Ərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016Yüklə 3,35 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/39
tarix27.06.2017
ölçüsü3,35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

 
 
 
Az
ərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-
cı il 6 dekabr tarixli 
 
F
ərmanı ilə
 t
əsdiq edilmişdir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az
ərbaycan Respublikasında 
 
k
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı məhsullarının 
istehsalına və
 
emalına dair 
 
Strateji Yol X
ə
rit
ə
si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Münd
ə
ricat 
 
1.
 
QISA XÜLASƏ .............................................................................................................. 5
 
2.
 
QLOBAL TRENDLƏR ..................................................................................................... 7
 
3.
 
MÖVCUD VƏZİYYƏTİN TƏHLİLİ .................................................................................. 11
 
3.1. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsində mövcud vəziyyət ................... 11 
3.2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahəsinin GZİT təhlili.............................. 41 
4.
 
STRATEJİ BAXIŞ ......................................................................................................... 44
 
4.1. 2020-ci ilədək strateji baxış .............................................................................................. 44 
4.2. 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxış ............................................................ 44 
4.3. 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxış ...................................................................... 47 
5.
 
HƏDƏF İNDİKATORLARI ............................................................................................ 49
 
6.
 
STRATEJİ MƏQSƏDLƏR ............................................................................................. 50
 
7.
 
STRATEJİ HƏDƏFLƏR ................................................................................................. 51
 
7.1.  Strateji hədəf 1. Ərzaq təhlükəsizliyinin dayanıqlılığının təmin edilməsi üçün institusional 
potensialın gücləndirilməsi ..................................................................................................... 51 
7.1.1. Prioritet 1.1. Ərzaq tə
hlük
əsizliyinin dayanıqlılığı və
 
ə
halinin 
ərzağa ə
lyet
ə
rliyi il
ə
 
bağlı 
m
ə
lumat v
ə
 
monitorinq sisteminin qurulması ..................................................................................... 51
 
7.1.2. Prioritet 1.2. Əhalinin bütün tə
b
ə
q
ə
l
ərinin etibarlı ə
rzaq t
əminatına nail olunması 
mexanizml
ərinin formalaşdırılması ...................................................................................................... 54
 
7.1.3. Prioritet 1.3. D
ə
y
ə
r z
ə
ncirinin bütün m
ə
rh
ə
l
ə
l
ə
rini 
ə
hat
ə
 ed
ə
n v
ə
 riskl
ə
rin t
ə
hlili 
yanaşmasına ə
saslanan qida t
ə
hlük
əsizliyi sisteminin formalaşdırılması ....................................... 57
 
7.2. Strateji hədəf  2. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsal potensialının dəyər zənciri üzrə 
artırılması .............................................................................................................................. 60 
7.2.1. Prioritet 2.1. H
ə
m daxili, h
ə
m d
ə
 xarici bazarlarda  r
ə
qab
ə
tqabiliyy
ə
tli k
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı və
 
emal s
ə
nayesi m
əhsulları üzrə
 istehsal 
potensialının güclə
ndirilm
ə
si
 ............................................. 61
 
7.2.2.  Prioritet 2.2. İdxalı ə
v
ə
z etm
ək potensialı olan kə
nd t
ə
s
ərrüfatı və
 emal s
ə
nayesi 
m
ə
hsu
lları istehsalının artırılmasının təşviqi ....................................................................................... 67
 
7.2.3. Prioritet 2.3.  K
ə
nd t
ə
s
ərrüfatında fermer tə
r
əfdaşlığının formalaşdırılması 
v
ə
 
kooperasiyanın inkişafı ......................................................................................................................... 72
 
7.2.4. Prioritet 2.4. Kompleks layih
ə
l
ə
rin h
ə
yata keçirilm
ə
si üçün dövl
ə
t-öz
ə
l t
ə
r
əfdaşlığının 
inkişafı .................................................................................................................................................... 74
 
7.2.5. Prioritet 2.5. Aqrobiznesin inkişafına də
st
ək infrastrukturunun formalaşdırılması ............... 78
 
7.3. Strateji hədəf 3. Maliyyəyə çıxışın asanlaşdırılması ........................................................... 82 
7.3.1. Prioritet 3.1. K
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı sahə
si üzr
ə
 maliyy
ə
l
əşdirmə
 mexanizml
ə
rinin 
t
ə
kmill
əşdirilmə
si
 ................................................................................................................................... 82
 
7.3.2. Prioritet 3.2. Aqrar sığortanın inkişaf etdirilmə
si
 ...................................................................... 84
 
7.3.3. Prioritet 3.3. Aqrar sah
ə
y
ə
 
investisiya qoyuluşlarını
n t
əşviq edilmə
si
 ................................... 86
 
7.4.  Strateji hədəf 4. Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə istehsal vasitələri bazarının inkişafı və 
xidmətlərlə təminatın yaxşılaşdırılması ................................................................................... 87 
7.4.1. Prioritet 4.1. Torpaq bazarının inkişaf etdirilmə
si
 .................................................................... 88
 

 

7.4.2.  Prioritet 4.2. İstehsalçıların suvarma suyu ilə
 t
əminatının yaxşılaşdırılması ....................... 89
 
7.4.3. Prioritet 4.3. K
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı məhsulları istehsalçılarının texnika, maşın və
 
avadanlıqlarla 
t
əminatının yaxşılaşdırılması və
 aqroservis xidm
ə
tl
ə
ri ba
zarının inkişaf etdirilmə
si
 ....................... 90
 
7.4.4. Prioritet 4.4. Toxum v
ə
 
ting bazarının inkişaf etdirilmə
si v
ə
 
yerli istehsal potensialının 
gücl
ə
ndirilm
ə
si
 ....................................................................................................................................... 92
 
7.4.5. Prioritet 4.5. Gübr
ə
 v
ə
 bitki mühafiz
ə
 vasit
ə
l
ə
ri il
ə
 t
əminatın yaxşılaşdırılması .................... 93
 
7.4.6. Prioritet 4.6. Heyvandarlığın qarışıq
 qüvv
ə
li yeml
ə
 t
əminatının yaxşılaşdırılması və
 
damazlıq işinin inkişaf etdirilmə
si
 ......................................................................................................... 95
 
7.4.7. Prioritet 4.7. K
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı məhsulları istehsalçılarının baytarlıq və
 fitosanitar xidm
ə
tl
ə
ri 
il
ə
 t
əminatının yaxşılaşdırılması ........................................................................................................... 96
 
7.5. Strateji hədəf 5. Kənd təsərrüfatı sahəsində elm, təhsil və informasiya-məsləhət xidmətləri 
sisteminin inkişaf etdirilməsi .................................................................................................. 97 
7.5.1. Prioritet 5.1. Aqrar t
ə
hsild
ə
 keyfiyy
ə
tc
ə
 
yeni inkişaf mə
rh
ə
l
ə
sin
ə
 keçidin t
ə
min edilm
ə
si
 ... 98
 
7.5.2. Prioritet 5.2. K
ə
nd t
ə
s
ərrüfatında elmi tədqiqatların planlaşdırılması, aparılması və
 
n
ə
tic
ə
l
ə
rin t
ə
tbiqi mexanizml
ə
rinin t
ə
kmill
əşdirilmə
si
....................................................................... 100
 
7.5.3. Prioritet 5.3. Aqrar sah
ənin ehtiyaclarına cavab verə
n informasiya-m
ə
sl
ə
h
ə
t xidm
ə
ti 
şə
b
ə
k
ə
sinin 
formalaşdırılması............................................................................................................ 101
 
7.6.  Strateji hədəf 6. Kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə bazar infrastrukturunun inkişafı və 
istehsalçıların bazarlara çıxışının asanlaşdırılması .................................................................. 103 
7.6.1. Prioritet 6.1. K
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı məhsulları üzrə
 
bazar infrastrukturunun inkişaf 
etdirilm
ə
si
 104
 
7.6.2. Prioritet 6.2. K
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı məhsulları üzrə
 
bazarın tə
nziml
ə
nm
ə
si sisteminin 
t
ə
kmill
əşdirilmə
si
 ................................................................................................................................. 106
 
7.6.3. Prioritet 6.3. K
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı və
 emal s
ə
nayesi m
əhsulları üzrə
 
ixracın təşviqi və
 
d
ə
st
ə
kl
ə
nm
ə
si
 ...................................................................................................................................... 108
 
7.7. Strateji hədəf 7. Ətraf mühitin qorunması, təbii resurslardan dayanıqlı istifadə və təbii 
amillərin kənd təsərrüfatına təsirlərinin idarə olunması ........................................................ 112 
7.7.1. Prioritet 7.1. İqlim dəyişmə
l
ə
rinin v
ə
 dig
ə
r t
ə
bii amill
ə
rin k
ə
nd t
ə
s
ərrüfatına mə
nfi t
ə
sirinin 
azaldılması m
exanizml
ərinin işlə
nilm
ə
si
 ........................................................................................... 112
 
7.7.2. Prioritet 7.2. Aqrar sah
ə
d
ə
 
ə
traf mühiti mühafiz
ə
 mexanizml
ə
rinin t
ə
kmill
əşdirilmə
si
 ....... 114
 
7.7.3. Prioritet 7.3. K
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı torpaqlarından və
 
su ehtiyatlarından dayanıqlı istifadə
 
mexanizml
ə
rinin t
ə
kmill
əşdirilmə
si
 .................................................................................................... 117
 
7.7.4. Prioritet 7.4. Ekoloji t
ə
miz k
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı istehsalının inkişaf etdirilmə
si
 .......................... 121
 
7.8.  Strateji hədəf 8. Aqrar sahə üzrə dövlət tənzimlənməsinin effektivliyinin yüksəldilməsi və 
biznes mühitinin təkmilləşdirilməsi ....................................................................................... 123 
7.8.1. Prioritet 8.1. Əlverişli aqrobiznes mühitinin formalaşdırılması üçün tə
dbirl
ə
rin görülm
ə
si
 124
 
7.8.2. Prioritet 8.2. Elektron k
ə
nd t
ə
s
ərrüfatının qurulması, qeydiyyat, uçot və
 statistika sisteminin 
t
ə
kmill
əşdirilmə
si
 ................................................................................................................................. 126
 
7.8.3. Prioritet 8.3. K
ə
nd t
ə
s
ərrüfatını tə
nziml
ə
y
ən qurumların potensialının güclə
ndirilm
ə
si
 ..... 129
 
7.8.4. Prioritet 8.4. K
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlə
t d
ə
st
ə
yi siyas
ətinin inkişaf 
m
ə
qs
ə
dl
ə
ri 
əsasında tə
kmill
əşdirilmə
si
 ............................................................................................. 130
 
7.8.5. Prioritet 8.5. Aqrar siyas
ə
tin n
ə
tic
ə
l
ə
rinin monitorinqi v
ə
 qiym
ə
tl
ə
ndirilm
ə
si sisteminin 
qurulması ............................................................................................................................................. 133
 
7.9.  Strateji hədəf 9. Kənd yerlərində məşğulluğun artırılması və əhalinin rifahının  ..................... 
 
yüksəldilməsi ................................................................................................................. 134 
7.9.1. Prioritet 9.1. K
ə
nd yerl
ə
rinin sosial-
iqtisadi inkişaf siyasə
ti üzr
ə
 
potensialının 
gücl
ə
ndirilm
ə
si
 ..................................................................................................................................... 135
 

 

7.9.2. Prioritet 9.2. K
ə
nd yerl
ə
rind
ə
 alternativ f
ə
aliyy
ə
t sah
ə
l
ərinin inkişafının də
st
ə
kl
ə
nm
ə
si
 ... 137
 
7.9.3. Prioritet 9.3. Yerli icmaların kəndin inkişafına dair təşə
bbüsl
ə
rinin d
ə
st
ə
kl
ə
nm
ə
si
 ............ 139
 
8. MALİYYƏLƏŞDİRMƏ MEXANİZMLƏRİ ......................................................................... 141
 
9. İCRA, MONİTORİNQ VƏ QİYMƏTLƏNDİRMƏ .............................................................. 142
 
10. TƏDBİRLƏR PLANI .................................................................................................... 144
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. 
QISA XÜLASƏ
 
“Milli  iqtisadiyyat  və
 
iqtisadiyyatın  əsas  sektorları  üzrə
  strateji  yol  x
ə
rit
ə
sinin 
başlıca istiqamə
tl
əri”nin tə
sdiqi v
ə
 bundan ir
ə
li g
ə
l
ə
n m
ə
s
ə
l
ə
l
ər haqqında” Azə
rbaycan 
Respublikası  Prezidentinin  2016
-
cı  il  16  mart  tarixli  1897  nömrə
li  S
ə
r
əncamı  ilə
 
iqtisadiyyatın  mövcud  və
ziyy
ə
tinin  d
ə
rin  t
ə
hlili 
əsasında  Strateji  Yol  Xə
rit
ə
sinin 
hazırlanması üzrə
 
müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Buna uyğun olaraq, kə
nd t
ə
s
ərrüfatı 
m
əhsullarının istehsalı və
 
emalı sə
nayesi sah
ə
l
ə
rind
ə
 mövcud v
ə
ziyy
ə
t müvafiq dövl
ə

orqanlarının,  tə
dqiqat  m
ə
rk
ə
zl
ə
rinin  v
ə
  müst
ə
qil  ekspertl
ərin  iştirakı  ilə
  sistemli  v
ə
 
ə
hat
əli  şə
kild
ə
  t
ə
hlil  olunmaqla,  silsil
ə
  müzakir
ə
l
ər  keçirilmiş  və
  müvafiq 
qiym
ə
tl
ə
ndirm
ə
l
ər  aparılmış,  bunun  əsasında  “Azərbaycan  Respublikasında  kə
nd 
t
ə
s
ərrüfatı  məhsullarının  istehsalına  və
 
emalına  dair  Strateji  Yol  Xə
rit
əsi”  (bundan 
sonra - Strateji Yol X
ə
rit
əsi) hazırlanmışdır. 
 
Bu Strateji Yol X
ə
rit
ə
sind
ə
 ölk
ə
nin k
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı sahəsinin inkişafı ilə
 
bağlı 
2020-ci  il
ə
d
ək  strateji  baxış,  2025
-ci  il
ə
d
ə
k  olan  dövr  üçün  uzunmüdd
ətli  baxış  və
 
2025-ci  ild
ən  sonrakı  dövr  üçün  hə
d
əf  baxış  ə
ks  olunub  ki,  bu  da  k
ə
nd  t
ə
s
ərrüfatı 
sah
ə
sind
ə
  h
ə
m  orta,  h
ə
m  d
ə
  uzunmüdd
ə
tli  dövr  üzr
ə
 
strateji  inkişaf  hə
d
ə
fl
ə
rin
ə
 
çatmaq  üçün  dövl
ətin  ardıcıl  mə
rh
ə
l
ə
l
ə
rl
ə
  icra  edil
ə
c
ə

aydın  yol  xə
rit
ə
sin
ə
  malik 
olmasını ifadə
 edir. 
Strateji Yol  X
ə
rit
ə
sinin  2016-2020-ci ill
ə

ə
rzind
ə
  h
ə
yata keçirilm
əsi hesabına 
ölk
ə
d
ə
  d
ayanıqlı  inkişaf  prinsiplə
rin
ə
 
ə
saslanmaqla,  r
ə
qab
ə
tqabiliyy
ə
tli  k
ə
nd 
t
ə
s
ərrüfatı məhsullarının istehsalı və
 
emalı sektorunun formalaşdırılmasına 
nail olmaq 
baxımından  əlverişli  mühitin  yaradılması  üçün 
9  strateji  h
ə
d
əfin  reallaşdırılması 
n
ə
z
ə
rd
ə
  tutulur.  Bu  strateji  h
ə
d
ə
fl
ə

ə
rzaq  t
ə
hlük
əsizliyinin  dayanıqlılığının 
gücl
ə
ndirilm
ə
si, k
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı məhsullarının istehsal potensialının də
y
ə
r z
ə
ncirinin 
h
ə
lq
ə
l
ə
ri  üzr
ə
 
artırılması,  kə
nd  t
ə
s
ərrüfatı  sahə
si  üzr
ə
  istehsal  vasit
ə
l
əri  bazarının 
inkişafı və
 müvafiq resurslara, o cüml
ə
d
ə
n  maliyy
ə
y
ə
 
çıxışın asanlaşdırılması, kə
nd 
t
ə
s
ərrüfatı  sahə
sind
ə
  elmi  t
əminatın  və
  t
ə
hsilin  keyfiyy
ə
tinin  yüks
ə
ldilm
ə
si  v
ə
 
m
ə
sl
ə
h
ə
t-informasiya xidm
ə
tl
əri sisteminin inkişaf etdirilmə
si, bazar infrastrukturunun 
inkişafı  və
 
istehsalçıların  bazara  çıxışının  asanlaşdırılması,  tə
bii  resurslardan 
dayanıqlı istifadə
 mexanizml
ərinin formalaşdırılması, aqrar s
ah
ə
 üzr
ə
 biznes mühitinin 
t
ə
kmill
əşdirilmə
si v
ə
 k
ə
nd yerl
ə
rind
ə
 
rifahın yüksə
ldilm
ə
si m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
rini 
ə
hat
ə
 edir.  
H
ə
r  bir  strateji  h
ə
d
əfin  reallaşdırılması  üçün  2016
-2020-ci  ill
ə
r  üzr
ə
  prioritet 
istiqam
ə
tl
ə
r  mü
ə
yy
ə
n  olunaraq 
əsaslandırılmışdır.  Strateji  Yol 
X
ə
rit
ə
sinin  h
ə
yata 
keçirilm
ə
si il
ə
 
bağlı planlaşdırılan bütün icra tə
dbirl
ə
ri h
ə
min prioritet istiqam
ə
tl
ə
r üzr
ə
 
qruplaşdırılmışdır. Bu tə
dbirl
ə
rin h
ər birinin icrasının hansı meyarlar (indikatorlar) üzrə
 
ölçül
ə
c
ə
yi 
ə
vv
ə
lc
ə
d
ə
n mü
ə
yy
ən olunmuşdur ki, bunun d

əsasında bütövlükdə
 Strateji 
Yol X
ə
rit
əsinin icrasının monitorinqi və
 qiym
ə
tl
ə
ndirilm
əsi sistemi qurulacaqdır.
 
K
ə
nd t
ə
s
ərrüfatı məhsullarının istehsalı və
 
emalı sektorunda hə
yata keçiril
ə
c
ə

prioritetl
ə
rin 2020-ci ild
ə
 real ÜDM-
i birbaşa 575 milyon manat, dolayı şə
kild
ə
 is
ə
 660 
milyon manat olmaqla, ümumilikd
ə
 
1235 milyon manat artıracağı və
 t
ə
xmin
ə
n 20 min 
yeni  iş  yerinin  yaradılacağı  proqnozlaşdırılır.  Tə
sirin  gerç
ə
kl
əşdirilmə
si  dövl
ə
t-öz
ə

resursları  hesabına  1170  milyon  manat  investisiya  qoyuluşu
  t
ə
l
ə
b  edil
ə
c
ə
yi 
proqnozlaşdırılır.  Kə
nd  t
ə
s
ərrüfatı  məhsullarının  istehsalı  və
 
emalı  sektorunda 
göst
ə
ril
ə

ə
sas t
əşə
bbüsl
ə
r K
ə
nd T
ə
s
ərrüfatı Nazirliyi tə
r
ə
find
ə

ə
laq
ə
l
ə
ndiril
ə
c
ə
kdir. 
 


Yüklə 3,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə