Əczaçılıq faktorlarının dərmanların terapevtik effektliyinə təsirini öyrənənYüklə 155,48 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.06.2017
ölçüsü155,48 Kb.

s

sual


1

Əczaçılıq faktorlarının dərmanların terapevtik effektliyinə təsirini öyrənən 

elm necə adlanır 

2

Reseptə əsasən 1 poroşokun çəkisini göstərin.Rp..Dibazoli 0.05 

Papaverini hydrochloridi 0.15 

Sacchari 2.5 

M. fiat pulv. 

Divide in partes aequales № 10 

3

Yığıntıları hazırlayarkən hansı xırdalanma dərəcəsi seçilir:? 4

Poroşokların qablaşdırılması zamanı verilən maddələrdən hansı parafin 

kapsullara qablaşdırılmır? 

5

Bu maddələrdən hansı rəngləyici maddədir? 6

Poroşokun ümumi çəkisini və 1 poroşokun çəkisini göstərin. 

Rp.: Dibazoli 0,1 

Papaverini hydrochloridi 0,2 

Phenobarbitali 1,0 

Sacchari 2,0 

M. f. pulv. 

Divide in partes aequales N 10 

S. 1 poroşok gündə 3 dəfə. 

7

Poroşokların hazırlanması üçün inqridiyentlərin miqdarını göstər. Rp.:  Prozerini 0,002 

Saccari 0,25 

M.f.p. 

D.t.d. №10. S. 1 poroşok gündə 2 dəfə 

8

Hansı maddə ilə poroşokları perqament kağızından olan kapsullarda buraxmaq vacibdir:

9

Tərkibinə 1 doza üçün 0,0003 qr miqdarında atropin sulfat daxil olan poroşok hazırlanmışdır. 10 poroşok hazırlamaq üçün atropin-sulfat 

triturasiyasının (1.100) miqdarını hesablayın. 

10

Triturasiyadan istifadə etməklə (1:100) 1 poroşokun çəkisini müəyyən edin. 

Rp.: Scopolamini hydrobromidi 0,0003 

Ephedrini hydrochlorodi 0,05 

Sachari 0,15 

M.f. pulvis 

D.t.d. № 10 

S. 

11

Komponentlərdən birini etil spirti ilə əzməklə poroşokları hazırlayırlar. Bu texnologiya hansı maddə üçün xarakterikdir. 

12

Poroşokları hazırlayarkən hansı dərman maddəsini köməkçi maye ilə xırdalamaq lazımdır. 

13

5,0 atropin-sulfat triturasiyasını (1:100) hazırlamaq üçün nə qədər dərman 

maddəsi və süd şəkəri götürmək lazımdır. 

14

Skopolamin hidrobromidin triturasiyası hansı nisbətdə hazırlanır ? 15

Skopolamin hidrobromidin triturasiyası hansı nisbətdə hazırlanır ? 

16

Aşağıdakılardan hansı bərk dərman formasına aid deyildir? 17

Bunlardan hansı rəngləyici vasitələrə aiddir? 

18

Triturasiyaları hazırladıqda hansı köməkçi maddə istifadə olunur? 19

Aşağıdakılardan hansılar poroşokların hazırlanması zamanı çətinəzilən 

vasitələrə aiddir? 

20

Poroşok kütləsinin hazırlanması zamanı ilk növbədə xırdalanmaya məruz qalan dərman vasitələrinə hansılar aiddir? 

21

Bunlardan hansı rəngləyici vasitələrə aiddir? 22

Poroşoklar üçün qablaşdırıcı materialı seçərkən, hansı vasitələri 

perqament kağızından olan kapsullarda buraxmaq vacibdir? 

23

Triturasiyaları hazırlayarkən indifferent maddə kimi istifadə olunur.24

Mürəkkəb poroşokların hazırlanması zamanı spirtlə xırdalanır.

1.Riboflavin 

2.Bor turşusu 

3.Askorbin turşusu 

4.Sink oksid 

5.Fenilsalisilat 

6.Nişasta 

25

Emulsiyanı hazırlamaq üçün yağda həll olan maddələrin yeridilmə qaydasını göstərin. 

26

Həcmi1000-3000 ml olan bişirmələri hazırlayarkən qaynar su hamamında dəmlənmə müddəti nə qədər olmalıdır? 

27

Təsiredici maddəni qaynar suda həll edərək preparat hazırlanmışdır. Bu hansı maddə üçün xarakterikdir.

28

3 l həcmində pişikotu kökündən dəmləmə hazırlayarkən su hamamında dəmlənmə müddəti nə qədər olmalıdır. 

29

Göstəriş olmadıqda termopsis otundan sulu çıxarışı hazırlayarkən xammal və ekstragent hansı nisbətdə olur?.

30

Əgər xammalın və ekstragentin nisbəti göstərilməzsə, xoruzgülü otundan sulu çıxarışı hansı nisbətdə hazırlamaq lazımdır?.

31

Dərman bitkilərindən dəmləmələr necə hazırlanır? 32

Dərman bitkilərindən bişirmələr necə hazırlanır? 33

Bu dərman bitkilərinin hansılarından dəmləmə hazırlanmır? 

34

Dərman bitkilərindən sulu çıxarışlar hazırladıqda hansı əmsal istifadə olunur? 

35

Suudma əmsalı göstərir.36

1:10-də sulu çıxarış hansı bitkidən hazırlanır.

37

Maye dərman formalarını konsentrasiyalı məhlullardan və ya maddələrin həll olması zamanı HGƏ-dan istifadə etməklə hazırlayırlar. Əgər həlledici 

kimi istifadə olunursa.

38

Spirtin konsentrasiyası göstərilmədikdə onun hansı qatılığından istifadə olunmalıdır? 

39

Formaldehid məhlulunun konsentrasiyası reseptdə göstərilmədikdə onun hansı qatılığa malik olan məhlulu buraxılmalıdır? 

40

Hansı maddəni isti suda həll etmək lazımdır? 41

Spirtli məhlulları nədə hazırlayırlar? 

42

İyli dərman vasitələrinə hansılar aiddir? 43

Aşağıdakılardan hansı soyuq suda pis həll olur? 

44

Mürəkkəb məhlulları hazırlayarkən ümumi həcmin dəyişilməsi nəzərə alınır, əgər bərk maddələrin miqdarı:

45

Xlorid turşusunun konsentrasiyası göstərilmədikdə hansı qatılıqda məhlulu buraxılır:

46

Hidrogen peroksidin konsentrasiyası göstərilmədikdə hansı qatılıqda məhlulu buraxılır:

47

Reseptdə həlledici göstərilmədikdə hazırlanır.48

Qaynar suda həll edilməlidir.

49

Qaynar suda yaxşı, soyuq suda isə pis həll olur.50

Vişnevski linimentində gənəgərçək yağını nə ilə əvəz etmək olar

51

Pastalarda tozabənzər dərman vasitələrinin miqdarı nə qədər olmalıdır? 52

Şamlar hansı üsullarla hazırlanır? 

53

PEO hansı tip məlhəm əsasına aiddir.54

Mentol məlhəmın hansı tipini əmələ gətirir? 

55

Reseptdə əsasın miqdarı göstərilmədikdə rektal suppozitoriyalar normativ texniki sənədə əsasən hansı çəkidə hazırlanır? 

56

Pastalarda quru maddələrin konsentrasiyası nə qədərdir.

57

Məhlul məlhəmi əmələ gətirir.58

Emulsion məlhəmlərə aiddir.

59

Emulsion məlhəmi əmələ gətirir.60

Məhlul məlhəmlərə aiddir.

61

Suppozitoriyalar hansı üsulla hazırlanmırlar.62

Rektal suppozitoriyaları hansı formada vərdələyirlər.

63

1 rektal suppozitoriyanın çəkisi olmalıdır.64

1 vaginal suppozitoriyanın çəkisi olmalıdır.

65

Uşaqlar üçün şamların çəkisi olmalıdır.66

Poroşokların texnologiyasında qatı ekstraktın məhlulunu hazırlamaq üçün 

100q qatı ekstrakt aşağıdakı qarışıqda həll edilir.

67

Tərkibinə rezorsin daxil olan poroşokların buraxılması üçün aşağıdakı kapsullardan istifadə edilməlidir.

68

Bu dərman forması hansı dispers sistemə aiddirRp.:Riboflavini 0,05

Natrii salicylatis 0,2

M. f. pulv.

D. t. d.N 10

S. 1 poroşok gündə 3 dəfə

69

Aşağıda verilmiş preparatlardan hansıxüsusi həssas preparatlara aid olub, saxlanılması zamanı qabının qara, işiq keçirməyən kağıza bürünməsi 

tələb olunur? 

70

Poroşokları hazırlamaq üçün hansı dərman maddəsini köməkçi maye ilə xırdalamaq vacibdir? 

71

ReseptdəA və B siyahısından olan maddənin birdəfəlik dozası artıqdırsa, onu götürmək lazımdır

72

Göstərilən komponentlərdən hansı poroşokların tərkibinə əvvəlcədən xırdalanmamış yeridilir

73

Tritrasiyalardan istifadə olunur.A və B siyahısından olan dərman maddələrinin bütün poroşok üçün miqdarı.

74

Bərk maddənin maye ilə dispersləşdirilməsi üsulu ilə suspenziyanı hazırlayarkən 1,0 q maddə üçün mayeni və ya miksturanı hansı miqdarda 

götürmək lazımdır? 

75

Kollarqolun 1%-ə qədər məhlulu necə hazırlanır? 76

Protarqol məhlulunu necə hazırlayırlar? 

77

Məhlulların hazırlanması zamanı hansı maddəsuyun üzərinə nazik təbəqə ilə səpilməlidir? 

78

Emulsiyanın sabitlliyinə hansı amil mənfi təsir göstərir? 79

Kollarqolun həll olunması üçün istifadə olunan texnoloji üsullar.

80

Emulsiyanın konsentrasiyası göstərilmədikdə onun hazırlayırlar.81

Hansı maddələrin suspenziyalarını hazırlayarkən jelatozadan istifadə 

olunur.

82

Emulsiyanın qatılığı göstərilmədikdə hazırlanır:83

Tərkibinə 4,0 qr natrium-bromid daxil olan 200 ml həcmində miksturanı 

hazırlamaq üçün təmizlənmiş sudan və 20%-li natrium-bromid 

məhlulundan nə qədər götürmək lazımdır? 

84

Xlorid turşusu məhlulundan (1:10)və təmizlənmiş sudan nə qədər götürmək lazımdır? 

Rp.:Acidi hydrochlorici 4 ml

Aquae purificatae 200 ml 

M.D.S. 


85

Bor turşusunun məhlulunu hazırlamaq üçün hansı texnologiyanı istifadə 

etmək lazımdır? 

86

5%-li 150 ml Perhidrol məhlulunu hazırlamaq üçün neçə qram perhidrol götürmək lazımdır? 

87

Dərman formalarının texnologiyasında çəkiyə görə aşağıdakı inqridiyentlər dozalandırılır. 

88

100 ml 3%-li hidrogen peroksid məhlulu hazırlanmışdır. Nə qədər 30%-li hidrogen peroksid məhlulu və su istifadə olunmuşdur? 

89

20%-li kalsium-xloridin konsentrasiyalı məhlulundan nə qədər götürmək lazımdır?. 

Rp.:  Extracti Belladonnae 0,2 

Analgini 1,0 

Solutionis Calcii chloridi 2% 200 ml 

Misce. Da. Signa. 1 xörək qaşığı gündə 3 dəfə 

90

Bu məhlulun hazırlanması üçün nə qədər formalin (37%)götürmək lazımdır? 

Rp.:Solutionis Formalini 3 % 100 ml 

Da. Signa. Dezenfeksiya üçün 

91

Reseptdə ammonyak məhlulunun konsentrasiyası göstərilməyibsə ammonyakın hansı konsentrasiyalı məhlulu buraxılır? 

92

3%-li hidrogen-peroksid məhlulunu hazırlayarkən hansı stabilizatordan istifadə olunur? 

93

Xaricə istifadə üçün nəzərdə tutulmuş Lüqol məhlulunda yodun 

konsentrasiyası nə qədər olmalıdır? 

94

Spirti su ilə qarışdırdıqda nə baş verir? 95

Konsentrasiyalı məhlulun hazırlanması üçün təmizlənmiş suyun həcmini 

hesablamaq olar.

96

Hansı maddə isti suda yaxşı və soyuq suda pis həll olur 97

Suda həll olan yüksək molekulu maddələrlə zəngin bitki materiallarından 

olan dəmləmələr hansı adla tanınır. 

98

Çalxalanma, qarışdırılma və temperaturun dəyişilməsi prosesində mayenin hərəkəti nəticəsində maddələrin ötürülməsi necə adlanır? 

99

200 ml şirquyruğu otundan (suudma əmsalı=2ml/q) sulu çıxarış hazırlamaq üçün nə qədər təmizlənmiş su götürmək lazımdır? 

100


500 ml 6 %-li xlorid turşusu məhlulunu hazırlamaq üçün durulaşdırılmış 

HCl-dən [8,3%] nə qədər götürmək lazımdır:

101

Bitki xammalından sulu çıxarış su hamamında 15 dəq. müddətində dəmlənilmiş və otaq temperaturunda 45 dəq. soyudulmuşdur. Bu 

dəmlənmə rejimi hansı xammala münasibdir.

102

Pişikotunun kök və kökümsovundan 180 ml dəmləmə hazırlamaq üçün nə qədər su götürmək lazımdır? [HGƏ = 2,9 ml/q] 

103


B siyahısına aid olan dərman bitkilərindən dəmləmə və bişirmələr 

standartlaşdırılmış ekstraktlardan hansı nisbətdə hazırlanır? 

104

Reseptdə Gülxətmi kökünün seliyinin konsentrasiyası göstərilməyibsə, hansı nisbətdə hazırlanır? 

105


Sulu çıxarışlarda ekstraksiya üçün tələb olunan suyun həcmini müəyyən 

etmək üçün istifadə olunur.

106

Dərman bitki xammalının miqdarı göstərilmədikdə xoruzgülü otundan çıxarışı hansı nisbətdə hazırlayırlar.

107


Dərman bitki xammalının miqdarı göstərilmədikdə pişikotunun kökündən 

çıxarışı hansı nisbətdə hazırlayırlar.

108

Dərman bitki xammalının miqdarı göstərilmədikdə şirquyruğu otundan çıxarışı hansı nisbətdə hazırlayırlar

109


Sulu çıxarışları hazırlayarkən yarpaqları, gülləri, otları hansı ölçüdə 

xırdalayırlar

110

1:10-də sulu çıxarış hansı bitkidən hazırlanır.111

1:30-də sulu çıxarış hansı bitkidən hazırlanır

112

Hansı bitkidən 1:400 nisbətdə dəmləmə hazırlanır? 113

Hansı şəraitdə gülxətmi kökünün dəmləməsi hazırlanır? 

114

Kombinəolunmuş məlhəmin hansı ardıcıllıqda hazırlandığını göstərin.115

 Sulu lanolinin tərkibində suyun miqdarı neçə faizdir? 

116

Bunlardan hansılar məhlul məlhəmi əmələ gətirir? 117

Suspension məlhəmlərə hansı məlhəmlər aiddir? 

118

Hidrofil şam əsasları hansılardır? 119

Vərdələmə üsulu ilə suppozitoriyaları hazırlayarkən suppozitoriya 

kütləsinin tərkibində susuz lanolinin hansı rolu oynayır? 

120


Xaricə istifadə üçün Lüqol məhlulunun konsentrasiyası göstərilməmişdir. 

Hansı konsentrasiyada buraxılır.

121

Yodun sulu məhlulunu hazırlamaq üçün kalium yodidi nə qədər götürmək lazımdır.

122


3% və daha çox həll olmayan dərman maddəsi saxlayan suspenziyaları 

hazırlayırlar.

123

Susuz lanolinin tərkibində suyun miqdarı nə qədərdir 124

Məhlul məlhəmlərdə maddələri əridilmiş əsasın bir hissəsində həll edirlər. 

Məlhəmin konsentrasiyası: 

125


Reseptdə məlhəmin qatılığı göstərilməmişdir. Ümumi siyahıdan olan 

maddələrdən məlhəmi hansı konsentrasiyada hazırlayırlar.

126

Suspenzion məlhəmlərə aiddir.127

Reseptdə məlhəm əsası göstərilmədikdə götürülür.

128

Suspenzion məlhəmlərə aiddir.129

Reseptdə sink məlhəminin konsentrasiyası göstərilmədikdə hansı 

konsentrasiyada hazırlayırlar.

130


Reseptdə əsas göstərilmədikdə kükürd məlhəmini hazırlayırlar.

131


Sulu məhlul şəklində məlhəmlərə yeridirlər.

132


Tərkibinə daxil olan dərman maddələrinin konsentrasiyasına görə kükürd 

məlhəmi aiddir:

133

Yağda həll olan əsaslara aiddir:134

Çubuqların çəkiləri hansı formulaya görə hesablanır.

A) (a x b)/s 

B) 0,785 x d2 x L x n x 0,95 

C) (a x 100)/(100-b) 

D) D = V x 0,009 - (m1 x E1 + m2 x E2) 

E) (ab 100)/(100-a) 

135


Müxtəlif dərman formalarının hazırlanmasında hansı maddənin yüksək 

hiqroskopikliyi nəzərə alınmalıdır? 

136

Yığıntıların tərkibinə efir yağları necə əlavə olunur? 137

0,8 qr kafuru xırdalamaq üçün nə qədər spirt tələb olunur.

138

3,0 fenilsalisilatı xırdalamaq üçün nə qədər spirt tələb olunur.139

Hidrofob maddə ilə suspenziya hazırlamaq lazımdır. Onun hazırlanması 

üçün stabilizatoru seçin: 

140


100 qr yağlı emulsiyanı hazırlamaq üçün emulqator şəklində tvin-80-dən 

nə qədər götürmək lazımdır. 

141

Hansı dərman maddələri ilə suspenziyalar stabilizator əlavə olunmasını tələb edir?

142


Kükürd suspenziyasını hazırlamaq üçün hansı stabilizatordan istifadə 

etmək lazımdır?

143

Yağlı emulsiyanın hazırlanması üçün komponentləri aşağıdakı nisbətdə götürmək lazımdır:

144


Sulu mühitdə suspenziya əmələ gətirən vasitələr hansılardır? 

145


Emulsiyanın tipini ( su/yağ və ya yağ/su) necə təyin etmək olar? 

146


Emulsiyada yağın miqdarı göstərilməzsə, 100,0 emulsiyanın hazırlanması 

üçün nə qədər yağ götürmək lazımdır.

147

Pepsinlə mikstura hazırlayarkən inqridiyentlərin qarışdırma ardıcıllığı.148

Rp.: Sol. Liquoris Kalii acetatis 10% 200ml 

D.S.

Resepti hazırlamaq üçün kalium-asetat məhlulundan [34% farmakopeya preparatı] və təmizlənmiş sudan nə qədər götürmək lazımdır. 

149


2%-li yodun spirtli məhlulunu hazırlamaq üçün hansı konsentrasiyalı 

spirtdən istifadə etmək lazımdır.

150

Tərkibinə 3,0 q ammonium-xlorid daxil olan 150 ml həcmində miksturanı hazırlamaq üçün təmizlənmiş sudan və 20%-li ammonium-xlorid 

məhlulundan nə qədər götürmək lazımdır? 

151

Hansı hallarda miksturaların texnologiyasında dərman maddələrinin konsentrasiyalı məhlullarından istifadə edilməsinə icazə verilmir? 

152

Tərkibinə 5,0 kalsium-xlorid daxil olan 200 ml həcmində miksturanı 

hazırlamaq üçün təmizlənmiş sudan və 50%-li kalsium-xlorid məhlulundan 

nə qədər götürmək lazımdır? 

153

Yodun sulu məhlulunu hazırlamaq üçün kalium yodiddən hansı miqdarda götürmək lazımdır? 

154


Yodun sulu məhlullarını necə hazırlayırlar? 

155


Lüqol məhlulunun hazırlanması zamanı hansı inqridiyentlərdən istifadə 

olunur? 


156

Salisil turşusu məhlulunu hazırlamaq üçün hansı həlledicilərdən istifadə 

olunur? 

157


70 ml 30,0%etil spirt məhlulunu almaq üçün nə qədər 95,0% etil spirti və 

su götürmək lazımdır? 

158

50 ml 40% -li etil spirt məhlulunu almaq üçün nə qədər 90 % etil spirti və su götürmək lazımdır? 

159


Nişasta seliyinin tərkibini göstər

160


Tərkib: Xlorid turşusu 2 ml,  

Təmizlənmiş su 100ml 

İnqridiyentləri nə qədər götürmək lazımdır.

161


Hansı maddəni öz duzlarının konsentrasiyalı məhlullarında həll edirlər.

162


Spirtli mayelər miksturalara əlavə edilir:

163


Miksturanın ümumi həcmini müəyyən edirlər :

164


 Burov mayesinin standart qatılığı.

165


Hansı standart məhlulun şərti adı yoxdur.

166


HGƏ istifadə olunur.

167


Protorqolu məlhəm əsasına yeridirlər:

168


Məhlulları hazırlayarkən hansı maddənin miqdarını həcmə görə 

dozalandırırlar:

169

İnciçiçəyi otunun dəmləməsi Farmakopeyaya uyğun olaraq hansı nisbətdə hazırlanır:

170


Hansı bişirmələr tam soyudulduqdan sonra süzülür? 

171


Ayıqulağı yarpaqlarından hazırlanan sulu çıxarışın xüsusiyyətlərini 

göstərin. 

172

Alkaloidlər saxlayan dərman bitki xammalından sulu çıxarışların hazırlanma xüsusiyyətlərini göstərin? 

173

Gülxətmi kökündən sulu çıxarışın hazırlanma xüsusiyyətləri.

174

Sulu çıxarışları hazırlayarkən gövdələri, qabığı, kökümsov kökü və kökü hansı ölçüdə xırdalayırlar.

175


Dərman bitki xammalının miqdarı göstərilmədikdə nanə yarpaqlarından 

çıxarışı hansı nisbətdə hazırlayırlar.

176

Hansı dərman bitki xammalından dəmləmə hazırlanmır.177

Dərman maddələrinin sulu məhlullarını məlhəm əsası ilə qarışdırdıqda 

emulqator şəklində ən çox istifadə olunur. 

178


Ammonyak linimentinin (uçucu) hansı dərman maddələrindən ibarət 

olduğunu göstərin.

179

Komponentlərdən birini əvvəlcədən qliserinlə əzməklə suda həll edərək hazırlayırlar. Bu texnologiyanın hansı maddə üçün xarakter olduğunu 

göstərin. 

180

Aşağıdakılardan hansılar məlhəmin tərkibinə həll edilmiş vəziyyətdə daxil olmalıdır? 

181


Suppozitoriyaların hazırlanmasında hidrofob əsas kimi hansı maddələrdən 

istifadə edirlər. 

182

Naftalan məlhəmi hansı məlhəmlərə aid edilir? 183

Vişnevski məlhəmin tərkibinə hansı təsiredici maddə daxildir? 

184

Hansı məlhəm əsası aydın ifadə olunan osmotik xüsusiyyətlərə malikdir? 185

Suda, yağda həll olmayan maddələri məlhəmlərə suppozitoriya əsasına 

hansı şəkildə əlavə edirlər.

186


Məhlul məlhəmin konsentrasiyası 5%-dən aşağı olduqda dərman 

maddələrini həll edirlər.187

Əl üsulu ilə şamların hazırlanması zamanı hansı əsasdan istifadə olunur.
Yüklə 155,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə