Ər psixologiya elminin sürəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/50
tarix13.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#13830
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   50

Psixoloji  xidm
ət  işçisinin  mə
suliyy
ə
ti
‖  adlanır.  Bu  bölmə
d
ə
 
praktik  psixoloqun peşə
 f
ə
aliyy
ətinin  xarakteristikası və
 onun ixtisas  t
ə
l
ə
bl
ə
ri  
il
ə
  
sıx  bağlı   iki  əsas  şəxsi peçə
  m
ə
suliyy
əti  qeyd  olunmuşdur:
 

psixoloq  qoyduğu  diaqnozun  düzgünlüyü,  istifadə
  olunan  diaqnostik  v
ə
  
korreksiya    metodlarının    adekvatlığı,    verilə
n    r
ə
y    v
ə
     
tövsiyə
l
ə
rin   
əsaslı  
olmasına  görə
  
şəxsi  peşə
  m
ə
suliyy
əti  daşıyır;
 

psixoloq müayinə
 pr
otokollarının, xidmə
t s
ə
n
ə
dl
ərinin qorunub  saxlanması

na, onların müə
yy
ən  edilmiş  qaydada  tərtib olunmasına  görə
  cavabdehdir. 
 
―Əsasnamə‖nin  ―
Psixoloji    xidm
ət    işçisinin    hüquq    və
    v
ə
zif
ə
l
ə
ri
‖  
adlanan    IV    bölmə
sind
ə
  t
ə
hsil    sistemind
ə
    f
ə
aliyy
ə
t   
göstə
r
ə
n      praktik  

 
90 
 
 
psixoloji xidm
ət  işçisi  olan  psixoloqun hüquq və
 v
ə
zif
ə
l
ə
ri 
ayrı
-
ayrılıqda hə

biri  10    b
ə
ndd
ə
,    konkret   
əks    olunmuşdur.  Bu    mə
s
ə
l
ə
l
ə
r    bar
ə
d
ə
   
kitabın  
1.3.3 
bölmə
sind
ə
 
ətraflı    mə
lumat    verildiyind
ən    ―Əsasnamə‖nin    qeyd  
oluna
n  bölməsinin  geniş  tə
hlilin
ə
  
ehtiyac  görmürük.
 
 
―Əsasnamə‖nin  VI bölmə
sind
ə
  
―Psixoloji  xidmə
t f
ə
aliyy
ə
tinin  t
əşkilati  
m
ə
s
ə
l
ə
l
əri‖  5 əsas müddə
ada  c
ə
ml
əşdirilmişdir.  Burada  praktik  psixoloqun  
f
ə
aliyy
ət  sonası,  işinin  təşkilati  cə
h
ə
tl
ə
ri,  
iş  reqlamenti,  ə
m
ə
k  f
ə
aliyy
ə
tinin 
hüquqi 
v
ə
 t
əşkilatı  kimi  mə
s
ə
l
ə
l
ə
ri 
əks  olunmuşdur.
 
 
―Əsasnamə‖nin    ―Əlavə
l
ər‖    adlanan    bölmə
sind
ə
    t
ə
hsild
ə
    praktik  
psixoloji    xidm
ət    işçisinin    və
zif
ə
    t
əlimatı 
(v
ə
zif
ə
  borcu
,    peşə
  v
ə
    ixtisas  
t
ə
l
ə
bl
ə
ri)  v
erilmiş,   
psixoloji  x
ə
rit
ə
nin  t
ə
rtibin
ə
  aid  qaydalar v
ə
  t
ə
limati  
göstərişlə
r  
əks  olunmuşdur.  
 
 
Qeyd  etm
ək  lazımdır  ki, ―Tə
hsil sistemind
ə
 psixoloji  xidm
ət  haqqında 
―Əsasnamə‖ praktik uşaq psioxoloqunun  xidməti  peşə
    f
ə
aliyy
ə
tin
ə
    aid 
ə
n  
m
ühüm  normativ  sə
n
ə
d  hesab  olunur. T
ə
hsil  sistemind
ə
 
çalışan  parktik  
psixoloq  öz  işini  sə
m
ə
r
əli   qurmaq  üçün  ilk  növbə
d
ə
  
haqqında  söhbə
t  
ged
ən  bu  mühüm  sə
n
ə
di  d
ə
rind
ə
n   bilm
ə
li    v
ə
    onun    t
ə
l
ə
bl
ərini  peşə
kar  
f
ə
aliyy
ə
tind
ə
  r
ə
hb
ə
r   tut
malıdır. 
 
 
1.3.2.   Praktik  psixoloqa  veril
ə
n  ixtisas  t
ə
l
ə
bl
ə
ri  v
ə
  
onun  peşə
  
xarakteristikası
 
 
 
T
ə
hsil    sistemind
ə
    praktik    psixoloq    v
ə
zif
ə
sin
ə
 
iddiaçı    olan  hə
r    bir  
şə
xs
ə
   
müə
yy
ə
n    ixtisas    t
ə
l
ə
bl
ə
ri    verilir.    H
ər  şeydə
n   
ə
vv
ə
l    bu    v
ə
zif
ə
d
ə
  
çalışan    şə
xs   
xüsusi    ali  psixoloji    tə
hsil
ə
    v
ə
    ya    ali    t
ə
hsill
ə
    birg
ə
  
xüsusi    ixtisas    tə
hsilin
ə
   
malik    olmalıdır.Belə
    diplom    universitetl
ə
rin 
―Psixologiya‖    fakultə
l
ə
rinin    v
ə
    dig
ə
r    ali  m
ə
kt
ə
bl
ərin  ―Tə
hsil    sistemind
ə
  
praktik  psixoloq‖  ixtisası almış mə
zunlara v
ə
 ali m
ə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
  t
əlim  keçmiş  
yenid
ənhazırlanma  fakultə
l
ə
rinin  m
əzunlarına  verilir.  
 

 
91 
 
 
 
Praktik  psixoloq-  praktik  psixoloji  m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
rin  h
ə
lli  il
ə
  m
əşğul  olan, 
psixologiya üzrə
 ali t
ə
hsil
ə
 
malik olan mütə
x
əssisdir. O, heç də
 ps
ixologiyanın 
bir  f
ə
nn  kimi  t
ə
drisi  v
ə
  ya  fundamental  psixoloji  t
ə
dqiqatla  m
əşğul  olmur. 
Onun 
ə
sas  v
ə
zif
ə
si  testl
əşdirmə
,  psixoloji  m
ə
sl
ə
h
ə
tl
ə
rin  verilm
ə
si, 
inkişafetdirici
-
korreksiya  işlərinin  aparılması,  psixoprofilaktika  və
  psixoloji 
maarifl
ə
ndirm
ə
 sah
ə
sind
ə
 
peşə
kar f
ə
aliyy
ə
ti h
əyata keçirmə
kd
ə
n ibar
ə
tdir.  
 
Praktik  psixoloqun 
psixologiyanı  yüksə
k  n
ə
z
ə
ri  s
ə
viyy
ə
d
ə
  bilm
ə
si il
ə
  
yanaşı,  peşə
kar  f
ə
aliyy
ət  üçün  zə
ruri  olan  psixodiaqnostika,  psixoterapiya, 
psixokorreksiya,  patopsixologiya,  defektologiya,  psixoloji m
ə
sl
ə
h
ə
tl
ə
r v
ə
  bir  
sıra  digə
r  bilik  sah
ə
l
ə
rin
ə
  d
ə
  b
ə
l
əd  olması  zə
ruridir. Praktik  psixoloqun  
uşaqlarla  işlə
m
ə
k    sah
ə
sind
ə
    z
ə
ruru    t
əcrübə
y
ə
   
malik    olması  da    vacib  
şə
rtl
ə
rd
ə
n biridir. Onun f
ə
aliyy
ə
tin
ə
  
qeyd olunan  ümumi  tə
l
ə
bl
ə
rl
ə
  
yanaşı,  
bir  sıra  xüsusi  tə
l
ə
bl
ə
r  d
ə
  verilir.  Bu  t
ə
l
ə
bl
ər sırasında praktik  psixoloqun  
ayrı
-
ayrı  istiqamə
tl
ə


  m
ə
s
ə
l
ən, psixodiaqnostika,   psixokorreksiya, ―çətin‖  
uşaqlarla  iş,  inkişafda   geridə
qalan  v
ə
  
s. uşaqlarla  aparacağı  işlə
rl
ə
  
bağlı  
t
ə
l
ə
bl
ər  mühüm  yer  tutur. 
  Psixodiaqnostika   
üzrə
   
aparılacaq    işlə
rin  
sistemini    bilm
ə
kl
ə
,    praktik  psixoloq    bu    istiqam
ə
t
ə
    aid  olan    metodlardan  
s
ə
m
ə
r
ə
li    istifad
ə
    edir,    onun    n
ə
tic
ə
l
ə
rini    qiym
ə
tl
ə
ndirir    v
ə
   
uşağa    ə
m
ə
li  
kömə
klik    g
östərmiş    olur.  Psixoloji    metodikaları,    qaydaları,  onların  
layih
ə
l
ə
ndirilm
ə
si,  n
ə
tic
ə
l
ərin  yoxlanılması  və
 qiym
ə
tl
ə
ndirilm
əsi  üzrə
  
işin  
uğurlu    olması    üçün    praktik    psixoloq    riyazi  ststistika,  proqramlaşdırma,  
kompyuterd
ə
   
işlə
m
ə
k    kimi  z
ə
ruri    bilikl
ə
r
ə
    v
ə
    onlardan    istifad
ə
    etm
ə
k  
bacariqlarına  da  malik  olmalıdır.  O, psixoloji 
m
ə
sl
ə
h
ə
tl
ə
sah
ə
sind
ə
 ixtisas 
hazırlığını  ünsiyyət    psixoterapiyasının    texnologiyasını  tə
tbiq  etm
ə
kl
ə
,  
söhbət,    müsahibə
    aparmaq    qabiliyy
ə
ti    il
ə
   
nümayiş    e
tdir
ə
    bil
ə
r.  Praktik  
psixoloq  insanları  inandırmaq,  onları  tə
lqin  etm
ə
k,  diqq
ə
tl
əri  özünə
  c
ə
lb  
etm
ək  bacarıqlarına 
da 
malik  olmalıdır. 
 
 
Bunun    üçün    praktik
-
psixoloq  insanları    yaxşı    qavramaq    və
   
başa  
düşmək,  özünə
   
inam  yaratmaq bacarığına  malik  olmalı, onlara  psixoloji 

 
92 
 
 
t
ə
sird
ə
 
inamlı  olmalıdır.  Praktik
-psixoloqun 
şə
xsiyy
ə
tl
ərarası    ünsiyyə
t  
sah
ə
sind
ə
  bilikl
ə
r
ə,    bacarıq    və
    v
ərdişlə
r
ə
    d
ə
rind
ə
n  b
ə
l
əd  olması  vacib 
şə
rtl
ə
rd
ə
n biridir.  
 
Psixokorreksiya    ist
ə
nil
ən    müştə
riy
ə
  praktik    t
əsir    göstə
rm
ə
k  
bacarığına  əsaslanan  xüsusi  və
  
mürə
kk
ə
b  t
ətbiqi  iş  sahəsidir.  Ona  görə
  
d
ə
,  bu  istiqam
ə
td
ə
 s
ə
m
ə
r
əli  iş  aparmaq  üçün  praktik  psixoloq  müxtə
lif  
formada   sosial-psixoloji  treninql
ə
rin  t
əşkili  və
  
keçirilməsi  mexanikası
na,  
psixoanalız    priyomlarına
    v
ə
    dig
ə
r    psixoterapevtik    texnikalara    b
ə
l
ə
d  
olmalıdır.    Psixokorreksiya    psixoloji    xidmə
t    sistemind
ə
   
daha    çə
tin    v
ə
  
mürə
kk
ə
b  bir  istiqam
ətdir.  Praktik  psixoloqun  çətin  uşaqlarla  iş  sistemi  
xüsusilə
  
böyük  
diqq
ə
t  v
ə
  
hazırlıq  tə
l
əb  edir. Uşaq  evlə
rind
ə,  bağçalarda,  
valideyn    himay
ə
sind
ə
n    m
əhrum    edilmiş    uşaqlar    üçün    internat    tipli  
müə
ssis
ə
l
ə
rd
ə,  xüsusi  internat  mə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
  
çalışan  praktik  psixoloqların   
f
ə
aliyy
ə
tin
ə
  
xüsusi  tə
l
ə
bl
ə
r  verilir.  Bel
ə
  
müə
ssis
ə
l
ə
d
ə
 
çalışan  tə
rbiy
əçilə
r  
v
ə
  
psixoloqlar  uşaqlar  üçün  itirilmiş  valideynlə
ri  
ə
v
ə
z  etm
ə
li,  onlara  
xüsusi  diqqə
t  v
ə
 
qayğı  göstə
rm
ə
lidirl
ər.  Bu  müə
ssis
ə
l
ə
rd
ə
  t
ə
rbiy
ə
  onuna  
uşaqlar qayğıya, nəvazişə
, m
ə
rh
ə
m
ə
t
ə

ətrafdakı yaşlı adamlara münasibə
td
ə
  
emosional   
ə
laq
ə
l
ə
r
ə,  xeyirxah  münasibə
tl
ə
r
ə
   
adi  uşaqlardan  daha  çox  
t
ə
l
ə
bat    v
ə
   
ehtiyac    duyurlar.    İnternat    tipli    müə
ssis
ə
l
ə
rd
ə
 
olan    uşaqların  
intellektual,    emosional,    m
ə
n
ə
vi    v
ə
   
şə
xsiyy
ə
tl
ərarası    münasibə
tl
ə
r  
baxımından    öz    yaşıdlarından    xeyli    geri    qalması    faktı    elmi    cə
h
ə
td
ə
n  
çoxdan  sübut  olunmuşdur. 
 
 
T
ə
hsil  sistemind
ə
  f
ə
aliyy
ət  göstə
r
ən  praktik  psixoloq  uşağın  maraq  
v
ə
    m
ə
nafel
ərinin    müdafiə
sind
ə
   
əsas    simadır
.  Bu,    onu    pedaqoqlardan  
f
ə
rql
ə
ndir
ən  başlıca    cə
h
ə
tl
ə
rd
ən    biridir.  Praktik    psixoloq    haqqında 
―Əsasnamə‖də
   
onun    hüquq    və
    v
ə
zif
ə
l
ə
ri    bir-biri    il
ə
   
sıx    şə
kild
ə
  
ə
laq
ə
l
əndirilmiş, bir  mütə
x
əssis  kimi  qarşısında  yüksək  peşə
  m
ə
suliyy
ə
ti   
qoyulmuşdur.  Praktik  psixoloq  
t
ə
lim  v
ə
  t
ə
rbiy
ə
  il
ə
  m
əşğul  olan hər  hansı  
şə
xs    t
ə
r
ə
find
ən  uşağın    hüquqları    pozulduqda    uşağın    maraqlarını  fə
al  

 
93 
 
 
sur
ə
td
ə
   
müdafiə
    etm
əli,    öz    sə
lahiyy
ə
tl
əri    çərçivə
sind
ə
   
müstə
qil    v
ə
  
peşə
kar  q
ə
rarlar  verm
əli,  uşağın  inkişafına  uyğun  gəlımə
y
ə
n,  ona  z
ə
r
ə
r  
vuran    t
ə
lim    v
ə
    t
ə
rbiy
ə
   
metodlarının    tətbiq    olunmasının    qarşısını  
almalıdır.  Uşağın    mə
nafel
ərinin    müdafiəçisi    olan  psixoloq    sə
lahiyy
ə
tli  
inzibati    idar
ə
etm
ə
   
orqanları    tə
r
ə
find
ə
n  onun  taleyi    il
ə
   
bağlı    qərarların  
q
ə
bu
linda  öz    mövqeyini    bildirməli,    mütə
r
ə
qqi    q
ərarların    qə
buluna  
çalışmalıdır.  Təhsil    müə
ssis
ə
sind
ə
 
çalışan  praktik    uşaq      psixoloqu    tibbi
-
psixoloji,  defektoloji  v
ə
 m
ə
hk
ə
m
ə
 - 
psixoloji  ekspertizaların  keçirilmə
sind
ə
  
şə
xs
ən    iştirak    etmə
kl
ə,  öz    mövqeyini  ortaya    qoymağı    bacarmalıdır. 
M
ə
kt
əb    psixoloqunun    hüquqları    sosial,    mə
n
ə
vi    v
ə
   
hüquqi    baxımdan 
müdafiə
   
olunmalıdır.  Onların    hüquqlarının    sosial    müdafiə
si    t
ə
hsil  
sistemin
ə
  aid    olan    t
əşkilatlar    tə
r
ə
find
ə
n      t
ə
min    olunur.    Bel
ə
    t
əş
kilatlar  
sırasında  
Praktik  Psixoloqlar  Assoss
iasiyasının,  Tə
hsil  C
ə
miyy
ə
tinin,  
Uşaq  və
  T
əhsil  fondlarının,
  
uşaqların tə
lim  v
ə
  t
ə
rbiy
ə
si  m
ə
rk
ə
zl
ə
rinin,  
kütlə
vi  informasiya  vasit
ə
l
ə
rinin  
adlarını  qeyd  etmə
k olar. 
 
T
ə
hsil    sistemind
ə
   
çalışan  praktik    psixoloqun    mə
n
əvi    müdafiə
si 
ictimai    r
ə
yin  d
ə
st
ə
yin
ə
   
əsaslanır.  Praktik    psixoloq    öz    sə
lahiyy
ə
tin
ə
    aid  
olan    v
ə
zif
ə
l
əri  müstəqil    şə
kild
ə
,    dig
ə
rl
ə
rini    is
ə
    t
ə
hsil    v
ə
    t
ə
rbiy
ə
    il
ə
  
m
əşğul  olan başqa  mütə
x
ə
ssisl
ə
rl
ə
  
qarşılıqlı  ə
laq
ə
d
ə
 v
ə
  onlarla  birlikd
ə
  
yerin
ə
  yetirir.  
Müstə
qil  icra  olunan  v
ə
zif
ə
l
ə
r  
sırasında pedaqoji
-psixoloji  
xarakterli  t
ə
dqiqat-
axtarıcılıq  təşəbbüslə
ri  il
ə
  
bağlı  metodların  seçilmə
si, 
müayinə
l
ərin  keçirilmə
si,    onun   n
ə
tic
ə
l
ə
rinin   intepretasiya
sı  və
      onlardan  
ir
ə
li    g
ə
l
ən    tövsiyə
l
ərin    hazırlanması    aid    edilə
    bil
ə
r.  Praktik    psixoloqun 
birg
ə
   yerin
ə
   yetirdiyi  v
ə
zif
ə
l
ə
 
sırasında  müə
lliml
ə
r
ə
,  valideyinl
ə
r
ə
  v
ə
  
ya    onları    ə
v
ə
z    ed
ən    şə
xsl
ə
r
ə
   
ümumi    psixoloji    mə
d
ə
niyy
ətin,  müasir  
d
övrdə
  
uşaqların  düzgün  tə
lim  v
ə
  t
ə
rbiy
əsi üçün zə
ruri  minimum  bilikl
ə
rin  
verilm
əsi,    uşaqların    sürə
tli  intellektual    v
ə
   
şəxsi    inkişafı    üçün    bu  
bilik
ə
rd
ə
n    istifad
ə
    etm
ə
y
ə
   
hazırlıq    aid    edilə
    bil
ə
r.  Praktik    psixoloq    bir  
mütə
x
ə
ssis  kimi  
öz  peşə
  
mövqeyini  qorumağı  bacarmalı, hə
kim,  pedaqoq  

 
94 
 
 
v
ə
    sosioloqlarla    birlikd
ə
    h
ər    bir    uşağın    normal    inkişaf    mühitinin
  
yaradılmasını
    t
ə
min    etm
əlidir.  Bu    mütə
x
ə
ssisl
ə
rin   
ə
lbir    f
ə
aliyy
ə
ti  
uşaqlarda  xüsusi  qabiliyyə
tl
ərin vaxtında  aşkara  çıxarılması, onların  tə
limi  
v
ə
  t
ə
rbiy
ə
sin
ə
   
yönəlmiş  fə
rdil
əşdirilmiş  tövsiyə
l
ərin işlənib  hazırlanmasını  
t
ə
min  etm
əlidir.  Praktik  psixoloq  üstün  qabiliyyə
tli  v
ə
  
istedadlı  uşaqların  
inkişafına    yönəlmiş    xüsusi    inkişafetdirici    proq
ram    layih
ə
l
ə
rinin  
hazrlanması  və
  
ekspertizasının  keçirilmə
sind
ə
  f
əal  iştirak  etmə
lidir. T
ə
lim  
v
ə
    t
ə
rbiy
ə
   
müə
ssis
ə
l
ə
rinin    r
ə
hb
ə
rl
ə
ri    il
ə
 
sıx    ə
m
əkdaşlıq    şə
raitind
ə
  
psixoloq  pedaqoji  kollektivin  optimal  idar
ə
  
olunması,  təhsil  müə
ssis
ə
sind
ə
  
m
ə
n
ə
vi-
psixoloji  iqlimin  daha  da  yaxşılaşdırılması  tə
l
ə
bind
ə
n  ir
ə
li  g
ə
l
ə
n  
v
ə
zif
ə
l
ə
ri    yerin
ə
    yetirm
əlidir.  Müə
llim      v
ə
    t
ə
rbiy
əçilə
rl
ə
    birlikd
ə
    psixoloq  
m
ə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ər    müə
ssis
ə
l
ə
rd
ə
   
qrupların,    mə
kt
ə
bd
ə
    is
ə
    sinifl
ə
rin  
komplektl
əşdirilmə
sind
ə
  
iştirak  edir, uşaqların  həyatının  bütün  dövrlə
rind
ə
  
sistematik    olaraq      tibbi-pedaqoji    v
ə
    sosial-
pedaqoji    müayinə
l
ə
ri    t
əşkil   
edir,    onların    nə
tic
ə
l
ə
rinin    t
ə
hlilind
ə
   
iştirak    edir,    müə
yy
ən    edilmiş  
qanunvericilik    qaydasında    psixi 
 
inkişafda    pozğunluğu,    davranışda  
normadan  k
ənaraçıxma  hallarının  ekpertizasını  keçirir. Mə
kt
əb  müd
iriyy
ə
ti  
il
ə
  
ə
m
əkdaşlıq  şə
raitind
ə
  
praktik  psixoloq  davranış  qüsurları  olan  ayrı
-
ayrı  uşaqlarla  fə
rdi  v
ə
  
qrup  şə
klind
ə
  korreksiyaedici  treninql
ə
r  t
əşkil  edir, 
onların    intellektual    və
    m
ə
n
əvi    inkişafının    sürə
tl
ə
ndirilm
ə
si    m
ə
qs
ə
di  il
ə
  
xüsusi   inkişafetdirici  iş  aparır. 
 
 
Praktik    psixoloqun    f
ə
aliyy
əti    zamanı    meydana    çıxan    mübahisə
li  
m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
r    xarakterind
ən    asılı    olaraq
   
müstəqil    peşə
kar    psixoloqlardan  
ibar
ə
t    s
ə
lahiyy
ə
tli    qurumlar      v
ə
   
ya    müxtəlif    ixtisaslı    mütə
x
ə
ssisl
ə
rd
ə
n  
t
əşkil  olunmuş  komissiyalar  vasitə
sil
ə
  h
ə
ll  olunur.  
T
ə
hsil sistemind
ə
 
psixoloq aşağıdakı funksiyaları
 yerin
ə
 yetirir: 
-  psixoloq - 
uşağa  inkişaf  yolu  seçmə
kd
ə
,  onun  f
ərdi   xüsusiyyə
tl
ə
rin
ə
   
     
ə
saslanan  t
əlim proqramlarının hazırlanmasında  köməkçi, situasiyanın  
 
      diaqnostudur; 

 
95 
 
 
-  psixoloq 

 konfiliktoloq v
ə
 psixoterapevtdir; 
-  psixoloq
–uşağın  inkişaf  situasiyasının,  bütövlükdə
 
t
ə
hsill
ə
ndirici 
mühitinin layihəçisidir;
 
-  psixoloq
–müə
ssis
ə
nin  t
ə
hsill
əndirici  mühitində
 
ünsiyyətin  qurulmasına 
cavabdeh şə
xsdir; 
-  psixoloq 

 
uşaqların  psixi  sağlamlığının  qorunub  saxlanmasına 
cavabdehdir;  
-  psixoloq-m
ə
kt
ə
bin  t
əhsil  müə
ssis
əsi  kimi  inkişafı 
v
ə
  idar
ə
edilm
ə
sind
ə
 
m
ə
sl
ə
h
ətçidir;
 
T
ə
hsild
ə
 
psixoloqun  funksiyası  təhsilin  özünün  və
 
onun  bütün 
subyektl
ərinin  funksiyasıdır.  Bu  subyektlər  sırasına  uşaqlar  və
 
uşaq 
kollektivl
ə
ri,  pedaqoq  v
ə
  t
ə
rbiy
əçilə
r,  valideynl
ə
r,  t
əhsil  müə
ssis
ə
sinin 
r
ə
hb
ə
rl
ə
ri daxildir.  

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   50
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə