Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm siYüklə 3,23 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3,23 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35

8.3 Rollar 
v  Cavabdehlikl r 
RK T a a da Bölm  8.3.3-d  sadalanan f aliyy tl r  cavabdeh olacaq pe
kar 
EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇINI c lb ed c kdir. Bu planda PODRATÇIYA 
istinadlar, EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇIDAN ba qa, dig r bütün  sas tikinti 
PODRATÇILARINI n z rd  tutur. 
8.3.1 
irk t 
RK T N cavabdehlikl ri bu  MSS MP-n n 5-ci Bölm sind   trafl  t svir olunur. 
8.3.2 
Podratçi 
PODRATÇI a a dak lar üzr  cavabdehlik da yacaq:  
 
 Bu 
plan n t l bl rin  cavab ver n Ekoloji  dar etm  üzr   cra Plan n n haz rlanmas  
(bu, PODRATÇININ i  h cml ri il  ba l  oldu una gör ). 
 
C dv l 8-1-d  sadalanan tap r qlar n yerin  yetirilm si 
 EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇININ tikinti önc si apard
 ekoloji 
t dqiqat n mü yy n etdiyi kimi, 
RK T vasit sil   m lumat verildiyi 
kild   t sir 
azaltma t dbirl rin   m l olunmas  v  onlar n h yata keçirilm si 
 Bölm  7.4.2-d   t l b olundu u kimi, bütün ilkin t dqiqatlara r hb rlik edilm si 
Tikintid n v   t mizl m /bitki örtüyünün k silm si i l rind n 
vv l t dqiqatlar n 
tamamlanmas na imkan yaratmaq m qs dil  tikinti üçün  raziy  daxil olmazdan 
önc  EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇIYA  n az  30 gün  vv lc d n bildiri  
verilm si 
 
T mizl m d n  vv l t dqiqatlar üçün i çi qüvv si, avadanl q, S TT M v  sah y  
n zar tin t min olunmas  (C dv l 8-2) 
 
V h i heyvanlar n/ev heyvanlar n n aç q x nd kd n (insani qaydada) uy un t bii 
ya ay  mühiti olan  raziy  köçürülm si üçün i çi, avadanl q v  materiallar il  t min 
olunmas  
 EKOLOJ  
DAR ETM  üzr  PODRATÇI t r find n apar lan biob rpa 
f aliyy tl rin  yard m edilm si, m s l n, 
RK T vasit sil   m lumat verildiyi kimi, 
eroziyaya qar  mübariz nin t min olunmas ndan  vv l so anaqlar n  kilm sin  
imkan verm kl .  
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
52 
 
8.3.3 
EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇI 
EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇININ v zif l ri a a dak lard r: 
 
 Bu 
plan n t l bl rin  cavab ver n Ekoloji  dar etm  üzr   cra Plan n n haz rlanmas  
(çünki bu EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇININ i  h cmin  aiddir) 
 Tikinti 
önc si t dqiqatlar, köçürülm   v  biob rpa t dbirl rinin h yata keçiril c yi 
prosedurlar n, protokollar n v   i l rin apar lma üsuluna dair plan n mü yy n 
olunmas  
 
C dv l 8-1-d  sadalanan texniki tap r qlar n yerin  yetirilm si 
 Ekoloji 
dar etm  üzr   cra Plan nda qoyulan ekoloji idar etm  prosedurlar na riay t 
olunmas n n t min edilm si  
 Tikinti 
önc si ekoloji t dqiqatlar n apar lmas  
 Tikinti 
zaman  ç xar lacaq bütün a aclar n siyah s n n tutulmas  
 
F aliyy tl rin monitorinq v  yoxlama t l bl rin  uy un olaraq laz mi qaydada 
monitorinqi v  yoxlanmas  
 Qeydl rin apar lmas , o cüml d n h ssas növl r v   t bii ya ay  mühitl rini 
mü yy n ed n h ft lik yeni m lumatlar v  ayl q hesabatlar 
 Tikintid n  vv l h ssas bitkil r  ziyan vurmamaq, yerini d yi dirm k v  ya qorumaq 
üçün onlar n ni anlanmas  
 Avadanl q v   i çi il   t min ed c k PODRATÇININ yard m  il  CQBKG üzr  
MSSTQ-d  mü yy n olunan flora növl rinin yerl rinin d yi dirilm si 
 
l rin tikintid n önc ki m rh l sind  faunan n uy un ya ay  mühitl rin  (insani 
qaydada) köçürülm sini aparmaq v  tikinti m rh l si zaman  PODRATÇIYA 
müt x ssis m sl h ti v  yard m edilm si 
 CQBKG 
üzr  
MSSTQ-d  mü yy n olundu u kimi, növl rin çoxalmas  (t l b 
olunarsa) 
 
B rpa i l ri zaman  istifad  üçün t bii floradan toxumlar n toplanmas  
 Bütün 
layih   razil rinin biob rpas n n idar  olunmas  
 Tikinti 
sonras  biob rpa i l rinin monitorinqi. 
8.3.4 
Texniki Cavabdehlikl rin xülas si 
A a dak  c dv ld  ”icra“ termini xüsusi  sas f aliyy t üzr  t l b olunan i i yerin  yetirm k 
üçün cavabdeh olan  sas t r fi bildirir. ” nterfeys” termini  sas icraç   t r fin öz f aliyy tini 
yerin  yetir  bilm si üçün dig r bir t r fin yerin  yetirm si t l b olunan h r k t v  ya 
tap r
 bildirir.  
 
C dv l 8-1: Ekoloji  dar etm  üzr  Texniki Tap r qlar n Xülas si 
sas 
M s l l r/F aliyy t 
PODRATÇI 
EKOLOJ   DAR  
ETM  ÜZR  
PODRATÇI 
RK T 
Uy un Plan 
Ekoloji idar etm  
üzr  ümumi 
öhd likl r 
cra etm   
Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji MP 
çil r üçün 
m lumatland rma 
t liml rinin 
keçirilm si  
cra etm   
Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji MP 
Tikintid n  vv l 
ekoloji t dqiqatlar 
T dqiqat 
N tic l rinin 
cras  v  
onlarda  tirak  
cra etm  Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji MP 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
53 
 
sas 
M s l l r/F aliyy t 
PODRATÇI 
EKOLOJ   DAR  
ETM  ÜZR  
PODRATÇI 
RK T 
Uy un Plan 
Mühafiz  olunan 
heyvan növl ri üçün 
tikinti önc si/bitki 
örtüyünün 
ya lla mas ndan 
vv l d rhal k silm  
yoxlamalar  v  laz m 
g l rs , onlar n KS-
d n v  i çi 
razil rd n 
köçürülm si 
nterfeys: 
T mizl m  v  
düzl
dirm ni
n ba lamas na 
dair bildiri  
(minimum 48 
saat  vv l 
bildiri  t l b 
olunur)  
cra - H ssas fauna 
növl rinin olmamas n  
yoxlamaq üçün tikinti 
üzr  t mizl m  v  
düzl
dirm  
i l rind n d rhal önc  
(48 saat  rzind ) 
Mümkün olan yerd  
fauna növl ri 
köçürülmü  v  ya 
yax nl qdak  ox ar 
t bii ya ay  
mühitl rin  
köçürülm si 
d st kl n c k  
Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji MP 
Faunan n 
köçürülm si – 
tikintid n  vv l 
nterfeys: 
Planla d r lan 
giri
 dair 
Ekoloji 
dar etm  
üzr  
Podratç ya 
Bildiri  
verilm si 
cra: PODRATÇININ 
sah y  daxil 
olmas ndan önc  
tamamlanacaq 
Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji MP 
Çoxalma 
mövsümünd  
torpa n üst qat n n 
umlanmas  
planla d r lan xam 
torpaqlar n ya ll q 
zola n n biçilm si  
cra etm  
nterfeys -  l r  
n zar t v  bitki 
k simind n önc  
mühafiz  olunan 
fauna üzr  yoxlamalar
Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji MP 
A aclar n siyah s  
nterfeys: 
T mizl m  v  
düzl
dirm y  
ba lanmas na 
dair bildiri  
((48 saat) 
cra - Q rm z  
Kitabdak  növl r  
daxil edil n a aclar n 
trafl  siyah s  
Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji MP 
H ssas bitki 
növl rinin yerinin 
d yi dirilm si – 
tikintid n  vv l 
cra: 
Planla d r lan 
giri
 dair 
Ekoloji 
dar etm  
üzr  
Podratç ya 
bildiri  
verilm si  
cra: PODRATÇININ 
sah y  daxil 
olmas ndan önc  
tamamlanacaq.  
Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji MP 
Faunan n - tikinti 
zaman  
x nd kd n/i çi 
razil rd n 
köçürülm si  
cra: X nd k/i  
razil rind n 
faunan n 
yerinin 
d yi dirilm si 
nterfeys – 
müt x ssis m sl h ti 
v  yard m  
Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji MP 
Xüsusi h ssas bitki 
növl rinin 
çoxald lmas  (t l b 
olunarsa) 
 
cra etm  Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji MP 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
54 
 
sas 
M s l l r/F aliyy t 
PODRATÇI 
EKOLOJ   DAR  
ETM  ÜZR  
PODRATÇI 
RK T 
Uy un Plan 
kin i i v  biob rpa 
üçün toxumlar n 
(bazarda olmayan) 
toplanmas  v  
saxlanmas  
nterfeys:  kin 
i l rinin 
qrafikin  dair 
bildiri  
cra etm  Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji MP 
Sat da olan 
toxumlar n sat n 
al nmas  v  
saxlanmas  
cra etm  Toxumun 
spesifikasiyas  
Toxumun 
spesifikasiy
as n n 
Monitorinqi 
v  auditini 
t sdiq edir 
B rpa üzr  
Monitorinq 
Plan /Ekoloji 
Monitorinq 
Plan  
Bütün qeyri-k nd 
t s rrüfat  
razil rinin  kini (KS 
v  müv qq ti 
razil r) 
Tikinti zaman  
icra ( kin i i, 
gübr  
verilm si; 
suvarma v  s.) 
Toxum qat
n n v  
vaxt n n 
spesifikasiyas ; 
gübr nin 
spesifikasiyas  
Monitorinq 
v  audit 
B rpa üzr  
Monitorinq 
Plan /Ekoloji 
Monitorinq 
Plan  
Müv qq ti i  
sah l rind  
t bii/yar m-t bii 
ya ay  mühitl rinin 
biob rpas  
nterfeys: 
B rpa i l rinin 
qrafikin  dair 
bildiri ; 
biob rpa 
i l rin  yard m 
edilm si, 
m s l n, jut 
qoruyucu 
qat ndak  
d likl r 
cra etm  Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji 
Monitorinq 
Plan / 
 
Eroziyaya qar  
mübariz nin 
monitorinqi,  kin 
inin U urla 
tamamlanmas , 
Düz ldici T dbirl r 
v   cra f aliyy tin  
dair Hesabat 
cra (Tikinti v  
MÜQAV L N
N Z man t 
müdd ti) 
MÜQAV L N N 
Z MAN T müdd ti 
rzind  monitorinqi; 
MÜQAV L N N 
Z MAN T 
müdd tind n sonra 
cras   
Monitorinq 
v  audit 
B rpa üzr  
MP/Ekoloji 
MP 
Biob rpan n 
monitorinqi, düz ldici 
t dbirl r v  hesabat 
verm  
 
cra etm  Monitorinq 
v  audit 
Ekoloji MP 
8.4 T sirin Qar s n n Al nmas  v  Azald lmas  
EKOLOJ   DAR ETM  üzr  PODRATÇI V  PODRATÇI a a da t svir olunan öhd likl ri 
yerin  yetir c k.  
 
Ekoloji idar  etm  il  ba l  potensial vaxt v  mövsüm m hdudiyy tl ri olan bütün öhd likl r 
lav  F-d   t svir olunur. Bu c dv l, f aliyy tl r h r hans  yay nma 
irk t t r find n 
t sdiql nm d n tamamlana bilm y c yi hallarda il  rzind  spesifik vaxtda v  ya 
müdd tl rd   h yata keçirilm si laz m olan f aliyy tl rin mü yy n olunas  üçün müzakir  
olunmal d r. 
8.4.1 
T lim 
CQBKG üzr  
MSSTQ ekoloji h ssasl qlara dair anlay
 giri   t limin  daxil etm yi 
öhd sin  götürmü dür.  
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
55 
 
Ekologiya il  ba l  PODRATÇI bütün i çi hey tinin a a dak lar  ba a dü m sini t min 
ed c kdir:  
 
 Boru 
k m ri seksiyalar n n, obyekt sah l rinin v  giri  yollar n n ekoloji h ssasl qlar  
 Layih nin potensial ekoloji t sirl ri, h min t sirl ri n z rd  tutan q bul olunmu  
t sir azaltma t dbirl ri v  bu t dbirl rin t tbiq olunma üsullar  v  yerl ri 
 
 sah l rind  rast g lin  bil c k 
sas h ssas növl rin
3
 mü yy n olunmas , 
m s l n Qafqaz t sba as  
 
V h i t bi tin fiziki narahatl a v  s s-küy  h ssasl
 
 
S rh d ç kilmi   i  sah l rind   v   t sdiq olunmu  giri  mar rutlar ndan k narda 
t bii ya ay  mühitl rin  m cburi müdaxil y  yol verilm m si 
 Ya l   a aclar n gövd l rin , kökl rin   v  ya tac na fiziki ziyan vurulmas ndan 
qorunma t l bi 
 Faunan n t sadüfi z d l nm si v  ya ölümü il   n tic l n n ist nil n hadis nin 
hesabat verilm si 
 
nsan t hlük sizliyi üçün t hlük  tör d n heyvanlar n hücum etm  riskl ri. 
 
PODRATÇI bu  razid   v  ya mühüm ekoloji t sir potensial  olan  razil rd   xüsusi 
cavabdehlikl ri olan Menecerl r v  Supervayzerl r üçün ekoloji idar etm  m s l l rin  dair 
daha  trafl   t lim t
kil ed c k. T lim zaman  supervayzerl rd n  ld  olunan m lumatlar 
i çi qrupun qalan hiss sin , o cüml d n i çil r  v  ümumi operator hey tin  günd lik sah  
söhb tl ri vasit sil  çatd r lacaq, h min t limatlara mövsümi m hdudla d r c  amill r, nadir 
v  qorunan növl rin tan nmas  kimi xüsusi yerli m s l l r  dair yeni m lumatlar daxildir.  
 
Sah y  aid i l rin apar lma üsuluna dair plan i çil rin flora v  fauna növl rinin mü yy n 
olunmas  üzr  s ri t sini v  i çil r üçün t l b olunan ist nil n  lav  t limi n z rd  tutacaq.  
8.4.2 
Tikinti Önc si I l rin Planla d r lmas  
8.4.2.1 Planla d rma v  sah nin haz rlanmas  
 
Giri  
Bu bölm d  planla d rma m rh l sind  PODRATÇI v  EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  
PODRATÇININ potensial ekoloji t sirl rin qar s n  almaq v  ya onlar  azaltmaq üçün 
görm li olduqlar  laz mi t dbirl r t svir edilir. Bu t dbirl r ona gör  laz md r ki, KS t sirl r  
xüsusil   h ssas olan ya ay   m sk nl rind n keçir v  mar rut boyunca v   trafdak   t bii 
mühitd  i l rin t sirin  m ruz qala bil n çox vacib heyvan növl rin  rast g linir. Mar rutda 
potensial olaraq rast g lin n  sas h ssasl qlar:  
 
 Torpaq 
kipl
m sin   h ssas olan ya ay   m sk nl ri v  bitki örtüyünün çox l ng 
b rpa olmas  (ad t n, mar rutun 
rq hiss sind , KG0 v  KG157.1 aras ndak  ayr -
ayr  seksiyalarda)  
 Növ 
müxt lifliyinin yava   b rpas na h ssas, bitki növl ri il   z ngin, Q rm z  Kitaba 
daxil edilmi  bitki növl rini d st kl y n t bii mühitl r (ad t n, mar rutun q rb 
hiss sind , KG321 v  KG390 aras ndak  ayr -ayr  seksiyalarda, üst torpaq qat  
dayaz olan yerl rd )  
 
M lumdur ki, KS-d  Q rm z  Kitaba daxil edilmi  növl r  rast g linir (Iris camillae) v  
ya onlara rast g lm k ehtimal  var (KG0 v  KG35 aras nda Iris acutiloba üçün 
münasib ya ay  m sk ni var) 
 Çaylardak  bal qlar ((o cüml d n Q rm z  Kitaba daxil edilmi   b zi növl r v  IUCN 
Q rm z  Siyah s na daxil edil  bil c k növl r) kürü tökm  mövsümünd  xüsusil  
h ssas olurlar – ad t n, mövsüml  ba l  olaraq mart-iyul aylar nda.  
                                            
3
 
Burada t hlük  kateqoriyas na gör  Az rbaycan n Q rm z  Kitab na v  / v  ya IUCN Q rm z  
Siyah s na dü
n az qay  t l b ed n növl rd n daha (lakin onlar daxil olmamaqla) h ssas olan 
bütün növl r mü yy n olunur.
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
56 
 
 Çay 
sahilind  yuva tik n fauna növl ri(m s l n, su samuru/Lutra lutra), çoxalma 
mövsümünd , ad t n, aprel-may aylar nda mövsüml   laq dar olaraq xüsusil  
h ssas olurlar  
 Çay 
v  ax nlardak  sürün nl r v  suda-quruda ya ayanlar (o cüml d n QK v  IUCN 
Q rm z  Siyah s na daxil edilmi  b zi növl r) çoxalma mövsümünd  (ad t n, aprel-
iyul) v  q lama (ad t n, oktyabr-mart) mövsümünd  xüsusil  h ssas olurlar 
 Mar rutda tez-tez rast g lin n Testudo graeca (Aral q d nizi t sba as ) 
 
sas n adi növl ri  hat  ed n, yerd  yuva tik n, lakin aras nda az sayda turac 
(Francolinus francolinus) olan v  b zg k (Tetrax tetrax) kimi q layan qu lar – QK, 
IUCN NT. 
 
RK T layih  Ekoloqu t yin ed c k ki, bu h ssasl qlar i  zaman  n z r  al ns n.  
 
Layih nin bütün m rh l l rind   v   h r m rh l   ç rçiv sind   t sirl rin qar s n  almaq v  
azaltmaq üzr   t dbirl r h yata keçirilm li, t sirl rin azald lmas  üçün öhd likl r ard c l 
kild , aid olduqlar   traf mühit aspektl ri üzr  t qdim edil c k, y ni:  
 
1. Planla d rma v  sah nin haz rlanmas  
2. Tikinti 
önc si i l r 
3. Tikinti 
4. B rpa v  istismar  m liyyatlar  
5. Yoxlama 
v  monitorinq. 
 
C dv l 8-4, Bölm  8.4.2.4-d  layih nin bu  sas m rh l l rind  laz m olan t dbirl rin q sa 
icmal  verilir, h r m rh l y  dair  lav  m lumat is  a a dak  bölm l rd  t qdim olunur. 
 
C dv l 8-2-d   t svir edildiyi kimi, PODRATÇI tikinti önc si t dqiqat üçün a a dak  
avadanl q v  i çi qüvv sini t min ed c k. 
 
C dv l 8-2: PODRATÇI T r find n Tikinti Önc si Bitki Örtüyünün 
K silm si/T mizl nm si i l ri üzr  
T dqiqatlara Dair T l bl rin 
D st kl nm si 
Yer 
çi Qüvv si 
Texnika/Avadanl q 
Tikinti önc si t dqiqat 
n tic sind  mü yy n 
edilmi dir 
EKOLOJ  
DAR  ETM  
ÜZR  PODRATÇI 
Boya; qorunmal  h ssas 
obyektl rin ni anlanmas  
üçün dir kl r/baryer lenti v  
ya b nz r materiallar 
Tikinti önc si t dqiqat 
n tic sind  mü yy n 
edilmi dir 
PODRATÇI 
Bitki örtüyünün s viyy sini 5 
sm-d k azaltmaq üçün 
traktor üz rind  
qura d r lm  toxmaq v  ya 
disk b çaql  avadanl q. Ox 
üz rin  dü
n yükü az v  
t mas zonas nda a a  
t zyiqli, traktor üz rind  
qura d r lm  – dörd t k ri 
h r k tli v  ya t rt ll  
ma nlar n istifad si 
n z rd n keçiril c k  
Tikinti önc si t dqiqat 
n tic sind  mü yy n 
edilmi dir 
PODRATÇI 
Çay keçidl rind  böyük 
kollar n v  kiçik a aclar n 
(Yul un) k silm si üçün 
kolq ran, motorlu d ryaz v  
z ncirli mi ar kimi  l al tl ri  
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
57 
 
Planla d rma v  sah nin haz rlanmas  vasit sil  ekoloji t sirl rin azald lmas  
CQBKG 
MSSTQ tikinti önc si ekoloj   t dqiqatlar n apar lmas  üzr  öz üz rin  öhd lik 
götürmu   v  onun icras n  EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇIYA tap rm d r. 
A a dak  öhd lik a aclara aiddir; bundan ba qa, bu s n din ba qa bölm l rind  bitkil r  
aid öhd likl r var. 
 
EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇI a a da t svir edilmi  öhd liyi yerin  yetir c k.  
 
17-08 T bii balans yarad lmas  üçün,  kin ç xar lan a aclar n say na  sas n 
h yata keçiril c k. T krar 
kin normas  növl r v  bölg nin 
xüsusiyy tl ri n z r  al nmaqla h yata keçiril c k.
 
 
 
EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇI Ekoloji T dqiqatlar Plan   i l yib haz rlayacaq. 
Bu planda apar lmal   t dqiqatlar n t f rrüat  (m s l n, flora, fauna v  su ax nlar ), o 
cüml d n t dqiq edilm li sah l r, t tbiq edilm li metodlar v  n tic l r haqq nda hesabat n 
nec  haz rlanmas  bar d  m lumat veril c kdir.  
 
EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇI PODRATÇI il  birg  
MSSTQ s n dind  
mü yy n edilmi  bütün h ssas sah l rd  m rh l li, ard c l tikinti önc si t dqiqat aparacaq. 
Mövsümi m hdudiyy tl ri (m s l n, miqrasiya sxemi, çoxalma mövsümü v  kürü tökm  
mövsümü) n z r  alaraq, t dqiqatlar el  planla d r lacaq ki,:  
 
 KS-d , yaxud giri  yollar nda v  ya obyektl rd , mövsümi m hdudiyy tl ri n z r  
alaraq, tikinti i l rinin t sir ed  bil c yi ekoloji ehtiyatlar n v  dinamikan n mü yy n 
edilm si; v  ya bitkil ri t mizl m d n, üst torpaq qat n  
umlamadan, 
hamarlamadan, k sm d n v  dig r  sas torpaq i l rind n  vv l  sas ya ay  
m sk nl ri v  ekoloji  h miyy ti olan topoqrafik obyektl ri (m s l n, çay keçidl ri, 
me
l r, ç m nlikl r, yar anlar, kanyonlar, yamaclar, aç q süxurlar, eroziyaya 
m ruz qalm  yerl r)  ks etdir n  hat li fotojurnal n t rtib edilm si 
 Yeri 
d yi dirilm li v  ya qorunma statusu t l b ed n flora v  fauna növl rinin 
(m s l n, q rm z  kitab növl ri) mövcudlu unun t sdiq edilm si  
 
T sirin qar s n  almaqla qorunmal  olan flora növl rinin mövcudlu unun mü yy n 
edilm si 
 
l rin apar lmas  üçün mövsümi m hdudiyy tl rin t sdiq v  ya mü yy n edilm si 
 Tikintid n  vv l b nz r bitki icmas n n b rpas na yard m etm k v  toxumlar n 
b rpas  üzr  spesifikasiya bar d  m lumat verm k  
 
T l b olundu u hallarda, konkret öhd likl r  yenid n baxmaq v  ya t sirl rin 
azald lmas  üzr   lav  t dbirl r t klif etm k. 
 
Tikinti ba lamazdan  n az  60 gün  vv l EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇI 
RK T  h ssas sah l r üzr  t sirl rin azald lmas  haqq nda tikinti önc si t dqiqat bar d  
hesabat t qdim ed c k. Hesabata a a dak lar daxil olacaq: 
 
 
A ac v  kol k silm sinin minimuma endirilm si 
 
çi enin darald lmas  
 Mövsümi 
m hdudiyy tl r 
 Torflu 
bataql qlardak  növl rin ba qa yerl r  köçürülm si  
 Bal qlar üçün keçid t min edilm si 
 
A r texnikan n t sirl rinin azald lmas  üzr   t dbirl r (m s l n, avadanl qlar n 
h r k tli altl qlar  v  bloklar ) 
 Tikinti 
v  b rpa dövründ  ekoloqlar t r find n s x n zar t.  
 
RK T tikinti önc si t dqiqatlar n n tic l ri, torpaqdan istifad  üçün icaz  verilm sinin 
rtl ri v  ya  lav  t dbirl r, o cüml d n mü yy n sah d  (
RK T N göst ri i il  önc d n 
mü yy n edilmi  sah d   i  apar lmayacaq) mövsümi m hdudiyy t t tbiq edilm sinin 
z rur ti bar d  PODRATÇIYA m lumat ver c k. PODRATÇI t sirl rin azald lmas  üzr  
bütün t dbirl ri h yata keçir c k, çünki onlar PODRATÇININ i  h cmin  daxildir.  
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
58 
 
Tikinti ba lamazdan  vv l EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇI, PODRATÇININ 
i tirak  v  köm yi il , a a dak lar  h yata keçir c k:  
 
 Ni anlanm  sah l ri t mizl m li v  anbar sah l ri kimi el  istifad  ed c k ki, 
h ssas sah l rd  bitki örtüyü lap kökünd n götürülm sin.  
 
T mizl nm li olan bütün sah l ri ni anlanacaq ki, t mizl m   i l ri ayr lm  
sah l rd n k nara ç xmas n.  
 Bitkil ri v   a aclar   k sm d n, torpaq  umlanmadan v  ba qa torpaq i l rind n 
vv l KS-nin yax nl
ndak  v  ya onunla yana  h ssas ya ll q sah si ni anlamal  
v  bayraql  lentl rl  hasarlanacaq ki, t mizl m , hamarlama v  ya qalaqlama i l ri 
zaman   t sdiql nmi   i çi sah l rind n k nardak  bitki örtüyü v   traf mühitin dig r 
elementl ri (m s l n, süxurlar) da d lmas n.  
 Tikinti 
zaman  toxunulmamal  üçüncü t r f xidm tl ri v  h ssas reseptorlar 
(m s l n, m d ni irs obyektl ri v  ya saxlanmal  olan xüsusi a ac növl ri) 
ni anlanacaq.  
 Yuxar da t svir edildiyi kimi, KS-d   v  ya in aat meydançalar nda toxunulmamal  
a aclar  v  ya h ssas bitki növl rini d qiq ni anlamal . 
 
Tikinti i l rin  ba lamazdan  vv l, PODRATÇI: 
 
 
H ssas bitki növl rini qorumaq m qs dil , a ac/bitki k sm  v  hamarlama i l rin  
c lb olunmu  i çi hey tin  t lim keç c k 
 Tikinti 
önc si t dqiqat i l ri zaman   h ssas flora mü yy n edildiyi v  KS-  yana  
yerl
n sah l rd  
traf mühitin qorunmas na dair m lumat da yan ni anlar 
yerl
dir c k. 
 
 sah l rini mümkün q d r azaltmaqla v   h ssas sah l rd   i  aparmamaqla ekoloji 
t sirl ri minimalla d rmaq olar.  
 
PODRATÇININ 
traf mühitin idar  edilm si üzr   cra plan na n qliyyat vasit l rin   v  
texnikaya texniki xidm t v  onlar n istismar na dair t klifl r daxil olacaq ki, t sir ehtimal  olan 
h ssas sah l rd  yüks k s s-küy s viyy l ri olmas n.  
Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə