Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti


Şirə istehsalında mineral maddələrin tədqiqiYüklə 1,3 Mb.
səhifə10/11
tarix07.03.2017
ölçüsü1,3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5.1.3. Şirə istehsalında mineral maddələrin tədqiqi
Müxtəlif texnologiya əsasında hazırlanmış şirələrin tər­ki­bində mineral maddə­lər eyni miqdarda olmur. Mineral mad­də­lər orqanizmdə zülalların, fermentlərin, vita­min­lərin sin­te­zin­də iştirak edir. Onlar orqanizmdə mühüm bir funksiyanı ye­ri­nə yeti­rir­lər. Kalium ürək əzələlərini möhkəmlədir, dəmir, he-mo­qlobinin tərkibində olur, maq­ne­zium zülalların, ferment­lə­rin, hormonların sintezində iştirak edən amin­tur­şu­la­rı­nı fəal-laş­dırır, xlorofilin tərkib hissəsinə daxildir, J isə insanlarda ge­niş yayılmış “zob” xəstəliyinin müalicəsində mühüm əhəmiy­yət kəsb edir. Belə ki, orqanizmdə yod çatışmadıqda qalxa­na­bən­zər vəzi hormonlarının (tiroksinin, diyodtirozinin, üç­yod­­trio­nin və s.) sintezi pozulur. Bu da orqanizmin zəifləməsinə, arıq­lamasına, göz­lə­rin böyüməsinə, əllərin titrəməsinə, ürək dö­yüntüsünün artmasına və s. xoşagəlməyən əla­mətlərin, daha doğ­rusu “zob” xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olur.

Makro-mikroelementlər qida məhsullarında, o cümlə­dən şirələrdə əsasən birləşmiş şəkildə sulfat, fosfat, karbonat və baş­qa turşuların duzlarının tərkibində olur.

Respublikamızın ərazisində geniş yayılmış xurma mey­və­si yodla daha zəngin­dir. Tədqiqat zamanı məlum olmuşdur ki, xurma meyvəsi aromatik aminturşularla da zəngindir. Xur­ma meyvəsi yetişdikcə onun tərkibindəki aminturşular yodla bir­ləşərək mü­vafiq fitohormonlar əmələ gətirirlər. Məsələn, aro­matik aminturşularının nüma­yən­dəsi olan tirozin yod tərkibli maddələrlə reaksiyaya girərək üçyodtrionin (T3) və dörd­­yodtrionin (T4) əmələ gətirirlər [147]. Ədəbiyyat material­la­rından məlum olmuş­dur ki, insan orqanizmi yod sintez etmək qabi­liy­yətinə malik deyildir. Orqanizmə lazım olan yod yalnız qi­da məhsulları vasitəsi ilə ödənilir. İnsan orqanizmində yod ça­tışmadıqda tiroksinin, üçyodtrioninin və başqa yod tərkibli birləş­mələrin sintezi pozulur. Nəticədə “zob” deyilən xəstəliyin əmə­lə gəlməsinə şərait yaranır.

Qeyd olunduğu kimi xurma meyvəsi və onun emalın­dan alınmış şirələr mineral mad­dələrlə, o cümlədən yodla daha zən­gindir. Tədqiqat zamanı məlum olmuşdur ki, müx­təlif vari­ant­lar üzrə xurma meyvəsindən hazırlanmış şirələrdə mineral mad­­də­lə­rin miqdarı eyni olmur. Müxtəlif cür texnologiya əsa­sın­da hazırlanmış şirələrdə mi­ne­ral maddələrin miqdarca də­yiş­mə­si cədvəl 5.7-də göstərilmişdir.

Cədvəlin rəqəmlərindən məlum olur ki, hər iki sortun ye­tiş­miş meyvələrindən hazırlanmış şirələr mineral maddələrlə zən­gindir. Variantlar üzrə apardığımız analiz nəticəsində mə­lum olmuşdur ki, xurma meyvələrini əvvəlcədən isti üsulla emal etməklə hazırlanmış şirələr mineral maddələrlə (kontrol variantla müqayisədə) daha zəngindir.

Əgər meyvələri əvvəlcədən isti üsulla emal etməklə hazırlanmış şirələrdə mineral maddələrin ümumi miqdarı 1039,2÷1133,5 mkq/100 q olmuşdursa, meyvə­lə­ri isti üsulla əvvəlcədən emal etməməklə hazırlanmış şirələrdə isə bu göstərici 21,3% az olmuşdur.

Cədvəldən göründüyü kimi ayrı-ayrı makro və mikroelementlərdə miq­dar­ca kontrol varianta nisbətən nümunə variantında daha çoxdur. Əgər Xaçia sortu­nun əvvəlcədən isti üsulla emal edilmiş meyvələrindən hazırlanmış şirələrində kalium 540 mkq/100 q olmuşdursa, bu göstərici kontrol variantda isə 410 mkq/100 q və ya 24,1% çoxdur. Bu göstərici başqa tədqiq olunan mineral maddələrlə eynilik təşkil etmişdir (cədvəl 5.7).

Cədvəl 5.7

Müxtəlif variantlar üzrə xurma meyvələrindən hazırlanmış

şirələrdə mineral maddələrin tədqiqi (mkq/100 q)
Göstəricilər

Variantlar

Meyvələri əvvəlcədən isti üsulla emal etdikdə

Meyvələri əvvəlcədən isti üsulla emal etmədikdə

Fərq

%-lə

Xaçia sortu

K

540

410

130

24,1

Na

45

32

13

28,9

Ca

125

105

20

16,0

Mg

74

56

18

24,3

Fe

21

14

7

33,3

P

310

260

50

16,1

Cu

7,0

5,4

1,6

22,8

Br

3,5

2,8

0,7

20,0

J

2,4

2,1

0,3

12,5

Mn

5,6

5,1

0,5

8,9

Cəmi

1133,5

892,4

241,1

21,3

Xiakume sortu

K

520

405

115

22,1

Na

42

31

11

26,2

Ca

116

96

20

17,2

Mg

67

53

14

20,9

Fe

18

13

5

27,8

P

260

210

50

19,2

Cu

6,2

4,6

16

25,8

Br

2,7

2,2

0,5

18,5

J

2,2

2,0

0,2

9,1

Mn

5,1

4,5

0,6

11,8

Cəmi

1039,2

821,3

217,9

21,0

Məlumdur ki, mineral maddələr şirəyə nisbətən mey­və­nin qabığında və lətli hissəsində daha çox olur. Xurma mey­və­si­ni əvvəlcədən isti üsulla emal etdikdə qabıq və lətli hissə şirə ilə yaxşı ekstraksiya olunur. Nəticədə əzinti hissədə olan mi­ne­ral maddələr şirəyə keçir. Ona görə də təklif etdiyimiz tex­no­lo­giya əsasında hazırlanmış şirələr mineral maddələrlə daha zən­gin olur.

Tədqiqat zamanı o da məlum olmuşdur ki, tam yetişmiş xur­ma meyvəsi şirəyə nisbətən mineral maddələrlə daha zəngin­dir. Bu da əsas onunla izah olunur ki, xurma meyvə­sin­dən hazırlanmış şirəni dincə qoyduqda, şəffaflaşdırdıqda mi­ne­ral maddə­lə­rin müəyyən hissəsi başqa qatışıqlarla birlikdə qa­bın dibinə çökürlər.

Beləliklə, tədqiqat nəticəsində məlum olmuşdur ki, orqanizmdə gedən mad­də­lər mübadiləsini daim tənzimləmək üçün xurma meyvəsindən mövsüm xarakterli qida məh­sulu kimi yox, bütün il ərzində istifadə etmək lazımdır. Ona görə də insanların gün­dəlik qida rasionlarında mineral maddələrin olması üçün xurma meyvəsindən hazır­lanmış şirədən, püredən, bəhməzdən və qeyrilərindən istifadə etmələri olduqca vacibdir.


5.1.4. Şirə və bəhməz istehsalının texnoloji sxemi
Xurma meyvələrinin yetişmə dərəcələrindən asılı olaraq kimyəvi tərkibinin öyrənilməsi zamanı məlum olmuşdur ki, yetişməmiş xurma meyvələrinin qidalılıq dəyəri aşağı olmaqla yanaşı həm də ondan alınan şirələrin tərkibində sellüloza miqdarca çox olduğuna görə şirə çıxımı da az olmuşdur [171]. Yetişməmiş xurma meyvələrindən hazırlanmış şirələrin tərkibində ekstraktiv və aromatik maddələrin miqdarı az olmaqla yanaşı həm də tərkibində kolloid hissəciklərin çox olması ilə əlaqədar olaraq çətin şəffaflaşmışlar. Yetişmə müddəti ötmüş meyvələrin tərkibində qida maddələrinin parçalanması nəticəsində şirə çıxımı azalmış, ekstraktiv, ətirli, dadlı və tamlı maddələrin miqdarı isə az olmuşdur. Ancaq tam yetişmiş xurma meyvələrinin qidalılıq dəyəri yüksək olmaqla yanaşı üzvi və qeyri-üzvi maddələrlə daha zəngindir. Ona görə də şirə istehsalında yalnız tam yetişmiş xurma meyvə­lə­rin­dən istifadə olunması məsləhətdir.

Beləliklə, məlum olmuşdur ki, hər iki sortun tam yetişmiş meyvələrindən yüksək keyfiyyətli şirə və ondan da bəhməz (qatılaşdırılmış şirə) istehsal etmək, əhalimizi bütün il ərzində ekoloji cəhətdən təmiz yeni qida məhsulu ilə təmin olunmasına şərait yaradır.

Aparılmış tədqiqatın nəticəsinə əsaslanaraq yetişmiş xurma meyvəsindən istifadə etməklə hazırlanmış şirənin texnoloji sxemi tərtib edilmişdir. Tərtib edilmiş texnoloji sxem şəkil 5.2-də göstərilmişdir.

Xammalın qəbulu. İlk əvvəl istehsal üçün istifadə olunan tam yetişmiş xurma meyvələri yuyucu aparata ötürülür. Bu zaman istifadə olunan su təmiz, saf və içməli olmalıdır. Meyvələrin yuyulmasında məqsəd onu mexaniki çirklənmədən, tozdan, üzərində olan xəstəliktörədici mikroorqanizmlərdən, zərərli kimyəvi preparatlardan və sair qatışıqlardan təmizləməkdir. Bu proses zavod şəraitində markalı yuma maşınında yerinə yetirilir. Sonrakı texnoloji sxem aşağıdakı kimi aparılır.

Meyvələrin təmizlənməsi və çeşidlənməsi. Bu prosesdə yetişməmiş, yararsız, xəstə meyvələr, müxtəlif qatışıqlar (yarpaq, xırda ağac çöpləri və s.) kənarlaşdırılır. Şirə istehsalında təmiz yuyulmuş sağlam meyvələrdən istifadə edilir. Təmizlənmə və çeşidlənmə nəqledici üzərində aparılır.

Xırdalayıcı maşın. Yuyulmuş və təmizlənmiş meyvələr xırdalayıcı və ya doğ­ra­yıcı maşına verilir. Burada xurma meyvəsi əzilir, xırdalanır və isti emala (blan­şi­rov­ka–pört­lə­dil­mə) göndərilir. Bu zaman qeyd olunmuş xırdalayıcı maşından istfadə olunur.

Şəkil 5.2. Xurma meyvəsindən şirə və bəhməz istehsalının texnoloji sxemi  1. yuma maşını – КУВ-1; 8- tutumlar МЗС-314;

  2. lentli nəqledici – TCИ; 9- sıxıcı;

  3. elevator M2-TЭ; 10- separator Г9-КОВ;

  4. xırdalayıcı КДП-4М; 11- süzgəc Б9-ВФС/423-53;

  5. köçürücü 36 М4-10-20; 12- vakuum-aparat МЗС-320;

  6. paslanmayan tutum; 13- kondensator БК;

  7. pörtlədici aqreqat МЗС-316; 14- vakuum köçürücü

İsti emal prosesi. Doğranılmış və ya xırdalanmış xurma meyvələri isti emal üçün istifadə olunan qaba (tutuma), ¾-ü qədər yerləşdirilir. Əzintiyə həcminin 10-15%-i qədər tə­miz içməli su əlavə oluna­raq 80-900C tempuraturda 8-10 də­qi­qə qızdı­rı­lır. Əzintiyə suyun əlavə olunmasında və isti üsulla emal prosesində əsas məqsəd qa­bıq və lətli hissənin şirə ilə yax­şı qarışmasına, qabın dibinin yanmamasına, kolloid his­sə­cik­lərin istinin təsirindən təbii quruluşlarının pozulması ilə əla­qə­dar olaraq şirə­nin əzintidən asan ayrılmasına, xəstəliktörədici mikro­orqanizmlərin zərər­siz­ləşdiril­mə­sinə, şirənin oksid­ləş­mə­si­nin qarşısını almaq məqsədi ilə fermentləri əvvəlcədən inak­tiv­ləşdirilməsinə və şirənin ekstraktiv maddələrlə daha da zən­gin­ləşdirilməsinə əsaslanmışdır.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, temperaturun təsirindən zü­lali bulanmaların qarşısı əvvəlcədən alınır. İsti emaldan son­ra şirənin ayrılması üçün əzinti sıxıcıya verilir.Presləmə. Burada əzinti hissə sıxılır və qeyri-şəffaf şirə ay­rılır. Bu prosesdə ayrılmış cecə hissə başqa məqsədlər üçün ay­rıca yığılır və sonrakı mərhələlərdə emal olunur. Sıxıcıdan ay­rılmış şirə soyudulur və dincə qoyulur.

Şirənin şəffaflaşması. Bu zaman qeyri-şəffaf şirəni du­ru­laşdırmaq məqsədi ilə ona 1-2% hesabı ilə bentanit sus­pen­zi­ya­sı əlavə edilir. Bentanit ekoloji cəhətdən təmiz yapışqan mad­dəsidir. Onun təsirindən şirədə olan kolloid maddələr, xır­da hissəciklər qabın dibinə çökürlər. Sonra şəffaflaşmış şirə baş­qa təmiz qaba keçirilərək, çöküntüdən ayrılır və 0+10C tem­pe­raturda saxlanılır.

Şirənin soyudulması. Burada əsas məqsəd şirəni oksid­ləşmədən, qıcqırma prosesindən və bulanmadan qoru­maq­dır. Şəffaf şirənin tərkibində 18-25%-ə qədər təbii şəkər oldu­ğuna görə onu daim qıcqırma prosesindən qorumaq lazımdır. Əks halda qıcqırma zamanı şəkər itkisinə yol verilmiş olar. Çün­ki xurma şirəsinin tərkibindəki əsas sadə şəkərlərin nüma­yən­dəsi olan qlükoza və fruktoza qıcqırma prosesinə daha həssas­dırlar. Bundan başqa qıcqırma zamanı şirədə şəkər itki­si­nə də yol verilə bilər. Bu da ilk növbədə şirədə quru maddənin miq­darca azalmasına, bəhməz çıxımının az olmasına səbəb ola­caq­dır. Ona görə də şəffaflaşdırılmış şirə emal prosesinə qədər daim soyuqda saxlanmalıdır. Sabitliyi təmin etmək üçün şirə sepa­ratordan da keçirilir. Emaldan əvvəl şirə soyuq halda süz­gəc­dən süzülməlidir.

Şirənin süzgəcdən süzülməsi. Şirənin süzülməsində əsas məqsəd onu daha da şəffaflaşdırmaq, xırda hissəciklərin şirə­dən ayrılmasına nail olmaqdır. Əgər şirə şəffaf olmazsa, on­dan istehsal olunan bəhməz də şəffaf ola bilməz. Bu da hazır məh­sulun əmtəə görünüşünə və onun keyfiyyətinə pis təsir gös­tə­rir. Ona görə də bəhməz istehsalında şirənin daim şəffaf ol­ma­sına nail olmaq lazımdır.

Şirənin vakuum aparatına verilməsi. Süzülmüş şəffaf şirə bəhməz istehsalı üçün vakuum aparatına verilir. Vakuum apa­ratında istinin təsiri ilə şirədə olan suyu buxarlandırmaqla qu­ru maddənin miqdarı artırılır. Bəhməz və ya qatılaşdırılmış şi­rə istehsalında vakuum aparatından istifadə etməkdə əsas məq­səd enerjiyə qənaət, hazır məhsulun rənginin tünd­ləş­mə­si­nin və ya oksidləşməsinin qarşısını almaqdan ibarətdir. Şirədə qu­ru maddə 65-75%-ə qədər olduqda proses dayandırılır. Sonra isteh­sal olunmuş bəhməz tutumu 250-500 qram olan təmiz qab­lara süzülür və saxlamaq üçün xüsusi anbarlara göndərilir.

Hazır məhsulun qablaşdırılması. İstehsal olunmuş bəh­məz qablara yerləşdiril­dik­dən sonra etiketləşdirilir, 15-180C tem­peraturda satışa göndərilənə qədər saxla­nı­lır.

Apardığımız elmi-tədqiqat işindən belə bir nəticəyə gəlin­mişdir ki, Respub­li­ka­mı­zın əksər rayonlarında əhalidə ge­niş yayılmış xurma meyvəsindən səmərəli istifadə etməklə on­dan sənaye üsulu ilə şirə, bəhməz və s. məhsullar istehsal et­mək mümkündür.

Bəhməz istehsalında hər iki sortun tam yetişmiş mey­və­lə­rindən hazırlanmış şirələrdən istifadə etməklə bəhməz isteh­sal edilmişdir. Hazır məhsullarda aparılmış dequstasiyanın nəti­cələri aşağıda qeyd edilmişdir:

Nümunə 1. Yetişmiş xurma meyvələrini əvvəlcədən isti üsulla

emal etmədən hazırlanmış şirələrdən istehsal olunmuş bəh­məz­lər şəffaf olmaqla təmiz dada və tama malikdirlər. Xaçia sor­tu­nun şirəsindən hazırlanmış bəhməz 8,2 balla; Xiakume sor­tu­nun şirəsindən hazırlanmış bəhməz isə 8,1 balla qiymət­lən­diril­miş­dir.Nümunə 2. Yetişmiş xurma meyvələrini əvvəlcədən isti üsulla emal etməklə hazırlanmış şirələrdən istehsal olunmuş bəhməz­lər tam şəffaf, ətirli, şirin dada malik olmaqla yanaşı həm də baş­qa nümunələrdən fərqlənmişdir. Dadı təmiz, rəngi şəffaf, xoşa­gəlim olmuşdur. Xaçiz sortunun şirəsindən hazırlanmış bəh­məz 9,2 balla; Xiakume sortunun şirəsindən hazırlanmış bəh­məz isə 9,0 balla qiymətləndirilmişdir.

Beləliklə, əhalimizin xurma meyvəsinə olan tələbatını nəinki 2-3 ay, hətta bütün il ərzində ödəmək olar. İstehsal olun­muş şirə və bəhməz keyfiyyətli qida məhsuludur. Xurmadan is­teh­sal olunmuş şirə və bəhməz əhali arasında geniş yayılmış “zob” xəstəliyinin müalicəsi üçün ekoloji cəhətdən təmiz təbii dər­man preparatıdır. Bundan başqa istehsal olunmuş bəh­məz­dən qənnadı sənayesinin müxtəlif sahələrində (karamel isteh­sa­lın­da, müxtəlif cür tortların hazırlanmasında və s.), iaşə sis­te­min­də və digər qida sənaye sahələrində istifadə olunması məs­lə­hət görülür.

Qeyd olunduğu kimi xurma meyvəsi və ondan istehsal olun­muş qida məhsulları insan orqanizmi üçün çox faydalıdır. Bəh­məz yüksək müalicəvi xüsusiyyətə malikdir.

Onun tərkibində olan sərbəst qlükoza, fruktoza və başqa sadə şəkərlər qaraciyərin, öd kisəsinin, öd yollarının təmiz­lən­mə­sində, beyin damarlarının yaxşı qidalanmasında və ən nəhayət, orqanizmin enerjiyə olan tələbatının ödənil­mə­sin­də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.


5.2. Püre istehsalının texnoloji sxemi
Aparılan tədqiqat işimizin əsas məqsədlərindən biri də xur­ma meyvəsindən istifadə etməklə püre hazırlanması tex­no­lo­giyasının işlənməsidir. Bu məqsədlə Xaçia və Xiakume xur­ma sortlarının tam yetişmiş meyvələrindən istifadə edilmişdir. Xur­ma meyvəsindən püre istehsal etmək üçün tərtib edilmiş tex­noloji proses şəkil 5.3-də və 5.4-də qeyd edilmişdir [176, 177, 178].

Püre istehsalı zamanı emal müəssisəsinə gətirilmiş xur­ma meyvələri əvvəlcə çeşidlənir, xəstə, zədələnmiş, yetiş­mə­miş və yetişmə müddəti ötmüş meyvələrdən təmizlənir. Sonra adi təmiz suda yuyulur. Yuyulmuş və təmizlənmiş meyvələr əzi­ci maşında əzilir, xırdalanır, həc­mi­nin 10-15%-i qədər su əla­və edilir və yaxşı qarış­dı­rı­lır, sonra qarışıq 80-900C tem­pe­ra­turda 8-10 dəqiqə pörtlədilir.

Burada əsas məqsəd qa­bıq və lət­li hissənin hüceyrə qu­ru­luşunu pozmaq, şirə çıxımının art­ma­sına və şirə­nin ekstraktiv mad­dələrlə zənginləşməsinə nail ol­maq­dır. İsti emal zamanı tem­peraturun təsirindən hüceyrə qu­ruluşunun pozulması nəti­cə­sində suda həll olan maddələr şi­rə­yə keçərək onun zən­gin­ləş­mə­sinə, qidalılıq dəyərinin yük­sə­l­məsinə, ekstraktiv mad­də­lə­rin zənginləşməsinə səbəb olur.

Bu üsul­la xurma meyvəsindən alınmış məhsulların qi­da­lılıq dəyəri yüksəlməklə yanaşı onun şəffaflaşması, rənginin tünd­ləş­mə­mə­si­nin qarşısı alınır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, istinin tə­si­rin­dən kolloid hissəciklərin əsasını təşkil edən pek­tin mad­də­lə­ri, sellüloza, zülallar, fermentlər və başqa bio­po­limerlər mo­no­mer formaya keçərək həm məhsulun şəf­faf­laş­ma­sına, həm də qi­d­a maddələri ilə zənginləşməsinə şərait ya­ra­dır. Əzinti daim yax­şı qarışdırılır. Sonra əzinti isti halda, xırda ki­çik diametrli məsa­mələri olan xü­susi ələklərdən süzülür.

Meyvənin qəbulu


Meyvələrin təmiz içməli su ilə yuyulması


Meyvələrin kənar qatışıqlardan təmizlənməsi
Meyvələri əvvəlcədən əzilməsi və isti üsulla emal edilməsi
Əzintiyə 10-15% hesabı ilə təmiz suyun əlavə edilməsi
Əzintinin yaxşı qarışdırılması (ekstraksiya edilmiş)
Əzintinin xırda xüsusi ələklərdən süzülməsi
Eynicinsli kütlənin alınması
Cecə hissənin preslənməsi və ayrılması
Eynicinsli kütlənin isti üsulla buxarlandırılması
Məhsulun quru maddəsinin 30-35%-ə qədər çatdırılması
Pürenin qablaşdırılması
Pürenin avtoklavlarda sterilizə edilməsi
Pürenin satışa qədər anbarlarda saxlanması
Şəkil 5.3. Püre istehsalının texnoloji sxemi

Şəkil 5.4. Xurma meyvəsindən püre istehsalının texnoloji sxemi


1-lentli nəqledici ТСИ 9- sıxıcı

2-yuyucu maşın Т1-КУН 10- paslanmayan poladdan reaktor MЗС-244

3-lentli müayinəedici konveyer А9-КТФ 11- tutum MЗС-210

4-paslanmayan tutum 12- qablaşdırıcı maşın Б4-КНП

5-xırdalayıcı maşın УНЗ 13- bağlayıcı maşın АЗМ-3П

6-ikiqatlı qızdırıcı tutum – 500 l 14- istehsalat masası

7-xırda məsaməli ələklərdən süzülmə МИВП 15- setka

8- köçürücü 36 M4-10-20 16- sterilizator Aб-2

İstehsal olunmuş süzüntü püre istehsalında istifadə olu­nur. Cecə his­sə isə sı­xı­cı­ya ötürülür. Sıxıcıdan alınmış qeyri-şəf­faf şirə püre istehsalı üçün nə­zər­də tutulmuş sü­züntü ilə qa­rış­­dırılır.

Alınmış süzüntüdə quru maddə 30% olana qə­dər va­ku­­um şəra­itində buxarlandırma əməliyyatı aparılır. Burada əsas məq­səd süzün­tü­nün tərki­bin­­də­ki suyun müəyyən hissə­si­nin istinin təsirindən buxarlanmasına nail ol­maq­dır. Optimal va­riant kimi püre istehsalında hər iki sortun yalnız yetişmiş mey­və­lə­rin­dən istifadə olunmuşdur. İstehsal olunmuş şirələr ki­mi pürelər də dequstasiya olun­muşdur. Aparılmış dequstasi­­ya­nın nəticəsi aşağıdakı kimidir:Nümunə 1. Yetişmiş xurma meyvələrini əvvəlcədən isti üsulla emal etmədən hazırlan­mış pürelər samanı rəngli şirin dada ma­lik olmaqla həm də sorta mə­x­sus ətir və dad hiss olunmuşdur. Xa­çia sortundan hazırlanmış püre 8,2 bal­la; Xiakume sortun­dan hazırlanmış isə 8,0 balla qiymət­lən­di­ril­mişdir.

Nümunə 2. Yetişmiş xurma meyvələrini əvvəlcədən isti üsul­la emal etmədən hazırlanmış pürelər daha ətirli, dadlı ol­maq­la digər variantlardan fərq­lən­miş­dir. Rəngi açıq qızılı, ətri, da­dı təmiz olmuşdur. Xaçia sortundan ha­zır­lanmış püre 8,8 bal­la; Xiakume sortundan hazırlanmış püre isə 8,6 balla qiymət­lən­dirilmişdir.

Hazırlanmış 30%-li xurma püresi isti üsulla xüsusi qab­la­ra süzülür, qabların ağ­zı bağlanır və sonra xüsusi avto­klav­lar­da sterilizə edilir. Hazır məhsul etiket­ləş­di­ri­lir, satışa gön­də­ri­lə­nə qədər xüsusi rejimdə anbarlarda saxlanılır [66, 75]. Xurma mey­­vəsindən hazırlanmış püre qida sənayesinin müxtəlif sahə­lərində (qənnadı, çörək-bul­ka, karamel və s.) yarımfabrikat məh­sulu kimi istifadə oluna bilər. Bundan başqa xur­­ma mey­və­sin­dən hazırlanmış püre iaşə müəssisələrində, insanların səhər ye­məyinə (men­yuya) də daxil oluna bilər.5.3. Tədqiqatın planlaşdırılması və alınmış

nəticələrin riyazi modelinin reqresiya tənliyi vasitəsilə təyini
Riyazi modelləşdirmənin əsas məqsədi bəzi biokimyəvi pa­­ra­metrləri optimal­laş­dır­maqdır. Belə ki, analiz nəticəsində bir neçə təkrarda alınmış tədqiqat nəticələri bir-bi­rin­dən fərq­lə­nir. Ona görə də m sayda təkrardan alınmış nəticələr aparılan təd­qiqat təc­rü­­bələrinin həqiqi qiymətini özündə əks etdirə bil­məz. Bu çatış­ma­maz­lıq­la­rı aradan qal­dırmaq məqsədi ilə təd­qi­qa­tın riyazi modelini müəyyənləşdirmək üçün ilkin olaraq eks­pe­ri­mentin planlaşdırılması vacibdir. Bunun üçün aparılan təd­qi­qatın idarəolunan pa­rametrlərə təsir göstərən proseslər seçilir və onlar arasındakı riyazi əla­qə müəy­yən­ləş­dirilir [1, 11].

Onu da qeyd edək ki, riyazi modelin qurulması bir neçə mər­hələdən ibarət olur: tədqiqatın məqsədinin müəyyən­ləşdiril­mə­si; məsələnin həlli göstəricilərinin se­çil­məsi; tədqiqat təcrü­bə­lərinin parametrlərinin müəyyənləşdirilməsi və seçilməsi; pa­ra­­metrlər arasındakı mövcud əlaqələri aydınlaşdırmaq; para­metr­lər arasında riyazi ası­lılığı təyin etmək və yazmaq; para­met­rin riyazi modelini yaratmaq; mə­sə­lənin həllini müəyyən et­mək; kompüterdə məsələnin həllinin al­qoritmini və proqra-mı­nı tərtib etmək; modelləşdirmə nəticələrini qiymətləndirmək və ümumiləşdirmək [108].

Bu məqsədlə tədqiq edilən Xaçia xurma sortunun mey­və­lərinin yetişmə dərə­cə­­sindən asılı olaraq fermentlərin aktiv­li­yi­nin riyazi reqresiya tənliyinin modelini təyin etmişik. Nü­mu­nə kimi askorbatoksidaza fermentinin aktivliyinin dəyişməsini təd­qiq edi­rik. Təd­qi­qatın məqsədi kimi qarşıda duran məsə­lə­nin həlli üçün ilkin olaraq plan­laş­dırmanın xü­su­si matrisasını qu­raraq, təcrübələrin sayını müəyyənləşdiririk. Yekun olaraq təc­rü­bələrin sayını aşağıdakı düsturla müəyyən­ləş­diririk:

(5.1)
Burada m- eksperimentdə faktorların sayı, m=3;

k- hər bir faktorun dərəcəsi, k=2.

Planlaşdırmanın matrisası və faktorların dəyişmə in­ter­va­lı, EHM-də həll edil­miş eksperiment nəticələri cədvəldə əks et­dirilmişdir.

Tam faktorlu təcrübə nəticəsində alınan çoxfaktorlu req­resiya tənliyi tam olmayan ikin­ci tərtib çoxhədli şəklində olur:

(5.2)

burada: YR- çıxış parametrinin hesabat qiymətidir, ən kiçik

kvadratlar üsulu ilə eksperimental qiymətlərin

approksimasiyası nəticəsində alınır.xi- düsturla müəyyənləşdirilən faktorların həddinin

kodlaşdırılmış qiymətidir;bi, biy- reqresiya əmsalının seçilmiş qiymətidir və βi, βiy

reqresiya əmsallarının həqiqi qiyməti hesab olunur.-faktorların nömrəsidir.

Əsas eksperiment nəticələrinin matrisası:

Cədvəl 5.8


U

Faktorlar

x0

x1

x2

x3

1

+2

+

+

3

++4

+

+

+5

+

+

6

+

++

7

++

+

8

+

+

+

+

Tam faktorlu eksperimentin nəticələrinin işlənməsi özündə aşağıdakı əməliy­yat­ları özü­nə birləşdirir:  1. Kəskin fərqlənən həddləri kənar etmək.

  2. Koçren kriteriyasının köməyi ilə təcrübələrin matrisada alın­mış qiymətlərinin ey­­ni­liyi ehtimalını yoxlamaq. Hesabat qiy­məti belə bir düsturla müəyyən­ləş­di­ri­lir:

(5.3)

3. Çoxfaktorlu modelin reqresiya əmsalının qiymətlərini mü­əy­yənləşdirmək. Req­­resiya əmsalı aşağıdakı düsturla he­sab­lanır:(5.4)

(5.5)

(5.6)

Hesabat nəticəsində çoxfaktorlu modelin reqresiya qiy­mət­ləri alınır ki, bu hələ öyrə­nilən obyektin yekun modeli he­sab olunmur.

4. Reqresiya əmsalının əhəmiyyətinin yoxlanması. Bunun üçün Styudent krite­ri­ya­sın­­dan istifadə olunur. Hesabat qiymətləri , cədvəl qiymətləri tT ilə müqayisə edi­­lir. Əgər

> alınarsa, onda reqresiya əmsalının ehtimal olunan əhə­miy­yəti qə­bul edilir.

Styudent kriteriyasının hesabat qiyməti belə bir düsturla hesablanır:(5.7)

Burada - seçilmiş reqresiya əmsalının orta kvad­ra­tik meylidir.Ortoqonal matrisada reqresiya əmsalının dispersiyası oxşardır, başqa sözlə

və aşağıdakı düsturla hesablanır:(5.8)

burada


(5.9)

Əgər dispersiyasının həmcinsliyi təsdiqlənərsə, onda dispersiyanın he­sab­lanması qeyd etdiyimiz düstura bərabər olacaqdır.(5.10)

  1. Alınmış modellərin adekvatlığının yoxlanması.

Alınmış modellərin adekvatlığı Fişer kriteriyasından is­ti­fadə edilməklə yox­la­nı­­lır. Fişer kriteriyasının hesabat qiyməti FR cədvəl qiyməti FT ilə müqayisə edilir. Əgər FR > FT, onda çox­faktorlu reqresiya modelinin adekvatlığı qəbul edilir.

Fişer kriteriyası bu düsturla hesablanır:, (5.11)

əgər ki >

burada qad- qeyri adekvat görünəndir.

, (5.12)

əgər ki >.


Burada çoxfaktorlu reqresiya modelinin adekvat­­lığının dispersiyasıdır. Dispersiya belə hesablanır:

(5.13)

- təcrübələrdə səhvləri xarakterizə edən dispersiyadır. Nəticələrin iş­lən­mə­sindən alınan Koçren kriteriyası

Koçren kriteriyasının cədvəl qiyməti 5.8 cədvəlindən qəbul edilir. Əgər . Onda < GT = 0,03264.

dispersiyası eynilik yaratdığından tamfaktorlu təcrübə 23 düzgün se­çil­miş­dir.

EHM-da aparılmış hesablamanın nəticəsində alınan reqresiya əmsalları aşağı­da­­­kı qiymətlərə bərabərdir: b0=0,837; b1=0,053; b2=0,041; b3= –0,048; faktorların ikili təsirindən alınan qiymətlər b12= –0,02; b13=0,0046; b23=0,065; faktor­ların üçlü təsirindən alınan qiymət b123= –0,036-dır.

Hesablama nəticəsi olaraq reqresiya tənliyinin çoxfaktorlu modelini aşağıdakı ifa­dəyə bərabər olacaqdır:Reqresiya əmsalının dispersiyası və Styudent kriteriyasının hesabi qiymətləri:-ə bərabərdir. Styudent kriteriyasının cədvəl qiy­mətləri cədvəl 5.8-dən PD=0,95 və hədlərin sərbəstlik dərəcəsi
başqa sözlə

bərabər olur [128].Şəkil 5.5. Xaçia sortunun yetişmə dərəcəsindən

asılı olaraq askorbatoksidaza fermentinin

riyazi modelinin dəyişmə qrafikiEksperimental qiymətlərlə Styudent kriteriyasının cədvəl qiymətlərinin müqa­yi­səli təhlili göstərir ki, b1, b2, b3 reqresiya tənliyi aşağıdakı kimi ifadə olunacaqdır.


Hesablamadan alınan qiymətlərdən görünür ki,

ki­­çik­dir. Fişer kriteriyasının hesabi qiyməti -ə bərabərdir. Fişer kri­te­ri­ya­sı­­nın hesabi qiyməti 5.8 cədvəlinə əsasən qəbul edilir:

Beləliklə, FR=0,333 < FT=2,5.

Alınmış qiymətlər çoxfaktorlu reqresiya tənliyinin mo­de­­linin adekvat oldu­ğu­nu təs­diqləyir (şəkil 5.5, əlavə 1).

Alınmış riyazi modelə uyğun olaraq qızıl kəsim üsu­lun­dan istifadə edərək req­re­siya tənliyinin minimum qiymətini mü­əy­yənləşdirib qrafikini qururuq.Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə