Dərinin mikro sturukturuna aid olmayan təbəqəni göstərinYüklə 114,22 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.01.2017
ölçüsü114,22 Kb.

s

sual


1

Dərinin mikro sturukturuna aid  olmayan təbəqəni göstərin.

2

 Dəri artımlarına aid olmayan sturukturu göstərin3

Buynuzlaşmanın pozulmasının müalicəsi zamanı hansı vitamin daha 

efektlidir.

4

Aşağıda təsvir edilən klinik şəkil hansı xəstəlik üçün xarakterikdir:sinənin dəyişməyən dərisi,kürək,başın tüklü hissəsi və ağız boşluğunun selikli 

qişasında seroz tərkibli qovuqlar qeyd olunur.Nikoliski və Asbo-Hanzen 

siptomları müsbətdir.Qovuğun dibindən götürülən materialda sitoloji 

tədqiqat zamanı akantolitik hüceyrələr tapılıp.

5

Dodağın qırmızı haşiyəsinin zədələnməsi xarakter olmayan dermatozu göstərin.

6

Güzam hansı qrup dermatozlara aiddir?7

Monomorfizm nədir?                                                                                      

8

Antroponoz dəri leyşmanozunun infeksiya mənbəyini göstərin                                                                                         9

Əlvan (kəpəklənən )dəmrov üçün xarakter olmayan lokalizasiya yerlərini 

göst

 

ərin                                             10

Piodermiyanın strepdo dermiyalara aid növünü göstərin                                 

11

Piodermiyanın strepdo dermiyalara aid növünü göstərin                                12

Populyoz sifilidilə diferensiasiya olunmayan xəstəliyi göstərin                                                     

13

Birincili morfoloji elementi göstərin.                                                                  14

Virus dermatozların hansı növündə ağzın selikli qişası tez-tez zədələnir                                                                           

 

                                                                       15

Birincili boşluqlu morfoloji elementi göstərin                                                           

16

Övrə hansı qrup dermatozlara aiddir                                                       17

Ağız boşluğunun selikli qişasında lokalizasiya xarakterik olmayan xəstəliyi 

göst

 

ərin                                                               18

Qoturluğun törədicisini göstərin                                                                     

19

Epidermisə aid olmayan təbəqəni göstərin                                                           20

İkincili morfoloji elementi göstərin                                                                   

21

Göbələyin laborator tədqiqatı üçün istifadə olunan materialı göstərin                                                                                    22

İkincili morfoloji elementi göstərin                                                                   

23

Vərəm qurdeşənəyi üçün xarakterik olmayan klinik əlamətləri göstərin                                                                     24

Favus zamanı infeksiyanı ötürülmə yollarını göst

 

ərin                    25

Urogenital trixomoniaza nə zaman yoluxmaq olar                                                    26

Birincili boşluqlu morfoloji elementi göstərin                                                       

27

                                                                                                    Favus xarakterik olmayan klinik əlaməti göstərin                                             

28

Dəri leyşmaniozu zamanı infeksiyanın ötürülmə mexanizmini göstərin                        

               

29

Bakterial dermatozlara aid olan xəstəliyi göstərin.                                                     30

Siflisə yoluxmadan sonra bərk şankırın özünü birüzə vermə müd-

d

 

ətini göstərin          31

Leykoderma nədir?                                                                                      

32

Paltar pedikulyozu üçün xarakter olan infeksiyanın yoluxma mexaniz-33

Dəri vərəminə ekzogen yoluxmanın zəruri şərtidir.                                                        

34

Piodermiyanın törədicisini göstərin.                                                                            35

Onixomikoz nədir?                                                                                                

36

Dermotomikozların selikli qişaları zədələyən növünü göstərin .                                  

             

37

Üz dərisində lokalizasiya olan dəri vərəminin kilinik növünü göstərin.                       38

Qırmızı yastı dəmrovda zədələnmir.                                                                           

39

Hansı ziyillər mövcud deyil.40

Piodermiyanın streptositafilo dermiyalara aid növünü göstərin.

41

Tər Vəzinin xoş xassəli şiş xəstəliyi necə adlanır.42

“Psoriatik üçlük”simotomunun diaqnostikas üçüntədqiqat üsulunu göstərin.

43

Xeylit nədir?44

Səthi kondidozun cinsi orqanların dərisi və selikli qişasına lokalizasiya 

45

Siflisin inkubasiya dövrünün müddətini göstərin.46

Dərinin hansı qatında dişi gənə qoturluq yolunu qoyur:

47

Göbələyin laborator tədqiqatı üçün istifadə olunan materialı göstərin                                                                                    48

Piodermiya zamanı birincili morfoloji elementi göstərin                                                                   

49

Xeylit nədir?50

Dəri Vərəminin yoluxma yolunu göstərin.

51

Kəskin ekzema zamanı hansı preparat ilk olaraq nəzərdə tutulmalıdır.                                                                   52

Birincili morfoloji elementi göstərin.                                                                  

53

Sadalanan əlamətlərdən hansı Melkerson-Rozental sindromu üçün xarakter deyil

54

Ağız boşluğunun selikli qişasında lokalizasiya xarakterik olan dermatozu göst

 

ərin                                                               55

Parazitarsikoza hansı klinik əlamətlər xasdır.

56

Ağız boşluğunun kandidozuna hansı kliniki forma aiddir.57

İnfeksiyanın dəri vərəmi üçün xarakter olmayan ötürülmə yollarını

göstərin.

58

Psoriazın klinik təzahürü üçün xarakterik olmayan əlamət.59

Güzamın törədicisi  hansı tip mikroorqanizmlərə aiddir.

60

Rezeolyoz sifilid nədir?61

Favusun hamar dəridə olan kliniki formasını göstərin.

62

Siflisin hansı qrup infeksion xəstəliklərə aid olduğunu göstərin.63

Birincili morfoloji elementi göstərin.                                                                  

64

Psoriazın klinik forması deyil.65

Vulqar sızanaqlarının lokalizasiya yerlərini göstərin.

66

Vərəm qabarcığı üçün xaraker simtomu göstərin67

Dermatomikozların sistem terapiyası zamanı istifadə edilməyən 

peraparatı göstərin.

68

Qoturluq hansı qrup dermatozlara aiddir.69

Tipik qoturluq üçün xarakter olmayan birincili morfoloji elementi göstərin.

70

Kontagioz molyuskun yoluxma yolu.71

Dermatomikozların tükləri zədələnməyən növünü göstərin.

A)trixofitiya

72

Cuzamın törədicisini göstərin.73

Mikrosporium  üçün xarakter olmayan klinik əlamətləri göstərin.

74

Rubromikozun hansı xəstəliklə differensiasiya edildiyini göstərin.75

Diaskopiya zamanı itən ləkəni göstərin.

76

Piodermiyanın qoltuqaltı nahiyədə lokalizasiya olunan növünü göstərin.77

Cüzamın  inkubasiya dövrünün müddətini göstərin.

78

Rubromikoz zamanı infeksiya mənbəyini göstərin.79

İkincili sifilis üçün xarakterik deyil.

80

Südəmər uşaqlarda ilkin anadangəlmə sifilis üçün xarakter deyil.81

Ağız boşluğunun selikli qişasının sturukturuna hansı qat daxil deyil.

A)bazal

82

Pedukulyoz (bitlilik)hansı qrup infeksion dermatozlara aiddir.83

Cüzamın hansı tipinin yüksək kontagiozluğu ilə fərqləndiyini göstərin.

84

Herpes şəkilli Durniq dermatiti üçün xarakter olmayan birincili elementi göstərin.

85

Üçüncülü aktiv sifilisə xarekterlidir.86

Ağız boşluğunun selikli qişasının və dərinin səthi kondidozunun 

törədicisini göstərin.

87

Dəri leyşmanozun törədicisi hansı tip mikroorqanizmlərə aiddir.88

Qasıq pedukultozu üçün xarakterik olmayan lokalizasiya yerini göstərin.

89

#VALUE!


90

İÇV infeksiyasının hansı qrup xəstəliklərə aid olduğunu göstərin.

91

Sifilisin birincili profilaktikasına daxildir.92

Südəmər uşaqlarda ilkin anadangəlmə sifilis 

93

Ayaqların epidermomikozunun hansı xəstəliklə differensiasiya edilmədiyini göstərin.

94

Atopik dermatit zamanı təyin edilmir.95

Piodermiyanın strepto dermiyalara aid növünü göstərin.

96

Atopik dermatitin daha çox rast gəlinən yaş həddi97

Birincili sifilis üçün xarakterik deyil

98

Dermatozların dırnaq lövhəciklərini zədələnməyən növünü göstərin.99

Qummoz sifilid nədir.

100

İkincili siflisin gedişatının formasını göstərin101

Göstərilən təzahürlərdən hansı çəhrayı dəmrovun klinik şəklinə xarakter 

deyil.


102

Övrə xəstəliyi üçün  xarakter səpgiləri göstərin.

103

Əlvan (kəpəklənən )dəmrovun törədicisini göstərin göstərin.104

Anadan gəlmə sifilis zamanı yoluxma yolunu göstərin.

105

Vərəm qurdeş 

ənəyinin ən çox təsadüf olunan lokalizasiya yerini göstərin 

106

Dəri leyşmaniozu zamanı infeksiya ötürücüsünü göstərin .107

Bədxassəli  melanomanın müalicəsi harada keçirilməlidir.

108

Qadınlarda trixomoniazın əsas yaşama yeridir.109

Trixofitiya zamanı infeksiyanın ötürülmə yollarını göstərin.

110

İkincili morfoloji elementi göstərin                                                                     A)çat                                                                                                      

B)düyüncük(papula)                                                                                                      

111

Piodermiyanın stafilodermiyalara aid növünü göstərin.112

Herpesə bənzər Cürinq dermatitində əsas terapiya hansıdır.

113

Əlvan dəmrov diaqnozunu təsdiq edən Balzer sınağını aparılma metodikasını göstərin.

114


Bərk şankr üçün xarakter deyil

115


Leykoderma qeyd olunur.

116


Neyrodermitin klinik şəklini xarakterizə etməyən əlaməti göstərin

117


Cüzamın hansı tipi üçün Facies leonine xarakterdir.

118


Qasıq epidermofitiyasının törədicisini göstərin.

119


Toksikodermiyanın əsas ağırlaşmalarını göstərin

120


Ayaqların epidermomikozuna meyilli olmayan faktoru göstərin.

121


Qasıq epidermofitiyası üçün infeksiyanın xarakter olmayan ötürülmə 

mexanizmini göstərin.

122

Piodermiyanın uşaqlarda təsaadüf edilməyən növünü göstərin123

Hetcinson dişləri nədir?

124

Qasıq epidermofitiyası üçün  xarakter olmayan lokalizasiya yerini göstərin125

Qasıq epidermofitiyası hansı göb

 

ələk törədir.                     126

Qasıq epidermofitiyası üçün  xarakter olan morfoloji elementi göstərin                                                                   

127

Xladimiozun törədicisini göstərin128

Bərk şankırın atipik formasını göstərin.

129

Ayaqların epidermomikozu üçün infeksiyanın xarakter olmayan ötürülmə yollarını göstərin/

130

Ayaqların epidermomikozu üçün  xarakter olmayan lokalizasiyanı göstərin.

131

Dermatitin hansı növü  yüksək günəş şüasına daha həssasdır  132

Sifilisin ikincili dövrünü göstərin.

133

Ayaqların epidermikozu üçün xarakter olmayan klinik əlaməti göstərin.134

Baş pedukulyozu zamanı infeksiya mənbəyini göstərin.

135

Ayaqlarının mokozunun yerli terapiyası zamanı istifadə edilməyən peraparatı göstərin.

136


Ayaqların epidermikozunun  törədicisini  göstərin.

137


Dermatomikozların yerli terapiyası zamanı istifadə edilməyən preparatı 

göstərin.

138

Qasıq epidermofitiyasının hansı xəstəliklə diferensiasiya edilməməsini 139

Rubromikozunun  tör

 

ədicisini  göstərin.  140

Trixofitiya üçün xarakter olmayan lokalizasiyanı göstərin .

141

Rubromikoz  üçün xarakter olmayan lokalizasiyanı  göstərin.142

Cüzamın tuberkuloid tipi üçün xarakter olmayan əlaməti  göstərin.

143

Favus zamanı infeksiya mənbəyini göstərin.144

Mikrosporiya üçün xarekter olmayan infeksiya mənbəyini göstərin

145

Qonereyanın törədicisidir.146

Birincili  morfoloji elementi göstərin                                                                   

147

Favus üçün infeksiyanın xarakter olmayan ötürülmə mexanizmini  148

Vulqar sızanaqlar Birincili  morfoloji elementləri  göstərin

149

Favus xarekter olmayan lokalizasiyasını göstərin150

Sifilis törədicisinin hansı  tip mikro orqanizmlərə aid olduğunu göstərin.

151

Trixofitiya üçün xarakter olmayan klinik əlaməti göstərin .152

Uragenital trixomoniaz müalicəsi üçün istifadə olunur.

153

Ağzın və cinsi orqanların selikli qişasının səthi kondidozu üçün xarakter olan klinik əlaməti göstərin.

154


Troxomikozun hansı formasında zədələnmiş tüklər vud lampası altında 

yaşımtıl rəng alır.

155

Dermatomikozların hansı formasında dəridə zədə ocaqları sarımtıl rəng  

alır 


156

Piodermiyanın stafilodermiyalara aid növünü göstərin.

157

Dəri Vərəmi hansı qrup dermatozlara aiddir.158

Qoturluqda yoluxma mənbəyidir.

159

Sifilitik alopetiya ilə differensiasiya olunmayan xəstəliyi göstərin.160

Patlar pedikulyozunun törədicisini göstərin.161

Gecikmiş anadan gəlmə siflisi dürüst təsdiq edən dişlərin distrofitası 

formasını  təsdiq edən formasını göstərin.

162


Sirkə nədir.

163


Qırmızı yastı dəmrov üçün xarakter olan simptomu göstərin.

164


Kandidoz üçün xarakter olan infeksiya mənbəyini göstərin.

165


Üçüncülü roziolla ilə diferensiasiya olan xəstəliyi göstərin.

166


Psoriaz xəstəliyinə xarekterdir.

167


Dərinin və selikli qişaların səthi kandidozunun sistem terapiyası zamanı 

tətbiq edilən preparatı göstərin.

168

Kandidoz zamanı sadalanan nahiyələirn hansı zaədələnmir.169

Dəri və selikli qişanın sıthi kandidozu üçün xarakter olmayan 

lokalizasiyanı göstərin.

170


Zoonoz  leyşmaniozunu hansı xəstəliklə differensiasiya edilmədiyini 

göstərin.

171

Diskoid qırmızı qurd eşənəyinin lokalizasiya  yerini göstərin.172

Bərk şankr üçün xarekterik deyil.

173

Cinsi yolla keçən infeksiyalara aid deyil.174

Üçüncülü sifilisdə qabarcıqlara xarekter deyil.

175

Qonoreyanın törədicisi.176

Sadalananlar kişilərdə genital bərk şankırın ağırlaşması ola bilər,birindən 

başqa

177


Şankroidin başlanğıc terapiyası üçün hansı peraparat tövsiyə olunur.

178


Xlamidozun müalicəsi üçün istifadə olunur.

179


Düzgün cavabı göstərin.Adətən bərk şankrla yanaşı gedir.

180


Rezolyoz sifilid hansı xəstəliklə differensə olunmur.

181


Labial şankr üçün hansı əlamət xarekterik deyil.

182


Yadason simpomu sifilisin hansı dövründə rast gəlir.

183


Birincili sifilis üçün xarekterik deyil.

184


Birincili sifilis üçün xarekterik deyil.

185


Venoroloji  linfoqranulematozun inkubasiya dövrü

186


Sadalananlar kişilərdə  genital  bərk şankırın ağırlaşması ola bilməz.

187


Hansı təzə qonoreyadır

188


İkinci təzə sifilis üçün xarekterik simptomokompleksi göstərin.

189


Sifilisin üçüncülü aktiv dövrü üçün xarekterikdir.

190


Şankrın atipik formasına aid deyil.

191


Düzgün cavabı göstərin.Bərk şankr belə formada təsadüf edilmir.

192


Sifilisin törədicisi aşağıdakı agentlərə qarşı həssasdır.

193


Qeyri insan orqanizmndə qonokokkların həyat qabiliyyəti

194


Qızlarda xroniki qonoreya üçün xarekter simptomlar.

195


Düzgün cavabı göstərin.Bərk şankr belə formada təsadüf edilmir.

196


Düzgün cavab olmayan cavabı göstərin.Sifilisin ikinci dövründə sifilidlərin 

aşağıdakı növü ayırd edilir.197

Uragenital mikoplazmozun müalicəsi üçün əsas peraparatlar qrupunu 

198

Kandidoz iretritinin əmələ gəlməsi hansı faktorlara səbəb olur.199

Papulyoz sifilid hansı xəstəliklərə diferens olunmur.

200

Sifilisin ikinci dövründə pustulyoz sifilidin əlamətlərinə hansı aid edilmir.201

İkincili residiv sifilis üçün hansı əlamət xarekterik deyil.

202

Üçıncülü sifilisdə olan qabarcıq üçün xarekterik olmayan əlaməti .203

Qönereyanın kultural tədqiqatı üçün hansı mühitdən istifadə olunur.

204

Təzə qonoreya uretriti zamanı hansı peraparatlar tətbiq olunur.205

Xlamidiya uretritinin diaqnostika metodfları.

206

Qonereyanın diaqnosyikasında tətbiq olunmayan təxribat üsulları.207

Sifilitikm angina üçün xareterik  olmayan əlaməti göstərin.

208

İİV infeksiya üçün dəri və selikli qişaların hansı  zədələnmələri xarekteriktir.

209


Uregenital xlamidiozun törədicisi.

210


Düzgün cavabı göstərin.Bərk şankr belə formada təsadüf edilmir.

211


Üçüncülü sifilis zamanı qabarcıqlar üçün xarekterik deyil.

212


Qonoreyanın törədicisi

213


Üçüncülü sifilis  üçün klinik əlamət xarekterik deyil.

214


Bərk şankırın klinik əlamətlərinə hansı aid edilmir.

215


Sifilisin üçüncülü aktiv dövrü üçün xarekteriktir.

216


Sifilisin törədicisini göstərin.

217


Anadan gəlmə gec sifilisin əsas klinik əlaməti.

218


Südəmər uşaqlarda  anadan gəlmə sifilisin əsas simptomu deyil.

219


Trixomoniazın yörıdicisini göstərin

220


Qonokokk infeksiyanın yoluxma yollarıdır.

221


Sifilitik qumma zədələyir.

222


Sifilisin birinci dövrünün davam müddətini göstərin.

223

Sifilitik  pemfuqus üçün hansı əlamət xarekter deyil.

224

Sifilisin üçüncülü aktiv dövrü üçün xarekteriktir225

Qonoreyanın mikroskopik diaqnostikasında  istifadə olunur.

226

Sifilisin ikincili dövrü üçün xarakterik olmayan simptomlar.227

İkincili residiv sifilis üçün hansı əlamət xarekterik deyil.

228

İkincili sifilis üçün hansı əlamət xarekterik deyil.229

Düzgün cavabı göstərin.Adətən bərk şankrla yanaşı gedir.

230

Sifilisin müalicəsində hansı preparat  əsasdı.231

Mikoplazma infeksiyasının törədicisini göstərin.

232

İkincili residiv sifilis üçün hansı əlamət xarekterik deyil.233

Disseminə olunmuş qonoreya infeksiyası zamanı ağırlaşmalar.

234

İkincili residiv sifilis üçün xarekterik simptomapleksi göstərin.235

İkincili residiv sifilis üçün hansı əlamət xarekterik deyil.

236

Uragenital trixomoniazun  gedişində hansı formaları var .237

Sadalananlar kişilərdə genital  bərk şankrın ağırlaşması ola bilər,birindən 

başqa.

238


İİV infeksiyasının dermatoloji  təzahürlərini göstərin.

239


Qadınlarda xlamidiozun ən çox ilkin klinik təzahürüdür.

240


Qonokokk hansı epiteldə yerləşir.

241


Xlamidiyalar hansı  orqanlar ı zədələyirlər.

242


Bərk şankrın atipik formasını göstərin.

243


Ağzın selikli qişasında eroziya olduqda hansı müayinə metodundan 

istifadə olunmur.

244

Qonoreyanın yoluxma yollarını göstərin.245

Bərk şankr üçün xarekterik deyil.

246

Genital herpes hansı xəstəliklə diferensiasiya olunur.247

Qonoreya zamanı  hansı orqanlar zədələnə bilər.

248

Qonoreya zamanı inkubasiya249

Trixomoniazın müalicəsində hansı peraparatlar tətbiq edilir.

250

İnsan orqanizmin qonokokka immuniteti mövcuddurmu?251

Qonoreya-yunan dilindən tərcümədə.

252

İkincili təzə sifilis üçün hansı əlamət xarekterik deyil.253

Hansı prosesin təyinində iki stəkan sınağı istifadə edilir.

254

Kişilərdə qonoreya uretiti zamanı hansı ağırlaşmalar  yarana  bilər.255

Sklerodermiyaya xəstələrinə ilkin mərhələsində müalicəsi.256

Qırmızı qurd eşənəyi xəstələrinə təyin edilmir.

257

Sifilisin I-ci dövrünün xarekterik klinik simptomlarına aid deyil.258

 

Sudurlu dermatozun ilk elementi hansıdır. 259

Pullu dəmrovun ilk elementi

260

Epidermis aşağıakı qatlardan ibarətdir,birindən başqa.261

Derma hansı qatlardan ibarətdir.

262

Dərinin artımlarına nələr aiddir,birindən başqa.263

Akantoz nədir?

264

Akantoliz nədir?265

Ekzemanın əsas simptomları hansıdır.

266

Aşağıdakı simptomlardan hansı dəri vərəminə xasdır.267

Güzam üçün aşağıdakı simptomlar səciyəvidir.

268

Kəmərləyici dəmrova xasdır.269

Qotur xəstəliyi hansı yolla  yayılır.

270

Derma hansı qatlardan ibarətdir.271

Hansı klinik əlamət İİV infeksiyasının olmasına işarə edir.

272

Hidroadenitdə zədələnir.273

Sitomeqala virus infeksuyası daha tez hansı orqanı zədələyir.

274

Kəmərləyici dəmrov üçün xarekterdir.275

Favus xəstəliyinə hansı əlamət aid deyil.

276

Qızlarda qonoreya diaqnozunun təsdiq edilməsi üçün hansı laborator metodlar tətbiq edilir.

277


Kəskin övrənin ilk klinik əlamətləri.

278


Gec xoralananleyşmanioz zamanı qabarcıqların rəngi.

279


Dərinin hansı qatında dişi gənə qoturluq yolunu qoyur.

280


Miko plazmanın diaqnostikasında hansı laborator metodlar tətbiq olunur.

281


Vegenoroloji limfoqranulematozun törədicisi.

282


Qoturluq xəstəliyində səpgilərin əmələ gəlməsi aşağıdakı faktorların 

283


Qırmızı qurd eşənəyinin diskoid formasının xarekter lokalizasiyası.

284


Reyter xəstəliyi zamanı hansı əsas sistemlər zədələnir.

285


Yuyucu vasitədən əmələ gəlm iş allergik dermatit zamanı aşağıda 

sadalananların hansına riayət etmək məqsədə uyğundur.

286

Qeyd edilən spestifik preparatlardan sifilisin müalicəsində hansı istifadə 287

Xoçkin xəstəliyi hansı qrup xəstəliklərə aiddir.

288

İİV infeksiyalı insanlara hansı dərman peraparatlarını tətbiq etmək olmaz.289

Pellaqra xəstəliyinə xas olan əlamətləri göstərin.

290

Kopoşi sarkoması ən çox  təsadüf edilir.291

Qızların qonoreyası zamanı ilkin zədələnməni göstərin.

292

Məhdud sklerodermiyanın klinik növlərini göstərin.293

Sifilisin müalicəsində qeyri-spesifik preparatlardan  hansı istifadə edilmir.

294

Sadalananlar kişilərdə genital bərk şankrın ağırlaşması ola bilər,birindən başqa

295


Düzgün olmayan cavabı göstərin.Sifilisin ikinci dövründə sifilidlərin 

aşağıdakı növü  ayırd  edilir.

296

Pemfuqusun aşağıdakı növləri vardır.297

Seboreya üçün xarekter olmayan lokalizasiyanı göstərin.

298

Həqiqi ekzemanın klinik əlamətlərinə aid deyil.299

Qummoz sifilid qeyd olunur.

300

Kəmərləyici herpes əsas olan klinik xüsusiyyəti göstərin.301

sızanaqlar üçün xarekter olan lokalizasiya yerini göstərin.

302

Reinfeksiya nədir.303

Pemfiqus zamanı rast gəlməyən klinik növləri göstərin.

304

Rubromikoz üçün infeksiyanın xarekter olmayan ötürülmə mexanizmini 305

Pedikulyozu üçün xarekter olmayan infeksiyaya yoluxma mexanizmini 

göstərin.

306


Sifilisin hansı dövründə sifilitik angina qeyd olunur.

307


Sadə herpesin lokalizasiyaya görə növlərini göstərin.

308


Qonoreyanın törədicisi harada parazitlik edir.

309


Diffuz neyrodermit üçün əsas olmayan lokalizasiya yerini göstərin.

310


Qeyd edilən spesifik preparatlardan sifilisin müalicəsində hansı istifadə 


Yüklə 114,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə