Ər psixologiya elminin sürəYüklə 5,01 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə50/50
tarix13.04.2017
ölçüsü5,01 Kb.
#13830
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50

proyeksiya  (köçürmə
)  mexanizmi 
əsasında 
istifad
ə
 
olunan psixodiaqnostik metodların sistemi. 
 
-  Psixiatriya-  psixi  x
ə
st
ə
likl
ərin  qarşısının  alınması  və
 
müalicə
si  il
ə
 
m
əşğul olan tibb elminin bölmə
si.  
-  Psixi  x
ə
st
ə
likl
ə
r- 
insanın  psixikasının  və
  dav
ranışının  müxtə
lif 
formalarda pozulmasında təzahür edə
n x
ə
st
ə
likl
ə
r (m
ə
s
ə
l
ə
n, psixozlar, 
nevrozlar, psixopatiyalar, 
əqli pozğunluqlar və
 s.) 
-  Psixodiaqnostika- 
xüsusi psixoloji bilik və
 
metodların  sahəsi. Onların 
kömə
yi  il
ə
 
insanların  psixi  proseslə
ri,  xass
ə
  v
ə
  v
ə
ziyy
ə
tl
əri  ölçülür, 
k
ə
miyy
ə
t v
ə
 keyfiyy
ət baxımından qiymə
tl
ə
ndirilir.  
-  Psixozlar- 
ciddi  xroniki  psixoloji  xarakter  daşımayan,  öz  təzahürlə
rin
ə
 
görə
 
insan psixikasının müxtəlif pozğunluqları. 
 
-  Psixokorreksiya 

  x
ə
st
əlik  xarakteri  daşımayan,  insanın
 
psixikası  və
 
davranışındakı  müxtəlif  qüsurların  aradan  qaldırılması  ilə
   
bağlı 
psixoloqun peşə
kar f
ə
aliyy
ə
t sah
ə
l
ə
rind
ə
n biri. 
-  Psixoloji  xidm
ə


 
insanlara  operativ  psixoloji  kömə
k  m
ə
qs
ə
di  il
ə
  
xüsusi  müə
ssis
ə
l
ə
rd
ə
  r
ə
sm
ən  yaradılmış  sistem.  Belə
  xidm
ə
t  sah
ə
l
ə
ri 
müxtə
lif  sosial  institut  v
ə
  t
əşkilatlarda,  mə
s
ə
l
ə
n,  tibbd
ə
,  t
ə
hsild
ə

iqtisadiyyatda, siyas
ə
td
ə, orduda, hüquq sistemində
 
yaradılır. 
 
-  Psixoloji  m
ə
sl
ə
h
ə
tverm
ə
  -  praktik  psixoloq  t
ə
r
ə
find
ə
n  insanlara 
m
ə
sl
ə
h
ə
t  v
ə
 
tövsiyyə
l
ər  formasında  göstə
ril
ən  yardım  formalarından 
biri. 
-  Psixoloji  t
ə
hsil 

 
psixoloqların  ali  mə
kt
ə
bl
ə
rd
ə
 
aldığı  xüsusi  peşə
 
hazırlığı.
 
-  Psixomotorika 

 insanda psixi hadis
ə
 v
ə
 h
ə
r
ə
k
ə
tl
ərin qarşılıqlı ə
laq
ə
si 
v
ə
 t
ə
siri. 
-  Psixopatiya 

 
insanın  xarakterində
  ifad
ə
li  d
əyişikliklə
  n
ə
z
ə
r
ə
 
çarpan 
normal  psixi  f
ə
aliyy
ətin  pozulması.  Mə
s
ə
l
ən,  yüksə
k  sinir-psixi 

 
303 
 
 
oyanıqlıq,  özündən  şübhə
l
ə
nm
ə
k,  q
ə
tiyy
ə
tsizlik,  fanatizm,  aqressiv 
reyaksiyalara meyillilik, isteriklik v
ə
 s. 
-  Psixoterapiya 

 
müxtə
lif  x
ə
st
ə
likl
ə
rin  psixoloji  vasit
ə
l
ə
rl
ə
 
müalicə
sini 
h
əyata keçi
r
ə
n tibbin sah
ə
si. 
-  Psixotrop  vasit
ə
l
ə


 
insanın  psixi  proseslə
rin
ə
,  v
ə
ziyy
ə
t  v
ə
 
xüsusiyyə
tl
ə
rin
ə
 
ə
h
ə
miyy
ə
tli t
əsir göstə
r
ən müxtə
lif biokimy
ə
vi vasit
ə
l
ə
r. 
Tibbd
ə
 bu vasit
ə
l
ə
rd
ən müxtə
lif psixi x
ə
st
ə
likl
ərin müalicə
si m
ə
qs
ə
di il
ə
 
istifad
ə
 olunur.  
-  Psi    ( 

 
)    -  yunan 
əlifbasının  hərfi.  O,  psixologiyanın  emblemi  kimi 
q
əbul edilmişdir.
 
-  Psixoloji    diaqnoz- 
diaqnostik  müayinə
nin  n
ə
tic
ə
si  v
ə
  onun 
əsasında 
t
ə
rtib  edil
ə
n  r
ə
y.  Bu  r
ə

əsasında    sınanılan  şə
xsin  f
ə
rdi-psixoloji 
xüsusiyyə
tl
əri  aşkara  çıxarılır.  Psixol
oji  m
ə
sl
ə
h
ə
t  v
ə
  ya  korreksiyaedici 
v
ə
 
inkişafetdirici proqramların  tə
rtibind
ə
 h
ə
min r
ə
yd
ə
n istifad
ə
 edilir. 
-  Rol-
cins davranışı

müə
yy
ə
n cins
ə
 m
ənsub olan insan üçün sə
ciyy
ə
vi 
olan sosial c
ə
h
ə
td
ə
n q
ə
bul edil
ən davranış forması.
 
-  Reanimasiya 

  orqanizmin 
ə
sas  h
əyati  funksiyalarının  bə
rpa  edilm
ə
si 
(canlanma, ruhun ―qayıtması‖).
 
-  Reytinq 

 
nüfuzun kə
miyy
ət göstə
ricisi.  H
ər hansı adamın digə
rl
ə
ri  il
ə
 
müqayisə
d
ə
 m
əşhurluğu.
 
-  Renutasiya 

 h
ər hansı konkret adam haqqında onun ətrafındakılarının 
r
əyi. Renutasiya müsbə
t v
ə
 m
ə
nfi ola bil
ə
r. 
-  Retrospektsiya 

  fikr
ən  keçmişə
 
qayıtma,  artıq  keçmişdə
 
baş  vermiş 
hadis
ə
l
ə
rin t
ə
hlili. 
-  Refleksiya 
insanın şə
xsi t
əcrübəsi, xüsusilə, öz psixoloji xüsusiyyə
tl
ə
ri 
haqqında düşüncə
l
ə
ri. 
-  Referent qrup 

 
insanların sosial birliyi. Referent qrup üzvü olan şə
xs 
öz  ideallarını,  ə
qid
ə
sini,  s
ə
rv
ə
t  meyll
ə
rini,  ustanovka  v
ə
 
davranış 

 
304 
 
 
normalarını  qrup  normasına  uyğunlaşdırır,  onun  rə
yini  v
ə
  qiym
ə
tini 
q
əbul edir, ona layiq olmağa can atır. 
 
-  Sindrom 

eyni  m
ə
nb
ə
d
ən  qidalanan  simptomların,  ə
lam
ə
tl
ə
rin 
m
ə
cmuyu. 
-  Skeptik 

  h
ər  şeydən  şübhə
l
ə
n
ə
n,  dem
ə
k  olar  ki,  h
ər  şeyə
 
inamsız, 
t
ənqidi münasibə
t b
ə
sl
ə
y
ə
n  adam.  
-  Sosial    stereotip 

 
insanın  sosial  yönəlişliyinin  davamlı  sistemi.  O, 
h
ə
min c
ə
miyy
ə
td
ə
 
yaşayan insanların ə
ks
ə
riyy
ə
tinin bu c
ə
miyy
ə
t
ə
 v
ə
 ya 
qrupa 
münasibə
tini 
ə
ks etdirir. 
-  Stereotip 

 
şablon, trafaret.
 
-  Senzitivlik 

 h
əssaslıq
 

Senzitiv  dövrlə
r  
ətraf  gerçəkliyin  müə
yy
ə
n  t
ə
sirl
ə
rin
ə
 
qarşı 
h
əssaslıqla müşayət olunan ontogenetik yaş dövrlə
ri. 

Sensor inkişaf
 - 
qavrayışın inkişafı. 
 
-  Sinkretizm 

  erk
ə
n  v
ə
  m
ə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ər  yaşlı  uşaqların  qavrayış  və
 
t
ə
f
əkkürünün xüsusiyyə
ti. Obyektl
ərin bitişik qavranılması.
 

Sosiallaşma  
  f
ə
rdin  sosial  t
əcrübə
ni  f
əal  şə
kild
ə
  m
ə
nims
ə
m
ə
si 
prosesi.  
-  Stimul 

 t
ə
hrikedici amil. 
-  T
ə
qlid- 
başqa  adamların  etdiklərini  şüurlu  və
 
ya  şüur
suz  olaraq 
yamsılama,  təkrarlama.  O,  xüsusilə
 
uşaqlıq  dövründə
 
öyrə
nm
ə
nin, 
h
ə
yat t
əcrübə
si 
ə
ld
ə
 etm
ə
nin 
əsas üsullarından biridir.
 
-  Telepatiya 
fiziki enerji növlərinin kömə
kyi il
ə
 
insanın fikir və
 hissl
ə
rinin, 
informasiyanın ötürülmə
si.  
-  T
ə
tbiqi  psixologiya 

  praktik  psixoloji  bilikl
ə
rin  t
ə
tbiqi  il
ə
  h
ə
ll  edil
ə

m
ə
s
ə
l
ə
  v
ə
  probleml
ə
rl
ə
 
bağlı psixologiyanın bir çox sahə
l
ərinin ümumi 
adı. 
 
-  Taksonomiya-  t
ə
lim m
ə
qs
ə
dl
ərinin şə
b
ə
k
ə
li v
ə
 ya sistemli t
əsnifatı.
 

 
305 
 
 
-  Temperament 

 
insanın  dinamik  xüsusiyyə
tl
ə
ri,  psixi  proses  v
ə
 
v
ə
ziyy
ə
tl
ə
ri,    habel
ə
 
xarici  davranış  formaları  ilə
  ifad
ə
  olunan,  onun 
f
ə
rdiyy
ətinin ümumi psixoloji xüsusiyyə
tl
ə
rind
ə
n biri. 
-  Test 

 
standartlaşdırılmış  psixodiaqnostik  metodika.  Onun  vasitə
sil
ə
 
insanın  bu  və
  ya  dig
ər  psixoloji  xüsusiyyə
ti  k
ə
miyy
ə
t  v
ə
  keyfiyy
ə
tc
ə
 
ölçülə
r
ə
k qiym
ə
tl
əndirilir. Psixologiyada bir neçə
 
min test növü vardır. 
 
-  Treninq 

  n
ə
yins
ə
 
öyrə
dilm
ə
sin
ə
  xidm
ə
t  ed
ən  xüsusi  məşq.  İnsanda 
faydalı  bacarıq,  vərdiş  və
  ad
ə
tl
ərin  formalaşdırılması  üçün  tə
tbiqi 
psixologiyada  müxtə
lif treninql
ə
rd
ə
n  istifad
ə
 olunur.  
-  T
ə
lqin-  t
ə
sir
ə
 
ə
h
ə
miyy
ə
t  verm
ə
d
ə
n,  d
ə
rk  etm
ə
d
ə
n  onun  t
əsiri  altına 
düşmə

-  T
ə
x
əyyül
  - 
ə
vv
ə
ll
ər  birbaşa  qavranılmamış  tamamilə
 
yeni  obrazların 
yaradılması ilə
 
müşayə
t olunan psixi proses. 
-  T
ə
rbiy
ə
  -  t
ə
rbiy
ə
 
olunanda  müə
yy
ən  davranış    formalarının, 
dünyagörüşünün, 
xarakter 

 
qabiliyy
ə
tl
ə
rinin, 
hissl
ə
rin  
formalaşdırılmasına  yönəldilmiş  mə
qs
ədyönlü  və
  sistematik  t
ə
sir 
prosesi. 
-  T
ə
bii 
imkanlar 

 
orqanizmin 
anadang
ə
lm
ə
 
anatomik-fizioloji 
xüsusiyyə
tl
ə
ri,  m
ə
s
ə
l
ə
n,  sinir  sistemi  tipi,    resepto
rların  quruluşu  və
  s. 
T
ə
bii imkanlar qabiliyy
ə
tl
ərin formalaşması və
 
inkişafının təbii şə
rti kimi 
özünü göstə
rir. 

Ünsiyyə
t
İnsanlar arasında informasiya mübadiləsini, onların psixoloji 
v
ə
 
davranış baxımından bir
-birin
ə
 
qarşılıqlı tə
sirini 
ə
ks etdir
ə
n proses.  
-  Verbal 

 
sözlü
 
-  Yalan  detektoru 

 
müə
yy
ən  texniki  qurğular  vasitə
sil
ə
  t
ə
tbiq  edil
ə

xüsusi psixoloji test. Onun vasitə
sil
ə
 
insanın doğru və
 
yalan danışdığını 
müə
yy
ə
n etm
ə
k olur.  
-  Yeni  pedaqoji  t
ə
f
əkkür  
  t
ə
hsilin  pedaqoji  v
ə
  psixoloji    d
ə
y
ə
rl
ə
r
ə
 
ə
saslanan 
mentaliteti. 
Humanistl
əşdirmə

demokratikl
əşdirmə


 
306 
 
 
humanitarlaşdırma,  fə
rdil
əşdirmə
 
v
ə
 
inteqrasiya 
yeni  pedaqoji 
t
ə
f
əkkürün ə
sas prinsipl
ə
ridir. 
-  Zeyqarnik  effekti  -    m
ənşə
c
ə
  alman  olan  rus  psixoloqu  Bulyuma 
Vulfovna  Zeyqarnik  t
ə
r
ə
find
ə
n  k
əşf  edilmiş,   
hafiz
ə
  prosesin
ə
  aid 
hadis
ə
.  Zeyqarnik
ə
 
görə,  tamamlanmamış  tapşırıqlar    tamamlanmış 
tapşırıqlara nə
z
ə
r
ə
n  iki d
ə
f
ə
 
yaxşı yadda qalır. Lakin bu hadisə
  
bir sıra 
amill
ə
rd
ə


 
sınanılan  şəxsin  yaşından,  tamamlanmış  və
  tamamlan-
mamış  tapşırıqlara  münasibə
tind
ə
n,  h
ər  bir  tapşırığın  hə
llin
ə
  s
ə
rf 
olunan vaxtdan, onların nisbi çə
tinlik s
ə
viyy
ə
sind
ə
n v
ə
 
s. asılıdır.
 Lakin 
bu hadis
ə
 
heç də
 h
əmişə
 
müşahidə
 olunmur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
307 
 
 
İstifadə
 
olunmuş ə
d
ə
biyyatlar: 
 
Az
ə
rbaycan dilind
ə

1.  M
ə
rdanov  M.C.  Az
ə
rbaycan  T
ə
hsil  Sistemi:  real  v
ə
ziyy
ə
t,  probleml
ə

v
ə
  islahat  istiqam
ə
tl
ə
ri.  (YUNESKO  il
ə
 
ə
m
əkdaşlıq  kontekstində

―Azərbaycan müəllimi‖ qə
zeti, 15 iyul, 2006-
cı il.
 
2.   Xalq  T
ə
hsili  Sistemind
ə
  Psixoloji  xidm
ət  haqqında  Əsasnamə
.  (rus 
dilind
ə
n t
ərcümə
) B., 1999. 
3. Baxşə
li
yev Ə.T. Azərbaycanda psixoloji fikrin inkişafı. (1920
-1985-ci  
       ill
ər) B., ―Maarif‖, 1991.
 
4. Bayramov Ə.C., Əlizadə
 
Ə.Ə. Sosial psixologiyanın aktual mə
s
ə
l
ə
l
ə
ri.  
Az
ərbaycan Dövlə
t N
əşriyyat.
 B., 1986. 
5. Çə
l
ə
biyev N.Z. Psixodiaqnostika m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
ri. B., ADPU, 2003.  
6. Çə
l
əbiyev N.Z. Uşaq psixologiyası. B., ADPU, 2005.
 
7. Çə
l
ə
biyev N.Z. T
ə
limd
ə
 gerid
əqalmanın klinik göstə
ricil
ə
ri  v
ə
 korreksiya  
     
imkanları. // AMİ
-nin x
ə
b
ə
rl
ə
ri, B., 2007, 

3, s
ə
h. 86-92. 
8. Əlizadə
 
Ə.Ə. Müasir Azə
rbaycan m
ə
kt
ə
binin psixoloji probleml
ə
ri. B.,  
     
―Pedaqogika‖; 2004.
 
9. Əmrahlı L.Ş. Psixoloji xidmə
tin 
əsasları. I kitab. B., MBM, 2006.
 
10. H
ə
mz
əyev M.Ə. Pedaqoji  psixologiya. B., ―Maarif‖, 1991.
 
11.H
ə
mz
əyev M.Ə. Yaş və
 
pedaqoji psixologiyanın əsasları. B., ―Adiloğlu‖, 
 
      2003. 
12. İsmayılov H.B. Psixiatriya. B., ―Maarif‖, 1992.
 
13. Quliyev E.M. Kiçik mə
kt
əblinin psixologiyası. B., ADPU, 2003.
 
14. M
ə
mm
ədov İ.Ə. Mə
kt
əb psixoloqlarının hazırlanması təcrübə
si  
      
haqqında. // İbtidai mə
kr
ə
b v
ə
 m
ə
kt
ə
b
ə
q
ə
d
ə
r t
ə
rbiy
ə
. B., 2004, N3, s
ə
h  
      52-56.  
15. Mehrabov A., Abbasov Ə., Zeynalov Z., Hə
s
ə
nov R. Pedaqoji  texnolo- 
      
giyalar. B., ―Mütərcim‖, 2006.
 

 
308 
 
 
16. M
ə
mm
ədov İ.Ə. Mə
kt
ə
b psixoloqunun m
əlumat kitabı. B., 
 
      
―Pedaqogika‖, 2003.
 
17. M
ə
mm
ədov İ.Ə. Azə
rbaycan m
ə
kt
ə
bl
ə
rind
ə
 psixoloji xidm
ə
tin t
əşkili 
 
       t
əcrübə
si v
ə
 elmi-metodik  probleml
əri. B., ―Gənclik‖, 1996. 
 
18. M
ə
mm
ə
dzad
ə
 P.H. T
əhsil müə
ssis
ə
l
ə
rind
ə
 psixoloji xidm
ə
t. (Metodik  
        v
ə
sait). B., 1996. 
19.  Zeynalabdinova Ə.X. Mə
kt
ə
bd
ə
 psixoloji xidm
ə
tin praktik m
ə
s
ə
l
ə
l
ə
ri.  
      B., 2003. 
 
Rus dilind
ə

1. 
Абрамова Г.С. Практическая психология.
 
Издание второе, стерео

      
типное. М., «Академия», 1997

2. 
Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. М., 
 
    
«Просвещение» , 1989

3. 
Веселова В.В. Психолого
-
педагогическая служба «гайденс» в 
 
   
средней школе
 
США.//«Советская педагогика»,1982,№6,стр.116
-119. 
4. 
Воспитание трудного ребѐнка. Дети с девиантным поведением 
 
      
(Под. ред. М.И. Рожкова) М., «Владос», 2003

5. 
Гамезо М.В., Петрова
 
Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагоги
-  
     
ческая психология. М., «Педагогическое общество России», 2003

6. 
Детская практическая психология. (Под.ред. Т.Д.Марцинковской),  
 
    
М., «Гардарики‖
, 2003. 
7. 
Дубровина И.В.Практическая психология образования. М., 1998

8. 
Зиновьева Н.О., Михайлова Н.Ф. Психология и психотерапия 
  
     
насилия. Ребѐнок в кризисной ситуации. М., «Речь», 2003

9. 
Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников. (Под. ред. 
 
       
Л.Г. Нисканен). М., «Академия», 2002

10. 
Ковалев С.В. Психология современной семьи. М., «Просвещение»,
  
      1991. 

 
309 
 
 
11. 
Когнитивная психология. (Материалы финско 

советского 
  
         
симпозиума). М., «Наука», 1986

12. 
Лейтес Н.С. Возрастная одарѐнность школьников. М.,«Академия», 
 
       2001. 
13. 
Маликова В.А. Теория и практика профессионального
 
взаимодей

      
ствия психолога и педагога. Оренбург, 1999

14. 
Немов Р.С. Практическая психология. М., «Владос», 2001

15. 
Немов Р.С. Психология. М., «Просвещение», 1990

16. 
Немов Р.С. Психология 2. М., «Владос», 1999

17. 
Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., «Педагогическое 
 
       
общество России», 2003

18. 
Обучение и воспитание детей шестилетного возраста в школе.
 
      
(Под. ред. И.Д.Зверева, А.М.Пышкало) М., «Педагогика», 1987

      19. 
Педагогика. Педагогические теории, системы, технологи. 
 
            
(Под.ред. С.А.Симирнова), М., «Академия», 2003

 20. 
Певзнер М.С. Клиническая характеристика детей с задержкой
 
       
развития. // Дефектология. М., 1977, № 3
 
 2
1. Педагогическая психология. (Под. ред. Н.В.Клюевой) М., «Владос

      
пресс», 2003
 
22. 
Психологическая диагностика. (Под. ред. М.К.Акимовой, 
 
       
К.М.Гуревича). 3
-
е издание. М., «Питер», 2005

23. 
Практикум по патопсихологии (Под. ред. Б.В. Зейгарник, 
 
      
В.В.Николаевой, В.В. Лебединского) М., Изд
-
во Московского 
 
      
Университета. 1987

24. 
Потапова А.В., Нартова 

Бочавер С.К. Детская психологическая 
 
      
служба. курс  лекции. Часть 
II 
М., МОСУ, 2001

25. 
Прихожан А.М., Толстых Н.Н. Дети без семьи М., «Педагогика», 
 
     1990. 
26. Пенолопа Лич. Младенец и ребенок. От рождения  до пяти лет. 
 

 
310 
 
 
       
(Перевод с англ.) М., «Педагогика», 1985.
 
27.  
Психологический тренинг  в группе. Игры и упражнения. (Авторы

       
составители Т.Л.Бука, М.Л.Митрефонова.

М., Изд
-
во Института 
 
       
Психотерапии. 2005.
 
28. 
Рогов Е.И.Настольная книга практического психолога. В двух 
 
       
книгах. Книга 1, 2. М., «Владос
-
пресс», 2006

29. 
Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг, обучение, здоровье . М., 
 
      
«Просвещение», 1989

30. 
Рубинштейн С.Я. Психология умственного осталого школьника. 
 
      
М., «Просвещение», 1986

31. 
Сластенин В.А. Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. М., «Академия», 2002.
 
32. 
Столяренко Л.Д. Основы психологии. Практикум. Ростов
-
на
-
Дону. 
 
      
«Феникс», 2002

33. 
Фридман Л.М., Волков К.Н. Психологическая наука –
 
учителю. М,
  
      
«Просвещение», 1985
 
34. 
Фридман Л.М. О концепции школьной психологической службы. 
 
       
// «Вопросы психологии», М., 2001, №1, стр. 97
-106. 
35. 
Шнейдер Л.Б.,  Вольнова Г.Б., Зыкова М.Н. Психологическое 
 
      
консультирование. М., «Ижица», 2002

36. 
Широкова Г.А. Справочник  дошкольного психолога. Изд. Пятое. 
 
       
Ростов
-
на
-
Дону, «Феникс», 2007.
 
37. 
Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. М., «Педагогическое 
 
      
общество России», 2002
 
38. 
Энциклопедия психологических тестов. ( Составитель С. Касянов) 
 
      
М., «Эксмо», 2002.
 
 


Yüklə 5,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   42   43   44   45   46   47   48   49   50
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə