Ek-2/a sistemik antiMİkrobik ve diĞer iLAÇlarin reçeteleme kurallariYüklə 211,22 Kb.
tarix18.04.2017
ölçüsü211,22 Kb.
#14528
EK-2/A
SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI

Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir.Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler için liste sonunda “AÇIKLAMALAR” bulunmaktadır.


1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

A) PENİSİLİNLER

1

Amoksisilin

KY

2

Amoksisilin-Klavulanat (Parenteral)

UH-P

2.1

Amoksisilin-Klavulanat (Oral)

KY

3

Ampisilin

KY

4

Ampisilin Sulbaktam (Parenteral)

UH-P

4.1

Ampisilin Sulbaktam Oral

KY

5

Azidosilin

KY

6

Bakampisilin

KY

7

Mezlosilin

UH-P, A 72

8

Penisilin (Prokain, Benzatin, Kristalize, Pen V, Fenoksimetil)

KY

9

Piperasilin

UH-P, A 72

10

Piperasilin-Tazobaktam

EHU

12

Tikarsilin Klavulanat

EHU

13

Karbenisilin

UH-P, A 72

B) SEFALOSPORİNLER

1. Kuşak Sefalosporinler

14

Sefadroksil

KY

15

Sefaleksin

KY

16

Sefazolin

KY

17

Sefradin

KY

18

Sefalotin

KY

2. Kuşak Sefalosporinler

19

Sefaklor

KY

20

Sefoksitin

UH-P

21

Sefprozil

KY

22

Sefuroksim (Parenteral)

UH-P

22.1

Sefuroksim Aksetil

KY

23

Lorakarbef

KY

3. Kuşak Sefalosporinler

24

Sefiksim

KY

25

Sefodizim

UH-P

26

Sefoperazon

UH-P, A 72

27

Sefoperazon-Sulbaktam

EHU

28

Sefotaksim

UH-P, A 72

29

Seftazidim

UH-P, A 72

30

Seftizoksim

UH-P, A 72

31

Seftriakson

UH-P, A 72 APAT’TA KY

(Bakınız 6/a)31/A

Sefditoren

KY

4. Kuşak Sefalosporinler

32

Sefepim

EHU

C) DİĞER BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER

Monobaktamlar

33

Aztreonam

UH-P, A 72

Karbapenemler

34

İmipenem

EHU

35

Meropenem

EHU

35.1

Ertapenem

EHU ve 1x1 doz

2-MAKROLİD VE LİNKOZAMİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

A) MAKROLİDLER

36

Azitromisin

KY

37

Diritromisin

KY

38

Eritromisin

KY

39.1

Klaritromisin Oral

KY

39.2

Klaritromisin MR

KY

39.3

Klaritromisin Paranteral

UH-P

40

Roksitromisin

KY

41

Spiramisin

KY

42

Treoleandomisin

KY

43

Telitromisin

KY

B) LİNKOZAMİDLER

44

Klindamisin

KY

45

Linkomisin

KY

46

Doksisiklin

KY

C) TETRASİKLİNLER
47

Tetrasiklin

KY

48

Tetrasiklin – Nistatin

KY

49

Oksitetrasiklin

KY

3- AMFENİKOLLER

50

Kloramfenikol

KY

51

Tiamfenikol

KY

4-AMİNOGLİKOZİD GRUBU ANTİBİYOTİKLER

52

Amikasin

UH-P

53

Gentamisin

KY

54

İsepamisin

EHU

55

Kanamisin ve Türevleri

KY

56

Neomisin ve Kombinasyonları

KY

57

Netilmisin

UH-P

58

Streptomisin

KY

59

Tobramisin Parenteral

UH-P

5-KİNOLON GRUBU ANTİBİYOTİKLER

60

Siprofloksasin Oral

KY

60.1

Siprofloksasin Parenteral

UH-P, A 72

61

Enoksasin

KY

62

Levofloksasin Oral

KY

62.1

Levfoloksasin Parenteral

UH-P, A 72

63

Norfloksasin

KY

64

Ofloksasin Oral

KY

64.1

Ofloksasin Parenteral

UH-P, A 72

65

Pefloksasin Oral

KY

65.1

Pefloksasin Parenteral

KY

66

Moxifloksasin Oral

KY

66.1

Moxifloksasin Parenteral

UH-P, A 72

66.2

Moksifloksasin oftalmik formları

Göz hastalıkları uzman hekimi

tarafından reçete edilir.

67

Lomefloksasin

KY

67.1

Gatifloksasin oftalmik formları

Göz hastalıkları uzman hekimi

tarafından reçete edilir.

6-

ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER
A)

ANTİSTAFİLOKOKAL PENİSİLİNLER
68

Flukloksasilin

KY

69

Nafsilin

UH-P

B) GLİKOPEPTİD ANTİBİYOTİKLER

70

Vankomisin

EHU**

71

Teikoplanin

EHU APAT’TA KY (Bakınız 6/b)

72

Basitrasin

KY

73

Polimiksin B

KY

74

Kolistin ve Türevleri

KY

C) DİĞER ANTİSTAFİLOKOKAL ANTİBİYOTİKLER

75

Fusidik Asit ve Tuzları

KY

75.1

Sodyum fucidat enjektabl formu

EHU

76

Mupirosin

KY

77

Linezolid

EHU

7- ANSAMİSİNLER

78

Rifabutin

UH-P

79

Rifamisin

KY

80

Rifampisin

KY

8- SULFONAMİD ANTİBİYOTİKLER VE TRİMETOPRİM KOMBİNASYONLARI

81

Sulfisoxazole

KY

82

Sulfadiazin

KY

83

Sulfametoksipridazin

KY

84

Sulfametoksazol

KY

85

Trimetoprim

KY

86

Trimetoprim Sulfametoksazol

KY

9-ANTİANAEROBİK ETKİLİ ANTİBİYOTİKLER

87

Metronidazol Parenteral

KY

88

Metronidazol (üre kombinasyonları dahil)

KY

89

Ornidazol

KY

90

Seknidazol

KY

91

Tinidazol

KY

10-ANTİFUNGAL ANTİBİYOTİKLER

92

Amfoterisin B (Klasik)

UH-P, A 72

93

Kaspofungin

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

94

Flukonazol Parenteral

UH-P, A 72

94.1

Flukonazol Oral ve Diğer Formları

KY

95

Itrakonazol

UH-P

95-1

Itrakonazol oral1

UH-P

95-2

Itrakonazol infüzyonError: Reference source not found

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

96

Ketokonazol

KY

97

Lipid Komplex Amfoterisin B

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

98

Lipozomal Amfoterisin B

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

99

Terbinafin

KY

100

Griseofulvin

KY

101

Varicanazole

Madde 12.7.23. esaslarına uygun olarak

102

Sertakonazole

KY

103

Nistatin (Tetrasiklinle kombine şekli dahil)

KY

104

Natamisin (Pimarisin)

KY

105

Mikonazol

KY

106

Oksikonazol

KY

107

İzokonazol

KY

11-ANTİVİRAL İLAÇLAR

A) HIV/AIDS TEDAVİSİNDE KULLANILAN SPESİFİK İLAÇLAR

108

Abacavir

EHU

109

Stavudin

EHU

110

Zalsitabin

EHU

111

İndinavir

EHU

112

Lamivudin 150mg (Zidovudin kombinasyonları dahil)

EHU

113

Nevirapin

EHU

114

Ritonavir (Lopinavir kombinasyonları dahil)

EHU

115

Zidovudin (Lamivudin kombinasyonları dahil)

EHU

115.1

Tenofovir disoproksil fumarat + emtrisitabin

EHU

Prospektüs endikasyonunda, 18 yaşın üzerindeki hastalarda diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyonhalinde kullanılır.(Tenofovir disoproksil fumarat , emtrisitabin veya lamivudin içeren diğer ilaçlarla birlikte kullanılmamak üzere)

115.2

Tenofovir disoproksil2

Kronik Hepatit B’de Madde 12.7.13 esaslarına gore, HIV de EHU” koşulu

115.3

FosamprenavirError: Reference source not found

EHU koşulu

B) DİĞER ANTİVİRALLER

116

Asiklovir Oral

KY

116.1

Asiklovir Parenteral

EHU

117

Famsiklovir

UH-P

118

Gansiklovir

EHU

119

Valasiklovir

UH-P

120

Lamivudin 100 mg

UH-P

121

Ribavirin

UH-P

122

Didanozin

EHU

123

Efavirenz

EHU

124

Adefovir, Entakavir

Madde 12.7.13. esaslarına uygun olarak

125

Zanamivir

UH-P

126

Oseltamivir

UH-P

127

Brivudine Oral

UH-P

12-ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLAR *

128

Etambutol (İzonikotinik Asit Hidrazidi ile kombinasyonları dahil)

KY

129

İzoniazid (B6 Vitamini, Rifampisin ve Etambutol kombinasyonları dahil)

KY

130

P-Aminosalisilik Asit ve Tuzları

UH-P

131

Pirazinamid

KY

132

Etionamid

UH-P

133

Sikloserin

UH-P

134

Tiasetazon

UH-P

135

Morfozinamid

KY

136

Protionamid

UH-P

137

Rifabutin

UH-P

138

Rifampisin

KY

139

Streptomisin

KY

* Tedavi başlangıcında UD veya Verem Savaş Dispanserlerinde yazılması durumunda ve idamesinde KY

13- DİĞERLERİ


140

Üriner Antiseptikler

KY

141

Fosfomisin

KY

142

Nimesulid, Etodolak 400 mg

KY

143

Morfin, Petidin

UH-P

144

Rosiglitazon, Pioglitazon, Glukagon, İnsulin, Rosiglitazon+Metformin

UH-P

145

Fenofibrat, Gemfibrozil, Atorvastatin, Lovastatin, Simvastatin, Fluvastatin, Provastatin, Rosuvastatin, Kolestramin,Amlodipin+Atorvastatin

Madde 12.7.28 esaslarına uygun olarak

146

Alfuzosin,Tamsulosin, Terazosin Serenoa repens standardize lipofilik ekstre

UH-P

147

İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan, Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, Valsartan+amlodipin

UH-P

148

Apomorfin

UH-P

149

Finasterid

UH-P (Saç dökülmesi için kullanılan formu hariç, bu form ödenmemektedir), uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

150

Esomeprazol, 3

  1. Gastroenteroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi veya,

  2. İki ay süreyle diğer proton pompa inhibitörleri ile tedavi görmesine rağmen iyileşme sağlanmayan hastalarda iç hastalıkları ve genel cerrahi uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi veya,

  3. Endoskopi raporuna göre gastroözofagial reflü veya peptik ulkus görülmesi halinde yukarıda belirtilen uzman hekimler tarafından reçete edilmesi veya,

  4. Yukarıda belirtilen uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilmesi,

halinde bedeli ödenir.


150

EsomeprazolError: Reference source not found

UH-P

151

Rabeprazol

KY

152

Suni gözyaşı

Göz hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

153

Kortikosteroidli tek doz göz damlaları

Göz hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

154

Oksimetolon

İç hastalıkları veya Çocuk hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimlerin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

155

DisülfiramError: Reference source not found

Psikiyatri uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

155

Disülfiram,Naltrekson hidroklorür,

Akamprosat kalsiyumError: Reference source not foundPsikiyatri uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

156

Kabergolin

UH-P

157

Kenodoksikolik Asit

İç hastalıkları veya Genel cerrahi uzmanı veya bu uzman hekimlerin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

158

Entakapon ve kombinasyonları, Rasajilin

Nöroloji uzmanı tarafından veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

159

Allantoin + heparin + excractum cepae

UH-P

160

Demir-Dextran

UH-P

161

Deferoksamin metansülfonat

İç hastalıkları veya Çocuk hastalıkları uzman hekimi veya bu uzman hekimlerin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

162

Lizürid Maleat

UH-P

163

Amifostin

Kemoterapi ve radyoterapide raporla

164

Üre içeren preparatlar

UH-P, Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir

165

Fondaparinux

Ortopedi uzmanınca

166

Deferipron

Erişkin veya Çocuk Hematoloji uzmanının düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

167

Kollojen

Genel cerrahi, plastik cerrahi, ortopedi ve cildiye uzmanlarından birinin yer aldığı, ilacın kullanım dozu ve süresinin belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzmanlarca reçetede belirtilmek kaydıyla en fazla birer aylık dozlarda reçete edilebilir.

168

8- Metoksipsoralen

UH-P

169

İloprost trometamol (İntravenöz formları)

Üniversite, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tanıyı doğrulayan resmi kurumca onaylanmış görüntüleme tetkik raporları eklenmiş; kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, pediyatrik kardiyoloji uzman hekimlerinden birinin düzenlediği uzman hekim raporu ile yalnızca Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyonlarda kullanılabilir.

170

Modafinil

UH-P

171

Pergolid mezilat

Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

172

Pramipexol Hidroklorür

Nöroloji uzmanı veya bu uzman hekimin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

173

Bornaprin Hidroklorür

Nöroloji uzmanının düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

174

Dornaz alfa

Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce

175

Ranitidin Bizmut Sitrat

UH-P

176

Ropinirol

Nöroloji uzmanının düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

177

Tolterodine-L

Üroloji ve Nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

178

Oksibutinin

179

Trospiyum

180

Naferalin Asetat

UH-P

181

Testosteron

Üroloji, Endokrin, Çocuk Cerrahi Uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

182

Ursedoksikolik Asit4

İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

182

Ursedoksikolik Asit5

a)İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce(Süspansiyon formu hariç)

b)Süspansiyon formu:0-13 yaş grubu hastalarda pediyatrık cerrahi, pedıyatri ve pedıyatrik gastoenterolojı uzmanı tarafından reçetelenmesi, bu uzman hekımlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanarak diğer hekimlerce de reçetelenmek üzere”


183

Demir III hidroksit Sükroz

UH-P

184

Tagaserod maleat

Gastroenteroloji veya İç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

185

Potasyum sitrat (5 mEq - 10 mEq)

Nefroloji veya üroloji uzman hekimlerince, veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce

186

Isotretinoin+Eritromisin

Sadece Cilt Hastalıkları Uzman Hekimlerince

187

Multivitamin Pronatal

Sadece gebelikte

188

DarifenasinÜroloji, nöroloji (erişkin ve çocuk), pediatri, kadın doğum, pediatrik cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.

189

Propiverin

Üroloji, nöroloji (erişkin ve çocuk), çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk cerrahi, FTR, geriatri uzman hekimlerince reçete edilebilir. Üroloji veya nöroloji (erişkin ve çocuk) uzman hekimlerinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce.

190

Alfa Lipoik Asit

“Periferal Diabetik

Polinöropati semptomlarının tedavisinde, nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon,immünoloji, romatoloji veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde bedeli ödenir191

Valgansikloviryalnızca CMV endikasyonunda EHU”

192

Pantoprazol20 mg. formlarının H. pylori endikasyonunda kullanılmaması ve diğer endikasyonlarında günde en fazla 2x1 dozda kullanılması

193

Deferasiroks

2 yaş üstü "organ hasarı oluşan ya da organ hasarı riski

bulunan hastalarda" bu durumun raporda belirtilmesi kaydıyla en az bir erişkin veya pediatrik

hematolog uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, erişkin veya

pediatrik hematoloji,pediatri veya dahiliye uzmanlarınca reçete edilebilir.194

Tigecycline

Üniversite Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, yatarak tedavide, panrezistans olduğu kültür sonucu ile belgelenen gram negatif bakteri enfeksiyonlarında tigecycline'e duyarlı olduğunun belgelenmesi kaydı ve EHU

onayı ile195

Ivabradin

Normal sinüs ritmi olan, kronik stabil angina pektorisli hastaların semptomatik tedavisinde Beta blokör ve/veya verapamil-diltiazem intoleransı veya kontrendikasyonu olan ve kalp atım hızı düşürücü kalsiyum kanal bloköru kullanımını

engelleyen asemptomotik solventriküler disfonksiyonu (LVEF<%45 ın ) bulunan hastalar için en az bir kardiyoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji uzmanı veya dahiliye uzmanı tarafından reçete edilmesi196

Pilokarpin HCL6

Kserostomi tedavisinde; Radyasyon onkoloji uzmanı tarafından düzenlenen ve ilk defada en fazla 3 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak,uzman hekimler tarafından reçetelenir. Tedavinin devamı gerektiğinde aynı şekilde düzenlenecek uzman hekim raporu ile uzman hekimler tarafından reçetelenir.

Sjögren sendromundaki kullanımı: Romatoloji, immunoloji, FTR uzman hekimlerinden birinin bulunduğu 3 uzman hekim tarafından düzenlenecek, ilacın kullanım dozunun da belirtildiği en fazla bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya dahiliye uzman hekimlerince reçete edilebilir.

196

Pilokarpin HCL etken maddesinin tablet formları7

Kserostomi tedavisinde; Radyasyon onkoloji uzmanı tarafından düzenlenen ve ilk defada en fazla 3 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak,uzman hekimler tarafından reçetelenir. Tedavinin devamı gerektiğinde aynı şekilde düzenlenecek uzman hekim raporu ile uzman hekimler tarafından reçetelenir.

Sjögren sendromundaki kullanımı: Romatoloji, immunoloji, FTR uzman hekimlerinden birinin bulunduğu 3 uzman hekim tarafından düzenlenecek, ilacın kullanım dozunun da belirtildiği en fazla bir yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya dahiliye uzman hekimlerince reçete edilebilir.

197

Omalizumab

Ağır persistan allerjik astımlı ve vücut ağırlığı 20-150 kg olan, yüksek doz kortikosteroid ve uzun etkili beta2 agonist ve/veya lökotrien reseptör antagonisti tedavisine rağmen yanıt alınamayan, ev tozu akarı kedi köpek tüyü ve hamamböceği, mold sporları gibi

en az bir prenial alerjenlere duyarlı olduğu gösterilmiş (cilt testleri veya spesifik IgE pozitifliği ile) ile serum Ig E düzeyinin 30- 700 IU/ml olduğu belirlenen, 12 yaş ve üzeri hastalarda, Üniversite Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde en az ikisi klinik immünoloji, allerjı, göğüs hastalıkları uzmanlık dallarından olmak üzere allerji,göğüs hastalıkları ve klinik immünoloji uzmanlarından oluşan heyet tarafından tedavisine karar verilmiş ve bu kurul tarafından düzenlenmiş rapor ile bu hekimler tarafından reçete edilir. İlk kez başlanan

tedavilerde rapor 16 haftayı geçemez. Bu sürenin sonunda hastanın tedaviye verdiği yanıtın

benzer bir kurul tarafından değerlendirilmesi sonucu, tedavisinin devamına karar verilmesi halinde belirtilen uzmanlar tarafından düzenlenen bir yıl süreyle geçerli olacak sağlık kurulu raporu ile tedaviye devam edilir. İlaç yukarıda adı geçen uzman hekimler tarafından reçetelenir.Bir yılın sonunda hasta tekrar benzer bir kurul tarafından değerlendirmeye alınır.”198

Prednisolon asetat etken maddesi 10 ml oftalmik form

Sadece uzun süre kullanım gerektiren hastalarda, göz hastalıkları uzmanı tarafından reçetelenebilir.

199

Amantadin Sülfat

a) Parkinson hastalığının tedavisinde, ilaçlara bağlı oluşmuş extrapiramidal reaksiyonların

tedavisinde (tremor,rijidite,hipo veya akinezi) nöroloji uzman hekimi veya bu uzman hekimin

bulunduğu sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce.

b) İnfluenza A ya bağlı salgın olduğu durumlarda profilaktik olarak;

- 7 yaş altı ve 65 yaş üstü veya

- Risk gruplarında (HIV (+), malignite, DM dahil herhangi bir kronik metabolik hastalığı,

kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immun yetmezliği olan veya immunsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar veya 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetilsalisilik asit tedavisi alan çocuk ve adelosanlarda) bu hastalıkları belirtir ve grip aşısının yapılamadığı (kontrendike olduğu durumlar ile erken aşılamanın yapılamadığı durumlar) durumlarda, ilacın prospektüsünde tanımlanan

kullanım süreleri de dikkate alınarak en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna istinaden uzman hekimler tarafından reçetelenmesi


200

Sodyum Valproat (kombinasyonları dahil) 8

“mevcut kullanımına ek olarak “bipolar bozukluk” endikasyonunda psikiyatri (erişkin veya pediatrik)

ve nöroloji (erişkin veya pediatrik) uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin

çıkardığı ilaç kullanım raporu ile diğer hekimlerce reçetelenebilir.”NOT: Antibiyotiklerin topik formları bu hükümler dışındadır.
AÇIKLAMALAR:

1. KY : Kısıtlama olmayan antibiyotikler.

2. UH-P : Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.

3. EHU* : Böbrek yetmezliği, kanser, HIV/AIDS enfeksiyonu, splenektomi olanlar ve immünsupresif tedavi alanlara bu hastalıklar kurul raporunda belirtilmek kaydıyla.

EHU** : Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

4. EHU (ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI): Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde İç Hastalıkları Uzmanının yazabileceği, Çocuk hastalarda, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olmadığı yerlerde Çocuk Hastalıkları Uzmanının yazabileceği antibiyotikler.

Acil durumlarda, (endikasyonları dahilinde kullanılmak kaydıyla) iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzmanları tedaviye başlayabilir, ancak takip eden ilk iş günü, bu uzmanlar tarafından yazılan reçetenin EHU tarafından onaylanması zorunludur.

Hastane enfeksiyon komitesinin belirlediği kurallar ve/veya protokollere uygun olarak enfeksiyon hastalıkları uzmanı aranmaksızın hastayı tedavi etmekte olan uzman hekim tarafından da yazılabilecektir.

5. A–72: Reçete edilme için EHU onayı gerekmeyen, ancak, aynı ilaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saat içinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.

Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı hastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir6. APAT: “AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ”

Bu uygulama, hastanın ayaktan parenteral antibiyotik tedavisinin uygun olduğunu gösteren “APAT” ibaresinin reçetede belirtilmesi ile işleme alınır.A–72 kapsamındaki ilaçlardan biri kullanıldıktan sonra diğerleri EHU olmaksızın peş peşe kullanılamaz.

APAT uygulamasına aşağıdaki durumlar girer:

a. Akut Bakteriyel menenjitte tek doz Seftriakson 2 gr. KY. Hasta, LP’nin yapılabileceği merkeze ortalama 4 saatten daha uzak ise 2 gram seftriakson yapılabilir.

b. Hastanın enfeksiyonunun APAT’a uygun olduğunu belgeleyen EHU’ nun da içinde bulunduğu bir sağlık kurulu raporu ile KY

7. Cerrahi proflakside kullanılmayacak antibiyotikler: 9–13, 24–35, 36–42, 52–59, 60, 60.1, 66, 66.1, 70, 71 (Bu antibiyotikler cerrahi proflaksi amacıyla ancak “Açıklama 5” şartları dahilinde kullanılabilir)

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.

1 Eklendi RG-22.10.2008, 27032, yürürlülük tarihi : 01.10.2008

2 Eklendi RG-22.10.2008, 27032, yürürlülük tarihi : 01.10.2008

3 Değişiklik RG-22.10.2008, 27032, yürürlülük tarihi : 01.10.2008

4 Eklendi RG-22.10.2008, 27032, yürürlülük tarihi : 01.10.2008

5 Değişiklik RG-22.10.2008, 27032, yürürlülük tarihi : 01.10.2008

6 Değişiklik RG-22.10.2008, 27032, yürürlülük tarihi : 01.10.2008

7 Değişiklik RG-22.10.2008, 27032, yürürlülük tarihi : 01.10.2008

8 Eklendi RG-22.10.2008, 27032, yürürlülük tarihi : 01.10.2008

Yüklə 211,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə