Dodekafoniya sözünün mənası nədir?Yüklə 105,61 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix16.06.2017
ölçüsü105,61 Kb.

s

sual


1

Dodekafoniya sözünün mənası nədir? 

2

Azərbaycan musiqisində ilk dəfə olaraq hansı bəstəkar dodekafoniya üslubundan istifadə etmişdir? 

3

Aşağıdakılardan hansı F. Əlizadənin operasıdır? 4

Hansı ABŞ bəstəkarı cazın xüsusiyyətlərini klassik Avropa musiqi 

formaları ilə birləşdirmişdir? 

5

B.Britten neçə operanın müəllifidir?6

"Paris möcüzəsi" baletinin müəllifi kimdir? 

7

Musiqinin hansı janrında ilk dəfə olaraq verizm üslubu özünü göstərir? 8

İ.Stravinski neçə baletin müəllifidir?

9

Hansı bənddə A.Oneggerin məşhur əsərinin adı verilib? 10

Ekpressionizmin görkəmli nümayəndəsi, dodekafoniya üslubunun 

yaradıcısıdır.Söhbət hansı bəstəkardan gedir?

11

Hansı bənddə F.Əlizadənin əsərinin adı verilib?12

A.Məlikovun Hansı əsərində musiqi dilinin yeniləşməsi özünü göstrərir? 

13

Neoklassizm sözünün mənası?14

B.Bartokun hansı əsəri neofolklorizmin ilk parlaq nümunəsidir?

15

"Altılığ"ın yaradıcısı kimdir?16

K.Penderetski hara bəstəkarıdır?

17

İ.Stravinski nə vaxt və harada anadan olub?18

İ.Stravinski yaradıcılığını neçə mərhələyə bölmək olar?

19

A.Berq bəstəkarlıq üzrə kimin tələbəsidir?20

D.Şostakoviç nə vaxt anadan olub?

21

A.Şönberq hara bəstəkarıdır?22

"Altılığ"ın üzvləri kimlərdir?

23

Avanqard sözünün mənası nədir ?  24

Sonoristika yazı üslubunun əsas xüsusiyyəti nədir?

25

K.Penderetskinin sonoristika yazı üslubunda ən məşhur əsəri hansıdır? 26

Sonor sözünün mənası nədir?

27

Yeni Vyana məktəbinin üzvləri kimlərdir?28

Hansı bənddə C .Keycin məşhur  əsərinin adı çəkilib?

29

Dodekafoniya üslubunun yaradıcısı kimdir?30

"Votsek" operasında vokal partiyalar hansı üslubda yazılıb?31

İmpressionizm sözünün mənası nədir?

32

Verizm cərəyanının musiqidə ilk nümunələri?33

Q.Malerin əsas yaradıcılıq sahəsi hansıdır?

34

İ.Stravinski yaradıcılığında hansı dövr neoklassik adlanır?35

A tonal musiqi nədir?

36

İmpressionizm cərəyanının musiqidə yaradıcıları kimlərdir? 37

Hansı əsərdə saatda 160 km gedən qatarın səsi təsvir olunub?

 a

38

Hansı bəstəkarı "dodekafoniyanın romantiki" adlandırmışlar?39

"Rəssam və model", "Fedra" baletləri hansı bəstəkarın əsərləridir?

40

Aleatorika sözünün mənası nədir?41

V.Lyutoslavski hansı əsərində aleatorikadan istifadə edib?

42

Verizm sözünün mənası nədir?43

P.Hindemit hansı əsərini Baxın YTK-sı əsasında yazıb?

44

D.Şostakoviçin əsas yaradıcılıq sahəsi hansıdır?45

A tonal musiqinin banisi kimdir?

46

Almaniyada neoklassik cərəyana kim başçılıq etmişdir?47

İ.Stravinskinin yaradıcılığında neoklassik mərhələ hansı əsərlə başlayır?

48

 Ekspressionizm sözünün mənası nədir?49

P.Hindemitin hansı operaları var?

50

Aleatorika necə üsuldur?51

Hansı bənddə müasir ingilis musiqisinin görkəmli nümayəndəsinin adı 

verilib?

52

Simvolizm sözünün mənası nədir?53

O.Messian hara bəstəkarıdır?

54

Eksperimental musiqi sahəsində fəaliyyət göstərən bəstəkar hansıdır?55

B.Britten neçə operanın müəllifidir?

56

S.Prokofyev hansı illərdə xaricdə yaşamışdır?57

"Quşsatan" baleti hansı bəstəkarın əsəridir?

58

P.Hindemit hansı operalarına eyniadlı simfoniyalar yazıb?59

Modernizm cərəyanı nə deməkdir?

60

Hansı bənddə A.Şönberqin əsərləri sadalanıb?61

Yeni Vyana məktəbinin banisi kimdir?

62

"Torpaq haqqında nəğmə" simfoniya-kantatası kimin əsəridir?63

Hansı əsərlər İ.Stravinskinin neoklassik əsərləri sırasına daxildir?

64

J.Orik neçənci illərdə yaşayıb?65

Hansı D.Şostakoviçin operasıdır?

66

"İnsan səsi" monooperasının müəllifi kimdir?67

Aşağıdakılardan hansı A.Oneggerin oratoriyasıdır?

68

Q.Qarayev hansı əsərində "Dodekafoniya" üslubundan istifadə edib? 69

Musiqili noetika nədir?

70

 "Alov qəsri" kantatası, "Sülh haqqında kantata" əsərlərinin müəllifi"Altılığ"ın üzvü, Xalq Musiqi Federasiyasının işində fəal iştirakçı.Hansı 

bəstəkardan söhbət gedir?

71

İ.Stravinski yaradıcılığında "rus" dövrü hansı illəri əhatə edir?72

Noetikanın kateqoriyaları hansılardır? 

73

D.Şostakoviçin simfonik yaradıcılığının formalaşmasına hansı bəstəkarın təsiri olub?

74

Futurizm sözünün mənası nədir?75

Aşağıdakılardan hansı P.Bulezin əsəridir?

76

Folklorla məşğul olub 11 min mahnı toplayan bəstəkar hansıdır?77

Hansı əsər K.Penderetskinin əsərləri sırasına daxil deyil?

78

Hansı bənddə A.Dadaşovun əsəri verilib?79

"Münacat-1" əsəri hansı bəstəkarın əsəridir?

80

Səslər arasında əlaqənin ümumi qanunları necə adlanır?81

A tonal musiqinin banisi kimdir?

82

Hansı bənddə A. Berqin operaları verilib?83

"Votsek" operasında vokal partiyalar hansı üslubda yazılıb?84

“Musiqi dilinin texnikası" traktatını kim yazıb?

85

P.Hindemitin nəzəri əsərləri hansılardır?86

K.Orfun hansı səhnə əsərləri var?

87

I.Stravinskinin baletləri hansılardır ?88

İ.Stravinskinin evolyusiyasında əhəmiyyətli rol oynamış əsər hansıdır?

89

"Leninqrad" simfoniyası kimin əsəridir?90

“Aşağıdakılardan hansı S.Prokofyevin əsəri deyil ?

91

"Hərb və sülh" operası kimin əsəri əsasında yazılıb?92

"Aleksandır Nevski" kantatası hansı bəstəkarın əsəridi?

93

A.Şönberqin qədim suita janrında yazılmış f-no suitası neçə hissəlidir?94

A.Şönberq divertisment janrında hansı əsəri yazıb?

95

A.Berqin ilk əsəri hansıdır?96

"Votsek" operası hansı üslubda yazılıb?

97

Verizım cərəyanı nə zaman təşəkkül tapmışdır? 98

.Konkret musiqi dedikdə nə nəzərdə tutulur? 

99

"Müqəddəs bahar" baletinin müəllifi kimdir? 100

Macar bəstəkarı, folklorçu, pianoçu, "Göysaqqal Persoqun qəsri" 

operasının, "taxta şahzadə", "Ecazkar mandarin" baletlərinin müəllifidir. 

Söhbət hansı bəstəkardan gedir?

101

"Körpə quzu" birləşməsində asılı tərəfi "gənc" sözü ilə əvəz etsək, ədəbi dilin hansı norması pozulmuş olar? 

102


Nitqə aid edilən əlamətlərdən biri yanlışdır: 

103


Natiqlik sənətinin digər adı nədir? 

104


Görüşmə etiketi olan cümləni göstərin: 

105


Məişət üslubu hansı üsluba daha çox yaxındır? 

106


Biri qrammatik mənasına görə digərlərindən fərqlidir: 

107


Yalnız termin kimi işlənən sözləri seçin: 1 sintaksis 2 surət 3 orfoqrafiya 4 

bucaq 5 xəbər 6 sinekdoxa 7 enerji 

108

Biri yanlışdır: 109

Biri dialekt sözdür: 

110

Antonim sifətləri göstərin: 111

Hansı cərgədə sözlərin üçünü də omonim kimi işlətmək mümkündür? 

112

Hər üçü omonimdir: 113

Köhnəlmiş sözlərdir: 

114

Alınma söz deyil: 115

Dilimizin daxili imkanları hesabına yaranan neologizmlərdir: 

116

Əsl Azərbaycan sözləridir: 117

İsim və feil kimi omonim ola bilməz: 118

Sinonimləri müəyyən edin: 

119

Sinonim isimlərdir: 120

Ümumişlək sözlərdir: 

121

Tərkibində yalnız dodaqlanan incə saitlər olan sözü göstərin: 122

Hansı sıradakı sözlərə saitlə başlanan şəkilçi artırdıqda q-ğ, k-y səs 

əvəzlənməsi baş vermir? 

123


Hansı sözdə uzun saitlə vurğu eyni hecaya düşür? 

124


Tərkibində yalnız qapalı saitlərin işləndiyi sözləri göstərin: 

125


Hansı sözdə vurğu ilk hecanın üzərinə düşür? 

126


Bəndlərdən birindəki sözlərdə incə saitlərin hamısı işlənib: 

127


Hansı sözün tərkibində cingiltili samit yoxdur? 

128


Birinin yazılışı səhvdir: 

129


Eyni üzvlə bağlı olub, eyni suala cavab verən bərabərhüquqlu üzvlər necə 

adlanır? 

130

Həmcins üzvlərin hamısına aid olan və onları ümumiləşdirən sözlər nə adlanır? 

131


Bu cümlə növlərindən biri hərəkət və hökmün hamıya aid olduğunu bildirir: 

132


Yalnız biri ara söz kimi işlənə bilər: 

133


Xitab ismin hansı halında olur? 

134


Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər: 1 xitab 2 

həmcins üzvlər 3 ara sözlər 4 cümlə üzvlərinin əlavəsi  

135

Morfologiyada öyrənilir: 136

Sözlərdən biri modal söz kimi işlənə bilər: 

137

Biri çoxmənalı söz deyil:138

İsim və feil kimi işlənən bilməyən omonim hansıdır?: 

139

"Refleks, embriologiya, neyron" sözləri aşağıdakı söz qruplarından hansına aiddir? 

140


Hansı söz alınmadır? 

141


Hansı cümlədə modal söz yoxdur? 

142


Ümumişlək sözlərin cərgəsini müəyyənləşdirin: 

143


Hansı sözün yazılışı səhvdir? 

144


Bakıda yaşayırıq cümləsində neçə kar samit işlənmişdir? 

145


"Hündür binalar şəhərimizə yaraşıq verir" cümləsindəki sifətin sinonimi 

aşağıdakılardan hansıdır? 

146

Hansı bənddə həm isim, həm də feil kimi işlənə bilən omonim söz vardır? 147

Hansı söz cingiltili samitlə başlayır və kar samitlə bitir? 

148

Səhv yazılmış sözü tapın: 149

Hansı sözdə bütün samitlər kar tələffüz olunur? 150

Vurğusu birinci hecaya düşən sözü göstərin: 
Yüklə 105,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə