Dərinin mikro sturukturuna aid olmayan təbəqəni göstərinYüklə 118,21 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix25.01.2017
ölçüsü118,21 Kb.

s

sual


1

Dərinin mikro sturukturuna aid  olmayan təbəqəni göstərin.

2

 Dəri artımlarına aid olmayan sturukturu göstərin3

Buynuzlaşmanın pozulmasının müalicəsi zamanı hansı vitamin daha 

efektlidir.

4

Aşağıda təsvir edilən klinik şəkil hansı xəstəlik üçün xarakterikdir:sinənin dəyişməyən dərisi,kürək,başın tüklü hissəsi və ağız boşluğunun selikli 

qişasında seroz tərkibli qovuqlar qeyd olunur.Nikoliski və Asbo-Hanzen 

siptomları müsbətdir.Qovuğun dibindən götürülən materialda sitoloji 

tədqiqat zamanı akantolitik hüceyrələr tapılıp.

5

Dodağın qırmızı haşiyəsinin zədələnməsi xarakter olmayan dermatozu göstərin.

6

Güzam hansı qrup dermatozlara aiddir?7

Monomorfizm nədir?                                                                                      

8

Antroponoz dəri leyşmanozunun infeksiya mənbəyini göstərin                                                                                         9

Əlvan (kəpəklənən )dəmrov üçün xarakter olmayan lokalizasiya yerlərini 

göstərin                                             

10

Piodermiyanın strepdo dermiyalara aid növünü göstərin                                 11

Piodermiyanın strepdo dermiyalara aid növünü göstərin                                

12

Populyoz sifilidilə diferensiasiya olunmayan xəstəliyi göstərin                                                     13

Birincili morfoloji elementi göstərin.                                                                  

14

Virus dermatozların hansı növündə ağzın selikli qişası tez-tez zədələnir                                                                           15

Birincili boşluqlu morfoloji elementi göstərin                                                           

16

Övrə hansı qrup dermatozlara aiddir                                                       17

Ağız boşluğunun selikli qişasında lokalizasiya xarakterik olmayan xəstəliyi 

göstərin                                                               

18

Qoturluğun törədicisini göstərin                                                                     19

Epidermisə aid olmayan təbəqəni göstərin                                                           

20

İkincili morfoloji elementi göstərin                                                                   21

Göbələyin laborator tədqiqatı üçün istifadə olunan materialı göstərin                                                                                    

22

İkincili morfoloji elementi göstərin                                                                   23

Vərəm qurdeşənəyi üçün xarakterik olmayan klinik əlamətləri göstərin                                                                     

24

Favus zamanı infeksiyanı ötürülmə yollarını göstərin                   25

Urogenital trixomoniaza nə zaman yoluxmaq olar                                                    

26

Birincili boşluqlu morfoloji elementi göstərin                                                       27

                                                                                                    Favus 

xarakterik olmayan klinik əlaməti göstərin                                             

28

Dəri leyşmaniozu zamanı infeksiyanın ötürülmə mexanizmini göstərin                       29

Bakterial dermatozlara aid olan xəstəliyi göstərin.                                                     30

Siflisə yoluxmadan sonra bərk şankırın özünü birüzə vermə müd-

dətini göstərin          

31

Leykoderma nədir?                                                                                      32

Paltar pedikulyozu üçün xarakter olan infeksiyanın yoluxma mexaniz-

mini göstərin .   

33

Dəri vərəminə ekzogen yoluxmanın zəruri şərtidir.                                                        34

Piodermiyanın törədicisini göstərin.                                                                            

35

Onixomikoz nədir?                                                                                                36

Dermotomikozların selikli qişaları zədələyən növünü göstərin .                                 

37

Üz dərisində lokalizasiya olan dəri vərəminin kilinik növünü göstərin.                       38

Qırmızı yastı dəmrovda zədələnmir.                                                                           

39

Hansı ziyillər mövcud deyil.40

Piodermiyanın streptositafilo dermiyalara aid növünü göstərin.

41

Tər Vəzinin xoş xassəli şiş xəstəliyi necə adlanır.42

“Psoriatik üçlük”simotomunun diaqnostikas üçüntədqiqat üsulunu göstərin.

43

Xeylit nədir?44

Səthi kondidozun cinsi orqanların dərisi və selikli qişasına lokalizasiya olan 

klinik formasını göstərin.                                                                                                    

45

Siflisin inkubasiya dövrünün müddətini göstərin.46

Dərinin hansı qatında dişi gənə qoturluq yolunu qoyur:

47

Göbələyin laborator tədqiqatı üçün istifadə olunan materialı göstərin                                                                                    48

Piodermiya zamanı birincili morfoloji elementi göstərin                                                                   

49

Xeylit nədir?50

Dəri Vərəminin yoluxma yolunu göstərin.

51

Kəskin ekzema zamanı hansı preparat ilk olaraq nəzərdə tutulmalıdır.                                                                   52

Birincili morfoloji elementi göstərin.                                                                  

53

Sadalanan əlamətlərdən hansı Melkerson-Rozental sindromu üçün xarakter deyil

54

Ağız boşluğunun selikli qişasında lokalizasiya xarakterik olan dermatozu göstərin                                                               

55

Parazitarsikoza hansı klinik əlamətlər xasdır.56

Ağız boşluğunun kandidozuna hansı kliniki forma aiddir.

57

İnfeksiyanın dəri vərəmi üçün xarakter olmayan ötürülmə yollarınıgöstərin.

58

Psoriazın klinik təzahürü üçün xarakterik olmayan əlamət.59

Güzamın törədicisi  hansı tip mikroorqanizmlərə aiddir.60

Rezeolyoz sifilid nədir?

61

Favusun hamar dəridə olan kliniki formasını göstərin.62

Siflisin hansı qrup infeksion xəstəliklərə aid olduğunu göstərin.

63

Birincili morfoloji elementi göstərin.                                                                  64

Psoriazın klinik forması deyil.

65

Vulqar sızanaqlarının lokalizasiya yerlərini göstərin.66

Vərəm qabarcığı üçün xaraker simtomu göstərin

67

Dermatomikozların sistem terapiyası zamanı istifadə edilməyən peraparatı göstərin.

68

Qoturluq hansı qrup dermatozlara aiddir.69

Tipik qoturluq üçün xarakter olmayan birincili morfoloji elementi göstərin.

70

Kontagioz molyuskun yoluxma yolu.71

Dermatomikozların tükləri zədələnməyən növünü göstərin.

A)trixofitiya

B)favus


C)mikrosporiya

D)ayaqların eoidermikozu

E)düyünlü trixofitiya(pyedra)

72

Cuzamın törədicisini göstərin.73

Mikrosporium  üçün xarakter olmayan klinik əlamətləri göstərin.

74

Rubromikozun hansı xəstəliklə differensiasiya edildiyini göstərin.75

Diaskopiya zamanı itən ləkəni göstərin.

76

Piodermiyanın qoltuqaltı nahiyədə lokalizasiya olunan növünü göstərin.77

Cüzamın  inkubasiya dövrünün müddətini göstərin.

78

Rubromikoz zamanı infeksiya mənbəyini göstərin.79

İkincili sifilis üçün xarakterik deyil.

80

Südəmər uşaqlarda ilkin anadangəlmə sifilis üçün xarakter deyil.81

Ağız boşluğunun selikli qişasının sturukturuna hansı qat daxil deyil.

A)bazal

B)tikanlıC)xüsusi təbəqənin (lamina propria mucosae)selikli qişası

D)selikaltı qat(telasubmucosa)

E)buynuz


82

Pedukulyoz (bitlilik)hansı qrup infeksion dermatozlara aiddir.

83

Cüzamın hansı tipinin yüksək kontagiozluğu ilə fərqləndiyini göstərin.84

Herpes şəkilli Durniq dermatiti üçün xarakter olmayan birincili elementi 

göstərin.

85

Üçüncülü aktiv sifilisə xarekterlidir.86

Ağız boşluğunun selikli qişasının və dərinin səthi kondidozunun törədicisini 

göstərin.

87

Dəri leyşmanozun törədicisi hansı tip mikroorqanizmlərə aiddir.88

Qasıq pedukultozu üçün xarakterik olmayan lokalizasiya yerini göstərin.

89

#VALUE!


90

İÇV infeksiyasının hansı qrup xəstəliklərə aid olduğunu göstərin.

91

Sifilisin birincili profilaktikasına daxildir.92

Südəmər uşaqlarda ilkin anadangəlmə sifilis 

zamanı”suitipəncəsi”müşahidə edilir.

93

Ayaqların epidermomikozunun hansı xəstəliklə differensiasiya edilmədiyini göstərin.

94

Atopik dermatit zamanı təyin edilmir.95

Piodermiyanın strepto dermiyalara aid növünü göstərin.

96

Atopik dermatitin daha çox rast gəlinən yaş həddi97

Birincili sifilis üçün xarakterik deyil

98

Dermatozların dırnaq lövhəciklərini zədələnməyən növünü göstərin.99

Qummoz sifilid nədir.

100

İkincili siflisin gedişatının formasını göstərin101

Göstərilən təzahürlərdən hansı çəhrayı dəmrovun klinik şəklinə xarakter 

deyil.

102


Övrə xəstəliyi üçün  xarakter səpgiləri göstərin.

103


Əlvan (kəpəklənən )dəmrovun törədicisini göstərin göstərin.

104


Anadan gəlmə sifilis zamanı yoluxma yolunu göstərin.

105


Vərəm qurdeşənəyinin ən çox təsadüf olunan lokalizasiya yerini göstərin 

106


Dəri leyşmaniozu zamanı infeksiya ötürücüsünü göstərin .

107

Bədxassəli  melanomanın müalicəsi harada keçirilməlidir.

108

Qadınlarda trixomoniazın əsas yaşama yeridir.109

Trixofitiya zamanı infeksiyanın ötürülmə yollarını göstərin.

110

İkincili morfoloji elementi göstərin                                                                   A)çat                                                                                                      

B)düyüncük(papula)                                                                                                      

111

Piodermiyanın stafilodermiyalara aid növünü göstərin.112

Herpesə bənzər Cürinq dermatitində əsas terapiya hansıdır.

113

Əlvan dəmrov diaqnozunu təsdiq edən Balzer sınağını aparılma metodikasını göstərin.

114


Bərk şankr üçün xarakter deyil

115


Leykoderma qeyd olunur.

116


Neyrodermitin klinik şəklini xarakterizə etməyən əlaməti göstərin

117


Cüzamın hansı tipi üçün Facies leonine xarakterdir.

118


Qasıq epidermofitiyasının törədicisini göstərin.

119


Toksikodermiyanın əsas ağırlaşmalarını göstərin

120


Ayaqların epidermomikozuna meyilli olmayan faktoru göstərin.

121


Qasıq epidermofitiyası üçün infeksiyanın xarakter olmayan ötürülmə 

mexanizmini göstərin.

122

Piodermiyanın uşaqlarda təsaadüf edilməyən növünü göstərin123

Hetcinson dişləri nədir?

124

Qasıq epidermofitiyası üçün  xarakter olmayan lokalizasiya yerini göstərin125

Qasıq epidermofitiyası hansı göbələk törədir.                     

126

Qasıq epidermofitiyası üçün  xarakter olan morfoloji elementi göstərin                                                                   127

Xladimiozun törədicisini göstərin

128

Bərk şankırın atipik formasını göstərin.129

Ayaqların epidermomikozu üçün infeksiyanın xarakter olmayan ötürülmə 

yollarını göstərin/

130


Ayaqların epidermomikozu üçün  xarakter olmayan lokalizasiyanı göstərin.

131


Dermatitin hansı növü  yüksək günəş şüasına daha həssasdır  

132


Sifilisin ikincili dövrünü göstərin.

133

Ayaqların epidermikozu üçün xarakter olmayan klinik əlaməti göstərin.

134

Baş pedukulyozu zamanı infeksiya mənbəyini göstərin.135

Ayaqlarının mokozunun yerli terapiyası zamanı istifadə edilməyən 

peraparatı göstərin.

136


Ayaqların epidermikozunun  törədicisini  göstərin.

137


Dermatomikozların yerli terapiyası zamanı istifadə edilməyən preparatı 

göstərin.

138

Qasıq epidermofitiyasının hansı xəstəliklə diferensiasiya edilməməsini göstərin.

139


Rubromikozunun  törədicisini  göstərin.  

140


Trixofitiya üçün xarakter olmayan lokalizasiyanı göstərin .

141


Rubromikoz  üçün xarakter olmayan lokalizasiyanı  göstərin.

142


Cüzamın tuberkuloid tipi üçün xarakter olmayan əlaməti  göstərin.

143


Favus zamanı infeksiya mənbəyini göstərin.

144


Mikrosporiya üçün xarekter olmayan infeksiya mənbəyini göstərin

145


Qonereyanın törədicisidir.

146


Birincili  morfoloji elementi göstərin                                                                   

147


Favus üçün infeksiyanın xarakter olmayan ötürülmə mexanizmini  

göstərin.

148

Vulqar sızanaqlar Birincili  morfoloji elementləri  göstərin149

Favus xarekter olmayan lokalizasiyasını göstərin

150

Sifilis törədicisinin hansı  tip mikro orqanizmlərə aid olduğunu göstərin.151

Trixofitiya üçün xarakter olmayan klinik əlaməti göstərin .

152

Uragenital trixomoniaz müalicəsi üçün istifadə olunur.153

Ağzın və cinsi orqanların selikli qişasının səthi kondidozu üçün xarakter 

olan klinik əlaməti göstərin.

154


Troxomikozun hansı formasında zədələnmiş tüklər vud lampası altında 

yaşımtıl rəng alır.

155

Dermatomikozların hansı formasında dəridə zədə ocaqları sarımtıl rəng alır 

156


Piodermiyanın stafilodermiyalara aid növünü göstərin.

157

Dəri Vərəmi hansı qrup dermatozlara aiddir.

158

Qoturluqda yoluxma mənbəyidir.159

Sifilitik alopetiya ilə differensiasiya olunmayan xəstəliyi göstərin.

160

Patlar pedikulyozunun törədicisini göstərin.161

Gecikmiş anadan gəlmə siflisi dürüst təsdiq edən dişlərin distrofitası 

formasını  təsdiq edən formasını göstərin.

162


Sirkə nədir.

163


Qırmızı yastı dəmrov üçün xarakter olan simptomu göstərin.

164


Kandidoz üçün xarakter olan infeksiya mənbəyini göstərin.

165


Üçüncülü roziolla ilə diferensiasiya olan xəstəliyi göstərin.

166


Psoriaz xəstəliyinə xarekterdir.

167


Dərinin və selikli qişaların səthi kandidozunun sistem terapiyası zamanı 

tətbiq edilən preparatı göstərin.

168

Kandidoz zamanı sadalanan nahiyələirn hansı zaədələnmir.169

Dəri və selikli qişanın sıthi kandidozu üçün xarakter olmayan lokalizasiyanı 

göstərin.

170


Zoonoz  leyşmaniozunu hansı xəstəliklə differensiasiya edilmədiyini 

göstərin.

171

Diskoid qırmızı qurd eşənəyinin lokalizasiya  yerini göstərin.172

Bərk şankr üçün xarekterik deyil.

173

Cinsi yolla keçən infeksiyalara aid deyil.174

Üçüncülü sifilisdə qabarcıqlara xarekter deyil.

175

Qonoreyanın törədicisi.176

Sadalananlar kişilərdə genital bərk şankırın ağırlaşması ola bilər,birindən 

başqa

177


Şankroidin başlanğıc terapiyası üçün hansı peraparat tövsiyə olunur.

178


Xlamidozun müalicəsi üçün istifadə olunur.

179


Düzgün cavabı göstərin.Adətən bərk şankrla yanaşı gedir.

180


Rezolyoz sifilid hansı xəstəliklə differensə olunmur.

181


Labial şankr üçün hansı əlamət xarekterik deyil.

182

Yadason simpomu sifilisin hansı dövründə rast gəlir.

183

Birincili sifilis üçün xarekterik deyil.184

Birincili sifilis üçün xarekterik deyil.

185

Venoroloji  linfoqranulematozun inkubasiya dövrü186

Sadalananlar kişilərdə  genital  bərk şankırın ağırlaşması ola bilməz.

187

Hansı təzə qonoreyadır188

İkinci təzə sifilis üçün xarekterik simptomokompleksi göstərin.

189

Sifilisin üçüncülü aktiv dövrü üçün xarekterikdir.190

Şankrın atipik formasına aid deyil.

191

Düzgün cavabı göstərin.Bərk şankr belə formada təsadüf edilmir.192

Sifilisin törədicisi aşağıdakı agentlərə qarşı həssasdır.

193

Qeyri insan orqanizmndə qonokokkların həyat qabiliyyəti194

Qızlarda xroniki qonoreya üçün xarekter simptomlar.

195

Düzgün cavabı göstərin.Bərk şankr belə formada təsadüf edilmir.196

Düzgün cavab olmayan cavabı göstərin.Sifilisin ikinci dövründə sifilidlərin 

aşağıdakı növü ayırd edilir.

197


Uragenital mikoplazmozun müalicəsi üçün əsas peraparatlar qrupunu 

göstərin.

198

Kandidoz iretritinin əmələ gəlməsi hansı faktorlara səbəb olur.199

Papulyoz sifilid hansı xəstəliklərə diferens olunmur.

200

Sifilisin ikinci dövründə pustulyoz sifilidin əlamətlərinə hansı aid edilmir.201

İkincili residiv sifilis üçün hansı əlamət xarekterik deyil.

202

Üçıncülü sifilisdə olan qabarcıq üçün xarekterik olmayan əlaməti .203

Qönereyanın kultural tədqiqatı üçün hansı mühitdən istifadə olunur.

204

Təzə qonoreya uretriti zamanı hansı peraparatlar tətbiq olunur.205

Xlamidiya uretritinin diaqnostika metodfları.

206

Qonereyanın diaqnosyikasında tətbiq olunmayan təxribat üsulları.207

Sifilitikm angina üçün xareterik  olmayan əlaməti göstərin.208

İİV infeksiya üçün dəri və selikli qişaların hansı  zədələnmələri 

xarekteriktir.

209


Uregenital xlamidiozun törədicisi.

210


Düzgün cavabı göstərin.Bərk şankr belə formada təsadüf edilmir.

211


Üçüncülü sifilis zamanı qabarcıqlar üçün xarekterik deyil.

212


Qonoreyanın törədicisi

213


Üçüncülü sifilis  üçün klinik əlamət xarekterik deyil.

214


Bərk şankırın klinik əlamətlərinə hansı aid edilmir.

215


Sifilisin üçüncülü aktiv dövrü üçün xarekteriktir.

216


Sifilisin törədicisini göstərin.

217


Anadan gəlmə gec sifilisin əsas klinik əlaməti.

218


Südəmər uşaqlarda  anadan gəlmə sifilisin əsas simptomu deyil.

219


Trixomoniazın yörıdicisini göstərin

220


Qonokokk infeksiyanın yoluxma yollarıdır.

221


Sifilitik qumma zədələyir.

222


Sifilisin birinci dövrünün davam müddətini göstərin.

223


Sifilitik  pemfuqus üçün hansı əlamət xarekter deyil.

224


Sifilisin üçüncülü aktiv dövrü üçün xarekteriktir

225


Qonoreyanın mikroskopik diaqnostikasında  istifadə olunur.

226


Sifilisin ikincili dövrü üçün xarakterik olmayan simptomlar.

227


İkincili residiv sifilis üçün hansı əlamət xarekterik deyil.

228


İkincili sifilis üçün hansı əlamət xarekterik deyil.

229


Düzgün cavabı göstərin.Adətən bərk şankrla yanaşı gedir.

230


Sifilisin müalicəsində hansı preparat  əsasdı.

231


Mikoplazma infeksiyasının törədicisini göstərin.

232


İkincili residiv sifilis üçün hansı əlamət xarekterik deyil.

233


Disseminə olunmuş qonoreya infeksiyası zamanı ağırlaşmalar.

234


İkincili residiv sifilis üçün xarekterik simptomapleksi göstərin.

235

İkincili residiv sifilis üçün hansı əlamət xarekterik deyil.

236

Uragenital trixomoniazun  gedişində hansı formaları var .237

Sadalananlar kişilərdə genital  bərk şankrın ağırlaşması ola bilər,birindən 

başqa.

238


İİV infeksiyasının dermatoloji  təzahürlərini göstərin.

239


Qadınlarda xlamidiozun ən çox ilkin klinik təzahürüdür.

240


Qonokokk hansı epiteldə yerləşir.

241


Xlamidiyalar hansı  orqanlar ı zədələyirlər.

242


Bərk şankrın atipik formasını göstərin.

243


Ağzın selikli qişasında eroziya olduqda hansı müayinə metodundan 

istifadə olunmur.

244

Qonoreyanın yoluxma yollarını göstərin.245

Bərk şankr üçün xarekterik deyil.

246

Genital herpes hansı xəstəliklə diferensiasiya olunur.247

Qonoreya zamanı  hansı orqanlar zədələnə bilər.

248

Qonoreya zamanı inkubasiya249

Trixomoniazın müalicəsində hansı peraparatlar tətbiq edilir.

250

İnsan orqanizmin qonokokka immuniteti mövcuddurmu?251

Qonoreya-yunan dilindən tərcümədə.

252

İkincili təzə sifilis üçün hansı əlamət xarekterik deyil.253

Hansı prosesin təyinində iki stəkan sınağı istifadə edilir.

254

Kişilərdə qonoreya uretiti zamanı hansı ağırlaşmalar  yarana  bilər.255

Sklerodermiyaya xəstələrinə ilkin mərhələsində müalicəsi.

256

Qırmızı qurd eşənəyi xəstələrinə təyin edilmir.257

Sifilisin I-ci dövrünün xarekterik klinik simptomlarına aid deyil.

258

Sudurlu dermatozun ilk elementi hansıdır. 259

Pullu dəmrovun ilk elementi

260

Epidermis aşağıakı qatlardan ibarətdir,birindən başqa.261

Derma hansı qatlardan ibarətdir.262

Dərinin artımlarına nələr aiddir,birindən başqa.

263

Akantoz nədir?264

Akantoliz nədir?

265

Ekzemanın əsas simptomları hansıdır.266

Aşağıdakı simptomlardan hansı dəri vərəminə xasdır.

267

Güzam üçün aşağıdakı simptomlar səciyəvidir.268

Kəmərləyici dəmrova xasdır.

269

Qotur xəstəliyi hansı yolla  yayılır.270

Derma hansı qatlardan ibarətdir.

271

Hansı klinik əlamət İİV infeksiyasının olmasına işarə edir.272

Hidroadenitdə zədələnir.

273

Sitomeqala virus infeksuyası daha tez hansı orqanı zədələyir.274

Kəmərləyici dəmrov üçün xarekterdir.

275

Favus xəstəliyinə hansı əlamət aid deyil.276

Qızlarda qonoreya diaqnozunun təsdiq edilməsi üçün hansı laborator 

metodlar tətbiq edilir.

277


Kəskin övrənin ilk klinik əlamətləri.

278


Gec xoralananleyşmanioz zamanı qabarcıqların rəngi.

279


Dərinin hansı qatında dişi gənə qoturluq yolunu qoyur.

280


Miko plazmanın diaqnostikasında hansı laborator metodlar tətbiq olunur.

281


Vegenoroloji limfoqranulematozun törədicisi.

282


Qoturluq xəstəliyində səpgilərin əmələ gəlməsi aşağıdakı faktorların 

hansında asılı deyil.

283

Qırmızı qurd eşənəyinin diskoid formasının xarekter lokalizasiyası.284

Reyter xəstəliyi zamanı hansı əsas sistemlər zədələnir.

285

Yuyucu vasitədən əmələ gəlm iş allergik dermatit zamanı aşağıda sadalananların hansına riayət etmək məqsədə uyğundur.

286


Qeyd edilən spestifik preparatlardan sifilisin müalicəsində hansı istifadə 

olunmur.


287

Xoçkin xəstəliyi hansı qrup xəstəliklərə aiddir.

288

İİV infeksiyalı insanlara hansı dərman peraparatlarını tətbiq etmək olmaz.289

Pellaqra xəstəliyinə xas olan əlamətləri göstərin.

290

Kopoşi sarkoması ən çox  təsadüf edilir.291

Qızların qonoreyası zamanı ilkin zədələnməni göstərin.

292

Məhdud sklerodermiyanın klinik növlərini göstərin.293

Sifilisin müalicəsində qeyri-spesifik preparatlardan  hansı istifadə edilmir.

294

Sadalananlar kişilərdə genital bərk şankrın ağırlaşması ola bilər,birindən başqa

295


Düzgün olmayan cavabı göstərin.Sifilisin ikinci dövründə sifilidlərin 

aşağıdakı növü  ayırd  edilir.

296

Pemfuqusun aşağıdakı növləri vardır.297

Seboreya üçün xarekter olmayan lokalizasiyanı göstərin.

298

Həqiqi ekzemanın klinik əlamətlərinə aid deyil.299

Qummoz sifilid qeyd olunur.

300

Kəmərləyici herpes əsas olan klinik xüsusiyyəti göstərin.301

sızanaqlar üçün xarekter olan lokalizasiya yerini göstərin.

302

Reinfeksiya nədir.303

Pemfiqus zamanı rast gəlməyən klinik növləri göstərin.

304

Rubromikoz üçün infeksiyanın xarekter olmayan ötürülmə mexanizmini göstərin.

305


Pedikulyozu üçün xarekter olmayan infeksiyaya yoluxma mexanizmini 

göstərin.

306

Sifilisin hansı dövründə sifilitik angina qeyd olunur.307

Sadə herpesin lokalizasiyaya görə növlərini göstərin.

308

Qonoreyanın törədicisi harada parazitlik edir.309

Diffuz neyrodermit üçün əsas olmayan lokalizasiya yerini göstərin.

310

311 Qeyd edilən spesifik preparatlardan sifilisin müalicəsində hansı istifadə olunmur.

0

#VALUE!0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


0

#VALUE!


Yüklə 118,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə