application/uploads/2015/11
  4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
onnopurbo/library/library-ref-eng/ref-eng-2/application/policy
  Asia Pacific ict experts Will Present How ict can Play a Strategic Role in The afta era Monday 1 March 2003, Jakarta
application/uploads/2015/07
  MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
application/uploads/2015/02
  Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
libraries/azerbaijan/749085/demcom2014
  TƏKLİf olunan əRİZƏ formasi
application/uploads/2015/11
  План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
application/uploads/2015/05
  АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2015/07
  MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
application/uploads/2015/11
  Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
  İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
application/uploads/2015/02
  Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
application/uploads/2015/07
  AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
application/uploads/2015/11
  Marketinqə qarşı sosial iradlar 15 Marketinqin cəmiyyətə təsiri
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
application/uploads/2015/02
  İstehlakçi davranişinin idarə edilməsi mövzu İstehlakçı təmayüllü marketinq
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /1203#01#Y15#01 500 Qİyabi/Baxış t est : 1203#01#Y15#01 500 Qİyabi
application/uploads/2015/06
  3433#01#Y15#01 (500)/Baxış
application/uploads/2015/07
  Mühazirə Qİda rasionlarinda vitamiNLƏRİn normallaşdirilmasinin elmi Əsaslari plan
application/uploads/2015/06
  A. A. Pokrovski İ. P. Pavlov Sual: Kalori dәyәrliyi haqqında ilk tәsәvvür kim tәrәfindәn yaradılmışdır? (Çәki: 1)
application/uploads/2015/07
  M m ühaziRƏ ÜhaziRƏ patogen mikroorqanizmlə ƏR, R
application/uploads/2015/10
  İmtahanın keçiriləcəyi tarix «11» oktyabr 2015-ci il Otaq
  İmtahan keçirildiyi tarix «12 oktyabr» 2015 Otaq №
application/uploads/2015/11
  План: İstehlakçının davranış modeli və ona təsir edən amillər Qavrayış və onun təzahür formaları
application/uploads/2015/06
  Ci tədris ILI üçün I kurs magistrantların siyahısı
application/uploads/2015/02
  DƏrs cəDVƏLİ Təsdiq edirəm Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin
application/uploads/2015/06
  ƏHMƏd-cabiR ƏHMƏdov zeytun və zeytun yağI (Monoqrafiya)
application/uploads/2015/07
  Qİda fiZİologiyasi fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ muhazire qida fiZİologiyasinin qisa iNKİŞaf tariXİ Plan 1
  Ocaqov H. O. Nağıyev N. T
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y az
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/06
  B axiş Testlər /2978#01#Y15#01/Baxış t est : 2978#01#Y15#01
application/uploads/2015/07
  Fənn: Qida fiziologiyası Tərtib etdi: müəl., b.ü. f d. Babaşli a.Ə
application/uploads/2015/11
  MÖvzu 12. Bank sferasinda marketinq bank marketinqinin məzmunu və xüsusiyyətləri Bank xidmətləri (məhsulu)
application/uploads/2015/02
  Yaddaş kitabçası (Layihə)
  Mövzu 1 FÖVQƏladə hallarin (FH) TƏSNİfati
application/uploads/2015/06
  1219 Nəzəri ekologiya Bölmə: 0101
  Hüseynov Mövlud Əhmədov Əhməd-Cabir MİLLİ azərbayca şƏRBƏTLƏRİ VƏ spirtsiZ İÇKİLƏr baki – 2014
application/uploads/2015/11
  Mövzu 14. Idman-sağlamlıq xidmətləri marketinqi idman-sağlamlıq xidmətləri bazarının formalaşmasının ilkin şərti
application/uploads/2015/07
  Tərtib etdi: müəl.,b.ü. f d.  Babaşli a.Ə
application/uploads/2015/06
  Bm tarixi-2 Fənni Üzrə mtahan Suallarının Cavabları
  Azərbaycan Tarixi Fənni Üzrə mtahan Suallarının Cavabları
application/uploads/2015/07
  Fənn: Qida fiziologiyası Tərtib etdi: müəl., b.ü. f d. Babaşli a.Ə
  MÜhazirə 13. Qida sənayesi müƏssisəLƏri və KÜTLƏvi qidalanma məhsullari istehsalini və satişini həyata keçIRƏN
content/dam/sm/cvmedicine/documents
  Adult Congenital Heart Program at Stanford Fellowship Application
application/uploads/2015/06
  Biznes inzibatcılıgı
  2922 Mikrobiologiya, sanitariya v
  ƏHMƏd-cabiR ƏHMƏdov zeytun və zeytun yağI (Monoqrafiya)
application/uploads/2015/07
  M m ühaziRƏ ÜhaziRƏ meyvə VƏ TƏRƏVƏZLƏRİN
images/Application_Form/Compliance_and_Licensing_Forms
  Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (bpfk)
application/uploads/2015/06
  Yeyinti qatqılarının qida texnologiyasında istifadəsi 300
application/uploads/2015/07
  Mühazirə Qİda rasionlarinda yağlarin normallaşdirilmasinin elmi Əsaslari plan
  AZƏrbaycan döVLƏt qt sad un vers tet kafedra: q da məhsullarinin texnolog yasi
  Qida kimyasından mühazirələr. MƏRuzəÇİ: dos. Həşimov Xalıq Məhəmməd oğlu
  Mövzu 1: Üzvi kimyanın predmeti, inkişaf tarixi və nəzəri məsələləri. Doymuş karbohidrogenlər, adlandırılması, quruluşu, alınma üsulları, fiziki – kimyəvi xassələri və tətbiqi
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
application/uploads/2015/06
  MateriALŞÜnasliq 0101 Metal nədir?
application/uploads/2015/12
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/07
  MÖvzu: 1 FƏLSƏFƏnin genezisi, predmeti və CƏmiyyəTDƏ rolu plan
application/uploads/2015/11
  Ekoloji təhlükəsizlik fənnindən II kollekvium sualları
application/uploads/2015/07
  Tərtib etdi: müəl., b.ü. f d.  Babaşli a.Ə
application/uploads/2015/02
  Urbanizasiya və sənayeləşmə şəraitində biomüxtəlifliyin qorunması
application/uploads/2015/06
  1504 ­ Hesablama tәcrübәlәrinin avtomatlaşdırılması
application/uploads/2015/07
  Mm də istifadə edilən dozimetrik cihazlar
application/uploads/2015/06
  0954 ­ Erqonomika (Plastik anatomiya)
application/uploads/2015/07
  Kafedrasi
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏt iqtisad universiteti fakultə : «Əmtəəşünaslıq»
application/uploads/2015/07
  “b otexnolog yanin əsaslari” fənnindən
application/uploads/2015/11
  Marketinqə qarşı sosial iradlar 15 Marketinqin cəmiyyətə təsiri
  MÖvzu 10. Turizm хidmətləri mаrкеtinqi Turizm biznesi və onun müasir iqtisadiyyatda rolu
application/uploads/2015/07
  Fənn: Qida fiziologiyası Tərtib etdi: müəl., b.ü. f d. Babaşli a.Ə
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /3606#01#Y15#01#400qiyabi/Baxış t est : 3606#01#Y15#01#400 qiyabi
application/uploads/2015/06
  Fənn 3606 Həyat fəaliyyətinin t
  Heyvanlar Aləmi Fənni Üzrə mtahan Sualllarının Cavabları
  Heyvanlar Aləmi Fənni Üzrə mtahan Suallları
  Ci tədris ILI üçün I kurs magistrantların siyahısı
  Texnologiya və Dİzayn
application/uploads/2015/10
  AZƏrbaycan döVLƏT İqtisad universiteti magistratura məRKƏZİ 2015/2016-cı tədris ILI Qiyabi Təhsil
  AZƏrbaycan döVLƏT İqtisad universiteti magistratura məRKƏZİ 2015/2016-cı tədris ILI Qiyabi Təhsil
application/uploads/2015/12
  T. A. Buren na
application/uploads/2015/05
  “Azərbaycan Respublikasında strateji məhsullar ixracının kompleks tədqiqi” mövzusunda
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
application/uploads/2015/12
  AZƏrbaycan resubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/07
  “Ət və Ət məhsullarinin texnologiyasi” fənnindən MÜhaziRƏ MƏtnləRİ
application/uploads/2015/11
  1. Mehmanxana biznesinin inkişaf xüsusiyyətləri və idarə edilməsi Turistlərin qəbulu və xidmətinin təşkili İdarəetmədə avtomatlaşdırma sistemi
application/uploads/2015/07
  MÜhazirə Ət və baliq məhsullarinin mikrobiologiyasi
application/uploads/2015/12
  Fenn: 0528 Müasir beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә qloballaşma proseslәri
application/uploads/2015/07
  Mühazirə Həzm sistemi və həzmolma prosesləri  Plan: 
application/uploads/2015/12
  Ç. kindlberqer, R. Aliber
application/uploads/2015/07
  «Dünya maliyyə böhranları və antiböhran siyasəti: nəzəriyyə, metodologiya və təcrübə» Zeynalov Vidadi Zeynal oğlu
  VƏ fiziologiyanin əsaslari
  MÜhazirə MİkroorqanizmləRİn təBİƏTDƏ yayilmasi
  Istilik avadanlilqari
application/uploads/2015/12
  Fenn: 1301y analitik kimya
application/uploads/2015/06
  0118#01#Y15#01­ 500/Baxış
application/uploads/2015/07
  Bİolog ologiİya ya, sanitariya və GİGİyenanin predmeti, İnk nkiŞ İŞAF TAR AF tariİX
application/uploads/2015/02
  Azərbaycan Dövlət qtisad Universitetinin
application/uploads/2015/07
  MÜhaziRƏ MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyenanin iNKİŞAF tariXİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /1401#01#Y15#01. Qiyabi 500/Baxış t est : 1401#01#Y15#01. Q iyabi
application/uploads/2015/11
  6 Marketinq resurslari strukturunun başa düşülməsi Resurslar nöqteyi-nəzərindən firmaya baxiş
application/uploads/2015/05
  Fakultə: “Əmtəəşünaslıq” İXTİsas:”İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”
application/uploads/2015/12
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/03
  Kommers ya
application/uploads/2015/10
  AZƏrbaycan döVLƏT İqtisad universiteti magistratura məRKƏZİ 2015/2016-cı tədris ILI Qiyabi Təhsil
  AZƏrbaycan döVLƏT İqtisad universiteti magistratura məRKƏZİ 2015/2016-cı tədris ILI Qiyabi Təhsil
  İmtahanın keçiriləcəyi tarix «03» oktyabr 2015-ci il Otaq
application/uploads/2015/12
  Kafedrasi
application/uploads/2015/07
  K ütləvi qırğın silahları
  Fənn: Qida fiziologiyası Tərtib etdi: müəl., b.ü. f d. Babaşli a.Ə
application/uploads/2015/11
  Mövz bazarlarin seqmentləŞDİRİLMƏSİ План: Bazarların seqmentləşdirilməsinin zəruriliyi Bazarların seqmentləşdirilməsi prosesi
application/uploads/2015/12
  Heyət n darə ed lm
application/uploads/2015/05
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2015/06
  “meyvə-TƏRƏVƏz və tamli mallarin
application/uploads/2015/12
  Qrup 710 M4 Fənn: Qida məhsulları istehsalının və saxlanılmasının mütərəqqi texnologiyaları
application/uploads/2015/02
  Qida məhsullarının texnologiyası kafedrası
application/uploads/2015/07
  Mühazirə Çörək sənayesi haqqında ümumi məlumat Plan Giriş. Fənn haqqında ümumi məlumat
application/uploads/2015/06
  Fənn 2992 Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena
application/uploads/2015/05
  MÜNDƏRİcat giriş
application/uploads/2015/12
  Aaa 1102#01#Q16#01. Eduman testinin sualları Fәnn : 1102 Әrzaq mallarının ekpertizasının nәzәri әsasları
application/uploads/2015/07
  “Mülkü müdafiə” fənni üzrə kollokvium suallarının cavabları Fövqəladə hal və onun növləri
application/uploads/2015/11
  Mövzu: 13. NƏQLİyyat logiSTİkasi plan: logiSTİkanin nəQLİyyata təSİRİ NƏQLİyyat nöVLƏRİNİn təSNİfati
  Mövzu Marketinq fəaliyyətində kommunikasiya sisteminin tətbiqinin zəruriliyi və problemləri
application/uploads/2015/05
  Tmm tiPLİ ÇOXƏSNƏKLİ toxucu maşinlarinda parçA ƏMƏLƏGƏTİRİCİ mexanziMİn dinamik xarakteriSTİkalarinin təYİNİ
application/uploads/2015/12
  1230y az Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1230Y İnsan biologiyası
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /2925#01#Q15#01qiyabi (500)/Baxış t est : 2925#01#Q15#01 qiyabi
application/uploads/2015/06
  B olog ya yekun imt( az)
application/uploads/2015/12
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/06
  0922-Tətbiqi antropologiyanın əsasları
application/uploads/2015/12
  Yani Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 0922 Tәtbiqi antropologiyanın әsasları
application/uploads/2015/07
  Mövzu “İnsan resurslarının idarə edilməsi” fənninin məzmunu, fənnin nəzəri və metodoloji əsasları
  Fənn: Qida fiziologiyası Tərtib etdi: müəl., b.ü. f d. Babaşli a.Ə
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /2992#01#Y14#01qiyabi/Baxış t est : 2992#01#Y14#01 qiyabi
  T est : 1204#01#Y14#01 qiyabi
application/uploads/2015/05
  Şehla CelilгaНe İlqar kıгının ulusla rarasi iLİŞKİlerde siVİl toplum kuruluşlari`nin yeri ve rolо: azerbaycan нrneğİ” Konusunda
application/uploads/2015/07
  Övzu 1 Fövqəladə halların
application/uploads/2015/12
  Aaa 2992#01#Q16#01 eduman testinin sualları Fәnn : 2992 Mikrobiologiya, sanitariya vә gigiyena
  Aaa 2911y#01#Q16#01 eduman testinin sualları Fәnn : 2911y mikrobiologiya, sanitariya vә gigiyena
application/uploads/2015/05
  Fakultə: “Əmtəəşünaslıq” İXTİsas:”İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”
application/uploads/2015/12
  Sual: İnsanların sәslәrini bir­birindәn fәrqlәndirәn cәhәti tapın göstәrin
application/uploads/2015/02
  AZƏrbaycan d L haqqinda
application/uploads/2015/06
  AZƏrbaycan d L və n tq məDƏn yy
  “Həyat Fəaliyyətinin Təhlük
application/uploads/2015/11
  Muellim Mubariz m Gömrük işinin təkmilləşdirilməsi problemləri fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2015/02
  I mövzu: Mədəniyyətşünaslığın predmeti Plan: Mədəniyyətşünaslığın elm kimi formalaşması
application/uploads/2015/11
  Mövzu Marketinqin ətraf mühiti Plan: Marketinqin ətraf mühiti amilləri Marketinqin makromühiti
application/uploads/2015/07
  Mövzu Beynəlxalq ümumi hüquq anlayışı, tənzimetm
  Mövzu №1: ″″″″ darəetmənin, dövlət idar
application/uploads/2015/06
  Əsas məsələl
application/uploads/2015/11
  Mövzu İstehlakçi davranişinin təДQİQİ План: İstehlakçı davranışı nəzəriyyələri
application/uploads/2015/12
  Fenn: 2703 Sosialogiya
  Fenn: 0527 Konfliktologiya
libraries/azerbaijan/749085/TEA_001
  Beynəlxalq idman proqrami təŞƏBBÜSÜ: azərbaycanda əLİLLİYİ olan gəncləR ÜÇÜN İdman layihəsinin ƏRİZƏ formasi xülasə
application/uploads/2015/06
  “Mülkü müdafiə” fənni üzrə imtahan suallarının cavabları
application/uploads/2015/07
  MÖvzu 4 fh-da yaranmış şəraitin aydınlaşdırılması və qiymətləndirilməsi
application/uploads/2015/06
  Unaslıq fakultəsi 374-cü qrup üçün “Mülkü müdafi
  15. Tsiklik birləşmələrin fiziki v ə ə rin fiziki v
application/uploads/2015/07
  “Qİda məhsullarinin texnologiyasi” kafedrasi
  Mövzu 1: GİRİŞ, ÜZVİ Kİmyanin məQSƏDİ,VƏZİFƏLƏRİ, yaranma tariXİ, NƏZƏRİ Əsaslari
application/uploads/2015/05
  Fakultə : «Əmtəəşünaslıq» Ixtisas : Istehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
application/uploads/2015/12
  1401 az eyani 500sual testinin sualları Fәnn : 1401y mülki müdafiә
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2015/06
  İQTİsadiyyat iqtisadi məktəblər içərisində ilk dəfə olaraq öz təhlilini tədavül dairəsindən istehsal dairəsinə keçirən: a keynsçilik b marksizm c marjinalizm d merkantilizm e fiziokratlar
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/11
  Metroloji FƏALİYYƏTİn huquqi Əsaslari
application/uploads/2015/05
  ÖVLƏt qt sad un vers tet mag stratura məRKƏZ Əlyazmas ı
application/uploads/2015/12
  Müəllim: Namazəliyev Ə. H. Qrup 30 “Sosial müdafiə mexanizminin təkmilləşdirilməsi” fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /2902#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 2902#01#Y15#01#500 qiyabi
application/uploads/2015/07
  MÜhazirə mikroorqanizmləRİn genetikasi
application/uploads/2015/05
  M d eht ram o
new_dna/wp-content/uploads/2009/10
  Aansoeke sluit op 31 Oktober
application/uploads/2015/07
  Tərtibetdi: müəl., b.ü. f d.  Babaşli a.Ə
  MÖvzu 1 Mülki hüquq vƏ xüsusi hüquq § Mülki hüquq xüsusi hüququn bir sah
application/uploads/2015/02
  Ekonometriya” ixtisası üzrə suallar
application/uploads/2015/11
  MÖvzu logiSTİkanin nəZƏRİ-metodoloji Əsaslari plan
application/uploads/2015/05
  Magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2015/06
  Qtisadiyyat: makro fənni üzrə imtahan suallarının cavabları
application/uploads/2015/12
  Aaa 3627y#01#Q16#01Eduman testinin sualları Fәnn : 3627y materiallar müqavimәti­1
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2015/06
  B axiş Testlər /1511#01#Y15#eyani 2015/Baxış t est : 1511#01#Y15#eyani 2015
application/uploads/2015/02
  İnformasiya təHLÜKƏSİZLİYİ
article/n
  80 Kİmya problemləRİ №1 2017
application/uploads/2015/07
  MÜhaziRƏ SÜd və SÜd məhsullarinin mikrobiologiyasi
application/uploads/2015/12
  Aaa 1204y#01#Q16#01 eduman testinin sualları Fәnn : 1204y biologiya
application/uploads/2015/07
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVL
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /1248#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 1248#01#Y15#01#500 qiyabi
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏt iqtisad universiteti fakultə : «Əmtəəşünaslıq»
application/uploads/2015/11
  MÖvzu marketinqdə MƏhsul siyasəTİ Plan: Məhsul çeşidi və məhsul nomenklaturası Məhsulların təsnifləşdirilməsi
application/uploads/2015/07
  "q da məhsullarinin texnolog yasi"
application/uploads/2015/06
  B axiş Testlər /2905#01#Y15#01/Baxış t est : 2905#01#Y15#01
  Ət və ət məhsullarının texnologiyası
application/uploads/2015/07
  2915-“İaşə məhsullarının istehsal texnologiyası” fənni üzrə Mühazirə 1;2
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /3458#01#Y14#01Qiyabi/Baxış t est : 3458#01#Y14#01q iyabi
application/uploads/2015/06
  Fənnn Toxuculuq trikotaj tikili mallar əmtəəşünaslığı və ekspertizası
  Fənn 0942 Materialşünaslıq Aşağıdakılardan qeyri-üzvi təbii lif hansıdır?
application/uploads/2015/11
  Mövzu 11. Tara Təsərrüfatı Plan: Logistik yük vahidlərinin saxlanması və daşınmasında tara təsərrüfatının əhə­miy­yəti
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏt iqtisad universiteti fakultə : «Əmtəəşünaslıq»
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2015/06
  0930 ­ Tikiş mәmulatlarının hazırlanması texnologiyası 2
wp-content/uploads/2013/02
  Qabaq Half- or Full Set Application
application/uploads/2015/12
  Yani Yekun imtahan testinin sualları
application/uploads/2015/07
  Mövzu 1: GİRİŞ, ÜZVİ Kİmyanin məQSƏDİ,VƏZİFƏLƏRİ, yaranma tariXİ, NƏZƏRİ Əsaslari
  Dimova Natəvan Səfər qızı
application/uploads/2015/12
  Qida məhsulları texnologiyalarının elmi əsasları fənnindən imtahan sualları
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /2986#01#Y15#01#500qiyabi/Baxış t est : 2986#01#Y15#01#500 qiyabi
application/uploads/2015/12
  Азярбайъан вя франса бакы 2007
application/uploads/2015/06
  MagistrləRİn s. A. A
application/uploads/2015/12
  Азярбайжан д и л и дярс вясаити
application/uploads/2015/06
  Ci tədris ILI üçün II kurs magistrantların siyahısı
application/uploads/2015/01
  B znes nz batçili ğ I
application/uploads/2015/06
  Magistratura mərkəzinin 2014/2015-ci tədris ilində magistraturaya
application/uploads/2015/10
  İmtahanın keçiriləcəyi tarix «16» oktyabr 2015-ci il Otaq
  AZƏrbaycan döVLƏT İqtisad universiteti magistratura məRKƏZİ 2015/2016-cı tədris ILI Qiyabi Təhsil
application/uploads/2015/02
  AZƏrbaycan döVLƏT İQTİsad universitetiNİn IV kurs "İqtisadiyyat və SƏnaye" faküLTƏSİNİN
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/07
  Mühazirə materialları Fənnin predmeti barədə anlayış
application/uploads/2015/10
  B axiş Testlər /2702#01#Y15#01qiyabi/kəsir/Baxış t est : 2702#01#Y15#01 qiyabi
application/uploads/2015/12
  1218 Az Qiyabi Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1218 Metereologiya vә iqlimşünaslıq
application/uploads/2015/06
  “Azərbaycan dili və nitq mədəniyy
  Azərbaycan dili fənni üzrə
application/uploads/2015/11
  Mikro-Makroiqtisadiyyat-3 618, 668, 676, 624, 80, 784, 794, 264, 410, 422, 424, 606, 624, 634 qruplar üçün kollokvium sualları (azərb)
application/uploads/2015/12
  Yeni İnstitusional nəZƏRİYYƏLƏR
sites/default/files
  ƏRİZƏ formasi ərizəçinin adı və soyadı
application/uploads/2015/07
  MÖvzu hüququn əsas anlayişi və kateqoriyalari
  GÖMRÜk hüququ fənn n n predmet
  1 Beynəlxalq iqtisadi hüquq anlayışı 2 Beynəlxalq iqtisadi hüququn nizamasalma predmeti
application/uploads/2015/06
  " nformatika" fənnindən imtahan suallarının cavabları
application/uploads/2015/02
  İmtahan biletləri Bakteroloji silahlar
application/uploads/2015/05
  Magistr dissertasiyasi
application/uploads/2015/11
  5 Bazarların seqmentləşdirilməsi İstehlak məhsulları bazarının seqmentləşdirilməsi
application/uploads/2015/06
  B axiş Testlər /1805#01#Y15#01#500/Baxış t est : 1805#01#Y15#01#500
application/uploads/2015/07
  Texnolog yasi
application/uploads/2015/06
  “Siyasi və sosial iqtisadi coğrafiya” fənnindən imtahan suallarının
application/uploads/2015/05
  Nəsirova Aytən Vaqif qızının “Separatizm və şovinist millətçiliyin beynəlxalq münasibətlərə təsiri”
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
application/uploads/2015/07
  Mühazirə Duru I xörəklər. Onlar üçün həlimlər, həlimlərin bişmə rejimi: sümük, ət-sümük, balıq və quş ətləri həlimləri
application/uploads/2015/11
  AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti Magistratura hazırlığı üçün
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
  AZƏrbaycan respublikasi təhsil nazirliyi azərbaycan döVLƏt iqtisad universiteti
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
application/uploads/2015/12
  Проф. Ящмядов Ящмяд-Жабир Исмайылоьлу Дос. Мусайев Низами Хыдыр оьлу
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2015/12
  Fenn: 3105y Ehtimal nәzәriyyәsi vә riyazi statistika
application/uploads/2015/06
  1117 Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası – 1
application/uploads/2015/07
  AZƏrbaycan diLİ VƏ Nİtq məDƏNİYYƏTİ FƏNNİ ÜZRƏ kollokvium suallarinin cavablari
application/uploads/2015/12
  Ərzaq mallarının kodlaşdırılması ( Magistr qrup 450, 460). İstehlak mallarının ekspertizası kafedrasının
application/uploads/2015/07
  Mexaniki avadanlıqların sanitar səciyyəsi
application/uploads/2015/12
  Qida məhsullarının saxtalaşdırılması və identifikasiyası fənnindən suallar
  «İstehlak mallarinin ekspertizasinin üsul və vasitəLƏRI». I kurs, qr. 470m İmtahan suallari
application/uploads/2015/07
  “Qİda məhsullari texnologiyasi” kafedrasi
application/uploads/2015/06
  2953#01#Y15#01 (500 әdәd)/Baxış
application/uploads/2015/07
  AZƏrbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVL
application/uploads/2015/06
  «Beynəlxalq münasibətlər tarixi» fənni üzrə imtahan suallarının
uploads
  Program Information & Application 2012 Program Information
application/uploads/2015/02
  Mövzu Turizm resurslarının öyrənilməsinin elmi-nəzəri əsasları Plan: 1
application/uploads/2015/06
  Təbii fəlakətlər, texnogen q
application/uploads/2015/11
  MÖvzu auditor xiDMƏTLƏRİ marketiNQİ Audit və auditor fəaliyyəti anlayışları və onların mahiyyəti Auditor yoxlamasının aparılması qaydaları
application/uploads/2015/07
  Hs L naz rl y azərbaycan döVL
application/uploads/2015/06
  Avropa və Amerika ölkələri tarixi fənnindən imtahan suallarının cavabları (az)
application/uploads/2015/05
  “akp hakimiyyəti dövründə Türkiyənin xarici siyasəti”
application/uploads/2015/11
  MÖvzu sеrvis və nəqliyyаt хidmətləri mаrкеtinqi Sеrvis хidmətləri və оnlаrın təsnifləşdirilməsi Servisin təşkili
application/uploads/2015/05
  Dİplom iŞİ
application/uploads/2015/06
  Dareətmə nəzəriyyəsi
application/uploads/2015/09
  AZƏrbaycan döVLƏT İqtisad universiteti magistratura məRKƏZİ 2015/2016-cı tədris ILI Qiyabi Təhsil
application/uploads/2015/02
  2016-cı il üzrə fəlsəfə doktoru proqramı üzr
application/uploads/2015/07
  Mədəniyyətşünaslıq Fənni Üzrə Kollokvium Suallarının Cavabları Mədəniyyətşünaslığın predmeti və vəzifələri
application/uploads/2015/05
  AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
application/uploads/2015/02
  Фиософия возникновение философии и ее место в системе наук 2
application/uploads/2015/06
  Fəlsəfə Fənni Üzrə mtahan Suallarının Cavabları
application/uploads/2015/07
  Fəlsəfə Fənni Üzrə Kollokvium Suallarının Cavabları
application/uploads/2015/12
  Fenn: 0507y beynәlxalq münasibәtlәr tarixi­1
application/uploads/2015/11
  Azərbaycan multikulturailzmi” fənni üzrə
application/uploads/2015/12
  Prof. Q. N. Manafov “İqtisadi tədqiqat metodları” fənni üzrə imtahan sualları
application/uploads/2015/06
  1. Konfliktologiya elmi nəyi öyrənir? Münaqişələri
  Sual TƏsv r səNƏt haqqinda ümum anlayi
application/uploads/2015/12
  Telman Niftaliyev " Azərbaycan multikulturailzmi"
  Азярбайжан республикасы тящсил назирлийи азярбайжан дювлят игтисад университети
application/uploads/2015/05
  Rbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
application/uploads/2015/07
  Mühazirə mətni Tərtib etdi: dosent Əmiraslanova Lalə Tapdıq qızı
application/uploads/2015/02
  Sənəd Kodu Yeniləmə No Hazırl. Tarixi
sites/default/files/publications
  Application of natural dyes in dye sensitized solar cells: review
application/uploads/2015/01
  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
application/uploads/2015/02
  Mövzu: Mеhmanхana fəaliyyətinin tariхi inkişaf mərhələləri Plan
82.194.22.94=-application_form_az.docx
  İŞƏ MÜraciƏt anketi
directory application  
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə