Cumhuriyet bassavciligiYüklə 33,03 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/52
tarix16.06.2017
ölçüsü33,03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
21068

T.C 

ISTANBUL 

CUMHURIYET BASSAVCILIGI 

(CMK' nun 250 Maddesiyle Yetkili Boliira) 

SORUSTURMANO : 2007/1536 .../.../2008 

D J Z J  P U S U L A S I 

(HABIB UMIT SAYIN) 

407 NOLL KLASOR / 

1. 1 -459. sayfalar arasinda Habib Umit SAYIN'a ait dijital ortam ?iktilari. Zabit Katibi 

HJZMETE OZEL  W ° | 

KiTLE iMHA SiLAHLARI BOYUTU JLE ULUSLAR ARASI TERORlZM 

TuncerTANRIOVER 

P.Yb. 

TSK NBC Okl. ve Egt.Mrk. Gen.Kon.Krl.Bsk. 

81570 Kucukyah / istanbul 

Tlf.: 02164175780 (YALI)/3412 

E-mail:


 tctanriover@hotmail.com 

1. OZET 

Onumuzdeki 20 yil icinde Turkiye ve cevresinde olusacak tehdit ve guveniik 

ortaminda; uluslararasi terorizmin nukleer, biyoiojik ve kimyasal (NBC) harp 

maddeleri ve zehirli endustriyel maddeler (ZEM) boyutu ile degerlendirilmekte, bu 

tehdide karsi dike genelinde alinmasi gerekli tedbirler ortaya konmaktadir. 

SUMMARY 

Under thread and security conditions that will progress in and around Turkey in the 

next 20 years; international terrorism is evaluated on the bases of nuclear, biological 

and chemical agents and toxic industrial materials and precautions that should be 

taken against this threat in whole country are presented. 

2. iNCELEME 

a. Uluslar arasi Terorizm : 

(1) 1989 ydinda Varsova Paktinm dagilmasi, 

ABD'de gerceklestirilen 11 Eylul saldinsi ile yasanan 

gelismeler, ortaya cikan kuresellesme surecine bagh 

olarak, icinde bulundugumuz donemde ortaya ?ikan 

"Uluslararasi Terorizm"; yeni bir tur yapilanma ite 

teknolojinin son imkanlanni teror icin kullanarak, 11 EYLUL 2001/ABD 

taktik ve stratejik ongoru ve eylem kabiliyetini artirarak hedeflere ulasma gayretleri 

igerisindedir. 

(2) Uluslar arasi teror orgutleri, degi§ik ve beklenmeyen; 

(a) Saldin teknikleri, 

(b) Hedefleri (ulke), 

(c) Zaman, 

(d) Silahlan, 

(e) Teknolojinin son imkanlanni kulianmaktadir. 

(3) Ortaya cikan teror sadece ABD'yi degil, istanbul saldirilannda 

goruldugu gibi Turkiye'nin de dahil oldugu dunyanin onemli bir kismini tehdit eder 

duruma gelmistir. 

HIZMETEOZEL 


HIZMETEOZEL 

i M M U W w W t a 

KASIM 2003 /ISTANBUL saldinlan 

b. Uluslar arasi Terorizmin Kitle imha Silahlarma ilgisi, 

(1) Niikleer, Radyoaktif, Biyolojik ve Kimyasal silah ve endustriyel 

maddelerin teror orgutleri tarafindan Turk topraklan uzerinde olasi kullanimi 

hakkindaki endiseler, simdi tartisir bir sekilde Soguk Savas yillanndaki nukleer, 

biyolojik ve kimyasal amactan daha yuksektir, ulusal guvenlik tartismasinm ciddi bir 

ozelligi olmustur. 

(2) Terorist gruplann insan 

bilincinin smirfarini artarak a§an 

gundemleri ile birlesen Kitle imha 

Silahlarinm (KiS) ve uzmanliginin daha 

yaygin elde edilebilmesi, bu endiselerin 

temelini olusturmaktadir. Teroristlerin 

KiS'i sembolik maksattarta kullanmasi, 

onemli sekilde degisen stratejik TOKYO saldinsi 

dusunme ve riskin algilanmasmda basarili olmaktadir, 

(3) Uluslar arasi terorist gruplardan ele gecirilen beige, dokuman, zehirli 

kimyasal maddeler, brgutlerin Kitle Jmha Silahlarma (KiS) olan artan ilgisini 

gdstermektedir. 

(4) Klasik silah ve muhimmata karsin daha ucuz ve kolay elde edilebilen 

Kimyasal ve Biyolojik Harp Maddelerinin yani sira Zehirli Endustriyel Maddelerin ve 

sanayi artiklarinin, gunumuzde uluslar arasi platformda teroristler tarafindan silah 

olarak kullanma konusuna ilginin arttigi gorulmekte ve onumuzdeki 20 yil icerisinde 

geliserek devam edecegi degerlendirilmektedir. 

HJZMETE OZEL HIZMETE OZEL 

(5) Halen Kimyasal ve Biyolojik silahlann kullanimini duzenleyen uluslar 

arasi kanunlara gore Zehirii Endustriyel Maddeler (Zehirii Radyolojik, Kimyasal ve 

Biyolojik Endustriyel Maddeler) dusuk oncelikli seviyede kabul edildikleri igin bunlari 

kullanmaya niyetli kisilerin bu maddeleri elde etmeleri daha kolay olmaktadir. 

(6) Aynca, ABD'nin Irak'a saldinsi sonucunda, Kuzey Irakta Kurt 

Pesmergelerce el konulan Irak ordusuna ait silah ve muhimmatin bir kisminin, bu 

bolgede konuslanmis bolucu teror orgutunun (PKK/KONGRA-GEL) eline gecmis 

olmasi muhakkaktir. 

Bu silah ve muhimmat igerisinde, zamaninda Irak ordusu tarafindan 

kullanilan Kimyasal Harp maddelerinin de bulunabilecegi olasiligini, ABD tarafindan 

henuz hicbir KiS ele gegirilememi§ olmasina ragmen, goz ardi etmemek 

gerekmektedir. 

(7) TerSr Orgutlerinin sehir alanlannda ulasabilecegi zehirii maddelerin 

yerleri; 

TEROR ORGUTLERiNiN §EHJR ALANLARINDA ULA§ABJLECEGi 

ZEHiRLi ENDUSTRiYEL MADDELERIN YERLERJ 

YER 


ZEHiRLi ENDUSTRiYEL MADDE 

Hava alanlan 

Hava yakitlan, jet yakiti 

Bahge malzemeleri satan dukkanlar 

Pestisitler 

Liman terminalleri 

Petrol turevleri ve kimyasallar 

Universite laboratuarlan 

Organik kimyasallar ve radyoaktif materyal 

Elektronik ureticileri 

Arsin ve arsenik triklorit 

Gida isleme ve depolama yerleri 

Amonyak 

Bom hatlan ve propan depolan 

Amonyak, metan ve propan 

Plastik ureticileri 

izosiyanatlar siyanurlu bilesikler 

Peyzaj i§letmeleri 

Risin 

Tibbi tesisler Radyoaktif izotoplar, civa, atik 

Inorganik kimyasal tesisleri 

Klor 

Madenler Potasyum ve sodyum siyanit 

Pestisit tesisleri 

Organik fosforlu pestisitler 

Petrol depo tanklan 

Benzin ve Dizel yakit 

| Fotografcilik malzemeleri toptancilan 

Siyanitler ve agir metaller 

HIZMETE OZEL 


HIZMETEOZEL tfi(± 

Demir ve Kara yollari tasimacihk 

Anhidrat amonyak,Sulfurik,fosforik ve 

Hidroklorik 

Kimyasal uretimtesisleri 

Asitler, Parlayici Maddeier, Klor 

Guc istasyonlan ve transformerler 

Poliklorine bifeniller (PCB'ler) 3. ALINMASI GEREKLi TEDBJRLER VE SONUC : 

Terorist riskier yok edilemez, sadece kontrol altina ahnabilir ve idare edilebilir. 

Teroristler, karsi tedbirlere karsi durabilmek icin askeri birliklere ve diger hedeflere 

yaptiklari saldirilarda, devrimci tavir yerine evrimsel tavir ile yenilik yapma 

egilimindedirler. 

Teror orgutlerinin KiS'leri kullanmalanni onleyici tedbirler; 

(1) Teroristlerin ulasabilecegi ZEM barmdiran tesislerde mevcut maddelerin 

kontrollu olarakdepolanmasi, kullanimlan ve imhasinin saglanmasi, 

(2) Ulkenin kara, deniz ve hava giris noktalannda giris ve cikislann bilingli 

takip ve kontrolunun yapilmasi, 

(3) istihbarat, sivil ve askeri kurumlar arasinda zorunlu bir siki 

koordinasyon bulunmasi, 

(4) Halkin ve turn resmi ve sivil kurum ve kuruluslarm tehtide yonelik 

bilinglendirilmesi olarak belirlenebilir. 

Teror orgutlerinin KiS kullanmalari halinde etkisinin en aza indirilmesi icin; TSK ve 

diger kurum/kuruluslarmdaki NBC savunma birlik ve birimlerinin olanak ve 

yetenekleri, NBC harp madde tehdidinin yani sira ZEM tehdidi de goz onune 

almarak, yeniden gozden gegirilip; 

(1) Mukerrer birim ve tesisler (Kimyasal, Radyolojik ve Biyolojik K§f. ve 

Numune Alma Timleri, NBC Laboratuarlan, Temizleme ve ilk Yardim Timleri, NBC 

Tedavi Mrkz.leri vb.) kurmak yerine gucun birle§tirilmesi, 

Numune Alma Timleri, NBC Laboratuarlan, Temizleme ve Ilk Yardim Timleri 

HJZMETE OZEL 


HJZMETEQZEL L\ 

(2) Birim ve tesislerde gorev yapacak bilimsel uzmanhk isteyen personel 

gucunun de ayni zamanda birlestirilerek, bu konuda kisitli olan personel ihtiyacinda 

tasarrufa gidilmesi, 

(3) Turk Silahh Kuvvetleri ve diger ilgili resmi kurum ve kuruluslarm birbiri 

ile entegre olabilecek erken ikaz ve rapor verme, tehlikeli bblgelerin onceden tahmin 

edilebilecek sistemler kurulmasi, 

(4) Bu gucun gorev ve sorumluluklanm belirleyen Basbakanhk Kriz 

Yonetmeliginin guncel ve etkin hale getirilmesi, gibi gerekli tedbirler alinmahdir. 

Turkiye'nin de dahil oldugu dunyanm onemli bir kismini tehdit eder duruma 

gelen uluslar arasi terorizm ve Turkiye Cumhuriyeti devletine dogrudan yonelik 

terOrtst orgutler, onumuzdeki 20 yil icerisinde, yeni bir tur yapilanma ile teknolojinin 

son imkanlanni teror icin kullanarak; taktik ve stratejik ongbru ve eylem kabiliyetini 

artiracak, hedeflerine ulasma gayretlerinde Kitle imha Silahlanni da kullanarak ciddi 

bir tehdit olu§turmaya devam edecektir. 

KAYNAKQA: 

1. ZehirSavasj 

Theodore Karasik (2003) 2. Countering the New Terrorism 

Ian O. Lesser, Bruce Hoffman, John Arquilla, David F. Ronfeldt, Michele Zanini, 

Brian Michael Jenkins 

3. Combating Terrorism: Assessing the Threat of Biological Terrorism 

John Parachini, CT-183, October 2001 4. Re-thinking Terrorism in Light of a War on Terrorism 

Dr. Bruce Hoffman, September 26, 2001 HJZMETE OZEL 

III) GLOBAL UYU™TURUCU VE UYARICI 

T/CARET/ 

Bugiin dunyada donmekte olan y2U2k kara para 1 trilyon dolar civar2ndad2r. Bu 

karapara en zenginyedi ulkenin ulusal uretimindenfazlad2r (Domestic Gross 

Product); 207 az gelijjnijjulkenin ulusal uretiminin % 75'idir. Asl2nda bu 

miktardaki karapara en az "atom bombas2" kadar tehlikelidir. Turn ordularZ 

istihbarat orgutlerini, devletleri, hukumetleri, politikac2lar2sat2n almayayeter. 1-

1.5 trilyonluk kara kapital Buyiik AOabey taraf2ndan tezgahlanan turlii entrikalar 

sonucunda, diinyadaki bir kac bin ki[Jinin elinde birikmektedir; biryandan tekrar 

karapara icin kullan2l2rken, biryandan da aklanmakta ve legalyat2r2mlar icin 

kullan2lmaktad2r. Bugun uluslaras2 bankalar2n coOi, borsalar ve dev fjirketler 

karapara ifjinin igindedirler. Kapitalizm bir mafya rejimine donuTTmek 

iizeredir... 

Diinya'da kimin yonettiDi me^hul olan global uyujlturucu ve uyar2c2 ticaretinin 

y2112k geliri minumum 500 milyar dolar ile 1 trilyon dolar aras2nda 

deDillmektedir, bu miktar2n 1.5 trilyon dolar2 bulduDunu soyleyenler de vard2r 

(1). Bu paran2n tumii vergilendirilmemin ve kay2tlara gecirilmemin kara 

parad2r; ureten diinya halk2n2n cebinden c2kmakta uretmeyen kim olduDu belirsiz 

sdmuriicu bir s2n2f2n cebine gitmektedir. Buyiik ADabey'in de en biiyiik 

gelirlerinden birisi global uyullturucu ve uyar2c2 ticaretidir. Hi9 unutulmamal2d2r 

ki global uyullturucu ve uyar2c2 ticaretinden bahsedince tek bir ulusun ve belli bir 

^1 

bolgedeki cetenin ve mafyan2n bir anlam2 kalmaz. Olay kollektif, sistematik, 

bilincli, birbiriyle koordine yap21an ve herkesin birbirinden haberdar olduDu ve 

birbirini kollad2D2 bir eylemdir. Yani Bangkok'daki bir eroin brokeri ile 

/stanbuPdaki bir "mafya beyinin " ya da Washington'da eroin illine bu]anm2n bir 

Senator'iin veya CIA'de cal2flan bir direktoriin direkt veya indirekt ilinkisi ve 

bir cellit "emir komuta zinciri " vard2r. Myanmar-Tayland s2n2r2nda eroin 

uretimindeki ufak bir deHiriim, tiim dttnya ekonomisinde "bir kelebek etkisi" 

yarat2r (2). New York ve Tokyo Stock Market'ine de aynen yans2r; /stanbul'da 

dolar2n deDerini, babalar aras2 giic cat2Ilmas2n2 etkiler; Amerika'da belli 

tuketim maddelerinin fiyatlar2n2n art2p azalmas2na neden olur; Muz 

Cumhuriyelerinden birinde askeri darbeye neden olabilir. Global uyullturucu ve 

uyar2c2 ticareti ele al2n2nca, buna baH12 hi? bir eylem, olay tesadiifen ve 

otekilerden ban2ms2z olarak geliflemez. Global UyuFfturucu ve Uyar2c2 

ticaretini yoketmek icin kurulan orgiitlerin (Amerikan orgutti DEA [Drug 

Enforcement Administration] veya INTERPOL gibi) 

durumda kal2r. Bir kere bunlar2n biitceleri uluslaras2 mafyan2n biitcesi ile boy 

olciillemez, zaten list diizey yoneticilerinin baz21ar2 buyftk olas212kla mafya 

taraf2ndan sat2n al2nm2niard2r. Sat2n al2nma DEA gibi orgutlerde cok daha 

zordur; giinku DEA gorevlilerinin maa]llar2 bayaD2 yiiksektir, yetkileri cok 

fazlad2r ve DEA otokontrolii giiclii olan bir istihbarat orgutudiir. DEA yakalad2D2 

zaman, mafyan2n turn mal2na el koymakta, bu mal DEA'in mal2 olmakta; ve bu 

baE[ar21ardan DEA elemanlar2na prim verilmektedir. Diinya'daki diDer 

tenkilatlar2 ve polis orgiitlerini sat2n almak ise 90k daha kolayd2r. Zaten bir 

iilkeden, uluslaras2 mafya transport yapmay2 dullunuyorsa, mutlaka emniyet 

tellkilat2n2n en iist kademesini, htikiimeti veya ordu elemanlar2n2 sat2n al2r. Askeri yonetimlerle, fallist diktalarla yonetilen iilkeler iizerinden uyunturucu 

ticaretinin saDlanmas2 cok daha kolayd2r. Tepedeki bir kac generali sat2n almak 

yeterlidir. 

Global UyuEIturucu ve Uyar2c2 Ticaretinin baF[2nda kim olduDu ve bu inin nas21 

planlan2p uygulamaya sokulduDu hie kimse taraCndan bilinemez. Bunu 

cozumlemek icin kurulmull olan polisiye tellkilatlar2n coDu ya paravan olarak 

kurulmuniard2r, ya da bu ticarete bir Elekilde hizmet etmektedirler. Bilinen, 

Q aranan mafya tel~Ikilatlar2 ve bireyleri sadece bu inin taneron, kukla 

uzant21ar2d2rlar. Y21da 400-500 ton eroini (tahmin edilen minumum miktar) 

diinyaya sistemli bir bicimde daD2tacak ve bunu sabit fiyatla uzak DoQu'dan al2p, 

sabit fiyatla New York, Londra veya /stanbul sokaklar2ndaki sokak sat2c21ar2na 

ulant2rabilecekbir gucun her halde bir-lalyan veya Turk mafya ailesinden 

c2kabileceDini diintinmek safdillik olur. Tiim daD2t2m iniemi gayet bilimsel 

yontemlerle yap21makta, hangi nehirde kac kininin ne kadar eroin ihtiyac2 

olduDunu bilen ve dahiyane cal2nan bir grup beyinin urunudiir, global eroin 

ticareti. Bahsedilmekte olan mafyoz dan2t2c21ar da hip bir zaman kime hizmet 

^ ettiklerini, "mal2n" kimden, nas21 geldiDini bilemezler. Onlar sadece sokak 

ceteleri kurup, mal2 sistematik ve "orman kanunlar2na " uygun bir bicimde 

daCUtmakla sorumludurlar. Tabii tek daD2t21an madde eroin deDildir, "zihin 

deDintirici maddeler icinde" pazarlanan uyunturucu veya uyar2c21ar2n ancak 

dortte biri eroindir. En fazla pazarlanan diDer maddeler ise kokain, crack, 

marijuana'd2r. Eroinin sentezlendiDi baz morfin Alt2n Ucgen (Laos, Tayland, 

Myanmar [eski ad2 Burma]) ve Alt2n Hilal'de (Afganistan, Pakistan ve /ran); 

kokain en cok Bolivya, Peru, (Colombia'da uretilmektedir. Esrar (marijuana) 

Pakistan, Afganistan, Liibnan, Fas, Meksika, Jamaika, Kolombia, /ran gibi iilkelerde iiretilir. 

Dimyada her y21 uyuntumculara harcanan 500 milyar dolardan fazla para her 

iilkede ayn2 zamanda sue oran2n2n2 da inan21maz boyutlara getirmektedir. Bu 

miktar en zengin yedi tilkenin iiretiminden fazla ve 207 az gelillmin ulkenin 

y2112k ulusal gelirmin dortte iigudur (1) (bahsedilen GDP'dir [Gross National 

Product: Ulusal toplam uretim]). Ve insanlar bu para icin her tttrlii sucu iniemeye 

haz2r hale getirilminierdir. Londra'daki bir eroin baD2ml2s2, 1 gram eroine $100-

150 harcarken (% 40-50 safl2ktaki eroin), bu paran2n %rden az2 onu ureten 

Afganistan'daki tireticiye (ciftciye) gitmektedir. % 99'undan fazlas2 onu 

pazarlayan mafyan2n eline gecmektedir. ^giltere'de eroin baD2ml2s2 bir kifli 

baD2ml2 olduDu ilac icin yaklan2k y21da 50 bin dolara yak2n para harcar; bu 

miktar iyimser bir tahminle turn Londra icin 5-7 milyar dolar2n uzerindedir. Bu 

paran2n % 90*n2 sue inienerek kazan212r. /Rlenen suclar2n ban2nda h2rs2zl2k 

gelir, % 50'si h2rs2zl2k yap21arak kazan212r (1-c). Kad2nlar2n ise en fazla 

uyunturucu bulabihnek icin yapt2klar2  i n fahinelik ve pornografi filmi 

cevirmektir; kad2nlara ve gene k2zlara tiirlii inkencelerin yap21d2D2 

"sadomazohist" porno filimlerinde genellikle kad2n artistlerin coDu eroin 

baD2ml2s2d2r ve bir kac gunliik

 ,<

dope"lar2n2 (mal) bulabilmek i5

in filim 

gevirirler. Beyaz kad2n ticareti, uyunturucu ticareti ve pornografi dunyan2n her 

yerinde ic icedir. Amerika'da her y21  O e n e n 25 000 cinayetin % 50'si 

uyunturucu yuztlnden inienir (1-c), 

1) B/R  E R O N YOLCULUDU /sterseniz bir fikir verebilmek icin kokain, marijuana ve diDer maddeleri bir yana 

b2rak2p, sadece eroini ele alarak, c2kt2D2 yerden baniay2p k2sa bir yolculuk 

yapal2m. 1993'deki say21ara gore dunyada iiretilen eroin, iiretilmekte olan 

kokainin yar2s2ndan daha azd2 (3). 

Eroin baz morfinden sentezlenir. Baz morfin ise naFfta]! bitkisinin kapsulii 

cizilerek elde edilmin siltten c2kar212r. Bir hektar alanda 5 kg (Ozbekistan) veya 

12 kg. (Myanmar [eski ad2 Burma]) naffta]! elde edilir. 10 kg hanbaEI 

bitkisinden 1kg eroin elde edilir. Eroinin en pahal2 ttriin olan No. 4 eroin elde 

edilmesi icin, asit anhidritin kullan21d2D2 bir dizi kimyasal illlem yap212r. Bu 

beyaz eroindir, bundan bir derece kotii olan No. 3 eroin, daha ziyade sigaraya 

sar21arak icilir. Diinya'daki hallhan tiretimi tablo 3.1'de ozetlenrmTltir. Bu 

tabloya gore 1990'da toplam iiretim 4700 ton dur. 4700 ton hanhalTtan 470 ton 

eroin uretilir. Fakat gercek tiretilen miktar soylenen bu resmi miktar2n yakla]12k 

5-10 kat2d2r. Myanmar'2n diinya hanha]12n2n % 60'2n2 tirettini soylenir. 

Ayr2ca bilinemeyen kontrol edilemeyen yerlerde de hallhari ekimi vard2r (orn. 

Mao'nun oliimunden sonra gin). Hallhan genellikle Shan, Kachin ve Kayah gibi 

Laos, gin ve Tayland'a yak2n gozden 2rak, daDl2k bolgelerde ekilir. 1985'ten 

sonra diinya talebini karEPlamak icin hallhan ekimi buralarda artm2nt2r. Alt2n 

Ucgen'de hanhantan elde edilen baz morfin ya Tayland'da ya da bolgedeki kacak 

laboratuarlarda eroine donunturiilur. Alt2n Hilal'deki baz morfin ise /ran ve 

Tiirkiye'de eroine donunturiilur. 

Tablo 3.1 1990'da Diinya Ha]Tnan Uretimi: BOLGE TON olarak uretilen miktar 

Alt2n Ocgen 

Myanmar. 2780 ton 

Laos 450 ton 

Tayland 40 ton 

Toplam 3170ton 

Alt2n Hilal 

Afganistan 800 ton 

'tan 400ton 

Pakistan 128 ton 

Toplam 1328 ton 

DiDer 136 ton 

Genel Toplam 4634 ton 

Kaynak: International Narcotic Strategy Control Report (INSCR) Alison Jamieson, Global Drug 

Trafficking, CS 234, London, RISCT, September, 1990, sayfa:14. 

01gunlaf[m2n  h a l l h a n bitkisinin kilosu ciftciden 60-75 dolara a!2n2r (3). Bu 

Myanmar ve Tayland'daki laboratuarlarda baz morfine cevrildiDinde kilosu 1000 

dolara f2rlar. Hong Kong, Tayland, Singapur ve Cin'de % 70-90 safl2kta eroine 

donuntuDunde bir kilonun fiyat2 3200 dolar2 gecer. Bangkok'daki broker bu 

eroini gormez bile, ama gerekli baDlant2y2 kurduDu icin fiyat iice katlan2r ve 

kilo'da 10 bin dolar2 bulur. Bangkok'daki cekik gozlii, f2rca sacl2 dostumuz gerek 

uzakdoDu mafyas2, gerek Japon mafyas2 (Yakuza) ile iyi dostane ilillkiler 

gelilltirmintir. Amerika'ya bu mal2 10 bin dolara pazarlamak zorundad2r, cttnku 

bilinmeyen gu^lerce turn fiyatlar2n hangi noktada ne olacaD2 saptanm2nt2r. % 

70-90'safl2ktaki eroini ABD'ye ithal eden cekik goz mafyas2 bunun kilosunu yaklaEl2k 100 bin dolara satarlarken mal2n safl2D2nda cal2nt2 yapmamak 

zorundad2rlar. Bu kinilerden mal2 alan killi bir Jlekilde ABD"ye kilolarca 

getirtir. Buradaki sat2n fiyat2 ise kiloda 250 bin dolar olmulltur. Unutmamak 

gereken bir nokta eroinin kilosundaki ufak bir oynay2J12n stock market (borsa) 

fiyatlar2n2 da altiist edebileceDi, uluslaras2 bankalar2n tiim inierini 

kar2nt2rabileceDidir; cimku diinyan2n her yan2nda stock marketlere (borsalara) 

bol miktarda "kara eroin paras2" girer. Amerika'da bir kac el deDiEItiren eroinin 

kilosu 500 bin dolara t2rman2r, nimdi safl2D2 % 30-40'a inmintir. Ana daD2t2c2 

safl2D2n2 daha azaltarak bunun kilosunu 1 milyon dolara pazarlar (1 milyon dolar 

kar2n2mdaki saf eroinin fiyat2d2r, bu fiyat2n geometrik art2n2 eroininin 

seyreltilmesine baDl2d2r. Sokaklarda gezinen torbac21ar ise genellikle eroin ve 

kokain (kokain fizyolojik baD2ml212k yapmaz, ama guclii psikolojik ban2ml212k 

yapar) baD2ml2s2d2rlar ve mal2 biraz daha keserek safl2D2n2 % 10-15'ye 

getirirler. Ana distributorler genellikle kar2n2m2n gram2n2 100-300 dolara, son 

el torbac21ar da gram2n2 300-400 dolara satarlar (3). Bunu alan eroin baD2ml21ar2 

genellikle 1 *e 3 oran2nda seyreltip enjeksiyon yaparlar. Distributorler genellikle 

mal2 talk pudras2, un, pudra nekeri gibi maddelerle seyreltirler . /stanbul ise bu 

konuda cennettir. gonkti neredeyse % 50-70 safl2ktaki mal2n gram2 25-50 dolara 

sat21maktad2r. Bu New York sokaklar2ndaki fiyat2n neredeyse 50'de biridir. Ve 

bu durum/stanbul'daki gencler icin daha tehlikelidir. gtinku % 50 saf!2ktaki 

malzeme burundan sniff etmekle (cekmekle) kullan21d2D2nda, burun k21cal 

damarlar2ndan emilip ayn2 intravenoz (damarici) kullan2mdaki etkiyi gosterir. 

Dolay2s2yla "enjektor ve damar ici kullan2m2n" derdi olmadan kini kolayl2kla 

eroine al2nt2r212r. ™u anda Ttirkiye'de 500-600 bin "eroin baH2ml2s2" olduLlu 

tahmin edilmektedir ( 5). Avrupa'ya akmakta olan eroinin % 80'inin 1995-1996'da Kataloq: 2014
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
2014 -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
2014 -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
2014 -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
2014 -> Cü il tarixində əlavə edilmişdir 1 Sistem hipoplaziyası zamanı hansı dişlər zədələnir?
2014 -> Вместе к высотам стоматологии
2014 -> 31(2): 106-13 Müzeyyen Kayataş, 1 Rabia Figen Kaptan
2014 -> Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Aile Hekimli¤i Klini¤i, Asistan Dr., Ankara

Yüklə 33,03 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə