Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm siYüklə 3,23 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

 
CQBKG Layih si üzr  
MSTQ tikintinin yard mç  obyektl rinin b rpa edilm sin  gör  
öhd lik da y r. 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
29 
 
 
4-09 B rpa i l ri mümkün q d r tez, B rpa Spesifikasiyalar na uy un olaraq  
h yata keçiril c k.  
3-28 
lk torpaq i l rind n sonra v     b rpadan  vv l q da i  sah l rind  
tikinti i l ri  dayand r lsa, müv qq ti eroziyaya n zar t t dbirl ri i l nib 
haz rlanacaq v  t tbiq edil c k. 
17-05 Müv qq ti i  (müv qq ti tikilil r) sah l ri  vv lki ilkin v ziyy tin  (tikinti 
önc si müh ndis ara d rma hesabatlar  il  müqayis d   v  ya yax n 
razil r) uy un yenid n b rpa edil c k. 
 
Boru k m ri üçün yard mç  obyektl r   v  dig r tikilil r , o cüml d n K m r Sah sind n 
k narda yerl
n, t sir  m ruz qalan dig r sah l r  tikinti dü
rg l ri, boru tullant  sah l ri, 
hidros naq suyu emal   m nt q l ri, tullant lar n saxlanmas  sah l ri (TSS), beton 
qar d rma qur ular  v  Layih  il   laq dar istismar edil n karxanalar daxildir (lakin bunlarla 
m hdudla m r). PODRATÇIdan bütün yerüstü v  yeralt  infrastruktur v  kommunikasiyalar  
ç xarmas , habel  bütün tikinti dü
rg l rind , avadanl q y
lm  sah l rd   v  dig r 
müv qq ti sah l rd  sah ni öz  vv lki v ziyy tin  qaytarmaq üçün b rpa etm si t l b 
olunur.  
 
PODRATÇI i in davam etdiyi müdd t  rzind  yax nl qdak  torpaq sah l rin   k nar 
xsl r 
t r find n m cburi daxil olma v  müdaxil  hallar n n olmamas n   t min etm lidir. 
g r 
PODRATÇIYA i  sah si v  ya anbar, yaxud utilizasiya m qs dl ri üçün  lav  torpaq laz m 
olarsa, Torpaqdan  stifad  üzr   dar etm  Plan n n t l bl ri t tbiq edil c k. PODRATÇI bu 
plan n v   B rpa Spesifikasiyas n n t l bl rin  uy un olaraq i çi sah  kimi bütün  lav  
sah l rin b rpa edilm sin  gör  m suliyy t da yacaq. 
 
g r 
RK T t r find n yaz l  
kild   t sdiq edil rs  müv qq ti qur ular/i l r onlar n 
tamamil  (bütün yeralt  infrastruktur daxil olmaqla) ç xar lmas  üçün layih l ndiril c k. 
Podratç  obyektl rin ba lanmas , istismardan ç xar lmas   v   b rpa edilm si prosedurlar n  
t svir ed n tikintinin yard mç  qur ular  üçün konkret sah  il  ba l  
l rin apar lmas  
üsuluna dair Plan haz rlayacaq. 
 
Müv qq ti qur unun ç xar lmas na mümkün q d r tez, tikintiy   d st yi v  xidm ti daha 
t l b olunmad qda ba lanacaq. H r bir ayr -ayr  qur unun ç xar lmas ndan d rhal sonra 
torpaq sah l rinin b rpas na ba lanacaq. Bu torpaqdan düzgün istifad  etm m k, 
deqradasiya v  ya eroziyan n ba  verm m sini t min etm k üçündür.  
 
Yard mç  qur ular topoqrafiya; qruntun xüsusiyy tl ri, bitki örtüyü v  t rkibi d  daxil olmaqla 
onlar n ilkin v ziyy tl rin  uy un b rpa edil c k (Bölm  7.4.4). 
 
PODRATÇI torpaq sahibi/yerli icra hakimiyy ti orqan  v  
RK TL  raz l a g lindiyi kimi, 
ilkin raz la man n 
rtl rin  uy un olaraq münt z m sah ni b rpa ed c k v  b rpa i l rinin 
s viyy si il  ba l  torpaq sahibinin/yerli icra hakimiyy ti orqan n n yaz l   t sdiqini  ld  
ed c k. Bel  raz la maya baxmayaraq, bütün b rpa i l rinin yekun t sdiqi 
RK T 
t r find n veril c k.  lkin t dqiqat v  Layih nin ba lanmas na dair ilkin hesabata istinad 
olunacaq. 
 
Tikinti ba a çatd qdan sonra tikinti üçün yard mç  qur ular n sonrak  layih   v  ya 
m liyyatlar üçün istifad  edilm sini davam etdirm k m qs dil , onlar n 
RK T   t hvil 
veril  bil c yi b zi hallar da ola bil r. 
RK T N t l bi  sas nda PODRATÇI mövcud tikinti 
sah sinin spesifik yerli 
raitl rinin s n dli t sdiqi olan konkret sah  il  ba l   t hvil-t slim 
hesabat n  haz rlayacaq. 
 
Material ç xarma sah l ri (qrunt karxanalar , qruntun bo ald lmas  çuxurlar  v  ya da  
karxanalar ) 
RK T t r find n ba qa cür raz la d r lmay nca, torpa n ç xar ld
 sah l r h ssas 
razil rd   (
RK T t r find n mü yy n olunur) yerl
m y c kdir. Podratç   t klif olunan 
torpaq ç xar lmas  
razil ri üzr  qiym tl ndirm ni istifad  olunacaq sah l rin 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
30 
 
sasland r lmas  il  birlikd , son t sdiql nm  üçün 
RK T  t qdim ed c kdir. B rpa i l ri 
Bölm  7.4.9 a müvafiq sur td  yerin  yetiril c k.  
 
1-08 Dü
rg l r v  boru anbar sah l ri istismardan ç xar landan sonra, 
irk tin icaz si il , mövcud aqreqatlar istifad  edil c k ki, üst torpaq 
qat  dö
nm zd n önc  sah  abadla d r ls n; bu mümkün olmad
 
hallarda, aqreqat 
RK T t r find n t sdiq olunmu  torpaq 
karxanalar /utilizasiya sah l rin  qaytar lacaq.       
1-09 Bütün 
müv qq ti torpaq karxanalar   b rpa olunacaq(n zar t orqanlar  
t r find n ba qa cür 
rtl r ir li sürülm dikd ).  
1-11 Terrasla d rma t l b olundu u halda, KS-   lav  torpaq qat  tökül c k 
v  ya, k narla d rma t l b olundu u halda, o, t sdiql nmi  tullant  
utilizasiya sah sin  v  ya torpaq karxanalar na da nacaq.  
1-12 Diqq t yetirm k laz md r ki, x nd kd n ç xar lm  torpaq üst qat n 
alt na tökülsün, yer s thind  qalmas n.  
4-09 B rpa i l ri mümkün q d r tez, B rpa Spesifikasiyalar na uy un olaraq 
h yata keçiril c k.  
17-05 Müv qq ti i  (müv qq ti tikilil r) sah l ri  vv lki ilkin v ziyy tin  (tikinti 
önc si müh ndis ara d rma hesabatlar  il  müqayis d   v  ya yax n 
razil r) uy un yenid n b rpa edil c k. 
 
PODRATÇI karxanadan ç xar lan bütün qrunt material n n yaln z lisenziyala d r lm   v  ya 
icaz li sah l rd n v  ya m nb l rd n (Ehtiyatlar n  dar  Edilm si Plan nda t svir edildiyi 
kimi)  ld  edilm sini t min ed c k. Yeni karxanalar n aç lmas na ehtiyac yarand qda, 
PODRATÇI bütün z ruri icaz l ri v  lisenziyalar   ld  ed c k v  t l b olunan  traf Mühit v  
Sosial Sah y   T sirl rin Qiym tl ndirilm sini h yata keçir c k (Torpaqdan  stifad  üzr  
dar etm  Plan na  sas n). 
 
Layih  il  
laq dar istismar olunan bütün müv qq ti qrunt karxanalar  onlar n ilkin 
v ziyy tin  uy un b rpa edil c k.  
 
Qrunt material n n v  süxurlar n bo ald lma sah l ri 
Qrunt material n n bo ald lma sah l ri (art q qrunt v  süxur) 
RK T t r find n ba qa cür 
raz la d r lmad
  t qdird   h ssas  razil rd   v  ya milli v  beyn lxalq s viyy d  mühafiz  
olunan 
razil rd   (
RK T t r find n mü yy n edildiyi kimi) yerl
dirilm y c k. 
PODRATÇI yekun t sdiq üçün 
RK T N istifad  ed c yi sah l rin  sasland r lmas  il  
qrunt/süxur kütl sinin da n b bo ald lmas  üçün t klif olunan tullant  sah l rinin 
qiym tl ndirilm sini t min ed c k. B rpa i l ri Bölm  7.4.9.2-y  uy un olaraq h yata 
keçiril c k. 
 
PODRATÇI qaz lan material  v  buna ox ar materiallar  
RK T t r find n  ld  edilm y n 
v  ya PODRATÇI t r find n müv qq ti  ld  edil n torpaq sah l rind  nizams z 
kild  
yerl
dirilm y c k. Qaz lm  qrunt material n n bo ald lmas  üçün bütün sah l r Torpaqdan 
stifad  üzr   dar etm  Plan na uy un olaraq t yin edil c k, qiym tl ndiril c k v   ld  
edil c kdir. Üstünlük torpaq qrunt kütl sinin bo ald lmas  daha  lveri li olan sah l r   v  
layih   m qs dl ri üçün qaz lan qrunt karxanalar n n torpaqla  ks doldurulmas   v   b rpa 
edilm si üçün istifad  edilm sin  veril c k.  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
9-04 
çi sah d n k narda qaz l b ç xar lm  torpa n birt r fli 
qalaqlanmas na icaz  verilm y c k. 
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
31 
 
 
 
Mövcud yollar v  giri  
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
37-07 Tikinti 
i l rind n sonra Podratç  yollar   n az  onlar n tikintid n  vv lki 
v ziyy tin  uy un b rpa ed c k. 
 
B zi yollar n Layih   m qs dl ri üçün istismara yararl   v ziyy t   g tirilm si üçün yenid n 
qurma t l b ed c yi gözl nilir. PODRATÇI bütün mövcud yana ma yollar n   n az  onlar n 
ilkin v ziyy tl rin  uy un v  ya  vv lkind n daha yax , tikinti f aliyy tl rinin 
tamamlanmas n n ard nca 
RK T N t sdiqin  veril c k. PODRATÇI t r find n apar lan 
ilkin t dqiqat n n tic l rin  istinad olunacaq. 
 
PODRATÇI h mçinin ilkin 
rait üzr  t dqiqat v  münt z m t fti l ri, el c  d  t mir i l rini 
nfrastruktur v  Xidm tl rin  dar  olunmas  Plan nda (Bölm  13) t svir edildiyi kimi h yata 
keçir c k. 
7.4.2.5 M hdudla d r c  giri  
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
3-09 Yerli 
halinin KS-d n giri  yolu kimi istifad  etm m si f al 
kild  
t bli  olunacaq (ni anlar, ictimai maarifl ndirm , bukletl r v  s. istifad  
ed r k). 
 
Çalalar n  m l  g lm sinin, sonrak  eroziya probleml rinin v  z r rin qar s n  almaq üçün 
KS-d n yerli yolun h r k t hiss si kimi istifad  edilm si il  ba l  risk olan yerd   t dbirl r 
görülm lidir. PODRATÇI 
RK T N nümay nd l ri t r find n mü yy n olunmu  yerl rd , 
uy un vasit l rl , bütün sürücül r  müt madi olaraq tan l q söhb ti/t lim v  qapal  
sah l r  giri  haqq nda t lim keç c kdir. Bu a a dak lar   hat  ed  bil r: 
 
 
N qliyyat vasit l rinin sah y  giri in  mane  yarad lmas  üçün kifay t q d r 
hündürlüy  malik bermalar n tikintisi  
 
RK T N Spesifikasiyas na uy un olaraq daimi hasarlar n qurulmas   
 Tikinti 
i l ri zaman  qaz l b ç xar lm  torpaq süxurlar n n yerl
dirilm si. 
 
Metodun seçilm sind  istifad  olunan meyarlar ehtimal olunan s m r liliyi, yerli 
materiallar n  lveri liliyini v  ekoloji v  vizual t sirl ri  hat  ed c kdir. H r bir yerl
m  
sah sind  m hdudla d rma metodu 
RK T N nümay nd l ri t r find n t sdiql n c kdir. 
 
PODRATÇININ  cma ila  laq l r üzr   cra Plan  ( cma il   laq l r üzr   dar etm  Plan na 
bax n) h mçinin KS-n  ç x la ba l  m s l l rin yerli icmalar v  torpaq sahibl ri il  qar l ql  
laq  vasit sil   h lli v  buna mane  yarad lmas  üçün t
bbüskar yana ma 
s rgil y c kdir. 
 
KS a a dak lar üçün monitorinq edil c k: 
 
 Boru 
k m ri x nd yinin çökm si (t bii torpaq s viyy sind n a a ) 
 Laz m  qaydada yerl
dirilm y n bermalardan yamac n yuyulmas /eroziyas  
 
K sik yoxu dan v  doldurulma materialdan formala an yoxu dan k skin sürü m  
v  torpaq sürü m l ri/uçqunlar   
 Saxlan lan üst torpaq qat n n, alt torpaq qat n n v  ya qaz l b ç xar lm  qrunt 
material n n itirilm si  
 KS-d n k nar torpaqlar n pozulmas . 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
32 
 
7.4.2.6 Torpaqdan 
ç xd qdan sonra b rpa  
PODRATÇI Torpaqdan  stifad nin  dar  Edilm si Plan n n t l bl rin   m l ed c k. Bu 
raz la maya baxmayaraq, bütün b rpa i l rind  
RK T N raz l
n   t min etm y  
çal
lacaqd r.  
7.4.3 
Torpaq 
7.4.3.1 N m v  rütub tli torpaqlar n idar  edilm si 
Emal zaman  torpa n strukturuna v  toxun yata na z r r d ym sinin qar s  al nacaq. 
Qumlu torpaqlara malik sah l rd n ba qa dig r sah l rd  n m v  rütub tli 
raitl r alt nda 
torpa n emal edilm sinin qar s  al nacaq (m s., çay sahill ri).  
 
PODRATÇI torpa n emal edilm si f aliyy tl rini a a dak  hallar n h r hans  biri ba  
verdikd , dayand racaqd r: 
 
 Arams z ya an güclü ya
lar (
RK T t r find n t limat verildiyi kimi)  
 
lav  emal n torpa n strukturuna v  ya toxum yata na z r r vurmas na s b b 
olaca  zaman. 
 
RK T  lav  emal n torpaq v /v  ya toxum yata na z r r vuraca n  güman 
etdiyi zaman. 
 
B rpa Spesifikasiyas nda t svir edildiyi kimi, PODRATÇI n m v  rütub tli torpaqlar n emal  
il  ba l  minimum t l bl r t tbiq ed c kdir. 
7.4.3.2 Kipl
m nin minimuma endirilm si  
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
2-01 
irk t t r find n qeyri-mümkün hesab edilm yinc , yum aq torpaq 
(bataql q sah l ri daxil olmaqla) sah l rind   a r yükl r  davaml  
bataql q ayaqalt lar   v  geotekstil membranlar kimi yük da yan 
materiallar istifad  edil c k.  
 
PODRATÇI sonrak   b rpa i l rin  yard m etm k v  arxeoloji qaz nt  sah l rin   z r r 
d ym sinin qar s n  almaq üçün yum aq v  bataql qla m  torpaq sah l rinin 
kipl
dirilm sinin azald lmas na çal acaq. PODRATÇININ B rpa 
l rinin  cra Plan  
torpa n kipl
dirilm sinin xüsusi m s l  ola bil c yi yerl rd  yerl
m  sah l rinin 
detallar n   hat  etm li v  a a dak lar  t min ed c k: 
 
 Yum aq torpaq 
raitind  tikinti i l rinin apar lmas  üçün a r yükl rin yum aq 
torpaq üz rind  dayan ql
n   t min etm k m qs di il  yükda ma qabiliyy tin  
malik materiallardan (m s., torf lövh l r, geotekstil membranlar v  ya PODRATÇI 
t r find n t klif olunan dig r materiallar) istifad  edilm sinin n z r  al nd
  i l rin 
icra plan n n haz rlanmas . 
 
 ba lamazdan  vv l kövr k v   h ssas torpaqlar n t yin edilm si v   z rur t 
yaranarsa v  ya 
RK T t r find n m sl h t görül rs , i l rin icra plan n n h yata 
keçirilm si.  
7.4.3.3 Torpa n üst münbit qat n n ç xar lmas  
Qazma i i z ruri olduqda, PODRATÇI torpa n üst münbit qat n n qal nl
n  mü yy n 
ed c kdir. Torpa n üst münbit v  alt qatlar  ayr -ayr l qda ç xar lacaq.  
 
Torpa n üst münbit qat n n ç xar lmas  B rpa  l ri Spesifikasiyas  t l bl rin  uy un olaraq, 
a a da qeyd edildiyi kimi h yata keçiril c k: 
 
 
D rinliyin 300 mm-   b rab r v   ya az oldu u yerd , torpa n üst münbit qat  
ehtiyatla bütün d rinliyi boyunca ç xar lacaq v  t yin edilmi  yerd  saxlanacaq.  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
33 
 
 
D rinliyin 100 mm-   b rab r v  ya az oldu u yerd , torpa n üst münbit qat  
ç xar ld
 halda, yuxar dak  öhd likl rd  mü yy n edildiyi kimi,  lav  qabaqlay c  
t dbirl r görül c k.  
 Torpa n üst münbit qat n n d rinliyinin 300 mm-d n çox oldu u yerd , yaln z üst 
300 mm t b q  eyni il  ç xar lmal  v  saxlan lacaq.  
 Torpa n üst münbit qat  yaln z üst münbit qat n saxlanmas  üçün istifad  olunacaq 
razil rd n ç xar lmayacaq.  
 Bu 
t l bl r   d yi iklik 
RK T N t sdiqi  sas nda edil  bil r, m s., torpa n b rk 
süxurlardan ibar t oldu u  razil r üçün. 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k. 
 
4-15 Boru 
k m ri mar rutu boyunca üst torpaq qat n n qal nl
n  ölçm k v  
götürül c k torpaq qat n n qal nl
n  mü yy n etm k m qs dil  tikinti 
i l rin  ba lamazdan  vv l (qrunt nümun si  sas nda) torpaq-qrunt 
t dqiqatlar  apar lacaq.       
X3-02 Qeyri-münbit 
torpaq 
qat n n h ssas sah l rind  ( irk tin mü yy n 
etdiyi kimi) torpa n üst qat n   irk tin m qs d uy un sayd
 növb ti 
v zedilm d  istifad  üçün qorumaq m qs dil  laz mi ehtiyat t dbirl ri 
görül c k. 
 
2012-ci ilin iyul-avqust aylar   rzind  mü yy n edilmi   lav  in aat dü
rg si v  boru anbar  
sah l rind , PODRATÇI t r find n yerin  yetiril c k v   t yin edil c k üst münbit qat n 
saxlanmas  sah si v  qaz l b ç xar lmas  il  ba l   lav   t l bl ri mü yy n etm k üçün, 
torpa n tikintiqaba  öyr nilm si t l b olunacaq.  
 
4-22 Mü yy n edilmi  dü
rg  sah l rind   v  boru anbar  sah l rind  
torpaq-qrunt t dqiqatlar  apar lacaq. 
 
Üst münbit qat n nazik oldu u sah l rd  PODRATÇI (dig r metodlar 
RK T t r find n 
t sdiql nm k üçün t klif oluna bil r) t r find n  lav  ehtiyat t dbirl rinin h yata keçirilm si 
laz md r. 
 
 Torpa n üst münbit qat n n  umlanmas  zaman  münbit torpaq qat n n yaln z 
raz la d r lm   v  yol veril n d rinliy   q d r götürülm sini t min etm k üçün 
proses  daimi n zar t h yata keçiril c k  
 Texnikan n torpa n üst münbit qat n n  umlanma d rinliyin  çata bilm diyi v  
torpa n alt qat  il  qar ma riski oldu u sah l rd  torpa n üst münbit qat n n dig r 
vasit l rl   umlanmas  h yata keçiril c k. 
 Torpa n üst münbit qat n n saxlan lmas   v  yax  emal n n böyük  h miyy t k sb 
etdiyi v  eroziyaya u rama t hlük si olan dar ç x nt larda, torpa n üst qat  dig r 
vasit l rl   ç xar lacaq, 
g r texnika vasit sil   ç xar larsa, torpa n alt qat  il  
qar ma riski yarana bil r. 
 Torpa n üst münbit qat n n h ssas (nazik) oldu u sah l rind   umlanm  münbit 
torpaq qat  KS-nin k nar nda saxlan lacaq.  
 Torpa n üst münbit qat n n olduqca nazik, kül k v  su eroziyalar na m ruz qalma 
t hlük si oldu u yerd  torpa n üst münbit qat ndan yaranan qalaqlar n üz rinin 
örtülm si kimi vasit l rl  üst münbit qat n qorunmas .  
 
g r z if idar çilik n tic sind  torpa n üst münbit qat  itiril rs , bu halda 
PODRATÇIDAN onu eyni kimy vi, bioloji v  fiziki xarakteristikalara malik münbit 
torpaq qat  il   v z edilm si t l b oluna bil r. 
 
B rpa i l ri bar d   m lumat verilm si üçün in aat dü
rg si, boru anbar  
sah l rind , boru bo altma sah l rind  torpa n d rinliyi v  münbitliyi daxil olmaqla 
torpa n ara d r lmas  h yata keçiril c k. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
34 
 
 PODRATÇI 
h ssas torpaqlarla nec  davran lmas  bar d  i l rin icra plan n  t qdim 
ed c k. 
lkin torpaq ara d rmalar  zaman  KG0-263, KG321-327 v  344-347 aras ndak  mar rut 
boyunca müxt lif sah l rd   h ssas/nazik üst torpaq qatlar  mü ahid  olunmu dur. 
N z r çarpan nazik üst torpaq qatlar  xüsus n a a dak  m nt q l rd  qeyd  al nm d r:  
 
 CQBKG 
KG 129 
 
CQBKG KG170 v  SCPX KG185 aras nda (Qaraba  düz nliyi)  
 CQBKG 
KG185-200 
 Yevlaxda 
n z rd  tutulan tikinti dü
rg sind . 
 
7.4.3.4 Torpa n üst münbit v  alt qatlar n n saxlan lmas   
PODRATÇI CQBKG  MSTQ üzr  torpa n üst münbit qat n n saxlan lmas  üçün a a dak  
öhd likl ri yerin  yetir c k. 
 
4-02 Torpa n üst v  alt qatlar  ayr laraq onlar n qar mas na yol 
verilm y c k. 
4-03 Torpa n üst qat  tikinti qur ular , avadanl qlar   v   n qliyyat 
vasit l rinin h r k ti üçün istifad  edil n yolun k nar nda y
l b 
saxlan lacaq. 
4-05 
KS boyunca üst torpaq qat  qalaqlar ndan su, Layih nin B rpa 
Spesifikasiyas na uy un olaraq, t bii 
kild  k nara ax d lacaq.  
4-06 Kipl
m sinin qar s n  almaq üçün torpaq saxlanan sah l r n qliyyat 
vasit l rinin h r k tind n qorunacaq.  
4-08 Eroziyan n qar s n  almaq v  anaerobik v ziyy tin inki af na yol 
verm m k üçün üst qat v  alt qat torpaq qalaqlar  kipl
diril c k.   
13-02 Suyun 
axmas na imkan yaratmaq üçün strateji yerl rd ki kanalizasiya 
borular nda aralar qoyulacaq. 
 
Torpa n üst münbit qat   n qliyyat vasit l rinin h r k ti n tic sind  kipl
dirilm y c yi 
(y ni n qliyyat vasit l rinin h r k t zola ndan k narda) v  ya çirkl ndirilm y c yi yerd  v  
onun itkisini v /v  ya deqradasiyas n  minimuma endir c k t rzd  saxlan lacaq.  
 
Torpa n üst münbit qat  süxurlar v  alt torpaq qat  il  qar d r lmayacaq v  alt torpaq qat  
üçün KS-nin  ks t r find  saxlan lacaqd r.  g r kifay t q d r saxlama yeri mövcuddursa, 
torpa n üst münbit v  alt qatlar  eyni t r fd  saxlan la bil r, bir 
rtl  ki, onlar n 
qar mas n n qar s n  almaq üçün ehtiyat t dbirl ri görülsün. Eni m hdud olan sah l rd  
torpa n üst v  alt qatlar  bu sah l r üçün müvafiq spesifikasiyalara uy un olaraq 
saxlan lacaqd r Torpa n üst münbit v  alt qat n n y
nlar  üz rind  onlar n götürülm si v  
b rpa f aliyy tl ri zaman  qar d r lmamas n   t min etm k üçün müvafiq ni anlar v  dig r 
f rql ndirici ni anlar qura d r lacaq. 
 
Tikinti dü
rg l rind  v  daimi obyektl rd  torpa n üst münbit qat n n v  alt qat n n kütl si 
mümkün oldu u yerd  icmalar   t hlük y   m ruz qoymayacaq t rzd  yerl
dirilm lidir v  
mümkün oldu u q d r torpa n münbitliyinin saxlan lmas  üçün z ruri olan aerasiya 
(oksigenl  z nginl
dirm kl ), toxum s pini v  suvar lma vasit sil  saxlan lacaqd r. 
 
Podratç  su hövz si k si m l rind  a a dak  öhd liy  riay t ed c k: 
 
3-23 Su 
ax nlar nda, sahil v  yataq materiallar  ayr ca, i l k kanallardan 
k narda, ax n v  drenajlara mane  tör tm d n yerl
diril c k. 
 
PODRATÇI boru k m rinin qura d r lmas ndan sonra su ax n  yata   v  sahili 
materiallar n n ayr ca qaz lmas n , ayr lmas n   v  yerl
dirilm sini t min ed c k. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
35 
 
PODRATÇI dik yamaclar üz rind  su axarlar ndan qaz l b ç xar lm  material  
saxlamayacaq. Podratç  eroziyan n v  çöküntünün su axar na daxil olmas n n qar s n  
almaq üçün su axar n n sahili il  materiallar n saxlanma  razil ri aras nda kifay t q d r 
m saf  saxlayacaq. 
7.4.3.5 Torpa n üst münbit qat n n saxlan lmas  v  qulluq  
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
4-04 Torpa n üst qat  alt  aydan çox qalaqlanarsa, qalaqlar n anaerobik 
v ziyy ti yoxlan lacaq v   h min v ziyy t davam ed rs ,  l üsulu il  
aerasiya h yata keçiril c k.    
4-13 Torpaq 
qalaqlar n n kipliyi v  eroziyas  münt z m olaraq yoxlan lacaq; 
kiplik v  ya eroziya a kar edildiyi halda, t shihedici t dbirl r görül c k. 
 
PODRATÇI n zar t strategiyas n , apar lacaq t hlilin növl rini v  yuxar dak  öhd likl r  
cavab ver n kompleks düz li   t dbirl rini t fsilatl  
kild   t svir ed n torpa n üst münbit 
qat na qulluq göst rilm si üçün n zar t prosedurlar n n i l nib haz rlanmas na gör  
m suliyy t da yacaq. Torpaq üst münbit qat  ehtiyat n n güclü ya
lar vasit sil  yuyulub 
apar lmas n n v  yox olmas n n qar s n  almaq üçün eroziyadan qorunacaq (m s l n lil 
hasarlardan istifad  etm kl ). 
 
Torpa n üst münbit qat nda anaerob 
raitl rin ba  verdiyi yerd , bu torpa n münbitliyin  
v  sonrak  toxum s pini v  biob rpan n h yata keçirilm sin   t sir göst r  bil r ki, u urlu 
bitki art m  imkanlar n  maksimum h dd  çatd rmaq üçün bunun qar s  al nmal d r 
7.4.3.6 Torpaqlar n b rpas  
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
2-05 G l c kd  çökm nin qar s n  almaq m qs dil , x nd y  geri 
doldurulan torpaq (ölçünü keçm y r k) kipl
diril c k. 
1-12 Diqq t yetirm k laz md r ki, x nd kd n ç xar lm  torpaq üst qat n 
alt na tökülsün, yer s thind  qalmas n.  
 
PODRATÇI torpa n kipl
dirilm si il  ba l   h d fl r  nail olundu unu göst rm k üçün 
monitorinq aparacaq v   n zar t prosedurlar n   B rpa üzr   cra Plan nda detall  
kild  
t svir ed c k. 
 
PODRATÇININ b rpa i l rinin icra plan  a a dak  öhd likl r  cavab ver c k: 
 
D5-086 KS-nin 
t bii t krar ya lla d r lmas na yard m etm k üçün ayr ca olaraq 
ehtiyata y
lm  torpa n üst qat   v  bitki qal qlar  torpa n s thinin 
düzl
dirilm sinin ard nca müvafiq olaraq KS-nin s thin  yay lacaq. 
2-07 X nd k doldurandan sonra, k nd t s rrüfat  torpaqlar n   b rpa 
etm zd n  vv l h r k t yolundak  alt torpaq qat   umlanacaq.  
3-11 Torpa n üst qat  götürül nd n sonra  trafdak  torpaq strukturuna 
uy un olmayan böyük da lar t mizl n c k. 
 
Yerd yi m  zaman  torpa n üst münbit qat  alt qat  il  qar d r lmayacaq Torpa n üst 
münbit qat   x nd kd  altl q dö
m  material  kimi v   umlanmam /müdaxil  olunmam  
sah l rd n torpa n üst münbit qat  müdaxil l rini örtm k üçün istifad  edil  bilm z.  
 
H r hans  münbit torpaq qat  qar
 yaln z qaz nt dan  vv lki materialdan, y ni ehtiyat kimi 
saxlan lan qalaqlanm  münbit torpaq qat  kütl sind n  ld  olunacaq v  yaln z 
RK T N 
t sdiqind n sonra ondan istifad y  icaz  veril c k. Torpa n üst münbit qat  dö
m  
material   v  ya boru k m ri üçün alt yast q material  kimi v  ya h r hans  dig r tikinti 
m qs dl ri üçün istifad  edil  bilm z. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
36 
 
 
Torpa n üst münbit qat n n k nd t s rrüfat  torpaqlar nda yerd yi m si kultivasiya v  
RK T N prosedurlar na uy un olaraq dig r t dbirl ri  hat  ed c k.  
 
H r hans   g tiril n torpaq onun yerl
diril c yi sah d ki torpaqla eyni mexaniki v  fiziki 
xarakteristikalara malik olacaq. Torpaq çirkl ndiricil rd n azad olacaq. PODRATÇI qruntun 
t hlilini h yata keçir c k v  
RK T t r find n bax lmas  üçün qeydiyyat aparacaq.  
7.4.3.7 Torpaq 
k silm l rin  n zar t 
KS-nin tikintisi v  b rpas  zaman  k silm l ri saxlamas  üçün çardaq konstruksiyas  tikilm si 
üçün a ac hasarlar v  ya PODRATÇI t r find n t klif olunan v  
RK TL  raz la d r lan 
dig r metodlar (m s l n, m ftil hasarlama, a aclar aras nda qar l ql  ba lamalar v  s. yan 
mailli sah l rd  qura d r lacaq. PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
9-04 
çi sah d n k narda qaz l b ç xar lm  torpa n birt r fli 
qalaqlanmas na icaz  verilm y c k. 
 
PODRATÇI hasarlar n üz rin  dü
n yükl ri t hlük siz v  etibarl  
kild  saxlaya v  
d st kl y  bil c yini t min ed c k. PODRATÇI bilm li v   m lumatl  olacaq ki, a ac 
hasarlardan istifad  yerli probleml r   s b b ola bil r. Mü yy n  razil rd , odun yanaca  
qiym tli v   d y rli materiald r; buna gör   d , hasar material  yerli  hali üçün potensial 
yanacaq m nb yi kimi c lbedici ola bil r. Uy un geotekstil material  
RK T t r find n 
t sdiq olunan alternativ ola bil r. 
 
Hasarlar t hlük siz istismar   v  struktur bütövlüyünü t min etm k üçün müt madi olaraq 
t fti  edil c k. 
g r 
RK T t r find n ba qa cür t limat verilm yibs , KS-nin b rpas  
zaman  hasarlar götürül c k. 
7.4.3.8 Eroziya 
il  mübariz  t dbirl ri 
A a dak  CQBKG  MSTQ öhd likl ri eroziyaya qar  mübariz y   t tbiq edilir v  
PODRATÇININ B rpa  l rinin  cra Plan nda mü yy n olunur. 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
2-03 
RK T t r find n ba qa cür 
rtl
dirilm yinc , h ddind n art q 
ya
l  
raitl rd  KS-d  n qliyyat n h r k tin  icaz  verilm y c k.  
2-04 Z ruri oldu u hallarda, i  sah sind  su basman n qar s n  almaq 
m qs dil  müv qq ti drenaj t min olunacaq. 
3-03 Eroziya 
d r c sini S viyy  3-  çatd rmaq v  ya daha yax  n tic   ld  
etm k üçün eroziyaya qar  t dbirl r h yata keçiril c k. 
3-05 T l b olundu u hallarda, x nd k divarlar n n da lmas n  minimuma 
endirm k üçün müv qq ti susuzla d rma v  ya divar b rkitm  t dbirl ri 
görül c k.  
3-28 
lk torpaq i l rind n sonra v   b rpadan  vv l q da i  sah l rind  
tikinti i l ri dayand r lsa, müv qq ti eroziyaya n zar t t dbirl ri i l nib 
haz rlanacaq v  t tbiq edil c k. 
4-07 Layih  torpaq yamac n n kifay t q d r iti (25%-d n çox) olmas n  
hesab ed rs , güclü ya
lar zaman  yuyulman n v  münbit torpaq 
itkisinin qar s n  almaq üçün üst torpaq qat  qalaqlar  hasarlanacaq.   
10-12 Tikinti 
i l ri üzr  podratç (lar) çay keçidl rind  i
 ba lamazdan  vv l, 
eroziyaya, çöküntül r  n zar t v  b rpa plan  daxil olmaqla, i in yerin  
yetirilm si layih si haz rlayacaq(lar). 
3-30 Su 
bo altma sür ti eroziya  yaratmaq potensial na malik olanda, s th 
ax n n  mü yy n etm k üçün enerji ay r c lar istifad  edil c k.  
X nd kl r el  susuzla d r lacaq ki, a r lil-y
n dolu ax nlar 
bataql qlara v  ya su hövz l rin  axmas n. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
37 
 
3-33 Çöküntü 
quyular n n/tutucular n tikintisi v  ya eroziyaya n zar t, yaxud 
çöküntül rin qar s n  ala bil c k dig r t dbirl r üçün KS-d  müv qq ti 
torpaq sah l ri al nacaq. 
16-01 
Torpaq drenaj sisteminin  vv lki s viyy d  i l m sin  nail olmaq üçün 
yenid n b rpa edil c k. 
 
B rpa Spesifikasiyas nda  trafl  
kild   t svir edildiyi kimi,  traf mühitin mühafiz si v  
Bölm  7.4.2.3-d  mü yy n edildiyi kimi, i  keyfiyy ti standartlar na nail olunmas  m qs dil  
tikinti v  b rpa zaman  PODRATÇI t r find n KS boyunca eroziya il  müv qq ti mübariz  
t dbirl ri h yata keçiril c k v  qorunub saxlanacaqd r. Eroziya il  müv qq ti mübariz  
t dbirl ri obyektin tikinti meydançalar nda t l b edildiyi kimi, torpa n münbit üst v  alt 
qatlar n n ç xar lmas  zaman  h yata keçiril  bil r. 
RK T N t l bi il ,  lav  lilin qar s n n 
al nmas  ç p ri t min olunacaqd r. 
Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə