Ər psixologiya elminin sürəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/50
tarix13.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#13830
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

 

 
 
          
 
 
 
   
  
GİRİŞ
 
 
 
Son    ill
ər  psixologiya  elminin    sürə
tl
ə
   
inkişaf    etmə
kd
ə
    olan 
sah
ə
l
ə
rind
ən    biri  praktik    psixologiyadır.    Onun  meydana  gə
lm
ə
si  istehsal, 
t
əhsil,  tibb,  hüquq,  ailə
  v
ə
  nikah,
ə
m
ə
yin  elmi  t
əşkili  və
  s.  praktik  f
ə
aliyy
ə

sah
ə
l
ə
rind
ə
  psixoloji  bilikl
ə
rd
ə
n  ekspertiza,  diaqnostika  v
ə
  konsultasiya  kimi 
t
ətbiqi  ehtiyacların  tə
l
ə
bl
ə
ri  il
ə
 
şə
rtl
ənmişdir. 
Praktik  psixologiya  psixoloq-
mütə
x
ə
ssisin  f
ə
aliyy
ə
tinin  strategiya  v
ə
 
taktikasını  müə
yy
ə
n  ed
ən  iş 
prinsipl
ə
rinin  v
ə
 
peşəkar  ustanovkalarının  ö
z
ünə
m
ə
xsus  sistemidir.  Onun  
t
ə
rkibind
ə
  f
ə
rdi    v
ə
   
qrup    psixoterapiyası,  ünsiyyə
t    treninqi,    ail
ə
daxili  
münasibə
t  m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
ri il
ə
  
bağlı psixoloji  mə
sl
ə
h
ə
tl
ə
r  v
ə
  m
ə
kt
ə
b  psixoloji  
xidm
ə
ti diqq
əti  xüsusi  olaraq  cə
lb  edir.  
 
XXI  yüzillikdə
  Az
ə
rbaycan  m
ə
kt
əbinin,  bütövlükdə
  t
ə
hsil  sisteminin 
uğurları bütün başqa şə
rtl
ə
rl
ə
 
yanaşı, hə
m d
ə
 m
ə
hz psixoloji bilikl
ə
rin m
ə
kt
ə

t
əcrübə
sind
ə
  n
ə
  d
ə
r
ə
c
ə
d
ə
  s
əriştə
  il
ə
 
gerçə
kl
əşmə
sind
ə
n,  psixoloji  xidm
ə
tin 
t
ə
hsil sistemind
əki rolundan asılı olacaqdır. 
 
 
T
ə
hsil 
sistemind
ə
 
psixoloji 
xidm
ə
t 
pedaqoji  psixologiyanın 
formalaşma  mə
rh
ə
l
ə
sind
ə
  olan  yeni  sah
ə
l
ə
rd
ən biridir.  Artıq   son   dövrlə
rd
ə
 
t
ə
tbiqi pedaqoji,  sosial  psixologiya  v
ə
  
şə
xsiyy
ət  psixologiyası  kimi sahə
l
ə

doğru  olaraq  ümumi  bir  adla –
 praktik psixologiya  
adlandırılır. Son 10 il 
ə
rzind
ə
 
psixologiyanın praktik
-t
ə
tbiqi  sah
ə
l
ə
rind
ə
   
çalışan  psixoloqların sayı  
ə
h
ə
miyy
ətli  şə
kild
ə
  
artmışdır.
 
 
Müasir dövrdə
 
inkişaf etmiş bir sıra xarici ölkə
l
ə
rd
ə
  stress,  depressiya, 
nevrastaniya v
ə
 s. kimi ruhi iztirablardan 
əzab çə
k
ə
n insanlar nevopotoloq v
ə
 
psixoterapevtl
ə
rl
ə
 
yanaşı,  psixoloqlara  və
  psixoloji  xidm
ə
t  m
ə
rk
ə
zl
ə
rin
ə
  d
ə
 
müraciə
t  edirl
ər.  Elmi  statistika  sübut  edir  ki,  dünyada  450  milyondan  artıq 
insan  psixi  probleml
ə
rd
ə

ə
ziyy
ət  çəkir  ki,  onların  sırasında  mə
kt
əb  yaşlı 
uşaqların  sayı  heç  də
  az  deyildir.  Psixi  probleml
ə
rin  b
əşə
riyy
əti  bürüdüyü 
indiki  dövrdə
 
atılmış  körpə
l
ə
r  v
ə
  qocalar  evl
ə
rind
ə
,  nikah  evl
ə
rind
ə
,  t
ə
hsil 

 

 
 
müə
ssis
ə
l
ə
rind
ə
, h
ə
rbi hiss
ə
l
ə
rd
ə
, c
əzaçə
km
ə
 
müə
ssis
ə
l
ə
rind
ə
 v
ə
 s. insanlar 
psixoloji 
yardıma daha çox ehtiyac duyurlar. 
1992-ci ild
ə
n etibar
ə
n 10 oktyabr 
h
ə
r il 
Ümumdünya psixi sağlamlıq günü kimi qeyd edilir. 
 
 
Praktik  psixoloqun    f
ə
aliyy
ə
ti  o  halda  s
ə
m
ə
r
ə
li    ola    bil
ər    ki,  o  öz  iş 
t
əcrübə
si  
əsasında peşəkarlıq  sə
viyy
əsini  daim  artırmaq  qayğısına  qalsın, 
öz    həmkarları    ilə
   
müntə
z
əm    dialoq    aparsın,  elmi    ə
d
əbiyyatları    daim  
izl
ə
m
ə
kl
ə
 elmi-n
ə
z
əri hazılıq  sə
viyy
əsini yüksə
ltm
ə
k  s
ə
yl
ərini artırsın.
 
 
Qeyd  olunan  bu  amill
ə
rin  h
ər  biri  qarşılıqlı olaraq  bir –
 biri il
ə
  
sıx  
bağlıdır. Onlardan  biri  təmin  olunmadıqda,  praktik psixoloqun  peşəkarlıq  
keyfiyy
ə
tl
ə
rind
ən  danışmaq    ə
b
ə
sdir.  M
ə
s
ə
l
ən,  şə
xsi  t
əcrübə
  kifay
ə
t    q
ə
d
ə

deyils
ə,  onda    praktik    psixoloqun  şəxsi    mövqeyi  olmadığından  onun  
h
əmkarları  ilə
  
dialoqu  baş  tu
ta  bilm
əz.  Praktik  psixoloqun  öz  həmkarları  
il
ə
  
peşəkar  dialoqu olmadıqda isə
  
onun  başqalarının təcrübə
si il
ə
  
tanışlığı, 
özünün  və
   
başqalarının  baxışlarına  tənqidi    münasibəti   formalaşa    bilmə
z. 
Praktik    psixoloq    dünyanın    aparıcı  psixoloji   
c
ə
r
əyanları,    nə
z
ə
riyy
ə
    v
ə
  
t
əcrübə
si    il
ə
 
tanış  olmadan    zamanın  artan    tə
l
ə
bl
ə
rind
ə
n    gerid
ə
   
qalmış  
olur.  Bu sah
ə
d
ə
 
çalışan mütə
x
ə
ssisl
ərin  qarşılıqlı  ə
laq
ə
l
ə
rinin  z
əif  olması  
h
ə
m    psixoloji    n
ə
z
ə
riyy
ə
,    h
ə
m    d
ə
   
akademik    psixologiya  üçün    cidd
i  
probleml
ər  yaradır.  Psixoloji  nə
z
ə
riyy
ə
  dedikd
ə
 
biz  ilk  növbə
d
ə
  
şə
xsiyy
ə
t  
n
ə
z
ə
riyy
əsini,    emosiyaları,    yaşantıları,    sosial    psixologiya    nə
z
ə
riyy
ə
sini,  
y
əni,  birbaşa praktik  psixologiya  ilə
  
bağlı  olan nə
z
ə
riyy
ə
l
əri  başa  düşürük.
 
 
Psixoloji   n
ə
z
ə
riyy
ə
   sad
ə
c
ə
  
olaraq   yalnız   praktik,  tə
tbiqi   
əsasları, 
 
istiqam
ə
tl
əri  müə
yy
ə
n  etm
ə
kl
ə
 m
əşğul  olmur. Nə
z
ə
riyy
ə
  
praktikadan  çıxış  
edir, daha  sonra  is
ə
 
o praktikanı  zə
nginl
əşdirir. Dünya  psixologiya  elmində
 
d
ə
 n
ə
z
ə
riyy
ə
  il
ə
  t
əcrübənin  qarşılıqlı  münasibə
tl
ərinin  dialektikası  belə
dir. 
 
Psixoloji  t
əcrübə
  
şə
xsiyy
ət  psixologiyası  üçün vacib  emprik  material  
verir.  Bir    t
ə
r
ə
fd
ən  müştərinin    praktik    psixoloqla    ünsiyyə
ti  laboratoriya  
eksperimenti    il
ə
   
müqayisə
d
ə
    real    h
əyat    situasiyasına    daha    yaxındır,  

 

 
 
dig
ə
r    t
ə
r
ə
fd
ə
n    bel
ə
   
ünsiyyə
t  adi    h
əyat    situasiyasına    nə
z
ə
r
ə
n  daha  
aydındır və
  kifay
ə
t  q
ə
d
ə
r  d
ə
qiq  n
ə
tic
ə
l
ə
r  
ə
ld
ə
 etm
ə
y
ə
  imkan  verir. 
 
Psixoloji    praktika   şə
xsiyy
ət    psixologiyası    qarşısında  daha    yeni   
v
ə
  
adekvat    m
ə
qs
ə
dl
ər    qoyur.  Şə
xsiyy
ət    psixologiyasında    öyrə
nm
ə
    obyekti  
insan, onun  şüuru,  yaşantıları  və
  hissl
ə
ridir. 
 
Praktik  psixologiyanın  konstruktiv  nə
z
ə
riyy
ə
si  praktik psixologiya 

 
n
ə
z
ə
riyy
ə
 

 praktik  psixologiya  
tsikli  üzrə
  
inkiş
af  edir. 
 
Uzun    ill
ə
r    boyu    akademik    psixologiya  kifay
ə
t    q
ə
d
ər    geniş    və
 
müxtə
lif    t
əşkilati    formalarda  inkişaf    etmişdir.  Respublikamızd
a  praktik 
psixoloji  xidm
ə
t  sisteminin  t
ə
tbiqin
ə
  t
ə
xmin
ə
n  20  il 
ə
vv
ə
l  ilk  d
ə
f
ə
  t
ə
hsil 
sistemind
ən  başlanmışdır  və
 
onun  böyük  pe
rspektivl
əri  vardır.  Professor 
Ə.Ə.Əlizadənin  qeyd  etdiyi  kimi,  ―XXI  yüzillikdə
  Az
ə
rbaycan  m
ə
kt
ə
binin 
uğurları bütün başqa şə
rtl
ə
rl
ə
 
yanaşı, hə
m d
ə
 m
ə
hz psixoloji bilikl
ə
rin m
ə
kt
ə

t
əcrübə
sind
ə
 n
ə
 d
ə
r
ə
c
ə
d
ə
 s
əriştə
 il
ə
 
gerçə
kl
əşmə
sind
ən asılı olacaqdır‖.
 
 
Hazırda  mə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
   
psixoloqların    sayının    get
-ged
ə
   
artması    tə
hsil  
sah
ə
sind
ə
ki  probleml
ə
rin praktik  h
ə
llin
ə
  
müə
yy
ə
n  t
ə
kan vers
ə
 d
ə
, h
ə
l
ə
l
ə

m
ə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
 psixoloji  xidm
ətin  statusu  aşağıdır. Mə
kt
əb  psixoloqları  uşaq  
şə
xsiyy
ə
tinin  
inkişafı  və
  t
ə
rbiy
ə
si  n
ə
z
ə
riyy
ə
sini z
ə
nginl
əşdirə
  bil
ə
c
ə
k  yeni  
faktlar   
ə
ld
ə
    etm
ək,    inkişafın    qanunauyğunluqlarını  şə
rtl
ə
ndir
ə
n    s
ə
b
ə
b-
n
ə
tic
ə
   
ə
laq
ə
l
ərini  müə
yy
ə
n    etm
ək    imkanlarına  malik  deyillə
r.  Praktik  
psixoloq  yararlı  diaqnostik  metod  və
  vasit
ə
l
ə
rl
ə
   
şagirdin intellektual, iradi
-
emosional  v
ə
   
şə
xsiyy
ət    yönümdə
   
inkişaf    sə
viyy
əsini    müə
yy
ə
n    etm
ə
k  
metodikalarını  ə
ld
ə
  etm
ək  imkanına malik olmalıdır. 
 
 
Psixologiya  n
ə
z
ə
ri  fundamental  elml
ə
rd
ən  biridir. O,  insan  haqqında  
elml
ə
r    sistemind
ə
    m
ə
rk
əzi    yer    tutur.  İ.P.Pavlov  psixologiyanın  insan 
haqqında  son  elm,  Z.Freyd  isə
  t
ə
bi
ətşünaslıqdan  sonra  ikinci  hə
qiqi  elm 
hesab  edi
rdi.  L.S.Vıqodski  yazırdı  ki,  ―gə
l
ə
c
ə
k  c
ə
miyy
ə
tl
ə
rd
ə
  psixologiya 
insan  haqqında  həqiqi  elm  olacaqdır.  Rus  ps
ixoloqu  A.N.Leontyev  XXI 
ə
sri 
psixologiya 
əsri  adlandırmışdır.    Psixoloji    nə
z
ə
riyy
ə
  h
ə
m    d
ə
   
aydın    ifadə
li  

 

 
 
praktik    istiqam
ə
ti    il
ə
    f
ə
rql
ənir:    insanın    daxili    alə
mini    d
ə
rk    etm
ə
k,    bu  
bilikl
ə
r   
əsasında    şə
xsiyy
ətin    formalaşması,    onun    tə
limi,  t
ə
rbiy
ə
si    v
ə
  
inkişafı   prosesini planlı    və
   
mütəşəkkil   şə
kild
ə
    idar
ə
  etm
ək.  Psixoloqların  
praktik    sah
ə
d
ə
   
apardıqları    iş    tə
tbiqi    m
əzmun    daşıyır,  bu    və
  ya    dig
ə
r  
f
ə
aliyy
ə
t  sah
ə
sind
ə
 
qarşıya  çıxan  problemin  rasional  hə
llin
ə
  xidm
ə
t  edir. 
 
Qeyd  etm
ək  lazım  gə
lir  ki,  son  10  ild
ə
  t
ə
hsil  sistemind
ə
  psixoloji 
xidm
ə
tin  t
əşkilinin  sə
m
ə
r
əliliyinin  yüksə
ldilm
əsi  üçün  müə
yy
ən  işlər  görülsə
 
d
ə
,  h
ə
l
ə
lik  bu  sah
ə
d
ə
 
xeyli  çə
tinlikl
ər  vardır.  Mə
kt
əb  psixoloqları  sınaqdan 
çıxmış  diaqnostik  metodikalara  və
  ink
işafetdirici
-
korreksiya  proqramlarına, 
z
əruri  test  bankına  böyük  ehtiyac  hiss  edirlə
r.  Az
ərbaycan  psixoloqlarından 
Ə.Ə.Əlizadə, M.Ə.Hə
mz
əyev, İ.Ə.Mə
mm
ə
dov, R.N.M
ə
mm
ə
dzad
ə, R.İ.Əliyev, 
L.Ş.Əmrahlı,  Ə.X.Zeynalabdinova  və
  b.  son  ill
ə
r  bu  sah
ə
d
əki  boşluğu 
doldurmaq  sah
ə
sind
ə
 
xeyli  işlər  görmüşlə
r.  Bu  sah
ə
d
ə
  Az
ə
rbaycan  Praktik 
Psixoloqlar  Assosiasiyasının
  (1999)  v
ə
 
“Mə
kt
əb  psixoloqu”
  (2001) 
q
ə
zetinin f
ə
aliyy
ə
tini d
ə
 t
ə
qdir
ə
layiq hesab etm
ə
k olar.  
 
Az
ə
rbaycanda 
praktik 
m
ə
kt
əb 
psixoloqlarının 
hazırlanması 
istiqam
ə
tind
ə
  h
əyata keçirilə
n  ilk t
əşəbbüslə
r  1989-cu  il
ə
 t
əsadüf edir. 20 ilə
 
yaxın bir dövr keçmə
sin
ə
 
baxmayaraq bu gün onların fə
aliyy
ə
tini t
ə
nziml
ə
y
ə

hüquqi
-normativ baza h
ə
l
ə
 d
ə
 yox s
ə
viyy
ə
sind
ə
dir.  
 
Az
ə
rbaycan  T
ə
hsil  sistemind
ə
  psixoloji  xidm
ə
tin  milli  mentalitet
ə

düşüncə
  t
ə
rzin
ə
  v
ə
 
eyni  zamanda    mütə
r
ə
qqi  beyn
ə
lxalq    t
əcrübə
  il
ə
 
inteqrasiyaya 
əsaslanan modeli yaradılmalıdır.
 
 
T
ə
qdim olunan bu v
ə
sait Ali m
ə
kt
ə
bl
ə
rin bakalavr v
ə
 magistr pill
ə
l
ə
rind
ə
 
psixologiya, pedaqogika v
ə
 
psixologiya ixtisasları üzrə
 t
əhsil alanlarla yanaşı 
praktik  m
ə
kt
əb  psixoloqlarının  elmi  və
 
metodik  baxımından  qarşılaşdıqları 
çə
tinlikl
ərin  aradan  qaldırılmasına  kömə
k  m
ə
qs
ədi  daşıyır.  Də
rs  v
ə
saiti 
―Tə
hsil  sistemind
ə
  psixoloji  xidm
ət‖  (Bakı,  2002)  adlı  proqrama  uyğun 
yazılmışdır. Kitab girişdə
n,  2 
ə
sas  hiss
ə
d
ən, onlara daxil edilmiş 
13  f
ə
sild
ə

v
ə
 
yarımfə
sill
ə
rd
ə
n, 
ə
lav
ə
l
ə
r  v
ə
 
ə
d
əbiyyat siyahısından ibarə
tdir.  

 

 
 
 
V
ə
saitd
ə
 
şə
kil, c
ə
dv
ə
l v
ə
 sxeml
ə
rd
ə
n d
ə
 istifad
ə
 
olunmuşdur. 
 
 
D
ə
rs  v
ə
saitind
ə
  t
ə
hsil  sistemind
ə
  psixoloji  xidm
ə
tin  elmi-n
ə
z
ə
ri,  praktik 
v
ə
 t
ə
tbiqi sah
ə
l
ə
rin
ə
 
geniş yer verilmiş, praktik psixoloqun fə
aliyy
ətinin bütün 
istiqam
ə
tl
əri üzrə
 
işin sistemi öz əksini tapmışdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Müə
llif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
I HİSSƏ
 
T
ə
hsil sistemind
ə
 psixoloji xidm
ə
tin elmi-n
ə
z
ə
ri 
əsasları
 
I f
ə
sil. Psixoloji xidm
ə
tin n
ə
z
ə
ri m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
ri 
1.1.1. T
ə
hsil sistemind
ə
 psixoloji xidm
ətin mövzusu, 
 
m
ə
qs
ə
di v
ə
 v
ə
zif
ə
l
ə
ri 
 
 
T
ə
hsil  sistemind
ə
  psixoloji  xidm
ə
t  c
ə
miyy
ətin  inkişafının  müasir  
m
ə
rh
ə
l
ə
sind
ə
  v
ə
    perspektivd
ə
 
ə
n  z
ə
ruri    komponentl
ə
rind
ə
n  biridir.  Onun  
t
ə
tbiqinin  m
ə
qs
ə
d
əmüvafiqliyi  hər  bir uşağın  fərdi  xüsisiyyə
tl
ə
rinin,  h
ə
yata 
yaradıcı münasibətinin inkişaf etdirilmə
si t
ə
l
əbatı  ilə
 
müə
yy
ə
nl
əşdirilir. 
 
 
Müasir  dövrdə
  bu  v
ə
zif
ə
l
ə
rin  yerin
ə
 yetirilm
ə
sind
ə
  t
ə
hsil sistemi  xeyli 
çə
tinlikl
ə
rl
ə
   
qarşılaşır. Bu  çə
tinlikl
ərin  yaranmasının  başlıca  sə
b
ə
bl
ə
rind
ə

biri,  t
ə
lim    v
ə
    t
ə
rbiy
ə
    prosesl
ərinin   uşağın    inkişafı,      onun    şə
xsiyy
ə
tinin  
formalaşması haqqında   mövcud  biliklə
r  kompleksin
ə
  z
ə
if  istinad  edm
ə
si 
il
ə
 
ə
laq
ədardır.    Uz
un  ill
ə
r  boyu  t
ə
lim-t
ə
rbiy
ə
    v
ə
zif
ə
l
ərinin    işlə
nib  
hazırlanmasında      tə
hsil    sisteminin    r
ə
hb
ər    orqanları    deklarativ    şə
kild
ə
  
şagirdin    şə
xsiyy
ətinin    formalaşdırılması      zə
rur
ə
tini  ir
əli  sürsə
  d
ə

ə
slind
ə
 
m
ə
kt
ə
bin f
ə
aliyy
ə
tinin n
ə
tic
ə
l
ə
rinin qiym
ə
tl
ə
ndirilm
ə
sind
ə, şagirdlə
rin  psixoloji  
xarakteristikaları, psixi inkişaf göstə
ricil
ə
ri  n
ə
z
ə
r
ə
  
alınmamışdır. Mə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
  
t
ə
lim-t
ə
rbiy
ə
   
işlə
rinin    s
ə
m
ə
r
əliliyi    bir  qayda  olaraq  bilik,    bacarıq    və
  
v
ərdişlərin    inkişaf  sə
viyy
ə
si    il
ə
   
müə
yy
ə
nl
əşdirilmiş
dir.    Bu    meyar    vacib,  
z
əruri    olsa    da,    müasir    dövrdə
    kafi    hesab    edil
ə
    bilm
əz.    Çünki    bu   
göstə
ricil
ər    uşağın    şə
xsi    v
ə
   
psixi    inkişafının    tam    mə
nz
ə
r
ə
sini   
ə
ks  
etdirm
ə
yind
ən,    öyrənilmiş    materialların      şagirdin  şə
xsi  s
ə
rv
ə
tin
ə
 
çevrilmə
 
v
ə
ziyy
ə
tini,  m
ə
nims
ənilmiş  təlim    materiallarının    şagirdin    tə
f
əkkürünün  və
    
qabiliyy
ə
tl
ə
rinin  g
ə
l
ə
c
ək  inkişafına  təsirini  açmağa  imkan  vermir.  Başqa  
sözlə
  des
ə
k,  bu  halda  t
ə
lim-t
ə
rbiy
ə
    
prosesinin   özünün  nə
  d
ə
r
ə
c
ə
d
ə
  
s
ə
m
ə
r
əli  olması  
m
ə
s
ə
l
əsi  aydın  olmur.  Müəllim  müxtəlif  yaşlı  uşaqlarla  
apardığı    tə
lim-t
ə
rbiy
ə
    prosesind
ə
     
müə
yy
ən    çə
tinlikl
ə
rl
ə
   
qarşılaşır.    Bu  
çə
tinlikl
ər    sırasına    münaqişə
li    m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
ri    v
ə
   
situasiyaları,    şagirdlə
rin  

 

 
 
şə
xsi 
v
ə
 
intellektual  inkişafında  n
ormadan  k
ənaraçıxma  hallarının    
profilaktikası və
  
korreksiyasını  və
 s. aid   etm
ək  olar. Müə
lliml
ər  öz  şə
xsi  
t
əcrübə
si  v
ə
  
intuisiyalarına  əsaslanmaqla  şagirdlə
ri  qiym
ə
tl
ə
ndirir,   onlar  
haqqında    fikir    söylə
yirl
ə
r    ki,  bu  da 
ə
vv
ə
lki    t
əəssür
atlar 
əsasında  
formalaşmış  qə
na
ə
tl
ə
rd
ən  başqa  bir  şey  deyildir.    Bu  halda  müə
llimd
ə
 
şagirdin  davranış  motivlə
ri,  h
ə
r
ə
k
ə
t  v
ə
 
ə
m
ə
ll
əri  haqqında  hə
qiqi    v
ə
    d
ə
qiq  
m
ə
lumatlar  olmur. 
 
Psixoloji    bilikl
ə
rin    m
ə
kt
ə
b    h
əyatına    tə
tbiqi    sah
ə
sind
ə
   
ötə
n    ill
ə
rin  
t
əcrübə
sinin    t
əhlili  göstə
rir  ki,  h
ə
qiq
ə
t
ən  müə
lliml
ə
r
ə
   
ə
n
ə
n
ə
vi  qaydada  
ünvanlanan  psixoloji    tövsiyə
l
ə
r  ad
ə
t
ə
n    s
ə
m
ə
r
əsizdir,    peşə
kar      psixoloji  
hazırlıq  sə
viyy
ə
si  t
ə
l
ə
b  edir.  


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə