Ən istilik vermənin əsas yolları?Yüklə 77,54 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.01.2017
ölçüsü77,54 Kb.

s

sual


1

Orqanizmd

ən istilik vermənin əsas yolları? 

2

Atmosfer təzyiqinin ölçü vahidi? 

3

Methemoqlobinemiyanı hansı birləşmələr törədir? 4

Normal temperatur şəraitində orta çəkiyə malik insanın gündəlik fizioloji su 

norması? 

5

Ətraf mühitin təbii elementlərini ayırd edin? 6

Antropogen t

əsir anlayışının mahiyyəti? 

7

İfrat cod su nədir? 8

İnsan sağlamlığının pozulmasına səbəb olan hərəkətverici qüvvələr? 

9

Ultrab


ənövşəyi şüaların bakterisid effekti törədən sahəsi? 

10

Aerob infeksiya törədicilərini müəyyən edin: 1-dizenteriya çöpləri,2-qazlı 

qanqrena tör

ədiciləri,3-brüselloz törədiciləri,4-botulizm törədiciləri? 

11

Orqanizmin meteotrop reaksiyaları? 12

İçməli sularda xloridlərin gigiyenik norması? 

13

"Biokimy


əvi əyalətlər" terminin müəllifi? 

14

Yer kürəsinin su ehtiyatlarının toplandığı hidrosferdə içməli su 

ehtiyatlarının xüsusi çəkisi? 

15

Hansı elementin konsentrasiyası yüksək olan sulardan içildikdə orqanizmd

ə osteoskleroz,onurğa sütununun deformasiyası və sinir 

sistemind

ə pozğunluqlar yaradır? 

16

Torpağın əmələ gəlməsinə təsir edən təbii amillərin düzgün variantı? 17

1 qr t


ər buxarlandıqda orqanizmdən nə qədər istilik ayrılır? 

18

Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında içməli suyun keyfiyyətini normalaşdıran 

əsas sənəd? 

19

Biogeokimyəvi əyalət anlayışının mahiyyəti? 

20

Endemik zobun yaranma səbəbləri? 

21

Orqan və toxumalarda suyun tərkibinin düzgün variantı? 

22

Torpağın mühüm gigiyenik əhəmiyyətini əks etdirən ən düzgün variant? 23

İçməli su DÜİST-nin tələblərini ödəməlidir? 

24

İçməli suyun orqanoleptik göstəricilərinin gigiyenik normaları? 25

Kimy


əvi elementlərin ətraf mühit obyektlərində,xüsusilə torpaqda 

konsentrasiyasının dəyişmə dərəcəsini müəyyən edən alim? 

26

Suyun fiziki-orqanoleptik xassələrinə təsir edən amillər? 

27

Klark kəmiyyətinin mahiyyəti? 

28

Mərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemində suyun dadının gigiyenik 

norması? 

29

Şəki-Zaqatala zonası əsasən hansı göstəriciyə görə endemik hesab olunur? 

30

Hava cərəyanı sürəti nə zaman soyuqdəymə xəstəliklərinə səbəb olur? 

31

İçməli sularda flüorun çatışmazlığına səbəb olan miqdarı? 32

Yer qabığında kimyəvi elementlərin orta miqdarı necə adlanır? 

33

Torpağın mexaniki quruluşunu meəyyən edən göstəriciləri seçin? 34

Atmosfer havasının tozlarla çirklənməsi nəticəsində əhali arasında yayılan 

əsas xəstəliklər? 

35

İçməli suyun bulanıqlığının ölçü vahidi? 36

Yaşlı insanın bədənində suyun ümumi miqdarı? 

37

Gigiyena bir elm kimi hansı funksiyaları yerinə yetirir? 38

Gigiyena sözünün m

ənası necədir? 

39

Gigiyena elminin qarşısında neçə vəzifə durur? 40

Gigiyenanın məqsədi və vəzifələrində əks olunan əsas şərt nədir? 

41

Gigiyenanın hazırladığı plan və proqramları təcrübəyə tətbiq edən sahə hansıdır? 

42

Əhali sağlamlığının qorunması neçə yolla aparılır? 

43

Əhali sağlamlığının qorunması hansı yolla aparılır? 44

Gigiyena elminin qanunlarına görə ətraf mühitə mənfi təsirlərin mənbələri? 

45

Gigiyena elminin I qanununa görə: 

46

Gigiyena elminin II qanununa görə: 

47

Gigiyena elminin III qanununa görə:  

48

Profilaktika sözünün mənası? 

49

Atmosfer havasının təbii qaz tərkibi? 50

Əhatə dairəsinə görə profilaktikanın növləri? 

51

Gigiyena elminin IV qanuna görə: 

52

Profilaktikanın hansı növü dövlət tədbirləri ilə təmin edilir? 53

S

əhiyyənin nəzəri əsaslarının gigiyena tərəfindən işlənən əsas istiqaməti? 54

Yer planetinin su ehtiyatlarının ümumi həcmi? 

55

 Gigiyena elminin V qanuna görə: 

56

Gigiyena elmi nəyi öyrənir? 

57

Gigiyena elminin VIqanuna görə: 

58

Gigiyena elminin məqsədinə aid deyil? 

59

Zərərli amil,onun orqanizmə ötürülmə vasitəsi və həssas orqanizmin 

mövcudluğunun nəticəsi? 

60

İqliməuyğunlaşma tədbirlərinə aiddir? 61

Ətraf mühit amillərinin orqanizmə qeyri-spesifik təsiri? 

62

Əmək və istirahət rejiminin pozulmasına qarşı yönəldilmiş tədbirlər profilaktikanın hansı növünə aiddir? 

63

Suyun fiziki-orqanoleptik xassələrinin gigiyenik əhəmiyyəti? 

64

Gigiyena elminin tədqiqat obyektlərinə aiddir? 

65

Atmosfer havasının gigiyenik əhəmiyyətinə aid düzgün variantı göstərin? 66

Ayrı-ayrı orqan və sistemlərin həddən artıq gərginliyinin qarşısının 

alınmasına yönəldilmiş tədbirlər profilaktikanın hansı növünə aiddir? 

67

Havanın bioloji xüsusiyyətinə aiddir? 68

Suyun r


ənginin ölçü vahidi? 

69

Gigiyenanın II qanunun III qanunundan fərqi? 70

Gigiyena terminin m

ənası? 

71

Təbabətin hansı istiqaməti daha üstün (prioritet)hesab olunur? 

72

Xəstəliklərin baş verməsinə qarşı mübarizədə əsas rol oynayan 

profilaktikanın növü? 

73

Sanitariya terminin mənası? 

74

Havanın fiziki göstəricilərinə aiddir? 75

Qidalanmanın pozulmasına qarşı yönəldilmiş tədbirlər profilaktikanın hansı 

növün

ə aiddir? 76

hipodinamiyaya qarşı yönəldilmiş tədbirlər profilaktikanın hansı növünə 

aiddir? 

77

Oksigenin konsentrasiyasının azalmasının rast gəldiyi yer? 78

Normal temperatur şəraitində orta çəkiyə malik insanın gündəlik fizioloji su 

norması? 

79

Ətraf mühitin təbii elementlərini ayırd edin? 80

Antropogen t

əsir anlayışının mahiyyəti? 

81

Havada azotun miqdarının neçə %-ə qədər artması ölüm törədir? 82

İnsan sağlamlığının pozulmasına səbəb olan hərəkətverici qüvvələr? 

83

Z

ərərli adətlərə qarşı yönəldilmiş tədbirlər profilaktikanın hansı növünə aiddir? 

84

Risk amillərinə yönəldilmiş profilaktika növü hansıdır? 

85

X

əstəliklərin ağırlaşmalarına səbəb olan amillərin aradan qaldırılmasına yön

əldilmiş profilaktika növü? 

86

İçməli sularda xloridlərin gigiyenik norması? 87

X

əstənin differensial müalicəsinə yönəldilmiş profilaktika növü hansıdır? 88

Yer kür


əsinin su ehtiyatlarının toplandığı hidrosferdə içməli su 

ehtiyatlarının xüsusi çəkisi? 

89

Ozonun t


əcrübədə tətbiqinin düzgün variantı? 

90

Torpağın əmələ gəlməsinə təsir edən təbii amillərin düzgün variantı? 91

Xarici mühitin fiziki amill

ərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? 

92

Mərkəzləşdirilmiş su təchizatında içməli suyun keyfiyyətini normalaşdıran 

əsas sənəd? 

93

 Xarici mühitin fiziki amillərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil? 

94

Xarici mühitin kimyəvi amilidir? 

95

Orqan və toxumalarda suyun tərkibinin düzgün variantı? 

96

Torpağın mühüm gigiyenik əhəmiyyətini əks etdirən ən düzgün variant? 97

İçməli su DÜİST-nin tələblərini ödəməlidir? 

98

Gün


əşin görünən şüalarının zərərli təsirinin nə

tic


ələri? 

99

Gigiyena elminin qanunlarına görə ətraf mühitə mənfi təsirlərin mənbələri? 100

İkincili profilaktikanın məqsədi? 

101

Havanın temperaturunun aşağı düşməsi və rütubətinin yüksəlməsi şəraitində orqanizmdən istilik vermənin güclənməsinin yolu? 

102


Gün

əşin elektromaqnit dalğalarının optik hissəsi hansı zonalara bölünür? 

103

Profilaktika sözünün mənası? 

104


Zaqar effekti hansı şüalanmadan sonra yaranır? 

105


Əhatə dairəsinə görə profilaktikanın növləri? 

106


T

əmas yolu ilə istilik vermənin növləri: 

107

Hava c


ərəyanının istiqamətinin gigiyenik əhəmiyyəti? 

108


S

əhiyyənin nəzəri əsaslarının gigiyena tərəfindən işlənən əsas istiqaməti? 

109

Yer planetinin su ehtiyatlarının ümumi həcmi? 110

Gün


əş spektrinin görünən şüalarının bioloji təsiri? 

111


Gigiyena elmi n

əyi öyrənir? 

112

Mikroiqlim anlayışını səciyyələndirin? 113

Gigiyena elminin m

əqsədinə aid deyil? 

114


Z

ərərli amil,onun orqanizmə ötürülmə vasitəsi və həssas orqanizmin 

mövcudluğunun nəticəsi? 

115


B

ədən çəkisinin neçə %-i qədər su itirildikdə ölümə səbəb olur? 

116

Ətraf mühit amillərinin orqanizmə qeyri-spesifik təsiri? 117

Gün


əşin antiraxitik və bakterisid təsir edən şüaları? 

118


Suyun fiziki-orqanoleptik xass

ələrinin gigiyenik əhəmiyyəti? 

119

Gigiyena elminin tədqiqat obyektlərinə aiddir? 

120


Atmosfer havasının gigiyenik əhəmiyyətinə aid düzgün variantı göstərin? 

121


Yüks

ək atmosfer təzyiqinin təsiri nəticəsində baş verən xəstəlik? 

122

Havanın bioloji xüsusiyyətinə aiddir? 123

Suyun r


ənginin ölçü vahidi? 

124


Gigiyenanın II qanunun III qanunundan fərqi? 

125


Gigiyena terminin m

ənası? 


126

T

əbabətin hansı istiqaməti daha üstün (prioritet)hesab olunur? 127

X

əstəliklərin baş verməsinə qarşı mübarizədə əsas rol oynayan profilaktikanın növü? 

128


Sanitariya terminin m

ənası? 


129

Havanın fiziki göstəricilərinə aiddir? 

130

Geohelmintləri müəyyən edin:1-angilostoma,2-öküz soliteri,3-askarid,4-

donuz soliteri?

131

Ankilostomoz hansı yerlərdə daha çox yayılıb? 132

Hava keçiriciliyi daha yüks

ək olan torpaqlar?

133


Flüorun hansı miqdarında dişlərdə təbaşirə və çiniyə bənzər sarı 

piqmentl


əşmiş ləkələr əmələ gəlir? 

134


Torpağın epidemioloji xüsusiyyətlərinə aiddir? 

135


Atmosfer havasının fizioloji əhəmiyyətinə aiddir?

136


Birincili profilaktikanın əsası? 

137


Gigiyena bir elm kimi hansı funksiyaları yerinə yetirir? 

138


İçməli suyun orqanoleptik göstəricilərinin gigiyenik normaları? 

139


Xarici mühitin fiziki amili deyil? 

140


Suyun fiziki-orqanoleptik xass

ələrinə təsir edən amillər? 

141

İnsan dəm qazı ilə zəhərlənərsə hansı xarici mühit amilinin təsirinə məruz qalmışdır? 

142


M

ərkəzləşdirilmiş su təchizatı sistemində suyun dadının gigiyenik 

norması? 

143


İnsan vərəm xəstəliyi ilə yoluxubsa xarici mühitin hansı amilinin təsirinə 

m

əruz qalıb? 144

Havada olan karbon qazının əhəmiyyəti? 

145

İçməli sularda flüorun çatışmazlığına səbəb olan miqdarı? 146

Bunlardan hansı sosial amildir? 

147

Torpağın mexaniki quruluşunu meəyyən edən göstəriciləri seçin? 148

Atmosfer havasının tozlarla çirklənməsi nəticəsində əhali arasında yayılan 

əsas xəstəliklər? 

149


İçməli suyun bulanıqlığının ölçü vahidi? 

150


Yaşlı insanın bədənində suyun ümumi miqdarı? 

151


Suyun fizioloji 

əhəmiyyəti? 

152

Ekoloji səbəblə əlaqəli xəstəliklərin su ilə yayılmasını göstərən variantı 

seçin? 


153

Fizioloji su normasının orqanizmə daxil olma vasitələrinin düzgün variantı? 

154

Suyun codluq növləri? 

155


Suyun gigiyenik 

əhəmiyyəti? 

156

İçməli suyun təhlükəsizliyinə gigiyenik tələblər? 157

Suyun duz t

ərkibi risk amili ola bilər? 

158


Su il

ə orqanizmə flüorun az daxil olmasının nəticələri? 

159

Yayılmasında suyun rolu olan xəstəlikləri göstərin? 160

İçməli sularda flüorun yol verilən miqdarı? 

161

Su il


ə yayılan zoonoz xəstəliklər? 

162


Suyun üzvi birl

əşmələrlə çirklənməsinin əsas göstəricisi? 

163

Suyun ümumi mikrob ədədinin mahiyyəti? 

164


Suyun epidemioloji c

əhətdən təhlükəliliyin əsas göstəricisi? 

165

Su m


ənbələri suyunda ammonium duzları azotunun yüksək 

konsentrasiyasının olmasının mahiyyəti? 

166

İçməli suların bakterioloji göstəricilərinin normativlərinin düzgün variantı? 167

Suyun mineral t

ərkibi səbəb ola bilər? 

168


Cod suyun t

əsirinə orqanizmin fizioloji reaksiyaları? 

169

Yayılmasında əsas amilin su olduğu xəstəliklər? 170

Suyunun keyfiyy

əti xarici amillərin təsirindən asılı olan su təchizatı 

m

ənbələri? 171

İçməli suda olan xloridlərin gigiyenik mahiyyəti? 

172

#VALUE!


173

Suyun koli-titri anlayışının mahiyyəti? 

174

Suyun birbaşa fekal çirklənməsinin göstəricisi?175

Suyun koli-indeks anlayışının mahiyyəti? 

176

İnsanların sağlamlıq göstəriciləri ilə müayinə olunan obyekt arasında qarşılıqlı əlaqə necə öyrənilir? 

177


Torpaq temperaturunun gigiyenik mahiyy

əti? 


178

Lazer şüaları haqqında məlumatı hansı üsulda öyrənmək olar? 

179

Mühitin fekal çirklənməsi barədə hansından məlumat əldə etmək olar? 

180


Bir momentli müayin

ələr nəyə aiddir? 

181

Suyun fizioloji əhəmiyyəti? 

182


Ekoloji s

əbəblə əlaqəli xəstəliklərin su ilə yayılmasını göstərən variantı 

seçin? 

183


Fizioloji su normasının orqanizmə daxil olma vasitələrinin düzgün variantı? 

184


Suyun codluq növl

əri? 


185

Suyun gigiyenik 

əhəmiyyəti? 

186


İçməli suyun təhlükəsizliyinə gigiyenik tələblər? 

187


Suyun duz t

ərkibi risk amili ola bilər? 

188

Su il


ə orqanizmə flüorun az daxil olmasının nəticələri? 

189


Yayılmasında suyun rolu olan xəstəlikləri göstərin? 

190


İçməli sularda flüorun yol verilən miqdarı? 

191


Su il

ə yayılan zoonoz xəstəliklər? 

192

Suyun üzvi birləşmələrlə çirklənməsinin əsas göstəricisi? 

193


Suyun ümumi mikrob 

ədədinin mahiyyəti? 

194

Suyun epidemioloji cəhətdən təhlükəliliyin əsas göstəricisi? 

195


Su m

ənbələri suyunda ammonium duzları azotunun yüksək 

konsentrasiyasının olmasının mahiyyəti? 

196


İçməli suların bakterioloji göstəricilərinin normativlərinin düzgün variantı? 

197


Suyun mineral t

ərkibi səbəb ola bilər? 

198

Cod suyun təsirinə orqanizmin fizioloji reaksiyaları? 

199


Yayılmasında əsas amilin su olduğu xəstəliklər? 

200


Suyunun keyfiyy

əti xarici amillərin təsirindən asılı olan su təchizatı 

m

ənbələri? 201

İçməli suda olan xloridlərin gigiyenik mahiyyəti? 

202

#VALUE!


203

Suyun koli-titri anlayışının mahiyyəti? 

204

Suyun birbaşa fekal çirklənməsinin göstəricisi?205

Suyun koli-indeks anlayışının mahiyyəti? 

206

Biohelmintləri müəyyən edin:1-angilostoma,2-öküz soliteri,3-askarid,4-

donuz soliteri 

207

Torpaq temperaturunun gigiyenik mahiyyəti? 

208


Alçaq atmosfer t

əzyiqinin nəticəsində baş verən xəstəlik? 

209

Atmosfer təzyiqinin dəyişməsi ilə əlaqədar xəstəliklərin düzgün variantı? 

210


Dağ xəstəliyinin baş verməsinə səbəb olan əsas amillər? 

211


Torpağın üzvi maddələrlə çirklənmə göstəricilərinin daha düzgün variantı? 

212


Torpaq d

ənələrinin ölçüləri ona gigiyenik mahiyyət daşıyan hansı 

xüsusiyy

ətlər verir? 213

Aşağıda göstərilən infeksion xəstəlik törədicilərindən hansılar torpaqda 

uzun müdd

ət qalır? 

214

Oksigen və ya hava keçirməyən torpaqlarda aşağıdakı mikroblar olur? 

215


Meteoroloji amill

ərin orqanizmə kompleks təsirini əks etdirən göstəricilər? 

216

Havanın hərəkətini xarakterizə edən göstəricilər? 217

İstilik təsirinə orqanizmin fizioloji reaksiyaları? 

218

Torpağın fiziki xassəsini xarakterizə etməyən göstərici? 219

Torpaqda müv

əqqəti yaşayan infeksiya törədiciləri? 

220


Aşağıdakılardan hansı fiziki amil deyil? 

221


Patogen mikroorqanizml

ərin suda yaşaması üçün vacib əhəmiyyət kəsb 

etmir? 

222


İçməli suyun codluğunun yüksəlməsinin fizioloji-gigiyenik əhəmiyyəti? 

223


Atmosfer havasının radioaktivliyi necə dəyişir? 

224


Epidemik karies x

əstəliyinin yayıldığı ərazilərin təbii sularında miqdarı az 

olan mikroelement? 

225


Torpağın mexaniki tərkibinə aid olan göstərici?

226


Flüorun suda azlığı karieslə yanaşı... 

227


İçməli suyun iyinin gigiyenik norması? 

228


Nitratların suda artıqlığı nəyə səbəb olur? 

229


Azotun narkotik t

əsirinin meydana çıxdığı şərait? 

230

İçməli suyun şəffavlığının ölçü vahidi? 231

Flüorun orqanizm

ə izafi daxil olmasının nəticələri? 

232


Cod su hansı xəstəliyin etioloji amilidir? 

233


Geohelmintl

ərin ən çox yayılmış növləri? 

234

Torpaqdakı mikroorqanizmlər temperaturdan asılı olaraq aşağıdakı hansı qruplara ayrılır? 

235


İçməli suyun  rəngi neçə dərəcə olmalıdır? 

236


İstehsalat şəraitində istivurmaya səbəb olan amil? 

237


Radioaktiv şüalanma dozası neçə olduqda spontan mutasiya baş verir? 

238


Radioaktiv elementlerd

ən hansının qarışıqları tikinti materiallarının 

t

ərkibində olur? 239

İstehsalat mühitinin əlverişsiz dəyişməsinə səbəb olan amilləri daha tam 

əks etdirən variantı seçin? 

240


Xarici mühit obyektl

ərinin radioaktivliyini təyin etmək üçün istifadə olunan 

üsullar? 

241


İnfraqırmızı şüa kataraktasında gözün hansı hissəsinin zədələndiyini 

göst


ərin? 

242


İnsanlarda spontan mutasiya radioaktivliyin hansı dozasında 2 dəfə artır? 

243


Kesson x

əstəliyinin baş verməsinə səbəb olan proses? 

244

Hansı mineral maddənin qidada az olması endemik zob xəstəliyi törədir? 245

Soyuq havanın təsirindən hansı xəstəlik yaranmaz? 

246

Yüks


ək atmosfer təzyiqi şəraiti ilə əlaqədar peşələri göstərin? 

247


Dekompressiya x

əstəliyinin(kesson) baş verməsində əsas rol oynayan 

hava amilini göst

ərin? 


248

Gigiyenanın üsullarından deyil? 

249

Suyun orqanoleptik xassələrinə aid deyil? 

250


Ətraf mühit obtektlərindən radioaktiv maddələrin insan orqanizminə daxil 

olmasının əsas yolunu göstərin? 

251

Hansı suya cod su deyilir? 252

Hansı mikroorqanizm tipik zoonoz infeksiyalara aiddir? 

253

Bunlardan hansı yara infeksiyası adlanır? 254

M.S.S-nin diqq

ət,dəqiqlik,hərəkətlərin koordinasiyası,reaksiya 

sür


əti,çeviklik qabiliyyəti kimi fəaliyyətlərə təsir edən xarici mühit amili: 

255


İçməli suyun reaksiyası neçə olmalıdır? 

256


Aşağıdakı qazlardan hansının %-lə miqdarı atmosfer havasında daha 

çoxdur? 


257

Sadalananlardan hansılar gigiyena üsullarına aiddir? 1.Sanitar-topoqrafik 

2.Fiziki 3.Eksperimental 4.Aspirasiya 5.Müalic

ə 

258Mina v

ə dentində müvafiq olaraq neçə % su var? 

259

Torpaq d


ənələrinin ölçüləri ona gigiyenik mahiyyət daşıyan hansı 

xüsusiyy


ətlər verir? 

260


Z

ərərli amilin təsirinə nə dərəcədə məruz qalanlar harda aşkarlanır? 

261

Oksigen və ya hava keçirməyən torpaqlarda aşağıdakı mikroblar olur? 

262


Meteoroloji amill

ərin orqanizmə kompleks təsirini əks etdirən göstəricilər? 

263

Havanın hərəkətini xarakterizə edən göstəricilər? 264

H

əm zərərli amilin təsirini,həm də onun yaranma səbəbi harda araşdırılır? 265

Torpağın fiziki xassəsini xarakterizə etməyən göstərici? 

266

Keçmiş materiallara əsasən qarşıya qoyulan məqsəd harda araşdırılır? 267

Torpağın məsaməliliyi artıbsa; 

268

Suyun mikrob ədədi 500-dürsə;  

269


İçməli suyun codluğunun yüksəlməsinin fizioloji-gigiyenik əhəmiyyəti? 

270


Hansı üsulda rəsmi sənədlər əsas götürülür? 

271


Epidemik karies x

əstəliyinin yayıldığı ərazilərin təbii sularında miqdarı az 

olan mikroelement? 

272


Torpağın mexaniki tərkibinə aid olan göstərici?

273


Torpaqda olan mikroorqanizml

ər hansıdır? 

274

İçməli suyun iyinin gigiyenik norması? 275

Yuxarı konsentrasiyası ağciyərin hiperventilyasiyasına səbəb olmaqla 

taxikardiya yaradan qaz hansıdır?

276


Azotun narkotik t

əsirinin meydana çıxdığı şərait? 

277

İçməli suyun şəffavlığının ölçü vahidi? 278

Sümükl


ərdə və ağciyərlərdə müvafiq olaraq neçə % su var? 

279


Orqanizmin şirə və mayelərində neçə % su var? 

280


Gigiyena elmi: 

281


Atmosfer havasında rütubəti yaradan səbəb? 

282


T

əmiz dəmir qarışıqları suya necə təsir edir? 

283

D

əmir və manqan duzlarının qarışığı suya necə təsir edir? 284

Kalsium duzları suya necə təsir edir? 

285

Xör


ək duzu suya necə təsir edir? 

286


Maqneziumun xlorlu v

ə sulfatlı birləşmələri suya necə təsir edir? 

287

İnsan torpaqdan aşağıdakılardan hansı ilə  yoluxur? 288

Atmosfer havasının yüksək rütubətinin gigiyenik əhəmiyyəti: 

289

DÜİST-ə görə içməli suyun dadı necə olmalıdır? 290

İçmək üçün yararlı olan su? 

291

M

əişət və istehsalatda işlədilməli su? 292

Rinit,bronxit,plevrit,pnevmoniya kimi x

əstəlikləri törədən xarici mühit amili 

hansıdır? 

293

Miozit,mialgiya,nevrit,radikulit,revmatizm kimi xəstəlikləri törədən xarici 

mühit amili hansıdır? 

294

Profilaktika sözünün mənası? 

295


Orqanizmd

ə gedən oksidləşmə prosesi üçün vacib olan oksigenin əsas 

m

ənbəyidir:Hansı ətraf mühit obyektindən söhbət gedir? 296

Qapalı otaq şəraitində patogen mikroorqanizmlərin toplanması ilə 

yoluxucu x

əstəliklərə səbəb olur:Hansı ətraf mühit obyektindən söhbət 

gedir? 

297


Z

əhərli kimyəvi maddələrin toplanan yeridir:Hansı ətraf mühit obyektindən 

söhb

ət gedir? 298

Mühüm iqlimyaradıcı amildir:Hansı ətraf mühit obyektindən söhbət gedir? 

299

Qapalı otaqların havasının keyfiyyətinin formalaşmasına təsir göst

ərir:Hansı ətraf mühit obyektindən söhbət gedir? 300

Diş emalının hiperplaziyasının səbəbi? 
Yüklə 77,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə