Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm si


Eroziyadan mühafiz  üçün qoruyucu döYüklə 3,23 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

 
Eroziyadan mühafiz  üçün qoruyucu dö
m  örtüyü  
Eroziyadan mühafiz  üçün qoruyucu dö
m  örtüyü maili s thl rin (yoxu /yamac) birba a 
qorunmas n   t min etm k, toxumlar n yuyulub apar lmas n n qar s n  almaq v  bitkil rin 
böyüm si üçün torpaqda mikroklimatik 
raitl ri art rmaq üçün B rpa Spesifikasiyas na 
sas n qura d r lacaqd r. 
 
Eroziyadan mühafiz  üçün qoruyucu dö
m  örtüyü eroziyaya qar  mübariz   v  Bölm  
7.4.2.3 v  7.4.4-d  mü yy n edildiyi kimi, f aliyy tin s m r lilik meyarlar na cavab verm k 
üçün kifay t q d r bitki örtüyü yarad lana q d r torpaq s thinin müv qq ti olaraq 
qorunmas n   t min ed c kdir. Eroziyadan mühafiz  üçün qoruyucu dö
m  örtüyü 
biodeqradasiya qabiliyy tin  malik olacaq v   B rpa Spesifikasiyas n n t l bl rin  cavab 
ver c kdir.  
 
Torpa n üst münbit qat n n haz rlanmas   v  toxum s pini eroziyadan mühafiz  üçün 
qoruyucu dö
m  örtüyünün (geomat) ç kilm sind n  vv l, PODRATÇI t r find n h yata 
keçiril c kdir. 
RK T t r find n t l b edildiyi kimi, PODRATÇI eroziyadan mühafiz  üçün 
qoruyucu dö
m  örtüyünün (geomat) yerl
dirm zd n  vv l kolluqlar n  kilm sin  imkan 
verm k üçün orada mü yy n ölçüd  d likl r açacaqd r. 
 
Çöküntül rin toplan lmas  
Çöküntü ax n n n su axar na, bataql q  razil rin , su tutar na v   traf mühit bax mdan 
h ssas  raziy   t sir ed  bil c yi yerd , çöküntünün KS v  ya obyektin tikinti sah l r  
axmas n n qar s n  almaq üçün çöküntül rin tutulmas   t min edil c kdir. Çöküntül rin 
tutulmas  Bölm  7.4.4-ün t l bl rini yerin  yetirm k üçün kifay t q d r bitki örtüyü 
yarad lana q d r tikinti v   b rpa f aliyy tl ri zaman  ba  ver  bil n tullant  sular n n 
axmas na qar  t min edil c k. 
 
Çöküntül rin tutulmas  a a dak  qur u v  üsullar vasit sil  h yata keçiril  bil r: 
Çöküntü hasar  
Çöküntü hasarlar  drenaj sah si, ax n yolunun uzunlu u, s thin mailliyi v  filtrl yici material 
meyarlar  il  ba l   B rpa Spesifikasiyas n n t l bl rin  uy un olaraq s thi maili ax n 
sah l rind  qura d r lacaq. 
 
Çöküntü, çöküntü hasar n n hündürlüyünün üçd  birin  çatmazdan  vv l ç xar lmal , 
toplan lmal  v  Tullant lar n  dar  Olunmas  Plan na uy un utilizasiya edil c k. 
 
Saman kipl ri baryeri 
Saman kipl ri baryerl ri az miqdarda müv qq ti çöküntül rin toplan lmas   t l b olunan 
sah l rd  qura d r lacaq.  
 
Saman kipl ri baryerl ri çöküntüy   n zar tin üç aydan art q dövr üçün t l b edildiyi yerd  
qura d r lmayacaqd r. Onlar n i çi eni üzr  qura d r ld
 yerd   t bii kanala, suötürücü 
kanala v  ya izolyasiyal  suötürücü qanova t r f cüzi maili olmal d r. Baryerl r B rpa 
Spesifikasiyas na uy un olaraq qura d r lacaqd r.  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
38 
 
 
Filtr bermalar   
Filtr bermalar  çöküntül rin sah d  yerl
m sin  imkan ver n güclü ya
lar n 
ya mas ndan sonra çirkab su ax n n n müv qq ti saxlan lmas   t l binin oldu u yerd  
qura d r lacaqd r. 
 
Filtr bermalar   B rpa Spesifikasiyas na uy un olaraq n z rd  tutulan drenaj sah si v  
konkret sah  il  ba l  t l bl rin n z r  al nmas  üçün layih l n c k.  
 
Çöküntü quyular /traplar  
Müv qq ti çöküntü traplar  a a dak  yerl rd  t l b edildi kimi, qura d r lacaq.  
 
 
KS-nin drenaj sisteml rind  ç x  borular  
 Lill  doymu  su ax n n  toplayan h r hans  konstruksiyan n ç x  borusunda 
 Lill  doymu  su ax n n  q bul etm y  uy un olan ya
 sular  drenaj ndan yuxar . 
 
Çöküntü quyular n n/traplar n n tikintisi v  ya dig r eroziya il  mübariz   v  çöküntül rin 
ax n na n zar t t dbirl ri üçün t l b olunan torpaq sah sinin KS-d n k narda  ld  edilm si 
laz m ola bil r. Çöküntü traplar   h r bir sah nin t l bl rin  cavab verm k üçün B rpa 
Spesifikasiyas na uy un qura d r lmal   v  texniki-xidm t göst ril c k. Çöküntül r 
toplanacaq v  Tullant lar n  dar  edilm si Planlar na uy un olaraq utilizasiya olunacaq. 
7.4.3.9  Eroziyaya daimi n zar t qur ular  
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
3-03 Eroziya 
d r c sini S viyy  3-  çatd rmaq v  ya daha yax  n tic   ld  
etm k üçün eroziyaya qar  t dbirl r h yata keçiril c k. 
 
Eroziyaya qar  daimi mübariz   t dbirl ri (hans  ki, a a da t svir edilir) Bölm  7.4.2.3 v  
7.4.4 d  mü yy n olunan t l bl rin yerin  yetirilm sini t min etm k üçün B rpa 
Spesifikasiyas na  sas n PODRATÇI t r find n h yata keçiril c k, saxlan lacaq v  n zar t 
edil c kdir. 
 
stiqam tl ndirici bermalar 
stiqam tl ndirici bermalar ax nlara 
ng l tör tm k, qar s n  almaq v  onlar  daha 
t hlük siz ç x  sah sin  ötürm k  üçün KS-nin maili yamac  boyunca yerl
diril c kdir. 
stiqam tl ndirici bermalar, berman n eni v  berman n yerl
diril c yi konkret sah nin ilkin 
layih  eskizl ri il  ba l  detallar  özünd   hat  ed n B rpa Spesifikasiyas   t l bl rind  
trafl  
kild   t svir edildiyi kimi qura d r lacaqd r. PODRATÇI h r bir berman n uy un v  
eroziyaya u ramayan ç x  borusuna malik olmas n   t min etm k üçün bermaya cüzi 
düz li l r ed c k. 
 
Konstruksiyan n bütövlüyünü saxlamaq üçün z rur t yarand qda bermalar stabill
diril c k 
v  ya onlara toxum s pil c k. 
 
stiqam tl ndirici bermalar n ç x lar  
Su bo altma borular  KS boyunca yaranan ax n n burax lmas n   t min ed c k. S thi su 
ax n  torpa n eroziyas na v  ya çöküntünün da nmas na s b b olmayacaqd r.  
 
Ç x  borular  h r bir istiqam tl ndirici berman n sonunda qura d r lacaq. Ç x  borular  KS-
d n ax n enerjisini s p l y c k v  daha t hlük siz olan,  traf mühit   t sirin qar s n  alan 
tullant  sular n n ax d lmas   m nt q sin  aparacaq. Ç x  borular n n yerl
m  yerl rind , 
daimi bitki örtüyü mövcud olmad
 yerd , ç x  borusunun üz ri süxur v   x rda da larla 
örtül c k, yaxud eroziyadan mühafiz  üçün yamac ay r c lar n ç x lar nda izolyasiya örtüyü 
yerl
diril c k. 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
39 
 
Qabionlar 
Qabionlar v  qabion dö
kl ri divar dayaqlar , qoruyucu divar örtükl ri v  torpa n 
saxlan lmas  üçün b ndl r kimi elastik, sukeçir n, monolit konstruksiyalar n 
formala d r lmas  t l binin oldu u yerd  istifad  edil c kl r.  
 
Qabion divarlar  KS-nin daimi b rpa edilm si v  çay sahill rinin v  dik yamaclar n qar s n n 
al nmas , yaxud b rkidilm si üçün tikil  v  istifad  edil  bil rl r.  
 
X nd k qazan avadanl qlar 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
3-07 Doldurulmu   x nd yin eni l rind , ax nlar n eroziyaya s b b ola 
bil c yi yerl rd  dir kl r qura d r lacaq. 
D5-065 Maili 
razid  (ad t n, 10 d r c   v  daha yüks k maillikd ) x nd yin 
eni boyunca münasib intervallarda profill nmi  torpaq s viyy sin  
q d r x nd k qoruyucu vasit l r (m s l n, torpaq/sement qar
 il  
doldurulmu  kis l r) qurulacaq. 
 
X nd k qazan avadanl qlar boru k m ri mar rutu boyunca yerl
n x nd kl r daxilind , 
y ni t bii relyefin, hidroqrafik 
b k  formas n n v  torpaqla  ks doldurma materiallar n n 
x nd yin drenaj kanal  rolunu oynamas na s b b ola bil c yi yerl rd  qura d r lacaqlar.  
 
PODRATÇI B rpa Spesifikasiyas nda veril n tipik detallar n 
sas nda x nd k qazan 
avadanl qlar n yerini layih l ndir c k. X nd k qazan avadanl qlar n yamaclar n  saslar nda 
n m v  rütub tli torpaqlara yax n v   n m v  rütub tli torpaqlar n drenaj edilm sinin 
qar s n n al nmas na ehtiyac duyulan yerd  yerl
m si t l b oluna bil r.  
7.4.4 
Toxum S pini v  Bitki Örtüyünün B rpas  
Toxum s pini 3-cü S viyy li v  ya daha münasib Eroziya d r c sin  nail olunmas , bitki 
örtüyünün yenid n yarad lmas   v  biob rpa prosesi üçün ümumilikd   z ruri olan bitki 
örtüyünün b rpas n n birinci m rh l sini t svir edir. PODRATÇI B rpa Spesifikasiyas nda 
t svir edildiyi kimi, qeyri-k nd t s rrüfat   razil ri kimi mü yy n edilmi  bütün  razil rd  
t l b olunmas  ehtimal edil n toxum s pinini h yata keçir c k. Obyektl rin tikinti 
meydançalar nda toxum s pini v  müv qq ti sah l rin b rpas  
RK TL  raz la d r ld
 
kimi, PODRATÇI t r find n h yata keçiril c k. 
 
RK T toxum s pini yerl ri bar d   trafl  m lumat verm li, k nd t s rrüfat  v  qeyri k nd 
t s rrüfat  torpaqlar n n yerl
m  yerl ri PODRATÇI il  
RK T aras nda raz la d r lacaq. 
PODRATÇI 3-cü D r c li Eroziya s viyy sini t min etm k üçün z ruri olan s pin i ini v , 
kil 7-1-d  aç qland
 kimi,  q samüdd tli b rpa planlar n , o cüml d n bitki örtüyünün 
b rpas , h yata keçir c k. 
RK T toxumun t rkibi (qar
), miqdar   v   s pin yerl rinin 
(aqressiv növl rin istifad  edilm m sini t min etm kl ) mü yy n edilm sin  gör  
m suliyy t da yacaq toxumun t rkibin  a a dak lar n daxil olaca  ehtimal olunur:  
 
 
H r bir mar rut bölm sind   v  ya Layih  mar rutunda ilkin olaraq rast g lin n 
növl r 
 Dig r növl r, m s l n, yerli mühit  uy unla an v  regiona xas olan tez böyüy n 
növl r 
 
Bu iki qrupun ekoloji bax mdan uy unla an qar

 
PODRATÇI kommersiya bax m ndan  lveri li olan toxumun al nmas na, toxumun t rkibind  
h min zona üçün yad v /v  ya aqressiv olan növl rin olmamas n n t min edilm si üçün 
s naq edilm sin , toxum ehtiyat n n  lveri li olmas na, s pin yerl rinin haz rlanmas na, 
toxum s pm  normalar na, gübr   v  pestisidl r kimi  lav l rin (qatq lar n) t tbiq 
edilm m sin ; Ekoloji  dar  etm  üzr  Podratç  t r find n haz rlanan v  
RK T t r find n 
t sdiql n n i l rin apar lma üsuluna dair planlara uy un olaraq suvar lmaya gör  m suliyy t 
da yacaq (Ekoloji  dar  etm  Plan nda t svir edildiyi kimi). 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
40 
 
PODRATÇI MÜQAV L N N Z MAN T müdd ti  rzind  bitki örtüyü il  ba l   h d f  nail 
olmaq üçün bütün s pin sonras  qullu un v  monitorinqin apar lmas na gör   m suliyy t 
da yacaq, hans  ki, bundan sonra da 
RK T öz cavabdehliyini saxlayacaq.  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
18-02 Eroziyaya 
n zar t v  bioloji b rpa üçün heç bir aqressiv bitki növü 
toxum qar
qlar nda istifad  edilm y c k. 
 
PODRATÇI q samüdd tli bitki örtüyünün b rpas  il  ba l  
kil 7-1-d  göst ril n monitorinq 
v  f aliyy t t l bl rin  cavab ver c kdir. 
 
Bu s thi eroziyan  minimuma endir c k v  davaml , t bii amill rin t siri alt nda  m l  g l n 
bitki al minin formala mas n   t min ed c k. Buna baxmayaraq, 
RK T bitki örtüyünün 
faktiki art m templ ri yerli konkret torpaqdan, maillikd n v  iqlim 
raitl rind n as l  
oldu unu q bul edir. Bu t l bd n h r hans   k narla malar PODRATÇININ bunu 
sasland rmas n  v  
RK T N t sdiqini t l b ed c k. 
RK T konkret ya ay  mühitl rinin 
yerl ri il  ba l  informasiyan  t min ed c k. 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
41 
 
 
kil 7-1: T krar  kilmi  Bitki Örtüyünün Monitorinqi v   cra T l bl ri (yax n 
müdd t üçün) 
 
PODRATÇI t min ed c k ki: 
 
17-11 
g r bitki örtüyünün sal nmas  u urla h yata keçirilm yibs  v  ya bitki 
növl rinin t rkibi, apar lan mü ahid   v  
ld  olunan m lumatlar n 
t hlilin   sas n Layih nin ekoloqu t r find n bu sah  üçün uy un 
hesab edilmirs , bu halda düz li   v   b rpa t dbirl ri h yata 
keçiril c k. 
 
PODRATÇI bu plana uy un olaraq, qoruyucu qat n yarad lmas n , s pinin v  bitki örtüyünün 
yenid n b rpas n n h yata keçirilm si m qs dil  layih  müdd ti üçün müvafiq t crüb y  
malik v  ixtisasl  subpodratç n n t yin edilm si seçimini t min ed c k. Subpodratç  
RK T 
t r find n t sdiq olunmal   v  PODRATÇI t r find n müvafiq n qliyyat vasit l ri, ofisl r v  
inzibati d st kl  t min edil c k. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
42 
 
7.4.4.1 K nd t s rrüfat  sah l ri/tikilmi  sah l r  
K nd t s rrüfat   v  dig r inki af etmi   razil rd  PODRATÇI Torpaq  dar etm  Plan na 
sas n torpaqdan ç x   t l bl rin  uy un olaraq torpa  torpaq sahibin  qaytaracaq. 
PODRATÇI güman ed c k ki, torpaq d nli bitki toxumlar  il   t krar s pin üçün haz rlan r: 
Torpaq kipl
m ni aradan qald rmaq üçün hamarlanacaq v   umlanacaq. Gübr nin t tbiqi, 
daimi böyüm   v  inki af sah l rind  toxumlar n  kilm si torpaq sahibi v  ya icar dar  
t r find n h yata keçiril c k. Konkret sah  üçün xarakterik olan t l bl r raz la d r lacaq  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
3-19 Tikinti 
i l ri ba a çatandan sonra sah nin s rh dl ri 
vv lki 
v ziyy tin  qaytar lacaq.  
2-07 X nd k doldurandan sonra, k nd t s rrüfat  torpaqlar n   b rpa 
etm zd n  vv l h r k t yolundak  alt torpaq qat   umlanacaq.  
 
Sah nin bütün s rh dl ri (t bii v  ya insan f aliyy ti n tic sind  süni 
kild  yarad lan) 
tikinti i l ri tamamland qdan sonra onlar n düzgün yerl rind  düzgün formada b rpa 
edil c k. EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇI (Ekoloji  dar etm  Plan nda t svir 
edildiyi kimi) h r hans  bitki örtüyünün b rpa edilm sin  gör   m suliyy t da yacaq. 
PODRATÇI ç xar lan a aclar n say  da daxil olmaqla götürül n v  ya da d lm  bütün 
s rh dl rin (hüdudlar n) qeydiyyat n  aparacaq. PODRATÇI s rh dl rin bütün dig r 
növl rinin b rpas na gör  m suliyy t da yacaq.  
7.4.4.2 Qeyri-k nd t s rrüfat  t yinatl  sah l r/bina tikilm mi  sah l r 
PODRATÇI bütün bo  qalm  sah l rd   s pin aparacaq, 
RK T N t l bl rin  uy un 
olaraq (Bölm  7.4.4)  lkin s pin yerl ri B rpa Spesifikasiyas nda detall  
kild  t svir edilir. 
7.4.5 
S th Suyu 
Yuxar da t fsilatl  
kild  sadalanan azaltma t dbirl rinin çoxu drenaj 
b k sin  texniki 
xidm t göst rilm si v  idar etm  il  ba l  birba a t tbiq olunand r. A a dak  konkret 
t dbirl r d  su axarlar na t tbiq olunand r. 
 
PODRATÇI lil v  çöküntüy  qar  hasarlama kimi eroziyaya qar  mühafiz  qur ular  
vasit sil  eroziya v  çöküntünün s viyy sini minimuma endirm k üçün h r bir k si m  il  
ba l  i l rin apar lmas  üsuluna dair plan n  hat  etdiyi t dbirl ri daxil etm li v  onlar  detall  
kild  t svir ed c k.  
 
Konkret sah y  xas olan i l rin apar lmas  üsuluna dair planlar onlarla  laq li olan v  ya 
h ssas  razil rd , yaxud k nd t s rrüfat  sah l rind  ba  ver n MÜQAV L  üzr  detall  
k si m  cizgil rin  malik olan bütün su axarlar  üçün haz rlanacaq. 
 
l rin icra üsuluna dair plan PODRATÇININ yerin  yetirm li olaca  a a dak  öhd likl rin 
uy unlu unu t min ed c kdir:  
 
3-23 Su 
ax nlar nda, sahil v  yataq materiallar  ayr ca, i l k kanallardan 
k narda, ax n v  drenajlara  mane  tör tm d n yerl
diril c k. 
11-04 H min k si m d  borunun qura d r lmas   v   b rpa i l ri ba a çatan 
kimi su ax nlar ndak  h r hans  müv qq ti b ndl r götürül c k. 
10-14 Layih nin in a etdiyi k si m l rin t sirin   m ruz qalan sahill r 
t xmin n ilkin v ziyy tin  qaytar lacaq, h r su ax n   v  ya sah  üçün 
ayr ca qiym tl ndirm  apar lacaq v  bu, Podratç n n B rpa 
l rinin 
cras  Plan nda mü yy n edil c k. H r hans   k nara ç xma (m s l n 
eroziyaya n zar t üçün b rkitm   t l b olunur) üçün  irk tin icaz si 
t l b olunur. 
13-03 Boru 
k m rinin z d  vurdu u da q ndan müdafi  b ndl ri b rpa i l ri 
zaman  d yi diril c k. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
43 
 
X5-15 Ax na t sir edilm m si üçün Qaraba  kanal nda aç q olmayan keçid 
üsulu t tbiq edil c k. 
3-26 Davaml  
h r ya
 kanalizasiya sisteml ri (D KS) prinsipl rin  
uy un olaraq, torpaq eroziyas n  minimuma endirm k m qs dil , i  
sah l rind n, o cüml d n giri  yollar ndan v  müv qq ti obyektl rd n 
s th sular n n drenaj  n z rd  tutulacaq.  
 
S th sular n n ax n n  minimum endirm k v  yerli s th sular nda v  drenaj kanallar nda 
güclü ax n sür tind  suyun s viyy sinin k skin artmas n  azaltmaq üçün tikinti sah l rin  
Davaml  
h r Kanalizasiya Sisteml rinin prinsipl ri t tbiq edilm lidir. 
 
Su axarlar n n sahill ri torpaqla  ks doldurma zaman  48 saat  rzind  stabill
diril c k. 
Bunun mümkün olmad
 yerd , PODRATÇI müh ndis  sasland rmas  il  konkret sah  
üçün xarakterik olan h ll yollar n   t klif ed c k ki, bu da öz növb sind  
RK T N t sdiq 
etdiyi i l rin apar lmas  üsuluna dair plana daxil edil c k.  
 
Bütün su axarlar  müt madi olaraq B rpa Spesifikasiyas n n t l bl rin  uy un t fti  
edil c k. 
7.4.6 
Land aft v  Sosial Sah  
PODRATÇI  MSSTQ ba l  a a dak  öhd likl rini h yata keçir c k: 
 
X4-10 
KG321-KG327 
v  KG344-
KG347 
KG321 - KG327 v  KG344-KG347-d  boru k m rinin ç kili inin 
ard nca qiym tl ndirm  apar lacaq v  bu, yekun relyef formas n  
layih l ndirm k üçün istifad  olunacaq. M qs d, mümkün oldu u 
d r c d , 
m liyyat zaman  boru k m rinin bütünlüyünün t min 
edilm sin  olan mühüm z rur t  laz mi diqq t yetirm kl   v  daha 
geni   razinin land aft xarakterini saxlamaqla t bii görün n land aft 
formas n  yaratmaqdan ibar tdir. 
17-05 Müv qq ti i  (müv qq ti tikilil r) sah l ri  vv lki ilkin v ziyy tin  (tikinti 
önc si müh ndis ara d rma hesabatlar  il  müqayis d   v  ya yax n 
razil r) uy un yenid n b rpa edil c k. 
 
Bu t l b  uy unlu unu göst rm k üçün topoqrafik ç kili in v  tikinti önc si müh ndis 
geoloji k
fiyyat v  ç kili in n tic l rin  istinad olunacaq. 
7.4.6.1 Üçüncü 
t r fin mülkiyy tinin b rpas  
PODRATÇI tikinti f aliyy tl rinin t siri n tic sind  üçüncü t r fin z r r d ymi , itirilmi , yeri 
d yi dirilmi  mülkiyy tini v  infrastrukturunu kompensasiya ed c k v  ya ilkin v ziyy tin  
uy un, yaxud  vv lki v ziyy tind n daha yax   b rpa ed c k v  ya dig r münasib yer  
köçürülm sini t min ed c k. Bel  b rpa v  alternativ t minat  vv l, yaxud z r r d ydikd n 
v  ya itki ba  verdikd n d rhal sonra h yata keçiril c k. Müqavil d  bununla ba l  üçüncü 
t r fl  
RK T aras nda müvafiq müdd alar n oldu u hallar istisna olmaqla. (H mçinin 
nfrastruktur v  Xidm tl rin  dar  Olunmas  Plan na bax n) 
7.4.6.2 Üçüncü 
t r f  aid torpaq 
PODRATÇI üçüncü t r fin torpaqlar n  h r hans  ilkin raz la maya, B rpan n idar  edilm si 
plan na v  Torpaqdan istifad  üzr   dar etm  plan na v  bütün dig r müvafiq  MSS OMP 
t l bl rin  uy un b rpa ed c kdir.  g r ilkin raz la ma mövcud deyils , PODRATÇI tikinti 
v  ya  laq dar f aliyy tl rin t siri n tic sind   h r hans  müdaxil y   m ruz qalm  
torpaqlar n 
RK T N m mnunlu u üçün tam olaraq b rpa etm li v  b rpa edilmi  sah nin 
ba lanmas na dair hesabat  t qdim ed c kdir. 
 
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
44 
 
7.4.7 
Xüsusi Sah l r v  H ssas/Prioritet Sah l r 
7.4.7.1 Eroziya 
S viyy si > 3 
lkin eroziya s viyy sinin 3-d n çox oldu u  razil rd , PODRATÇI konkret sah  üçün 
xarakterik i l rin apar lmas  üsuluna dair plan i l yib haz rlamal  v   irk tin t sdiqin  t qdim 
ed c k. Bu z ruri olduqda, B rpa Spesifikasiyas   ç rçiv sind   b rpa t dbirl rin  yenid n 
bax lmas n  v  yenil nm sini daxil ed c k.  
 
l rin apar lmas  üsuluna dair planlara a a dak   m lumatlar (lakin bununla 
m hdudla mayaraq) daxildir: 
 
 QA/QC 
Plan  v  S T M Plan  
 
T bii 
raitl rd  sah d n nümun  götürülm si tap r
 land aft n fiziki t sviri, maili 
s thl rin (yamac n) geometrik ölçül ri, mövcud eroziyan n sübutu, aerofotoç kili i, 
geologiyan n v  torpaq növünün yoxlan lmas  v  qranulometrik payla d rma, qida 
nümun si v  s. . 
 Bütün 
z ruri resurslardan uy un resurslar n t yin edilm si, m s., jut cinsi. 
 
Qiym tl ndirm nin  sas  a a dak  b ndl rd   lav  t svir edildiyi kimi, Universal Torpa n 
Yuyulmas  üzr  formul olacaq. 
 
Universal torpa n yuyulmas  formulu  
 
Bu formul ya nt lar n payla d rma rejimin , qruntun növün , topoqrafiyaya, m hsuldarl q 
sistemin   v  idar etm   t crüb l rin   saslanaraq sah nin eni ind  eroziyan n uzun 
müdd tli orta illik s viyy sini proqnozla d r r. TYHB yaln z adi eni d   s thi v  ya  r ml  
eroziyadan yaranan torpa n yuyulma miqdar n  proqnozla d r r v  yar an eroziyas , 
torpa n kül kl  eroziyas   v  ya  umlanm  eroziyadan ba  ver  bil c k  lav  torpaq 
yuyulmas n   n z r  alm r. Bu eroziya modeli seçilmi  bitkil rin bec rilm si v  idar  
olunmas  sisteml rind  istifad  üçün yarad lm d r, lakin tikinti sah l ri kimi qeyri-k nd 
t s rrüfat  
raitl rin  d  t tbiq olunur. TYHB, xüsusi sah d n olan torpaq yuyulmalar n  
”münasib torpaq yuyulmas ” s viyy l rinin xüsusi idar etm  sistemi il  müqayis  etm k 
üçün istifad  oluna bil r (bax B rpa üzr  Spesifikasiya). Planlamada t bi tin mühafiz si 
üzr  t dbirl rin uy unlu unu mü yy n etm k üçün alternativ idar etm  d  qiym tl ndiril  
bil r. 
 
Qeyd olunan sah  üzr  torpa n yuyulmas n  hesablamaq üçün be   sas amild n istifad  
olunur. H r bir amil xüsusi bir yerd  torpa n eroziyas n n s rtliyin   t sir ed n xüsusi 
raitin k miyy t qiym tidir. Bu amill r il   ks olunan eroziya qiym tl ri d yi
n hava 
raitl rin  gör  xeyli d yi
 bil r. Ona gör   d , TYHB-d n  ld  olunan qiym tl r uzun 
müdd tli orta hesablar  daha d qiq t qdim edir. H r hans   ikay tl r  cma il  
laq l r 
üzr   dar etm  Plan na uy un h ll olunacaq. 
 
Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə