Dərslтф фomplОФtт тlə лкğlı tqdk-вк нкбТl olmuş Яə Кхıq müгкфтrələrНə лтlНТrТlmТş qОвНlər, ТrКНlКr Яə təФlТПlər əsКsınНКYüklə 271,07 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/3
tarix14.04.2017
ölçüsü271,07 Kb.
növüDərs
  1   2   3

 

 

 

                                                                              

 

 

Respublik

Кnın ümumtəСsТl məФtəЛlərТnТn  

8-

МТ sТnТПlərТ üхün “Biologiya” НərslТФ ФomplОФtТ 

 

        

MüəllТПlər: Nüşabə Məmmədova 

                      

Brilвant Həsənova  

               

Leвla Fətiвeva 

 

 

BКФı: Şərq QərЛ, 2015. 

 

 

DərslТФ ФomplОФtТ Тlə ЛКğlı TQDK-вК НКбТl olmuş Яə Кхıq 

müгКФТrələrНə ЛТlНТrТlmТş qОвНlər, ТrКНlКr Яə təФlТПlər əsКsınНК 

СКгırlКnmış 

 

 

ВEKUN RƏВ 

 

  

 

  

Yekun rəy aşağıdakı meyarlar əsasında formalaşmışdır: 

1. 

Məгmunun ТşlənməsТ ЛКбımınНКn 

2. DТl Яə вКгı üsluЛu ЛКбımınНКn 

3. Diza

вn Яə ЛəНТТ tərtТЛКt ЛКбımınНКn 

4. 

TКpşırıqlКrın ОlmТ-mОtoНТФТ uвğunluğu ЛКбımınНКn 

5. 

“MüəllТm  üхün  mОtoНТФ  ЯəsКТt”in  (MMV-nin)  məгmununun  ТşlənməsТ 

ЛКбımınНКn 

 

1. 

Məгmunun ТşlənməsТ ЛКбımınНКn 

 

Dərslik komplekti dərslik və müəllim üçün metodik vəsaitdən ibarətdir. Burada 

verilmiş  materiallar  “CКnlılКrın  quruluşu  Яə  müбtəlТПlТвТ”,  “BТoloУТ  prosОslər”, 

“İnsКn Яə onun sКğlКmlığı”, “CКnlılКr Яə ətrКП müСТt” məzmun xətləri üzrə 6 əsas 

və 14 alt standartın reallaşdırılmasına yönəlmişdir.  

Dərslik 3 tədris vahidi üzrə (“BТoloРТвК ОlmТ Яə ТnsКn orqКnТгmТ”, “NəгКrətхТ 

Яə nТгКmlКвıМı sТstОmlər”, “OrqКnlКr sТstОmlərТmТгТ qoruвКq”), 8 bölmə (“Sinir 

sistemi

,  “Dayaq-СərəФət  КpКrКtı”,  “Qan-damar  sistemi”,  “TənəППüs  sТstОmТ”, 

“Həгm sТstОmТ”, “İПrКгКt sТstОmТ”, “CТnsТввət sТstОmТ”“Duвğu orqКnlКrımıг”)

49  mövzu 

və 176 səhifədən  ibarətdir.  Həmçinin burada “MünНərТМКt”, hər  mövzu 

üzrə “Düşünün”“ArКşНırın”“SuКl Яə tКpşırıqlКr” kimi bölmələr də verilmişdir. 

Dərslikdəki  materiallar  fənn  kurikulumundakı  məzmun  standartlarının 

reallaşdırılmasına,  əsasən,  imkan  vermişdir.  Nəzəri  məlumatlarla  praktik  tapşırıqlar 

arasında vəhdət və mütənasiblik gözlənilmişdir. Mövzularda didaktik tələblərə, tədris 

vahidlərinin  və  materialların  sadədən  mürəkkəbə  doğru  ardıcıllığına,  fəndaxili  və 

fənlərarası inteqrasiyaya, əsasən, əməl edilmişdir.

 

Sual və tapşırıqların verilməsində şagirdlərin yaş səviyyəsi, əsasən, nəzərə alınmışdır.  

Qeyd  etm

ək  lazımdır  ki,  Təhsil  Nazirliyinin  rəsmi  müraciətinə  əsasən  dərslik 

komplektinin  qiym

ətləndirilməsi  ilə  bağlı  Tələbə  Qəbulu  üzrə  Dövlət  Komissiyası 

t

ərəfindən  hazırlanmış  rəydə  göstərilən    irad  və  təkliflərin  xeyli    hissəsi  bu  nəşrdə n

əzərə alınmışdır. Lakin bəzi iradlar olduğu kimi qalıb, əlavə və dəyişikliklər zamanı 

is

ə yeni səhvlərə yol verilmişdir. Bunlar aşağıdakılardır: SəСТПə 7. 2-ci abzasda “HОвЯКnlКrНК rКst РəlТnən 4 nöЯ toбumК qrupu ТnsКn 

orqКnТгmТnНə Нə  olur”  cümləsinin  “Ali  hОвЯanlarНa  rast gəlinən 4  toбuma qrupu 

insan orqaniгminНə Нə olur” kimi yazılması məqsədəuyğundur. Çünki süngərlərdə və 

bağırsaqboşluqlularda 4 toxuma qrupu olmur.   

ВОnə  СəmТn  səСТПəНə  2-ci  abzasda  “OrqКnlКr  бКrТМТ  Яə  НКбТlТ  olmКqlК  ТФТ вОrə  Квrılır.  BoşluqlКrНК  вОrləşən orqКnlКr  НКбТlТ  orqКnlКrНır”  fikrinin  əvəzinə 

BəНən boşluqlarınНa вОrləşən orqanlar Нaбili orqanlar aНlanır yazılması tövsiyə 

edilir. Çünki sonra 

yalnız daxili orqanlara aid misallar qeyd edilmişdir. Yen

ə  həmin  səhifədə  4-cü  abzasda  “İnsКn  orqКnТгmТnНə  dayaq-hərəkət 

КpКrКtı, örtük, həzm, qan-damar, tənəffüs, ifrazat, cinsiyyət, endokrin və sinir 

sisteml

əri  mövcuddur”  cümləsinin  “İnsanın  orqaniгminНə  sümük,  əzələ,  örtük, 

h

əzm, qan-damar, tənəffüs, ifrazat, cinsiyyət, endokrin və sinir sistemləri mövcuddur” 

kimi yazılması məqsədəuyğundur.  S

əhifə  9.  Sonuncu  abzasda  “Müasir  təsəvvürlərə  görə,  МКnlılar  dünya 

oФОКnınНКФı  МКnsıгlКrНКn  вКrКnmışlКr”  cümləsinin  “Müasir  təsəvvürlərə  görə, 

Мanlılar  Нünвa  okОanınНakı  qОвri  -  üzvi  maddələrdən  вaranmışlar”  kimi  yazılması 

m

əqsədəuyğundur. SəСТПə  12.  Sonuncu  abzasda  “İnsКn  tКrТбТ  ТnФТşКПın  ТlФ  mərСələsТnНə  НТРər 

МКnlılКr ФТmТ КnМКq təФКmülün ЛТoloУТ СərəФətЯОrТМТ qüЯЯələrТnТn təsТrТnə məruг 

qКlmışНır”  cümləsi  “İnsan, tariбi  inkişaПının  ilk  mərhələsinНə  təkamülün  Нaha  хoб 

bioloji  hərəkətЯОriМi  qüЯЯələrinin  təsirinə  məruг  qalmışНır”  cümləsi  ilə  əvəz 

edilməlidir.  Çünki  insanın  əcdadları  sürü  halında  yaşamış,  ona  görə  də  onların 

təkamülündə bioloji amillərlə yanaşı sosial amillərin də mühüm rolu olmuşdur.  

ВОnə  СəmТn  səСТПəНə  sonuncu  abzasda  “Ağıг  apКrКtınНКФı  qırtlКğın  ТrsТ 

НəвТşФənlТвТ  nətТМəsТnНə nitq ПormКlКşmışНır” cümləsi düzgün deyil. Çünki nitqin 

formalaşmasına  əsasən  ağız  boşluğu,  burun  boşluğu  və  alt  çənənin  formasında  baş 

verən dəyişikliklər səbəb olmuşdur. 

 

SəСТПə 13. 4-cü abzasda “ƏЯЯəllər вКlnıг  oЯхuluq Яə əФТnхТlТФlə məşğul olКn ТnsКnlКrın  əməФ  ПəКlТввətТ  РОtdikcə  НКСК  НК  РОnТşlənНТ  Яə  mürəФФəЛləşНТ”  

cümləsinin  “ƏЯЯəllər  вalnıг    oЯхuluq  Яə  вığıМılıqla  məşğul  olan  insanların  əmək Пəaliввəti getdikcə Нaha Нa gОnişlənНi Яə mürəkkəbləşНi” kimi verilməlidir. Belə ki, 

əkinçilik çox gec (təqribən 10 min il əvvəl) yaranmışdır.  SəСТПə 16. 1-ci abzasda “кoбКlmК, qТНКlКnmК Яə qışlКmК Тlə əlКqəНКr СəвКtК 

ФОхТrТlən  mТqrКsТвК  nətТМəsТnНə  ЛəгТ  nöЯlərНə  РüМlü  nəsТl  qКвğısınК  qКlmК 

ПormКlКşmışНır” cümləsi  düzgün deyil. Çünki miqrasiyadan asılı olmayaraq, bütün 

quşlar, məməlilər və bəzi cücülər nəsil qayğısına qalır. Bu cümlədən sonra verilmiş 

şəkillər məzmuna uyğun deyil. Belə ki, dəniz ayğırları və apoqon balıqları  miqrasiya 

etmir. 


 

ВОnə  СəmТn  səСТПəНə  2-ci  abzasda  “Yazda  uхuЛ  Рələn  quşlКr  əЯЯəlМə  вuЯК qurur, sonrК вumurtlКвır Яə Фürt вКtırlКr” cümləsinin “Yazda uхub gələn quşlar 

əЯЯəlМə  Мütlər  əmələ  gətirir,  вuЯa  qurur,  sonra  вumurtlaвır  Яə  kürt  вatırlar”  kimi 

yazılması məqsədəuyğundur.            S

əhifə  19.  4-cü  abzasda  “İnsКn  orqКnТгmТnТn  ЛəгТ  orqКnlКrınНК  НКТm  хoб 

z

əif  elektrik  cərəвКnlКrı  əmələ  gəlir”  cümləsi  dəqiq  deyil.  Çünki  insan 

orqanizminin  b

əzi  deyil,  bütün  orqanlarında  daim  çox  zəif  elektrik  cərəyanı  əmələ 

g

əlir. SəСТПə 24. Mövzunun izahında 1-ci abzasda “Sinir sisteminə вКlnıг ТnsКnlКrНК 

Яə  СОвЯКnlКrНК  rКst  РəlТnНТвТ  СКlНК,  ОnНoФrТn  sТstОmə  Сəm  Нə  ЛТtФТlərНə  rКst 

РəlТnТr” cümləsi verilmişdir. Lakin ibtidai heyvanlarda sinir sistemi olmadığı üçün bu 

cümlənin  “Sinir  sisteminə  вalnıг  insanlarНa  Яə  хoбhüМОвrəli  hОвЯanlarНa  rast gəlinНiвi  halНa,  ОnНokrin  sistОmə  həm  Нə  bitkilərНə  rast  gəlinir”  kimi  yazılması 

məqsədəuyğundur.    SəСТПə  25-26.  Sonuncu  abzasda  “İnsКn  orqКnТгmТnНə  sКНə  Яə  mürəФФəЛ 

rОПlОФslər  ЛКş  ЯОrТr.  QıМıqlКnНırıМı  mКННələrТn  təsТrТnНən  РöгНən  вКş  КбmКsı, 

Лurun  ЛoşluğunК  вКН  МТsТmlər  НüşНüФНə  ЛКş  ЯОrən  КsqırmК,  ləггətlТ  qТНК 

qoбusunНКn Кğıг suвunun ТПrКгı, ТtТ Яə ТstТ əşвКlКrК toбunНuqНК əlТn Яə КвКğın 

tОг ФənКrК хəФТlməsТ ЛОlə rОПlОФslərə КТННТr” fikrindən aydın deyil ki, bunlar sadə, 

yaxud  mürəkkəb reflekslərə aiddir.  Ona görə də “ЛОlə rОПlОФslərə КТННТr” ifadəsinin 

mürəkkəb  rОПlОkslərə  aiННir”  kimi  yazılması  məqsədəuyğundur.  Mövzuda  sadə 

refleksin  tərifinin  və  ona  aid  misalların  verilməsi  də  tövsiyə  edilir.  “İnsКn orqanizmind

ə  sКНə  Яə  mürəФФəЛ  rОПlОФslər  ЛКş  ЯОrТr”  cümləsi  isə  5-ci  abzasda  

mürəkkəb reflekslərin tərifindən əvvəl verilməlidir.  SəСТПə 28. 1-ci abzasda onurğa beyni haqqında verilmiş “ВuбКrıНКn uгunsoЯ 

beyi

nlə  ЛТrləşТr,  КşКğıНКn  Тsə  onurğКnın  ЛОl  şöЛəsТnə  qəНər  uгКnКn  Кğ  qКвtКn 

ПormКsınНКНır” cümləsindən sonra “Onurğa bОвni

 

onurğa sütununun bel şöbəsinНə 

qurtarsa Нa, bОвin konusu büгНümə qəНər uгanır cümləsinin əlavə edilməsi tövsiyə 

edilir. 


 

SəСТПə  29.  “BКş  ЛОвnТn  СТssələrТ  Яə  onlКrın  ПunФsТвКlКrı”  şəkil-sxemində 

beyincik 

haqqında  verilmiş  məlumatda  “СərəФətlərТn  НüгРünlüyünü”  ifadəsinin 

hərəkətlərin  Нəqiqliвini”  və  ya  “hərəkətlərin  koorНinasiвasını

 

kimi  yazılması məqsədəuyğundur. 

 

Səhifə    37.  Sonuncu  abzasda  “Qalxanabənzər  vəгТnТn  Сormonu  Кrtıq  ТПrКг 

olduqda Bazedov, az ifraz olduqda is

ə miksedema xəstəlТвТ ЛКş ЯОrТr” cümləsinin 

Qalxanabənzər vəгinin hormonu artıq iПraг olНuqНa BaгОНoЯ, вОtkin insanlarНa aг ifraz olduqda is

ə miksedema xəstəliвi baş ЯОrir” kimi yazılması tövsiyə edilir. 

S

əhifə  42.  1-ci  abzasda  “Sümük  hüceyrələrТ  хıбıntılКrК  mКlТФНТr  Яə 

toбumКnın  1/3  СТssəsini  təşФТl  ОНТr”  cümləsinin  “Sümük  hüceyrələri  sümük 

toбumasının 1/3 hissəsini təşkil ОНir” kimi yazılması tövsiyə edilir. 

SəСТПə  43.  1-ci  abzasda  verilmiş  “ƏməФ  КlətТ  olКn  əl  quruluşunК  Рörə 

Пərqlidir” cümləsinin “Əmək aləti olan əl quruluşuna görə hОвЯanların pənМəsinНən 

ПərqliНir” kimi yazılması məqsədəuyğundur. 

SəСТПə 47. Sonuncu abzasda “Dayaq-СərəФət sТstОmТnТn əСəmТввətТ” əvəzinə 

Dayaq-hərəkət aparatının əhəmiввəti” yazılmalıdır. SəСТПə  51.  “Sınıq”  yarımbaşlığında  açıq  sınıq  zamanı  hansı  ilkin

 

yardımın göstərilməsinin qeyd edilməsi tövsiyə edilir. 

SəСТПə 60. “Düşünün” bölməsində “CəmТlТn əlТ ФəsТlmТşНТ. ВКrКnı ЛКğlКвКn 

ЛКМısı orКНКn хıбКn qКnК ЛКбКrКq ПТФТrləşНТ: “QКnın ТхТnНə nə ЯКr? OnlКr nəвə 

lКгımНır?” SТгНə Лu СКqНК СОх ПТФТrləşmТsТnТгmТ?” əvəzinə “Poliklinikaya analiz 

üхün  qan  ЯОrməвə  gəlmiş  Cəmil  buraНakı  sınaq  şüşələrinНə  olan  qana  baбaraq 

ПikirləşНi:  Qanın  iхinНə  nə  Яar?  Onlar  nəвə  laгımНır?”  Siz  Нə  bu  haqda  heç 

fi

kirləşmisiniгmi?”  yazılması və şəklin dəyişdirilməsi tövsiyə edilir. Çünki verilmiş 

motivasiya 

pedaqoji baxımdan düzgün deyil. 

SəСТПə  66.  3-cü  abzasda  “BТr  qТsТm  ТnsКnlКrın  qКnınНК  Лu  КmТl  вoбНur” 

cümləsinin  “Bir  qisim  insanların  qanınНa  bu  гülallar  yoxdur”  kimi  yazılması 

məqsədəuyğundur. 

SəСТПə  70.  “QКn  бəstəlТФlərТ  Яə  qКnlК  вoluбКn  бəstəlТФlər”  mövzusunda 

“Talassemiya”ya  aid  izahda  “БəstələrНə  ОrТtrosТtlər  təЛТТ  ПormКlКrında  deyil, 

orКqЯКrı  olur”  cümləsi  düzgün  deyil.  Çünki  oraqvari  eritrositlər  talassemiya  üçün 

səciyyəvi deyil. Bu cür  eritrositlər oraqvari hüceyrə anemiyası xəstəliyinə xasdır. SəСТПə  73.  1-ci  abzasda  “İlФ  НəПə  1779-Мu  ТlНə  EНuКrН  CОnnОr  təЛТТ  хТхəФ 

бəstəlТвТnə tutulmuş бəstə ТnəвТn süН ЯəгТsТnТn qoЯuqМuğunНКn mКвО РötürüЛ, 8 

вКşlı  oğlКnın  əlТnТn  НərТsТnin  КltınК  вОrТtmТşНТr”  cümləsində  “Eduard  Cenner” 

əvəzinə “Edvard Cenner yazılmalıdır.  

SəСТПə  74.  Dərslik  komplektində  göyöskürək  haqqında  heç  bir  məlumat 

v

erilmədiyi  halda,  3-cü  tapşırıqda  onun  bakteriya  və  ya  virus  mənşəli  olması soruşulur. 

SəСТПə 80. Sondan 2-ci abzasda “BТr НəqТqəНə ortК вКşlı КНКmlКrНК təqrТЛən 

16 tənəППüs СərəФətТ ЛКş ЯОrТr”  cümləsinin “Sakit ЯəгiввətНə bir НəqiqəНə orta вaşlı 

aНamlarНa təqribən 16 tənəППüs hərəkəti baş ЯОrir” kimi yazılması məqsədəuyğundur. 

SəСТПə 92. İnsanın həzm sisteminə aid sxemdə “anus”“вoğun ЛКğırsКq”dan 

sonra 

verilməlidir.  Çünki anus yoğun bağırsağın (düz bağırsağın) tərkib hissəsidir. 

SəСТПə  108.  “BəгТ  ərгКqlКrın  ЯОrНТвТ  ОnОrУТ:”  cədvəlində    bəzi  meyvələrin 

verdiyi enerjinin miqdarı dəqiq deyil. Burada “yumurta” əvəzinə “toвuq вumurtası” 

yazılmalıdır.  Həmçinin  bu  cədvəldə  verilən  “alma”,  “pomidor”  yaxud 

“yumurta”nın  kütləsi  göstərilmədiyindən  (alma,  yaxud  pomidor  çox  böyük  və  ya 

çox kiçik ola bilər), onların verdiyi enerjinin də göstərilən miqdarı dəqiq deyil. Ona  

görə bu məlumatların cədvəl şəklində deyil, onlardan bir neçəsinin adi bir misal kimi 

verilməsi  məqsədəuyğundur.  Həm  də  qida  maddələrinin  (I  cədvəl)  və  qida 

məhsullarının (II cədvəl) ayırdığı enerji müxtəlif vahidlərlə (kC, kkal) verilmişdir ki, 

bu da şagirdlərdə ayrı-ayrı ərzaq məhsullarının enerji tutumu haqqında düzgün nəticə 

çıxarmağa maneçilik törədə bilər. 

SəСТПə  115.  Mövzunun  izahında  əks  sorulma  (reabsorbsiya)  süzülmə  kimi 

verildiyindən,  sidikəmələgəlmə  prosesində  2  dəfə  süzülmənin  olduğu  qeyd 

edilmişdir. Bu isə düzgün fikir deyil. Süzülmə 2 dəfə getmir, belə ki, əvvəlcə kapilyar 

yumağının  divarından  qan  plazmasının  kapsulun  boşluğuna    süzülməsi  baş  verir, 

sonra 

isə qıvrım kanalcıqlarda geriyə sorulma (əks sorulma) prosesi gedir. ВОnə  СəmТn  səСТПəНə  2-ci  abzasda  “SТНТФ  ФТsəsТ  qКrın  Лoşluğunun  КşКğı 

tərəПТnНə  вОrləşТr”  cümləsinin  “SiНik  kisəsi  хanaq  boşluğunun  aşağı  hissəsinНə 

вОrləşir” kimi yazılması məqsədəuyğundur. 

SəСТПə 137. 1-ci abzasda verilən “Göгün torlu qТşКsınНК rОsОptorlКr хoб olan 

yer 

sarı ləkə,  Рörmə sТnТrТ хıбКn вОr Тsə kor ləkə КНlКnır” cümləsi “Gözün torlu 

qişasınНa  kolbacıqlar  хoб  olan  вОr  sarı  ləkə,    kolbaМıqlar  Яə  хöpМüklər  olmaвan, 

görmə siniri хıбan вОr isə kor ləkə aНlanır” kimi yazılması məqsədəuyğundur. 

 

ВОnə СəmТn səСТПəНə “Göг бəstəlТФlərТ” başlığının “Görmə qüsurlКrı Яə Рöг 

бəstəlТФlərТ”  kimi  verilməsi  məqsədəuyğundur.  Çünki  burada  verilmiş  çəpgözlülük 

və  daltonizm  xəstəlik  deyil,  görmə  orqanlarının  qüsurlarıdır.  Eyni  zamanda  qeyd 

etmək  lazımdır  ki,  çəpgözlülüyün  səbəbi  yalnız  gözü  hərəkət  etdirən  əzələlərdəki 


 

uyğunsuzluq deyil, həm də  astiqmatizm, habelə yaxından, yaxud uzaqdangörmə də ola bilər.  

SəСТПə  140.  “EşТtmə  Яə  müЯКгТnət  orqКnı  –  qulaq”  mövzusunda  verilmiş 

sxem


də  yalnız  səs  dalğasının  keçdiyi  yol  deyil,    həm  də  yaranan  sinir  impulsunun  

keçdiyi yol 

göstərilir. Ona görə də sxemin adının “Səs НКlğКsının ФОхНТвТ вol” deyil, 

Səs  Нalğasının  Яə  onun  вaratНığı  sinir  impulsunun  kОхНiвi  вol”  kimi  yazılması 

tövsiyə edilir. 

SəСТПə  157.  3-cü  abzasda  “Bu  da  dayaq-СərəФət  sТstОmТnə  təsТrsТг  qКlmır” 

cümləsinin  “Bu  da  sümük  Яə  əгələ  sistОminə  təsirsiг  qalmır”  kimi  yazılması 

məqsədəuyğundur. 

Dərsliyin rus dilində olan variantında aşağıdakı qüsurlara rast gəlinir: SəСТПə 6. Mövzunun izahında 1-ci abzasda 

 

 

 

  , 

   

 

 

 

  cümləsində  

 

əvəzinə “

” yazılması məqsədəuyğundur. 

Yen

ə  həmin  səhifədə  sonuncu  abzasda  

 

 

 

 

 

 

  cümləsinin  “К

 

 

 

 

 

 

   

 

 

”  kimi 


yazılması məqsədəuyğundur. 

S

əhifə  7.  1-ci  abzasda   

 

 

 

 cümləsində “

” əvəzinə “

” yazılmalıdır. S

əhifə 8. 

   

 hissəsində 1-ci tapşırıqda “Э

 sözü 

əvəzinə “Э

” yazılmalıdır. 

S

əhifə  10. 

 

1-ci  abzasda  

 

 

  (

    

 

 

 

 

cüml


əsinin  “ 

 

 

   

 

 

 

   

” kimi yazılması tövsiyə edilir. Yen

ə  həmin  səhifədə

 

3-cü  abzasda 

 

 

    

  

 

 

 

 

  cümləsi  К

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 kimi yazılmalıdır. Yen

ə  həmin  səhifədə  5-ci  abzasda  “  

 

   

   

  

 

     4 

  S-

 

 

  

 

  (

 

), 

 

   

 

  cümləsində  

 

  ifadəsi  dərsliyin  Azərbaycan  dilində  olan  variantında  olmadığından 

çıxarılmalıdır. S

əhifə 12. Sonuncu abzasda “  

   

 

   

 

 

 

 

  cümləsində  

”  sözü  “

”  kimi 


yazılmalıdır.

 

ВОnə  СəmТn  səСТПəНə

 

sonda  verilmiş  “*   –   “anthropos”  – ”,  “genesis”  –  “

”  fikrində  “

”  və 


” sözləri dərsliyin Azərbaycan dilində olan variantına uyğun olaraq 

dırnaq işarəsiz yazılmalıdır. 

S

əhifə  13.  1-ci  abzasda  

 

   

 

   

 

 

  . . 

 cümləsində 

 

sözü 


” kimi yazılmalıdır. Yen

ə həmin səhifədə

 

2-ci abzasda “ .Э

    

 

 

 

 

 

 

  cümləsindəki  

” ifadəsi “

   

” kimi yazılmalıdır. Kataloq: monitoring -> level8
monitoring -> Dərslik komplekti Müəlliflər: Yaşar Seyidli
level8 -> Dərsliklə bağlı tqdk-ya daxil olan və açıq müzakirələrdə bildirilmiş qeydlər, iradlar və təkliflər əsasında hazırlanmış
monitoring -> Cri(2016)17 Version azerbaïdjanaise
monitoring -> Respublikanın ümumtəhsil məktəblərinin 3-cü sinifl əri üçün “Həyat bilgisi” dərsliyi
monitoring -> Dərsliklə bağlı tqdk-ya daxil olan qeydlər, iradlar və təkliflər əsasında hazırlanmış yekun rəY
monitoring -> Dərslik komplekti Müəlliflər: Seyidli Yaşar
monitoring -> Dərslik komplekti Müəlliflər: Sevda İsmayılova
monitoring -> Dərslik komplekti Müəlliflər: Yaşar Seyidli
monitoring -> Gender Bərabərliyi və Qadın Təşəbbüsləri Açıq Cəmiyyət İnstitutu

Yüklə 271,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə