Ўзбекистон Стоматологлар Ассоциацияси «Stomatologiya» илмий-амалий журнал
elm/pdf
  “Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
jurnallar/azadinform/2012/04/09
  Azadinform müst əqil İnformasiya Agentliyi
elm/pdf
  Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
jurnallar/azadinform/2012/04/10
  Azadinform müst əqil İnformasiya Agentliyi
kitablar
  Редаксийа щейяти
docs/jurnal
  Roza eyvazova
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2009 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ
jurnal
  Azərbaycan respublikasi naziRLƏr kabineti yaninda
pdf/Vol2No2
  Nekroloq aza Həsən qızı Rəhmanova
w19
  KġtabxanaġÜnasliq
  Няшриййатын директору: Ислам ширинов
pdf/Vol2No2
  Uşaq əhaliSİ arasinda qulaq, burun və boğaz xəSTƏLİKLƏRİ İLƏ MÜraciƏTLƏRİn səVİYYƏSİ VƏ nozoloji strukturu
jurnal/23
  Мир культуры
pdf/Vol2No4
  İnsultlarin biRİNCİLİ profilaktikasinin təŞKİLİNƏ daiR Şirəliyeva R. K., ⃰Əliyev R. R
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2013 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2011 1
  Uot 663. 1 Muğan düZÜNÜn paxlali biTKİLƏRİNİn mikobiotasi
2012/09
  Jurnalistin peşə etikasına dair düşüncələr Akif ƏLİ ——— İnsan və Mədəniyyət
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2009 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar elmlər seriyası
jurnal/26
  Мир культуры
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2013 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Sosial-siyasi elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2010 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Sosial-siyasi elmlər seriyası

  Penetapan kadar likopen dari beberapa buah berdaging merah dengan metode spektrofotometri
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2009 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Sosial-siyasi elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2005 3
  Лцтдцкштвцт ишкшвшк. Ибдпцтшт шйдшь жцкфшеш игкфтэт рцдц фде зфдущдше вбмкът- вцт ьцылгтдфжьфыэтф жцкфше нфкфеьэжвэк
upload
  Residivə görə cəza təyin edilməsi barədə Vəkillərin İxtisas Komissiyasının üzvü
  Hüququ tətbiq edəndən onu tətbiq edənlərə yeni inzibati hüquqla bağlı
wp-content/uploads/2015/03
  Jurna com jakarta
asset/archieve/jurnal/Vol Edisi Khusus Desember 2011
  Untuk pencegahan kanker serviks uteri
pdf/Vol3No5
  ƏMƏLİyyatdan sonraki nəHƏng ventral yirtiğin cərrahi MÜALİCƏSİ
jurnal/27
  MƏDƏNİYYƏt dünyasi
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
elm/pdf
  Алимлярин сырасында хцсуси йер тутурлар”. Цмуммилли лидер щейдяр ялийев
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2011 1
  Uot 581. 5 İLİsu qoruğu biTKİ ÖRTÜYÜNÜn ekoloji xarakteriSTİkasi
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2010 2
  №2 Təbiət elmləri seriyası 2010
  №2 Təbiət elmləri seriyası 2010
pdf/Vol3No5
  Α1-adrenoblokatorlarin təYİNİNİN ÜSTÜNLÜKLƏRİ S. M. Cavad-zadə, İ. M. Mirzəyev⃰
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2014 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Sosial-siyasi
jurnallar/azadinform/2012/04/25
  Azadinform müst əqil İnformasiya Agentliyi
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2011 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Sosial-siyasi
data/bulluten/jurnal/est/2010
  Содержание том 50, номер 1, 2010
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2014 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Sosial-siyasi
bahanajar,rpkps,jurnal,buku,cv/BA.RPKPS/Muslim
  Program studi farmasi fakultas farmasi universitas andalas
jurnal/27
  MƏDƏNİYYƏt dünyasi
docs/JURNAL
  Naxçivan tariXİNƏ VƏ MƏDƏNİYYƏTİNƏ daiR Əlyazma mətnləRİ SƏbuhi İbrahimov
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2013 1
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №1 Sosial-siyasi
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2010 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2010 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Təbiət elmləri seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2005 4
  Бакы университетинин хябярляри №4 Тябият елмляри серийасы
pdf/Vol3No5
  TƏkrar əLİLLİk hadiSƏLƏRİ zamani qan dövrani sistemi XƏSTƏLİKLƏRİNİn rolu
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2010 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ
jurnal
  Terminologiya məSƏLƏLƏRİ №2
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar elml
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2013 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 T
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2011 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Sosial-siyasi elmlər seriyası
docs/jurnal
  «Türkologiya».–2011.№1.–S. 69-75. TÜRk diLLƏRİNDƏ ortaq terminologiyanin yaradilmasi cəMİLƏ babayeva
kitablar
  Azяrbaycan Respublikasы Tяhsil Nazirliyi Bakы Qыzlar Universiteti
bahanajar,rpkps,jurnal,buku,cv/BA.RPKPS/Surya Dharma/BAHAN AJAR PATOFISIOLOGI
  Hepatitis ( Akut & Kronik )
asset/archieve/jurnal/Vol1.no2.Juli2008
  Sindrom stevenss johnson
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2011 1
  Генетический скрининг фенилкетонурии
2016/09
  Kepanitraan klinik ilmu kesehatan saraf rsud ambarawa
pdf/Vol3No5
  BİLİar genezli KƏSKİn pankreatiTİn müALİCƏSİNDƏ endoskopik retroqrad xolangiopankreatoqrafiya və papillosfinkterotomiyanin təTBİQİ
pdf/Vol4No6
  Ağ ciyərlərin xronik obstruktiv xəstəliyi ilə yanaşı ürəyin işemik xəstəliyi zamanı mərkəzi hemodinamikanın və sol mədəciyin sistolik funksiyasının parametrləri arasında korrelyasiya əlaqələri
pdf/Vol3No5
  Ürəyin işemik xəstəliyi və şəkərli diabet olan xəstələrdə sol mədəciyin diastolik disfunksiyasının patogenetik aspektləri
pdf/Vol4No6
  Talassemiyalı qadınlarda qan serumunda sitokinlərin səviyyəsi
  Сift çatışmamazlığının artmasında sitokinlərin rolu R. S. Hacıyeva⃰, P. M.Əliyeva
wp-content/uploads/2017/03
  İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı
pdf/Vol3No5
  Лекция lectura insan demodekozu və onun laborator
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2013 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Sosial
kitablar
  Azяrbaycan Respublikasы Tяhsil Nazirliyi Bakы Qыzlar Universiteti
yeni1
  XƏZƏr xəBƏR №337 fevral 2015 khazar-review
archive_files
  Саьламлыг  здоровье
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2014 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Sosial-siyasi elml
wp-content/uploads/2016/altii/Cursuri psihologie/psihodiagnostic
  Diagnosticul psihic provizoriu
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2010 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Sosial-siyasi elmlər seriyası
pdf/Vol3No5
  XoriOİdeyanin metastatiK ŞİŞİ (KLİNİk müŞAHİDƏ)
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2011 1
  Uot. 632. 937. 12 Abşeronda meyvə AĞaclarina zəRƏrverən unlu
archive_files
  Саьламлыг  здоровье
down/jurnal/Kitab_inf
  VƏ İnformasiYA
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2012 2
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №2 Humanitar elml
docs/jurnal
  İnsan qrupunu qəSDƏn məhv etmək siyasəTİ Nəsir Məmmədov, амеа-nın İnsan Hüquqları İnstitutu Açar sözlər
i
  O n q I z I l qaydas I
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2010 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Sosial-siyasi elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2009 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Təbiət elmləri seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2005 3
  Бакы университетинин хябярляри №3 Тябият елмляри серийасы
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2010 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Təbiət elmləri seriyası 2010
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2010 3
  №3 Təbiət elmləri seriyası 2010
upload/File
  Xülasə Tədqiqatın məqsədi müştərək sahibkarlığın kapitalın transmilliləşdirilməsində
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2011 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 T
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2007 1
  ßhal iSİNDß β-talassemiyanin patoloji geniNİn aşkar ed
pdf/Vol4No6
  Лекция lecture kəSKİn qarin praktik yanaşMA
pdf/Vol3No5
  MÜXTƏLİf enerji NÖVLƏRİNDƏN İSTİfadə etməKLƏ aparilan laparoskopik xolesistektomiyalarin nəTİCƏLƏRİNİN
w8/Xeberler Jurnali/Tebiet 2010 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ
jurnal/23
  Мир культуры
elm/pdf
  Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир
pdf/Vol4No6
  Portal hipertenziya, ektopik varikslər və hemorroy ⃰Əliyev Ş. H., Baxşəliyev Z. F., Əliyev T. M
upload/File
  Xülasə Tədqiqatın məqsədi məqsədimiz dövlətin fiskal siyasət alətlərinin xidmət sek
  N sosial SİyaSƏt uoT 330: 332. 364 (479. 24) sosial SİyaSƏT vƏ
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2012 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ
w8/Xeberler Jurnali/Sosial 2010 2
  №2 Sosial-siyasi elmlər seriyası 2010
docs/jurnal
  News o f nakhchivan section of azerbaijan national academy of sciences
wp-content/uploads/2015/11
  Üç aylıq ədəbiyyat dərgisi №3(15)
docs/JURNAL
  MƏn düZÜNÜ etmiŞƏM
  Turkish Daily News
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2013 3
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №3 Humanitar elmlər seriyası
w8/Xeberler Jurnali/Humanitar 2014 4
  Baki universitetiNİn xəBƏRLƏRİ №4 Humanitar
docs/jurnal
  ■ Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə ■ t a r I x isa a r s L a n
37.110.215.195=-1-v jurnalistika shahnozabonu.pptx
  Xix asr 60-yillariga kelib possiya pyotr I davridayoq reja-Turkistonni bosib olishga kirishdi. 1865- yil 15- iyunda Toshkent zabt etilishi bilan rossiya o`z rejasini deyarli amalga oshirdi
213.230.82.36=-jurnal yuzi yangi.docx
  Toifa hujjatlar jildi
195.158.31.182=-limi jurnali.pdf
  Ilmiy-metodik jurnali scientific-methodical journal ministry of public education of the
37.61.77.72=_20664-Jurnalistika - 60 sual -sosial psixologiya.docx
  Sosial psixologiya” fənnindən İmtahan suallar
84.54.120.245=_75216-BUXGALTERIYA xisobining memorial-order jurnal-order va bosh.docx
  Mundareja: Kirish I bob. O’zbekiston Respublikasida Buxgalteriya xisobini tashkil etishning nazariy va xuquqiy asoslari
82.215.81.77=_145920-Sharq yulduzi” jurnalida 2011-2020 yillarda chop etilgan hikoyalar biografiyasini tuzish..doc
  Reja: ”Sharq yulduzi” jurnalida e’lon qilingan romanlar tahlili
directory jurnal  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə