«Doqquz Bitik» sırasıYüklə 6,86 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə29/29
tarix23.06.2017
ölçüsü6,86 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Ъялилов Ф. А. Гядим аз~ас етноними. АОП, ЫЫ, 1988 б 
Ъялилов  Ф.  А.  Дил  аиляси  вя  дил  иттифагы.  «Цмумидилчилик 
фянляринин тядриси проблемляри», АПИ няшри, Б. 1989 
Ъялилов Ф. А. Гядим гашгай етноними. АОП, ЫЫЫ, 1990 
Ъяфяров  Ъ.  И.  Азярбайъан  халгынын  улу  сойкюкц.  Аслар 
кимдир? Б. 1999 
Шярифов  К.    Гядим  рун  йазылары  орта  яср  мятншцнаслыьында. 
АФМ, ЫЫЫ, 1991 
Ширялийев  М.  Азярбайъан  диалектолоэийасынын  ясаслары.  Б. 
1968 
Щаъыйев T. И. Азярбайъан ядяби дили тарихи. Б. 1976 
Щаъыйев  T.  И.  Азярбайъан  дилинин  йазыйагядярки  изляри 
щаггында. АФМ, Ы, 1983 
Щямзя Вяли. Нцвяди китабяляри. Б. 1998 
Щомер. Одиссейа (тяръцмячи Я.Зийатай). Б. 1977  
Щомер. Илиада (тяръцмячи М. Рзагулузадя). Б. 1978 
Щцсейнов  М.,  Исмайылов  Г.,  Гулийев  Н.  М.  Азярбайъанын 
археоложи абидяляри. Б.1981 
 
 
QISALTMALAR 
AA 
- Artibus Asiae. Askona  
AGĠTE 
- A Geographikal Ġntroduction to Ethnology. London - New-York, 1963 
ADD 
- Assyrian Deeds and Documents (Johns C.H.W.). Cambridge, 1898-1922 
AO 
- Acta Orientalia. Budapest 
ARAB 
-  Ancient Records of Assyria and Babylonia (Luckenbill D.). I-II. Chicago, 
1926-1927 
ARI 
-  Assyrian Royal Ġnscriptions (Grayson A.K.).Vol. I-II. Wiesbaden, 1972, 1976 
ARM 
- Archives Royales de Mari 
AS 
- Assyrological Studies. Chicaqo 
AT 1996 
-  Azərbaycan  tarixi.  Uzaq  keçmiĢdən  1870-ci  illərə  qədər.  (red.  S.  Əliya-
rov). B. 1996  
Azer.MKS 
- Monuments of Azerbaijan material culture series. №1-9 (Hist. museum) 

 
278 
BA 
- Belträge zur Assyriologie und Semitischen Sprachwissenschaft (Billerbeck 
A., Delitzsche F.). Band VI, Leipzig, 1909 
Belleten 
- Türk Tarih Kurumu, Belleten 
Qalakənd 
-  Kalakent  Früheisenzeitliche  Graberfrunde  aus  dem  Transkaukasischen 
Gebiet von Kirovabad/Jelisavetopol. (Nagel W., Strommenger E.), Ber-
lin, 1985; (azər dilinə tərcümə edən Abbasova F.) B. 1999  
GNAUT 
- Geographical Names According to Urartian Texts (Diakonoff İ. M. and 
Kashkai  S.  M.).  «Repertoire  Geograpihique  des  Textes  Cuneiformes», 
Band 9. Wiesbaden, 1981  
EƏ 
- Elmi əsərlər. Dil və ədəbyat seriyası. Bakı Dövlət universiteti. 
EG 
- Etruscan Glossary. (Compilation and translations from French, Ġtalian and 
Latin by Rick Mc Callister and Silvia Mc Callister-Castillo), 1999 
ERDEM 
- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yayınları. Ankara. 
ETL 
- Ermənistan  və ətraf bölgələrin  toponimlər lüğəti (Hakopyan T.X.,  Melik-
Baxşiyan St.T., Barseqyan O.X.). I c. Yerevan, 1986 (hay dilində) 
ETHNĠC  Pr.  - Ethnic problems of the history of Cental Asia in the early period. (Proce-
edings of the international symposium. Dushanbe, 1977). Moskva, 1981 
DAFĠ 
- Cahiers de la «Delegation Archeologue Française en Ġran». №4, 1974 
DKA 
- Die Kunst Aserbaidshans vom 4. bis zum 18. Jahrhundert (Bretanizki L., 
Weimarn B., Brentjes B.). Koehler & Amelang. Leipzig, 1988  
DTCF 
- Dil, Tarih, Coğrafya fakültesi. Ankara  
ĠA 
- Ġslam Ansiklopedisi. Ġstanbul, (Milli eğitim basımevi) 
ĠCGT 
-  Ġslam  coğrafyaçılarına  göre  türkler  ve  türk  ülkeleri  (Şeşen  R.).Ankara, 
1985 
Karnamaq      - Kārnāmaq ī ArdaxĢīr ī Pabaqān. (Kniqa deyaniy ArdaĢira, sına Papaka).     
(Transkriptsiya  teksta,  perevod  so  srednepersidskoqo,  vvedenie  i  kom-
mentariy O. M. Çunakovoy). M. 1987 
KAH, I, II 
- «Keilschriftte aus Assur historischen Ġnhalts». Ht 1, 2, Leipzig, 1911, 1922  
KB 
- Keilinschriftliche Bibliothek (Schrader E.). (I-II), Berlin, 1889-1890 
KB (Çeviri)  - Kutadgu Bilig. II. Çeviri (Arat R.R). Ankara, 1988 
KB (Metin)  - Kutadgu Bilig. I. Metin. (Arat R.R). Ankara, 1991 
KCN 
M. Neşri. Kitāb-i Cihan-Nümā, I c. Ankara, 1987 
KDQ 
- Kitabi Dədə Qorqud (Araslı H.) B.1938; 1962; (Ergin M.) I-II c. Ankara 
KĠ 
- Kars ili. I sayı (özel sayı). Çıldır, Ardahan, Hanak, Posof. Ankara, 1965 
HA 
- Historia Azerbajdzanu (Baranavski B., Baranovski K.). Wroclaw,1987   
HB 
- Historia  Bulgarii (Tadeusz Wasilewski). Wroclaw,1988  
HG 
- Historia Gruzji (Baranowski B., Baranowski K.). Wroclaw,1987  
HWC 
- Hanyu Wailaici Cidian. (Çin dilində alınma sözlər lüğəti). ġanxay, 1984 
LUG 
- Latein und Griechisch im deutschen Wortschatz. 3. Auflage. Berlin, 1982 

 
279 
MAD 
- Materials for Assyrian Dictionary. 
MK 
M. Kaşgari. Divanü lugat-it-türk tercümesi (çeviren Besim Atalay). I-IV t.  
ML 
- „Ali-ġir Nevāyi. Muhākemetü‟l-Luğateyn (haz. F.S. Barutçu-Özönder
OAC 
- Osmanlı ArĢivinde Oymak, AĢiret və Cemaatlar (C. Türkay), Ġstanbul, 1979 
PBS 
- Publications of the Babilonian Section (Univ. Museum of Pennsylvania). 
PB 
- Pəhləvi-fars-hay-rus-ingilis lüğəti. Ġrəvan,1965 (hay dilində) 
RLA 
- Reallexikon der Assyriologie 
SAA 
Ciovanni B.Lanfranchi and Simo Parola.The Correspondence of Sarqon 
II, Part II. «State Archives of Assyria», vol. V. Helsinki Un.Press, 1990 
SDG  
Tosun M., Yalavaç K. Sumer dili ve grameri.1 c. Ankara, 1981   
SPAW 
- Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Ph.-his. 
Siyasətnamə  - Nizamülmülk. Siyasətnamə. B. 1987 
TDA 
- Türk Dünyası AraĢtırmaları. Ġstanbul 
TDAY 
- Türk dili araĢdırmaları yıllığı - Belleten. Ankara 
TD 
- Türk dili. (Türk Dil Kurumunun «Dil ve Edebiyat Dergisi»), Ankara 
TD
1
 
- Türk dünyası. (Türk Dil Kurumunun «Dil ve Edebiyat Dergisi»), Ankara  
T.II 
- Toponimika, II. Tbilisi, 1980 (gürcü dilində) 
TMBĠDA 
- Türk milli bütünlüğü içerisinde Doğu Anadolu. (Hazırlayan: B. Ögel, H. D. 
Yıldız, M. F. Kırzıoğlu, M. Eröz, B. Kodaman, M. A. Çay) Ankara, 1986 
TP 
- Tarix və onun problemləri. (Nəzəri, elmi, metodik jurnal), B. 
Türkler 
- I-XXVI cild. (Yeni Türkiye AraĢtırma ve Yayın Merkezi), Ankara, 2002 
Vekayi 
-  Gazi  Zahirüddin  Muhammed  Babur.  Vekayi  (Baburun  hatiratı).  I-II  c. 
Ankara, 1987 
ZDMG 
- Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. Leipzig - Wies-
baden 
 
АВ 
- Археология Венгрии. М. 1986 
АВИИУ 
Дьяконов И. M.  Ассиро - Вавилонские источники по истории Урар-
ту. ВДИ,  №2-3, 1951 
Акты 
-  Акты,  собранные  Кавказскою  Археографическою  Комиссиею.  (Ар-
хив Главного Управления Наместника Кавказского), Тифлис 
АДД 
- Автореферат докторской диссертации 
АИ 
- Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л.1979; 1983 
АИОСК 
- Античные источники о Северном Кавказе.( Сост.В. Аталиков). Наль-
чик, 1990 
АИПИА 
-  Античные  источники  по  истории  Азербайджана.  (Сост.  К.  Алиев). 
Б. 1986 
АЗА 
- Археология зарубежной Азии. М. 1986 

 
280 
АКД 
- Автореферат кандидатской диссертации 
АНК 
- Азербайджанский настольный календарь. Б. 1923 
АПИОТН 
- Арабо-персидские источники о тюркских народах. Фрунзе, 1973 
АЭ 
- Алтайские этимологии. Ленинград. 1984 
БТВ 
         - Бараба в тюркское время. Новосибирск, 1988 
ВА 
- Вопросы антропологии 
ВДИ 
- Вестник древней истории 
ВИПИД 
- Восточные источники по истории Дагестана. Махачкала, 1980 
ВПФ 
-  В  преддверии  философии  (Франкфорт  Г.,  Франкфорт  Г.  А.,  Уилсон 
Дж., Якобсен Т.). М. 1984 
ВТД           - Восточный Tуркестан в древности и раннем средневековье. M.1988  
ВТЯ 
- Вопросы тюркского языкознания. Казань, 1976; Алма-Ата, 1985 
ВЯ 
- Вопросы языкознания 
ДА 
- Древняя Анатолия. М. 1985. 
ДВ 
- Древний Восток. Этнокультурные связи. М. 1988 
ДГНТ СССР - Древнейшие государства на территориии СССР. М. 
ДГС  
Мельникова Е. А. Древнескандинавские географические сочинения. 
М. 1986 
ДД 
- Древность Дагестана. Махачкала, 1974 
ДЭ 
- Древняя Эбла. М. 1985 
ДТС 
- Древнетюркский словарь. Л. 1969 
ИАН 
- История армянского народа. Ереван, 1980 
ИГА 
- Историческая география Азербайджана. (Ред. Буниятов З.М.). Б.1987 
ИД 
- История Дагестана. I т. М. 1967 
ИДВ  
- История Древнего Востока. М. 
ИДВ II 
- История Древнего Востока. Часть II. (Передняя Азия). М. 1988 
ИДМ 
- История Древнего мира. I-III т. М. 1982-1983  
ИИ 
- История Ирана. М. 1977 
ИИГК 
- История Иранского государства и культуры. М. 1971 
ИИКЦА 
- История и культура Центральной Азии. М. 1983 
ИИН СССР  - История искусства народов СССР. Т.1. М. 1971 
ИК 
- История Казахской ССР, т.I, Алма-Ата, 1957 
ИЛ 
- История Латвийской ССР. Рига, 1955 
ИНСК 
- История нородов Северного Кавказа с древнейших времен до конца 
ХVIII в. М. 1988 
ИОИИЕ 
- История открытия и исследования Европы (Магидович И. П., Маги-
дович В. И.). М. 1970 
ИПВФ 
- Исследования по Восточной филологии. М.1974 

 
281 
ИПО 1983  - История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы антро-
посоциогенеза. М. 1988 
ИПО 1988  - История первобытного общества. Эпоха классообразования. М. 1988 
ИПОДГ 
-  Искусство  первобытного  общества  и  древнейших  государств  на 
территории СССР. М. 1971 
ИРЛТЯ 
- Историческое развитие лексики тюркских языков. М. 1961 
ИУ 
- История Узбекистана в источниках. Ташкент, 1984  
ИФЖ 
- Историко-филологический журнал. АН Арм. ССР, Ереван 
ЖС 
- Живая старина. СПб. 
ЗТ 
- Зарубежная тюркология.  I т.  Древние тюркские языки и литературы. 
М. 1986 
КИСА 
- Кавказ и Средняя Азия в древности и средневековье. М. 1981 
КСИИМК  - Краткое сообщение института истории материальной културы. М. 
КСИА 
- Краткие сообшения Института Археологии. М 
КТИК 
- Клинописные тексты из Кюль-тепе. Письма и документы торгового 
объединения в Малой Азии ХIV в. до н. э. (Транскрипция, перевод, 
вводная статья, комментарий и глоссарий Н.Б. Янковской). М.1968. 
КЦ 
- Картлис цховреба. I т. Тбилиси, 1955 
КЭС 
-  Кавказский  этнографический  сборник.  IХ  (Вопросы  исторической 
этнографии Кавказа). М. 1989 
КЭСРЯ 
- Краткий этимологический словарь русского языка. (Шанский Н.М., 
Иванов В. В., Шанская Т. В.). М.1971  
МИАС 
- Материалы и исследования по археологии СССР. М.-Л. 
МИТТ 
- Материалы по истории туркмен и Туркмении. I-II т. М.-Л. 1938-1939 
МНМ 
- Мифы народов мира. Энциклопедия. I-II т. М. 1991-1992 
МОД 
- Межгосударственные отношения и дипломатия на древнем Востоке. 
М. 1987 
МПИКНК  - Материалы по истории кочевых народов в Китае II-V вв. (Перевод 
с китайского, введение и примечания В.С.Таскина). Вып.1. Сюнну. 
М.1989;  Вып. 2. Цзе. М. 1990 
МФУН 
- Мировоззрение финно-угорских народов. Новосибирск, 1990 
НАА 
- Народы Азии и Африки 
НИЯС 
- Народы и языки Сибири. Новосибирск, 1980 
ОВ 
- Ономастика Востока. М. 1980 
ОИТИИЯ 
- Опыт историко-типологического исследования иранских языков. 1 т. 
М. 1975 
ОИЯ 
-  Основы  иранского  языкознания:  Древнеиранские  языки.  М.1979;  
Среднеиранские языки. М. 1981 
ООИА 
- Общества обследования и изучения Азербайджана. Б.  

 
282 
ОК 
- Ономастика Кавказа. Махачкала, 1976 
ОКЖСА 
- Орталык Казакстаннын жер-су аттары. Алматы, 1989 (qazax dilində) 
ОСА 
- Ономастика Средней Азии. М. 1978 
ОТС 
- Ономастика. Типология. Стратиграфия. М. 1988  
ОУ 
- Ономастика Узбекистана. Ташкент, 1989 
ПИА 
- Палеобалканистика и Античность. М. 1989 
ПОА 
- Путешественники об Азербайджане. I т. Б. 1961 
ПСДК  
- По следам древних культур. От Волги до Тихого океана. М. 1954 
ПС 
- Переднеазиатский сборник. М. 
ПЭТЯ 
- Проблемы этимологии тюркских языков. Алма-Ата, 1990 
РИН 
- Расы и народы. М. 
САКИЗВ 
- Средняя Азия, Кавказ и зарубежный Восток в древности. М. 1983 
СА 
- Советская археология 
СИ 
- Современный Иран. Справочник. М. 1957 
СЭ  
- Советская  этнография 
СДО 
- Семантика древних образов. Новосибирск, 1990 
СЕВЭС 
- Степи Евразии в эпоху средневековья. М. 1981 
СЕЧСССР  - Степи европейсской части СССР в скифо-сарматское время. М.1989 
СМОМПК  - Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа 
ТВБИС 
- Традиционные верования и быт народов Сибири. Новосибирск, 1987 
ТДЯК 
- Тюркско-Дагестанские языковые контакты. Махачкала, 1982 
Текст СС 
- Текст: Семантика и структура. М. 1983 
ТИПЭИ 
- Теория и практика этимологических исследований. М. 1985  
ТИ 
- Тюркологические исследования. М.1976;  М.-Л.1963;  Фрунзе,1986 
ТМТ 
- Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Новосибирск 
ТС   
- Тюркологический сборник. М. 
ТУ  
- Топонимика Урарту. (Арутюнян Н. В.), Ереван, 1985 
УКН 
- Урартские клинообразные надписи. (Меликишвили Г. А). М. 1960 
Хоренаци 
- Исторiа Арменiи Mоисея Хоренскаго. М. 1858 
ХПИДВ 
- Хрестоматия по истории Древнего Востока. М.1963;  (I-II) 1980 
ЦА 
-  Центральная  Азия.  (Новые  памятники  письменности  и  искусства). 
М.1987 
ЭИ 
- Этнография имен. М. 1971 
ЭИАСА 
- Этнография и археология Средней Азии. М. 1979 
ЭПИЦАД 
-  Этнические  проблемы  истории  Центральной  Азии  в  древности  (II  
тысячелетие до н.э.). М. 1981 

 
283 
ЭПС 
- Этнокультурные процессы в юго-восточной Сибири в средние века. 
Новосибирск, 1989 
ЭСТЯ 
- Этимологический словарь тюркских языков. М. 1974-1980 
Этимология  - Этимология (АН СССР). М. 1965-1987 
Этнонимы  - Этнонимы. М. 1970 
Этнос 
- Этнос в доклассовом и раннеклассовом обществе. М. 1982 
ЯАИА 
- Языки Азии и Африки. М. (II т.)1978; (III т.) 1979 
ЯН СССР 
-  Языки  народов  СССР  в  пяти  томах.  (II  т.  Тюркские  языки);  (III  т. 
Финно-угорские и самодийские языки); (IV т. Иберийско-кавказские 
языки). М. 1966-1967 
ЯСКД 
-  Языки Северного Кавказа и Дагестана. М.-Л. 1935 
 
 
Алб.Т 
-  Моисей  Каланкатуклу.  Албанийа  тарихи.    Мхитар 
Гош.  Албан  салнамяси.  (Тяръцмя  вя  шярщляр  акад. 
З. Бцнйадовундур). Б. 1993 
АММ 
- Азярбайъанын мадди мядянийяти. Б. 
АОП 
- Азярбайъан ономастикасы проблемляриня даир 
конфрансын мате 
риаллары.  АПУ  няшри,  Б.  I  (1987),  II  (1988),  III  (1990),  IV 
(1992)  
АСЕ 
-  Азярбайъан  Совет  енсиклопедийасы  (ред.  Р.Рза). 
I, 1970 
АТ 1994 
-  Àзярбайъан  тарихи.  Ян  гядим  заманлардан  ХХ 
ясрядяк,  I  ъ.  (ред.  З.Бцнйадов,  Й.Йусифов).  Á. 
1994.  
АТ 1998      - Азярбайъан тарихи. I ъ. «Елм», Б. 1998  
АТГ           - Азярбайъан тарихи цзря гайнаглар. 
(ред.С.Ялийарлы, Ф.Мащмудов),  
Б. 1989 
АФМ 
-  Азярбайъан  филолоэийасы  мясяляляри.  Азярб.ЕА-нын 
няшри 
АЪА 
-  Азярбайъан  ъоьрафи  адлары  (Р.Йцзбашов,  К.Ялийев, 
Ш.Сядийев). Б.1972  
ГБ 
Баласагунлу Й. Гутадгу-Билик («Хошбяхтлийя апаран 
елм», чевирян  Р. Яскяр). Б. 1994 
ГЭС 
-  Географиялык  энциклопедиялык  сюздцк.  Фрунзе,  1987  (qırğız 
dilində) 

 
284 
ЕАМТИЛ 
-  Ермянистанда  Азярбайъан  мяншяли  топонимлярин 
изащлы  лцьяти  (Будагов  Б.  Е.,  Гейбуллайев  Г.). 
Б. 1998 
ЕА хяб.  -  Азярб.  ЕА-ын  хябярляри.  (Ядябийат,  дил  вя 
инъясянят серийасы) 
УАРЛ 

Удинъя-азярбайъанъа-русъа 
лцьят 
(Ворошил 
Гукасйан). Б. 1974 
ТП 
- Тарих вя онун проблемляри (Елми-нязяри, методик журнал), Бакы 
УАРЛ 

Удинъя-азярбайъанъа-русъа 
лцьят 
(Ворошил 
Гукасйан). Б. 1974 
 
 

Kataloq: 2015
2015 -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2015 -> Stomatologiya 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
2015 -> Приложение №3 Информированное согласие пациента на пародонтологическое лечение
2015 -> Myuller h p parodontologiya pdf
2015 -> Buklet Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 7 iyul tarixli

Yüklə 6,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə