Ər psixologiya elminin sürəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/50
tarix13.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#13830
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   50

1.2.4.  Az
ərbaycanın tə
hsil sistemind
ə
 psixoloji xidm
ə
tin t
əşkilində
 ilk 
t
əşəbbüslə
r  v
ə
 
müasir və
ziyy
ə

 
Ötə

ə
srin  80-
cı  illə
rinin  sonunda  t
ə
hsil  sistemind
ə
  psixoloji  xidm
ə
tin 
t
əşkili  dövrü  başlandı.  Praktik  psixoloqların  hazırlığı  mə
s
ə
l
ə
si  q
ə
tiyy
ə
tl
ə
 
qoyuldu.  Kurslarda  hazırlıq  işi  müxtə
lif  istiqam
ə
td
ə
 
aparılırdı.  Bu  nöqte
yi 
n
ə
z
ə
rd
ən aşağıdakı mə
s
ə
l
ə
l
ər xüsusi mə
na k
ə
sb edirdi: 
a) kursun t
ədris planının işlə
nm
ə
si; 
b) Ba
kı şə
h
ərinin qabaqcıl müə
lliml
əri arasında dinlə
yicil
ərin seçilmə
si; 
c) m
ə
ruz
ə
 v
ə
 
seminarların aparılması üçün təcrübəli psixoloqların seçilmə
si. 
 
Kursun  t
ədris  planının  hazırlığı    praktik  psixoloqun  peşə
  f
ə
aliyy
ə
ti 
xüsusiyyə
tl
əri  aydın  göstərilmiş  ―Əsasna
m
ə‖nin  tələblərinə  istiqamətlən
-
dirilmişdir. Praktik psixoloqların hazırlığına aid proqramın məzmunu  1984
-
cü 
ildə  çap  olunmuş  ―Əsasnamə‖  layihə
sind
ə
 
açıqlanmışdır.  ―Əsasnamə‖nin 
layih
ə
sind
ə
  
bu kadrların ik
i il 
ə
rzind
ə
  
hazırlığı nə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuşdu
, lakin 
Bakı 
m
ə
kt
ə
bl
ərinin  ixtisaslı  praktik  psixoloqlarla  tə
minedilm
ə
  t
ə
l
əbatı 
is
ə
 
qısa 
müddə
t t
ə
l
ə
b edirdi. Vaxt t
ə
l
əsdirirdi. Kadrlar qıtlığı şə
raitind
ə
 
ən optimal çıxış 
yolu  altıaylıq  tə
kmill
əşmə
 
kursları  yaratmaq  idi.  Altıaylıq  kursların  tə
dris 
planına  ―Əsas
nam
ə‖də
  n
ə
z
ə
rd
ə
 
tutulmuş    fə
nl
ər  daxil  edilmişdir  –
 
ümumi 
psixologiya,  yaş  psixologiyası,  pedaqoji  psixologiya,  sosial  psixologiya, 
psixodiaqnostika  v
ə
 
psixokorreksiyanın  əsasları  və
  s.  Dinl
ə
yicil
ə
ri  kursa 
seçmək üçün Bakı mə
kt
ə
bl
ə
rind
ə
 h
ə
rt
ə
r
əfli iş aparılmış, müsahibə
 yolu il
ə
 27 
pedaqoq  seçilmişdi
.  Bu  kurslarda 
mühazirə
  v
ə
 
seminarları  L.N.İsmayılova 
aparırdı.  Də
rsl
ərin  aparılmasına  dosentlər  İ.Ə.Seyidov,  R.F.İbrahimbə
yova, 
Z.A.Veysova  v
ə
  dig
ə
rl
əri,  eksperimentçi  –
 
müə
lliml
ər  A.İ.Və
liyeva, 
Z.M.Mustafayeva 
v. başqaları cəlb edilmişdi


 
72 
 
 
 
Sınaq  mə
kt
ə
bl
ərinin  bazasında 
m
ə
kt
ə

psixoloqlarının
 
praktik  hazırlığı 
kursları  açıldı  ki,  bu  da  dinlə
yicil
ə
rin  psixoloji  t
əcrübəsinin  artırılmasında 
mühüm  rol  oynadı.  Həmin  dövrdə
  respublikada  4200  orta  t
əhsil  müə
ssis
ə
si 
var
dı.  1989
-90-
cı  tə
dris  ilind
ə
 
bu  kursların  dinlə
yicil
ə
ri  praktik  psixoloq  kimi 
m
ə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
  f
ə
aliyy
ə
t
ə
 
başladılar.  Bu
,  Az
ə
rbaycan  psixologiya  elminin  v
ə
 
ölkə
nin t
ə
hsil sisteminin salnam
ə
sind
ə
 
ə

ə
lam
ə
tdar hadis
ə
l
ə
rd
ə
n biri idi. 
 
―İlk  psixoloqlar‖   
-  milli  m
ə
kt
ə
b  t
ə
hsili  tarixind
ə
 
praktik  psixologiyanın 
―prometey alovunu‖ gə
tirdil
ə
r. 
Praktik psixoloqların hazırlanması zə
rur
əti  artıq 
bütün aşkarlığı ilə
 
hiss olunurdu. Respublikanın Tə
hsil  Nazirliyi  bunu  n
ə
z
ə
r
ə
 
alaraq,  Bakı  Dövlə
t  Universitetind
ə,  Bakı  şə
h
ə
r  Pe
daqoji  Kadrların 
İxtisasartırma İnstitutunda (BPKİİ) doqquzaylıq kurslar təşkil etdi. 1994
-1995-
ci  v
ə
  1995-1996-
cı  illə
rd
ə
 
bu  kursların  təşkili  Azə
rbaycan  m
ə
rk
əzi  PKİİ
-da 
m
ə
rk
ə
zl
əşdirildi.  Pedaqoji  Kadrların  İxtisasartırma  İnstitutunda  bu  sahə
d
ə
 
əsaslı  və
  m
ə
hsuldar  elmi-
metodik  iş  aparıldı.  Ü
mumn
ə
z
ə
riyy
ə
  v
ə
 
xüsusi 
f
ə
nl
ə
rd
ən  (ümumi  psixologiya  və
 
praktikumu,  yaş,  pedaqoji,  sosial  və
  tibbi 
psixologiya, 
psixologi
yanın 
tarixi, 
psixofiziologiya,
 
psixoprofilaktika, 
psixodiaqnostika,  psixokorreksiya,  psixoloji  konsultasiya),  h
əmçinin  praktika, 
xüsusi  kurs  və
 
xüsusi  seminar  üzrə
  t
ə
dris  m
əşğə
l
ə
l
ərinin  ümumi  sayı  1200 
saatdan  ibar
ət  olan  geniş  tədris  olanı  işlə
ndi  v
ə
 
müvə
ff
ə
qiyy
ə
tl
ə
  h
ə
yata 
keçirildi. 
 
 
Hazırda birillik kurslarda  praktik psixoloqların hazırlığı və
 bu t
əcrübə
nin 
sonra genişlə
ndirilm
əsi üçün əlverişli şərait yaradılmışdır.
  Bununla  bel
ə
,  hal-
hazırda  respublikanın  6  ali  təhsil  müə
ssis
ə
sind
ə
  - 
Baki  Dövlə
t  Universiteti, 
Az
ərbaycan Dövlə
t Pedaqoji Universiteti, Az
ə
rbaycan v
ə
 
Naxçıvan Müə
lliml
ə

İnstitutunda, 
G
ə
nc
ə
 
Dövlə
t  Universiteti  v
ə
 
Bakı  Qızlar  Universitetində
 
psixlogiya  v
ə
  ya  pedaqogika-
psixologiya  ixtisasları  üzrə
  bakalavr  pill
ə
sind
ə
 
kadr  hazırlığı  həyata  keçirilir.  Bu  təhsil  müə
ssis
ə
l
ə
rinin  qeyd  olunan 
ixtisaslarına hə
r il orta hesabla 200 n
ə
f
ə
r t
ə
l
ə
b
ə
 q
ə
bul edilir. 

 
73 
 
 
 
1999-cu ild
ə
 BDU-da 
psixologiya fakültəsi açıldı və
 
artıq beşinci ildir ki, 
uğurla  işləyir.  Prakrik  psixologiya  üzrə
 
ixtisaslaşmış  bə
zi  m
əzunlar  Bakı 
m
ə
kt
ə
bl
ə
rind
ə
 
işlə
yirl
ə
r. 
Bu 
sah
ə
d
ə
 
yüksəkixtisaslı 
mütə
x
ə
ssisl
ə
r  
Az
ərbaycan Dövlə
t Pedaqoji Universitetind
ə
 d
ə
 
hazırlanır. 
 
 
Hazırda  Bakı  mə
kt
ə
bl
ə
rind
ə
  300  n
ə
f
ə
rd
ən  artıq  praktik  psixoloq 
m
ə
hsuldar  f
ə
aliyy
ət  göstə
rir.  Respublika  m
ə
kt
ə
bl
ə
rind
ə
 
zamanın  tə
l
ə
bl
ə
ri 
s
ə
viyy
ə
sind
ə
  psixoloji  xidm
ə
tin  t
əşkili  üçün  onların  təcrübəsinin  öyrə
nilm
ə
si 
v
ə
 t
ə
h
lili xüsusi ə
h
ə
miyy
ə
t k
ə
sb edir.  
 
2000-ci  ild
ə
 
yaradılmış Azərbaycan Müə
lliml
ər İnstitutunda da 2003
-
cü 
ild
ə
 pedaqogika-
psixologiya fakültə
si f
ə
aliyy
ə
t
ə
 
başlamışdır. 
 
 
Az
ə
rbaycanda    t
ə
hsil  sistemind
ə
  psixoloji  xidm
ə
tin  t
əşkili haqqında  ilk 
elmi  m
ə
lumata 
M.Ə.Hə
mz
ə
yevin  1991-ci  ild
ə
 
―Maarif‖  nəşriyyatı  tə
r
ə
find
ə

çap  olunmuş  “Pedaqoji  psixologiya‖  adlı  ə
s
ə
rind
ə
  rast  g
ə
lm
ə

mümükündür. Hə
min d
ə
y
ə
rli d
ə
rs v
ə
saitinin sonuncu, y
ə
ni V f
ə
sli  
“Mə
kt
ə
bd
ə
 
psixoloji  xidm
ə
tin 
əsasları”
 
adlanır.  Respublikamızda  Xalq  Tə
hsili 
Sistemind
ə
  
―Psixoloji xidmət haqqında  Əsasnamə‖ 1990
-
cı ildə
  rus dilind
ə

t
ərcümə
 
olunaraq çap edildikdə
n bir il sonra n
əşr olunmuş bu də
rs v
ə
saitind
ə
 
praktik psixoloji xidm
ə
tin  m
ə
qs
ə
d v
ə
 v
ə
zif
ə
l
əri, funksiyaları, ə
sas istiqam
ə
tl
ə
ri 
v
ə
 b
ə
zi psixodiaqnostik  metodlar v
ə
 onlardan istifad
ə
  
yolları haqqında  ilk və
 
z
ə
ruri elmi-metodiki xarakterli m
əlumatlar  yığcam şə
kild
ə
 
öz əksini tapmışdır. 
 
 
Kitabın  müəllifi  M.Ə.Hə
mz
ə
yev  ilk  d
ə
f
ə
  olaraq  bu 
ə
s
ə
rd
ə
 
―psixoloji 
xidm
ət‖ anlayışının mahiyyə
tin
ə
 
aydınlı
q g
ətirmiş, mə
kt
ə
bd
ə
 psixoloji xidm
ə
tin 
z
ə
ruriliyini 
əsaslandıraraq    yazmışdır  ki,  ―müasir  mə
kt
əbin  qarşısında  duran 
v
ə
zif
ə
l
ə
ri  yerin
ə
  yetir
ə
  bilm
əsi  üçün  psixoloji  kömə
y
ə
 
ehtiyacı  böyükdür.  Biz 
tez-
tez şagirdlə
rin  t
ə
lim
ə
 
münasibə
tinin  z
ə
ifl
ə
m
ə
si, t
ə
rbiy
ə
lilik s
ə
viyy
ə
sininin 
aşağı düşməsi, müə
llim-
şagird münasibə
tl
ə
rind
ə
,  el
ə
c
ə
  d
ə, müə
llim-
müə
llim, 
müə
llim-
valideyn  münasibə
tl
ə
rind
ə
 
çə
tinlikl
ərin  olması  barə
d
ə
 
mülahizə
l
ə
rin 
şahidi  oluruq.  Şagirdlə
rin  intellektual  s
ə
viyy
ə
l
ərinin  müxtəlifliyi,  çə
tin  t
ə
rbiy
ə
 
olunan  uşaqların    xüsusiyyə
tl
əri  müə
llimd
ən  onları  hə
rt
ə
r
əfli    öyrə
nm
ə
yi  v
ə
 

 
74 
 
 
düzgün yanaşmağı tə
l
əb edir... Uşaq psixologiyası və
 
pedaqoji psixologiyanın 
nailiyy
ə
tl
ə
rinin  m
ə
kt
ə
b  t
əcrübə
sin
ə
  t
ə
tbiqinin 
ən  perspektiv  yollarından  biri 
xalq  t
ə
hsili  sisteminin  b
ütün  sahə
l
ə
rind
ə
  psixoloji  xidm
ə
tin  t
əşkilində
n  
ibar
ətdir. Bu cür xidmə
ti h
əyata keçirmə
d
ə
n  g
ə
nc n
ə
slin t
ə
lim v
ə
 t
ə
rbiy
ə
sind
ə
 
ist
ədiyimiz müvə
ff
ə
qiyy
ə
t
ə
 nail ola bilm
ərik‖.
 
Kitabda  daha  sonra  müə
llif 
m
ə
kt
ə
bd
ə
  psixoloji  xidm
ə
tin   
ə
sas  istiqam
ə
tl
əri    haqqında  yığcam  mə
lumat 
verir,  uşaqların  mə
kt
ə
b
ə
 
psixoloji  hazırlığının  diaqnostikası

―çətin‖  tə
rbiy
ə
 
olunan şagirdlə
rl
ə
 v
ə
 ail
ə
l
ə
rl
ə
 
aparılan psixoloji işin xüsusiyyə
tl
ə
rini t
ə
hlil edir 
v
ə
  b
ə
zi  psixodiaqnostik  metodlar  v
ə
  onlardan  istifad
ə
 
yollarına    aydınlıq
 
g
ətirir.  Müə
llif 
ə
s
ə
rin  sonunda  b
ə
zi  intellekt  testl
ə
ri,    temperamentin 
öyrə
nilm
ə
si,  iddia  s
ə
viyy
ə
si  v
ə
 
onun  diaqnostikası  mə
s
ə
l
ə
l
ə
rin
ə
 
toxunmuş, 
müxtə
lif testl
ə
r
ə
 daxil olan  subtestl
ə
rd
ən nümunə
l
ər vermişdir. 
 
 
Az
ə
rbaycanda 
bu 
sah
ə
d
ə
 
çap  olunmuş  ə
s
ə
rl
ə
rd
ə

biri 
d
ə
 
İ.Ə.Mə
mm
ə
dovun  1996-
cı  ildə
 
―Gənclik‖  nəşriyyatı  tə
r
ə
find
ən  çap  edilmiş 
“Azə
rbaycan  m
ə
kt
ə
bl
ə
rind
ə
  psixoloji  xidm
ə
tin  t
əşkili  təcrübə
si  v
ə
 
probleml
əri ”
 
adlı kitabıdır. Bu kitab Azə
rbaycanda praktik psixoloji xidm
ə
tin  
t
əşkilinin aktual elmi
-metodiki probleml
ə
rin
ə
 h
əsr olunmuşdur. Əsə
rd
ə
 ilk d
ə
f
ə
 
olaraq  respublikamızda  psixoloji  xidmə
tin  t
əşkilində
  ilk  t
əşəbbüslər  Bakı 
m
ə
kt
ə
bl
ə
rind
ə
 
aparılan  eksperimentlərin  nümunə
sind
ə
 
işıqlandırılmışdır.
 
 
Ə
s
ə
rin I f
əsli  ―Azə
rbaycan m
ə
kt
ə
bl
ə
rind
ə
  psixoloji i
deyaların  tə
tbiqi v
ə
 
psixoloji xidm
ətin formalaşması‖ adlanır. Bu ə
s
ə
rd
ə
 
müə
llif Az
ərbaycanda yaş 
v
ə
 
pedaqoji  psixologiya  üzrə
  t
ədqiqatların  mə
kt
ə
b  t
əcrübə
sin
ə
    t
ə
tbiqi 
imkanlarını  nə
z
ə
rd
ən  keçirmiş,  fasilə
siz  m
ə
kt
ə
b  psixoloji  t
ə
hsili  v
ə
 
respublikada  m
ə
kt
əb  psixoloqlarının  hazırlanması  sahə
sind
ə
ki    probleml
ə
ri  
araşdırmışdır.
 
         
“Tədris  müə
ssis
ə
l
ə
rind
ə
  psixoloji  xidm
ə
tin    elmi  metodik 
m
ə
s
ə
l
ə
l
əri”
  adlanan  ikinci  f
ə
sild
ə
   
müə
llif  psixoloji  xidm
ə
t  t
əcrübə
sinin  ilk 
m
ə
rh
ə
l
ə
sind
ə
  
qarşıda duran və
zif
ə
l
ə
ri, 
meydana çıxan çə
tinlikl
ə
ri t
əhlil etmiş,  
m
ə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ər müə
ssis
ə
l
ə
rd
ə
 v
ə
 m
ə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
 psixoloji xidm
ə
tin  t
əşkilinin ilk 

 
75 
 
 
m
ə
rh
ə
l
ə
sind
ə
   
ə
ld
ə
  edil
ən  uğurlara    və
 
çatışmazlıqlara  toxunmuş,  psixoloji 
xidm
ə
tin elmi

metodik t
əminatı ilə
 
bağlı  problemlə
ri t
ə
hlil 
etmişdir.
 
 
Ə
lav
ə
l
ər adlanan bölmə
d
ə
  I-X sinifl
ər üçün ―Psixoloji biliklə
rin 
əsasları‖  
üzrə
 
kursun  nümunəvi proqram  mövzuları verilmişdir.
 
 
Müə
llif   XX  
ə
srin  sonu,  XXI  
ə
srin  
ə
vv
ə
ll
ə
rind
ə
  
respublikanın  tə
hsil 
müə
ssis
ə
l
ə
rind
ə
  psixoloji  xidm
ə
tin  t
əş
kili  sah
ə
sind
ə
   
meydana  çıxan  başlıca 
çə
tinlikl
ə
ri 
ixtisaslı  praktik  psixoloqların  çatışmazlığı
  il
ə
 
ə
laq
ə
l
əndirmişdir. 
Öz  fikrini  rə
q
ə
ml
ə
rl
ə
 
əsaslandıran  psixoloq    İ.Ə.Mə
mm
ə
dov  qeyd  edirdi  ki,  
1991-ci ild
ə
 
ABŞ
-
da 150 min, keçmiş SSRİ
-d
ə
  5 min, Respublikada is
ə
 c
ə
mi 
85 n
ə
f
ər psixoloq  vardı. Bunların da 98%
-i ali m
ə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
  c
ə
ml
ənmişdir. 
 
           1991-ci  ild
ə
 
Bakıda  ―
Psixologiya  elmi  v
ə
  m
ə
kt
əb  praktikası”
 
mövzusunda  respublika  elmi
-
praktik  konfransı  keçirilmiş mövcud nöqsanlar
 
v
ə
 
çatışmazlıqlar  ətraflı təhlil olunmuşdur.
 
 
Müə
llif  Estoniya  v
ə
  Rusiyada  praktik  psixoloji    xidm
ə
tin  t
əşkili 
t
əcrübə
sin
ə
   
toxunmaqla  onların    ə
ld
ə
  etdikl
ə
ri  t
əcrübə
d
ən  faydalanmağın 
z
ə
ruriliyi  fikrini  ir
əli  sürmüşdür.  Kitabda  Azə
rbaycanda  praktik  psixoloji 
xidm
ə
tin  t
əşkili
  sah
ə
sind
ə
   
Bakı  Müə
lliml
ə
ri  T
ə
kmill
əşdirmə
 
İnstitutunun 
kabinet  müdiri  L.H.İsmayılovanın    apardığı  ilk  eksperimentlər  geniş  tə
hlil 
olunmuş, nə
tic
ə
l
ər yüksə
k qiym
ə
tl
əndirilmişdir.
 
 
M
ə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ər uşaq müə
ssis
ə
l
ə
rind
ə
  psixoloji xidm
ə
tin t
əşkili təcrübə
si 
adl
anan  bölmə
d
ə
 
müə
llif  bu  sah
ə
d
ə
 
işin    lazımı  sə
viyy
ə
d
ə
 
olmadığını  qeyd 
etmiş, ixtisaslı kadrların çatışmazlığını əsas nöqsan kimi göstərmişdir.  6 yaşlı 
uşaqların  mə
kt
ə
b
ə
 
psixoloji  hazırlığı  mə
s
ə
l
ə
l
ə
rin
ə
 
toxunan    müə
llif  psixoloji 
hazırlığının  dizqnostikasının  təşkili  təcrübə
sin
ə
 
istinad  etmiş,  Bakıdakı  ayrı
-
ayrı mə
kt
ə
bl
ə
rin  bu sah
ə
d
əki iş təcrübə
sini t
əhlil etmişdir.
 
 
Respublikamızda    Tə
hsil    Sistemind
ə
    psixoloji    xidm
ə
tin    t
əşkili    ilə
  
bağlı    istiqamə
tverici,    elmi-metodiki      m
ə
zmunlu    v
ə
saitl
ərin    hazırlanması  
sah
ə
sind
ə
      ilk    t
əşəbbüslə
rd
ə
n    biri    R.H.    M
ə
mm
ə
dzad
ə
    t
ə
r
ə
find
ə
n  
göstərilmişdir.  Onun  “Təhsil    müə
ssis
ə
l
ə
rind
ə
    psixoloji    xidm
ət”
 
adlı 
    

 
76 
 
 
(B.,  1996)    metodik    v
əsaitinin    çap    olunması  o  vaxtlar    ilk    təcrübə
  kimi  
diqq
ə
ti    c
əlb  etmiş,  sonr
alar  daha  m
ə
zmunlu  elmi-metodik  v
ə
saitl
ə
rin  
hazırlanmasına  xeyli  təkan  vermişdir.  5  çap  və
r
ə
qi  h
ə
cmind
ə
    olan    bu  
v
əsait  girişdə
n  v
ə
  
3  bölmə
d
ə
n  ibar
ə
tdir. V
əsaitin  çap  olunması  o dövrdə
  
m
ə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
 
çalışan    ilk  praktik  psixoloqların  öz    iş
l
ə
rini    qurmaqda  
qarşılaşdığı  çə
tinlikl
ərin   aradan  qaldırılması  zə
rur
ə
tind
ən   doğmuşdu.  Bu 
z
ə
rur
ə
ti  
əsaslandıran  müə
llif  v
əsaitin  giriş  hissə
sind
ə
  
yazmışdır:  ―Hazırda  
respublikamızın   bir  sıra  mə
kt
ə
bl
ə
rind
ə
 200-d
ən  çox  praktik  psixoloq    işə
  
başlamışdır.  Onlar  Azərbaycan  ETPEİ, pedaqoji  universitet  və
  
institutların  
elmi-
pedaqoji    kadrlarının    kömə
yi  il
ə
    psixoloji    xidm
ət    işinin    təşkilində
  
müsbə
t    n
ə
tic
ə
l
ə
r   
ə
ld
ə
    edirl
ər.  Yaranmış    və
ziyy
ət    yaxın    gə
l
ə
c
ə
kd
ə
  
psixoloji  xidm
ət  işinin  mə
kt
ə
bl
ə
rimizd
ə
,  h
ətta  uşaq  bağçalarımızda  belə
  
sistemli  t
əşkilinə
  
ümid  etmə
y
ə
  
əsas  verir.  Ancaq  keçirilmiş  müşavirə
l
ə
r,  
konfranslar,  f
ərdi  görüşlər  göstə
rir  ki,  m
ə
kt
əb   psixoloqları   elmi
-pedaqoji   
ə
d
əbiyyatın    çatışmazlığı,    xüsusi    metodik    ə
d
əbiyyatın    olmaması  
ucbatından  ciddi  çə
tinlikl
ə
rl
ə
  
qarşılaşırlar‖.
 
 
V
əsaitin    I    bölməsi    ―Tə
lim-t
ə
rbiy
ə
    prosesinin    b
ə
zi    pedaqoji      v
ə
  
psixoloji    probleml
əri‖  adlanır.    Bu    bölmə
d
ə
   
müəllif    müstə
qillik   
ə
ld
ə
  
edil
ə
n
ə
d
ə
k     
olan    dövrdə
    t
ə
lim-t
ə
rbiy
ə
    sah
ə
sind
əki    nöqsanları,      onları  
doğuran    sə
b
ə
bl
ə
ri    t
əhlil    etmiş,      tə
rbiy
ə
    sah
ə
sind
əki    boşluqların    
s
ə
b
ə
bl
ərinin   bir  çoxunun  onun  aktual  problemlə
rinin    elmi  c
ə
h
ə
td
ə
n  tam  
işlənmiş    konsepsiyalarının    olmamasında    görmüşdür.   O,  müasir    şə
raitd
ə
  
t
ə
rbiy
ə
vi    mikrosistemin,    bu    sistem
ə
    daxil    olan    f
ə
aliyy
ət    növlə
ri  v
ə
 
m
əhsuldar  işlə
y
ə
n   kompleksl
ə
rin  f
ə
aliyy
ə
tl
ərinin  güclə
ndirilm
ə
si  z
ə
rur
ə
tini  
xüsusi    vurğulanmışdır.  Müə
llif   
ə
s
ərin    II    bölməsini  ―Ps
ixoloji  xidm
ə
tin 
strukturu, f
ə
aliyy
ə
tinin m
əzmunu‖  adlandırmışdır.  O, haqlı  olaraq  qeyd  edir 
ki,  h
ər  şeydə
n  
ə
vv
əl  dünya  təcrübə
si  
əsasında  respublikamızda   uşaq   
t
ə
lim-t
ə
rbiy
ə
   
müə
ssis
ə
l
ə
rinin  psixoloji  xidm
ət  strukturunun işlə
y
ə
n  modeli    
hazırlanıb    tə
tbiq  edilm
əlidir‖. Bu  bölmə
d
ə
   h
əm  uşaq  bağçasında,  hə
m  

 
77 
 
 
d
ə
    m
ə
kt
ə
bd
ə
    h
əyata    keçirilə
c
ə
k    psixoloji    xidm
ət    işinin    mə
zmunu,  
psixodiaqnostika    v
ə
    psixoloji    m
ə
sl
ə
h
ə
tl
ər  üzrə
     
işin  təşkili  mə
s
ə
l
ə
l
ə
rin
ə
   
aydınlıq    gə
tirilm
iş,    mə
kt
əb    psixoloqunun    iş    planının      nümunə
si  
verilmişdir.  Prof.  R.Mə
mm
ə
dzad
ə
nin   bu  v
ə
saitind
ə
  
III   bölmə
   
―Mə
kt
ə
b  
psixoloqları    hazırlanmasının      psixodiaqnostik    prinsipləri‖    adlanır.    Müə
llif  
bu  bölmə
d
ə
   psixologiya  elmi  il
ə
  pedaqoji  t
əcrübə
  
arasındakı  ə
laq
ə
nin  
z
əif    olması    fikrini  irəli  sürmə
kl
ə
,  m
ə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
 
çalışan  praktik  psixoloqların    
psixodiaqnostika    v
ə
    psixokorreksiya    sah
ə
sind
ə
   
hazırlıq    sə
viyy
ə
l
ə
rinin  
aşağı  olmasını  qeyd  etmiş,  tə
tbiqi  istiqam
ə
td
ə
  
işlə
rin  z
əif  qurulduğunu  
göstərmişdir.   Psixoloq  kadrların  hazırlığı  mə
s
ə
l
ə
l
ə
rin
ə
  
xüsusi önə
m ver
ə
n  
müə
llif    bu  sah
ə
d
ə
    texnoloji    amill
ə
rin    yenil
əşdirilmə
si    z
ə
rur
ətini    xüsusi  
olaraq  qeyd  etmişdir.  Tanınmış  psixoloq  alim  Ə.Ə.Əlizadə
nin 

Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   50
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə