Energiya saklanish konuni aks ettirilgan termodinamikaning konuni -buYüklə 167 Kb.
tarix14.12.2022
ölçüsü167 Kb.
#74664
Тиббий киме тест 2


Energiya saklanish konuni aks ettirilgan termodinamikaning konuni –bu:
Gess konuni
+I-chi konun
II-chi konun
III-chi konun
LavuazeLaplas konuni

Termodinamikaning 1 konuniga muvofiq:


issiklik sovuq jismdan issiq jismga o‘tmaydi
issiqlik issiq jismdan sovuq jismga o‘tmaydi
+energiya yo‘q bo‘lmaydi va yo‘qdan xosil bo‘lmaydi
hosil bo‘lish issikligi parchalanish issiqligiga teng bo‘ladi
gazlar katta idishdan kichik idishga diffuziyalanadi

Osmotik bosimlari teng bo‘lgan eritmalarning nomlanishi:


gomogen
geterogen
+izotonik
gipertonik
gipotonik

Konga izotonik eritma quyilganda kuzatiladigan xodisaning nomi:


gemoliz
plazmoliz
deplazmoliz
+izoosmiya
degemoliz

Eruvchanlik ko‘paytmasining formulasi:


pH= lg [H+]
pOH= lg [OH]
+PR = [A+]n [B]m
Kd = [AB]/ [A+]n [B]m
Sm = m / MV

Raulning birinchi qonuniga muvofiq keladigan formula:


ΔH ΔU + TΔS
+
Dtkayn. E . b
Dtmuz. K . b
P sRT

Buferning pHini ko‘p o‘zgartirmasdan ko‘shiladigan kislota yoki asos mikdorining chegarasining nomi:


buferning pH i
+bufer sigimi
bufer konsentratsiyasi
kislota yoki asosning konsentratsiyasi
kislota yoki asosning dissotsiatsiya konstantasi

Bufer sigimi uning kuyidagi xajmi uchun xisoblanadi:


10 litr
15 litr
+1 litr
5 litr
0,1 litr

Bufer sigimi Quyidagi formula bo‘yicha xisoblanadi:


pH = lg [H+]
Sm= m / MV
Kd = [AB]/ [A+]n [B]m
n = m / M
+B = S / pH1 – pH0

Xujayra ichida ta’sir ko‘rsatadigan bufer sistema asosan bu:


+fosfatli
ammiakli
gidrokarbonatli
atsetatli
oksilli

Organizmning barcha a’zolarida ta’sir ko‘rsatuvchi bufer sistema bu:


fosfatli
ammiakli
gidrokarbonatli
atsetatli
+oksilli

Kasbiy kasaliklar katoriga kiruvchi kasallikni ko‘rsating:


flyuoroz
zob
karies
+antrakoz
stronsiyli raxit

“Vilson kasalligi” ning sababchisi ortiqcha:


Au
Ni
Ca
+Cu
Ag

Kompleks hosil qiluvchi bilan to‘gridan to‘gri bog’langan gurux nomi:


ichki sfera
+ligand
tashki sfera
kation
anion

Ligandlar sonining nomi:


valentlik
oksidlanish darajasi
+koordinatsion soni
elektrmanfiylik
atomga moyillik

Agar kompleks ion musbat zaryadlangan bo‘lsa, uning nomi:


anionli
+kationli
neytral
akvakompleks
atsidokompleks

Kationli komplekslarda ligandlar vazifasini o‘tashi mumkin bo‘lgan zarracha:


kislot koldigi
gidroksid guruxi
metall
+neytral kutbli molekula
metallmas

Kationli komplekslarda tashki sferani xosil kilishi mumkin bo‘lgan zarrachalar:


+kislota koldigi yoki gidroksid guruxi
metall
neytral kutbli zarracha
metallmas
ammoniy ioni

Agar kompleks ion manfiy bo‘lsa, bunday kompleksning nomi:


+anionli
kationli
neytral
akvakompleks
atsidokompleks

Komplesonometriyada ishchi eritma vazifasini o‘taydigan modda bu:


iod eritmasi
+Trilon B eritmasi
kuchli kislota
kuchli asos
kaliy permanganat

Kompleksonometriyada indikator sifatida ishlatiladigan moddaning nomi:


timolftalein
fenolftalein
metiloranj
metil kizil
+erioxrom kora

Neytrallash usulida ekvivalent nukta quyidagicha aniqlanadi:


cho‘kma tushishidan
cho‘kma rangi o‘zgarishidan
ishchi eritmaning rangi o‘zgarishidan
titrlash egri chizigining sinish nuktasidan
+indikatorning rangi o‘zgarishidan

Permanganatometriya usulida indikator vazifasini bajaruvchi modaa:


+ishchi eritma
metiloranj
metil kizil
fenolftalein
aniklanuvchi eritma

Kuyida keltirilgan kasalliklarda endemi kasallik turiga kiradigani:


alyuminoz
+stronsiyli raxit
berillioz
antrakoz
argiriya

Tashqi muxit bilan ham energiyasi, ham moddasi bilan almashinmaydigan sistemaning nomi:


gomogen sistema
geterogen sistema
ochik sistema
+ajratilgan sistema
yopik sistema

Na3[Co(NO2)6] , K2[CuCl4] komplekslari kiradigan komplekslar turi:


akvakomplekslar
+atsidokomplekslar
ichki komplekslar
kationli komplekslar
aralash komplekslar

Xlorofill kuyidagi komplekslar guruxiga kiradi:


aralash kompleks birikmalar
akvakomplekslar
aminokomplekslar
atsidokomplekslar
+ichkikompleks birikmalar

[Cu(NH3)4]SO4 , [Pt(NH3)2Cl2] komplekslarda kompleks ionlapHing zaryadlari teng:


4; 0
3; 0
+2; 0
2; +2
3; +2

Osmotik bosimni xisoblash uchun ishlatiladigan VantGoff formulasining ko‘rinishi:


Rosm=KRT
Rosm = C2RT
+Rosm=CRT
Rosm = iRT
Rosm =VRT

Alkalozda organizm a’zolarida pH quyidagi tarafga suriladi:


kislota xosil bo‘lishi
maxsulotlar xosil bo‘lishi
+asoslik ortishi
kislotalik ortishi
neytrallik ortishi

Atsidozda organizm a’zolarida pH quyidagi tarafga suriladi::


kislota hosil bo‘lishi
maxsulotlar hosil bo‘lishi
asoslik ortishi
+kislotalik ortishi
neytrallik ortishi

Potensiometrik titrlash usulida hajmni quyidagi kattalikga bogliqligi aniqlanadi:


+aniqlovchi va solishtirish elektrodlari potetsiallarining ayirmasiga
eritma va titrantlapHing elektr o‘tkazuvchanliklarining ayirmasiga
eritma va titrantlapHing karshiliklarining ayirmasiga
kuchlanishlar ayirmasiga
tok kuchining ayirmasiga

Indikator elektrodining potensiali kuyidagi kattalikka boglik:


+aniklanayotgan ionning faol konsentratsiyasiga
anion va kationlarning xarakatchanligiga
solishtirma karshilikning kattaligiga
anionlar va kationlarning konsentratsiyasiga
solishtirma elektr o‘tkazuvchanlikning kattaligiga

Redoks potensialni o‘lchashda ishlatilishi mumkin bo‘lgan elektrod:


vodorodli
+platinali
kumush xloridli
kalomelli
grafitli

Konduktometrik titrlashda ekvivalent nukta kuyidagi kattalik asosda topiladi:


eritmaning redoks potensiali
+eritmaning solishtirma elektro‘tkazuvchanligi
aniklanayotgan eritmaning pH kiymati
eritmadagi ionlar faolligi
aniklanayotgan eritmaning EYUK si

Solishtirma elektrodning potensiali:


eritmaning rangiga boglik
+anik va doimiy
tok kuchiga boglik
metall konsentratsiyasiga boglik
muxitning pH iga boglik
Elektrodlarni ta’riflovchi 2 ta javobni ko‘rsating:
+indikator va solishtiriluvchi turlarga bo‘linadi
+potensialalri o‘lchash uchun ishlatiladi
tok kuchini o‘lchash uchun ishlatiladi
kislotali va asosli turlarga bo‘linadi

Peters tenglamasining ma’nosi aks ettirilgan 2 ta javobni ko‘rsating:


+redoks potensialni moddaning oksidlangan va kaytarilgan shakllari konsentratsiyasiga boglikligini ko‘rsatadi
+sistemaning redoks potensialini xisoblash uchun ishlatiladi
elektrod potensialni xisoblash uchun ishlatiladi
potensialni metall konsentratsiyasiga boglikligini bildiradi

Eritmalarni ta’riflovchi 2 ta javobni ko‘rsating:


+ikki va undan ko‘p tarkibiy kismdan iborat
+gomogen sistema
faqat ikkita tarkibiy qismli bo‘lishi mumkin
doimiy tarkibga ega bo‘lishi kerak

Bufer eritmalar tarkibi bo‘yicha 2 turini ko‘rsating:


+Ko‘p asosli kislotaning ikki turdagi tuzi
Kuchsiz asos va kuchsiz kislota
Kuchli asos va kuchli kislota
+Kuchsiz asos va shu asosning kuchli kislota bilan tuzi

Sechenov konunining ta’rifiga mos keladigan 2 ta javobni ko‘rsating:


+gazlarning eruvchanligi eritmadagi erigan modda konsentratsiyasiga to‘gri proporsional
+gazlarni eritmadagi eruvchanligi toza erituvchidagi eruvchanligidan kamrok
moddalarning eritmadagi eruvchanligi konsentratsiyadan boglik emas
gazning suyuklikdagi eruvchanligi gazning parsial bosimiga to‘gri proporsional

Eritmaning osmotik bosimi boglik bo‘lgan 2 ta omilni ko‘rsating:


+eritma konsentratsiyasi
+temperatura
bosim
erituvchining xajmi

VantGoff konunida ko‘rsatilgan 2 ta bog’liqlikni ko‘rsating:


+osmotik bosimni eritma konsentratsiyasiga
+osmotik bosimni temperaturaga
osmotik bosimni idish xajmiga
osmotik bosimni membrananing qalinligiga

Gazlarni suyuklikda eruvchanligini ta’riflash uchun ishlatiladigan 2 ta konunni ko‘rsating:


+Genri
+Sechenov
RaulGibbs
Gibbs

Bufer sigimini xisoblash uchun kerak bo‘ladigan 2 ta omilni ko‘rsating:


+ko‘shilayotgan kislota yoki asosning ekvivalent mikdori
+kislota ko‘shishdan oldingi i va ko‘shgandan keyingi pH qiymati
ko‘shilayotgan kislota yoki asosning massa ulushi
0,5 litr bufer eritma uchun xisoblanadi

Ligandi kislota tabiatga ega bulgan 2 ta kompleks birikmani ko‘rsating:


+xlorokomplekslar
+sianokomplekslar
gidroksokomplekslar
akvakompleks

Gazlarni suyuklikdagi eruvchanligi boglik bo‘lgan 3 ta omilni kursating:


disperslik darajasi
+erituvchining tabiati
+temperatura
elektrostatik tortishuv kuchlari
+gazning tabiati
ion kuchi

Gazlarni suyuqlikdagi eruvchanligini kamaytiruvchi 3 ta omilni ko‘rsating:


bosimni ortishi
+bosimni kamayishi
+begona moddalar mavjudligi
xaroratni pasayishi
+xaroratni ortishi
ionli bog xosil bo‘lishi

Kesson kasalligining 3 ta belgisini ko‘rsating


+YUkori bosimdan keskin normal bosimga o‘tganda kuzatiladi
+Konda azot to‘planib kolishi bilan boglik
+Azot pufakchalari tufayli kapillyarlar yorilishi yuz beradi
Past bosimdan keskin normal bosimga o‘tganda kuzatiladi
Konda kislorod to‘planib kolishi bilan boglik
Konda ortikcha kislota xosil bo‘lishi bilan boglik

Gemolizning 3 ta ta’rifini ko‘rsating:


+konga gipotonik eritma kuyilganda kuzatiladi
+tashkaridan xujayraga erituvchi molekulalari o‘tib ketadi
xujayra ichidagi osmotik bosim tashki bosimdan past bo‘ladi
konga gipertonik eritma kuyilganda kuzatiladi
+xujayra yorilib ketadi
xujayra ichidagi osmotik bosim tashki bosimga teng bo‘ladi

Plazmolizning 3 ta ta’rifini ko‘rsating:


xujayra ichidagi osmotik bosim tashki bosimdan yukori bo‘ladi
+xujayra ichidagi osmotik bosim tashki bosimdan past bo‘ladi
+suv molekulalari xujayra devoridan tashkariga o‘tib ketadi
konga gipotonik eritma kuyilganda kuzatiladi
+konga gipertonik eritma kuyilganda kuzatiladi
konga izotonik eritma kuyilganda kuzatiladi

3 xil termodinamik jarayonni ta’riflang:


izotermik – o‘zgaruvchan temperaturada boradi
+izobarik – o‘zgarmas bosimda boradi
+izoxorik – o‘zgarmas xajmda boradi
+izotermik – o‘zgarmas temperaturada boradi
izobarik – o‘zgaruvchan bosimda boradi
izotonik – o‘zgaruvchan xajmda boradi

Turli xil jarayonlar uchun Gibbs (DG) energiyasini ko‘rsating::


dG = 0 – o‘zo‘zidan bormaydigan jarayon
+dG = 0 – termodinamik muvozanat holati
+dG > 0 – o‘zo‘zidan bormaydigan jarayon
dG > 0 – o‘zo‘zidan boradigan jarayon
+dG < 0 o‘zo‘zidan boradigan jarayon
dG > 0 – termodinamik muvozanat holati

Ishchi eritmaning turi bo‘yicha titrimetrik analizning 3 ta usulini ko‘rsating:


+alkalimetriya
kompleksometriya
+permanganatometriya
cho‘ktirish
+atsidometrii
kalorimetriya

Neytrallash usulidagi indikatorlarni ta’riflovchi 3 ta xususiyatini ko‘rsating::


+kuchsiz organik kislota va asoslar
+muxit pH iga karab o‘z rangini o‘zgartiradi
+bir, ikki rangli bo‘ladi
kuchli organik kislota yoki asoslar
ular xam organik, xam anorganik bo‘ladi
neytral moddalar

KompleksonlapHing 3 ta xususiyatini ko‘rsating:


anorganik moddalar
+og’ir metallar ionlari bilan xelat xosil kiladi
+og’ir metall ionlari bilan zaxarlanganda ishlatiladi
+organik moddalar
og’ir metall ionlari bilan bog’langan kompleks hosil qiladi
metallorganik birikmalar

Uchta komplekson nomini ko‘rsating


+aminopolikarbon kislotalar
+etilendiamintetrasirka kislota
+etilendiamintetrasirka kislotaning ikki natriyli tuzi
ammoniy geksatsianokobaltat
natriy tetrarodanokobaltat
natriy sulfat

Doimiy qattiqlikka ega suvni 3 ta xususiyatini ko‘rsating:


+kalsiy va magniy xloridlari bo‘ladi
+kalsiy va magniy sulfatlari bo‘ladi
+natriy karbonat yordamida yo‘qotiladi
kalsiy karbonati bo‘ladi
magniy karbonati bo‘ladi
Trilon B qo‘shib yo‘qotiladi

Molekulalararo oksidlanishqaytarilish reaksiyalariga asoslangan 3 ta tajribani ko‘rsating:


+Mor tuzi tarkibida temir miqdorini aniklash
+Vodorod peroksid konsentratsiyasini aniklash
+oqma suvlarning oksidlanuvchanligini aniqlash
siydikda xloridlar konsentratsiyasini aniqlash
suvning qattiqligini aniqlash
suvli eritmada ammikning konsentratsiyasini aniqlash

Termodinamik sistemalarn 3 xilini nomlab, ta’riflang:


yopiq sistema fakat massasibilan almashinadi
+yopiq sistema fakat energiyasi bilan almashinadi
+ajratilgan sistema energiyasi bilan xam, massasi bilan xam almashinmaydi
ochiq sistema fakat massasi bilan almashinadi
+ochiq sistema ham massasi, ham energiyasi bilan almashinadi
yarim ochiq sistema qisman energiyasi bilan almashinadi

3 xil termodinamik jarayonni ta’riflang:


izotermik – o‘zgaruvchan temperaturada boradi
+izobarik – o‘zgarmas bosimda boradi
+izoxorik – o‘zgarmas xajmda boradi
+izotermik – o‘zgarmas temperaturada boradi
izobarik – o‘zgaruvchan bosimda boradi
izotonik – o‘zgaruvchan xajmda boradi

Kislotaasosli indikatorlapHing 4 turini ko‘rsating:


brilliant yashil
+metiloranj
+metil qizil
+fenolftalein
+lakmus
erioxrom qora
kaliy xromat
temirammoniyli achchiktosh

Bufer sigimini ta’riflash uchun 2 ta javobni ko‘rsating:


pH kiymatni o‘zgartirmasdan ko‘shilgan kislota yoki asos konsentratsiyasini ko‘rsatadi
+1 l bufer eritma uchun xisoblanadi
+Ko‘shilgan kislota yoki asosning mikdori mollarda ko‘rsatiladi
Foizlarda ko‘rsatiladi
Ma’lum massadagi bufer uchun xisoblanadi
Muxitning kislotaligini ko‘rsatadi
Ekvivalent nuktani ta’riflash uchun 4 ta javobni ko‘rsating:
+Titrlash oxirigi nuktasi
+Bu nuktada moddalar ekvivalent mikdorda reaksiyaga kirishadi
+Ekvivalentlar konuniga to‘gri keladigan titrlash nuktasi
+Bu nuktada indikator rangini o‘zgartiradi
Bu nuktada moddalar teng xajmda reaksiyaga kirishadi
Titrlashning o‘rta nuktasi
IndikatopHing parchalanish nuktasi
Barcha moddalapHing parchalanish nuktasi

Suvning kattikligini 4 ta javob bilan ta’riflang:


+1 litr suvdagi Sa va Mg tuzlarining milliekvivalenti
+Suvda kalsiy va magniy bikarbonatlari bo‘ladi
+Suvda Sa va Mg xloridlari bo‘ladi
+Suvda Sa va Mg sulfatlari bo‘ladi
Suvda kalsiy va magniyning nitratlari bo‘ladi
prisutstvuet trilon B
suvda bariy sulfat bo‘ladi
suvda bariy nitrat bo‘ladi

Xalkali kompleks birikmalapHing 4 tasini ko‘rsating


+mis glitserat
+ko‘rgoshin etilendiamintetraatsetat
+vismut aminopolikarbonat
+mis etilenglikolyat
mis tetrarodanokobaltat
mis sulfat
ko‘rgoshin geksanitritokobaltat
kaliy sulfat

Kompleks birikmalapHing 4 ta tarkibiy kismlarini ko‘rsating:


+ichki sfera
+tashki sfera
+kompleks xosil kiluvchi
+ligand
granula
komplekson
neytral sfera
mitsella

Kompleksning ichki sferasining ta’rifinai 4 ta javobda ko‘rsating:


+Markaziy atomi bor
+Ligand degan kismi bor
+zaryadi xam manfiy va xam musbat bo‘lishi mumkin
+umumiy zaryadi lagandlar va markaziy atom zaryadlarining yigindisiga teng
tarkibida ikkita bir zarracha tutadi
nomi mitsella deyiladi
nomi granula deyiladi
nomi neytral atom deyiladi

Kompleks xosil kiluvchining 3 ta o‘ziga xosliliklarini ko‘rsating:


+metall
+ko‘pincha delement
selement va pelement bo‘ladi
+ko‘pincha koordinatsion soni 2, 4, 6 bo‘ladi
ko‘pincha metallmas bo‘ladi
granula bo‘ladi
mitsella bo‘ladi
komplekson bo‘ladi

Ligand tabiati bo‘yicha komplekslapHing 4 turini ko‘rsating:


+ammiakatlar
+akvakomplekslar
+atsidokomplekslar
+gidroksokomplekslar
ferratlar
kompleksonlar
mitsellalar
granulalar

Ishchi eritma tabiatiga ko‘ra xajmiy analizning 4 ta usulini ko‘rsating:


+alkalimetriya
+permanganatometriya
+xromatometriya
+atsidimetriya
cho‘ktirish
kompleksonometriya
konduktometriya

Potensiallar ayirmasiga teng bo‘lgan kattalikning nomi:


kuchlanish
+elektr yurituvchi kuch
kimyoviy energiya
yadro ichi energiyasi
induksiya

Elektrkimyoviy potensialni hisoblash formulasining muallifi:


Vant-Goff
Guldberg-Vaage
+Nernst
Nyuton
Eynshteyn

Fe+3/Fe+2 redoks sistemasi uchun elektrkimyoviy potensialni ilk bor hisoblab topgan olim:


Vant-Goff
Nernst
+Peters
Uotson
Feldman

Standart redoks potensialning qiymati bo‘yicha sistemaning quyidagi xususiyatini oldindan aytib berish mumkin:


maxsulotlar xosil bo‘lishini
moddalarning parchalanishini
sistemanining pHini
+redoks jarayonning yo‘nalishini
potensialning zaryadini

Amalda solishtirma elektr o‘tkazuvchanlikni topish uchun ma’lum bo‘lishi kerak bo‘lgan kattaliklar:


+qarshilik va idish doimiysi
kuchlanish va o‘tkazuvchining uzunligi
tok kuchi
o‘tkazuvchining tabiati va kuchlanish
potensial qiymati

Kolraush qonuni bo‘yicha aniqlanadigan kattalik:


cheksiz solishtirma elektro‘tkazuvchanlik
boshlang‘ich molyar elektr o‘tkazuvchanlik
dissotsiatsiya darajasi
dissotsiatsii konstantasi
+cheksiz molyar elektr o‘tkazuvchanlik

Konduktometriya usulida fizikkimyoviy omillapHi aniqlash asosida yotgan kattalik:


tok kuchi
potensial
kuchlanish
+elektr o‘tkazuvchanlik
EYUK

Potensiometrik egri chizig‘i quyidagi bog‘liq asosida tuziladi:


Tok kuchini konsentratsiyadan
Kuchlanishni eritma hajmidan
+EYUK ni titrant hajmidan
potensialni titrant massasidan
elektr o‘tkazuvchanlikni titrant hajmidan

Potensiometrik titrlashda eritmalar konsentratsiyasini aniqlashda o‘lchanishi kerak bo‘lgan kattalik:


+eritmaning pH
potensiallar
qarshilik
tok miqdori
tok kuchi

Genri qonuni gazlar eruvchanligini quyidagi kattalikka bog‘liqligini beradi:


temperatura
+bosim
moddalar tabiati
begona moddalar mavjudligi
vodorod ko‘rsatkichi

Sechenov qonunida gazlapHing eruvchanligi quyidagi omilga bog‘liqligi aks ettirilgan:


temperatura
bosim
moddalar tabiati
+begona moddalar mavjudligi
vodorodnogo pokazatelya

VantGoff qonunida osmotik bosimni quyidagi omilga bog‘liqligi aks ettirilgan:


bosim
moddalar tabiati
+moddalar konsentratsiyasi
begona moddalar mavjudligi
vodorod ko‘rsatkichi

Massasi


kompleks xosil qilish
uchuvchanlik
cho‘kmaga tushish
kislotalik yoki asoslik
qutbli erituvchida eruvchanlik

Indikator fenolftaleinning o‘tish intervali:


3,14,4
58
+810
4,46,2
2,23,4

Indikator metiloranjning o‘tish intervali:


+3,14,4
58
810
4,46,2
2,23,4

Indikator lakmusning o‘tish intervali:


3,14,4
+58
810
4,46,2
2,23,4

Indikator metil qizilning o‘tish intervali:


3,14,4
58
810
+4,46,2
2,23,4

Alkalimetriya usuli bilan titrlashda ekvivalent nuqtada muxit bo‘lishi kerak:


kislotali
neytral
+ishqoriy
tuzli
aralash

Atsidimetriya usuli bilan titrlashda ekvivalent nuqtada muxit bo‘lishi kerak::


+kislotali
neytral
ishqoriy
tuzli
aralash

Eritmaning titri quyidagi bog‘liqlikni ko‘rsatadi:


1 litr eritmadagi modda miqdori
1 litr eritmadagi moddaning ekvivalent miqdori
1 kilogramm eritmadagi moddaning grammdagi miqdori
1000 mg erituvchidagi modda miqdori
+1 millilitr eritmadagi moddaning grammdagi miqdori

Kislotaasosli indikatorlapHing ta’sir etish prinsipini asosida quyidagi holat yotadi:


e.n.da ular parchalanadi
e.n.da ulapHing molekulalari parchalanib ionlari xosil bo‘ladi
+e.n.da ulapHing molekulalari bir rangda ionlari boshqa rangda bo‘ladi
e.n.da ular uchib ketadi
e.n.da ular tuzning rangiga kiradi

Permanganatometriyada Mor tuzi tarkibidagi temir miqdorini aniqlashda e.n.da eritmaning rangi o‘zgaradi:


qizildan sariqgacha
rangsizdan ko‘kkacha
+rangsizdan binafshagacha
binafshadan rangsizgacha
sariqdan pushtigacha

Xelatoterapiyada organizmdan vismut ionlarini chiqarib yuborish uchun ishlatiladigan modda:


komplekson I
erioxrom qora
timolftalein
+trilon B
etilenglikol

Urov kasalligining yana bir nomi::


magniyli raxit
+stronsiyli raxit
kalsiiyli raxit
osteoxandroz
osteoparoz

Kompleksonometriya usuli bilan suv qattiqligini aniqlashda muxit bo‘lishi kerak::


neytral
kislotali
+ishqoriy
kuchsiz kislotali
tuzli

Kompleksonometriyada suv qattiqligini aniqlashda ishqoriy muxitni yaratib berish uchun ishlatiladigan bufer sistema:


+ammiakli
bikarbonatlio
fosfatli
atsetatli
aminokislotali

CI2 + H2O HCI + HCIO reaksiyaning qaysi turiga kiradi:


+Disproporsiyalanish
Molekulalararo
Ichki molekulyar
Sinproporsiyalanish
Konproporsiyalanish

2HgO 2Hg + O2 reaksiyaning qaysi turiga kiradi:


Molekulalararo
+Ichki molekulyar
Sinproporsiyalanish
Disproporsialanish
Konproporsiyalanish

PCl5 PCl3 + Cl2 reaksiyaning qaysi turiga kiradi:


Moekulalararo
+Ichkimolekular
Sinproporsialanish
Disproporsialanish
Konproporsiyalanish

2NO2 + H2O HNO3+ HNO2 reaksiyaning qaysi turiga kiradi:


+Disproporsialanish
Molekulalararo
Ichkimolekular
Sinproporsialanish
Konproporsiyalanish

MnCI4 MnCI2 +CI2 reaksiyaning qaysi turiga kiradi:


+Ichkimolekular
Molekulalararo
Sinproporsialanish
disproporsialanish
Konproporsiyalanish

3NaOCI NaCIO3 + 2NaCI reaksiyaning qaysi turiga kiradi:


Molekulalararo
Ichkimolekular
+Disproporsialanish
Sinproporsialanish
Konproporsiyalanish

2Ca +O2 2CaO reaksiyaning qaysi turiga kiradi:


+Molekulalararo
Ichkimolekular
Disproporsialanish
Sinproporsialanish
Konproporsiyalanish

Ca + CuSO4 Cu + CaSO4 reaksiyaning qaysi turiga kiradi:


+Molekulalararo
Ichkimolekular
Disproporsialanish
Sinproporsialanish
Konproporsiyalanish

2Ag2O O2 + 4Ag reaksiyaning qaysi turiga kiradi


+Ichkimolekular
Molekulalararo
Sinproporsialanish
Disproporsiatsialanish
Konproporsiyalanish

O‘zo‘zidan boradigan jarayonda:


+Entropiya ortadi va entalpiya kamayadi
Entropiya kamayadi va energiya ortadi
Entropiya va entalpiya o‘zgarmaydi
Entalpii ortadai va entropiya kamayadi
Entalpiya va entropiya bir biriga teng bo‘ladi

Termodinamik sistemaning qaysi holatiga Gibbs energiyasining nolga tengligi to‘g‘ri keladi:


+Termodinamik muvozanatga
Muvozanatning o‘zo‘zidan bormaslik jarayon tomoniga siljishiga
Muvozanatning o‘zo‘zidan borish jarayon tomoniga siljishiga
Termodinamik jarayon to‘xtashiga
Termodinamik jarayonni jadallashib ketishiga

Ekvivalentlar qonuniga binoan:


Teng molyarli eritmalar teng hajmda ta’sirlashadi
Massalari teng eritmalar ekvivalent nisbatda ta’sirlashadi
Teng molyallik eritmalar teng hajmda ta’sirlashadi
+Teng normallik eritmalar teng hajmda ta’sirlashadi
Hajmlari teng eritmalar ekvivalent nisbatda ta’sirlashadi

Alkalimetriyada ishlatiladigan indikator:


+Fenolftalein
Metiloranj
Lakmus
Ishchi eritma indikatorlik qiladi
Metil qizili

Asidimetriyada ishlatiladigan indikator:


Fenolftalein
+Metiloranj
Lakmus
Ishchi eritma indikatorlik qiladi
Timolftalein

Oksidimetriyada ishlatiladigan indikator:


fenolftalein
+ishchi eritma indikatorlik qiladi
metiloranj
lakmus
kaliy alyuminiyli achchiqtosh

Xlorid kislota konsentrasiyasini aniqlashda ishlatiladigan titrimetriya usuli:


+Alkalimetriya
Oksidimetriya
Cho‘ktirish
Asidimetriya
Xromatometriya

Natriy karbonat konsentrasiyasini aniqlashda ishlatiladigan titrimetriya usuli:


Oksidimetriya
Cho‘ktirish
+Asidimetriya
Alkalimetriya
Xromatometriya

Ammiak konsentrasiyasini aniqlashda ishlatiladigan titrimetriya usuli:


Oksidimetriya
Cho‘ktirish
Alkalimetriya
+Asidimetriya
Xromatometriya

Qaysi zarrachalar odatda ligand bo’la olmaydi:


Qutbli molekulalar
Neytral molekular
Anionlar
+Kationlar
Metallmaslar

Elektrkimyo bu fizikkimyoning bir qismi bo‘lib, unda energiya turlarining bir biriga o‘tishi o‘rganiladi, aniqrog‘i:


Kimyoviy energiya va yadro energiyalarini birbiriga o‘tishi
Elektr va fizikaviy energiyalapHi birbiriga o‘tishi
Fizikaviy va kimyoviy energiyalapHi birbiriga o‘tishi
+Kimyoviy va elektr energiyalapHi birbiriga o‘tishi
Energiyaning barcha turlarini birbiriga o‘tishi

Eritma suyultirilganda molyar elektro‘tkazuvchanlik:


Nolga intiladi
Kamayadi
O‘zgarmaydi
+Ortadi
Avval kamayadi, keyin ortadi

Ionlar xarakatchanligi – bu ionlapHi bir turiga to‘g‘ri keladigan:


Erivchanlik qismi
Solishtirma elektro‘tkazuvchanlik qismi
+Molyar elektro‘tkazuvchanlik qismi
Solishtirma qarshilik qismi
Qarshilik qismi

Eritmaning cheksiz suyultirgandagi molyar elektro‘tkazuvchanligi bu:


Kationlar xarakatchanligi
Anionlar xarakatchanligi
+Kationlar va anionlar xarakatchanliklari yig‘inidisi
Kationlar va anionlar xarakatchanliklari ayirmasi
Kationlar va anionlar xarakatchanliklari ko‘paytmasi

Ionlar xarakatchanliklarining o‘lchov birligi:


Mol/l∙s
Om
M/s
+Molyar elektro‘tkazuvchanlik birligi
Solishtirma elektro‘tkazuvchanlik birligi

Konduktometrik titrlash, titrlash davomida quyidagi kattalikning keskin o‘zgarishiga asoslangan:


Qarshilik
+Solishtirma elektro‘tkazuvchanglik
Molyar elektro‘tkazuvchanlik
Elektrkimyoviy potensial
Oksidlanishqaytarilish potensiali

Ikki xil metall chegarasida xosil bo‘ladigan potensiallar ayirmasining nomi:


Oksidlanishqaytarilish potensiali
Diffuziya potensiali
Elektrod potensial
+Kontakt potensiali
Membrana potensiali

Bir elektrolitning ikki xil konsentratsiyali eritmalari orasida xosil bo‘ladigan potensiallar ayirmasining nomi:


Oksidlanishqaytarilish potensiali
+Diffuziya potensiali
Elektrod potensial
Kontakt potensiali
Membrana potensiali

Metall va eritma chegarasida xosil bo‘ladigan potensial nomi:


Oksidlanishqaytarilish potensiali
Diffuziya potensiali
+Elektrod potensial
Kontakt potensiali
Membrana potensiali

Kimyoviy jihatdan aktiv metallar o‘z tuzi eritmasiga tushirilganda quyidagicha zaryadlanadi:


Qisman manfiy
Musbat
+Manfiy
neytral
Qisman musbat

Kimyoviy jihatdan passiv metallar o‘z tuzi eritmasiga tushirilganda quyidagicha zaryadlanadi:


Qisman manfiy
+Musbat
Manfiy
neytral
Qisman musbat

Eng tez harakatlanuvchi ikkita ion bu:


Kaliy va sulfat
Vodorod va natriy
+Vodorod va gidroksid
Natriy va xlor
Vodorod va xlor

Modda almashinuvining turli bosqichlarida oksidlanishqaytarilish potensiallarining ayirmasi quyidagi kattalikning manbasi hisoblanadi:


Neytronlar
+Energiya
Elektronlar
Kationlar
Anionlar

β+ zarrachalar ajralishi bilan boradigan jarayonning nomi:


+Pozitron emissiyasi
Elektron emissiyasi
Transemissiya
Tabiiy radioaktivlik
Translokatsiya

EritmalapHi ta’riflovchi 3 ta tõğri javobni kõrsating


geterogen sistema
+ikki va undan kõp tarkibiy qismlardan iborat
tarkibiy qismlari õzaro kimyoviy ta’sirlashmaydi
+õzgaruvchan tarkibga ega bõladi
kat’iy doimiy tarkibga ega bõlishi kerak
+gomogen sistema

GazlapHi suyuqlikda eruvchanligi qanday 3 omilga boğliqligini kõrsating


+gazning tabiati
+bosim va xaroratga
elektrostatik tortishish kuchlariga
disperslik darajasiga
erituvchining hajmiga
+erituvchining tabiatiga

Berilgan javoblapHing qaysi bir 3 tasida eritma uning tarkibiy qismlari o’zaro kimyoviy birikishi natijasida xosil bõladi


+suvda ammiak
kumushda oltin
+suvda oltingugrt (IV) oksid
suvda kislorod
suvda azot
+suvda karbonat angidrid
Titrlash asosida yetgan reaktsiya turiga kõra hajmiy taxlilning 3ta usulini kõrsating?
+neytrallanish
+oksidimetriya
+kompleksonometriya
permanganatometriya
xromatometriya
alkalimetriya

Ishchi eritma nomiga kõra hajmiy taxlilning 3ta usulini kõrsating?


+alkalimetriya
+xromatometriya
+argentometriya
neytrallanish
chõktirish
oksidimetriya

Neytrallash usulini bajarish uchun qanday 3 ta qoidaga amal qilish kerak?


+ishchi eritma kuchli kislota yoki asos bõlishi shart
+Tuzning gidrolizi natijasida qanday muxit xosil bõlishini e’tiborga olish
+tõğri tanlangan indiqatopHi qõllash
ishchi eritma kuchsiz kislota yoki asos bõlishi shart
boshlangich moddalapHing muxitini bilish
massalar saqlanish qonuniga rioya qilish

Neytrallanish usulida ishlatish mumkin bõlgan 3ta ishchi eritmalapHi tanlang?


+xlorid kislota
+kaliy gidroksid
+natriy gidroksid
sirka kislota
karbonat kislota
magniy gidroksid

Neytrallanish usulida qõllanadigan 3ta indiqatopHi kõrsating?


Lakmus
+metiloranj
+metil qizil
+fenolftalein
alizarin
inligokarmin

.Indiqatorlarga ta’rif beruvchi 3ta javobni kõrsating


+kuchsiz Organik kislota yoki asos
+bir yoki ikki rangli bõladi
+molekulalari bir rangga, ionlari boshqa bir rangga ega yoki rangsiz bõladi
kuchli organik kislota yoki asos
xam organik xam noorganik bõlishi mumkin
uz rangini Faqat kislotali muxitda õzgartiradi

Indiqator tanlash qoidasini aks ettiruvchi 3ta javobni tanlang


+neytrallash reaktsiyasini yozish
+gidroliz tenglamasini yozib ekvivalent nuqtadagi muxitni aniqlash
+ekvivalent nuqtadagi pHga mos õtish intervallic indiqatopHi tanlash
kislotani dissotsiyalanish mahsulotlarini tahlil qilish
asosni dissotsiyalanish mahsulotlarini tahlil qilish
eritmani maqul rangga bõyaydigan indiqatopHi tanlash

Fenolftalein indiqatorini ta’riflovchi 3ta javobni tanlang


+õtish intervali pH = 810
+bir rangli, ishqoriy muxitda binafsha rang
+neytral va kislotali muxitda rangsiz
ikki rangli, ishqoriy muxitda sariq
õtish intervali pH = 3,14,4
neytral va kislotali muxitdapushti

Metiloranj indiqatorini ta’riflovchi 3ta javobni tanlang


+õtish intervali pH = 3,14,4
+kisatali muxit
+ishqoriy muxitda sariq
õtish intervali pH = 810
bir rangli
kislotali muxitdarangsiz

Suvning ionli kõpaytmasi, vodorod kõrsatkichi va gidroksid kõrsatkichi tenglamalari tõğri kõrsatilgan 3 ta javobni kõrsating


+[H+] [OH] = 1014 mol/l
pOH = lg [OH]
+pOH = lg [OH]
pH • pOH = 14
[H+] + [OH] = 1014 mol/l
+pH + pOH = 14

EritmalapHing 3 ta agregat holatini kõrsating


+gazsimon
aralashgan
geterogen
+suyuk
gomogen
+qattiq

Eritmaning molyar konsentratsiyasi qanday 3 ta omilga boğliqligini kõrsating


bosim
+ erigan modda massasi
xarorat
+eritmaning hajmi
eritmaning massasi
+erigan moddaning moleklyar massasi

Eritmaning molyal konsentratsiyasi qanday 3 ta omilga boğliqligini kõrsating


+erigan moddaning massasi
eritmaning hajmi
+ erigan moddaning molekulyar massasi
+eritmaning massasi
xarorat moddaning ekvivalent massasi

Eritmaning ekvimolyar konsentratsiyasi qanday 3 ta omilga boğliqligini kõrsating


+erigan moddaning massasi
+moddaning ekvivalent molyar massasi
moddaning molekulyar massasi
eritmaning massasi
+ eritmaning hajmi
erigan moddaning hajmi

Eritmaning titri nima ekanligini tõğri tushintiruvchi 3 ta javobni kõrsating


erigan moddaning hajmiga boğliq
+erigan moddaning massasiga boğliq
eritmaning massasiga boğliq
erigan moddaning grammdagi miqdorini kõrsatadi
+ eritmaning hajmiga boğliq
+1 ml eritmada necha gramm modda borligini kõrsatadi

GazlapHi suyuqlikda erishini kamaytiruvchi 3 ta omilni kõrsating


xarorat pasayishi
+aralashmalar (elektrolit va noelektrolit) mavjudligi
+ xarorat ortishi
bosim ortishi
+ bosim pasayishi
konsentratsiyaning ortishi
Osmotik bosim qiymati qanday 3 ta omilga boğliq ekanligini kõrsating
idish kattaligiga
eritmani hajmiga
erituvchi miqdoriga
tashqi bosimga
+ xaroratga
+ erigan modda miqdoriga

VantGoff qonuni qanday 3 ta boğliqliklapHi kõrsatadi?


gazlar eruvchanligini konsentratsiyaga
gazlapHing suyuqlikdagi eruvchanligini xaroratga
+osmotik bosimni xaroratga
+osmotik bosimni eritma hajmiga
+osmotik bosimni erigan modda miqdoriga
gazlapHing suyuqlikdagi eruvchanligini tashqi bosimga

VantGoff qonunini ta’rifiga tõğri keluvchi 3 ta javobni kõrsating


+osmotik bosim qiymatini beradi
osmotik bosim qiymati berilgan modda gaz holatda bõlib, eritma egallagan hajmni +egallaganda kõrsatishi mumkin bõlgan bosimga teng bõladi
osmotik bosim bu suyuqlikning idish devorlariga kõrsatadigan bosimidir
gazlapHing suvdagi eruvchanligini aniqlab beradi
elektrolitlar eritmalarining osmotik bosimi noelektrolitlapHikidan kichiqrok
+ elektrolitlar eritmalarining osmotik bosimi noelektrolitlapHikidan kattaroq

Izotonik, gipotonik va gipertonik eritmalar ta’rifi tõğri kõrsatilgan 3 ta javobni kõrsating


gipertonikning osmotik bosimi standartnikidan past bõladi
+gipotonikning osmotik bosimi standartnikidan pastroq bõladi
gipotonikning osmotik bosimi standartnikidek bõladi
izotonikning osmotik bosimi standartnikidan yuqoriroq bõladi
+ gipertonikning osmotik bosimi standartnikidan yuqoriroq bõladi
+ izotonikning osmotik bosimi standart eritmanikiga teng bõladi

Izotonik koeffitsiyent ta’rifini tõğri beruvchi 3 ta javob kõrsating


õlchangan osmotik bosim hisoblangan osmotik bosimdan necha barobar ortiq ekanligini kõrsatadi
elektrolitlar uchun u 1 ga teng
+hisoblangan osmotik bosim õlchangan osmotik bosimdan necha barobar yuqoriroq ekanligini kõrsatadi
noelektrolitlar uchun u 1 dan katta
+ noelektrolitlar uchun u 1 ga teng
+elektrolitlar uchun u 1 dan katta
Ekvivalentlik qonunining tõğri ta’rifi keltirilgan 3 ta javobni kõrsatingteng +normallikga ega bõlgan ikkita eritma teng hajmda reaktsiyaga kirishadi
ik ki eritma normalliklarining nisbati ulapHing hajmlari nisbatiga teskari proporsional +turli konsentratsiyali eritmalapHing birining normalligini hajmga kõpaytmasi ikkinchisining normaligini hajmiga bõlgan kõpaytmasiga teng
teng molyarlikga ega bõlgan eritmalar teng hajmda reaktsiyaga kirishadi
+ikki eritma normalliklarining nisbati ulapHing hajmlari nisbatiga tõğri proporsional
bir eritma normalligining shu eritma hajmiga kõpaytmasi doimiy son bõladi

Oksidimetriya usulining 3ta turini kõrsating


+permanganatometriya
+ xromatometriya
+ iodometriya
alkalimetriya
atsidimetriya
argentometriya

Oksidlanishqaytarilish reaktsiyalarining 3 turini kõrsating


atomlar yoki molekulalararo
+ ichki molekulyar
+disproporsiyalanish
almashinish
parchalanish
termokimyoviy

Oksidlanishqaytarilish reaktsiyalariga tõğri ta’rif berilgan 3ta javobni kõrsating


molekulalararo reaktsiyada oksidlovchi va qaytaruvchi turli molekulalarda bõladi
+ichkimolekulyar reaktsiyalarda oksidlovchi va qaytaruvchi bir molekulaning o’zida bõladi
+disproporsiyalanish reaktsiyasida bir elementning õzi xam oksidlanadi va xam qaytariladi
molekulalararo reaktsiyada bir elementning uzi xam oksidlovchi va xam qaytaruvchi bõladi
ichkimolekulyar reaktsiyada oksidlovchi va qaytaruvchi turli molekulalarda bõladidisproporsiyalanish reaktsiyasida oksidlovchi va qaytaruvchi bir molekula ichida bõladi

Oksidlovchi va qaytaruvchi ekvivalenti tõğri ta’riflangan uchta javobni kõrsating


+oksidlovchining ekvivalenti uning molekulyar massasini qabul qilingan elektronlar soniga bõlgan nisbatiga teng
+qaytaruvchining ekvivalenti uning molekulyar massasini bergan elektronlar soniga bõlgan nisbatiga teng
+oksidlovchi va qaytaruvchining ekvivaleti E=M/N formula yordamida hisoblanadi
aniqlanadi
qaytaruvchining ekvivalenti uning molek.massasini qabul qilgan elektronlari soniga bõlib aniqlanadi
oksidlovchi va qaytaruvchining ekvivalenti bir ogirlik qism vodoroΔGa nisbatan aniqlanadi

Oksidimetriyada indiqatorlik vazifasini õtaydigan 3 ta Birikmani kõrsating


+kraxmal – iodometriyada
+kaliy permanganat – permanganatometriyada
+kaliy bixromat – xromatometriyada
natriy sulfat iodometriyada
kraxmal xromatometriyada
temir sulfat – permanganatometriyada

Organizmda muxum rol uynaydigan va tarkibida VIIIB gurux elementlarini saqlovchi 3 ta kompleks Birikmani toping


+Gemoglobin
+Siankobolamin
+Ferritin
xlorofill
porfirin
tiamin

3 ta komplekson nomlarini kõrsating


+Aminopolikarbon kislotalar
+Etilen diamintetrasirka kislota
+Etilendiamintetrasirka kislotaning ikki natriyli tuzi
ammoniy geksatsianokobaltat
natriy geksarodanokobaltat
kaliy geksatsianoferrat

Suvning qattiqligini aniqlashda ishlatiladigan 3 ta reaktivni kõrsating


+indiqator erioxrom qora
+ammiakli bufer eritma (pH=10)
+ishchi eritma trilon B
ishchi eritma erioxrom qora
ishchi eritma temir kompleksi
fosfatli bufer eritma (pH=5)

Suvning vaqtincha qattiqligini ta’riflovchi 3 ta tõğri javobni kõrsating


+kaltsiy bikarbonatning mavjudligi
+magniy bikarbonatning mavjudligi
+suvni qaynatish bilan yo’qotiladi
magniy xloridning mavjudligi
kaltsiy xloridning mavjudligi
kimyoviy reaktivlar qo’shish bilan yo’qotiladi

Suvning doimiy qattiqligini ta’riflovchi 3 ta javobni kõrsating


+kaltsiy va magniy xloridlarining mavjudligi
+natriy karbonat qo’shish bilan yo’qotiladi
+kaltsiy va magniylapHing sulfatlari mavjudligi
kaltsiy karbonatning mavjudligi
magniy karbonatning mavjudligi
suvni qaynatish bilan yo’qotiladi

Kompleksonometriya usuli bilan suvning umumiy qattiqligini aniqlash jarayonini aks ettiruvchi 3 ta javobning tanlang


+50 ml vodoprovod suvi taxlil qilinadi
+erioxrom qora qo’shilsa eritma vinoqizil rangga õtadi
+trilon B bilan ko’k ranggacha titrlanadi
50 ml distillangan suv taxlil qilinadi
indiqator qo’shilganda eritma ko’k rangga õtadi trilon B bilan qizil ranggacha titrlanadi

Asosiy termodinamik omillarining 3 tasini kõrsating


+hajm
+bosim
+xarorat
entalpiya
ichki energiya
entropiya

Umumiy termodinamik omillapHing 3 tasini kõrsatingEntalpiya


+Entropiya
+Ichki energiya
hajm
bosim
xarorat
Termodinamikaning 1 qonunini tõğri ta’riflovchi 3 ta javobni kõrsating
+sistemaning ichki energiyasining o’zgarishi faqat tashqaridan issiqlik yoki ish sifatida energiyani keltirish +(chiqarib turish) hisobiga amalga oshadi
+energiya yo’qdan bor bo’lmaydi va bordan yo’q bo’lmaydi, faqat bir turidan ikkinchi turiga ekvivalent miqdorda o’tadi
+yopiq sistemalapHing energiyasi doimiy bõladi
ichki energiyaning o’zgarishi entropiyaning o’zgarishiga teng
ichki energiyaning o’zgarishi entalpiyaning o’zgarishiga teng
ochiq sistemalapHing energiyasi doimiy bõladi

Reaksiyaning issiqlik effekti qanday 3 ta kattaliklar bilan belgilanadi?


+reaktsiyada ajrab chiqgan energiya miqdori bilan
+reaktsiyada yutilgan energiya miqdori bilan
+entalpiyaning o’zgarishi bilan
ichki energiyaning o’zgarishi bilan
entropiyaning o’zgarishi bilan
xaroratning o’zgarishi bilan

Ketmaket tartibda: birinchisitermodinamikaning 1chi qonuniga, ikkinchisidoimiy hajmdagi issiqlik effektiga, uchinchisidoimiy bosimdagi issiqlik effektiga tõğri keladigan 3 ta matematik ifodani kõrsating


+Q=ΔU+A
+QV=+ΔU
+QP=ΔH
QV=ΔS/T
QP=ΔS•T
Q=dU+ΔH

Xosil bõlish issiqligini ta’rifini beruvchi 3 ta javobni kõrsating


+oddiy moddalardan xosil bõlgan murakkab moddalar uchun hisoblanadi
+1 mol xosil bõlgan modda uchun hisoblanadi
+xam manfiy, xam musbat bõlishi mumkin
xam oddiy, xam murakkab modda uchun hisoblanadi
reaktsiyada xosil bõlgan moddaning bopyuk miqdori uchun hisoblanadi
faqat musbat bõlishi mumkin

Neytrallash issiqligini ta’riflovchi 3 ta tõğri javobni kõrsating


+H+ va OH ionlaridan suv xosil bõlish reaktsiyasi uchun hisoblanadi
+1 mol suv xosil bõlishi uchun hisoblanadi
+faqat musbat bõlishi mumkin
vodorod va kislorod molekulalaridan suv xosil bõlish reaktsiyasi uchun hisoblanadi
suvning qanday bõlmasin miqdori xosil bõlish reaktsiyasi uchun hisoblanadi
xam musbat, xam manfiy bõlishi mumkin

Parchalanish issiqligini ta’riflovchi 3 ta tõğri javobni kõrsating


+murakkab moddani odiylarga parchalanishi reaktsiyasi uchun hisoblanadi
+1 mol murakkab modda parchalanishi uchun hisoblanadi
+xam musbat,xam manfiy bõlishi mumkin
oddiy moddani suyuqlanish reaktsiyasi uchun hisoblanadi
moddaning qancha bõlmasin miqdori parchalanishi uchun hisoblanadi
faqat manfiy bõlishi mumkin

Erish issiqligini ta’riflovchi 3 ta javobni kõrsating


molekulalari to’liq solvatlanishi uchun zarur bõlgan miqdordagi erituvchida +moddaning erish reaktsiyasi uchun hisoblanadi
+eriyotgan moddaning 1 moli uchun hisoblanadi
+xam manfiy, xam musbat bõlishi mumkin
1 l erituvchida erigan modda uchun hisoblanadi
eriyotgan moddaning har qanday miqdori uchun hisoblanadi
faqat musbat bõlishi mumkin

Gess qonunining 3 ta xulosasiga mos 3 ta formulani kõrsating


+2xulosa: Qrya = ∑Qx.b.maxC. ∑Qx.b.dastl.
+1xulosa: Qparch. = Qx.b.
3xulosa: Qrya = ∑Qenish dastl. ∑Qenish maxC.
1xulosa: Qparch.+ Qx.b.= 1
2xulosa: Qrya = ∑Qx.b.dast. ∑Qx.b.maxC.
+3xulosa: Qrya = ∑Qenish maxC. ∑Qenish dastl.
Yüklə 167 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin