Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti


Xurma meyvəsində fenol maddələrinin tədqiqiYüklə 1,3 Mb.
səhifə6/11
tarix07.03.2017
ölçüsü1,3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.2.2. Xurma meyvəsində fenol maddələrinin tədqiqi
Fenol maddələri bitkilərdə, o cümlədən xurma meyvə­sin­də müxtəlif bioloji və tex­noloji xüsusiyyətləri yerinə yetirir. Bitki­lərdə gedən tənəffüs, fotosintez pro­ses­ləri bilavasitə fenol mad­dələrinin iştirakı ilə gedir. Bitkilərdə və xurmada fenol mad­dələri əsa­sən fotosintez prosesi zamanı sintez olunur. Onlar bitki­nin böyüməsinə və hər­tə­rəf­­li inkişafına təsir göstərirlər. Fe­nol maddələri canlı orqanizmdə baş verən mübadilə pro­­sesi­nin tən­zimlənməsində iştirak edirlər. Aromatik aminturşuların, bə­zi vitamin­lə­rin, alka­lo­id­lə­rin, terpenli birləşmələrin və qeyri­lə­rinin sintezi bilavasitə fenol maddə­lə­ri ilə əla­qə­dardır.

Fenol maddələrinin antioksidant və antimikrob xassəsi də mə­lum­dur [148, 149]. Qi­da məhsullarının uzun müddət sax­lan­masında fenol maddələrindən və onun bəzi bir­ləşmələrindən is­tifadə olunur [45, 106, 107]. Hal-hazırda bitkilərdən alınmış fe­nol mad­də­lərinin köməyi ilə yağları uzun müddət təbii olaraq key­fiyyətli saxlamaq müm­kün­dür [39, 40, 151].

Fenol maddə­lə­ri yüksək səviyyədə meyvə-tərəvəzlərin, o cümlədən xur­ma­nın keyfiyyətinə təsir göstərir [42, 150, 153]. Onların ətirli, dad­lı olması xey­li dərə­cə­də fenol maddələrindən asılıdır. Tam yetiş­miş xurma meyvəsində heç bir mik­­ro­bi­o­lo­ji xəstəliyin olma­ması da onun tərkibinin fenol maddələri ilə zəngin olma­sı ilə əla­qə­dardır. Xurma meyvəsinin ətirli, dadlı, ekstraktiv mad­də­lərlə zəngin olması fenollu bir­ləş­mələrlə sıx əlaqədardır. Bu baxımdan da biz ilk əvvəl xurma meyvəsinin ye­tiş­mə dərəcəsindən asılı ola­raq hər iki sortda fenol maddələrinin ro­lunu tədqiq etmişik. Fenol maddələri haq­qın­­da aparıl­mış tədqiqat işləri 3.12÷3.15 cədvəllərində gös­tə­ril­miş­dir.

Aparılmış tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, fe­nol maddələrinin ümumi miq­darı tam yetişməmiş xurma mey­və­lərində çox, yetişmiş və yetişmə müddəti öt­müş meyvələrdə isə az miqdarda olmuşdur. Əgər Xaçia sortunun yetişməmiş mey­­və­lə­rində fenol maddələrinin ümumi miqdarı 1065 mq/ 100 sm3 olmuşdursa, ye­tiş­miş­də 950 mq/100 sm3, yetişmə müd­dəti ötmüş meyvələrdə isə 620 mq/100 sm3 qeydə alın­mış­dır. Bu göstərici Xiakume sortu ilə eynilik təşkil etmişdir (cədvəl 3.11).

Tədqiqat zamanı müəyyən olunmuşdur ki, yetişməmiş mey­vələrdə büzüş­dü­rü­cü­lük xüsusiyyəti daha yüksəkdir. Onun qida­lılıq dəyəri aşağı olmaqla həm də şirə çıxımı da azdır. Mey­və yetişdikcə büzüşdürücülük xüsusiyyəti azalır, şirə çıxımı isə yüksəlir. Bundan başqa biz hər iki sortda xurma meyvələrinin yetiş­mə dərəcəsindən asılı olaraq proanto­sia­ni­din­lərin miqdar­ca dəyişməsini də öyrənmişik. Proantosi­ani­din­lər fla­vanoid­lə­rin dimerləri olub (C6–C3–C6)2 leyko­anto­sian­lar­la katexinlərin bir­ləşmə­sin­dən əmələ gəlmişlər. Başqa sözlə onlara biflava­no­id­lər də deyilir.

Cədvəl 3.11

Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq

fenol maddələrinin miqdarca dəyişməsi (mq/100 sm3)


Hal-hazırda xurma meyvəsində biflavanoidlərin 60-a ya­­xın nümayəndələri aşkar edilmişdir [42, 53, 63]. Xurma mey­və­lərində büzüşdürücülük xüsusiyyətinin olması xeyli dərə­­cədə proantosianidinlərlə də əlaqədardır.

Analiz zamanı məlum olmuşdur ki, xurma mey­və­si yetiş­dikcə proan­to­si­ani­din­lər miqdarca azalmağa başlayır. Hər iki sortda ən az pro­antosianidinlər yetişmə müd­də­ti ötmüş xur­ma meyvələrində olmuşdur – 301,1÷305,2 mq/100 sm3. Xurma mey­­və­si leykoantosianlarla da zəngindir (cədvəl 3.11). Onlar xur­ma meyvəsində həm sər­bəst, həm də birləşmiş şəkildə oliqomer və po­limer fenol maddələrinin tərkibində olurlar [131]. Leykoantosianlar ən çox aşı maddələrinin tərkibində olurlar.

Ədəbiyyat xülasəsindən məlum olmuşdur ki, leyko­anto­si­anların xeyli sayda aqli­konları (leykopelarquanidin, leyko-del­finidin, leykosianidin və s.) olmağına bax­ma­yaraq, onların xur­ma meyvəsində qlikozidlərinə təsadüf olunmur [7, 42]. On­lar suda yaxşı həll olmaqla tez oksidləşirlər. Elə ona görə də ley­koantosianlar yetişmə müddəti ötmüş xurma meyvələrində da­ha az miqdarda olurlar (cədvəl 3.11).

Aparılmış analiz zamanı məlum olmuşdur ki, xurma mey­vəsi katexinlərlə də zən­­gindir. Tam yetişməmiş xurma mey­­vəsi yetişmiş və yetişmə müddəti ötmüş mey­və­­lərə nis­bə­tən katexinlərlə daha zəngindir. Əgər tam yetişməmiş xurma mey­­və­lə­rin­də katexinlər 24,2÷32,4 mq/100 sm3, yetişmişdə 20,2÷28,4 mq/100 sm3 olarsa, ye­tiş­mə müddəti ötmüşdə isə 14,3÷17,0 mq/100 sm3 arasında olmuşdur. Cədvəl 3.11-in rə­qəm­lərindən aydın olur ki, xurma meyvəsi yetişdikcə kate­xin­lər miqdarca azalmağa başlayırlar. Katexinlərin xurmada miq­dar­ca azalması onların başqa maddələrə çevrilməsi ilə əlaqədar de­yildir.

Onların azalması oksidləşdirici fermentlərin nüma­yən­də­ləri olan o-difenoloksidaza və peroksidaza fermentlərinin aktiv­liyinin artması ilə və nəticədə katexinlərin tənəffüs prose­si­nə sərf olunması ilə əlaqədardır. Qeyd olunan fermentlərin aktivliyinin artması yetişmə müddəti ötmüş xurma meyvələ­rin­də daha çox olmuşdur. Elə ona görə də yetişmə müddəti ötmüş xur­ma meyvələrinin qidalılıq dəyəri tam yetişmiş xurma mey­və­lərinə nisbətən çox aşağıdır.

Katexinlər bakterisid xassəyə də malikdirlər. Katexin­lər­lə zəngin olan xurma meyvə­lə­ri daha keyfiyyətli olmaqla ya­na­şı həm də oksidləşdirici fermentlərin və mikro­or­qa­nizm­lərin fəa­liy­yətini də ingibitorlaşdırırlar [9, 63]. Katexinlər də leyko­an­tosianlar kimi xurma meyvəsində həm sərbəst, həm də bir­ləş­miş şəkildə di, trimerlərin və polimer fenol maddələrinin tərki­bində birləşmiş şəkildə olurlar.

Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq fla­vonollar da miqdarca təyin edilmişdir. Aparılmış analiz nəti­cə­sində məlum olmuşdur ki, xurma meyvəsi yetişdikcə flavo­nol­lar miqdarca azalmağa başlayır. Xaçia sortunun yetişməmiş xur­ma mey­vəsində flavonollar 8,7 mq/100 sm3 olmuşdursa, bu gös­tərici yetişmiş meyvə­lər­də 7,1 mq/100 sm3, yetişmə müd­də­ti ötmüş meyvələrdə isə 4,5 mq/100 sm3 olmuşdur. Ley­koanto-si­anlardan və katexinlərdən fərqli olaraq flavonollar qlikozidlər əmə­lə gə­tirmək qabiliyyətinə malikdirlər. Onlar ən çox sadə şəkər­lərdən qlükoza və ramnoza ilə birləşərək qlikozid əmələ gə­tirirlər. Flavonollar xurma meyvəsində əsasən qli­ko­zid­lər for­masında olurlar. Onların xurma meyvəsində xeyli sayda qli­ko­zidlərinə rast gə­linir. Tədqiqat zamanı məlum olmuşdur ki, hər iki sortun xurma meyvələrində fla­vo­­nolların aqlikon­la­rın­dan kemferolun, kversetinin, mirisetinin mono və diqliko­zid­lə­ri aş­kar edilmişdir (cədvəl 3.12).

Cədvəl 3.12

Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq

flavonolların miqdarca dəyişməsi (mq/dm3)


Göstəricilər

Yetişməmiş

Yetişmiş

Yetişmə müddəti ötmüş

Xaçia sortu

Kemferol-monoqlikozid

0,9

2,8

1,4

Kemferol-diqlikozid

1,2

2,4

1,1

Kversetin-monoqlikozid

6,4

10,2

4,3

Kversetin-diqlikozid

6,8

9,8

3,7

Mirisetin-monoqlikozid

0,6

1,2

0,8

Mirisetin-diqlikozid

0,4

0,8

0,5

Xiakume sortu

Kemferol-monoqlikozid

1,2

3,1

1,6

Kemferol-diqlikozid

0,9

2,6

1,3

Kversetin-monoqlikozid

5,6

8,9

4,2

Kversetin-diqlikozid

5,8

8,7

3,8

Mirisetin-monoqlikozid

0,7

1,4

0,7

Mirisetin-diqlikozid

0,5

0,9

0,4

Aparılmış analiz nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, qliko­zidlər əsasən tam ye­tiş­miş və yetişmə müddəti ötmüş xur­ma meyvələrində çox, yetişməmiş meyvələrdə isə az miqdarda əmə­lə gəlirlər.

Bu da əsas onunla izah olunur ki, yetişməmiş xurma mey­­və­lərində başqa variantlara nisbətən sadə şəkərlər olduqca az miqdarda olurlar [9, 77]. Yuxarıda qeyd olunan fenol mad­də­­lərindən başqa tədqiq olunan hər iki sortun xur­ma mey­və­lə­rin­də fenol karbon turşularından p-kumar və kofein turşularının da bio­loji və texnoloji xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.

Tədqiqat nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, xurma meyvə­sinin yetişmə də­rə­cəsindən asılı olaraq p-kumar və ko­fe­in turşuları get-gedə azalmağa başlayırlar. Bu azal­ma ən çox ye­tişmə müddəti ötmüş xurma meyvələrində qeydə alınmışdır – 0,32÷0,8 mq/100 sm3. Tədqiq olunan p-kumar və kofein tur­şuları C6–C3-sıra fenol birləşmələrinə aid olub, kimyəvi for­mul­ları aşağıdakı kimidir.
Bu turşular xurma meyvəsində həm sərbəst, həm də bir­ləş­­miş şəkildə əsasən liqnanların və liqninin tərkibində daha çox olurlar [7]. Kofein və p-kumar turşuları ilə zəngin olan xur­­ma meyvəsindən hazırlanmış qida məhsullarının qidalılıq də­yəri daim yüksək olur.

Fenolkarbon turşuları hazır məhsulun daha dadlı, ətirli ol­ma­sına şərait yaradırlar. Ona görə də xurma meyvəsindən isti­fadə etməklə müxtəlif çeşiddə qida məhsulu istehsalı za­ma­nı fenolkarbon turşularının xammalda lazımi miqdarda olma­sı­na xüsusi olaraq fikir verilməlidir.

Tədqiqat işimizdə xurma meyvəsinin yetişmə dərə­cə­sin­dən asılı olaraq fenol mad­dələrinin miqdarca dəyişməsi də öy­­rə­­nil­miş­dir. Bu göstəricilər cədvəl 3.13-də qeyd edilmişdir.
Cədvəl 3.13

Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraqfenol maddələrinin miqdarca dəyişməsi (%-lə)


Fenol maddələri

Yetişmiş

Yetişmə müddəti ötmüş

Fərq

%-lə

Xaçia sortu

Proantosianidinlər

410,2

305,2

105,0

25,6

Leykoantosianlar

285,0

230,0

11,0

19,3

Katexinlər

28,4

17,0

11,4

40,1

Flavanollar

7,1

4,5

2,6

36,6

p-kumar turşusu

1,34

0,88

0,46

34,3

Kofein turşusu

0,65

0,34

0,31

47,47

Ümumi miqdarı

950

620

330

34,7

Xiakume sortu

Proantosianidinlər

361,6

301,1

60,5

16,7

Leykoantosianlar

265,0

215,0

50,0

18,9

Katexinlər

20,2

14,3

5,9

29,2

Flavanollar

8,4

5,1

3,3

39,3

p-kumar turşusu

1,18

0,8

0,38

32,2

Kofein turşusu

0,55

0,32

0,23

41,8

Ümumi miqdarı

860

580

280

32,5

Bu cədvəlin rəqəmlərindən məlum olur ki, yetişmiş xur­ma meyvə­lə­ri­nə nisbətən (Xaçia sortunda) yetişmə müd­dəti öt­müş meyvələrdə proantosianidinlər 25,6%, leykoantosianlar 19,3%, katexinlər 40,1%, flavonollar 36,6%, p-kumar tur­şu­su 34,3%, kofein turşusu 47,7%, fenol mad­də­lərinin ümumi miq­da­rı isə 34,7% azal­mış­dır. Cədvəl 3.13-dən məlum olur ki, bu azal­ma katexinlərdə və kofein turşusunda da­­ha çox olmuşdur – 40,1 və 47,7%.

Ona görə də yetişmə müddəti ötmüş xurma mey­­və­lə­rin­dən hazırlanmış qida məhsullarının keyfiyyət göstəriciləri aşağı ol­muşdur. Xa­­çia sortunun bu göstəriciləri Xiakume sortu ilə de­mək olar ki, eynilik təşkil et­miş­dir. Xurma meyvəsinin yetiş­mə dərəcəsindən asılı olaraq monomer və polimer fe­nol mad­də­lərinin miqdarı da tədqiq olunmuşdur (cədvəl 3.14).

Cədvəl 3.14

Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq monomer və polimer fenol maddələrinin miqdarca dəyişməsi

(mq/100 sm3)
Xurma sortları

Fenol maddələri

Monomer

Polimer

Yetişməmiş xurma meyvəsi

Xaçia

432

586

Xiakume

394

565

Yetişmiş xurma meyvəsi

Xaçia

312

458

Xiakume

284

401

Yetişmə müddəti ötmüş xurma meyvəsi

Xaçia

231

164

Xiakume

214

152

Xurma meyvəsinin tərkibində şə­kər­lər­dən sonra fenol mad­dələri miqdarca da­ha çox olur. Məlumdur ki, monomer fenol mad­dələri sadə fenol birləşmələrindən (C6–C1, C6–C3; C6–C3–C6 və s.) təşkil olun­muş­dur. Onlar xurma meyvəsində həm sər­bəst, həm də birləşmiş şəkildə polimer fe­nol maddə­lə­ri­nin tərkibində olurlar. Xur­ma meyvəsinin tərkibində monomer fe­nol mad­də­lərinin bəzi qlikozidlərinə də təsadüf olu­nur. Po­li­mer fenol maddələri isə çoxlu sayda monomer fenol maddə­lə­ri­nin (C6C1)n; (C6–C3)n; (C6–C3–C6)n bir biri ilə birləşməsindən əmə­lə gəlir. Xurma meyvə­sin­­dən isti­fa­də etməklə yüksək key­fiy­yətli qida məhsulları istehsalında monomer və po­limer fenol mad­­dələrinin mühüm bioloji və texnoloji əhəmiyyəti vardır. Bu məq­­səd­lə biz ilk əvvəl xam­malda, yə­ni xurma meyvəsinin yetiş­mə dərəcəsindən asılı ola­raq Xaçia və Xiakume sortlarında qeyd olunan göstəricilərin dəyişməsini öyrənmişik.

Cədvəl 3.14-in rəqəmlərindən aydın olur ki, xurma mey­və­lərinin yetişmə dərə­cə­ləsin­dən asılı olaraq monomer və poli­mer fenol maddələri daim azalmağa meyl göstərir­lər. Məsələn, Xaçia sortunun yetişməmiş meyvələrində monomer fe­nol mad­də­ləri miq­darca 432,0 mq/100 sm3 olmuşdursa, yetiş­miş meyvələrdə bu göstərici 312,0 mq/100 sm3, yetişmə müd­də­ti ötmüş xurma meyvələrində isə 231 mq/100 sm3 ol­muş­dur. Bu göstərici polimer fenol maddələri ilə eynilik təşkil etmişdir. Belə ki, Xiakume sortunun yetişməmiş meyvələrində polimer fe­nol maddələrinin ümumi miqdarı 565 mq/100 sm3 olmuş­dur­sa, yetişmişdə - 400 mq/100 sm3, yetişmə müddəti ötmüşdə isə bu göstərici 152 mq/100 sm3 olmuşdur.

Ədəbiyyat mate­rial­la­rın­dan və apardığımız tədqiqat işlərindən məlum olmuşdur ki, xur­ma meyvəsi yetişdikcə onda olan büzüşdürücülük xüsu­siy­yət­ləri get-gedə azalmağa başlayır [7, 39, 139]. Tədqiqat za­ma­nı məlum olmuşdur ki, xurma meyvəsində büzüşdürücülük xü­su­siyyətinin olması polimer fenol maddələrinin nümayəndəsi olan taninlərlə ya aşı maddələri ilə (C6–C1)n əlaqədardır. Xur­ma meyvəsində hidroliz olunmayan aşı maddələri və ya ta­nin­lər çox olduqda onlar daha yüksək büzüşdürücülük xüsu­siy­yətinə malik olurlar. Bundan başqa bi-tri flavanoidlərdə də (C6–C1)2 və ya (C6–C1)3 büzüşdürücülük xassə­si­nin olması aşkar edilmişdir.

Xurma meyvəsində daim monomer və polimer fenol mad­dələrinin metabolizmi baş verir. Bu zaman monomer və pol­i­mer fenol maddələrinin hidrolizindən aromatik sadə fenol mad­dələri əmələ gəlir ki, bunlar da həm xurma meyvəsinin, həm də ondan istehsal olunan qida məhsullarının dadına və ətri­nə yaxşı təsir göstərirlər. Metabolizm zamanı xurma mey­və­sin­də monomer və polimer fenol maddələrinin çevrilməsi pro­se­si də baş verir. Bu zaman xurma meyvəsində aromatik amin­tur­şular, aromatik aldehidlər, ketonlar, spirtlər və başqa mad­də­lər əmələ gəlir. Əmələ gəlmiş bu maddə­lər də xurma mey­və­si­nin keyfiyyətinə, onun qidalılıq dəyərinə və ekstraktiv maddə­lər­­lə daha da zəngin olmasına köməklik göstərirlər. Meta­bo­lizm prosesi ən çox yetiş­miş xurma meyvələrində daha intensiv ge­dir.

Beləliklə, tədqiqat işindən məlum olmuşdur ki, xurma meyvə­sindən yüksək keyfiyyətli qida məhsulları istehsal etmək üçün xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsinə xü­susi olaraq fikir ver­mək lazımdır.

Yetişməmiş xurma meyvəsində fenol maddə­lə­ri­­nin miqdarı həddindən artıq olduqda, belə meyvələrdə bü­züş­dürücülük xüsusiyyəti da­ha yüksək olur. Belə xurma mey­və­lərinin şirə çıxımı, qidalılıq dəyəri az olduğuna gö­rə ondan yük­sək keyfiyyətli məhsul istehsal etmək mümkün deyildir. Ye­tiş­mə müddəti ötmüş xurma meyvələrində şirə çıxımı, fenol mad­dələri və başqa qida kom­po­nentləri az olduğuna görə on­dan da müxtəlif çeşiddə qida məhsullarının istehsal olun­ması məq­sə­dəuyğun hesab edilmir. Yetişmə müddəti ötmüş xurma mey­vələrində fe­nol maddələrinin miqdarca çox azalması, bü­züş­dürücülük xassəsinin itməsi mik­ro­bi­o­loji xəstəliklərin əmə­lə gəlməsinə şərait yaradır. Ancaq tam yetişmiş xurma mey­və­lə­rində başqa variantlara nisbətən şirə çıxımı qida kom­po­nent­lə­ri yüksək oldu­ğu­na görə ondan keyfiyyətli qida məhsulları is­teh­sal etmək daha səmərəlidir.
3.2.3. Xurma meyvəsində aminturşuların tədqiqi
Xurma meyvəsindən istifadə etməklə müxtəlif çeşiddə ha­zırlanmış qida məh­sul­­larının keyfiyyəti xeyli dərəcədə zülal­la­rın tərkibini təşkil edən aminturşularından da asılıdır. Xurma mey­vəsinin tərkibi aminturşularla da zəngindir. Xurma mey­və­si­nin tər­kibində olan aminturşuları ümumi azotlu maddələrin təx­minən 50%-ni təşkil edir. Amin­turşuların xurmada az və ya çox olması torpaq-iqlim şəraitindən, aqro­tex­ni­ka­dan, ağacın ya­şın­dan, sortun spesifik xüsusiyyətindən və başqa fak­tor­lar­dan asılıdır [9, 15]. Zülallar bütün canlı orqanizmlərin əsasını təş­kil edən üzvi birləşmələrdir. Bütün canlılarda, hətta bitki alə­mində, meyvə-tərəvəzlərdə, o cümlədən xurmada istə­ni­lən qə­dər zülal sintez olunmadıqda müxtəlif cür fəsadların, xəs­tə­lik­lərin əmələ gəl­mə­sinə şərait yaranır [23, 59, 160].

Cədvəl 3.15

Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq

aminturşuların miqdarca dəyişməsi (mq/dm3)
Aminturşular

Xaçia sortu

Yetişmə dərəcəsi

Yetişməmiş

Yetişmiş

Yetişmə müddəti ötmüş

Əvəzolunmayan aminturşular

Valin

38,2

46,4

34,1

Leysin

26,8

29,6

24,2

İzoleysin

18,4

22,6

14,5

Treonin

14,7

18,4

12,2

Lizin

35,2

38,3

30,4

Metionin

9,1

11,4

6,7

Fenilalanin

22,4

24,2

15,4

Triptofan

10,2

12,2

8,1

Cəmi

175,0

203,1

145,6

Yarıməvəzolunan aminturşular

Arginin

54,2

60,1

36,2

Tirozin

31,2

34,5

26,1

Histidin

23,6

26,7

17,8

Cəmi

109,0

121,3

80,1

Əvəzolunan aminturşular

Prolin

42,6

45,8

38,4

Asparagin

24,2

28,7

22,3

Qlütamin

29,4

31,2

25,6

Serin

28,1

30,6

23,2

Qlisin

25,5

28,7

20,5

Alanin

41,1

44,2

37,2

Cəmi

190,9

209,2

167,2

Yekun cəmi:

474,9

533,6

392,9

Meyvə-tərə­vəzlərdə və xurmada zülali maddələr az miqdarda olduqda onların qidalılıq dəyəri aşağı düşür. Ona görə də insanlar daim zü­lalla zəngin qida məhsulları ilə qidalanma­lı­dır­lar [17]. İnsan­la­rın sağlam, uzunömürlü olması xeyli dərəcədə zülallardan ası­lıdır.

İnsanlar daim çox zülal yox, keyfiyyətli zülal tərkibli qida­larla, o cümlədən bitki tər­kib­li zülallarla qidalanmalıdırlar. Zü­lalın keyfiyyəti onun tərkibindəki aminturşuların kə­miy­yə­tin­dən və keyfiyyətindən asılıdır. Keyfiyyətli zülalın tərkibində bü­tün əvəz­olun­mayan və yarıməvəzolunabilən aminturşular istə­nilən miqdarda olurlar. Bu baxımdan tədqiqat zamanı mə­lum olmuşdur ki, yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq xurma mey­və­si zülali maddələrlə də zəngindir. Bu məqsədlə biz apar­dı­ğı­mız tədqiqat işində xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən ası­lı olaraq aminturşuların bioloji və texnoloji xüsusiyyətlərini təd­qiq etmişik (cədvəl 3.15; 3.16 və şəkil 3.6).

Cədvəl 3.15-dən aydın olur ki, xurma meyvəsinin zü­lal­la­rının tərkibində 17 aminturşu aşkar edilmişdir. Xurma mey­və­sinin tərkibində alifatik, aromatik, oksi və kükürdlü amin­tur­şu­lara təsadüf olunur. Bu da xurma meyvəsinin bir daha yüksək qidalılıq dəyərinə malik olmasını göstərir. Xurma meyvəsinin tər­kibində bioloji və fizio­loji xüsusiyyətlərə malik əvəz­olun­ma­yan, yarıməvəzolunabilən, əvəzolunan amin­turşularına rast gə­li­nir. Əvəz­olun­ma­yan aminturşular insan orqanizmi tərəfindən sin­­tez olunmurlar. Onlara olan tələbat yal­nız qida məhsulları hesa­bına ödənilir. Yarım­əvəzolunabilən aminturşular orqa­nizm­də qismən əvəz olunurlar.

Əvəzolunan aminturşular isə insan orqanizmi tərəfindən sin­tez olunur. Adından məlum olduğu kimi əvəzolunmayan və yarım­əvəzolunan aminturşuları gündəlik qida rasionunda ol­ma­sı vacib şərtdir. Əks halda insanlarda müxtəlif xoşagəlməyən fə­sadların əmələ gəlməsinə şərait yaranır.

Aparılan işin nəticəsindən məlum olmuşdur ki, xurma mey­vəsi də aminturşularla zəngindir. Onun tərkibində bütün əvəz­­olunmayan və əvəzolunan aminturşular vardır (cədvəl 3.15).

Cədvəl 3.16

Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq

aminturşuların miqdarca dəyişməsi (mq/dm3)
Aminturşular

Xiakume sortu

Yetişmə dərəcəsi

Yetişməmiş

Yetişmiş

Yetişmə müddəti ötmüş

Əvəzolunmayan aminturşular

Valin

37,4

45,6

33,6

Leysin

26,2

31,2

25,1

İzoleysin

18,6

21,4

12,6

Treonin

15,1

18,2

10,4

Lizin

32,3

36,4

28,5

Metionin

9,2

10,6

7,6

Fenilalanin

20,5

23,6

14,2

Triptofan

11,2

10,8

8,3

Cəmi

170,5

197,8

140,3

Yarıməvəzolunan aminturşular

Arginin

52,2

58,4

35,4

Tirozin

30,5

32,6

27,2

Histidin

24,1

27,1

16,4

Cəmi

106,8

118,1

79,0

Əvəzolunan aminturşular

Prolin

40,9

44,5

37,4

Asparagin

22,4

26,7

20,5

Qlütamin

28,5

30,8

23,2

Serin

28,4

28,9

22,6

Qlisin

26,2

28,6

18,9

Alanin

38,4

42,4

36,4

Cəmi

184,8

201,9

159,0

Yekun cəmi:

462,1

517,8

378,3

Aminturşular tam yetişmiş xurma meyvələrində daha çox olurlar. Əgər yetişməmiş Xaçia sortunun xurma mey­və­lə­rin­də əvəzolunmayan aminturşuların miqdarı 175 mq/dm3 ol­muş­dursa, yetişmişdə 203,1 mq/dm3, yetişmə müddəti ötmüş xur­­ma meyvələrində isə bu rəqəm nisbətən az, 145,6 mq/dm3 olmuş­dur. Bu göstərici Xiakume sortu ilə eynilik təşkil etmiş­dir (cədvəl 3.16).

Tədqiqat zamanı məlum olmuşdur ki, hər iki sortda amin­turşuların ümumi miq­­darı tam yetişmiş xurma mey­və­lə­rin­də daha çox olmuşdur. Məsələn, Xaçia sortu­nun yetişmiş mey­və­lərində aminturşuların ümumi miqdarı 533,6 mq/dm3 olmuşdur­sa, tam yetişməmiş xurma meyvələrində bu göstərici 474,9 mq/dm3, yetişmə müddəti öt­müş meyvələrdə isə 392,9 mq/dm3 olmuşdur. Bundan başqa o da məlum olmuşdur ki, hər iki sortda əvəzolunmayan aminturşulardan valin, lizin, leysin, fenilalanin yetişmiş xur­ma meyvələrində başqa variantlara nisbətən daha çoxdur. Əgər valin tam yetişmiş xur­ma meyvələrində 45,6÷46,4 mq/dm3 olmuşdursa, bu göstərici yetişməmişdə 37,4÷38,2 mq/dm3, yetişmə müddəti ötmüş meyvələrdə isə 33,6÷34,1 mq/dm3 ara­sın­da olmuşdur.

Cədvəllərin araşdırılmasından məlum olmuşdur ki, xur­ma meyvəsi yarım­əvəz­olu­nan aminturşularla (arginin, tirozin və histidin) da zəngindir. Əgər yetişməmiş xurma meyvəsində 52,2÷54,2 mq/dm3 arginin olarsa, yetişmişdə 58,4÷60,1 mq/dm3, yetişmə müddəti ötmüş xurma meyvələrində isə 35,2÷36,2 mq/dm3 qeydə alınmışdır.

Məlum olmuşdur ki, yetişmiş xurma mey­və­lə­ri yetiş­mə­miş və yetişmə müddəti ötmüş meyvələrə nisbətən amin­tur­şu­larla daha zəngindir. Əvəzolunmayan və yarıməvəzolunan amin­turşuları tam yetişmiş xurma meyvələrində başqa variant­lar­la müqayisədə daha çoxdur. Tədqiqat zamanı məlum olmuş­dur ki, xurma meyvəsində bütün əvəzolunmayan aminturşuları var­dır. Bu da bir daha onu göstərir ki, xurma meyvəsi yüksək qida­lılıq dəyərinə malikdir.

Apardığımız tədqiqat işindən məlum olmuşdur ki, zülal­lar və onların tərkibini təşkil edən aminturşular xurma mey­vəsinin şirəsinə nisbətən qabıq və lətli hissəsində daha çox­luq təşkil edirlər.

Ona görə də xurma meyvəsindən müxtəlif çeşiddə qida məh­sulları istehsal et­mək üçün qabıq və lətli hissəni şirə ilə ekstraksiya (qarışdırmaq) etmək daha səmərəli üsul­dur.

B B


A A

C C


Şəkil 3.6. Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən

asılı olaraq aminturşuların miqdarca dəyişməsi

1- Xaçia; 2- Xiakume

A - yetişməmiş xurma meyvəsi;

B - yetişmiş xurma meyvəsi;

C - yetişmə müddəti ötmüş xurma meyvəsi


Apardığımız tədqiqat işinin nəticəsindən məlum ol­muş­dur ki, tam yetişmiş xurma meyvəsindən istifadə etməklə yük­sək keyfiyyətli şirə, püre, bəhməz və s. məhsullar istehsal et­mək mümkündür.Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə