Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm siYüklə 3,09 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/15
tarix25.12.2016
ölçüsü3,09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  

MÜND R CAT 
8
 
SOS AL- QT SAD  BAZA ................................................................................. 8-1
 
8.1
 
Giri .......................................................................................................... 8-1
 
8.2
 
Sosial-iqtisadi Bazan n T dqiqi Metodologiyas ........................................ 8-1
 
8.2.1
 
LTMQ c T rifi.................................................................................................... 8-2
 
8.2.2
 
M lumat M nb l ri........................................................................................... 8-3
 
8.2.3
 
M lumat Çat mazl
 v  Metodologiyas ......................................................... 8-3
 
8.3
 
Demoqrafiya.............................................................................................. 8-7
 
8.3.1
 
Milli/Regional S viyy  –  hali .......................................................................... 8-7
 
8.3.2
 
M cburi Köçkünl r (MK)................................................................................. 8-11
 
8.3.3
 
Milli/Regional S viyy  – Miqrasiya ................................................................. 8-12
 
8.3.4
 
LTMQ c S viyy si –  hali .............................................................................. 8-12
 
8.3.5
 
LTMQ c S viyy si – Miqrasiya ....................................................................... 8-19
 
8.3.6
 
H ssasl qlar.................................................................................................... 8-20
 
8.4
 
S hiyy ................................................................................................... 8-20
 
8.4.1
 
Giri ................................................................................................................ 8-20
 
8.4.2
 
M lumat Çat mazl
 v  Metodologiya ......................................................... 8-20
 
8.4.3
 
S hiyy nin  lkin S viyy si il  Ba l  Baza M lumatlar ................................... 8-21
 
8.4.4
 
X st liyin Ümumi A rl q D r c si ................................................................. 8-25
 
8.4.5
 
Ana v  U aq Sa laml
................................................................................. 8-27
 
8.4.6
 
mmunla d rma Proqram ............................................................................... 8-30
 
8.4.7
 
Layih nin T sirin  M ruz Qalan  cmalar S viyy sind  S hiyy  Göst ricil ri 8-31
 
8.4.8
 
Yoluxucu X st likl r ....................................................................................... 8-34
 
8.4.9
 
nfeksiya Yay c lar n n Tör tdiyi X st likl r ( YTX) ........................................ 8-38
 
8.4.10
 
Zoonoz ....................................................................................................... 8-40
 
8.4.11
 
Qeyri-Yoluxucu X st likl r (QYX) .............................................................. 8-41
 
8.4.12
 
Yol N qliyyat Q zalar ................................................................................ 8-45
 
8.4.13
 
traf Mühitin Sanitariyas ........................................................................... 8-45
 
8.4.14
 
X st likl r ................................................................................................... 8-48
 
8.5
 
Torpaq Sahibliyi v  Torpaqdan  stifad ................................................... 8-49
 
8.5.1
 
Giri  v  M lumat M nb l ri............................................................................ 8-49
 
8.5.2
 
Torpaq Sah l rinin Ayr lmas  v  Kompensasiyas n n Öd nilm sin  Dair Baza ...
 ....................................................................................................................... 8-49
 
8.5.3
 
M lumat Çat mazl
 v  Metodologiya ......................................................... 8-49
 
8.5.4
 
Az rbaycanda Torpaq Üz rind  Mülkiyy t v  Torpaqdan istifad y  Dair Ümumi 
M lumat ..................................................................................................................... 8-49
 
8.5.5
 
CQBKG Mar rutu Boyunca istifad  Olunan  sas Torpaq Növl ri ................. 8-50
 
8.5.6
 
Torpaqdan  stifad  Üzr   lkin 
rtl r - Boru K m ri D hlizi ........................... 8-51
 
8.5.7
 
Torpaqdan  stifad  Üzr   lkin 
rtl r - Daimi Yerüstü Qur ular ..................... 8-54
 
8.5.8
 
Torpaqdan  stifad  Üzr   lkin 
rtl r - Müv qq ti Qur ular ........................... 8-55
 
8.5.9
 
sas H ssasl qlar .......................................................................................... 8-58
 
8.6
 
qtisadiyyat .............................................................................................. 8-59
 
8.6.1
 
Giri ................................................................................................................ 8-59
 
8.6.2
 
Ölk  S viyy si v  Regional S viyy  - Iqtisadiyyat ......................................... 8-59
 
8.6.3
 
LTMQ c S viyy si -  qtisadiyyat ..................................................................... 8-65
 
8.6.4
 
H ssasl qlar.................................................................................................... 8-69
 
8.7
 
M
ulluq, S ri t  v  Bacar qlar, Ya ay  
rtl ri ................................. 8-70
 
8.7.1
 
Giri ................................................................................................................ 8-70
 

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
ii 
8.7.2
 
Ölk  v  Regional S viyy  - M
ulluq........................................................... 8-70
 
8.7.3
 
LTMQ c S viyy si - M
ulluq....................................................................... 8-74
 
8.7.4
 
Ölk  v  Regional S viyy  - Ya ay  
rtl ri .................................................. 8-77
 
8.7.5
 
LTMQ c s viyy si - ya ay  
rtl ri................................................................ 8-78
 
8.7.6
 
H ssasl qlar.................................................................................................... 8-82
 
8.8
 
nfrastruktur v  Xidm tl r ........................................................................ 8-83
 
8.8.1
 
Giri ................................................................................................................ 8-83
 
8.8.2
 
Ölk  S viyy sind  -  nfrastruktur v  Xidm tl r .............................................. 8-83
 
8.8.3
 
LTMQ c S viyy sind  –  nfrastruktur v  xidm tl r ......................................... 8-84
 
8.8.4
 
T hsil.............................................................................................................. 8-92
 
8.8.5
 
M nzil T minat .............................................................................................. 8-98
 
8.8.6
 
Dig r Sosial Xidm tl r.................................................................................. 8-101
 
8.8.7
 
H ssasl qlar.................................................................................................. 8-102
 
8.9
 
Yol H r k ti v  N qliyyat ...................................................................... 8-102
 
8.9.1
 
Giri .............................................................................................................. 8-102
 
8.9.2
 
Metodologiya ................................................................................................ 8-103
 
8.9.3
 
Yol H r k ti Üzr  T dqiqat n N tic l ri v   lkin Yol H r k ti 
raitl ri ....... 8-115
 
8.9.4
 
H ssasl qlar.................................................................................................. 8-130
 
8.10
 
sas Sosial-iqtisadi H ssasl qlar .......................................................... 8-131
 
C dv ll r 
C dv l 8-1: Mü yy n edilmi  tikinti dü
rg si, boru anbar , d miryol qolu v  
yükbo altma sah l ri il   laq dar LTMQ c-lar ................................................. 8-4
 
C dv l 8-2:  hali: Az rbaycan, 2005–2011 (Min n f rl )....................................... 8-7
 
C dv l 8-3:  hali Ya  Qruplar na  sas n (Min n f rl ) ......................................... 8-8
 
C dv l 8-4: B l diyy l r v   laq dar Bölg l r Üçün  halinin Say : 2005-2011 (Min 
n f rl )........................................................................................................... 8-10
 
C dv l 8-5: 2011-ci ilin  vv lin  Bölg l r Üzr  V  Cinsl r Üzr   halinin Say  (Min 
n f rl )........................................................................................................... 8-11
 
C dv l 8-6: LTMQ c Nümun sind   hali (43 LTMQ c), 2012 ............................... 8-13
 
C dv l 8-7: Ail  T s rrüfatlar n n Iqtisadi Statusu ................................................ 8-18
 
C dv l 8-8:  sas Ölüm S b bl ri, Bütün Ya lar, 1995-2007-ci ill r (Seçilmi  ill r) .....
....................................................................................................................... 8-25
 
C dv l 8-9: Ana Sa laml
 üzr  Göst ricil r, 2009-cu il ...................................... 8-27
 
C dv l 8-10: U aqlar n Qidalanma Göst ricil ri, 2009-cu il .................................. 8-28
 
C dv l 8-11: Az rbaycanda R smi Ölüm Göst ricil ri, 1995–2007 (Seçilmi  ill r) .....
....................................................................................................................... 8-29
 
C dv l 8-12: Antigen il  Peyv nd Olunmu  H d f  halinin Faizi, 2010-cu il üzr  
R smi  msallar.............................................................................................. 8-31
 
C dv l 8-13: Son ild  Tibbi Yard m T l b Ed n  n Geni  Yay lan X st likl r ..... 8-32
 
C dv l 8-14: V r m üzr  Göst ricil r, 2010-cu il .................................................. 8-37
 
C dv l 8-15: Malyariya Il  Ba l  Ölk  Üzr  Göst ricil r........................................ 8-39
 
C dv l 8-16: Ölk  üzr  su T chizat , Az rbaycan, 2010-cu il ............................... 8-46
 
C dv l 8-17: Ölk  Üzr  Sanitariya 
b k si, Az rbaycan.................................... 8-46
 
C dv l 8-18: Ölk d  Qida Haz rlanmas  üçün T yin Olunan Yanacaq Resurslar , 
Az rbaycan .................................................................................................... 8-47
 
C dv l 8-19: T sir  M ruz Qalm  ev T s rrüfatlar n n G lir M nb l rinin N z rd n 
Keçirilm si...................................................................................................... 8-53
 
C dv l 8-20: T sir  M ruz Qalm  T s rrüfatlar n G lir M nb l ri ...................... 8-53
 
C dv l 8-21: ÜDM v  Adamba na ÜDM, 2000-2011........................................... 8-60
 

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
iii 
C dv l 8-22:  qtisadi Sektor üzr  Ayl q G lir (Orta  m k Haqq /M vacib) ........... 8-63
 
C dv l 8-23: Az rbaycan 
h r v  K ndl ri – ev T s rrüfatlar n n X rci: 2009–2010
....................................................................................................................... 8-64
 
C dv l 8-24: Orta Ayl q D yi m z T qaüdl rin M bl
i ( lin  vv li, AZN): 2008–
2012 ............................................................................................................... 8-65
 
C dv l 8-25: T qaüd v  Müavin t Alan Qeyd  Al nm   lil 
xsl rin Say  (ilin 
vv lin , n f r)............................................................................................... 8-65
 
C dv l 8-26: Ev T s rrüfatlar n n iqtisadi v ziyy ti............................................... 8-67
 
C dv l 8-27: Ev T s rrüfatlar n n Qaytar lmam  Borclar  v  ya Kreditl ri ........... 8-69
 
C dv l 8-28: M
ulluq Üzr  Göst ricil r, 2005-2007 .......................................... 8-70
 
C dv l 8-29: Yeni Yarad lm  i  Yerl rinin Say , 2003-2011-ci ill r ...................... 8-72
 
C dv l 8-30:  qtisadi Sektor üzr   l y n Qad nlar n Say  ( m khaqq  Alan  çil r), 
2005-2010 ...................................................................................................... 8-73
 
C dv l 8-31: K nd T s rrüfat  M hsullar n n Strukturu (Qiym tl r Üzr : Faizl r) 8-77
 
C dv l 8-32:  mlak Növl ri Üzr  K nd T s rrüfat  Torpaqlar  (1 yanvar 2011, Min 
Hektar) ........................................................................................................... 8-78
 
C dv l 8-33: Heyvandarl q T s rrüfat .................................................................. 8-78
 
C dv l 8-34: Sakinl rin Kompyuter,  nternet v  Mobil Telefonlardan  stifad  imkan ...
....................................................................................................................... 8-83
 
C dv l 8-35: T dris Mü ssis l rinin Say , 2006-2011 .......................................... 8-93
 
C dv l 8-36: Pe
 m kt bl ri - Saylar , T l b l r v  Mü lliml r: 2005-2010 ....... 8-93
 
C dv l 8-37: Ümumt hsil Mü ssis l rinin Say  ( lin  vv li) ................................. 8-94
 
C dv l 8-38: Ümumt hsil Mü ssis l rind   agird v  Mü lliml rin Say  (T dris  linin 
Ba lan c , Min Adam) ................................................................................... 8-94
 
C dv l 8-39: U aqlar Üçün  nternat M kt bl r ( lin Ba lan c ) ............................ 8-94
 
C dv l 8-40: Yol H r k tin  Dair T dqiqatlar ..................................................... 8-104
 
C dv l 8-41: Yol H r k tinin T snifat  (DFID-nin “Xaricd  Yol H r k tin  Dair 40 
Qayda” T limat  Üzr ).................................................................................. 8-114
 
C dv l 8-42: Yol H r k ti Ax n na Dair Yekun Hesabat C dv li ........................ 8-117
 
C dv l 8-43: H r bir M nt q  Üzr  Saatl q Yol H r k ti Ax nlar  (Faiz Nisb ti) . 8-120
 
kill r 
kil 8-1: H r 1000 N f r  T bii Art m.................................................................... 8-8
 
kil 8-2: Etnik Qruplar Üzr   hali, 2009................................................................ 8-9
 
kil 8-3: 2005–2010-cu ild  Beyn lxalq Miqrasiya (Min n f rl ) ......................... 8-12
 
kil 8-4: Ail  T s rrüfatlar n n Strukturu.............................................................. 8-14
 
kil 8-5: Ail  V ziyy ti ......................................................................................... 8-15
 
kil 8-6: Etnik M nsubiyy t v  Dini Bax lar ....................................................... 8-15
 
kil 8-7: Evl rin T miri v  V ziyy ti .................................................................... 8-16
 
kil 8-8:  sas  h miyy tli T s rrüfat Probleml ri .............................................. 8-17
 
kil 8-9:  sas G lir M nb yi ............................................................................... 8-18
 
kil 8-10: Mövcud  cmada Ya ama Müdd ti ....................................................... 8-19
 
kil 8-11: Ya ay  Yerinin D yi dirilm sinin S b bl ri........................................ 8-19
 
kil 8-12: Az rbaycan n S hiyy  Sisteminin T
kilati Strukturu.......................... 8-22
 
kil 8-13: Malyariya X st liyin  Yoluxma Hallar n n Bölgüsü, 2010-cu il ............ 8-39
 
kil 8-14: Ölüm hallar nin Nisb ti (C mi Ölüml rin %-i, Bütün Ya lar Üzr ), 2008-ci 
il ..................................................................................................................... 8-42
 
kil 8-15: Yol istifad çil ri Kateqoriyalar  Üzr  Ölüm Hallar , 2007-ci il............... 8-45
 

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
iv 
kil 8-16: Layih nin T sirin  M ruz Qalan Insanlar n Torpaq Üz rind  Mülkiyy t 
Statusu........................................................................................................... 8-51
 
kil 8-17: Layih nin T sirin  M ruz Qalan insanlar n Me
 Torpa ndan istifad si ..
....................................................................................................................... 8-52
 
kil 8-18: Suvarmadan istifad  imkan ................................................................ 8-52
 
kil 8-19: Ümumi  msallar (2005 = 100) ............................................................ 8-61
 
kil 8-20: Az rbaycanda Yoxsulluq S viyy si, 2001 v  2008 (%)....................... 8-62
 
kil 8-21: 
h r v  K ndl rd  Adamba na Orta Istehlak v  Qeyri-B rab rlik, 2008
....................................................................................................................... 8-62
 
kil 8-22:  sas G lir M nb l ri........................................................................... 8-66
 
kil 8-23: G lir M nb yinin Mövsümiliyi .............................................................. 8-66
 
kil 8-24: Son be  il  rzind  G lir M bl
ind  D yi iklikl r ............................... 8-67
 
kil 8-25: X rcl rin Strukturu............................................................................... 8-68
 
kil 8-26: Kommunal Xidm t X rcl rinin Öd nilm si .......................................... 8-68
 
kil 8-27:  qtisadi F al  halinin Strukturu (%) ..................................................... 8-71
 
kil 8-28: M
ulluq Statusu v  M
ulluq Sektoru............................................ 8-75
 
kil 8-29:  siz v  i  Axtaran/i  axtarmayan 
xsl rin faizi.................................. 8-76
 
kil 8-30:   Axtaranlar Üçün M lumat M nb l ri ............................................... 8-76
 
kil 8-31:   Axtar
 Il  Ba l  Probleml r ............................................................ 8-77
 
kil 8-32:  qtisadi Status (Son Be  Il  rzind )..................................................... 8-79
 
kil 8-33: M i
t Mallar na Sahiblik D r c si ..................................................... 8-80
 
kil 8-34: M
ulluq Statusu, G lir v  Icman n V ziyy ti il  Ba l  M mnuniyy t 
S viyy si ........................................................................................................ 8-80
 
kil 8-35: Ev T s rrüfatlar n n Mühüm M s l l ri............................................... 8-81
 
kil 8-36: Sosial Probleml r ................................................................................ 8-82
 
kil 8-37:  nfrastrukturun V ziyy ti ...................................................................... 8-85
 
kil 8-38:  nfrastrukturun V ziyy tinin D yi m si................................................ 8-86
 
kil 8-39: Elektrik Enerjisind n v  Qazdan istifad  imkan .................................. 8-87
 
kil 8-40: Elektrik Enerjisi v  qaz T chizat n n Keyfiyy ti.................................... 8-87
 
kil 8-41: Yem k bi irm  v  isitm  üçün enerji m nb l ri .................................. 8-88
 
kil 8-42: Yem k Bi irm  Yeri v  Evd  M tb xin Mövcudlu u ........................... 8-88
 
kil 8-43:  sas  çm li Su M nb l ri.................................................................... 8-89
 
kil 8-44: Suyun içm k M qs dil   stifad  Olunmas  Üçün T mizl nm si ......... 8-89
 
kil 8-45: Su T chizat n n Daimliyi v  H cmi ...................................................... 8-90
 
kil 8-46: Suyun Keyfiyy ti.................................................................................. 8-91
 
kil 8-47: Suvarma Sisteml rind n  stifad   mkan / stifad si .............................. 8-91
 
kil 8-48: Kanalizasiya v  M i
t Sular n n K narla d r lmas ............................ 8-92
 
kil 8-49: T hsilin S viyy si ................................................................................ 8-95
 
kil 8-50: M kt b Ya nda U aqlar n M kt b  Davamiyy ti ............................... 8-95
 
kil 8-51: M kt b T hsilinin v  D rs L vazimatlar n n Qiym tl rinin Münasibliyi 8-96
 
kil 8-52: Yerli M kt bl rin Keyfiyy ti (M kt b Ya nda U aqlar  Olanlar Üçün) 8-97
 
kil 8-53: M kt bl rin Keyfiyy ti (Son Be   ld ) .................................................. 8-97
 
kil 8-54: Ali T hsil Bar d  Mülahiz l r .............................................................. 8-97
 
kil 8-55: M nzill rin Tipi v  
raiti..................................................................... 8-99
 
kil 8-56: M nzill r n  Vaxt T mir Edilmi dir v  Haz rda n  V ziyy td dir....... 8-100
 
kil 8-57: Ail l rin Ya ay  
raiti..................................................................... 8-100
 
kil 8-58: Ail l rin Ya ay  
raiti Il  Ba l   sas Probleml r ........................... 8-101
 
kil 8-59: Ümumi, Tarixi v  M d ni  h miyy tli  riz l rin Olmas ................... 8-102
 
kil 8-60: Yol H r k tin  Dair T dqiqatlar ........................................................ 8-106
 

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  

kil 8-61: Yol h r k tinin T dqiqat  razisi 1, S ng çal Yax nl
nda ............... 8-107
 
kil 8-62: Yol H r k tinin T dqiqat  razisi 2, Mu an Yax nl
nda .................. 8-108
 
kil 8-63: Yol H r k tinin T dqiqat  razisi 3, Kürd mir Yax nl
nda............... 8-109
 
kil 8-64: Yol H r k tinin T dqiqat  razisi 4 v  5, Yevlax Yax nl
nda ........... 8-110
 
kil 8-65: Yol H r k tinin T dqiqat  razisi 6 v  7, G nc  Yax nl
nda ........... 8-111
 
kil 8-66: Yol H r k tinin T dqiqat  razisi 8 v  9, Tovuz Yax nl
nda ............ 8-112
 
kil 8-67: Yol H r k tinin T dqiqat  razisi 10, A stafa Yax nl
nda ............... 8-113
 
kil 8-68:  kit r fli Yol H r k ti Ax n ................................................................ 8-119
 
Foto
kil 
Foto
kil 8-1: D ll r Da bulaq K ndi Yax nl
nda T sir  M ruz Qalmas  Mümkün 
Olan Ferma .................................................................................................... 8-54
 
Foto
kil 8-2: T klif Edil n  rsinburaxma Stansiyas n n (CQBKG-nin 0 kilometri) 
T xmini Yeri ................................................................................................... 8-55
 
Foto
kil 8-3: Kürd mir Yax nl
nda   p k Yolunda Qoyun Sürüsü.................... 8-116
 
Foto
kil 8-4: Tovuz Yax nl
nda  p k Yolunun K nar nda Ticar t Kö kü ......... 8-116
 
Foto
kil 8-5: S ng çaldan Q rbd  Yolun Görünü ü ......................................... 8-121
 
Foto
kil 8-6: Mu an n 
rqind  Yolun Görünü ü.............................................. 8-121
 
Foto
kil 8-7: Kürd mirin 
rqind  Yolun Görünü ü .......................................... 8-122
 
Foto
kil 8-8: M nt q  4-d  Yevlax n 
rqind  Yolun Görünü ü....................... 8-123
 
Foto
kil 8-9: Yevlax n  imal nda 5-ci M nt q d  yolun görünü ü..................... 8-124
 
Foto
kil 8-10: M nt q  6-da G nc d n C nubda Yolun Görünü ü .................. 8-125
 
Foto
kil 8-11: M nt q  7-d  G nc d n 
rqd  Yolun Görünü ü ..................... 8-125
 
Foto
kil 8-12: Tovuzdan C nubda Yolun Görünü ü.......................................... 8-126
 
Foto
kil 8-13: Tovuzdan C nubda Yol H r k tinin Görünü ü........................... 8-127
 
Foto
kil 8-14: A stafan n C nubunda Yolun Görünü ü .................................... 8-128
 

CQNKL Geni l ndirilm si Layih si, Az rbaycan 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
Son Variant 
Sosial-iqtisadi baza  
8-1 

Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə