Cv həyat tarixçəsi İsaxan abdulla oğlu İsaxanli doğum tarixi: 15 fevral 1962Yüklə 108,18 Kb.
tarix05.03.2017
ölçüsü108,18 Kb.
#10063
CV - Həyat tarixçəsi

İSAXAN ABDULLA oğlu İSAXANLI


Doğum tarixi: 15 fevral 1962


İş yeri:
Xəzər Universitəsi,

370096 Məhsəti küçəsi 11,

Bakı, Azərbaycan

Telefon: (99412) 421 79 27

Faks: (99412) 498 93 79

E-mail: iisaxanli@khazar.org; isaxanisaxanli@mail.ru


Ev ünvanı:

Rüstəmov küçəsi 76, mənzil 91

Telefon: (99412) 421 22 84

421 13 63Təhsili:

1979-orta məktəb-Gürcüstan

1984-Bakı Dövlət Universiteti, mexanika-riyaziyyat fakültəsinin məzunu

1998-Xəzər Universitəsi.Təhsilin idarə olunması üzrə magistr dərəcəsi

2000-Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Pedaqogika kafedrası, dissertant

2003- Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Pedaqoji elmlər namizədi.


İş təcrübəsi:

1994-indiyə qədər-Xəzər Universitəsi, Rektor assistenti

1988-1993-orta məktəb, riyaziyyat müəllimi

1986-1987- «Mars»elmi tədqiqat institutu,mühəndis-proqramçı, Rusiya, Ulyanovsk

1984-1985- Azərbaycan EA, xüsusi konstruktor bürosu,mühəndis- proqramçı
Bildiyi dillər:

Azərbaycan dili (ana dili), Türk dili (yaxşı), Rus dili (yaxşı), İngilis dili (orta)Beynəlxalq konfrans və seminarlarda iştirak:

09 february –

09 March 1999 – Project on “The reactions of the university structures to the enviromental changes”. University of California in Los-Angeles (UCLA), USA.
October 4-7, 2000 – 6th Nordic Baltic Conference in Regional Science “Nordic-Baltic Sea Region on the eve of the 21st Century”, Riga, Latvia.
May 26-29, 2008 – Beynəlxalq konfrans. “Sivilizasiyaların dialoqu: Şərq-Qərb Qloballaşma prosesində”. Tallinn, Estoniya
June 9-13, 2008 – TEMPUS Project on “Designing Quality Assurance Systems in Azerbaijani Universities”. Training courses and Workshops. University of Warsaw, Poland.
Сентябрь 27-29, 2012 – Международная научноая конференция, посвященной 117-й годовщине со дня рождения С.А. Есенина, «Сергей Есенин и Русская История». Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН, Москва, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина в с. Константиново Рязанской области.

Dərc olunmuş elmi məqalələri və publisistik yazıları:


 1. Dövlətlə özəl təhsìl ara­sında münasìbətdə DAEK-ìn (Dövlət Alì Ekspert komìssìyası) rolu

Aspìrantların və gənc tədqìqatçıların respublìka elmì konfransının materìalları. II cìld,

səh.59-61. 11-12 fevral 1998-cì ìl. Azərbaycan Respublìkası Təhsìl Nazìrlìyì.
 1. Təhsìlìn seçmə prìnsìplərì

Qafqaz: tarìx, müasìrlìk və geosìyasì perspektìvlər” konfransının materìalları, səh.230-232. Bakı Dövlət Unìversìtetì, 15 aprel 1998.


 1. Azərbaycan alì təhsìlìndə süzgəc prosesì

Humanìtar elmlərìn öyrənìlməsìnìn aktual problemlərì, alì məktəblərarası tematìk məcmuə,

4-cü buraxılıå, səh.70-77. Azərbaycan Respublìkası Təhsìl Nazìrlìyì və M.F.Axundov adına Rus Dìlì və Ədəbìyyatı Ìnstìtutu. Bakı, 1998.
 1. Azərbaycanda özəl təhsìlìn yaranma zərurìlìyì haqqında

Aspìrantların və gənc tədqìqatçıların respublìka elmì konfransının materìalları, II cìld,

səh.101-102. 23-24 fevral 1999-cu ìl. Azərbaycan Respublìkası Təhsìl Nazìrlìyì.
 1. 1918-1920-cì ìllərdə Azərbaycanda təhsìlìn ìnkìåafına daìr

Azərbaycan Respublìkası Təhsìl Nazìrlìyì və Azərbaycan EA-nın bìrgə keçìrdìyì Gənc Alìm­lə­rìn Azərbaycan Xalq Cümhurìyyətìnìn 80 ìllìk yubìleyìnə həsr edìlmìå ümumrespublìka elmì konfransının materìalları, səh.73-74. Bakı – Elm – 1999


 1. Factors Related the Selec­tion process at the state and private Univer­sities.

The Positive and negative Sides of centralization

Journal of Azerbaijani Studies, Volume 2, number 2, page 50-58. Khazar University, Baku, Azerbaijan, 1999.
 1. Bəlkə də Los-Ancelesin ən gözəl yeri elə UCLA-dir.

Xəzər-xəbər, № 64, 3 aprel 1999-cu il. Xəzər Universitəsi


 1. Özəl alì məktəblərdə kadr hazırlığının bəzì xüsusìyyətlərì

Humanìtar elmlərìn öyrənìlməsìnìn aktual problem­lərì, alì məktəblərarası elmì konfransın mate­rìal­ları, səh.37-39. 1-2 mart 2000-cì ìl. Azərbaycan Respub­lìkası Təhsìl Nazìrlìyì və M.F.Axundov adına Rus Dìlì və Ədəbìyyatı Ìnstìtutu. Bakı-mütərcìm.


 1. Azərbaycanda özəl alì təhsìlìn bə`zì xüsusìyyətlərì

Humanìtar elmlərìn öyrənìlməsìnìn aktual prob­lemlərì. Alì məktəblərarası tematìk məcmuə, II buraxılıå. səh.173-182. Azərbaycan Respublìkası Təhsìl Nazìrlìyì və M.F.Axundov adına Rus Dìlì və Ədəbìyyatı Ìnstìtutu. Bakı-mütərcìm. 25 aprel, 2000-cì ìl.


 1. Özəl alì məktəblərdə məzunluq dìplomlarının verìlməsìnə daìr

Humanìtar elmlərìn öyrənìlməsìnìn aktual prob­lem­lərì. Alì məktəblərarası tematìk məcmuə, II buraxı­lı­å. səh.182-184. Azərbaycan Respublìkası Təhsìl Nazìrlìyì və M.F.Axundov adına Rus Dìlì və Ədəbìyyatı Ìnstìtu­tu. Bakı- mütərcìm. 25 aprel, 2000-cì ìl.


 1. Basis and contiunation of Private education in Azerbaijan

6th Nordic Baltic Conference in Regional Science “Nordic-Baltic Sea Region on the eve of the 21st Century”; page 55-58. October 4-7, 2000; Riga, Latvia.


 1. Özəl və dövlət ali məktəblər: Maliyyələşmə, idarəetmə və funksiyalar

Humanìtar elmlərìn öyrənìlməsìnìn aktual prob­lem­lərì. Alì məktəblərarası tematìk məcmuə, I buraxı­lı­å, səh.50-61. Azərbaycan Respublìkası Təhsìl Nazìrlìyì və M.F.Axundov adına Rus Dìlì və Ədəbìyyatı Ìnstìtu­tu. Bakı- mütərcìm. 2001-cì ìl. 1. Azərbaycanda özəl ali təhsilin yaranması və inkişaf yolları haqqında

MEA Fəlsəfə və siyasi-hüquq tədqiqatlar institutu, “Politologiya” şöbəsi

sosial-siyasi problemlər ( elmi məqalələr toplusu), 9-cu buraxılış, səh 32-36, Bakı-2003.
 1. Fərhad Ağazadə və latın əlifbasına keçid

Journal of Azerbaijani studies. Volume 6, numbers 3-4; Khazar University, Baku, Azerbaijan, p. 14-72, 2003


 1. Azərbaycanda özəl ali məktəblərə tələbə qəbulu haqqında

“Təhsil” cəmiyyəti, “Bilgi” dərgisi, Təhsil-Mədəniyyət-İncəsənət, Elmi-nəzəri və metodik jurnal, №3(15), səh 37-40. Bakı-2003.


 1. Azərbaycanda tələbələrə və özəl ali məktəblərə dövlət yardım proqramları haqqında

“Azərbaycanda demokratik-hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında gənclərin rolu”. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 85 illiyinə həsr olunmuş, respublika elmi-praktik konfransının məruzələrinin tezisləri, səh 58-60. Azərbaycan Respublikası Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi, Bakı –2003.


 1. Tələbələrə və özəl ali məktəblərə dövlət yardım proqramlarına dünya təcrübəsi müstəvisindən baxış

« Qloballaşma və Azərbaycanda təhsilin aktual problemləri». Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, səh 124-126. Bakı, 20-22 noyabr 2003-cü il.

Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.

«Beynəlxalq Universitet» nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzi, 2003.


 1. Azərbaycanda özəl ali təhsilin problemləri. Pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı-2003, 159 səhifə.
 1. Azərbaycanda özəl ali təhsilin problemləri. Pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya. Bakı-2003, 159 səhifə.
 1. K.D. Uşinski təlim-tərbiyə prosesində əyanilik, sistemlilik və əməyin rolu haqqında

K. D. Uşinskinin anadan olmasının 180 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransın materialları, Bakı, 24 dekabr 2004-cü il. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.

«Beynəlxalq Universitet» nəşriyyat və poliqrafiya mərkəzi, 2004.
 1. «Tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsinin çoxballı sistemi haqqında əsasnamə»yə dair bəzi mülahizələr

“Təhsil” cəmiyyəti, “Bilgi” dərgisi, Təhsil-Mədəniyyət-İncəsənət, Elmi-nəzəri və metodik jurnal, №4 (20), səh 3-6. Bakı - 2004.


 1. Akademik Hüseyn Əhmədov haqqında.

Fərrux Rüstəmov. Akademik Hüseyn Əhmədov və yetirmələri, səh.197, Bakı, Təhsil – 2004


 1. Azərbaycanda özəl ali məktəblərə tələbə qəbulunun bəzi aspektləri

Journal of Azerbaijani studies. Volume 8, numbers 1-2; Khazar University, Baku, Azerbaijan, p. 94-99, 2005

 1. Azərbaycanda latın əlifbasına keçid.

«Təhsil» cəmiyyəti, «Bilgi» dərgisi, Təhsil-Mədəniyyət-İncəsənət, Elmi-nəzəri və metodik jurnal, № 3-4, səh.38-49. Bakı-2005.


 1. Azərbaycanda latın əlifbasına keçid. Tarixə qısa baxış və Fərhad Ağazadə

Xəzər Xəbər, (jurnal) №№ 197, 198, 199; noyabr, dekabr 2005, Xəzər Universitəsi.


 1. Fərhad Ağazadə Ümumittifaq Mərkəzi Yeni Türk Əlifba Komitəsində

Xəzər Xəbər, (jurnal) №№ 205, 206, 207; mart, aprel 2006, Xəzər Universitəsi.


 1. Azərbaycan Yeni Türk Əlifba Komitəsi və savadsızlığın ləğv edilməsi kampaniyası

Xəzər Xəbər, (jurnal) № 218, 15 noyabr 2006, Xəzər Universitəsi.


 1. Yeni tədris iliniz mübarək.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 253, 15 sentyabr 2008. Xəzər Universitəsi


 1. 25 məzunluq təntənəsi: Fərəhli nəticələr.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 255, 15 oktyabr 2008. Xəzər Universitəsi.

(Lamiyə Namazova ilə birlikdə)
 1. Məzunlarımız rəqəmlərdə: 31-dən 1342-yə qədər.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 257, 15 noyabr 2008. Xəzər Universitəsi.

(Lamiyə Namazova ilə birlikdə)
 1. Məzunlarımız arasında əcnəbilərin yeri:

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 259, 15 dekabr 2008. Xəzər Universitəsi.

(Lamiyə Namazova ilə birlikdə)
 1. Bağışla bizi, Gülnar.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 261, 15 yanvar 2009. Xəzər Universitəsi


 1. Yüksək səviyyəli kadrların işə cəlb edilməsinin bəzi məqamları.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 262, 31 yanvar 2009. Xəzər Universitəsi


 1. Əcnəbi tələbələrin cəlb edilməsi: dünyada gedən proseslər.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 264, 28 fevral 2009. Xəzər Universitəsi


 1. Hər şeyi unutduran təbəssüm.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 265, 15 mart 2009. Xəzər Universitəsi


 1. Qəbul imtahanlarında topladığı bal tələbənin səviyyəsi haqqında ilkin fikir yürütmək üçün əsas mənbədir.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 267, 15 aprel 2009. Xəzər Universitəsi.

(Lamiyə Namazova ilə birlikdə)
 1. Biliyin qiymətləndirilməsinin 100 ballıq sistemi haqqında bəzi mülahizələr.

Journal of Azerbaijani studies. Volume 10, numbers 3-4; Volume 11, numbers 1-4; Volume 12, numbers 1-2; The international symposium “Modern developmental trends and Turkic world”, 29-31 may, 2009. Khazar University, Baku, Azerbaijan, p. 199-203


 1. Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi – Sergey Yesenin

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 270, səh. 16-26. 31 may 2009. Xəzər Universitəsi


 1. Anama məktub, Axşam, “İran nəğmələri”ndən.

Şeirlər. /Tərcümə: İsaxan İsaxanlı //Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 270, səh. 27-28, 31 may 2009. Xəzər Universitəsi


 1. Klassik rus poeziyasından tərcümələr.

/Tərcümə: İsaxan İsaxanlı //“Bizim lider” qəzeti, № 09 (60), 18 iyul 2009-сu il.


 1. Klassik rus poeziyasından tərcümələr.

/Tərcümə: İsaxan İsaxanlı //“Bizim lider” qəzeti, № 10 (61), 4 sentyabr 2009-сu il.


 1. Yeni dərs iliniz mübarək.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 273, 15 sentyabr 2009. Xəzər Universitəsi


 1. Yeseninin vətənində.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 273, səh. 22-26. 15 sentyabr 2009. Xəzər Universitəsi


 1. Yesenin poeziyasından tərcümələr

“Gecəyə bax, möcüzədir göydə ay”; “İran nəğmələri”ndən

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 273, səh. 27. 15 sentyabr 2009. Xəzər Universitəsi
 1. Mən onu necə görmüşəm. (Serqey Yesenin haqqında xatirələrim)

“Bizim lider” qəzeti, № 12 (63), 12 oktyabar 2009-сu il və “Bizim fakt” qəzeti, № 1 (01), 3-18 dekabr 2009-cu il.


 1. Yesenin poeziyasından tərcümələr

“Bir cüt qu quşudur yarın əlləri”; “Nədəndir şöləsi solubdur ayın.”

“Bizim lider” qəzeti, № 12 (63), 12 oktyabar 2009-сu il və “Bizim fakt” qəzeti, № 1 (01), 3-18 dekabr 2009-cu il.
 1. «Прощай, Баку!»

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 275, səh.14-19. 15 oktyabr 2009. Xəzər Universitəsi


 1. Yesenin poeziyasından tərcümələr

“Getdin, bir də geri dönən deyilsən”.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 275, səh.19. 15 oktyabr 2009. Xəzər Universitəsi
 1. 80 yaşlı cavan aşıq - Aslan Kosalı

Aşıq Aslanın ozan dünyası. Tərtib edəni və redaktoru Vahid Ömərli. “Borçalı” cəmiyyəti kitabxanasından, “Avropa” nəşriyyatı, Bakı- 2009. səh. 170-172


 1. Tələbələr tələbələrin gözü və sözü ilə

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 277, səh.10-13. 15 noyabr 2009. Xəzər Universitəsi


 1. «До свиданья, друг мой, до свиданья».

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 280, səh.12-18. 31 dekabr 2009. Xəzər Universitəsi


 1. Kİm deyir ki, əvəzedilməz insan yoxdur?

Xəzər-Xəbər (jurnal), aylıq dərgi, № 282, səh.14-15, fevral 2010. Xəzər Universitəsi


 1. Bir şeirin iki tərcüməsi haqqında

“Yeni dövr” qəzeti, № 49 (347), 19 mart 2010-cu il.


 1. Yesenindən tərcümələrə dair: Bir şeirin üç tərcüməsi

“Bizim fakt” qəzeti, № 04 (06), 1-8 aprel 2010-сu il


 1. Bir “metro səyahətim”dən doğan təəssüratlarım

“Xəzər Xəbər” jurnalı, aylıq dərgi, № 285, may, 2010, səh.17-18. Xəzər Universitəsi


 1. Fərhad Ağazadə və latın əlifbasına keçid

(Fərhad Ağazadənin anadan olmasının 130 illiyinə həsr edilir)

“Kredo” qəzeti, № 27, 26 iyun 2010-cu il; № 28, 03 iyul 2010-cu il; № 29, 10 iyul 2010-cu il; № 30, 17 iyul 2010-cu il; № 31, 24 iyul 2010-cu il.
 1. Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi – Serqey Yesenin

Bakı, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, sentyabr 2010, 372 səh.


 1. 2010-2011-ci il tələbə qəbulu rəqəmlərdə

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 288, səh.18. Sentyabr 2010. Xəzər Universitəsi


 1. Xəzər universitəsi tibb fakültəsi: Dünən və bu gün

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 290, səh.41-47. Noyabr, 2010. Xəzər Universitəsi


 1. Səmimiyyət heykəli (Nəriman Həsənzadə - 80).

“Kredo” qəzeti, № 8, 26 fevral 2011-ci il. Həmçinin Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 294, səh.16. Mart, 2011, Xəzər Universitəsi.


 1. Klassik rus poeziyasından nümunələr İsaxanın tərcüməsində.

Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, Bakı, 2011, 96 səh.


 1. Tələbə qəbulnda rekord nəticə.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 299, səh.16-17, Sentyabr, 2011, Xəzər universitəsi


 1. Tələbə qəbulunda rekord nəticə”yə əlavə.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 300, səh.17, Oktyabr, 2011, Xəzər universitəsi


 1. Good bye, “by exam”.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 300, səh.22-26, Oktyabr, 2011, Xəzər universitəsi


 1. Molla Xəzər lətifələri.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 301, səh.58-59, Noyabr, 2011, Xəzər universitəsi


 1. Bir daha Yeseninlə Cabbar Qaryağdıoğlunun görüşü haqqında.

Xəzər-Xəbər (jurnal), № 301, səh.48-51, Noyabr, 2011, Xəzər universitəsi 1. Azərbaycanda latın əlifbasına keçid və Fərhad Ağazadə.

Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, Bakı, 2011, 172 səh.


 1. Molla Xəzər lətifələri.

Xəzər-Xəbər, (jurnal) № 302, səh.58, dekabr, 2011, Xəzər universitəsi


 1. Tarix necə yazılır (pozulur?!) və bir sərnicin tarixi.

Xəzər-Xəbər (jurnal), № 302, səh.30-32, dekabr, 2011, Xəzər universitəsi


 1. Molla Xəzər lətifələri.

Xəzər-Xəbər (jurnal), № 303, səh.30-32, yanvar, 2012, Xəzər universitəsi


 1. Molla Xəzər lətifələri.

Xəzər-Xəbər (jurnal), № 304-305, səh.85, fevral-mart, 2012, Xəzər universitəsi


 1. Klassik rus poeziyasından tərcümələr.

“Bizim lider” qəzeti, № 01 (84), 2 fevral 2012-сi il.


 1. Xəzər Universiteti: Azərbaycanın ilk özəl ali məktəbi.

“Azərbaycan məktəbi” (jurnal), № 2 (648), səh.17-24, mart-aprel,2012.


 1. Bir yandan boşalır... (Tofiq Abasquliyevlə bağlı xatirələrim).

“Xəzər Xəbər” (jurnal), № 306, səh.24-25, aprel, 2012.


 1. Yesenin poeziyasında “it hürüşləri” və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri haqqında.

“Xəzər Xəbər” (jurnal), № 307, səh.58-61, may, 2012.


 1. Molla Xəzər lətifələri.

“Xəzər Xəbər” (jurnal), № 307, səh.63, may, 2012.


 1. Ali təhsildə özəl və dövlət sektoru. Müqayisəli təhlil: Maliyyələşmə, idarəetmə və funksiyalar.

“Təhsil və cəmiyyət” (jurnal), № 2, 2012, səh.10-15.


 1. Bakı Yeseninin vəsfində.

“Azərbaycan dünya ədəbiyyatında”. 27-29 may 2011-ci il. Beynəlxalq simpoziumun materialları, Bakı, 2012, səh. 243-249, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı.


 1. Afaq Şıxlının şeir dünyasına qısaca bir baxış.

“Kredo” qəzeti, № 35 (700), 22 sentyabr 2012-ci il.


 1. Незадаром ему мигнули очи – Есенин в Баку.

Bakı, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, sentyabr 2012, 373 səhifə. 1. Ömür bitər, yol bitməz (“Kredo” qəzetinin 700-cü sayı və baş redaktor Əli Rza Xələflinin 60-a keçid körpüsündə təbrik). “Kredo” qəzeti, № 37 (702), 6 oktyabr 2012-ci il.
 1. Molla Xəzər lətifələri.

“Xəzər Xəbər” (jurnal), № 310, səh.64, sentyabr, 2012.


 1. Tələbə qəbulu rəqəmlərdə.

Xəzər Xəbər, (jurnal) № 310, səh.12, Sentyabr, 2012, Xəzər universitəsi


 1. Bakı-Moskva-Ryazan yolçuluğu: Yesenin konfransı

Xəzər Xəbər, (jurnal) № 311, səh.20-22, oktyabr, 2012, Xəzər universitəsi


 1. Yeseninlə başlayan dostluq (Əmirxan Xəlilov - 75). “Kredo” qəzeti, № 02 (712), 12 yanvar 2013-cü il.
 1. Daşa dönmüş musiqi və ya memarlıq haqqında nağıllar. “Kredo” qəzeti, № 06 (716), 9 fevral 2013-cü il.
 1. Yesenin poeziyasında “it hürüşləri” və onların Azərbaycan dilinə tərcümələri haqqında. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi – nəzəri jurnal, 4 (84), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2012, səh.183-186.
 1. İran nəğmələri” Azərbaycan dilində. Bir şeirin altı tərcüməsi. Filologiya məsələləri, №10, 2012, səh. 136-146. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, M.Füzuli adına Əlyazmalar institutu, Bakı-2012.
 1. Yesenin yaradıcılığından tərcümələrə dair: Bir şeirin dörd tərcüməsi. Elmi xəbərlər, №1, 2013, səh. 154-165. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı-2013.
 1. Yesenin yaradıcılığı və Azərbaycan tərcüməçilik məktəblərinin uğurları. Dil və ədəbiyyat, №1, 2013, səh.148-160. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı-2013.
 1. Yesenindən tərcümələrə dair: Bir şeirin 14 tərcüməsi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, №1, 2013, səh.128-138. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti, Bakı-2013.
 1. «Персидские мотивы» Есенина и их переводы на азербайджанский язык. «Созвучий жито», Сборник работ по русской литературе 1910–1930-х годов
  в честь 70-летия Сергея Ивановича Субботина. Под редакцией П. Е. Поберезкиной, М. В. Скороходова, О. В. Пашко. Институт Мировой Литературы имени А.М. Горького РАН, Москва - 2013.


 1. «Прощай, Баку!» на азербайджанском языке. Elmi xəbərlər, №2, 2013, səh. 209-225. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı-2013.
 1. Yesenin Azərbaycan dilində: Bir şeirin altı tərcüməsi. Dil və ədəbiyyat, Beynəlxalq elmi – nəzəri jurnal, 1 (85), Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, 2013, səh.176-182.
 1. İran nəğmələri” – İrana və Bakıya əbədi sevgi heykəli. “Azərbaycan”, Ədəbi-bədii jurnal, №2, 2013, səh.181-184, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi, Bakı - 2013.

Haqqında yazılar


 1. Knyaz Aslan,Vahid Ömərli. «Özəl təhsilin gənc tədqiqatçısı», Gürcüstan qəzeti, 11 iyul 2003.

 2. Knyaz Aslan,Vahid Ömərli. «İsaxan isaxanlı pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür», Xəzər xəbər jurnalı, № 161, səh. 18, 16-29 fevral, 2004

 3. Fərrux Rüstəmov. «Akademik Hüseyn Əhmədov və yetirmələri», səh.178. Təhsil nəşriyyatı, Bakı-2004.

 4. Vahid Ömərli. «Qarayazı», 2-ci hissə, səh. 84-85. Ocaq nəşriyyatı, Bakı-2007.

 5. Vahid Ömərli. «Qarayazı», 3-cü hissə, səh. 162-164. Kooperasiya nəşriyyatı, Bakı-2007.

 6. İsa Şuşalı. «Yanmışam, yanıram, yanacam yenə» (şeirlər kitabı), səh. 160-163. Bakı-2008.

 7. Əli Rza Xələfli. Fərhad Ağazadə kimin qohumudur? “Kredo” qəzeti, № 27, 26 iyun 2010-cu il;

 8. Əli Rza Xələfli – Dilin səsi, tarixin səsi. Azərbaycan Atatürk Mərkəzi, Bülleten 1(37), 2011.

 9. Əli Rza Xələfli. Fərhad Ağazadə kimin qohumudur, yaxud İsaxan İsaxanlının “Azərbaycanda latın əlifbasına keçid və Fərhad Ağazadə” əsəri. “Kredo” qəzeti, № 34, 8 oktyabr 2011-ci il.

 10. Əli Rza Xələfli. Fərhad Ağazadə kimin qohumudur, yaxud İsaxan İsaxanlının “Azərbaycanda latın əlifbasına keçid və Fərhad Ağazadə” əsəri. İsaxan İsaxanlı. Azərbaycanda latın əlifbasına keçid və Fərhad Ağazadə. Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, Bakı, 2011, səh. 13-31.

 11. Əli Rza Xələfli. Şeirin bənzərsiz çiçəyi. Dostum İ.İsaxanlıya məktub. “Kredo” qəzeti, № 39, 2 oktyabar 2010-cu il;

 12. Əli Rza Xələfli. Söz, fikir və düşüncə fəlsəfəsi. “Kredo” qəzeti, № 1, 8 yanvar 2011-ci il.

 13. Nəriman Həsənzadə. Yesenin – Puşkindən sonrakı Rusiyadır. “525”-ci qəzet, № 176, 28 sentyabr 2010-cu il.

 14. Nəriman Həsənzadə. Yesenin – Puşkindən sonrakı Rusiyadır. Xəzər-xəbər” jurnalı, № 289, 04 oktyabr 2010-cu il, səh.20-23.

 15. Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi – Serqey Yesenin. Bizim lider” qəzeti, № 10, 04 oktyabr 2010-cu il.

 16. Книга, рожденная любовью. «Бакинский рабочий», 5 ноября 2010 года. Интервью вела Франгиз Ханджанбекова.

 17. Camal Mustafayev. Yeseninşünaslığa yeni töhfə. Xəzər-xəbər” jurnalı, № 291, dekabr, 2010-cu il, səh.26-27.

 18. Camal Mustafayev. Yeseninşünaslığa yeni töhfə. “Kredo” qəzeti, № 1, 8 yanvar 2011-ci il.

 19. Mahir N. Qarayev. Redaktordan son söz yerinə. “Klassik rus poeziyasından nümunələr İsaxanın tərcüməsində”, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, Bakı, 2011, səh. 89-92

 20. Nizami Tağısoy. Şeir gülüstanının təkrarolunmaz çiçəyi. 525-ci qəzet, № 49, 17 mart, 2001-ci il

 21. Nizami Tağısoy. Sergey Yeseninlə bağlı yeni kitab. “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, № 11(99), 6-12 aprel 2011-ci il

 22. Nizami Tağısoy. Sergey Yeseninin Azərbaycana “qayıdışı”. “Mütərcim” ədəbi, elmi, tərcümə jurnalı, № 1(40), 2011.

 23. Yeni kitablar: Klassik rus poeziyasından nümunələr İsaxanın tərcüməsində. “Bizim lider” qəzeti, № 75, 03 may, 2011-ci il.

 24. Y.V.Qəhrəmanlı. Fərhad Ağazadə irsinin tədqiqinə bir nəzər. Bakı Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, №4, 2010, səh.10-13.

 25. Əjdər Ağayev. İsaxan İsaxanlı dünyasının möcüzələri. “Təhsil və zaman” qəzeti, 31 yanvar 2012-ci il.

 26. Mahir N. Qarayev. Redaktordan son söz yerinə.

“Bizim lider” qəzeti, № 01 (84), 2 fevral 2012-сi il.

 1. Nizami Tağısoy. Klassik rus poeziyasından yeni nümunələr. İsaxanın tərcümələrinə fraqmental baxış. “Bütöv Azərbaycan” qəzeti, № 09(141), 14-20 mart 2012-ci il.

 2. Camal Mustafayev. Maarifçilik amili. Xəzər-xəbər” jurnalı, № 304-305, fevral-mart, 2012-ci il, səh.26-27.

 3. Camal Mustafayev. Maarifçilik amili. “Kredo” qəzeti, , № 18, 5 may 2012-ci il.

 4. Əli Rza Xələfli. Fədakarlıq amalın və əməlin vəhdətində. “Kredo” qəzeti, № 24, 16 iyun 2012-ci il.

 5. Франгиз Ханджанбекова. Сергей Есенин и Баку. Газета «Бакинский рабочий», 15 ноября 2012.

 6. Франгиз Ханджанбекова. «Не могу долго жить без Баку и бакинцев». Газета «Азербайджанские известия», 21 ноября 2012.

 7. Алиева С. Незадаром ему мигнули очи. Есенин в Баку. Газета «Зеркало», 13 ноября 2012.

 8. Yeni kitabın təqdimatı. Xəzər-xəbər” jurnalı, № 312, noyabr 2012-ci il, səh.10-12.

 9. Kitablar haqqında. Gücüstanın “Varlıq” qəzeti. 31 yanvar 2013-cü il.

Elmi rəhbər olduğu və redaktorluq etdiyi nəşrlər:


 1. Hamlet İsaxanlı: Biblioqrafiya. Alim, qurucu, şair. Bakı, Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı, 2010, 247 səhifə. Redaktor; (Tatyana Zaytseva və Lyudmila Sotova ilə birlikdə.

 2. Əmrahova Ülviyyə İntiqam qızı. Abdulla Faruqun ədəbi irsi və mübarizələri. Magistr tezisi, elmi rəhbər

 3. Millət və Dövlət”, beynəlxalq ictimai-siyasi jurnal, Redaksiya heyətinin üzvü
Yüklə 108,18 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə