Əməyin mühafizəsi fənnindən testlər Əməyin mühafizəsi nəyi öyrədir?


Qruntun partlayışla işlənməsi zamanı hava dalğasının işçilərə təsirinə görə təhlükəsiz zonanın ölçüləri aşağıdakı düsturların hansı ilə hesablanır?Yüklə 7,77 Mb.
səhifə5/5
tarix31.01.2017
ölçüsü7,77 Mb.
1   2   3   4   5

271. Qruntun partlayışla işlənməsi zamanı hava dalğasının işçilərə təsirinə görə təhlükəsiz zonanın ölçüləri aşağıdakı düsturların hansı ilə hesablanır?

A) ;

B) 

C) 2R=2(r+S);

D) ;

E) .272. İnşaat maşınlarının istismarı zamanı təhlükəli zonaya düşməmək üçün hansı qurğulardan istifadə edilir?

A) Qoruyucu qurğulardan;

B) İstismar qurğularından;

C) Yuyucu qurğulardan;

D) Kəsici qurğulardan;

E) Tənzimləyici qurğulardan.273. Oxlu kranların aşmaması üçün hansı qurğulardan istifadə edilir?

A) Yükün ağırlığını tənzimləyən qurğulardan;

B) Qoruyucu qurğulardan;

C) Kəsici qurğulardan;

D) İstismar qurğularından;

E) Yuyucu qurğulardan.274. Yükqaldırma nəqletmə maşınlarını müvazinətlə (dayanıqlı) saxlayan qüvvələr hansılardır?

A) Maşının və əks yükün ağırlığının təsiri;

B) Küləyin təsiri;

C) Yolun əyriliyindən əmələ gələn qüvvə;

D) Maşının aşmasına çalışan qüvvə;

E) Qaldırıcı yükün ağırlığı.275. İnşaat norma və qaydalarına görə binaların neçə odadavamlıq dərəcəsi var?

A) 5 odadavamlıq dərəcəsi;

B) 4 odadavamlıq dərəcəsi;

C) 6 odadavamlıq dərəcəsi;

D) 3 odadavamlıq dərəcəsi;

E) 7 odadavamlıq dərəcəsi.276. Aşınma momentini təyin etmək üçün dayanıqlığın ehtiyat əmsalı (Kd) neçə təyin edilir?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) .277. Yükqaldırıcı maşınlar iş yerində quraşdırıldıqdan sonra hansı yoxlamadan keçirilməlidir?

A) Texniki yoxlamadan;

B) Statik yoxlamadan;

C) Dinamik yoxlamadan;

D) Statik və dinamik yoxlamadan;

E) Yükqaldırma qabiliyyətini yoxlamadan.278. İşçi təzyiqi neçə MPa – dan yüksək olanda qurğu və qabların təhlükəsiz istismarına Dövlət daq texniki nəzarətin müfəttişliyi tərəfindən nəzarət edilir?

A) 0,07 MPa;

B) 0,007 MPa;

C) 0,7 MPa;

D) 0,75 MPa;

E) 0,075 MPa.279. Təzyiq altında işləyən avadanlıqda partlayışın gücü neçə hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) .280. Buxar qazanlarının partlayışında təzyiq nə qədər aşağı düşür?

A) Atmosfer təzyiqinə qədər aşağı düşür;

B) Atmosfer təzyiqindən yuxarı qalxır;

C) Atmosfer təzyiqindən aşağı düşür;

D) Suyun təzyiqinə bərabər olur;

E) Suyun təzyiqindən yuxarı qalxır;281. Buxar qazanlarında qoruyucu klapan nə vaxt avtomatik olaraq atır?

A) Təzyiq nəzərdə tutulan sərhəddi aşdıqda;

B) Təzyiq nəzərdə tutulmuş sərhəddən aşağı olduqda;

C) Təzyiq nəzərdə tutulmuş səviyyədə olduqda;

D) Təzyiq normal olduqda;

E) Təzyiq nəzərdə tutulmuş səviyyəyə çatmadıqda.282. Buxar qazanında təzyiq aşağı düşdükdə, Sy ani olaraq buxarlandıqda buxarın həcmi suyun həcmindən neçə dəfə artır?

A) 700 dəfə;

B) 500 dəfə;

C) 1000 dəfə;

D) 800 dəfə;

E) 400 dəfə.283. Buxar qazanlarında buxarın, suyun, kənar edilən qazların temperaturu nə ilə ölçülür?

A) Termometrlə;

B) Qazometrlə;

C) Barometrlə;

D) Psixometrlə;

E) Anemometrlə.284. Porşinli hava kompressorlarında sıxılmış qaz və havanın temperaturu aşağıdakı düsturların hansı ilə təyin edilir?

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .285. İstismarda olan oksigen qaz balonları neçə ildən bir texniki yoxlanışdan keçirilməlidir?

A) 5 ildən bir;

B) 2 ildən bir;

C) 1 ildən bir;

D) 4 ildən bir;

E) 6 ildən bir;286. Təhlükəli və zərərli proseslərin yerinə yetirilməsi zamanı işçiləri qorumaq üçün əsas neçə cür mühafizə vasitələri var?

A) 2


B) 3

C) 1


D) 4

E) 5


287. Oksidləşmə - reduksiya reaksiyalarının məcmusundan ibarət olan yanma nə ilə müşayət olunur?

A) İstilik və işıq ayrılması ilə;

B) Qaz ayrılması ilə;

C) Su ayrılması ilə;

D) Oksigen ayrılması ilə;

E) İstilik və su ayrılması ilə.288. İstehsalat obyektləri yanğın partlayış və yanğın təhlükəsinə görə neçə kateqoriyaya bölünür?

A) 6 kateqoriyaya;

B) 5 kateqoriyaya;

C) 4 kateqoriyaya;

D) 3 kateqoriyaya;

E) 7 kateqoriyaya.289. Yanğının davametmə müddəti necə hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 290. Bütün odsöndürücü maddələri yanmanı ləğv etmə prinsipinə görə neçə növə ayırmaq olar?

A) 4 növə;

B) 3 növə;

C) 5 növə;

D) 2 növə;

E) 6 növə.291. İnşaat materialları və konstruksiyalarını yanma qabiliyyətinə görə neçə növə bölmək olar?

A) 3 növə;

B) 2 növə;

C) 4 növə;

D) 5 növə;

E) 6 növə.292. Binalar üçün inşaat konstruksiyalarının tələb olunan odadavamlılıq həddi hansı düsturla hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) .

E) .293. Yanğın zaman müəyyən vaxt ərzində insanların təhlükəsiz hərəkətini təmin edən və köçürülmə çıxışlarına gedən yollar necə adlanır?

A) Köçürülmə yolları;

B) Giriş yolları;

C) Çıxış yolları;

D) Həyətə çıxan yol;

E) Xaricə çıxış yolu.294. Yanğın zamanı köçürülmə yollarındakı qapı və keçidlərin hündürlüyü neçə metrdən az olmamalıdır?

A) 2 m;

B) 4 m;

C) 1 m;

D) 3 m;

E) 5 m.295. İnsanların yanğın zamanı bima və qurğulardan köçürülməsi üçün əsas tələblər neçədir?

A) 6


B) 5

C) 4


D) 7

E) 3


296. Yanğın zamanı insanlar binadan neçə mərhələyə köçürülür?

A) 3


B) 4

C) 1


D) 2

E) 5


297. Yanğınların söndürülməsi üçün neçə üsuldan istifadə edilir?

A) 6


B) 5

C) 7


D) 4

E) 3


298. Aşağıdakı hansı obyekt və qurğuları yanğın zamanı su və onun buxarı ilə söndürmək olmaz?

A) Gərginlik altındakı yanan elektrik qurğularını;

B) Yanan binaları;

C) Yanan arakəsməni;

D) Yanan nəqliyyat vasitələrini;

E) Yanan mayeləri.299. Qazların adiabatik genişlənməsində qazın gördüyü iş necə hesablanır?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 300. Titrəyiş nədir?

A) Bərk cisimlərin mexaniki rəqsləri;

B) Səs dalğalarının təsirindən atmosfer təzyiqinin artımı;

C) Bir m2 sahədən keçən səs enerjisi;

D) Vahid zamanda şüalanan səs enerjisi;

E) Müxtəlif intensivli və tezlikli səslərin insanda xoşagəlməz təəssüratı.301.“Əməyin mühafizəsi” məsələsi dövlətin hansı siyasətinin əsasıdır?

 1. Sosial;

 2. Xarici;

 3. Mədəni;

 4. İqtisadi;

 5. Dünyəvi.

302.Əməyin mühafizəsi fənni özündə neçə elm sahəsini birləşdirir?

 1. 3 elm sahəsi;

 2. 5 elm sahəsi;

 3. 2 elm sahəsi;

 4. 6 elm sahəsi;

 5. 7 elm sahəsi.

303. Zədə və ya bədbəxt hadisələr neçə yerə bölünür?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 7

E) 6


304. Peşə xəstəlikləri və zəhərlənmələrin tədqiqi və qeydiyyatı hansı nazirliyin

səlahiyyətlərinə aiddir?

 1. Səhiyyə;

 2. Energetika;

 3. Kimya;

 4. Neft-kimya;

 5. İqtisadiyyat.

305. Zədəalmanın tezlik əmsalı müəssisədə işləyən hansı sayda adamlara hesablanır?

A) 1000


B) 200

C) 5000


D) 400

E) 6000


306. Hansı metod peşə xəstəlikləri səbəblərinin təhlili metodlarına aiddir?

A) Monoqrafik;

B) Loqarifmik;

C) Analitik;

D) Topoqrafik;

E) Sərbəstlik.

307. Peşə xəstəlikləri və zədələnmələrin səbəbləri neçə qrupa bölünür?

A) 3 qrupa;

B) 7 qrupa;

C) 6 qrupa;

D) 10 qrupa;

E) 5 qrupa.

308. Səs-küy və silkələnmənin düzgün olmaması peşə xəstəlikləri zədələnmələrin hansı

səbəblərinə aiddir?

A) Sanitar-gigiyenik;

B) Mexaniki;

C) Fiziki;

D) Fiziki- kimyəvi;

E) Elektriki.309. Benzin, aseton, kerosin və s. kimi birləşmələrdən mühafizə üçün hansı markalı

əlehqazlardan istifadə olunur?

A) A


B) C

C) B


D) E

E) D


310.Turş qazlardan ( A2S, HCl, N2O3 və s.) mühafizə üçün hansı markalı

əlehqazlardan istifadə olunur?

A) B


B) CO

C) A


D) F

E) D


311.Civə buxarlarında mühafizə üçün hansı markalı əlehqazlardan istifadə olunur?

A) F


B) A

C) B


D) CO

E) K


312.İstehsalat tozlarının hansı əlamətlərinə görə təsnifi düzgün hesab edilir?

A) Dispersliyinə;

B) Rənginə;

C) Tərkibinə;

D) Yaranmasına;

E) Alınmasına.313.Ölçülərinə görə hansı tozlar təhlükəli sayılır?

A) 3-10 MkM;

B) 10-15 MkM;

C) 0-10 MkM;

D) 15-20 MkM;

E) 25-30 MkM.314.Tozlar zəhərsiz və həllolan olduqda insan orqanizminə necə təsir edir?

A) Qıcıqlandırıcı;

B) Dağıdıcı;

C) Zəhərləyici;

D) Öldürücü;

E) Qıdıqlandırıcı.315.Hansı ölçüyə malik tozlar (MkM) nəfəs yollarında çökür?

A) < 3


B) < 7

C) < 10


D) < 15

E) < 8
316.Toksiki maddələrin təsirindən orqanizmdə baş verən pozuntular özünü hansıformada biruzə verə bilər?

A) Xroniki zəhərlənmə;

B) Soyuqdəymə;

C) Toksiklik;

D) Sanitariya;

E) Gigiyenik.317.Kəskin zəhərlənmə toksiki maddənin hansı miqdarının təsirindən baş verir?

A) Çox;


B) Orta;

C) Zəif;


D) Kiçik;

E) Buraxıla bilən həddən az.318.Sənaye zəhərləri ilə zəhərlənmənin formasından asılı olmayaraq onlar hansı

xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir?

A) Fizioloji aktivlik dərəcəsi ilə;

B) Fiziki təsiri ilə;

C) Katalitik dərəcəsi ilə;

D) Forması ilə;

E) Bioloji forması ilə.319.Maddələrin orqanizmin həyat fəaliyyətinə zərərli təsiri hansı xassələri ilə xarakterizə olunur?

A) Toksikliyi;

B) Xronikliyi;

C) Statikliyi;

D) Dinamikliyi;

E) Sərbəstliyi.320.Zəhərli maddələrin orqanizmə təsirini hansı elm sahəsi öyrənir?

A) Sənaye toksikologiyası;

B) Sənaye nümunəsi;

C) Sənaye gigiyenası;

D) Sənaye etikası;

E) Sənaye xronikası.321.Ənənəvi olaraq üzvi birləşmələrin quruluşu ilə toksikliyi arasında əlaqə hansı

qaydalarla müəyyən edilir?

A) Riçarson;

B) Erikson;

C) Conson;

D) Trison;

E) Robertson.322.Üzvi maddələrin tərkibinə halogenlərin daxil edilməsi onların zəhərliliyinə necə

təsir edir?

A) Artırır;

B) Zəiflədir;

C) Azaldır;

D) Yüngülləşdirir;

E) Mülayimləşdirir.


323.Toksiki maddələri xarakterizə etmək üçün onların hansı qatılıqlarından istifadə

olunur?

A) Buraxıla bilən;

B) Zəiflədilən;

C) Gücləndirilən;

D) Azaldılan;

E)Durulaşdırılan.324.Gigiyenik nöqteyi nəzərdən hansı maddələr daha təhlükəlidir?

A) Tozvarı;

B) Dənəvər;

C) Kristal;

D) Polidispers;

E) Monodispers.325.İnsan orqanizminə zərərli təsirinə görə toksiki maddələr neçə qrupa bölünür?

A) 4 qrupa;

B) 9 qrupa;

C) 2 qrupa;

D) 10 qrupa;

E) 8 qrupa.326.Zərərli kondensasiya aerozolları hansı maddələrin buxarlarından əmələ gəlir?

A) Metalların;

B) Halogenlərin;

C) Sulfidlərin;

D) Oksidlərin;

E) Əsasların.327.Sənaye zəhərləri təsirlərinə görə şərti olaraq neçə qrupa bölünür?

A) 9;


B) 15;

C) 5;


D) 7;

E) 20.


328.Hava mühitində qazların və tozların cəm təsiri hansı formula ilə qiymətləndirilir?

A) Averyanov;

B) Vorobyov;

C) İvanov;

D) Cavadov;

E) Lomonosov.329.Zərərli maddələrin faktiki qatılıqlarının buraxıla bilən qatılıqlarına nisbəti nə

qədər olmalıdır?

A) ≤ 1;


B) ≥ 1;

C) ≥ 5;


D) ≤ 5;

E) 1-5.


330.Zəhərlənmə varsa, zərərçəkənə hansı yardım göstərilməlidir?

A) İlkin yardım;

B) Maddi yardım;

C) Dostluq yardımı;

D) Nəzəri yardım;

E) Tətbiqi yardım.331.Kimyəvi maddələrlə yanğının neçə dərəcəsi vardır?

A) 4;


B) 10;

C) 1;


D) 8;

E) 11.


332.İstehsalatda meteoroloji şərait havanın hansı vəziyyətindən asılı olaraq xaraktertizə

olunur?

A) Fiziki;

B) Kimyəvi;

C) Coğrafi;

D) Bioloji;

E) Geoloji.333.Havada nəmliyin artması temperaturun mənfi və müsbət qiymətlərində insan

orqanizminə necə təsir edir?

A) Pis;


B) Orta;

C) Yaxşı;

D) Əla;

E) Kafi.


334.Orqanizmdən ətraf mühitə verilən istilik neçə yolla baş verə bilər?

A) 3;


B) 5;

C) 8;


D) 7;

E) 1.


335.Havanın bədən səthinə toxunaraq qızması prosesi necə adlanır?

A) Konveksiya;

B) Metrologiya;

C) Radiasiya;

D) Meterologiya;

E) Formasiya.336.Havanın nisbi nəmliyi hansı üsulla öyrənilir?

A) Psixrometrik;

B) Ampermetrik;

C) Termometrik;

D) Xronometrik;

E) Polyarometrik.37.Nüvənin radioaktiv parçalanması hansı şüalanmalarda müşaiyət olunur?

A) α, b, γ ;

B) ,q, γ;

C) Q, b, α;

D) α, , q;

E) b, , q.338.Zəhərli maddələr toplanan istehsal binalarının havası hansı ventilyasiya ilə kənar

edilir?

A) Yerli ( lokal);

B) Ümumi;

C) Soyuq;

D) İsti (lokal);

E) Orta (lokal).339.Ventilyasiya qurğuları neçə növ ola bilər7

A) 2;


B) 10;

C) 5;


D) 4;

E) 6.


340.Ventilyasiya sisteminin layihələndirilməsində və yoxlanılmasında əsas təlabat

hansıdır?

A) Hava dəyişməsi;

B) Hava qızdırması;

C) Hava soyutması;

D) Hava nəmləndirməsi;

E) Hava şüalandırması.41.Binaların külək vuran səthində hansı təzyiq yaranır?

A) İzafi;

B) Osmos;

C) Parsial;

D) Orta;

E) Zəif.


342.Binaların külək vuran səthinin ( izafi təzyiqin) əks tərəfində hansı “ təzyiq”

yaranır?

A) Seyrəklik;

B) Sıxlıq;

C) Nəmlik;

D) İstilik;

E) Soyuqluq.343.Ümumilikdə istehsal olunan enerjinin neçə faizi ventilyasiyaya sərf olunur?

A) 4;


B) 1;

C) 10;


D) 8;

E) 12.


344.Havatəmizləmənin effektivliyi nə ilə xarakterizə olunur?

A) Təmizləmə əmsalı ilə;

B) Dəmirləmə qatılığı ilə;

C) İlkin hava miqdarı ilə;

D) Filtrləyici material ilə;

E) Havaüfürmə ilə.345.Havatəmizləmə əmsalı təqribən neçə faiz təşkil edir?

A) 90-98;

B) 87-89;

C) 65-85;

D) 100-102;

E) 65-75.346.Havanın vurulması və kənarlaşdırılması işində hansı proses baş verir?

A) Aerodinamik;

B) Astronomik;

C) Kosmik;

D) Termodinamik;

E) Termoqrafik.347.Hansı tezlikdə (Hs) yerdəyişmə (titrəyiş) insan qulağı tərəfindən normal səs kimi

qəbul edilir?

A) 20-20000;

B) 20-30;

C) 5-10;

D) 10-15;

E) 15-20.348.Normal tezlikdən fərqlənən səslər (infra və ultra) səs kimi qəbul edilmir?

A) Edilmir;

B) Edilir;

C) Nəzərdə tutulur ;

D) Görünmür;

E) Hesaba alınır.349.Silkələnmənin güclü təsirindən insan orqanizmində hansı hərəkət halı yarana bilər?

A) Koordinasiyası pozular;

B) Hərəkəti güclənər;

C) Hərəkət koordinasiyası normallaşar;

D) Hərəkəti tənzimlənər;

E) Hərəkətsizlik yaranar.350. 20-20000 Hs –dən kənar hədlərdə olan səslər insan orqanizminə necə təsir edir?

A) Bioloji ;

B) Geokimyəvi;

C) Mexaniki;

D) Dinamiki;

E) Fiziki.Sualların A –variantı düzgündür.

FH və HFT” kafedrasının müdiri: prof. H.O.Ocaqov


Müəllimlər: O.M.Məmmədova

Ş.D.Danyalov

M.O.Hümbətov
Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files
files -> Kafedra: “Biznesin təşkili və idarə olunması” Fənn: “Antiböhranlı idarəetmə” Müəllim: Nəbiyev Aydın Xalıq oğlu
files -> Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
files -> AZƏrbaycan memarliq və İNŞaat universiteti İNŞaat materiallari kafedrasi iNŞaat materiallari və MƏmulatlari fəNNİNDƏN
files -> Avtomatikanın müasir texniki vasitələri
files -> 1. Mətn prosessoru imkan verir
files -> 2. Web-səhifələri hansı dilin köməyi ilə yaratmaq olar?
files -> ZƏRBƏ dalğASl İLƏ ZƏDƏLƏNMƏ
files -> Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti «Ictimai fənlər» kafedrası «Azərbaycan tarixi» fənni üzrə imtahan testləri
files -> 644a Peşə etikası
files -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan memarliq və İNŞaat universiteti

Yüklə 7,77 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə