Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm siYüklə 3,23 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

MSS MP 
Bölm si 
Plan 
hat  Edil n M s l l r 
sas Podratç  
kinci 
D r c li 
Podratç  
utilizasiyas  
 
S s-küyün v  
vibrasiyan n idar  
edilm si 
 Ya  v  kimy vi 
madd l rin idar  
edilm si (y ni, 
saxlanmas , idar  
edilm si v  da lman n 
qar s n n al nmas ) 
 Çirkl nmi  torpa n 
t mizl nm si 
 
T hlük li maye 
tullant lar n idar  
edilm si 
 Monitorinq 
v  
hesabatverm  
11 Resurslar n 
dar  
edilm si 
Plan  
 
T lim (o cüml d n enerji 
s m r liliyi v  sudan 
istifad nin minimuma 
endirilm si) 
 Aqreqatlar n idar  
edilm si (t l bl rin 
qiym tl ndirilm si, da  
karxanalar  v  qrunt 
karxanalar n n mü yy n 
edilm si, da nmas , 
üçüncü t r fl r  n zar t 
etm k) 
 Tullant lar n idar  
edilm si (su t chizat , 
hidros naq suyunun 
ç xar lmas ) 
Boru k m ri 
podratç s  
 
 
6.1.2 
Sosial  dar etm  Planlar  
A a dak   c dv l Sosial  dar etm  Planlar nda 
hat  edilmi  
sas m s l l r  dair 
t limatd r. 
 
C dv l 6-2: Sosial  dar etm  Planlar  
MSS MP 
Bölm si 
Plan 
hat  Edil n M s l l r 
sas 
Podratç  
kinci 
D r c li 
Podratç  
12 Tikinti 

rg sinin 
dar  edilm si 
Plan  
 Tikinti 

rg sinin 
t
kil edilm zd n 
vv l yerli icmalarla 
m sl h tl
m l r 
 Dü
rg y  giri in v  
qur ulardan istifad nin 
m hdudla d r lmas  
 
T lim (o cüml d n 

rg  qaydalar na, 
yerli m s l l r v  
h ssasl qla ba l  
Boru k m ri  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
22 
 
MSS MP 
Bölm si 
Plan 
hat  Edil n M s l l r 
sas 
Podratç  
kinci 
D r c li 
Podratç  
m lumatl l a dair q sa 
m lumat) 
 Dü
rg  qaydalar  
(m s., nizam-intizam 
v  spirtli içkil r, 
narkotikl rl  ba l  
m hdudiyy tl r; s s-
küylü v  qeyri-qanuni 
f aliyy tl r, icma il  
laq , etnik g rginlik, 
bazar n t hrif edilm si 
v  yoluxucu 
x st likl r) 
13 
nfrastruktur v  
Xidm tl rin 
dar  edilm si 
Plan  
 
nfrastrukturda 
pozulma(n qliyyat, 
elektrik enerjisi, 
sulama) 
 Layih  i l ri 
n tic sind  icman n 
z d l nmi  
infrastrukturunun 
qar s n n al nmas  v  
t miri 
 
cmalara v  f rdl r  
d ymi  narahatl qlar n 
idar  edilm si 
Boru k m ri  
14 
cmalar n 
T hlük sizlik 
Plan  
 
çil rl  icmalar n 
qar l ql   laq si 
(m s., yoluxucu 
x st likl rin yay lmas ) 
 Tikinti 
sah l rinin 
idar  edilm si (m s., 
boru k m r d hlizin  
giri  v  aç q x nd k 
f ls f si) 
 
N qliyyat n 
t hlük sizliyi (m s., 
k ndl rd n n qliyyat 
ax n na n zar t) 
Boru k m ri M d ni irs 
 
Ekoloji 
idar etm  
 
15 
cmalarla 
laq  Plan  
 
M  t l bl ri 
 
cmalarla, torpaq 
sahibl ri il  v  torpaq 
istifad çil ri il  yax  
laq l rin saxlanmas  
(m s., görü l r, 
ikay tl rin idar  
edilm si proseduru) 
 
cman n sah y  giri i 
Boru k m ri M d ni irs 
 
Ekoloji 
idar etm  
16 Yerli 
götürm  v  
T lim Plan  
 Tikinti 
m rh l si üzr  
i çi qüvv sini i
 
götürm  (m s., yerli 
m
ulluq, i
götürm  
proseduru, 
ffafl q, 
ixtisasl  v  ixtisass z i  
rollar n n mü yy n 
Boru k m ri M d ni irs 
 
Ekoloji 
idar etm  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
23 
 
MSS MP 
Bölm si 
Plan 
hat  Edil n M s l l r 
sas 
Podratç  
kinci 
D r c li 
Podratç  
edilm si) 
 
B rab r imkanlar 
 Bacar qlar v  
S TT M t limi 
17 T darük v  
T chizat Plan  
 Mal 
v  xidm tl rin yerli 
t darükünü maksimum 
art rmaq 
 
T darük prosesinin 
ffafl
 
Boru k m ri M d ni irs 
 
Ekoloji 
idar etm  
 
 
6.1.3 
Dig r  dar etm  Planlar  
Növb ti c dv l  traf mühit v  sosial sah  il  ba l   m s l l rl   laq dar dig r  dar etm  
Planlar nda  hat  edilmi   sas probleml r  dair göst ri dir. 
 
C dv l 6-3: Dig r  dar etm  Planlar n n siyah s  
MSS MP 
Bölm si 
Plan 
hat  Edil n M s l l r 
sas 
Podratç  
kinci 
D r c li 
Podratç  
18 M d ni  rsin 
dar  Olunmas  
Plan  
 Planla d rma v  tikinti 
prosesind  Layih nin 
T sadüfi Tap nt lar  
üzr  Proseduruna 
uy un mövcud v  yeni 
tap nt lar n mühafiz si 
v  qiym tl ndirilm si 
M d ni irs 
üzr  podratç  
Boru k m ri 
podratç s  
19 Torpa n  dar  
edilm si Plan  
 Podratç n n  irk tin 
Torpa n  ld  olunmas  
qrupu il  qar l ql  
laq si (m s.,  lav  
torpa n t l b olunmas  
il  ba l ). 
 Torpa n  ld  olunmas  
Prosesi 
 
H yat 
raitin  t siri 
minimuma endirm yi 
n z rd  tutacaq 
(torpaqlar n qanunsuz 
tutulma m s l l ri v  
c rim l r; da  
karxanalar n n idar  
edilm si, 
kompensasiya, 
torpaqdan ç x  v  
torpa n istifad  üçün 
qaytar lmas ) 
Boru k m ri 
rs 
 
Ekoloji 
idar etm  
 
6.1.4 
Tikintid n  vv l apar lan T dqiqatlar 
Tikintid n 
vv lki t dqiqatlar n c dv li 
lav  E-d  verilmi dir. C dv l uy un t dqiqat 
apar lacaq yerl ri v  h yata keçiril c k t dqiqat n m zmununu mü yy n edir (Mövzu).  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
24 
 
7 B RPA PLANI 
7.1 
hat  Dair si 
Bu B rpan n  dar  Olunmas  Plan  tikinti i l ri il  müdaxil  olunmu  bütün sah l r , o 
cüml d n KS-n , qur ular n tikinti sah l rin   v  tikintini d st kl m k üçün istifad  edil n 
bütün dig r Layih  sah l rin (lakin onlarla m hdudla madan), h mçinin n z rd  tutulan 
CQBKG Layih si il   laq dar tikinti sah l rin , boru anbar , yük bo altma sah l rin , 
texniki haz rl q v  texniki xidm t sah l rin , giri  yollar na/c
rlar na v  dig r n qliyyat 
vasit l rin ; tullant lar  da ma stansiyalar na; materiallar   ç xarma v  tullant lar n 
utilizasiyas  sah l rin   v  dig r qur ulara (m s l n, Layih nin beton qar d rma 
mexanizml ri) t tbiq edilir. 
 
Bu plan Layih nin tikinti m rh l sind n MÜQAV L N N Z MAN T müdd tinin sonuna 
q d r t tbiq edilir. 
 
Bu  dar etm  Plan n n m zmunu xüsusil   a a dak   b rpa idar etm   m s l l ri il  
laq dard r. 
 
 Ümumi 
b rpan n idar  edilm si 
 Binalar 
 Torpaq 
 
S pin 
 Biob rpa 
 
S th suyu 
 Land aft v  sosial sah  
 Xüsusi 
v  h ssas/prioritet sah l r 
 Sah nin t mizl nm si v  çirkl nmi  torpa a müdaxil  
 Ekologiya 
 Sa laml q v   m yin t hlük sizliyi 
 Material 
v  tullant lar n idar  edilm si. 
7.2 T MÖHS Standartlar  v  T crüb l ri 
Bölm  4-d  istinad edilmi   t limat s n dl ri t sirin qiym tl ndirilm sinin v   dar etm  
Planlar n n layih  formalar n  haz rlayan zaman n z rd n keçiril r k T MÖHS t l bl rin  
(Bölm  3.1) uy un plan v   t sirin azald lmas   t dbirl rinin haz rlanmas nda istifad  
edilmi dir. N z rd n keçirilmi  xüsusi t limatlar a a da t svir edilmi dir:  
 
 BMK-n n Ümumi S T M T limatlar : Tikinti v  istismardan ç xarma (aprel 30, 
2007) xüsusil : 
 
A a dak  üsullarla eroziyan n azald lmas  v  ya qar s n n al nmas : 
o
 Aç q sah l ri stabill
dirm k üçün torpa n yum ald lmas  
o
 
razinin tez bir zamanda yenid n  kilm si 
o
 Tikintid n sonra ax nlar üçün kanallar n v  x nd kl rin layih l ndirilm si 
o
 Dik 
kanal 
v  yamaclar n düzl
dirilm si (m s., cut dö
kl rd n istifad ) 
 
Çöküntü gölm ç l rind n, lil hasarlar ndan v  suyun t mizl nm sind n istifad  
ed r k, çöküntül rin sah d n k nara da nmas n  azaltmaq v  ya qar s n  almaq. 
 
 Sahild  Neft v  Qaz i l nm l ri il   laq dar BMK S T M T limatlar (Aprel 30, 
2007) o cüml d n: 
o
 Tikinti 
f aliyy tl ri ba a çatd qdan sonra boru k m ri d hlizi v  i çi qüvv sinin 
ya ay  dü
rg si, boru anbar  sah l ri, giri  yollar , vertolyot meydançalar  v  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
25 
 
tikinti emalatxanalar  kimi sah l rin t mizl nm si v   vv lki topoqrafiya v  
drenaj konturlar na b rpa edilm si (o cüml d n tikinti i l rind n sonra yerli bitki 
növl rind n istifad  etm kl  müvafiq qaydada yenid n  kilm si) 
o
 Sah d n k nardak  aqreqat ç xarma sah l rinin, o cüml d n qrunt v  da  
karxanalar n n b rpas  
o
  B rpa edilmi  sah l rd   t mir v  texniki xidm t proqramlar n n yerin  
yetirilm si 
o
 Müv qq ti v  daimi eroziya v  çöküntül r   n zar t t dbirl rinin, yamaclar  
stabill
dirm  t dbirl rinin h yata keçirilm si 
o
 Filtrasiyan  minimuma endirm k v   n zar t etm k üçün laz mi drenaj 
sisteml rinin t chiz edilm si 
 
 IPLOCA 
göst ri l ri (Cild 1,  lav  6.3): 
o
 Boru 
k m rinin i çi eninin tikinti i l rind n sonra diqq tl   b rpa edilm si boru 
k m ri layih l rinin m skunla ma sah l rin  qal q t sirin mümkünlüyünü 
azald r. B rpa i l ri tikinti prosesinin ilkin m rh l l rind  n z r  al nmal d r v  
buraya toxumun toplanmas , a aclar n k silm si, torpa n üst qat n n 
umlanmas  üçün ixtisasla m  ma nlar, yerli  kin material n n t chiz edilm si 
ehtiyac , yaxud bitkil rin t
kili üçün suya olan t l bat daxildir. Mümkün olan 
hallarda boru k m rl ri ad t n k nd t s rrüfat  torpaqlar ndan keçir, burada 
m skunla ma sah l rinin v  
kin sah l rinin mövsümi istifad si il  ba l  
narahatl q yarad lsa da, tam b rpa tez bir zamanda ba  verir. B rpa v  
tikintid n sonra monitorinq  n az  iki il davam ed r k  traf mühitin b rpas n n 
u urlu olmas   t min edilm lidir Monitorinq m skunla ma sah l rinin mühafiz  
üçün 
h miyy tli oldu u sah l rd  xüsusil  vacibdir. Torpaq 
raitl rinin 
qorunmas na xüsusi diqq t verilm li, bunun üçün torpa n üst qat   v  sonrak  
qatlar düzgün ard c ll qla saxlanmal  v  d yi dirilm li, kipl
m m y  v  drenaja 
n zar t edilm lidir 
o
 Boru 
k m ri il  ba l  m lumatl l
 art rmaqla üçüncü t r f  d y n z d  riskini 
azaltmaq üçün t dbirl rin görülm si (m s., torpaq sahibi il  
laq d n, 
torpaqüstü ni anlardan, KS-nin monitorinqind n v  üçüncü t r fl r üçün bir 
z ng sisteml rind n istifad ). 
7.3 Rollar 
v  Cavabdehlikl r 
Bu plan n ümumi icras   v  xüsusil ,  traf mühit v  sosial sah nin idar  edilm si v  icra 
f aliyy ti il  ba l  ümumi rollar v  cavabdehlikl r Bölm  5-d  t svir edilmi dir. Texniki b rpa 
il   laq dar s ciyy vi rollar v  cavabdehlikl r a a da t svir edilmi dir. 
7.3.1 
RK T N Cavabdehlikl ri 
 
lkin b rpa layih si 
 
l rin yerin  yetirm  metodlar   v  prosedurlar n n B rpa Spesifikasiyas na uy un 
n z rd n keçirilm si v  t sdiq edilm si 
 PODRATÇININ 
b rpa i l rinin yekun q bulundan sonra b rpa i l rinin davam ed n 
monitorinqi v  qorunub saxlanmas  
 Bioloji 
b rpa (t f rrüatl  Ekoloji  dar etm  Planlar nda v  Sah y  aid Ekoloji 
dar etm  Planlar nda qeyd edildiyi kimi, Ekologiyan n  dar  edilm si üzr  
Podratç n n xidm tl rind n istifad  etm kl , KS v  müvafiq müv qq ti qur ularda) 
 PODRATÇININ 
eroziyaya 
n zar t m qs dil  
kdiyi toxum qar
n n texniki 
xass l ri. 
7.3.2 
PODRATÇININ Cavabdehlikl ri 
 Podratç  tikinti dü
rg sinin v  boru anbar  sah l rinin b rpas  da daxil olmaqla, 
B rpa üzr   cra Plan n  haz rlayacaq. Mar rutun b rpaya z man t verm k üçün 
lav   t dbirl rin görül c yi h ssas hiss l ri sah  üçün s ciyy vi olan t sirl r 
c dv lind  göst rilmi dir. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
26 
 
 Bu 
plan n t l bl rin   lav  olaraq, bütün eroziyaya n zar t v  b rpa i l rinin yerin  
yetirilm si 
 
B rpa i l rin  dair tam biliyi v  B rpa Plan n n m zmununu nümayi  etdir  bil c k 
i çil r t r find n d st kl n n t crüb li layih  menecerinin t chiz edilm si 
 Sah  üçün s ciyy vi i l rin yerin  yetirilm si metodlar n n haz rlanmas  
 
RK T il   ld  edilmi  raz l a  sas n k nd t s rrüfat  sah si olmayan  razil rd  

nm  v  toxum  km  
 Giri d n  vv l bütün t l b olunan t dqiqatlar n yerin  yetirilm si 
 MÜQAV L N N Z MAN T müdd ti ba a çatana q d r b rpa m qs dl rin  nail 
olmaq üçün bütün b rpa t dbirl rinin monitorinqi v  qorunub saxlanmas  
 Laz mi t dqiqatlar  planla d rmas   v  yerin  yetirm si üçün müst qil t r fin c lb 
edilm si 
 Bütün 
müv qq ti sah l rin b rpa edilm si 
 KS 
v  dig r müv qq ti sah l rin u urlu bioloji b rpas n  asanla d rmaq üçün 
RK T v  Ekoloji  dar  etm  üzr  Podratç  il   laq l r 
 
B rpa i l rinin yerli, sah  üçün s ciyy vi 
raitl r  uy un apar lmas n  t min etm k 
üçün yerli ekspertl r, ixtisasla m  
t
kilatlar v  dövl t orqanlar  il  
m sl h tl
m l r 
 Torpa n  dar  Olunmas  Plan na uy un olaraq torpaq sah sin  giri  v  ç x . 
7.4 T sirin Qar s n n Al nmas  v  Azald lmas  
7.4.1 
Ümumi öhd likl r 
A a dak  öhd likl r   sas n, PODRATÇI bütün b rpa t dbirl rini haz rk  plan v   B rpa 
Spesifikasiyalar nda mü yy n olundu u kimi h yata keçirm li v   a a dak  öhd likl ri 
yerin  yetir c k:  
 
4-09 B rpa i l ri mümkün q d r tez, B rpa Spesifikasiyalar na uy un olaraq  
h yata keçiril c k.  
4-14 Planla d r lmam  hadis  hal nda, z r r ç kmi  sah  müvafiq qaydada 
b rpa v  kompensasiya olunacaq.  
 
PODRATÇI eroziyaya n zar t v  stabill
m  plan  haz rlayacaq v   i  sah sinin h r hans  
s b bd n (m s., q ) t rk edilm sind n 30 gün  vv l 
RK T N t sdiqi üçün t qdim 
ed c k. 
7.4.2 
B rpan n  dar  Edilm si 
7.4.2.1 Sah y  giri d n  vv l t dqiqat 
PODRATÇI tikintid n  vv l bütün Layih  sah l rinin, o cüml d n daimi qur ular n yerl
diyi 
torpa n, karxana v  qrunt karxanalar n n, n z rd  tutulan müv qq ti sah l rin, yollar n, 
beton qar d rma qur ular n n, boru y ma sah l rinin, tullant lar n utilizasiyas  sah l rinin 
v  s. t dqiqat n  aparacaq (Müqavil   t l bl rin   v  Torpa n  dar  edilm si Plan na uy un 
olaraq) v  son b rpadan sonra qiym tl ndirm  zaman  istinad kimi istifad  edil c k 
keyfiyy t  uy un müqayis  ed c k. Bu, 
RK T N sosial sah  üzr  nümay nd l ri 
(Torpa n  dar  edilm si Plan na istinad) il  eyni zamanda apar lacaq v  qeydl r torpaq 
sahibl ri v  sakinl rl  raz la d r lacaq. 
 
Yollarla ba l  yerli dövl t orqanlar  nümay nd l ri tikintid n  vv lki t dqiqata c lb edil r k 
torpa n v ziyy tini yoxlamal   v  ya  nfrastruktur v  Xidm tl rin  dar  edilm si Plan na 
uy un olaraq n tic l rl  t min edilm lidir. Tikintid n  vv lki t dqiqat t sdiq üçün 
RK T  
t qdim edil c k PODRATÇI h mçinin KS v  ya ona yax n (boru k m ri v  giri  yollar ) 
binalar n  nfrastruktur v  Xidm tl rin  dar  edilm si Plan na uy un ilkin v ziyy tinin 
t dqiqat n  aparacaq (Bölm  13). 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
27 
 
 
PODRATÇI giri d n  vv l apar lm   t dqiqat  sas nda B rpa 
l rinin Yerin  yetirilm si 
Plan n  haz rlayacaq ki, buraya tikinti müdd tind  v  b rpa zaman  eroziya v  çöküntül rin 
axmas n n azald lmas   v  onlara n zar t, KS-d  torpa n idar  olunmas , saxlanmas   v  
v z edilm si, toxum s pini v  bitki örtüyünün t krar  kilm si t dbirl ri daxil edil c k Buna 
lav  olaraq, t dqiqatlar bütün xüsusi sah l r v  h ssas sah l r (Bölm  7.4.7), müv qq ti 
i  sah l ri, o cüml d n tikinti dü
rg si, boru y
lmas  v  saxlama sah si v  haz rk  planda 
göst rilmi  dig r sah l r üçün s ciyy vi olan b rpa i l rinin yerin  yetirilm si plan n  
asanla d rmaq üçün t dqiqatlar planla d r lmal d r PODRATÇI sah  üçün s ciyy vi 
t f rrüatl   b rpa i l rinin yerin  yetirilm si plan n   v  bu sah l r üzr  plan  haz rlayaraq 
RK T N t sdiqi üçün t qdim ed c k.  
 
BTC v  CQBK boru k m rl rind  eroziyaya n zar t t dbirl rini 
hat  ed n “sah  
söhb tl ri” tan l q d stind n istifad  edilmi   v   s m r li hesab edilmi dir Bu eroziyaya 
qar   i l rl  sah  tan l q söhb tl ri s ciyy vi yerl rd   t f rrüatl   t l bl ri mü yy n ed n 
eroziyaya n zar t üsullar d r Sah  tan l q söhb tl ri boru k m rinin mar rut plan na daxil 
edilmi  yerl r üçün s ciyy vi olan eroziyaya n zar t planlar n  layih l
dirm k üçün istifad  
edilmi dir T dbirl rin xülas si a a da verilmi dir v   h r yerd  eroziya riskin  uy un yeni 
boru k m ri dövr si boyunca t tbiq edil c k.  
7.4.2.2 
traf mühit üzr  ekspertiza 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
17-14 Giri  yollar n n, tikinti dü
rg l rinin, avadanl q y
lan sah l rin, 
d miryolu yükl rini bo altma sah l rinin v  KS-d   h r hans  spesifik 
xüsusiyy tl rin v ziyy ti, b rpa i l ri haqq nda m lumat verm k üçün, 
tikintid n  vv l qeyd  al nacaq. 
 
PODRATÇI xüsusi m qs dl  tikilmi  v  Layih y  h sr edilmi ,  traf mühit   h miyy tli t sir 
göst rm  potensial  olan (
RK TL  raz la d r lacaq) sah l rd , o cüml d n beton/asfalt 
qar d rma qur ular n n, tikinti dü
rg l rinin v  boru anbar  sah l rinin  traf mühit üzr  
ekspertizas n  aparmaq üçün müst qil v  bacar ql  m sl h tçi d v t ed c k.  
 
Müst qil m sl h tçi:  
 
 
RK T N t sdiqi üçün  n az   a a dak lar  
hat  ed n t dqiqat plan n  
haz rlayacaq: 
o
 Bütün 
sah l rin foto/video 
kli 
o
 Torpa n m hsuldarl
n n, o cüml d n qidaland r c  
t rkibin 
qiym tl ndirilm si (torpa n tikintid n 
vv l istifad   m qs dind n as l  
olaraq) 
o
 Tikintid n  vv l t mizl m  (bitki örtüyünün k silm si) t dqiqatlar  (t l b 
olunarsa)  
o
 Ekoloji 
t dqiqatlar  
o
  M rh l  1 v  M rh l  2 üzr  çirkl nm nin qiym tl ndirilm si 
o
 Yanacaq/kimy vi madd l r üçün xüsusi ayr lm  sah l rd n v  dig r 
potensial çirkl nm  m nb l rind n ilkin nümun l r ( vv l mövcud olan h r 
hans  karbohidrogen v  dig r çirkl nm  fakt n n t sdiql nm si üçün)  
o
 Qrunt 
sular  v  s th sular  nümun l rinin götürülm si 
o
  M d ni irsin qiym tl ndirilm si 
o
 Nümun l rin götürülm sin  dair protokol 
o
 Analitik 
standartlar 
(n tic l ri ilkin  traf mühit keyfiyy ti bar d  r y verilm si 
üçün müqayis  edil c k parametr-konkret standartlar) 
o
 Laboratoriya 
seçimi 
o
 Keyfiyy t  Z man t/Keyfiyy tin  dar  edilm si protokolu 
o
 Sah nin b rpas   v  ba lan lmas  prosesinin bir hiss si kimi, tikinti sonras  
iki illik monitorinq üçün plan 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
28 
 
 
Bu plana uy un olaraq t dqiqat apar lmas  (o cüml d n ekoloji v  m d ni irs üzr  
t dqiqatlar, n z r  al n ki, tikinti qaba  t mizl m  v  bitki örtüyünün k silm si i l ri 
PODRATÇI t r find n yerin  yetiril c k). 
 Tikinti 
sonras  monitorinqin h yata keçirilm si v  
RK T t r find n t sdiql nm si 
üçün sah nin ba lan lmas na dair hesabat n haz rlanmas . 
 
Sah nin ba lanmas na dair hesabat sah l rin öz ilkin v ziyy tin  yax n v ziyy t  
qaytar lm  oldu unu v  sah  il  ba l   traf mühit, sosial v  dig r g l c k öhd likl r üçün 
potensial n olmad
n  nümayi  etdir c k. 
 
PODRATÇI bütün  lav  torpaqlar üçün Torpaqdan  stifad  üzr   dar etm  Plan nda t svir 
edildiyi kimi, müvafiq ilkin t dqiqatlar h yata keçir c k. 
7.4.2.3 Boru 
k m ri d hlizinin b rpa edilm si 
MÜQAV L N N Z MAN T müdd tinin davam etdiyi müdd t 
rzind  3-cü d r c li 
eroziyaya (B rpa Spesifikasiyas nda mü yy n edildiyi kimi) v  ya daha yax  göst riciy  
nail olunacaq.  
 
Z ruri olarsa, 3-cü Sinif Eroziya v  Bölm  7.4.4-d   t svir edil n bitki örtüyünün b rpa 
edilm si il  ba l   t l bl r  cavab verm k üçün PODRATÇI t r find n toxum s pini h yata 
keçiril c k.  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl rin yerin  yetirilm sini t min ed c k: 
 
4-12 Tikinti 
i l ri üzr  podratç (lar) çay keçidl rind  i
 ba lamazdan  vv l, 
eroziyaya, çöküntül r  n zar t v  b rpa plan  daxil olmaqla, i in yerin  
yetirilm si layih si haz rlayacaq(lar). 
17-05 Müv qq ti i  (müv qq ti tikilil r) sah l ri  vv lki ilkin v ziyy tin  (tikinti 
önc si müh ndis ara d rma hesabatlar  il  müqayis d   v  ya yax n 
razil r) uy un yenid n b rpa edil c k. 
 
Minimal olaraq PODRATÇININ  l rin Apar lmas  Üsuluna dair Plan   a a dak lar   hat  
ed c k: 
 
 Mümkün 
oldu u h dd   q d r, ilkin v ziyy tin  uy un b rpa edilm sin , imkan 
verm k üçün pozulmadan  vv l kanal n ilkin eni, d rinliyi v  maililiyi 
 
hat  ed n yamaclara uy unla d rmaq üçün sahill rin t krar konturlanmas  
 Yuyulub 
da lma t hlük si olan yerl rd  eroziyaya qar  mübariz   t dbirl ri 
ç rçiv sind  eroziyadan mühafiz   t dbirl rinin görülm si Bunlar çaylaq da lar  il  
b rkitm ni, qabionlar   v  ya filtrasiya  leyhin  membranlar   hat  ed  bil r. Bütün 
ekoloji t dqiqatlar h r hans   b rkitm l r tikilm zd n  vv l t yin edil n v   h yata 
keçiril n müvafiq t sir azaltma t dbirl ri il  apar lacaq 
 Kanal n yataq materiallar n n b rpa edilm si 
 
Sahilin üst torpaq qat n n b rpa edilm si 
 Sahill r  yenid n toxum s pilm si. 
7.4.2.4 KS-d n ba qa torpaqlar n b rpas  
Bu, tikintinin yard mç  obyektl rinin, hidros naq su t mizl m  sah l rinin, tullant lar n 
da nma m nt q l rinin, beton qar d rma qur ular n n, qrunt karxanalar n n, habel  qrunt 
bo altma sah l rinin yerl
diyi torpaqlar   hat  ed c k. 
Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə