərin qarışığı; b

itki çay tərkibli içkilərin 

qarışığı; 

q

əhvə  tərkibli  içkilər; e

spresso  tərkibli 

içkilər; şokolad tərkibli içkilər; 

ç

ay tərkibli içkilər; bitki 

çay  tərkibli  içkilər;  içkilər  üçün  efir  yağlarını  daxıl 

etməyən ədviyyatlar.

 

32  -  m

eyvə  içkiləri,  meyvə  şirələri,  meyvədən  və 

şirədən hazırlanmış içkilər; maye və toz halında içki 

qarışıqları; içkilər üçün dadverici siroplar.

 

(511) 07 

электрические  кофемолки  для 

домашнего  или

 

коммерческого  использования; машины  для  приготовления  газированных 

напитков; 

электрические 

пенообразователи 

молока; торговый автомат.

 

11 

электрические  приборы,  а  именно, кофеварки  эспрессо,  кофеварки,  металлические 

чайники,  чайник  (для  заварки),  чаеварка, 

запарной  аппарат  для  напитков  и  диспенсеры 

для  воды  для  домашнего  или  коммерческого 

использования;  фильтры  для  воды;  части  для 

фильтрация и очистки воды, а также картриджи и 

фильтры для их замены.

 

29  

питьевое  молоко;  молоко  с  вкусовыми 

наполнителями;  молочные  напитки  на  основе 

продуктов,  исключая  молочные  коктейли; 

напитки на молочной основе, содержащие кофе, 

напитки  на  молочной  основе,  содержащий  чай, 

напитки  на  молочной  основе,  содержащие 

фруктовый  сок,  напитки  на  молочной  основе, 

содержащие  фрукты,  напитки  на  молочной 

основе, содержащие шоколад, молочные напитки 

на 


основе 

энергетических 

напитков, 

порошкообразное  сухое  молоко,  молочные 

напитки на основе смесей.

 

30  

напитки  на  основе  смеси  кофе;  напитки  на 

основе смеси эспрессо; напитки на основе смеси 

шоколада;  напитки  на  основе  чая;  напитки  на 

основе  смеси  травяного  чая;  напитки  на  основе 

кофе;  напитки  на  основе  эспрессо;  напитки  на 

основе  шоколада;  напитки  на  основе  чая; 

травяные напитки на основе чая; ароматизаторы, 

кроме эфирных масел, для напитков.

 

32 

фруктовые напитки; фруктовые соки; фрукты 

и  напитки  на  основе  сока;  жидких  и 

порошкообразных 

смесей 

для 


напитков; 

вкусовые сиропы для напитков.

 

_________ (111) N 2015 1670 

(151) 02.12.2015 

(210) 2015 32040 

(220) 31.03.2015 

(181) 31.03.2025 

(730) Ivanka Trump Marks LLC, 502 Park Avenue, 

New York, NY 10022, USA (US) 

(540) 

(511) 03 -  a

ğartma üçün preparatlar və yuma üçün 

digər 

maddələr; təmizləmə, 

pardaxlama, 

yağsızlaşdırma  və  abraziv  emal  üçün  preparatlar; 

sabunlar; ətriyyat məmulatları, efir yağları, kosmetik Ə

 

M T Ə Ə   N İ Ş A N L A R I

 

Т О В А Р Н Ы Е  З Н А К И

 AZ

               

    

ƏMTƏƏ NİŞANLARI             

                                                 

   

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ   

 

Bülleten 

№9

 30.12.2015

    


məmulatlar,  saç  üçün  losyonlar;  diş  tozları  və 

pastaları.

 

25 - g

eyim, ayaqqabı, baş geyimləri.

 

41  -  t

ərbiyə;  tədris  prosesinin  təmin  edilməsi; 

əyləncələr;  idman  və  mədəni

-

maarif  tədbirlərinin təşkili.

 

44  -  t

ibbi xidmətlər; baytarlıq xidmətləri; insanlar və 

heyvanlar  üçün  gigiyena  və  kosmetika  sahəsində 

xidmətlər; kənd təsərrüfatı, bostançılıq və meşəçilik 

sahəsində xidmətlər.

 

(511) 03 

препараты  для отбеливания и прочие 

вещества  для  стирки;  препараты  для  чистки, 

полирования,  обезжиривания  и

 

абразивной обработки;  мыла;  парфюмерные  изделия, 

эфирные  масла,  косметика,  лосьоны  для  волос; 

зубные порошки и пасты.

 

25 - 

одежда, обувь, головные уборы.

 

41 - 

воспитание; обеспечение учебного процесса; 

развлечения; 

организация 

спортивных 

и 

культурно-

просветительных мероприятий.

 

44  - 

медицинские  услуги;  ветеринарные  услуги; 

услуги в области гигиены и косметики для людей 

и  животных;  услуги  в  области  сельского 

хозяйства, огородничества и лесоводства.

 

_________ (111) N 2015 1671 

(151) 02.12.2015 

(210) 2014 31525 

(220) 31.10.2014 

(181) 31.10.2024 

(730) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V., 

Parkstraat 83-89, 2514 JG Den Haag, The Hague, 

The Netherlands (NL) 

(540) 

(511) 35 -  p

eşəkar idarəetmə sahəsində idarəetmə 

xidmətləri,  neft,  qazçıxarma  və  mədənçilik 

sənayesində kəşfiyyat işləri üçün texniki və təşkilati 

hazırlıq və tədqiqatlar; peşəkar idarəetmə sahəsində 

konsultasiya xidmətləri.

 

(511) 35 

управленческие  услуги  в  области 

профессионального менеджмента, техническая и 

организационная подготовка и исследования для 

разведки  нефти  и  газа  и  добывающей 

промышленности;  консультационные  услуги  в 

области профессионального управления.

 

_________ (111) N 2015 1672 

(151) 02.12.2015 

(210) 2014 31582 

(220) 18.11.2014 

(181) 18.11.2024 

(730) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, 28760, Madrid, 

Spain (ES) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyenik  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  müalicə  prosedurlar  (sarğılar)  üçün 

m

ateriallar; dişlərin plomblanması və diş surətlərinin hazırlanması 

üçün 


materiallar; 

dezinfeksiya 

dərmanları; pestisidlər; funqisidlər, herbisidlər.

 

(511) 05 

фармацевтическая,  ветеринарная  и 

гигиеническая продукция; диетические вещества 

для  медицинских  целей,  детское  питание; 

пластыри,  материалы  для  лечебных  процедур 

(перевязки);  материалы  для  пломбирования 

зубов  и  зубных  слепков;  дезинфицирующие 

средства; пестициды; фунгициды, гербициды.

 

_________ (111) N 2015 1673 

(151) 02.12.2015 

(210) 2014 31583 

(220) 18.11.2014 

(181) 18.11.2024 

(730) LABORATORIOS NORMON, S.A., Ronda de 

Valdecarrizo, 6, Tres Cantos, 28760, Madrid, 

Spain (ES) 

(540) 

(511) 05 

əczaçılıq  və  baytarlıq  preparatları;  tibbi 

məqsədlər  üçün  gigiyenik  preparatlar;  tibbi 

məqsədlər  üçün  pəhriz  maddələri,  uşaq  qidası; 

plastırlar,  müalicə  prosedurları

 

(sarğılar)  üçün materiallar; dişlərin plomblanması və diş surətlərinin 

hazırlanması 

üçün 

materiallar; dezinfeksiya 

dərmanları; pestisidlər; funqisidlər, herbisidlər.

 

(511) 05 

фармацевтическая,  ветеринарная  и 

гигиеническая продукция; диетические вещества 

для  медицинских  целей,  детское  питание; 

пластыри,  материалы  для  лечебных  процедур 

(перевязки);  материалы  для  пломбирования 

зубов  и  зубных  слепков;  дезинфицирующие 

средства; пестициды; фунгициды, гербициды.

 

_________ 
Yüklə 2,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə