Əlavə 1 Azərbaycan İş Adamlarının İqtisadi Davranışında Etikanın RoluYüklə 340 Kb.
tarix16.06.2017
ölçüsü340 Kb.
ƏLAVƏ 1
Azərbaycan İş Adamlarının İqtisadi Davranışında Etikanın Rolu

Hяr vaxtыnыz xeyиr. Mяnиm adыm ___________. Bиz hal-hazırda Azяrbaycan sahibkarlar arasыnda иctиmaи rяy sorьusunu keчиrиrиk.Sиz бцтцн dиgяr respondentlяr kиmи tяsadцfяn seчиlmиsиnиz vя verяcяyиnиz cavablar yalnыz tяhlиl mяqsяdи цчцn иstиfadя olunacaqdыr. Яmяkdaшlыьыnыza gюrя яvvяlcяdяn tяшяkkцr edиrиk.

Aды, сойады

/______________________________________________________________________________________/

Цнван, телефон

/______________________________________________________________________________________/

Шящяр

Бакы

1

Эянжя

2

Лянкяран

3

Ярази

Шящяр

1

Кянд

2

ДЕМОГРАФИЙА БЮЛМЯСИ

Д1.Респондентин жинси


Киши

1

Гадын

2

Д2. Респондентин йашы/___/___/


Д3. Респондентин аиля вязиййяти
Евли

1

Бирэя йашайыш

2

Субай

3

Бошанмыш/дул

4

Д4.Респондентин тящсили
Тящсилсиз

1

Ибтидаи

2

Натамам орта тящсил

3

Там орта тящсил

4

Орта ихтисас (техникум) тящсили

5

Натамат али тящсил

6

Али тящсил

7

Елми дяряжя

8
ЯСАС БЮЛМЯ
 1. Müəssisənin ölçüsü:


Kiçik (1 – 10 işçi)

1

Orta (10 – 50)

2

Iri (>50)

3

Fərdi sahibkar

4
 1. Dini mənsubluq


Müsəlman

1

Xristian

2

Yящudi

3

Ateist

4

Digər 1. Sizin üçün dəyərlər sisteminizin əsas mənbəйi nədən ibarətdir?


Din

1

Adət/ənənə

2

İctimai rəy/sosial mühit

3

Təhsil/tərbiyyə

4

Bilmirəm
Digər


 1. Dəyərlər sisteminizə daxil olan əsas 5 dəyəri qeyd edin:


Mənəviyyat

1

Səbr

2

Mehribançılıq

3

Mütilik

4

Böyüklərə hörmət

5

Təvazökarlıq və iddiasızlıq

6

Vətənə məhəbbət və cəmiyyətə xidmət

7

Əməksevərlik

8

Şəxsi ləyaqət

9

Ədalət

10

Digər 1. Nə dərəcədə dindarsınız?


Qəti dindar

1

Orta dindar

2

Tərəddüd edənlər (etinasız)

3

Инамым йохдур

4
 1. Gündəlik fəaliyyətinizdə din hansı rola malikdir


Çox mühüm rol

1

Orta

2

Az

3

Alver ayrı, Allah ayrı

4
 1. Müqəddəs kitabları (misal üçün, Quran) və dini ədəbiyyatı oxuyursunuzmi?


Tez-tez (25 dəfədən çox)

1

Vaxtaşırı (10-25 dəfə)

1

Hərdən bir (3-10 dəfə)

2

Çox az (ildə 3 dəfə və daha az)

3

Oхumuram

4
 1. Dindar (müsəlman) olmaq sizin üçün ilk növbədə nə deməkdir? (ən mühüm 5 variantı seçin)


Allaha və onun peyğəmbərlərinə inanmaq

1

İmaməti qəbul etmək

2

Səmimi və ədalətli olmaq

3

Bütün ayinlərə riayət etmək (namaz, oruc, həcc və s.)

4

Oxumaq və işləmək

5

Zülm etməmək

6

Rüşvət almamaq (və verməmək)

7

Yalan danışmamaq və aldatmaq

8

Qumar oynamamaq

9

Donuz əti (və digər haram yeməkləri) yeməmək

10

Alkoqollu içkilər içməmək

11

Narkotik maddələri qəbul etməmək

12

Arvada xəyanət etməmək

13
 1. Kəlmeyi-şəhadəti bilirsinizmi?


Bilirəm

1

Dəqiq bilmirəm, yadımdan çıxıb

2

Bilmirəm

3

Cavab vermirəm

4
 1. Namaz qılırsınızmi?


Hər gün

1

Qeyri-müntəzəm

2

Qılmıram, amma istəyirəm

3

Qılmıram və fikirim də yoxdur

4
 1. Həcc ziyarətində olmusunuzmu?


Yox

1

Yox, amma gələcəkdə istəyərdim

2

Hələlik bu barədə fikirləşməmişəm

3

Bunu vacib hesab etmirəm

4

Bəli

5
 1. Şəriət normalarının tətbiqinə necə baxırsınız?


Tamamilə tətbiq olunmalıdır

1

Qismən (o cümlədən, biznes sahəsində)

2

Qismən (biznes sahəsin istisna olmaqla)

3

Bilmirəm

4

Xeyr

5
 1. Sizin dini etiqadınızıda həmfikir olmayanla (və ya kafirlə) işləyə bilərsinizmi?


Bəli, problem yoxdur

1

Yəgin, müəyyən şərtlərlə

2

Yəgin ki, işləmərəm

3

Işləmərəm

4

Bilmirəm

5
 1. Məscidə (kilsəyə, sinaqoqaya) gedirsinizmi?


Vaxtaşırı (щяфтядя 1 дяфя)

1

Hərdən bir (айда 1-2 дяфя)

2

Çox az (ildə 10 dəfə вя аз)

3

Getmirəm

4
 1. Dini mərasimlərdə (жцмя намазлары, моизяляр, ислам байрамлары иля баьлы мярасимляр, ашура мярзиййяляри вя с.) iştirak edirsinizmi?


Бяли, щамысында

1

Бязиляриндя

2

Хейр, щеч бириндя

3
 1. Siz (şirktətiniz) verdiyiniz borcların (kreditlərin) qaytarılmaması ilə rastlaşmısınızmı?


Bəli

1

Xeyr

2

Yadımda deyil

3

Cavab vermirəm

4
 1. Siz (şirkətiniz) borc (kredit) götürüb onu qaytarılmasında çətinliklərlə üzləşmisinizmi?


Bəli

1

Xeyr

2

Yadımda deyil

3

Cavab vermirəm

4
 1. Siz borcdan faiz götürürsünüz və ya vermişsinizmi?


Bəli, bu təbiidir

1

Bəli, məcbur olmuşam

2

Yox, amma bu normaldır

3

Xeyr, bu haramdır

4
 1. Sizin fikrinizcə, Azərbaycanda vergilərin tam ödənilməməsi və “ikili mühasibatin” aparılması mövcuddursa, onda sizin buna münasibətiniz nədir?


Bu təbiidir, çünki başqa yol yoxdur

1

Bu çox pisdir və buna bəraət qazandırmaq olmaz

2

Bu pisdir, amma başa düşüləndir

3

Bilmirəm

4
 1. İşinizi həll etmək üçün rüşvət verməyə hazırsınızmı?


  Bəli

  1

  Xeyr

  2

  Bilmirəm

  3

  Cavab vermək istəmirəm

  4

 2. İmkanınız olsa, bütün rəqiblərinizi sıxışdırıb, bazarda inhisarçı olmaq istəyərdinizmi?


Bəli

1

Xeyr

2

Bilmirəm

3

Cavab vermək istəmirəm

4
 1. Hər bir insanın mənfi keyfiyyətlərini 8-ballıq sistemə əsasən dəyərləndirin


Simiclik
İsrafçılıq
Peşəkarsızlıq
Təmbəllik
Məsuliyyətsizlik
Dinsizlik
Ədalətsizlik və inhisarçılığa meyillik
Mənəviyyətsizlik (pozğunluq)
Digər (zəhmət olmasa qeyd edin) 1. Sahibkarın mənfi keyfiyyətlərini 8-ballıq sistemə əsasən dəyərləndirin


Simiclik
İsrafçılıq
Peşəkarsızlıq
Təmbəllik
Məsuliyyətsizlik
Dinsizlik
Ədalətsizlik və inhisarçılığa meyillik
Mənəviyyətsizlik (pozğunluq)
Digər (zəhmət olmasa qeyd edin) 1. Gündəlik fəaliyyətinizdə ən əsas prinsipləri 6-ballıq sisteminə görə sıra ilə düzün


Halallıq
Səmərəlik
Mənfəətlilik
Alicənablıq
Peşəkarlıq
Qənaətlilik 1. Faizsiz kreditlər və digər İslam iqtisadi prinsip və praktikasından (zəkətın rəsmi ödənilməsi, şəriklik və s.) xəbəriniz varmı?


Xəbərim var

1

Çox az xəbərim var

2

Ümumiyyətlə xəbərim yoxdur

3
 1. Sizcə Azərbaycanda bu praktika və prinsiplərin təbiqinə ehtiyac varmı?


Var

1

Yoxdur

2

Bilmirəm

3
 1. Sizcə Azərbaycanda bu praktika və prinsiplərin təbiqi nə qədər realdır?


Realdır

1

Real deyil

2

bilmirəm

3
 1. Siz “etika kodeksi” məfhumu ilə tanışsınızmi?


Tanışam və bizdə belə kodeks var

1

Tanışam, amma bizdə yoxdur

2

Tanış deyiləm

3
 1. Sizcə, iş adamları öz işində mənəviyyətə nə dərəcədə əsaslanırlar?


Heç əsaslanmırlar

1

Çox az əsaslanırlar

2

Kifayət qədər əsaslanırlar

3

Çox əsaslanırlar

4 1. Sizcə, Azərbaycanın hazırki sosial-iqtisadi problemlərinin dərinliyi etikanın cəmiyyətimizdəki rolu ilə bağlıdırmı?


Etikanın zəif olması bu problemləri dərinləşdirir

1

Etik normalara riayət bu problemlərin həll olunmasına maneyədir

2

Din və cəmiyyətdəki problemlər arasında heç bir əlaqə yoxdur

3

Bilmirəm

4
ƏMƏKDAŞLIĞA GÖRƏ TƏŞƏKKÜR EDİRİK!

ƏLAVƏ 2
Azərbaycanın İş Adamlarının İqtisadi Davranışında Etikanın Rolu

EKSPERT RƏYLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİ ÜZRƏ DƏRİN MÜSAHİBƏ ANKETİ

Adı, soyadı
Ünvan, telefon
Təşkilat / vəzifə
Şəhər
Əlavə qeydlər
 1. Sizcə, Azərbaycanda iş adamlarının dəyərlər sisteminin əsas mənbəyi nədən ibarətdir?


Din

1

Adət-ənənə

2

İctimai rəy/sosial mühit

3

Təhsil-tərbiyə

4

Bilmirəm
Digər


 1. İş adamlarının dəyərlər sisteminə daxil olan əsas 5 dəyəri qeyd edin


Mənəviyyat

1

Səbr

2

Mehribançılıq

3

Mütilik

4

Böyüklərə hörmət

5

Təvazökarlıq və iddiasızlıq

6

Vətənə məhəbbət və cəmiyyətə xidmət

7

Əməksevərlik

8

Şəxsi ləyaqət

9

Ədalət

10

Digər


 1. Sizcə, biznes partnyorun kimliyi, etiqadı, əqidəsi yerli sahibkarlar üçün böyük rol oynayırmı?


Bəli

1

Yəgin ki

2

Çox güman ki, yox

3

Xeyr

4

Digər

5 1. Sizcə, Azərbaqcan biznesində qarşılıqlı etibar problemi varmı? Varsa, nə dərəcədə ciddidir?


Var və çox ciddidir

1

Yoxdur

2

Yəgin ki var

3

Çox güman ki, yox

4

Digər

5 1. Sizin fikrinizcə, Azərbaycanda vergilərin tam ödənilməməsi və “ikili mühasibatin” aparılması nə dərəcədə etik problemlərlə bağlıdır?


Birbaşa bağlıdır

1

Qismən dolayısı ilə bağlıdır

2

Heç bir əlaqəsi yoxdur

3

Digяr

4
 1. 6. Azərbaycan biznesmenləriнин korrupsiyaya münasibətini necə müəyyən edə bilərsiniz?


  Biznesmenlər korrupsiyа münasibətlərində aparıcı rol oynayır, ona müsbət baxır və ondan faydalanırlar

  1

  Mövcud sistem biznesmenləri korrupsiya əlaqələrində iştirak etməyə məcbur edir

  2

  Biznesmenlər ümumiyyətlə korrupsiyadan zərər çəkirlər

  3

  Digər

  47. Azərbaycan biznesmenləri nə dərəcədə inhisara meyillidir?


Çox meyillidirlər

1

Kifayət qədər meyillidirlər

2

O qədər də meyilli deyillər

3

Az meyillidirlər

4

Bilmirəm 1. 8. Sahibkarın mənfi keyfiyyətlərini 8-ballıq sistemə əsasən dəyərləndirin


Simiclik
İsrafçılıq
Peşəkarsızlıq
Tənbəllik
Məsuliyyətsizlik
Dinsizlik
Ədalətsizlik və inhisarçılığa meyillilik
Mənəviyyətsizlik (pozğunluq)
Digər (zəhmət olmasa qeyd edin) 1. 9. Sizcə, öz gündəlik fəaliyyətlərində sahibkarlar hansı prinsiplərə əsaslanırlar?


Halallıq
Səmərəlilik
Mənfəətlilik
Alicənablıq
Peşəkarlıq
Qənaətlilik
Digər 1. Sizcə, Azərbaycanda etika böhranı varmı?


Var

1

Yoxdur

2

Ancaq biznes sahəsində

3

Angaq dövlət səviyyəsində

4
 1. Sizcə, yerli sahibkarlar “etika kodeksi” məfhumu ilə tanışdırlarmı?


Tanışdır və tətbiq edirlər

1

Tanışdır, amma tətbiq etmirlər

2

Tanış deyillər

3

Haradansa nəsə eşidiblər

4
 1. Sizcə, iş adamları öz işlərində mənəviyyata nə dərəcədə əsaslanırlar?


Heç əsaslanmırlar

1

Çox az əsaslanırlar

2

Kifayət qədər əsaslanırlar

3

Çox əsaslanırlar

4
 1. Sizcə, Azərbaycanın hazırki sosial-iqtisadi problemlərinin dərinliyi etikanın cəmiyyətimizdəki rolu ilə bağlıdırmı?


Etikanın zəif olması bu problemləri dərinləşdirir

1

Etik normalara riayət bu problemlərin həll olunmasına maneədir

2

Etika və cəmiyyətdəki problemlər arasında heç bir əlaqə yoxdur

3

Bilmirəm

4
 1. İş adamlarının gündəlik fəaliyyətində din hansı rola malikdir


Çox mühüm

1

Orta

2

Az

3

Alver ayrı, Allah ayrı

4 1. İş adamlarının əksəriyyətinin Şəriət normalarının tətbiqinə müsbət baxmasını necə izah edərdiniz?


Dinə artan maraq

1

Dəb

2

Dini təbliğat

3

Bilmirəm

4

Digərlər:

5
 1. Mövcud problemlərin həllində din hansı rolu oynaya bilər?


Din böyük müsbət rol oynayır və oynamalıdır

1

Din mənfi rol oynayır

2

Din böyük rol oynamır

3

Din heç bir rol oynamır

4

Digər 1. Faizsiz kreditlər və digər İslam iqtisadi prinsip və praktikasının (zəkatın rəsmi ödənilməsi, şəriklik və s.) tətbiqinə ehtiyac varmı?


Var

1

Yoxdur

2

Bilmirəm

3
 1. Sizcə, Azərbaycanda bu praktika və prinsiplərin tətbiqi nə qədər realdır?


Realdır

1

Real deyil

2

Bilmirəm

3
ƏMƏKDAŞLIĞA GÖRƏ TƏŞƏKKÜR EDİRİK!


Kataloq: upload
upload -> По антикоррупционной работе в поликлинике
upload -> Fərid Zeynalov stomatoloq, bds, dds şəxsi məlumat
upload -> Fakültə İxtisas qrup Kurs fənn tarix baslanma vaxti otaq
upload -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
upload -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
upload -> UŞaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
upload -> Uşağın fərdi psixoloji hazırlığı 20 azn ağız boşluğunun kompleks peşəkar gigiyenası 80 azn
upload -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
upload -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas

Yüklə 340 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə