Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti


Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq kimyəvi göstəricilərin tədqiqiYüklə 1,3 Mb.
səhifə5/11
tarix07.03.2017
ölçüsü1,3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

3.2. Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq kimyəvi göstəricilərin tədqiqi
Respublikamızın əksər rayonlarında xurma meyvəsi (Diospyros kaki) geniş ya­yıl­mışdır. Xurma meyvəsi ekoloji cəhətdən təmiz, yüksək qidalılıq dəyərinə malik qi­da məhsuludur. Onun tərkibində insan orqanizmi tərəfindən tez mənimsənilə bilən şə­kər­lər (qlükoza və fruktoza), vitaminlər (B1, B2, B6, C, PP və s.), azotlu maddələr (amin­turşuları, polipeptidlər, zülallar və s.), fenol birləşmələri (monomer, oliqomer və polimer), makro-mikroelementlər (dəmir, mis, yod, brom, molibden, manqan və s.) və başqa qida komponentləri vardır [9, 33, 40, 174]. Xurma meyvəsi xəstəliyə qar­şı çox davamlıdır. Onun meyvələrində demək olar ki, heç bir mikrobioloji xəstəlik mü­şahidə edilmir. Xurma meyvəsi yüksək müalicəvi xüsusiyyətə malikdir. Onun tər­ki­bini təşkil edən qida maddələrinin zənginliyini nəzərə alaraq, ondan qaraciyərin, öd yol­larının, mədə-bağırsağın, sinir sisteminin, ürək-qan-damar xəstəliklərinin müali­cə­sin­də istifadə etmək olar [34, 156].

Xurma meyvəsi yodla daha zəngindir [124, 133]. Ona görə də xurma meyvəsi zob xəstəliyinin müalicəsi üçün təbii, ekoloji baxımdan təmiz, dərman maddəsi kimi istifadə oluna bilər [140]. Buna baxmayaraq bu qiymətli qi­da maddəsindən əhalimiz arasında hələ də səmərəli istifadə olunmur. İnsanların hə­yat­yanı sahələrində və özəl təsərrüfatlarda olan xurma meyvəsinin müəyyən hissəsi təzə halda çox ucuz qiymətə satılır. Əhali bu meyvədən bütün il ərzində yox, yalnız 1-2 ay adi şəraitdə kortəbii olaraq saxlanmaqla istifadə edir.

Əhalidə olan xurma mey­vəsinin xeyli hissəsi xarab olur və zay məhsul kimi tullanır. Onun ölkəmizdə bol ehtiyatı olmağına baxmayaraq, bu qiymətli meyvədən sənaye üsulu ilə demək olar ki, heç bir qida məhsulu istehsal olunmur. Xurma meyvəsinin müalicəvi xüsusiyyətini və qidalılıq dəyərini nəzərə alaraq ondan müxtəlif çeşiddə qida məhsulları (şirə, püre, bəhməz və s.) istehsal etmək müm­kün­dür. Elə ona görə də tədqiqat işimizdə müxtəlif sort xurma meyvələrinin yetişmə dərə­cəsindən asılı olaraq (tam yetişmiş, tam yetiş­mə­miş və yetişmə müddəti ötmüş) bə­zi kimyəvi göstəricilərin dəyişməsini tədqiq etmişik.

Bu məqsədlə əhali arasında geniş yayılmış Xaçia və Xiakume xurma sortla­rın­dan istifadə olunmuşdur. Tədqiqat işi hər iki sortdan istifadə etməklə üç variantda apa­rılmışdır. Hər iki sortda yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq quru maddə, şəkər­lər­dən – qlükoza və fruktoza, pektin maddələri, pektin və protopektin, ümumi turşuluq, sel­lüloza və C vitamini tədqiq olunmuşdur. Xaçia və Xiakume sortlarında yetişmə də­rə­cəsindən asılı olaraq kimyəvi göstəricilərin dəyişməsi oktyabr və noyabr aylarında apa­rılmışdır. Sortlar və variantlar üzrə kimyəvi göstəricilərin müqayisəsi 3.4; 3.5; 3.6 və şəkil 3.3-də göstərilmişdir.

Cədvəl 3.4

Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq

kimyəvi göstəricilərin dəyişməsi (q/100sm3)


Cядвял 3.4-ün rəqəmlərindən айдын олур ки, там йе­тиш­миш хурма мейвя­ля­рин­дя гуру маддя даща чох олур. Яэяр, йе­тишмямиш Хачиа сортунда гуру маддя 20,8%-дирся, там йе­тиш­мишдя–24,8%, йетишмя мцддяти ютмцш мейвялярдя ися 23,5% олмушдур. Бу эюстяриcи Хиакуме сортунун мейвяляри иля ей­нилик тяшкил ет­миш­­дир. Хурма мейвясиндя шякярлярин юйрянил­мя­си даща чох ящямиййят кясб едир. Бе­ля ки, гуру маддянин яса­сыны 85-95%-ни шякярляр (глцкоза вя фруктоза) тяшкил едир. Хурма мейвясинин ясас кейфиййят эюстяриcиляриндян бири дя шякяр­лярдир. Хур­ма мейвясинин тяркибиндя инсан организми цчцн чох гиймятли олан сяр­бяст глц­ко­за вя фруктоза олур. Хур­ма мейвясинин бу эюстяриcисиня эюря ондан мцх­тялиф че­шид­­дя ги­да мящсуллары (ширяляр, бящмяз, спирт вя с.) истещсал етмяк мцм­­кцндцр.

Тяд­ги­гат заманы мялум олмушдур ки, щяр ики сорт­да там йетиш­мя­миш хурма мей­вя­синдя садя шякярляр (глц­ко­за вя фруктоза) аз, там йетишмиш вя йетишмя мцддяти ют­мцш мей­вялярдя ися чох олур. Яэяр йетишмямиш хурма мейвясин­дя цму­ми шякяр 13,8-14,0%-дирся, там йетишмишдя 19,4-19,7%, йетиш­мя мцд­дя­ти ютмцшдя ися 16,1-16,6% təşkil ediр.

Cядвялдян эюрцндцйц кими щяр ики сортда йцксяк шя­кяр­лилик там йетишмиш хурма мейвяляриндя гейдя алынмышдыр. Тяд­гигат заманы о да мялум олмушдур ки, щяр ики сортда йетиш­мя­миш хурма мейвяляриндя фруктоза 6,4% олмушдурса, глц­ко­за ися 7,2-7,4% арасында олмушдур. Хурма мейвяси йетишдикcя фрук­тоза щяр ики сортда мигдарcа артмыш, яксиня глцкоза ися нисбя­тян азалмышдыр. Там йетишмиш хурма мейвяляриндя фрук­тоза 10,1-10,6% арасында олмушдурса, глцкоза ися 8,1-8,5% ол­муш­дур. Она эюря дя там йетишмиш хурма даща чох ширин дада маликдир. Бу ясас онунла ялагядардыр ки, фруктоза глцкозадан ики дяфядян артыг ширин дада маликдир. Хурма мейвяляринин йетишмя мцд­дяти ютдцкдян сонра онларын тяркибиндя глцкоза вя фруктоза мигдарcа азал­ма­ьа башлайыр.

Анализ нятиcясиндя о да айдын олмушдур ки, ян чох пектин маддя­ля­ри йетишмямиш хурма мейвяляриндя олур. Яэяр щяр ики сортда цмуми пектин мад­дя­­ляри там йетишмямиш мейвялярдя 0,96-1,06% олмушдурса, там йетишмишдя бу эюс­тяриcи 0,55-0,58%, йетишмя мцддяти ютмцшдя ися 0,44-0,48% arasında ол­муш­дур. Cядвял 3.4-üн rəqəmlərindən эюрцндцйц кими хурма мейвяси йетишдикcя онун тяркибиндя протопектинин мигдары азалыр, анcаг пектин ися мигдарcа чохалыр. Хур­­ма мей­вя­синin йетишмя дяряcясиндян асылы олараг пектинин артмасы про­то­пек­ти­нин азалмасы иля ялагядардыр. Йетишмямиш мейвяляр йе­тиш­дикcя протопектин пектиня чеврилир. Хурма мейвясинин йе­тиш­мя дяряcясиндян асылы олараг щяр ики сортда селлц­ло­за да миг­дар­cа тяйин edilmişdiр. Селлцлоза тябиятдя ян чох йайылмыш цзви бир­ляш­мядир. Селлцлоза инсан организминдя мянимсянилмир, мя­дя-баьырсаг системиндя щязм олунмур, лакин эцндялик гида ra­sio­nunun тяркибиндя 2-5 грам олмасы физиолоjи норма щесаб олу­нур. О мядя-баьырсаг системиндя гиданын щярякятини сцрят­лян­дирир.

Хурма мейвясиндя селлцлозанын чох олмасы йахшы щал дейил­дир. Селлцлоза иля зянэин олан маддялярдя ширя чыхымы аз олур. Bundan başqa sellü­loza şirənin şəffaflaşmasını da çətin­ləşdirir. Meyvələrdə, o cümlədən xurmada sellülo­zanın miq­dar­­ca çox olması игтисади cящятдян дя сямяряли дейилдир. Сел­лц­­ло­за ян чох йетишмямиш хурма мейвяsиндя олур. Analiz nə­ti­cə­sində məlum olmuşdur ki, hər iki sortun йетишмямиш хур­ма мейвясиндя селлцлоза 0,91-0,98% vardırsа, йетиш­миш­дя 0,56-0,61%, йетишмя мцддяти ютмцшдя ися 0,51-0,54% ол­муш­дур.

Хурма мей­вяси C витамини иля дя зянэиндир. Mə­lum­dur ki, C vitamini яsasяn bitki mяnшяli mяh­sullarыn tяr­ki­bin­dя olur. Bitki mяnшяli mяhsullarы uzun mцddяt sax­la­dыq­da C vi­ta­mini askorbatoksidaza fermentinin aktiv­li­yi­nin art­masы he­­sabыna tяnяffцs pro­sesinя vя ya D-hidro L-askor­bin tur­шu­­suna чevrilir. Askorbin turшusu insan or­qa­niz­min­dя чatыш­ma­dыqda tez yorulma, цrяk dюyцn­tц­sц­nцn artmasы vя s. fя­sad­­lar əmə­lə gəlir. Ona gюrя dя insanlar gцn яrzindя C vi­tami­ni ilя zяn­gin bitki mяn­шя­li qida mяhsulları qяbul etmяlяri va­cib­dir.

C витамини барядя apardığımız тяд­ги­гат иши cядвял 3.5-дə və şəkil 3.3-də эюстярилмишдир. Xурма мейвясинин йетишмя дяря­cя­синдян асылы олараг C витаминиnin miq­dar­ca dəyişməsi онун габы­ьында вя ширясиндя tədqiq edilmişdir. Тядгигат за­ма­ны мя­лум олмушдур ки, хурма мейвясинин габыг щиссяси ши­ря­йя нисбятян C витамини иля да­ща зянэиндир. Яэяр хурма мей­вя­синин габыьында 9,1-17,8 мг/дм3 C витамини олмушдурса, онун ширясиндя ися 3,0-8,4 мг/дм3 олмушдур. Бу эюстяриcиляр şə­kil 3.3-дə айдын эюстярилмишдир.

Cədvəl 3.5

Xurma meyvələrində C vitamininin miqdarca dəyişməsi (mq%-lə)


Sortlar

C vitamini

Xurma meyvəsinin qabığında

Xurma meyvəsinin şirəsində

T a m y e t i ş m ə m i ş x u r m a m e y v ə s i

Xaçia

12,4

6,4

Xiakume

13,1

5,6

T a m y e t i ş m i ş x u r m a m e y v ə s i

Xaçia

16,3

7,2

Xiakume

17,8

8,4

Y e t i ş m ə m ü d d ə t i ö t m ü ş x u r m a m e y v ə s i

Xaçia

10,2

3,2

Xiakume

9,1

3,0

Şəkil 3.3. Xurma meyvələrinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq C vitamininin miqdarca dəyişməsia-Xaçia; b-Xiakume;

1- yetişməmiş, 2- yetişmiş, 3- yetişmə müddəti ötmüş;

I–xurma meyvəsinin qabığında, II–xurma meyvəsinin şirəsində

Cяdvяl 3.6

Хурма мейвясинин йетишмя дяряcясиндян асылы олараг цзви туршуларын мигдарcа дяйишмяси (гуру чякийя эюря %-ля)


Цzvi turшular

Yetiшmя dяrяcяsi

Yetiшmяmiш

Yetiшmiш

Yetiшmя mцddяti юtmцш

Xaчia sortu

Alma

Limon


Kяhrяba

Шяrab


Quzuqulaq

0,17

0,08


0,17

0,15


0,03

0,12

0,44


0,11

0,10


0,03

0,10

0,03


0,10

0,08


0,01

Cяmi

0,60

0,80

0,32

Xiakume sortu

Alma

Limon


Kяhrяba

Шяrab


Quzuqulaq

0,13

0,08


0,13

0,13


0,02

0,10

0,40


0,10

0,09


0,04

0,08

0,03


0,08

0,07


0,02

Cяmi

0,49

0,73

0,28

Cədvəl 3.5-dən aydın olur ki, yetişmiş xurma meyvə­si­nin qabığı şirəyə nisbətən C vitamini ilə daha zəngindir. Ona gö­rə də xurma meyvəsindən müxtəlif növ şirə, bəhməz, püre və baş­qa qida məhsulları istehsalı zamanı şirə ilə qabıq və ya lətli his­sə birlikdə ekstraksiya olunması daha məqsədəuyğundur. Ana­liz nəticəsində məlum olmuşdur ki, хурма мейвяси цzvi tur­шu­larla da зян­эиндир. Хурма мейвясиндя цзви туршуларын миг­дарı cядвял 3.6-дa эюс­тя­рил­миш­дир.

Tədqiqat zamanı məlum olmuşdur ki, üзви туршулар (ал­ма, лимон, кящряба, шя­раб вя гузугулаг) йетишмя мцддяти ют­мцш хурма мейвяляриндя даща аз миг­дар­да олурлар. Яэяр Ха­чиа сортунун йетишмямиш мейвясиндя цмуми цзви туршулар 0,60 мг/см3 олурса, бу рягям там йетишмишдя 0,80 мг/см3, йетишмя мцд­дяти ютмцш мейвялярдя ися 0,32 мг/см3 олмушдур. Бу эюст­яриcиляр Хиакуме сорту иля ейнилик тяшкил едир. Цзви туршу­ла­рын гида мящсулларында олмалары олдугcа ваcибдир. Онлар инсан орга­низминдя баш верян маддяляр мцбадиляси просесиндя йахын­дан иштирак едир. Цзви туршулар антиоксидант хцсусиййятиня də маликдирляр. Онларын мигдары гида мящсулларында аз олдугда оксид­ляшмя просеси сцрятлянир. Гида сянайесиндя салисил, бензой вя сорбин туршуларындан консервант кими дя истифадя олунур.

Беляликля, тядгигат заманы мялум олмушдур ки, йетиш­мя дяряжясиндян асылы олараг хурма мейвяси там йетишмиш щал­да гида маддяляри иля башга вариантларlа müqayisədə даща зян­эин­дир. Она эöря дя хурма мейвясиндян мцхтялиф чешидdə гида мящ­суллары истещсал етмяк цчцн йалныз там йетишмиш мей­вя­ля­рin­дян истифадя олунмасы тювсийя олунур.


3.2.1. Xurma meyvəsində bəzi fermentlərin

aktivliyinin tədqiqi
Müasir dövrdə insanları ekoloji cəhətdən təmiz qida məh­sul­ları ilə təmin etmək gü­­nün ən aktual problem­lə­rin­dən­dir. Bu məsələ dünya alimlərini daim düşün­dürür. İnsanlarda müx­təlif formalı xəstəliklərin əmələ gəlməsində ən əsas sə­bəb­lər­dən bi­ri də ekoloji cəhətdən təmiz olmayan qida məhsulları ilə qidalanmalarıdır [13, 16]. Ancaq ekoloji cəhətdən təmiz, saf ra­si­onal qidalanma insanların daha sağlam və uzun ömürlü ol­ma­larına səbəb olur. Ona görə də insanların gündəlik qida rasi­on­­la­rı­nın əsa­sı­nı ekoloji baxımdan təmiz bitki və heyvan mən­şə­li məhsullar təşkil etməlidir [13]. İnsanların gündəlik qi­da­sı­nın təxminən 50%-i bitki mənşəli məhsulların hesabına ödə­nil-mə­lidir [14, 59]. Bu baxımdan ölkəmizdə geniş yayılmış xurma meyvəsindən və onun emalından istehsal olunmuş məh­sullardan bütün il ərzində istifadə olunması olduqca vacibdir. Bu məqsədlə xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı ola­raq bəzi oksidoreduktaz (askorbatoksidaza, o-difenoloksidaza, pe­rok­sidaza, katalaza) və hidrolaz (pektinesteraza) sinfinə aid fer­mentlərin aktivliyinin dəyişməsi tədqiq olun­muş­dur. Dün­ya­nın qida sahəsində çalışan görkəmli alimləri sübut etmişlər ki, fermentlərin aktivliyinin artıb azalması qida məhsullarının key­fiy­yətinə xeyli dərəcədə təsir göstərir [31, 73, 147]. Hal-ha­zırda ölkəmizdə geniş yayılmış xurma meyvəsində, demək olar ki, fermentlərin aktivliyi, onların təsir mexanizmi, izofor­ma­la­rı təd­qiq olunmamışdır.

Tədqiq olunan fermentlər o-difenol­ok­si­da­za (FT 1.14.18.1), as­kor­bat­oksidaza (FT 1.1.3.3), perok­si­daza (FT 1.11.1.7), katalaza (FT 1.11.1.6) və pektinesteraza (FT 3.2.1.24) mütləq spesifikliyə malikdirlər [30, 86, 119, 126]. Mütləq spesi­fikliyə malik fermentlər konkret olaraq bir mad­də­nin əmələ gəlməsini və ya çevril­məsini kataliz edirlər [145]. Ədəbiyyat materiallarının araşdırılmasından mə­lum olmuş­dur ki, tədqiq olunan bəzi fermentlərin (o-difenol­ok­si­da­za və perok­si­da­za) bitki mənşəli qida məhsullarında (xurma, üzüm, alma və s.) izoformaları və ya onların molekulyar for­ma­ları da müəyyən edilmişdir [42, 102, 143].

Tədqiqat zamanı xurma meyvəsindən istifadə etməklə müx­təlif çeşiddə keyfiy­yət­li qida məhsulları istehsalı texno­lo­gi­yasının tədqiq olunan fermentlərdən asılılığı müəyyən edil­miş­dir.

Tədqiqatçı alimlərdən V.T.Qoqiya [42], Y.Q.Skorikova [123], B.L.Flaumen­ba­um [137], L.P.Kovalskaya [83], L.V.Ko­rob­kina, S.A.Straxova [86], Ə.Ə.Nəbiyev [102], M.M.Tağıyev [128] və qeyriləri göstərmişlər ki, xurma və digər meyvələrdən müx­­­tə­lif çeşiddə keyfiyyətli qida məhsulları istehsal etmək üçün elə şərait yaratmaq lazım­­dır ki, mikroorqanizmlərin fəa­liy­yəti tamamilə ləğv edilsin, biokimyəvi və bio­tex­­no­lo­ji pro­ses­lərin tənzimləyicisi olan fermentlərin fəaliyyəti isə ingibi­tor­laş­dı­rıl­sın. Ə.Ə.Nəbiyevin [102] və M.M.Tağıyevin [128] apar­dı­ğı tədqiqat işlərindən məlum olmuşdur ki, xurma və digər bit­ki mənşəli məhsullardan istifadə etməklə key­fiy­yətli qida məh­sul­ları istehsalında oksidləşdirici fermentlərin fəaliyyəti tənzim­­lən­mə­lidir. Əks halda istehsal olunan qida məhsulunun rən­ginin dəyişməsinə, ekstraktiv maddələrin miqdarca az olma­sı­na şərait yaranır [127].

Cədvəl 3.7

Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq bəzi oksidoreduktaz fermentlərinin aktivliyinin variantlar üzrə dəyişməsi
Göstəricilər

Yetişməmiş

Yetişmiş

Yetişmə müddəti ötmüş

Variantlar

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Xaçia sortu

Askorbatoksidaza

0,74

0,78

0,82

0,85

0,85

0,87

0,90

1,02

1,18

O-difenol­oksidaza

0,82

0,86

0,94

0,98

1,00

1,02

1,14

1,28

1,49

Peroksidaza

2,50

2,62

2,84

2,92

2,96

3,02

3,10

3,30

3,82

Katalaza

0,42

0,44

0,46

0,48

0,49

0,50

0,52

0,60

0,67

Xiakume sortu

Askorbatoksidaza

0,68

0,71

0,74

0,78

0,79

0,81

0,84

1,04

1,14

O-difenol­oksidaza

0,80

0,85

0,96

1,02

1,04

1,08

1,12

1,22

1,42

Peroksidaza

2,10

2,20

2,40

2,50

2,56

2,64

2,72

3,06

3,26

Katalaza

0,40

0,42

0,45

0,46

0,46

0,48

0,50

0,55

0,65

Bu məqsədlə biz xurma meyvəsinin yetişmə dərə­cə­sin­dən asılı olaraq qeyd olunan fermentlərin aktivliyinin dəyiş­mə­si­ni tədqiq etmişik. Analiz üçün xurma meyvələri üç variantda (ye­tişmiş, tam yetişməmiş və yetişmə müddəti ötmüş) yı­ğıl­mış­dır. Hər bir variant üzrə qeyd olunan fermentlərin ak­tiv­li­yi­nin dəyişməsi 10 gündən bir emal olunana qədər 3 dəfə analiz olun­muşdur.

Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı ola­raq tədqiq olunan oksidoreduktazaların– askorbatoksidaza, o-di­fe­nol­oksidaza, peroksidaza və katalaza fermentlərinin ak­tiv­li­yi­nin dəyişməsi cədvəl 3.7; 3.8 və şəkil 3.4-də gös­tə­ril­miş­dir.

Tədqiqat zamanı 3.7 saylı cədvəlin rəqəmlərinin araş­dı­rıl­­masından məlum olmuşdur ki, xurma meyvəsinin yetişmə dərə­cəsindən asılı olaraq bütün variantlar üzrə fermentlərin aktivliyi artır.

Cədvəl 3.8

Xurma meyvəsində fermentin aktivliyinin yetişmədərəcəsindən asılı olaraq dəyişməsi, %-lə

Göstəricilər

Yetişməmiş

Yetişmiş

Yetişmə müddəti ötmüş

əvvəlində

sonunda

fərq

%-lə

əvvəlində

sonunda

fərq

%-lə

əvvəlində

sonunda

fərq

%-lə

Xaçia sortu

Askorbatoksidaza

0,74

0,82

0,08

10,8

0,85

0,87

-0,02

2,3

0,90

1,18

-0,28

31,1

O-difenoloksidaza

0,82

0,94

-0,14

17,1

0,98

1,02

-0,04

4,1

1,14

1,49

-0,35

30,1

Peroksidaza

2,50

2,84

-0,34

13,6

2,92

3,02

-0,10

3,4

3,10

3,82

-0,72

23,2

Katalaza

0,40

0,46

-0,06

15,0

0,48

0,50

-0,02

4,2

0,52

0,67

-0,15

28,8

Xiakume sortu

Askorbatoksidaza

0,68

0,74

-0,06

8,8

0,78

0,81

-0,03

3,8

0,84

1,14

-0,30

26,3

O-difenoloksidaza

0,80

0,96

-0,16

20,0

1,02

1,08

-0,06

5,8

1,12

1,42

-0,30

26,8

Peroksidaza

2,10

2,40

-0,30

14,3

2,50

2,64

-0,14

5,6

2,72

3,26

-0,54

19,9

Katalaza

0,40

0,45

-0,05

12,5

0,46

0,48

-0,02

4,3

0,50

0,65

-0,65

30,0

Qeyd: fermentin aktivliyi 1 qram nümunə çəkisinin 1 saatda fermentin

təsirindən parçaladığı substratın mq-la miqdarı ilə təyin edilir.

Fermentlərin aktivliyinin artması ən çox yetişmə müd­də­ti ötmüş xurma meyvələrində qeydə alınmışdır. Əgər Xaçia sortu­nun yetiş­mə­miş xurma meyvəsində askorbatoksidaza fer­men­tinin aktivliyi 10,8% olmuşdursa, bu göstərici yetişmiş xur­ma meyvələrində 2,3%, yetişmə müddəti ötmüşdə isə 31,1% olmuşdur (şəkil 3.4).
%


Şəkil 3.4. Xaçia xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən

asılı olaraq fermentlərin aktivliyinin artması (%-lə)


- yetişməmiş; - yetişmiş; - yetişmə müddəti ötmüş

1- Askorbatoksidaza 2- O-difenoloksidaza

3- Peroksidaza 4- Katalaza
Bu göstərici başqa tədqiq olunan fer­mentlərlə eynilik təşkil etmişdir (cədvəl 3.7).

Apardığımız tədqiqat işlərindən və ədəbiyyat material­la­­rının araşdırılmala­rın­dan məlum olmuşdur ki, fermentlərin, əsa­­sən də oksidoreduktazaların aktivliyinin art­ma­sı qida məh­sul­­larının, o cümlədən də xurma meyvəsinin tərkibini təşkil edən kom­po­nentlərin – zülalların, şəkərlərin, vitaminlərin və qey­­ri­lərinin miqdarca daha çox azal­­masına səbəb olur (B.L.Fla­umenbaum [137], E.P.Şirokova [123], L.V.Korobkina, S.A.Straxova [86], Ə.Ə.Nəbiyev, E.Ə.Moslemzadeh [102], M.M.Tağıyev [128]). Ona gö­­rə də xurma meyvəsindən və di­gər bitki mənşəli qida məhsullarından müxtəlif çe­şid­də məh­sul­lar istehsal etmək üçün istifadə olunan xammalın emala qədər sax­­lan­ma­sın­da elə şərait yaratmaq lazımdır ki, biokimyəvi və bio­texnoloji xüsusiyyətlərin tən­zim­ləyicisi olan fermentlər ak­tiv vəziyyətdə olmasınlar (V.L.Metlitski [96], V.L.Kretoviç [88], V.T.Qoqiya [42], N.H.Qurbanov, Y.Xəlilova, A.Qur­ba­no­va [14]). Bun­dan başqa xurma meyvəsinin emalı zamanı elə şə­rait yaratmaq lazımdır ki, mik­ro­orqanizmlərin fəaliyyəti ta­ma­milə dayandırılsın [24, 45].

Xiakume sortunun meyvələrinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq tədqiq olu­nan fermentlərin aktivliyi müx­tə­lif cür olmuşdur. Belə ki, yetişməmiş xurma meyvə­lə­rində tədqiq olunan fermentlərin ak­tivliyi 8,8÷20,0%, tam yetişmişdə - 3,8÷5,8%, yetiş­mə müddəti ötmüşdə isə 19,9÷30,0% olmuşdur (cədvəl 3.8). Cədvəldən görün­dü­yü kimi, Xiakume sortunda fer­mentlərin aktivliyi ən çox yetişmə müddəti ötmüş mey­və­lər­də qeydə alınmışdır. Sortların müqayisəsindən o da məlum ol­muş­dur ki, eyni fermentin aktivliyinin dəyişməsi də müxtəlif ol­muşdur. Mə­sələn, yetişməmiş Xa­çia sortunun meyvələrində askor­batoksidaza fermentinin fəal­lığı 10,8% artmış­dır­sa, Xia­ku­me sortunda isə bu göstərici 8,8% təşkil etmişdir. Xur­ma mey­vələrində fer­men­tin aktivliyinin müxtəlifliyi sortun xüsu­siy­yətindən, tor­paq-iqlim şəraitindən və digər faktorlardan ası­lı­dır. Tədqiqat zamanı məlum ol­muş­dur ki, hər iki sortun ye­tiş­mə müddəti ötmüş meyvələrində qida maddələrinin əsasını təş­kil edən şəkərlər (qlükoza və fruktoza) və digərləri miqdarca da­ha çox azalmışlar. Sa­də şəkərlərin nümayəndələri olan qlü­ko­za və fruktoza miqdarca ən çox tam yetiş­miş xurma mey­və­lə­rində qeydə alınmışdır (cədvəl 3.4).

Bundan başqa tədqiqat işimizdə xurma meyvəsinin yetiş­məsindən asılı olaraq üç variantda (yetişməmiş, yetişmiş və yetişmə müddəti ötmüş) pektinesteraza fer­men­ti­nin aktiv­liyinin dəyişməsini tədqiq etmişik. Hər iki sortda xurma meyvəsinin ye­tiş­mə­sindən asılı olaraq pektinesteraza (PE) fermentinin aktivliyinin dəyişməsi cədvəl 3.9; 3.10 və şəkil 3.5; 3.6-da göstərilmişdir.

Cədvəl 3.9

Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq pektinesteraza fermentinin aktivliyinin variantlar üzrə dəyişməsi
Sort

Variantlar

Yetişməmiş

Yetişmiş

Yetişmə müddəti ötmüş

Günlər

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Xaçia

23,2

24,3

25,4

30,4

30,8

31,2

35,2

37,3

42,8

Xiakume

24,1

25,2

26,7

31,8

32,4

32,8

34,3

38,2

41,5

Cədvəl 3.10

Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq pektinesteraza fermentinin aktivliyinin dəyişməsi (%-lə)


Sort

Yetişməmiş

Yetişmiş

Yetişmə müddəti ötmüş

əvvəlində

sonunda

fərq

%-lə

əvvəlində

sonunda

fərq

%-lə

əvvəlində

sonunda

fərq

%-lə

Xaçia

23,2

25,4

-2,4

10,3

30,4

31,2

-0,8

2,6

35,2

42,8

-7,6

21,6

Xiakume

24,1

26,7

-2,6

10,8

31,8

32,8

-1,0

3,2

34,3

41,5

7,2

21,0

Ədəbiyyat materiallarının təhlilindən məlum olmuşdur ki, meyvələrdə, o cüm­lə­dən xurmada pektin fermentləri geniş ya­yılmaqla, istehsal olunan məhsulun key­fiy­yə­tinə təsir gös­tər­mək qabiliyyətinə malikdirlər. Pektin fermentləri içərisində mü­hüm bio­loji və texnoloji xüsusiyyətə malik olanı pek­tin­es­te­ra­za fermentidir. Bu fermentin tə­siri ilə yetişmə müddəti öt­müş, yumşalmış xurma meyvələrində pektindən pektin tur­şusu və ya poliqalakturon turşuları və metoksil (–OCH3) qrupu he­sa­bı­na meyvənin da­­xilində metil spirti əmələ gəlir. Əmələ gəlmiş metil spirti xurma meyvəsinin hü­cey­rə quruluşunu pozur və nəticədə meyvənin elastikliyi artaraq yumşalmağa başlayır. Ye­tişmə müddəti ötmüş və ya ötməmiş meyvələrin yumşalması pektinesteraza fer­men­tinin aktivliyinin artması ilə əlaqədardır [9, 128, 136]. Ona görə də xurma meyvəsindən müxtəlif çeşiddə qida məhsulları istehsal edər­­kən pektin maddələrini kataliz edən fermentlərin, o cümlədən pektinesteraza fer­men­­tinin aktivliyi tənzimlənməlidir.C C

A A
B

B


Şəkil 3.5. Xurma meyvəsinin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq

pektinesteraza fermentlərin aktivliyinin artması (%-lə)

A- yetişməmiş, B- yetişmiş, C- yetişmə müddəti ötmüş

1- Xaçia, 2- Xiakume


Aparılmış tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, ye­tiş­mə dərəcəsindən asılı ola­­raq xurma meyvəsində pektin­es­te­ra­za fermentinin aktivliyi daim artır (cədvəl 3.9). Əgər Xaçia sor­tunun yetişməmiş meyvələrinin əvvəlində pektinesteraza fer­­men­tinin ak­tiv­liyi 23,2 olmuşdursa; yetişməmişdə - 30,4; ye­tişmə müddəti ötmüş mey­və­lərdə isə - 35,2 olmuşdur. Bu gös­təricilər Xiakume sortu ilə eynilik təşkil et­miş­­dir. Təd­qi­qat zamanı məlum olmuşdur ki, pektinesteraza fermentinin aktiv­li­yi ən çox hər iki sort­da yetişmə müddəti ötmüş xurma meyvə­lə­rində qeydə alınmışdır. Xaçia sortunun ye­tiş­məmiş meyvə­lə­ri­nin əvvəlindən sonuna qədər olan dövrdə pektin­es­te­­raza fer­men­­ti 10,3% artmışdırsa, Xiakume sortunun meyvələrində isə bu artım 10,8% təşkil et­miş­dir.

Aparılmış variantlardan məlum olmuşdur ki, hər iki sort­da pek­tin­esteraza fer­mentinin aktivliyi ən az yetişmiş mey­və­lərdə - 2,6÷3,2%, ən çox isə yetiş­mə müd­də­ti ötmüş xurma mey­vələrində qeydə alınmışdır (cədvəl 3.10, şəkil 3.6).%

3

21

1 3 5 Günlər


Şəkil 3.6. Xaçia sortunun yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq

pektinesteraza fermentinin dəyişməsi

1- yetişməmiş, 2- yetişmiş, 3- yetişmə müddəti ötmüş

Tədqiqat zamanı müşahidə olunmuşdur ki, yetişməmiş və yetişmiş xurma mey­vələrində heç bir mikrobioloji xəstə­lik­lər qeydə alınmamışdır. Ancaq yetişmə müd­dəti ötmüş, yum­şal­mış xurma meyvələrində isə mikrobioloji xəstəliklər mü­şa­hi­də olun­muşdur. Ədəbiyyat materiallarından və apardığımız təc­rü­bələrdən məlum olmuş­dur ki, fenol maddələri antioksidant və antimikrob xüsusiyyətə malikdirlər. Fenol mad­də­­lə­­rinin miq­darı yetişmə müddəti ötmüş xurma meyvələrində get-gedə azal­dığına görə be­lə meyvələrdə mikroorqanizmlər inkişaf et­mə­yə başlayır.


Aparılmış tədqiqat işinin nəticələrindən məlum olmuş­dur ki, xurma meyvələri­nin yetişmə dərəcəsindən asılı olaraq bü­tün variantlar üzrə tədqiq olunan fermentlər –as­korbat­oksi­da­za, o-difenoloksidaza, peroksidaza, katalaza və pektin­este­ra­za daim ak­­tiv vəziyyətdə olmuşdur. Məlumdur ki, fermentlərin ak­tiv olması xurma mey­və­si­nin tərkibini təşkil edən qida kom­po­nentlərinin parçalanmasına səbəb olur. Bu gös­tə­ri­ci ən çox ye­tişmə müddəti ötmüş xurma meyvələrində qeydə alınmışdır. Fer­mentlərin aktivliyinin ən az dəyişməsi hər iki sortda tam yetiş­miş xurma meyvəsində təsadüf olunmuşdur. Ona görə də yetiş­məmiş və yetişmə müddəti ötmüş xurma meyvələrinin qida­lılıq dəyəri aşağı, ye­tişmiş xurma meyvələrinin qidalılıq də­yəri isə daha yüksək olmuşdur.

Beləliklə, müəyyən edilmişdir ki, xurma meyvəsindən isti­fadə etməklə müx­tə­lif çeşiddə qida məhsulları istehsal et­mək üçün yalnız tam yetişmiş xurma meyvə­lə­rin­dən istifadə olun­ması tövsiyyə olunur.Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə