Ər psixologiya elminin sürəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/50
tarix13.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#13830
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

ə
ri 
müə
yy
ən edilmişdir:
 

  t
əhsilin  üstün  inkişaf  etdirilə
n  strateji  sah
ə
 
olduğunu  tə
sbit  etm
ə
y
ə
 
imkan ver
ən mükə
mm
əl bazanın yaradılması;
 

  t
ə
hsilin demokratikl
əşdirilmə
si, humanistl
əşdirilməsi, inteqrasiyası, 
 
     
diferensiallaşdırılması, humanitarlaşdırılması, fə
rdil
əşdirilmə
si v
ə
 s.    
     kimi 
müasir, sivil prinsiplərin reallaşmasına nail olunması;
 

  islahat  prosesinin  milli  v
ə
 
ümumbəşə
ri  d
ə
y
ə
rl
ə
r
ə
 
əsaslanması, 
t
əkamülə
 
üstünlük  verilmə
si,  beyn
ə
lxalq  t
əcrübə
nin  milli  z
ə
mind
ə
 
t
ə
tbiqin
ə
 
nail olunması;
 

 
islahatın 
humanitar 
xarakterli 
olması,şə
xsiyy
ətin 
hüquq 

 
azadlıqlarının tə
min edilm
ə
si; 

  t
əhsil  sisteminin  mütənasib  inkişafının  tə
min  edilm
ə
si,  onun 
ə
hat
ə
 
dair
əsinin genişlə
ndirilm
ə
si, r
ə
qab
ə
t v
ə
 keyfiyy
ətliliyin yüksə
ldilm
ə
si; 

 
34 
 
 

  t
ə
hsil  sisteminin    yeni    idar
ə
etm
ə
,  iqtisadi-maliyy
ə
  modelin
ə
 
keçilmə
si 
v
ə
 s. 
Bütün  bu  prinsiplə
rin  h
əyata  keçirilmə
si  n
ə
tic
ə
  etibaril
ə
  m
üstə
qil 
Az
ərbaycanın  gə
l
ə
c
ə
yini  t
ə
min  ed
ə
c
ə
k  v
ə
t
ə
np
ə
rv
ə
r  Az
ə
rbaycan  g
ə
ncliyinin 
yetişdirilmə
sin
ə
 xidm
ə
t etm
ə
lidir. 
İlk  də
f
ə
    1995/96-
cı  də
rs  ilind
ən  respublikamızda  ümumtə
hsil  m
ə
kt
ə
b-
l
ə
rinin  I-
IV  sinif  şagirdlə
rinin  d
ə
rslikl
ə
rl
ə
  pulsuz  t
əminatına  başlanılmış  və
 
2005-2006-
cı tə
dris ilind
ə
 
bu proses tam başa çatdırılmışdır.
 
 
İslahat  proqramının  tə
l
ə
bl
ə
rin
ə
 
uyğun  olaraq  2006
-
cı  ildə
 
―Tə
hsil 
sisteminin  informasiyalaşdırılması  və
  kompyuterl
əşdirilməsi  Proqramı‖  qə
bul 
edilmişdir  və
  bu  proqram  hal-
hazırda  uğurla  y
erin
ə
  yetirilir.  T
ə
hsil 
müə
ssis
ə
l
ə
rind
ə
 
lokal  kompyuter  şə
b
ə
k
ə
l
əri  qurulur,  ―İnternet‖ə
 
çıxış  tə
min 
olunur, elektron kitabxanalar yaradılır.
 
 
Respublikada müə
llim-
şagird ə
m
əkdaşlığı müstə
visind
ə
 qurulan 
şə
xsiy- 
y
ə
t  v
ə
  n
ə
tic
əyönümlü tə
hsil  modelinin  qurulma
sı istiqamatində
 s
ə
yl
ə
r  davam 
etdirilir,  t
ə
drisi  demokratik 
əsaslar  üzə
rind
ə
 
qurmaq,  onun  diferensiallığını 
t
ə
min  etm
ək,  istedad  amilinin  ön  plana  çə
kilm
ə
si  t
ə
hsil  sistemind
ə
  psixoloji 
xidm
ət sisteminin qurulması  istiqamə
tind
ə
 
ə
m
ə
li t
ə
dbirl
ə
r davam etdirilir. 
 
İlk də
f
ə
 olaraq 1998-1999-cu t
ə
dris ilind
ən başlayaraq respublikamızda  
orta m
ə
kt
ə
b m
əzunlarının attestasiyasının yeni forması
-
test üsulu ilə
 
buraxılış 
imtahanlarının  keçirilmə
sin
ə
 
start  verilmişdir.  Orta  mə
kt
əb  şagirdlə
rinin  bilik, 
bacarıq və
 v
ərdiş
l
ə
rinin qiym
ə
tl
ə
ndirilm
əsinin ―9‖ bal sisteminə
 
ə
saslanan yeni 
meyarlarının  tətbiqi  üzrə
  eksperimentl
ə
r
ə
 
başlanılmışdır.  Həmin  dövrdə
n  ali 
m
ə
kt
ə
b  t
ə
l
ə
b
ə
l
ə
rinin  biliyinin    qiym
ə
tl
ə
ndirilm
əsinin çoxballı sisteminin tə
tbiqi 
üzrə
  b
ə
zi  ali  m
ə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
  eksperimentl
ərin  keçirilmə
sin
ə
 
başlamışdır  və
  bu 
proses  davam etdirilir. 
 
Az
ərbaycan    Respublikasının  prezidentinin  13  iyun  2000
-ci  il  tarixli 
“Tə
hsil  sisteminin  t
ə
kmill
əşdirilməsi  haqqinda”
  f
ərmanı  ilə
  ali  v
ə
  orta 
ixtisas t
ə
hsili sistemind
ə
 struktur v
ə
 status d
ə
y
işikliklə
ri h
əyata keçirilmiş, yeni 

 
35 
 
 
tipli  ali  m
ə
kt
ə


Az
ərbaycan  Müə
lliml
ər  İnstitutu  və
 
onun  bölgə
 
filialları

h
əmçinin Tə
hsil  Probleml
əri İnstitutu adlı yeni statuslu elmi
-t
ə
dqiqat  m
ə
rk
ə
zi 
yaradılmışdır.  Respublikada  Ali  Tə
hsil  sisteminin  Boloniya  prosesin
ə
 
inteqrasiyası  istiqamə
tind
ə
 
ciddi  addımlar  atılmış,  2005
-
ci  ilin  may  ayından 
Az
ə
rbaycan  Boloniya  prosesin
ə
 
qoşulmuş,
  2008-ci  ild
ə
n  etibar
ə
n    h
ə
min 
sistem
ə
 
tam  şə
kild
ə
 
keçidin  təmin  olunması  nə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuşdur. 
  Bununla 
ə
laq
ədar  Avropanın  norma  və
  stan
dartlarına  müvafiq  olaraq  ali  tə
hsil 
sah
ə
sind
ə
  yeni  qanunvericilik  s
ə
n
ə
dl
ərinin  hazırlanması  və
  q
ə
bul  edilm
ə
si, 
n
ə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuşdur. 2007
-ci  ild
ə
 
peşə
-ixtisas  t
əhsilinin ayrı
-
ayrı sahə
l
ə
ri  v
ə
 
pill
ə
l
əri üzrə
 Milli Konsepsiya v
ə
 
Strategiya hazırlanmışdır.
 
 
İslahat  Proqramına  uyğun  olaraq  peşə
-ixtisas  t
ə
hsili  pill
əsi  üçün  kadr 
hazırlığı  və
  t
əminatı  sahə
sind
ə
  yeni  t
əsnifatlar  hazırlanmış,  rə
hb
ər  işçilə
rin 
hazırlanması  mexanizmi,  müə
lliml
ərin  attestasiyasının  yeni  qaydaları, 
ixtisasartırma  və
  yenid
ənhazırlanma  təhsilinin  müasir  tə
l
ə
bl
ə
r
ə
 
uyğun  yeni 
modeli hazırlanmış və
 t
əsdiq olunmuşdur. 2008
-ci ild
ə
 is
ə
 
çoxdan gözlə
nil
ə

yeni  T
əhsil  “Qanunu”un
  q
əbul  olunması  tə
hsil  sah
ə
sind
ə
 
mütə
r
ə
qqi 
yenilikl
ə
rin h
əyata keçirilmə
sin
ə
 
hüquqi zəmin yaratmışdır.
 
 
Son  8  ild
ə
  pedaq
oji  kadrların  fasilə
siz  t
ə
hsilinin  yeni  modelin
ə
 
keçidlə
 
bağlı  bir  sıra  dövlə
t  s
ə
n
ə
dl
ə
ri-
―Pedaqoji  kadrların  fasilə
siz  t
əhsili  modeli‖, 
―Diplomdansonrakı  təhsil‖,  ―Distant  təhsil‖  konsepsiyaları,  ―İxtisasartırma  və
 
yenid
ənhazırlanma tə
hsilinin t
əşkili‖ və
 
―Dayaq mə
nt
ə
q
ə
l
əri‖nin mexanizmlə
ri 
işlənilib hazırlanmış, onların tə
tbiqin
ə
 
başlanılmışdır.
 
 
T
əhsil  İslahatı  Proqramının  həyata  keçirilmə
sind
ən  ötə
n  8  il 
ə
rzind
ə
 
Az
ə
rbaycan  T
əhsil  sisteminin  dünya  təhsilinin  mütə
r
əqqi  formalarına 
inteqrasiyası genişlənmiş
dir. Az
ərbaycan bir sıra xarici ölkə
l
ə
rl
ə
 
şagird, tə
l
ə
b
ə
 
v
ə
 
magistr  mübadiləsi  üzrə
  Beyn
ə
lxalq  Konvensiyalara,  YUNESKO-nun 
―Təhsil  hamı  üçün‖  Proqramına  qoşulmuş,  30
-
dan  artıq  dövlə
tl
ə
,  habel
ə
 
Avropa T
ə
hsil fondu il
ə
 
sıx ə
m
əkdaşlıq ə
laq
ə
l
əri yaratmışdır.
 

 
36 
 
 
 
2004-
cü ildən başlayaraq respublikanın ayrı
-
ayrı rayon və
 
şə
h
ə
rl
ə
rind
ə
 
istedadlı  uşaqlar  üçün  yeni  tipli,  təhsil  müə
ssis
ə
l
ərinin  yaradılması  nə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuşdur.
 
 
Respublikada ilk d
ə
f
ə
 
olaraq ―Milli 
rbiy
ə
 
Proqramı‖ hazırlanmış, 1996
-
cı  ildə
  prezidentin  s
ə
r
əncamı  ilə
  G
ənc  istedadların  axtarılıb  üzə
 
çıxarılması 
m
ə
qs
ə
dil
ə
 
―Qızıl  Kitab‖  təsis  edilmişdir.  Respublikamızda  istedadlı  uşaq, 
yeniyetm
ə
  v
ə
  g
ə
ncl
ə
r
ə
 
qayğı  dövlə
t  siyas
ə
tinin  t
ə
rkib  hiss
ə
sin
ə
 
çevrilmiş, 
respublika  prezidentinin  17  aprel  2006-
cı  il  tarix
li  s
ə
r
əncamı  ilə
 
Xüsusi 
istedada  malik  olan  uşaqların  inkişafı  üzrə
  2006-2010-cu  ill
ə
ri 
ə
hat
ə
  ed
ə

Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir.
 
 
T
ə
hsil  sah
ə
sind
ə
 
aparılan  çoxşaxəli  islahatların  ə
sas  m
ə
qs
ə
di  XXI 
ə
srd
ə
 
ölkə
nin  sosial,  siyasi,  iqtisadi  v
ə
  m
ə
d
ə
ni  t
ə
l
ə
bat
larını  tə
min  etm
ə
y
ə
 
qadir  olan  h
ə
rt
ə
r
əfli  hazırlıqlı,  yüksə
k  elmi  potensiala  malik  v
ə
t
əndaş

şə
xsiyy
ə
tl
ərin  yetişdirilməsidir.  Respublika  hökumə
ti  bu  sah
ənin    inkişafını 
t
ə
min  etm
ə
k  m
ə
qs
ə
dil
ə
 
ABŞ,  İngiltə
r
ə,Yaponiya,  Çin,  Almaniya,  Rusiya, 
Hollandiya  kimi  
inkişaf
  
etmiş 
 
ölkə
l
ə
rl
ə,  Dünya  Bankı, YUNİSEF, 
 SOROS  
Fondu kimi t
əşkilatlarla iş birliyi yaradılmasına nail olmuşdur.
 
 
Respublikada  t
əhsil  islahatı  təkamül  prinsipi  əsasında  həyata  keçirilir. 
Hal-
hazırda dövlə
timizin v
ə
 
dövlətçiliyimizin maraqların
a cavab ver
ən müsbə

xarici t
əcrübə
l
ərin öyrə
nilm
əsi, yeni mütə
r
əqqi texnologiyaların tə
tbiqi dinamik 
şə
kild
ə
  davam  etdirilir.  Son  iki  ild
ə
,  2007  v
ə
  2008-ci  ill
ə
rd
ə
  t
ə
hsilin  maddi 
texniki  bazasının  əsaslı  şə
kild
ə
  yenid
ən  qurulması  prosesi  geniş  vüsə

almışdır.  Bu  qısa  dövrdə
  1200-d
ən  artıq  yeni  mə
kt
əb  binası  tikilmiş,  müasir 
inventar v
ə
 
avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur.
 
 
2006-
cı  ildə
 
―Azərbaycan  respublikasında  ümumi  tə
hsilin  Milli 
kurrikulumu
‖  layihəsi  hazırlanmış  və
 
geniş  müzakirə
d
ə
n  sonar  q
ə
bul 
edilmişdi
r. Bu s
ə
n
əd ümumi təhsilin konseptual xarakterli çərçivə
 s
ə
n
ə
di olub, 
ümumi  təhsil  üzrə
  m
əzmun  standartlarını  və
  t
ə
lim  n
ə
tic
ə
l
ə
rini,  pedaqoji 
prosesin  t
əşkili,  şagird  naliyyə
tl
ə
rinin  qiym
ə
tl
ə
ndirilm
ə
si  v
ə
 
monitorinqi  üzrə
 

 
37 
 
 
ə
sas prinsipl
ə
ri, f
ənn proqramlarının strukturunu ə
hat
ə
 edir. Milli kurrikulum 
layih
ə
sind
ə
  orta  t
ə
hsilin  h
ər üç pillə
sind
ə
  t
ə
hsilin  m
ə
qs
ədi, ümumi nə
tic
ə
l
ə
ri, 
h
ə
r bir pill
ə
d
ə
 t
ə
dris olunan f
ə
nl
ər, onların tə
drisi varisliyinin  
əsaslandırılması,  
h
ə
r  bir  konkret  f
ənn  üzrə
  t
ə
lim  n
ə
tic
ə
l
ə
rinin  qiym
ə
tl
ə
ndirilm
ə
si  n
ə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuşdur.
 
 
―Milli Kurrikulum ictimai
-siyasi, m
ə
d
ə
ni v
ə
 sosial h
əyatın qloballaşdığı və
 
universallaşdığı,  informasiya
-
kommunikasiya  texnologiyalarının  rolunun 
artdığı,  rə
qab
ətin  gücləndiyi  müasir  dövrdə
  h
ər  bir  şə
xsin  istedad  v
ə
 
qabiliyy
ətinin  müstə
sna 
ə
h
ə
miyy
ə
t  k
ə
sb  etdiyi  n
ə
z
ə
r
ə
 
alınaraq,  cə
miyy
ə
tin  
inkişafının  hə
r
ə
k
ətverici  qüvvəsi  olan  insanın    formalaşdırılmasına, 
probleml
ə
rin  h
ə
lli  v
ə
 
müstə
qil  q
ə
rarlar  q
ə
bul  etm
əsi  üçün  onun  zə
ruri  t
ə
hsil 
s
ə
viyy
ə
si  v
ə
 
bacarıqlara  malik  olmasına  yönəlmişdir‖.  Respublikamızın 
ümumi  və
  orta  t
ə
hsil  sistemind
ə
  2008-2009-cu  t
ə
dris  ilind
ə
  Milli 
Kurrikulumların tə
tbiqin
ə
 
başlanılması nə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuşdur.
  
 
T
ə
hsil  sistemimizin  prioritet  istiqam
ə
tl
ə
rind
ə
n  biri  d
ə
  fasil
ə
siz  t
ə
hsil
ə
 
keçidin  davam  et
dirilm
əsidir.  Müasir  dövrdə
  fasil
ə
siz  t
əhsil  peşə
  t
ə
hsilin
ə
 
yiy
ə
l
ə
nm
ə,  ümumi  mə
d
ə
ni  s
ə
viyy
ə
nin, 
ə
xlaqi  v
ə
  v
ə
t
əndaş  mə
suliyy
ə
tinin 
yüksə
ldilm
əsi  sistemi  kimi  başa  düşülür.  Bununla  ə
laq
ə
dar  olaraq  fasil
ə
siz 
t
əhsilin qarşısında bir
-biri il
ə
 
sıx ə
laq
ə
d
ə
 olan  
üç başlıca və
zif
ə
 durur: 

ü
mumi m
ə
d
ə
ni s
ə
viyy
ənin yüksə
ldilm
ə
si;  
-  k
adr potensialının yaradılması;
 
-  k
adr potensialının müasirləşdirilmə
si. 
T
ə
hsil  ictimai  funksiya  kimi  c
ə
miyy
ə
td
ə
 
baş  verə
n  d
əyişikliklə
ri 
ə
ks 
etdirir.  T
əhsil  sisteminin  inkişaf  sə
viyy
ə
si  c
ə
miyy
ətin  özünün  inkişaf 
s
ə
viyy
ə
sinin izi v
ə
 ya n
ə
tic
ə
sidir. Burada h
ə
m d
ə
 
ə
ks 
ə
laq
ə
 
mövcuddur. Belə
 
ki,  t
ə
hsil  sistemi  c
ə
miyy
ətin  özünə
  v
ə
 
onun  inkişafına  təsir  göstə
r
ə
,  onun 
inkişafını lə
ngid
ə
 v
ə
 
ya sürə
tl
ə
ndir
ə
 bil
ə
r.  Bu m
ə
nada t
ə
hsild
ə
ki d
əyişikliklə

c
ə
miyy
ə
tin g
ə
l
ə
c
ək inkişafının nə
tic
ə
si deyil, h
ə
m d
ə
 onun z
əruri şə
rtidir. 

 
38 
 
 
Bu  artıq çoxdan  bəllidir  ki,  yüksək  peşəkarlığa  və
  t
ə
hsil
ə
  malik  kadrlar 
olmadan c
ə
miyy
ə
td
ə
 ictimai-iqtisadi v
ə
 m
ə
d
ə
ni t
ə
r
əqqi mümkün deyildir. Ona 
görə
 d
ə
, c
ə
miyy
ə
td
ə
 
olduğu kimi, tə
hsild
ə
 d
ə
 innovasiyalar c
ə
miyy
ətin özünün 
v
ə
 ona m
ə
xsus t
ə
hsil sisteminin yenid
ən qurulmasının hə
m n
ə
tic
ə
si, h
ə
m d
ə
 
s
ə
m
ə
r
ə
li  vasit
əsidir.  Müasir  ql
o
ballaşan  dünyada  bütün  ölkə
l
ər  üçün  tə
hsil 
milli  m
ə
s
ə
l
ə
dir  v
ə
 
onun  inkişafında  insan  amilinin  rolu  daha  ifadəli  şə
kil 
almışdır.  İndi  tə
hsil  h
ər  bir  dövlət  üçün  sə
m
ə
r
əli  iqtisadi  inkişafın  və
    milli-
m
ə
n
ə
vi  t
ə
r
ə
qqinin 
ə
h
ə
miyy
ə
tli  amill
ə
rind
ə
n  biri  kimi  n
ə
z
ə
rd
ən keçirilir.
  T
ə
hsil 
dolayı yolla istehsalın inkişaf sə
viyy
ə
sini, 
ə
m
ə
k m
əhsuldarlığının sə
m
ə
r
ə
liliyini 
t
ə
min edir, 
ə
halinin f
ə
rdi h
ə
yat s
ə
viyy
əsinin yüksə
ldilm
ə
sin
ə
 t
əminat yaradır.
 
Bu gün dünyanın inkişaf etmiş və
 
inkişaf etmə
kd
ə
 
olan ölkə
l
ə
rinin t
ə
hsil 
sferasında öz istiqamə
tin
ə
  v
ə
 
ə
h
ə
miyy
ə
tin
ə
 
görə
 
müxtəlif xarakterli çoxsaylı 
innovasiyalar  h
əyata  keçirilir.
 
Kiçik  və
 
ya  böyük  miqyaslı  dövlət  islahatları, 
t
ə
hsilin  m
ə
zmununun,  onun  t
əşkili  formalarının,  metod  və
 
texnologiyalarının 
yenil
əşdirilmə
si v
ə
 z
ə
nginl
əşdirilmə
si istiqam
ə
tind
ə
 
mütə
r
ə
qqi meyll
ə
r n
ə
z
ə
r
ə
 
çarpır.  Bu  dəyişikliklə
r  t
əhsil  sisteminin  aşağıdakı  ə
sas  sah
ə
l
ə
rin
ə
 
yönəlmişdir:
 
- sistemin maliyy
ə
l
əş
dirilm
ə
si v
ə
 ictimai v
ə
ziyy
ətinin yaxşılaşdırılmasına;
 
- t
ə
hsil sisteminin strukturuna; 
-t
ə
hsilin m
ə
zmununun (t
ədris planı, proqramları və
 d
ə
rslikl
ə
rin) yenil
əşdiril
-  
m
ə
sin
ə

- m
ə
kt
ə
bin daxili f
ə
aliyy
ə
tinin t
əşkilinə


―müə
llim 
–şagird‖ münasibə
tl
ə
rin
ə

- t
əlimin metodlarına;
 
     -  t
əhsil  müə
ssis
ə
l
ərinin  avadanlıqlaşdırılması  və
  t
ə
hsild
ə
  informasiya 
texnologiyalarından istifadə
y
ə
.  
T
ə
hsil  sistemind
ə
  h
əyata  keçirilə
n  islahatlarla  pedaqoji  innovasiyalar 
aras
ında  müə
yy
ə
n  f
ə
rql
ər  vardır.  İslahat  dövlə
t  hakimiyy
əti  orqanları 
t
ə
r
ə
find
ə
n  h
əyata  keçirildiyi  halda,  pedaqoji  innovasiyalar  dövlə
t  hakimiyy
ə
ti 

 
39 
 
 
orqanları  tə
r
ə
find
ə
n  deyil,  elm  v
ə
  t
ə
hsil  sistemi  t
əşkilatlarının  işçilə
ri 
t
ə
r
ə
find
ə
n t
ə
tbiq olunur. 
T
ə
hsil  sistemind
ə
 
baş  verən  bütün  dəyişikliklə
ri  innovasiyalar 
adlandırmaq  olmaz.  Mə
s
ə
l
ə
n,  c
ə
miyy
ə
td
ə
  t
ə
hsilin  ictimai  v
ə
ziyy
ə
tinin,  onun 
statusunun  d
əyişdirilmə
sini,  bu  sah
ə
y
ə
 
yönə
ldil
ə
n  maliyy
ə
  vasit
ə
l
ə
rinin 
h
əcminin  artması  kimi  yeniliklə
r  pedaqoji  innovasiya  deyil,  c
ə
miyy
ə
td
ə
 
baş 
ver
ə
n  sosial-
siyasi  islahatların  nə
tic
ə
sidir.  Yeni  t
əhsil  müə
ssis
ə
l
ə
rinin 
tikilm
ə
si,  inventar  v
ə
 
avadanlıqların  müasirləşdirilməsi,  kompüterləşmə
  v
ə
  s. 
kimi  d
əyişikliklə
r  d
ə
  pedaqoji  innovasiya  yox,  ictimai  h
əyatda  baş  verə

d
əyişikliklə
rin n
ə
tic
ə
sidir. Bel
ə
likl
ə
, pedaqoji innovasiyalar dedikd
ə


  t
ə
hsilin m
əzmununda baş verə
n d
əyişikliklə
r; 

  m
ə
kt
ə
bin h
əyatinın daxili təşkilində
ki yenilikl
ə
r; 

 
―müəllim‖
-
―şagird‖ münasibə
tl
ə
rind
ə
 
baş verə
n d
əyişikliklə
r; 

  t
əlim metodlarında yeniləşmə
 n
ə
z
ə
rd
ə
 tutulur. 
Pedaqoji  innovasiyalar  t
əhsil  islahatının  həyata  keçirilməsi  üçün  zə
ruri 
şə
rtdir. 
İnnovasiya  pedaqoji  ictimaiyyə
tin  f
əallığının  istiqamətini  müə
yy
ə
n-
l
əşdirir,  onlarda  yeni  pedaqoji  şüurunun  və
  t
ə
f
əkkürün  formalaşmasına 
meydan açır. İnnovasiyalar cə
miyy
ətin, o cümlə
d
ə
n  t
ə
hsil  sisteminin  demok-
ratikc
ə
sin
ə
 yenil
əşməsinin mühüm şə
rtl
ə
rind
ə
n biridir. 
 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə