Ər psixologiya elminin sürəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/50
tarix13.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#13830
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

ə
hsil  
psixoloqlarının
 
hazırlanmasının    elmi    cə
h
ə
td
ə
n   
əsaslandırılmış    praktik
  
m
ə
zmununu    v
ə
    istiqam
ə
tl
ərini    müə
yy
ə
nl
əşdirmişdir.  Tə
hsild
ə
  psixoloqun  
yerinin anlaşılmasına  müasir  dövrdə
 
müxtəlif  yanaşmalar olsa  da, ə
slind
ə
   

 
28 
 
 
onun  peşə
   
xarakteristikasının  sə
ciyy
əvi    xüsusiyyə
tl
əri    aşağıdakılardan  
ibar
ə
tdir: 
-    psixoloq    si
tuasiyanın    diaqnostudur.  O,  uşağın    inkişaf    yolunun  
müə
yy
ə
n  edilm
ə
sind
ə
  
yardımçı,  onun  fərdi  xüsiyyə
tl
ə
rini n
ə
z
ə
r
ə
  almaqla  
müvafiq  proqramalrın  seçilmə
sind
ə
  xeyirxah  m
ə
sl
ə
h
ətçidir;
  
-   psixoloq 

 konfiliktoloq v
ə
 psixoterapevtdir; 
-  psixoloq 

 
uşağın  inkişaf  situasiyasının,    bütövlükdə
    onun  
t
ə
hsill
əndirici     mühitinin  layihəçisidir

psixoloq 

 
müə
ssis
ə
nin t
ə
hsill
əndirici mühitində
 
ə
laq
ə
l
ərin  yaradılma
-
sında  cavabdeh  şə
xsdir; 
- 
psixoloq  uşaqların  psixi  sağlamlığının  qorunub  saxlanılması  üçün 
cavabdeh  şə
xsdir; 
-  psixoloq    idar
ə
etm
ə
   
üzrə
    m
ə
sl
ə
h
ətçi,    mə
kt
ə
bin    t
əhsil    müə
ssis
ə
si  
kimi  inkişafı  üçün  mütə
x
ə
ssisdir. 
 
1.1.4.   Müasir  təhsil  konsepsiyasını
n  aktual  m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
ri 
 
Sosial 

m
ə
d
ə
ni  fenomen  olan  t
əhsil  prosesi  şagirdlə
rin  elmi  bilikl
ə
r, 
bacarıq  və
  v
ərdişlə
r  sistemin
ə
  yiy
ə
l
ə
nm
əsi,  şə
xsiyy
ə
t
ə
  m
ə
xsus  keyfiyy
ə
tl
ə
ri,  
dünyagörüşünü  mə
nims
ə
m
ə
si  prosesidir.  T
ə
hsil  milli  s
ə
rv
ət,  şə
xsiyy
ə
tin, 
mill
ətin, ölkənin inkişafına qoyulmuş əsaslı kapitaldır. Tə
hsil 
ə
vv
ə
ki n
ə
sill
ə
rin 
qazandığı 
sosial 
ə
h
ə
miyy
ə
tli t
əcrübə
nin  daimi olaraq g
ə
nc n
ə
sl
ə
  
ötürülmə
si 
üçün təşkil olunan və
 t
ə
nziml
ə
n
ə
n ictimai proses v
ə
 onun n
ə
tic
ə
sidir. T
ə
hsil
ə
 
veril
ə
n t
ə
l
ə
bl
ə
r bu prosesd
ə
 
iştirak edə
n t
ə
r
ə
fl
ərin maraqlarını ə
ks etdirir. 
 
H
ər  bir  dövlətin  coğrafi,  iqtisa
di  m
əkanı  olduğu  kimi,  onun
  t
ə
hsil 
m
əkanı
 
da  vardır.  Bu  mə
kanda  t
əhsil  müə
ssis
ə
l
ə
ri  vasit
ə
sil
ə
  g
ə
nc  n
ə
slin 
t
ə
hsill
ə
ndirilm
əsi,  onların ə
m
ə
y
ə
 v
ə
 h
əyata hazırlanması, müstəqil düşüncə
li, 
humanist v
ə
 
yaradıcı insanın  formalaşdıdrılması mə
qs
ə
dl
ə
ri strateji m
ə
qs
ə
d  
olaraq qarşıya qoyulur.
 

 
29 
 
 
 
Müasir şə
raitd
ə
 c
ə
miyy
ə
tin sosial-iqtisadi v
ə
 elmi-
texniki inkişafı istehsal 
f
ə
aliyy
ə
tinin  m
ə
zmununun  v
ə
  onun  subyektl
əri  arasında  qarşılıqlı  ə
laq
ə
l
ə
rin 
sürə
tl
ə
  d
əyişmə
si  il
ə
    xarakteriz
ə
  olunur.  Bu  proses 
öz  növbə
sind
ə
,  ins
anın 
müə
yy
ə
n  q
ə
d
ə
r  bilik  v
ə
 
bacarıqlar    alması  istiqamə
tin
ə
 
yönəlmiş  tə
hsil  
növündən  onun  bir  şə
xsiyy
ət  kimi,  yaradıcı  fə
aliyy
ə
tin  v
ə
 
davranışının 
subyekti  kimi  inkişaf  etmə
sin
ə
  imkan  ver
ə
n  t
əhsil  növünə
 
keçmə
sini    t
ə
l
ə

edir.  Yalnız  şə
xsiyy
ə
t
ə
 
yönəlmiş  təhsil  insanın  dinamik,  dəyişə
n  ictimai, 
iqtisadi  v
ə
  m
ə
d
ə
ni  h
əyatın  tə
l
ə
bl
ə
rin
ə
  cavab  ver
ən  bir  şə
xsiyy
ət  kimi  inkişaf 
etm
ə
sin
ə
  imkan  yarada  bil
ə
r.    T
əhsil  sisteminin  qurulmasında  tarixə
n  b
əşə

c
ə
miyy
ətinin  inkişafının  sosial
-m
ə
d
əni,o  cümlə
d
ə
n  elmi-texniki  meyarlar 
başlıca konseptual  ustanovkalar kimi  əsas götürülmüşdür.
 
 
Sovet  t
ə
hsil  sisteminin  t
əşəkkül  tapdığı  ötə

ə
srin  20-30-cu  ill
ə
rind
ə
 
insanın cə
miyy
ə
td
ə
 yeri v
ə
 rolu, onun funksiya v
ə
 
öhdə
likl
ə
ri, sosial orqanizm 
olan  c
ə
miyy
ə
t
ə
 
qoşulma  xarakteri,  elm
i  v
ə
  t
ə
bii-elmi  bilikl
ərin    inkişaf 
s
ə
viyy
ə
si,  elmi-
texniki  inqilabın  naliyyə
tl
ə
ri  kimi  amill
ə
r  f
ə
rdi  intelektual 
potensialının,  biliklə
rinin  v
ə
 
əqli  inkişafının  başlıca  mə
nb
ə
yi  kimi 
qiym
ə
tl
əndirilirdi.  Ötə

ə
srin  20-ci  ill
ə
rind
ən  başlayaraq  Almaniya  və
 
Fr
ansanın  tə
hsil  sisteml
ə
ri 
əsasında  Sovet  tə
hsil  sisteminin    modeli 
yaradılmış  və
  o    70  il 
ə
rzind
ə
 
Sovet  İttifaqı  adlanan  geniş  inzibati,  siyasi  və
 
iqtisadi  m
ə
kanda    marksizm-
leninizm  ideologiyasının  alə
ti  rolunu  yerin
ə
 
yetirm
ə
kl
ə
 
yanaşı,  öz  dövrü  üçün  xeyli  müsbət  baza,  kadr  potensialı  və
 
ə
n
ə
n
ə
l
ər  yaratmışdır.  Vahid  Sovet  məkanında  olduğu  70  il  ə
rzind
ə
 
Az
ərbaycanda da  bir neçə
 m
ə
rh
ə
l
ə
d
ə
 t
əhsil islahatları həyata keçirilmişdir.
 
 
1930/31-ci  d
ə
rs  ilind
ə
 
bütün  respublikada  ümumi  icbari  ibtidai  tə
hsilin, 
şə
h
ə
r  v
ə
  q
ə
s
ə
b
ə
l
ə
rd
ə
  is
ə
  7-illik  t
ə
hsilin  h
əyata  keçirilmə
sin
ə
 
başlanılmış, 
1958-ci  ild
ə
 
ümumi  icbari  8
-illik,  1972-ci  ild
ə
  is
ə
 
ümumi  icbari  orta  tə
hsilin 
h
əyata  keçirilmə
sin
ə
 
start  verilmişdir.  Tam  orta  tə
hsil
ə
 
keçid  70
-ci  ill
ə
rin  
sonunda  başa  çatdırılmışdır. 
1984-
cü    ildə
 
―Ümumtə
hsil  v
ə
 
peşə
  m
ə
kt
ə
bi 
islahatı‖  proqramı  qəbul  edilmiş,    tə
hsil  sistemind
ə
  struktur  d
əyişikliklə
ri 

 
30 
 
 
aparılmaqla  6 yaşdan sistematik mə
kt
ə
b t
ə
limin
ə
 
keçilmiş, bununla da  on bir 
illik  icbari  orta  t
ə
hsil
ə
 
keçid    başlanılmışdır. 
1984-
cü  il
 
islahatı  Sovet  tə
hsil 
sisteminin h
əyata keçirdiyi son islahat kimi tarixə
 
düşmüşdür.
 
 
Ə
n
ə
n
ə
vi  t
əhsil  konsepsiyasında  müə
llim  c
ə
miyy
ətin  etibar  etdiyi  şə
xs, 
peşəkar  hazırlanmış  mütə
x
əssis,  öz  fə
nnin
ə
  aid  bilikl
əri  şagirdlə
r
ə
 
çatdıran 
ziyalı kimi,  şagird i
s
ə
 elml
ə
rin
ə
 
əsaslarını  mə
nims
ə
m
ə
y
ə
  
borclu olan icraçı 
kimi    s
ə
ciyy
ə
l
ə
ndirilirdi.  Avtoritar  Sovet  c
ə
miyy
ə
tind
ə
  t
ə
hsilin 
ə
sas  m
ə
zmunu 
şagirdlə
rin elm v
ə
 
istehsalata yönə
ldilm
ə
sin
ə
 xidm
ə
t edirdi. 
 
Müasir  dövrdə
 
müstə
qillik 
ə
ld
ə
 
etmiş    respublikalarda  sovet
  t
ə
hsil 
sisteminin  bazasında  yeni  tə
hsil  modell
ə
ri  b
ə
rq
ərar  olmuşdur.  Tə
hsil 
sistemin
ə
  kulturo
loji  yanaşma
 
dünyanın  inkişaf  etmiş  bir  çox  ölkə
l
ə
rind
ə
 
strateji  x
ə
tt  kimi  q
əbul  edilmişdir.  Tə
hsil  t
əcrübə
sind
ə
  humanistl
əşdirmə
  v
ə
 
humanitarlaşdırma meyllə
ri get-ged
ə
 
artır, tə
hsil m
ə
d
ə
niyy
ətyönümlü xarakter 
k
ə
sb  etm
ə
y
ə
 
başlayır.  Bu  tengensiya  tə
hsild
ə
  elmi  bilikl
ə
rin  rolu  v
ə
 
ə
h
ə
miyy
ətini  heç  də
 
azaltmır,  ə
ksin
ə
  t
ə
hsilin  elmi  m
ə
zmununu  daha  da  
dolğunlaşdırır və
 z
ə
nginl
əşdirir.
 
 
M
ə
d
ə
niyy
ət insanın həyatının fə
ls
əfi, hüquqi, elmi, estetik, mə
n
ə
vi, dini 
v
ə
  s. 
ictimai  şüur  formalarında  ə
ks  olunur.  T
ə
hsilin  m
ə
d
ə
niyy
ə
tl
ə
 
uzlaşdırılması 
m
ə
kt
ə
bd
ə
 
şagirdin  şə
xsiyy
ə
t  kimi  m
ö
vqel
ə
rini  m
ə
hk
ə
ml
ə
n-
dirm
ə
y
ə,  ona  şə
xsiyy
ət  yönümdən  yanaşmağa  istiqamə
tl
əndirilmişdir
.  Bu 
mövqe  şagi
rdl
ə
rin  maraq,  meyl  v
ə
  qabiliyy
ə
tl
ə
rinin  n
ə
z
ə
r
ə
 
alınması  yolu  ilə
 
onlara  öz  şəxsi  potensiallarını  reallaşdırmaq  imkanı  yaradır.  Hal
-
hazırda 
dünyanın  bir  sıra  ölkə
l
ə
rind
ə,  o  cümlə
d
ə
n  Az
ə
rbaycanda  t
ə
hsilin 
şə
xsiyy
ə

v
ə
  n
ə
tic
ə
 
yönümlülüyü
  strateji  m
ə
qs
ə
d  olaraq  q
əbul  olunmuşdur
  ki,  bu 
prosesd
ə
  d
ə
 
müə
llimin  f
əal  rolu,  formalaşdırıcı  təsiri  öz  aktuallığını  saxlayır. 
Müə
llimin  f
ə
aliyy
ətinin  münasibə
tl
ər  potensialı  (tə
f
əkkür  tə
rzi, 
əşya  və
 
hadis
ə
l
ə
r
ə
 
münasibə
tl
ər sistemi,  emosional  mühakimə
l
ərinin  çalarları,  dili 
v
ə
 
ünsiyyə
t sistemi v
ə
 s.) t
ə
lim-t
ə
rbiy
ə
 prosesind
ə
 t
ə
sirli v
ə
 h
ə
lledici 
ə
h
ə
miyy
ə
tli 
amil kimi qiym
ə
tl
ə
ndirilir. 

 
31 
 
 
 
T
ə
hsil  sistemin
ə
 
kulturoloji yanaşma konsepsiyasında müə
lliml
ə
 
şagird 
arasında  tə
rbiy
ə
  m
ə
qs
ə
dl
ə
rin
ə
  xidm
ə
t  ed
ə

dialoji  ünsiyyə
t 
imkanları 
gen
işlənir.  ―Müə
llim- 
şagird‖  dialoqunda  iştirakçılar  qarşılıqlı  olaraq  bir
-birini 
tamamlayır.  Əgə
r  bel
ə
 
qarşılıqlı  anlaşma  yoxdursa,  onda  biz  bu  prosesi 
pedaqoji proses yox, s
ə
rt h
ə
rbi t
əlim adlandıra bilə
rik. 
 
Bu  gün  Azə
rbaycanda  totalitar  v
ə
  avtoritar  sistem  demokratik 
c
ə
miyy
ə
tl
ə
 
ə
v
əz olunmuş,  təhsil sistemi  inzibati buxovlardan azad olmuşdur. 
Yeni  pedaqoji  strategiya  v
ə
  taktika,  konsepsual-strateji  m
ə
qs
ə
dl
ə

müə
yy
ə
nl
əşdirilmiş,  beynə
lxalq  al
ə
m
ə
  inteqrasiya  prosesl
əri  güclənmişdir.  
T
ə
lim-t
ə
rbiy
ə
 prosesind
ə
 
yeni mütə
r
ə
qqi pedaqoji texnologiyalar
, inkişaf və
 
diaqnostika texnologiyaları bə
rq
ərar olmuşdur.  Tə
hsil sistemi yeni innovativ 
metod  v
ə
  vasit
ə
l
ərin  öyrə
nilm
əsi  üçün  eksperimental  meydançaya 
çevrilmişdir.  Tə
hsil  sisteminin  demokratik  d
ə
y
ə
rl
ər  üzə
rind
ə
 
qurulması 
alternativ  m
ə
kt
ə
bl
ə
rin,  yeni  tipli  t
ə
lim-t
ə
rbiy
ə
 
müə
ssis
ə
l
ərin  yaranmasına 
g
ətirib  çıxarmışdır.  Hal
-
hazırda  Azərbaycanda  109  min  925  uşağın  cə
lb 
olunduğu  1758  mə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ə
r  t
ə
rbiy
ə
 
müə
ssis
əsi,  1  mln.  600  min  şagirddin 
t
əhsil  aldığı  4542  orta  ümümtə
hsil  m
ə
kt
ə
bi  f
ə
aliyy
ət  göstərir.  13  özə

ümumtə
hsil  m
ə
kt
əbi  yaradılmışdır.  Respublikamızda  59  orta  ixtisas  mə
kt
ə
bi 
vardır ki, onlardan da 4
-
ü özəl statusa malikdir. Müstə
qillik  ill
ə
rind
ə
  ali  t
ə
hsil 
müə
ssis
ə
l
ərinin  sayı  tə
xmin
ə
n  2  d
ə
f
ə
  artaraq  hal-
hazırda 
47-y
ə
 
çatmışdır. 
Onlardan  27-
si  dövlət  tabeçiliyində
dir.  15  ali  m
ə
kt
əb  özə
l,  5-i  is
ə
 
xüsusi 
t
ə
yinat  statusu  il
ə
  f
ə
aliyy
ət göstə
rir. 
İndi respublikada 110 texniki peşə
  liseyi 
vardır. Bu müə
ssis
ə
l
ə
rd
ə
 22 min 532 n
ə
f
ə
r t
ə
l
ə
b
ə
 t
əhsil alır.
 
 
Az
ə
rbaycan  respubli
kası  müstaqillik  ə
ld
ə
  etdikd
ən  sonra  bir  çox 
sah
ə
l
ə
rd
ə
 
olduğu  kimi,  tə
hsil  sah
ə
sind
ə
  d
ə
 
köklü  və
 
sürə
tli  islahatlara 
başlamış, 
c
ə
miyy
ə
tin 
yeni  cifarişlərinin,  ehtiyacları  və
  t
əlabatlarının 
ödə
nilm
ə
si  m
ə
qs
ə
dil
ə
 
çoxlu  sayda 
yeni  tipli  t
əhsil  müə
ssis
ə
l
ə
ri-liseyl
ə
r, 
gimnaziyalar,  kollecl
ə
r,  seminariyalar,  m
ə
rk
ə
zl
ər,  müasir  tə
hsil  kompleksl
ə
ri 
v
ə
 
s. yaradılmışdır.
 

 
32 
 
 
 
Az
ə
rbaycanda  milli  t
ə
hsilin  son  m
ə
qs
ədi  öz  varlığında  yüksə
k  praktik 
hazırlığı,  mə
d
ə
niyy
əti,  mütə
r
əqqi  dünyagörüşünü  birləşdirən,  xalqının  milli
-
m
ə
n
ə
vi  d
ə
y
ə
rl
ə
rin
ə
  d
ə
rind
ə
n  yiy
ə
l
ə
n
ən,  soykökünə
,  milli  ad
ə
t-
ə
n
ə
n
ə
l
ə
rin
ə
 
bağlı  və
t
ə
np
ə
rv
ə
r,  m
ə
suliyy
ə
tli, 
ə
m
əkdaşlığa  qabil,  dövlət  müstə
qilliyin
ə
 
s
ə
daq
ə
tli v
ə
t
ə
np
ə
rv
ər yurddaşların yetişdirlmə
sind
ə
n ibar
ə
tdir. 
 
C
ə
miyy
ə
tin 
sürə
tl
ə
  informa
siyalaşması,
  demokratikl
əşmə
si,  t
ə
hsilin 
rolunun artması Avropa və
 
dünya tə
hsil m
əkanına inteqrasiyası Azərbaycanın 
t
ə
hsil sistemind
ə
 
əsaslı islahatların aparılması zə
rur
ətini yaratmışdır.
 
1999-cu ild
ə
 Az
ərbaycanda ―Təhsil İslahatı
 
haqqında  Dövlət  Proqramı‖ 
q
əbul  edilmişdir. 
XXI 
ə
srin  t
əhsil  sisteminin  yaradilmasına  xidmə
t  ed
ə
n  bu 
strateji s
ə
n
ə
d yeni 
ə
srd
ə
 Az
ə
rbaycanda t
əhsili üstün inkişaf etdirilə
n f
ə
aliyy
ə

sah
əsi elan etmiş, perspektiv 
 v
ə
zif
ə
l
əri müə
yy
ən etmişdir. Bu mühüm dövlə

s
ə
n
ə
dind
ə
  Az
ə
rbaycanda  t
əhsil  islahatının  üç  mə
rh
ə
l
ə
d
ə
  h
əyata  keçirilmə
si 
n
ə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuşdur.
 
 
Birinci  m
ə
rh
ə
l
ə
 
hazırlıq  mə
rh
ə
l
əsi  adlanır  və
 
bu  bir  il  müddə
tind
ə
-
1999-cu  ild
ə
  Az
ərbaycan  Respublikası  və
t
əndaşlarının  Konstitusiyada 
müə
yy
ən  olunmuş  tə
hsil
alma  hüququnu  tə
min  ed
ə
n  yeni  t
ə
hsil  sisteminin 
hüquqi
-
normativ bazasının yaradılmasını nə
z
ə
rd
ə
 tutur. 
 
İkinci  mə
rh
ə
l
ə
d
ə
  (2000-2003-
cü  illə
r)  t
ə
hsil  sah
ə
sinin  sosial-iqtisadi 
sabitliyini  t
ə
min  ed
ə
n  t
ə
xir
əsalınmaz  mə
s
ə
l
ə
l
ə
rin  h
ə
lli,  h
əmçinin  islahatın 
aparılması  üçün  kadr,  maliyyə
,  maddi-texniki  t
ə
min
atın,  yeni  idarə
etm
ə
 
modelinin yaradılmasının tə
min edilm
ə
si n
ə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuşdur.
 
 
Üçüncü  mə
rh
ə
l
ə
  2004-
cü  ildən  sonrakı  uzunmüddətli  dövr  ə
rzind
ə
 
aparılacaq köklü islahat prosesini ə
hat
ə
 edir. 
İslahat 
P
roqramında  konkret  olaraq  128  tə
dbirin  h
əyata  keçirilmə
si 
n
ə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuşdur.    Ötə
n  ill
ə

ə
rzind
ə
 
İslahatın  həyata  keçirilmə
sinin 
hüquqi
-
normativ bazası yaradılmış, 2004
-
cü ildə
n etibar
ə
n is
ə
 
köklü islahatlar 
m
ə
rh
ə
l
əsi  başlanmışdır.  Ötən  qısa  müddə

ə
rzind
ə
  t
ə
hsilin  m
ə
zmunuda 
əsaslı  dəyişikliklə
rin  edilm
ə
si  sah
ə
sind
ə
 
bir  sıra  uğurlu  addımlar  atılmış, 

 
33 
 
 
Az
ə
rbaycan  t
ə
hsili  tarixind
ə
  ilk  d
ə
f
ə
 
olaraq  ümumi  orta  təhsilin  Dövlə

Standartları müə
yy
ə
nl
əşdirilmiş, 2000
-ci ild
ə
n etibar
ə
n Bazis t
ədris planlarının 
t
ə
tbiqin
ə
  
başlanılmışdır.
 
 
Bazis t
əhsil planlarına uyğun o
laraq yeni t
ədris proqramları hazırlanmış, 
orjinal  d
ə
rslikl
ərin  yaradılması  sahə
sind
ə
 
uğurlu  addımlar  atılmış,  orta 
ümumtə
hsil  m
ə
kt
ə
bl
əri  şagirdlə
rinin  pulsuz  d
ə
rslikl
ə
rl
ə
  t
ə
min  edilm
ə
si 
sah
ə
sind
ə
  
Dövlət proqramı uğ
urla yerin
ə
 
yetirilmişdir.
 
 
T
ə
hsil  sah
ə
sind
ə
  islahat  prosesinin  m
ə
qs
ə
di  m
ə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ər,  ümumi 
t
əhsil, peşə
-ixtisas t
ə
hsili, ali t
ə
hsild
ən sonrakı tə
hsil
ə
 
uyğun tə
hsil pill
ə
l
ə
rind
ə
 
toplanmış  potensialı  saxlamaq  və
 
inkişaf  etdirmə
k,  t
ə
hsil  sistemini 
t
ə
nziml
ə
y
ən  müvafiq  hüquqi
-
normativ  bazanı  yaratma
qdan,  Az
ə
rbaycan 
Respublikasının  Konstitutsiyasında,  Təhsil  ―Qanunu‖nda  təsbit  olunmuş 
c
ə
miyy
ə
tin  demokratikl
əşmə
sin
ə
 
əsaslanan  dövlə
t  t
ə
hsil  siyas
ə
tini  h
ə
yata 
keçirmə
kd
ə
n  ibar
ə
tdir. 
İslahatın  bütün  mə
rh
ə
l
ə
l
əri  şə
xsiyy
ə
ti  diqq
ə

m
ə
rk
ə
zind
ə
 saxlamaqla, onun 
yüksə
k s
ə
viyy
ə
d
ə
 t
əhsil almasını tə
min etm
ə
yi 
n
ə
z
ə
rd
ə
  tutur.  T
ə
hsil  sistemini  qeyd  olunan  t
ə
l
ə
bl
ə
r
ə
 
uyğun  qurmaq  üçün 
islahatın aşağıdakı ə
sas prinsipl

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə