Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm si


PODRATÇI  traf icmalar n su v  enerjid n istifad sin  t siri azaltmaq üçün laz miYüklə 3,23 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35

PODRATÇI  traf icmalar n su v  enerjid n istifad sin  t siri azaltmaq üçün laz mi 
t dbirl r gör c k. 
Harada: 
A ild  h r sah d  torpa n uzun müdd tli orta illik yuyulmas  tonlarla 
R co rafi yerin  gör  ya nt  v  ax m  msal  

torpa n yuyulmas   msal  
LS 
eni in uzunlu unun maillik  msal  
C 
bitki örtüyü v  idar etm   msal  

yard mç  t crüb   msal  
 
Daha  trafl  m lumat üçün a a dak lara istinad edin: 
http://www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/00-001.htm 
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
45 
 
PODRATÇI material n ç xar lma intensivliyini mü yy n etm k v  bu Plan n (Bölm  7.4.2.3 
v  7.4.4) eroziya il  mübariz  f aliyy ti v  bitki örtüyü il  ba l  h d fl rin  nail olmaq üçün 
t l b olunan müvafiq t sir azaltma t dbirl rini tövsiy  etm k üçün bu metoddan istifad  
ed c kdir. 
 
PODRATÇI bu i in Xüsusi Sah nin B rpas  il  ba l   l rin Apar lmas  Üsuluna dair Planda 
tamamlanm  oldu unu nümayi  etdir c k v  bu i i icra etm k üçün z ruri ixtisasl   i çi 
hey ti t min ed c kdir. 
l rin Apar lmas  Üsuluna dair Planlar t sdiq edilm si üçün 
RK T  t qdim edil c kdir.  
7.4.7.2 Yan 
maili 
s thl r v  k silm l r 
Bütün sah l rd  yan maili s thl r öz ilkin v ziyy tin  uy un b rpa edil c kdir. PODRATÇI 
bunun nec  tamamlanaca n   t svir etm k üçün konkret sah  üçün xarakterik  l rin 
Apar lmas  Üsuluna dair Plan  haz rlayacaq v   t sdiq etm si üçün 
RK T   t qdim 
ed c kdir. 
 
B rpa i l rinin spesifikasiyas nda t svir edildiyi kimi, torpa n alt qatlar  el  yerl
diril c k 
ki, çöl k narlar  yamac /yoxu u onun ilk orijinal s viyy sin  (torpaq) effektiv 
kild   b rpa 
edilsin; heç bir halda alt torpaq qat  yamac n ilkin orijinal x ttind n k nara ç xmamal , 
geni l nm m li v  ya ilkin yamacdan daha s rt olan yeni yamac yaratmayacaq. 
7.4.7.3 H ssas/Prioritet sah l r 
PODRATÇI h r hans  
lav  
h ssas sah  
t l bl ri bar d  ayr -ayr l qda 
m lumatland r lacaq. PODRATÇI h ssas/prioritet sah l rl  ba l  t f rrüatlar üçün 8.4.2.2 v  
8.4.3.1 Bölm l rin  istinad ed c k. 
7.4.8 
Sah ni T mizl nilm si; Çirkl nmi  Torpaqlara Müdaxil  
7.4.8.1 Sah l rin t mizl nm si 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
D5-093 Tikinti 
i çil ri v  avadanl qlar   t rxis edilm zd n 
vv l müv qq ti 
binalar v  avadanl qlar, al tl r, sah y   g tirilmi , yaxud tikinti v  ya 
istismar proqram  zaman  
y
lan dig r art q materiallar 
k narla d r lacaq. 
 
KS-d  PODRATÇI torpaqla  ks doldurmadan sonra v  torpa n üst münbit qat n n b rpa 
edilm sind n 
vv l tikinti  m liyyatlar n n t sirin   m ruz qalm  bütün sah l ri 
t mizl y c kdir. Dig r Layih  sah l rini PODRATÇI h min sah d   f aliyy tin 
dayand r lmas ndan d rhal sonra t mizl y c kdir. T mizl m  torpa n üst münbit qat n n 
d yi dirilm si üçün t l b olunmayan bütün qur u, avadanl q v  materiallar   hat  edir. 
Sonrak   t mizl m  tap r
 üst torpaq qat n n b rpa edilm sinin v   h r hans  toxum 
s pini/ya lla d rmadan sonra yekun t mizliyin ard nca yerin  yetiril c k. 
 
vv lc d n tikilmi , y ni infrastruktur yarad lm  sah l rd  (ist r k nd t s rrüfat , ist rs  d  
s naye) t mizlik 
raiti ilkin v ziyy tin  uy un olacaqd r. Minimum olaraq, bütün s th 
çirkl nm l r v  tullant lar, 
vv lc d n mövcud olub-olmamas ndan as l  olmayaraq, 
t mizl n c kdir. Bu plan çirkl nmi  torpaqlar n tam t mizl nm si v   b rpas  il  ba l  
m s l l ri  hat  etmir, bununla ba l  istinad Tullant lar n  dar  Olunmas   v  Çirkl nm nin 
Qar s n n Al nmas  Planlar na edilm lidir. 
 
Bütün tullant  materiallar  Tullant lar n  dar  Olunmas  Plan na uy un idar  edil c k v  
z r rsizl
diril c kdir. 
 
Sah nin t mizl nm si Çirkl nm nin Qar s n n Al nmas  Plan na uy un olaraq v  
RK T N m mnunlu u s viyy sind   h yata keçiril c kdir. Tikinti dü
rg l ri, TSS-l r v  
dig r obyektl r üçün t mizlik i l ri ilkin qiym tl ndirm nin n tic l rind n v  sah nin 
ba lanmas na dair hesabatdan as l  olacaq (Bölm  7.4.2.2). 
RK T N icaz si al nana 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
46 
 
q d r, PODRATÇI 
RK T N raz l
n   ld  etm k üçün sah d   lav   t mizlik i l rini 
yerin  yetirm k s lahiyy tini v  imkanlar n  saxlayacaq. 
7.4.8.2 Çirkl nmi  torpaqlara müdaxil  
Bütün  vv l mövcud olan çirkl nm , m s l n, boru k m ri d hlizind  kül kl  sovrulan v  
trafa s p l n n, yay lan tullant lar Layih nin tikintisind n 
vv l v  ya tikinti  rzind  
RK T N t l bl rin  uy un olaraq PODRATÇI t r find n t mizl n c k (Bölm  10.4.12- , 
Çirkl nm nin Qar s n n Al nmas  Plan na bax n). K m r Sah si daxilind  yeni çirkl nm  
a kar edildikd , PODRATÇI Tullant lar n  dar  Olunmas   v  Çirkl nm nin Qar s n n 
Al nmas  Planlar nda  trafl  
kild   t svir edil n 
RK T N standartlar na uy un düz li  
t dbirl rinin t min edilm sin  gör  m suliyy t da yacaq. 
7.4.9 
Materiallar v  Tullant lar n  dar  olunmas  
B rpa i l ri d  daxil olmaqla, bütün tikinti i l ri üçün tullant lar n idar  edilm si Tullant lar n 
dar  Olunmas  Plan na uy un olacaqd r. Sonrak   b rpa üçün konkret t l bl r a a da 
t fsilatl  
kild  verilir. 
 
  PODRATÇI alternativ qazma üsullar n  qiym tl ndir c k v   h r bir Layih  sah si 
üçün qaz l b ç xar lm  qrunt qal
n  mümkün h dd   q d r azaldan seçim 
ed c kdir. Qaz l b ç xar lan bütün qrunt materiallar  mümkün h dd   q d r t krar 
istifad  edil c kdir. 
 Qazma 
partlay  metodlar ndan yaln z dig r qazma metodlar n n texniki c h td n 
mümkün olmad
  v  iqtisadi bax mdan  lveri li olmad
 hesab edildiyi halda, 
istifad  edil c k. 
 
g r h r hans  m qs d üçün doldurma v  alt dö
m  materiallar n ç xar lm  qrunt 
material n n t krar istifad si yolu il  
ld  edilm si mümkün olmazsa h min 
materiallar ehtiyatla v  dü ünülmü  
kild  qazma yolu il   v  ya üçüncü t r fd n 
ld  edil  bil r. 
7.4.9.1 Tullant  qrunt v  süxurlar n idar  olunmas  
Ümumiyy tl , bütün qrunt v  süxurlar mümkün oldu u yerd  qaz lm  sah l r  
qaytar lacaq. Buna baxmayaraq, b zi yerl rd  geri qaytar lmas  mümkün olmayan alt torpaq 
qat   v  ya süxur qal qlar  olacaq ki, bunlar n h r ikisi bu plan n t l bl rin  uy un olaraq 
t hlük siz 
kild  da nmal   v  yerl
diril c k. PODRATÇININ icra plan   a a dak  
m s l l ri n z rd  tutacaqd r. 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
9-01 Relyefin 
b rpas  c lbedici v  bax ml ,  traf land aft n ümumi cizgil rin  
uy un olmal d r v   irk t t r find n t sdiq edildiyi kimi, bununla boru 
k m rinin bütövlüyün   h r hans   t hlük nin olaca   v  ya eroziya 
faktorlar  istisna edilmir. 
9-02 
Alt torpaq qat  üçün bütün mümkün utilizasiya sah l ri v  planlar  
q bul edilm zd n  vv l h min planlar n mümkün  traf mühit v  sosial 
t sirl rinin qiym tl ndirilm si apar lacaq. 
D5-066  
X nd k qaz nt s ndan ç xan art q torpa n alt qat   i çi en boyunca v  
eyni alt qat növünd n olan zonalarda yay lacaq. Yay lma i l ri torpaq 
növl rinin mümkün oldu u q d r bir-biri il  qar mas na yol verm m k 
rtil  apar lacaq. 
 
Art q qal q material  yekun b rpa i l rind n sonra KS-d n tullant  kimi 
k narla d r lmayacaqd r. PODRATÇI Tullant lar n  dar  Olunmas  Plan nda mü yy n edil n 
h r hans  dig r tullant  material il  ba l  art q qrunt v  süxur kütl sin  gör  eyni 
m suliyy tl ri saxlay r. PODRATÇI bütün tullant lar n da nmas   v  tullant  poliqonlar n n 
idar  edilm sin  gör  m suliyy t da yacaq. 
 
Qal q qrunt v  süxur kütl si a a dak  prinsipl r   sas n idar  edil c k:  
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
47 
 
Utilizasiya yerind n as l  olmayaraq, tikinti sah l rind n ç xar lm  qrunt v  süxurlar n 
yerl
dirilm si torpaq sahibl rinin sah d n t krar istifad  etm sin   m nfi t sir 
göst rm y c kdir. M s l n, süxurlar  vv lc d n mövcud olan 
rtl rl  v  torpaq sah sin  
giri l  ba l  müqavil l rl  uy unsuzlu un oldu u t s rrüfat torpaqlar nda basd r la bilm z. 
umlanm  torpaqlarda ilk prioritet ç xar lm  qrunt v  süxur qal
n n KS v  ya i  
sah l rind  utilizasiya edilm m si olacaq. 
 
lk prioritet: KS-d n yenid n istifad :  
Ç xar lm  qrunt v  süxur qal
ndan tikinti material kimi istifad  edilm si uy un hesab 
edildiyi yerd , onun Layih  sah sind  t krar istifad si ilk olaraq n z r  al nacaq (m s l n, 
Layih  infrastruktur i l ri, materiallar ; davaml l q, eroziya il  mübariz , tikinti dü
rg l ri, 
yollar v  s). 
 
kinci prioritet: KS/Layih  sah sind  yerl
dirm  
Qal q material B rpa Spesifikasiyas nda  trafl  
kild  t svir edildiyi kimi, KS-d  v  ya dig r 
Layih  sah l rind  (m s l n, yamac relyefinin birl
dirilm si üçün) yenid n istifad  edil  v  
ya utilizasiya oluna bil r.  
 
Qeyd: Layih  sah l rind  bütün utilizasiya qeyri-Layih  sah l rin  m nfi  traf mühit  t siri 
olmadan h yata keçiril c k. 
 
Üçüncü prioritet: KS-d n k narda t krar istifad : 
Xammal v  ya yar mfabrikat materiallar kimi t krar istifad   m qs dl ri üçün üçüncü t r f  
ötürm  (m s l n, yol tikintisi v   d miryolunun ballast qat  üçün uy un ola bil n 
parçalanm /do ranm  da lar).  
 
Dördüncü prioritet: KS-d n k narda utilizasiya (bütün sah l r bu m qs dl  istifad  
edilm zd n  vv l 
RK TL  raz la d r lacaq). 
Qaz l b ç xar lm  torpa n v  süxurlar n at lma yerl ri Potensial utilizasiya sah l ri 
PODRATÇI t r find n t yin edil c k v  qiym tl ndiril c k, v  Tullant  Qrunt v  Süxurlar n 
utilizasiyas na dair hesabat 
RK T N t sdiqin   t qdim edil c kdir. Hesabat n z rd  
tutulan bütün sah l r üzr  texniki v  
traf mühit qiym tl ndirm l rinin (Torpaqdan 
stifad nin T
kili Plan na uy un olaraq) n tic l rini özünd   ks etdir c k v   sasland rma 
il  istifad   t klifi ir li sürül c kdir. PODRATÇI h min sah l ri planla d racaq, inki af 
etdir c k, istismar v   b rpa ed c kdir. PODRATÇI seçilmi  sah l r üçün n zar t 
orqan ndan icaz nin al nmas na v  saxlan lmas na gör  cavabdehdir. PODRATÇI bel  
sah l rl  ba l  Tikinti Önc si T dqiqat t qdim etm li v  Bölm  7.4.2.1-d   t svir olunan 
dig r t l bl r  riay t ed c k. 
 
Utilizasiya yerind n as l  olmayaraq, tikinti sah l rind n ç xar lm  qrunt v  süxurlar n 
yerl
dirilm si torpaq sahibl rinin sah d n t krar istifad  etm sin   m nfi t sir 
göst rm y c kdir. M s l n, süxurlar  vv lc d n mövcud olan 
rtl rl  v  torpaq sah sin  
giri l  ba l  müqavil l rl  uy unsuzlu un oldu u t s rrüfat torpaqlar nda basd r la bilm z. 
 
Daha  trafl  m lumat B rpa Spesifikasiyas nda verilir:  
 
Torpaq saxlan la bilm z: 
 
 
H r bir utilizasiya yeri üçün 
RK T N t sdiqi olmad
 halda 
 
H ssas/prioritet  razil r daxilind  
 Su 
axarlar nda v  ya vadinin dibl rind , yaxud su axarlar na v  ya vadi dibl rin  
yax n 
 Boru 
üz rind  kül kl  g tiril n v  tökül n materiallardan yaranan l kl r/ç rg l r 
  Onun kiçik çaylar v  su axarlar  boyunca ya
 sular  ax n na mümkün mane  
yaradaca  halda 
 
Bu yolla da land afta t sir (yekun v ziyy t üçün kredit götürül  bil r); v  
 Mailliyin 
(yoxu ) 30°-d n art q oldu u aç q sah d . 
7.4.9.2 Ç xar lm  qrunt v  süxurlar n daimi yerl
dirilm si üçün sah l r 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
48 
 
Ç xar lm  art q qrunt material n n yerl
dirilm si üçün t sdiql nmi  at lma sah l ri B rpa 
Spesifikasiyas na müvafiq olaraq onlar n eyni il  ilkin v ziyy tin  uy un b rpa edil c k. 
Yaln z 
RK T t r find n ba qa cür t l b edil n hallar istisna olmaqla, ç xar lm  art q 
qrunt v  süxurlar n yerl
dirilm si üçün istifad  edil n sah l r ba lan lacaq, örtül c k v  
Spesifikasiyaya uy un olaraq land aft  (ya lla d r lmal ) b rpa edil c kdir. Eroziya il  
mübariz   v  bitki örtüyü il  ba l   t l bl ri yerin  yetirm k v  
RK T t r find n t l b 
edildiyi kimi, yerli  traf mühit 
raitl ri il  uy unla d rmaq üçün,  g r z ruri hesab edil rs , 
h r bir sah nin bitki örtüyü b rpa edil c k.  
7.5 Yoxlama 
v  Monitorinq 
7.5.1 
B rpa Prosesinin Monitorinqi v  Hesabat verm  
Bu plan n müdd alar  il  ba l  
RK T N v  PODRATÇININ bütün yoxlama v  f aliyy tl ri 
Bölm  20-d  ir li sürül n t l bl r  uy un olacaqd r. 
7.5.1.1 Monitorinq 
v  düz li  t dbirl ri 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
3-08 B rpa Plan na uy un olaraq, eroziya d r c si S viyy  3-d n yuxar  
olarsa, torpaq yuyulmas na n zar t edil c k v   t shihedici t dbirl r 
h yata keçiril c k. 
3-15 Torpa n alt v  üst qat n n b rpas ndan sonra Podratç n n v   irk tin 
i çil ri birg   i l nmi  sah l rd  eroziya  lam tl rini, maili s thl rin 
sabitliyini, relyefi, s th sular n n drenaj sisteminin gücünün v  
funksiyas n n m qbul olmas n   v  kipl
dirm ni yoxlayacaq. Z ruri 
oldu u halda, b rpa i l ri Layih  meyarlar na cavab verm diyi yerl rd  
düz li l r edil c k.  
17-11 
g r bitki örtüyünün sal nmas  u urla h yata keçirilm yibs  v  ya bitki 
növl rinin t rkibi, apar lan mü ahid   v  
ld  olunan m lumatlar n 
t hlilin   sas n Layih nin ekoloqu t r find n bu sah  üçün uy un 
hesab edilmirs , bu halda düz li   v   b rpa t dbirl ri h yata 
keçiril c k. 
3-32 KS-d  eroziya v  art q çöküntü  lam tl ri olan sah l r münt z m 
olaraq yoxlan lacaq. Bu yoxlamalar h ssas sah l rd  daha tez-tez 
keçiril c k.   
X5-10 Layih  KG321 - KG32 v  KG344-KG345-d  tikinti zaman  v  tikintid n 
sonra eroziya  lam tl rin  qar  gücl ndirilmi   n zar t h yata 
keçir c k. 
PODRATÇININ z man t müdd tind n sonra 
RK T v  EKOLOJ   DAR ETM  üzr  
PODRATÇI t r find n a a dak  öhd likl r götürül c k.  
M52 Layih   b rpa m qs dl ri il  yeni a ac  kilm si ba lanana q d r illik 
texniki xidm t  m liyyatlar n  aparacaq. 
 
M51 Davaml  art ma nail olana q d r  kilmi   v  ya t krar  kil n a aclar n 
ya ama müdd tini qeyd  almaq üçün ard c l monitorinq apar lacaq.  
 
Tikinti zaman   v  MÜQAV L N N Z MAN T müdd tinin sonuna q d r PODRATÇI B rpa 
Spesifikasiyas nda mü yy n edil n parametrl r   v  tezlikl r  uy un olaraq eroziyaya v  
bitki örtüyün  n zar t etm y  cavabdeh olacaq. PODRATÇI göst ril n eroziya s viyy sin  
(Bölm  7.4.2.3) v  bitki örtüyü h d fl rin  (Bölm  7.4.4) nail olundu unu t min etm k üçün 
bütün laz mi düz li   t dbirl rini görm kl  (B rpa Spesifikasiyas nda qeyd olunan vaxt 
ç rçiv sind ) b rpa standartlar n  qoruyub saxlayacaqd r. 
 
A a dak  yoxlama siyah s nda n zar t olunmas  laz m g l n b rpa m s l l rin  dair 
t limat verilir. PODRATÇI b rpa i l rinin monitorinqi üzr  t l bl ri  trafl  t svir etm k üçün 
B rpa üzr   cra Plan n n haz rlanmas nda bu siyah n   n z r  alacaq. Qeyd olunmal d r ki, 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
49 
 
bu siyah  yaln z bir t limatd r v  daha d qiq yoxlama v  audit m s l l ri laz mi qaydada 
i l nib haz rlanacaq. 
 
 Boru 
k m ri üz rind  örtüyün qal nl
n n azald lmas n n heç bir riski yoxdur 
 Sah d n k nar çirkl nm  v  lill nm  üçün risk çox a a d r 
 Toxumlar n v  bitkil rin yuyulmas  il   kin i in /bioloji b rpaya z r r vurma riski 
a a d r 
 Borunun 
üstünd  material n qal nl
n  azald lmamas n   t min etm kl , yamaclar n 
üz rind  ard c l kanallar 
b k sinin qar s  al nm d r. 
 
l rin tamamlanmas  il  s n dl
dirildiyi kimi, h r bir su ax n n n yata  v  sahill ri 
vv lc d n t sdiq olunmu   i l rin apar lma üsuluna dair plana uy un b rpa 
olunmu dur  
 Çöküntül r   n zar t t dbirl rinin say   v  yoxlama v  ya bildiri d n sonra 24 saat 
rzind  t mir i l ri ba lamad qda, cihaz n s radan ç xma hallar  
 
B rpa Plan nda torpa n üst qat n n idar  olunmas   t l bl ri il  uy unsuzluqlar n 
say  
 Torpa n üst qat n n t l b olunan d rinlikd   v   t l b olunan torpaq sah sind  
umlanmas  
 Torpa n üst qat n n laz mi qaydada saxlanmas  v  idar  olunmas  
 
Torpaq geri doldurma material n n kipl
m si 
 Çöküntül rin saxlanmas  üçün uy un cihazlar n t min olunmas  v  saxlanmas  
 
X nd k suyunun eroziyan  v  lill nm nin qar s n  alacaq 
kild  utilizasiyas  
 
Eroziyaya daimi n zar t cihazlar n n t min olunmas  v  saxlanmas  
 
kinin apar lmas nda qazan lan u ur 
 
K nd t s rrüfat /i l nmi   razil rd  torpaq sahibinin b rpa i ind n raz l
 
 Çay 
k si m  yerl rind , çay yata n n v  sahill rinin tikintid n  vv lki v ziyy tin  
v  profilin  qaytar lmas  
 
B rpadan sonra land afta minimum t sirl r 
 Köhn  tullant  poliqonlar   v  çirkl nmi  torpaq sah sin  edil n müdaxil nin 
qar s n n al nmas  v  ya azald lmas . 
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
50 
 
8 EKOLOJ   DAR ETM  PLANI 
8.1 
hat  Dair si 
Bu idar etm  plan n n  hat  zonas  xüsusil   a a dak  ekoloji idar etm   m s l l ri il  
laq dard r: 
 
 
T lim 
 
T bii ya ay  mühitin  narahatl
n azald lmas  
 Tikintid n  vv l ekoloji t dqiqatlar v  floran n yerinin d yi dirilm si  
 
T bii ya ay  mühitl rinin v  növl rin qorunmas . 
8.2 T MÖHS üzr  Standartlar v  T crüb l r 
Bölm  4-d  istinad edilmi   t limat s n dl ri t sirin qiym tl ndirilm sinin v   dar etm  
Planlar n n layih  formalar n  haz rlayan zaman n z rd n keçiril r k T MÖHS t l bl rin  
uy un plan v   t sirin azald lmas   t dbirl rinin haz rlanmas nda istifad  edilmi dir. N z rd  
tutulan xüsusi t limat a a da t svir olunmu dur. 
 
Bu plan BMK-nin Biomüxt lifliyin Qorunmas   v  Canl   T bii Resurslar n Davaml   dar  
Olunmas na dair  cra Standart  6 v  ona qo ulan t limat qeydini n z r  alm d r. 
 
CQBKG Layih si il  ox ar layih l ri in a ed n operatorlar ümumilikd  davaml  idar  
olunmaya v  resurslardan istifad y  nail olmaq üçün a a dak   i l rin düzgün icra 
metodlar n  t tbiq edir: 
 
 Layih l r  sas n infrastrukturu olmayan sah l rd n istifad  edir v  bütün daimi v  
müv qq ti obyektl rin, o cüml d n giri  yollar n n  hat  zonas n   a a dak lar 
vasit sil  azald r: 
o
 Ümumi hat  zonas n  azalda bil c k  razid  dig r operatorlar il   razini 
bölü m kl  (m s l n, payla lan yollar, boru k m rinin d hliz sah si) 
o
 Raz la d r lm  tikintinin bitki v  ya heyvan icmalar na daimi ziyan vurmas  
il   n tic l n  bil c k h ssas zonalarda maili qazma, tunel ç km   v  s. 
istifad  olunmas  
o
 Ox ar t bii ya ay  mühitl rinin yarad lmas   v  ya birba a t sir   m ruz 
qalan istifad çil r  kompensasiya vasit sil  itkil rin öd nilm sinin n z r  
al nmas  
 Layih l r torpaqdan v  ya sudan istifad d  ist nil n ba l ca, uzunmüdd tli 
d yi ikliyi v  ya yerli növl rin xüsusi bir yerd   m skunla mas n  saxlamaqda t bii 
ya ay  mühitinin qabiliyy tini xeyli a a  salan modifikasiyas n  azald r v   t bii 
ya ay  mühitl rini möhk ml ndirm k v  biomüxt lifliyi mühafiz  etm k v  
saxlamaq üçün imkanlar  mü yy n ed c kdir. 
 Layih l r texniki v  maddi bax mdan uy un alternativl r olmayana, çevrilm   v  ya 
t n zzül laz mi qaydada azald lmayana q d r torpaqdan v  ya sudan istifad nin 
h miyy tli d r c d   d yi dirilm sin   v  ya öz yerli növl rinin xüsusi bir yerd  
m skunla mas n  saxlamaqda t bii ya ay  mühitinin qabiliyy tini xeyli azaldacaq 
kild  d yi dirilm sin  yol vermir.  
 Layih l r yaln z 
n son vasit  kimi v  yaln z alternativ k nd t s rrüfat  
ziyanvericil ri il  mübariz  metodlar   n z rd  tutulduqdan sonra ziyanvericil r  
qar  mübariz  vasit l rind n istifad  edir. Bu halda onlar h d f növl r  qar  
effektivliyi m lum olan, lakin n z rd  tutulmayan növl r   v   traf mühit  minimal 
t sirl ri olan insan orqanizmi üçün a a  toksikliy  malik v   traf mühit   n az 
z r rli növd n olan m hsullar  seçir.  
 Layih l r ist nil n yeni yad növl rin 
MSSTQ-d   a a  aqressiv davran  riski 
olmas na dair risk qiym tl ndirilm si apar lmayana q d r onlar   m qs dyönlü 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
51 
 
kild   t qdim etmir v   t sadüfi v  ya n z rd  tutulmam   t qdimatlar n qar s n  
almaq üçün s y göst r c k.  
 
Bundan ba qa,  PLOCA t limat  b yan edir ki, (Cild 1,  lav  6.3):  
 
 
T bii m skunla ma  razisin  müdaxil  v  torpa n eroziyas  tikinti zaman  torpa n 
laz mi qaydada idar  olunmas  il  azald la bil r; torpa n  umlanm  üst qat n  t l b 
olunan minimuma q d r m hdudla d rmaqla v  mümkün q d r azaltmaqla. Bundan 
lav , torpa n üst qat n n 
umland
 
razil rin münt z m sulanmas  tozun 
yaranmas n  v  s th kül yi eroziyas n n azaltma a yard m ed  bil r, h mçinin boru 
k m rinin 
hat  dair sind  
n qliyyat n h r k tini v  
h r k t sür tini 
m hdudla d rmaqla ola bil r. 
umlanan v  qaz lan torpa n laz mi qaydada 
saxlanmas   v  tikinti zaman  yamaclar n mailliyinin/x nd yin k narlar n n 
azald lmas   v  ilin  n rütub tli vaxtlar ndan yay nmaq üçün tikinti i l rinin vaxt n n 
seçilm si d  mühüm m s l l rdir.  
 Boru 
k m ri mar rutu boyunca aqressiv v  ya yad növl rin yay lmas  v  çirkl nmi  
torpaqlar, alaq bitkil ri il  laz mi mübariz  yolu il , n qliyyat vasit l rinin h r k tini 
m hdudla d rmaqla v  torpa  laz mi qaydada ayr ca saxlamaqla azald la bil r.  
Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə