Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm siYüklə 3,23 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə35/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3,23 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

CQBKG 
M s l si 
CQBKG 
st. 
sas Mövzu 
Cavabdeh T r f 
CQBKG üzr  ÖHD L K (T S RAZALTMA 
T DB R ) 
A37 37-20 
H r k t v  
N qliyyat 
PODRATÇI Seçilm zd n 
vv l bütün yeni yollar üçün 
çoxplanl  qiym tl ndirm  apar lacaq.  
A37 X16-01 
H r k t v  
N qliyyat 
PODRATÇI A stafa dü
rg sind , Variant 3, giri  yolunda 
keçid yerl ri in a edil c k. 
A37 X16-03 
H r k t v  
N qliyyat 
PODRATÇI Salo lu d mir yolu qolunda v  yükbo altma 
sah sind  mövcud giri  yolu geni l ndiril c k 
v  ya mövcud istifad çil r  alternativ giri  
yolu t min edil c k. 
A32 39-01 
Torpaq 
Sah sin  
Sahiblik v  
stifad  
PODRATÇI H r hans  
lav  torpa n al nmas   t l b 
olunara, müvafiq orqanlarla m sl h t 
apar lacaq v  müvafiq icaz   v  raz l qlar 
al nacaq. 
A32 41-02 
Torpaq 
Sah sin  
Sahiblik v  
stifad  
PODRATÇI 
MSSTQ t qdim olunduqdan sonra  lav  
torpaq sah sin  ehtiyac mü yy n olunarsa, 
sah  qiym tl ndirilm l ri (ekologiya, m d ni 
irs, sosial sah , eroziya riski, su resurslar  
n z r  al naraq) yerin  yetiril c k. 
A32 39-03 
Torpaq 
Sah sin  
Sahiblik v  
stifad  
PODRATÇI 
MSSTQ-d   t svir olunandan k nar h r 
hans  
lav  torpaq sah sinin istifad  
olunmas  laz m g l rs , Layih   t r find n 
traf mühit v  sosial qiym tl ndirm  
haz rlanacaq, onun miqyas   t klif olunan 
f aliyy tl rd n v  sah nin h ssasl q 
s viyy sind n as l  olacaq. 
A17 D5-045 
Ekologiya PODRATÇI  Tikinti 
zaman  toxunulmamal  üçüncü t r f 
xidm tl ri v   h ssas reseptorlar (m s l n, 
m d ni irs obyektl ri v  ya saxlanmal  olan 
xüsusi a ac növl ri) ni anlanacaq  
A23 D12-06 
S th suyu 
RK T H r bir iri çay keçidinin sah y  xas 
layih l ndirm si olacaq ki, o maksimum ax n 
s viyy sini (1:200 ild  ya nt  dü m si), 
çöküntül rin h r k tini ara d rma nümun l ri, 
çay yata n n relyefind ki gözl nil n 
d yi iklikl r v  yandan eroziyan n 
proqnozla d r lan d r c sini n z r  als n. 
A8 8-05 
Ekologiya 
PODRATÇI/EKOL
OJ   DAR ETM  
üzr  PODRATÇI 
KS-d   v  ya müv qq ti i  sah l rind  Me
 
fonduna aid h r hans   a ac   k sm k üçün 
ETSN-d n müvafiq icaz  almaq laz md r. 
Me
 fondu sah l rinin yeri ETSN il  
m sl h tl
m  il  mü yy n edil c k. 
A30 X5-17 
S th suyu 
RK T Çay n hidroloji qiym tl ndirm si 
sas nda 
boru k m rinin qura d r lma d rinliyi v  boru 
k m rinin m rk zi ox x ttind n m saf si 
mü yy n ed c k sah  üçün s ciyy vi aç q 
k sm  üsulu il  keçidl rin layih si 
haz rlanacaq, boru k m rinin taml
n  
qorumaq üçün mühafiz   i l rinin z ruriliyi 
n z rd  tutulacaq. 
A8 X5-19 
S th suyu 
RK T CQBKG 
layih si H s nsuda suyun 
götürülm sinin h l   d  mövcud olundu unu 
mü yy n ed c k v   g r bel dirs , h r hans  
t sirin mümkün oldu unu n z rd n keçir c k 
v  azaltma t dbirl rinin laz m olub-olmad
n  
mü yy n etm k bar d  raz l q  ld  ed c k. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 251 
 
CQBKG 
M s l si 
CQBKG 
st. 
sas Mövzu 
Cavabdeh T r f 
CQBKG üzr  ÖHD L K (T S RAZALTMA 
T DB R ) 
A17 X7-21a 
Ekologiya EKOLOJ   DAR  
ETM  ÜZR  
PODRATÇI 
  g r Kür kçay, G nc çay, Qo qarçay, 
Z y mçay, 
srikçay, Tovuzçay, H s nsu v  
ya Kürd r d  süni sahil v  ya yataq b rkitm  
t dbirl ri t l b olunarsa, bu halda Podratç  
t r find n mümkün t sirl rin (m skunla ma 
sah l rinin birl
m si daxil olmaqla) 
qiym tl ndirilm si apar lacaq v   h r hans  
azaltma t dbirl ri görül c k. 
A19 X7-23 
Ekologiya EKOLOJ  
DAR ETM  
ÜZR  PODRATÇI
KS-d  Kamilla Süs nl  ( ris camillae Grossh) 
m
ul olacaq sah  üçün s ciyy vi 
traf 
mühitin idar  edilm si plan  haz rlanacaq. Bu, 
bitkil r gözl  görün  bil n olduqda, y ni, aprel 
v  may aylar  aras nda bitkil rin çiç kl m  
fazas nda v  ya ondan sonra tamamlanacaq. 
A17 X7-28a 
Ekologiya EKOLOJ   DAR  
ETM  ÜZR  
PODRATÇI 
irk t tikinti önc si ilin  n m qs d uy un 
vaxt nda (ümumiyy tl , mövsümd n as l  
olaraq aprel v  may aylar nda) mü yy n 
edilmi  yerl rd   t dqiqat apararaq h r hans  
Q rm z  Kitaba sal nm  bitkil ri t yin ed c k.  
A17 X7-28b 
Ekologiya PODRATÇI  KS-d   v  ya i  sah l rind  tikinti önc si 
apar lm   t dqiqatlarda a kar edilmi   Q rm z  
Kitab bitkil rini idar  etm k üçün sah  üçün 
s ciyy vi  traf mühitin idar  edilm si plan  
haz rlanacaq. Bu, bitkil r gözl  görün  bil n 
olduqda, y ni növl rd n as l  olaraq aprel v  
may aylar  aras nda, bitkil rin çiç kl m  
fazas nda v  ya ondan sonra h yata 
keçiril c k. 
A17 X7-32 
Ekologiya EKOLOJ   DAR  
ETM  ÜZR  
PODRATÇI 
irk t tikinti önc si t dqiqat (aprel v  may 
aylar nda, mövsümd n as l  olaraq) apararaq 
K m r sah si v  ya   KG0 - KG35 aras nda 
i çi sah l rd  itik narl  süs n   ( ris acutiloba) 
bitkisinin mövcudlu unun mü yy n edilm sini 
n z rd  tutacaq v  sah  üçün s ciyy vi  traf 
mühitin idar  edilm si plan  haz rlanacaq. Bu, 
bitkil r gözl  görün  bil n olduqda, y ni aprel 
v  may aylar  aras nda, bitkil rin çiç kl m  
fazas nda v  ya ondan sonra h yata 
keçiril c k. 
A17 X7-33a 
Ekologiya EKOLOJ   DAR  
ETM  ÜZR  
PODRATÇI 
KG321 - KG322.9 , KG335 - KG336.4, KG342 
- KG346, KG346.1 - KG351, KG359 - KG370 
v  KG383 - KG390 aras nda toxumlar eyni 
m skunla ma areal ndan, yerli  razid  
mümkün oldu u yerd   v  mümkün olan 
d r c d  toplanacaq v   K m r sah sind  
b rpa zaman  yenid n  kil c k. 
A17 X7-37 
Ekologiya EKOLOJ  
DAR ETM  
ÜZR  PODRATÇI
Q  miqrasiyas  zaman  ceyranlara potensial 
t siri azaltmaq m qs dil  sah  üzr  müvafiq 
t dbirl r  olan t l bat  mü yy n etm k üçün 
KG250-250-d  noyabr v  fevral aras nda 
tikintiqaba  t dqiqat i l ri apar lacaq.  
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 252 
 
CQBKG 
M s l si 
CQBKG 
st. 
sas Mövzu 
Cavabdeh T r f 
CQBKG üzr  ÖHD L K (T S RAZALTMA 
T DB R ) 
A25 X9-03 
S s-küy PODRATÇI  M qs d uy un v  mümkün oldu u hallarda 
sah nin ümumi plan  KG-172-d  ba lay c  
siyirtm  sah sind  s s-küylü avadanl
n s s-
küyün h ssas reseptorlara t sirl rinin 
h miyy tli oldu u evl rd n, dü
rg  v  boru 
anbar sah l rind n uzaqda yerl
dirm k 
üçün haz rlanacaq. 
A25 X9-04 
S s-küy PODRATÇI  Qiym tl ndirm   v  ilkin s s-küy s viyy si il  
ba l  
t dqiqat ya ay  
m nt q l rind n, 
m kt b v  ya x st xanalar kimi dig r h ssas 
reseptorlardan 450m m saf d  yerl
n h r 
hans  dü
rg   v  boru anbar  sah sind , 
el c   d   t klif olunan CQBKG mar rutunun 
ya ay  
m sk nl rin  yax n sah l rd n 
keçdiyi yerl rd  (KG62.2, KG104-KG108, 
KG116-KG120, KG121-KG125, KG287-
KG289); v  KG21 v  KG172-d  ba lay c  
siyirtm  sah sind  tikinti i l rin  
ba lamazdan  vv l h yata keçirilm lidir. 
A25 X9-05 
S s-küy 
PODRATÇI 
Mövcud binalardan v  ya ay  yerl rind n 
aral da yeni giri  yolu in a edil c k.  
 
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 253 
 
LAV  F – VAXTLA M HDUDLA AN EKOLOJ  
ÖHD L KL R  
MSSTQ prosesinin bir hiss si kimi apar lm  ekoloji t dqiqatlar n n tic si  sas nda ilkin 
mövsümi h ssasl q c dv li haz rlanm d r. C dv ll rd  CQBKG boru k m rinin tikintisi 
zaman  yaranan m hdudiyy tl ri v  t l b olunan t dbirl ri qeyd olunur; bu c dv l m qs dil  
a a dak  cavab kateqoriyalar  mü yy n edilmi dir: 
 
 
 
Verilmi  vaxt  rzind  tamamalanmas  mümkün olmayan 
t dbir v  f aliyy tl r 
 
 
 
Verilmi  vaxt  rzind  tamamalanmas  t l b olunan t dbir 
v  f aliyy tl r üçün optimal vaxt müdd ti 
 
 
H r bir halda cavab t dbiri t l bl r  uy unla d r lm  v  ya mü ayi tedici qabaqlay c  t dbir 
vasit sil  geni l ndirilmi dir. C dv ld  verilmi  cavablar, m hdudiyy tl r v  t dbirl r ekoloji 
mövsümilikl   laq dar h r hans  s ciyy vi h ssasl
 azaltmaq m qs dini güd n t l bl rdir.  
 
ks r hallarda podratç n n i  üsullar n n v  proqramlar n n son variant n  haz rlamazdan 
vv l tikintid n  vv l ekoloji t dqiqatlar n apar lmas   t l b olunacaq. T dqiqatlar boru 
k m ri sah sind  (KS) v  onun yax nl
nda mövcud olan ekoloji ehtiyatlar n v  onlar n 
dinamikas n n ba a dü ülm sini t kmill
dirm k v  müvafiq t dbirl rin t yin edilm si üçün 
sas n t
kilini n z rd  tutur. B zi hallarda t dqiqatlar tikinti i l rini h ssas dövrl rd n 
k nar vaxta planla d rma z rur tini ir li sür c k, dig r hallarda KS-n eninin azald lmas ndan 
növl rin yuvalama mövsümünd n k nar vaxtda bitki örtüyünün t mizl nm sin   q d r 
müxt lif variantlar t klif ed c k. T dqiqat n KS daxilind  mövsümi h ssas f aliyy tl rin 
olmad
n  göst rdiyi hallar da ola bil r; bel  
raitd  bu m s l  il  ba l  daha heç bir  lav  
t dbir t l b olunmayacaq.  
 
Qeyd etm k laz md r ki, tikintid n 
vv l apar lan t dqiqatlar özü-özlüyünd  mövsümi 
amill rl   m hdudla r. M s l n, bitkil rin t dqiqi  sas n yazda v  yay n  vv lind  daha 
s m r li olur, çünki bu zaman bitkil rin çiç kl m si növl rin mü yy n edilm sini 
asanla d r r. T klif edil n t dqiqat proqramlar n n v   i   h cminin h r biri t dqiqatdan  vv l 
RK T t r find n n z rd n keçiril c k.  
 
CQBKG Layih sinin ekoloji f rziyy l rinin t nziml nm si zaman  bir s ra prinsipl ri n z r  
almaq t l b olunur.  
 
Birinci, ayr -ayr  növl rin ölk  üçün s ciyy vi ekologiyas  (o cüml d n cütl
m  mövsümü, 
q  yuxusuna getm  ad ti v  s.) tam ba a dü ülm y  bil r v   n z r çarpacaq d r c d  
t dqiq edilm mi dir. Bu qeyri-mü yy nliyin idar  edilm si Layih nin tikintid n  vv l v  tikinti 
m rh l l rind   sas probleml ri t msil ed c k.  
 
kincisi, 
MSSTQ prosesinin bir hiss si kimi apar lm  ekoloji t dqiqatlar boru k m ri 
mar rutu boyunca rast g lin n nümun l ri v  onlar n m skunla ma sah l rini anlamaq v  
sas ehtiyatlara d y  bil c k mümkün t sirl ri azaltmaq üçün strategiyan  haz rlamaq 
m qs di güdür.  sas sah l rd  tikintid n  vv l apar lacaq daha t f rrüatl   t dqiqatlar 
MSSTQ zaman  yerin  yetiril c k yüks k s viyy li t dqiqata yard m ed c k. Bu 
m qs dl , tikintid n  vv lki t dqiqatlarda a kar edilmi   m s l l r tikinti proqram n n erk n 
m rh l l rind  t tbiq edil c k bir s ra q rarlar n q bul edilm si il  n tic l n c k. Ona gör  
d , t dqiqatlar n apar lmas  zaman  müvafiq müt x ssisl rin c lb edilm si v   s m r li  v  
m qs d uy un qabaqlay c  t dbirl rin haz rlanmas  çox vacibdir.  
 
Üçüncüsü, ekoloji m s l l r boru k m rinin tikintisin   t sir ed n  sas amill r oldu u üçün 
tikinti m rh l sind , xüsusil , mar rutun h ssas bölm l rind  davaml  ekoloji m sl h tl r 
t l b olunacaq. PODRATÇIDAN mövcud m sl h tl rl  sah d   q rar q buluna yard m 
etm k v   m s l l rin h llini t klif etm k v  ekoloji ehtiyatlara d y n t siri azaltmaq üçün 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 254 
 
müvafiq cavab t dbirinin haz rland
n  nümayi  etdirm k t l b olunacaq. PODRATÇININ 
Ekoloji T dbirl r Plan nda tikinti prosesinin günd lik gedi in  ekoloji m s l l rin daxil 
edilm si mexanizmi ayd n göst ril c k v  bu plan t fti  v  n zar t edil c k.  
 
Sonda tikinti müdd tind  ekoloji m s l l rin idar  edilm sin  ehtiyatla yana ma t l b 
olunacaq. Bu, LAY H N N bütün c h tl rinin, qeyri-mü yy nlikl ri tikinti m rh l sind  
qar ya ç xa bil c k h r hans  yeni m lumatlar n daxil edilm sin  imkan ver c k 
kild  
idar  edilm sini t l b edir.  
 
C dv l F1: Vaxtla m hdudla an ekoloji öhd likl r 
 
Öhd lik 
 
Yeri  
Öhd liyin xülas si
7
 
J
F
M
A
M
J
J  A  S  O  N
D
Planla d rma v  sah nin haz rlanmas  
D5.045 
MSSTQ zaman  
mü yy n edilmi  
s ciyy vi yerl r 
Tikinti zaman  yan 
keçilm si t l b olunan 
Mövcud üçüncü t r f 
x tl rinin v  h ssas 
reseptorlar n qeydi  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tikintid n bir il  vv l  
17-18 
Bütün dü
rg  v  
boru anbar  
sah l ri v  su 
hövz l ri 
Su hövz l rind , boru 
anbar  sah l rind  v  

rg l rd  
tikintid n qabaq 
t dqiqat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.12a 
KS v  i  
sah l rind   kil n 
v   kilm y n 
torpaqlar n faktiki 
yerini v  sah sini 
mü yy n etm  
Tikintid n qabaq 
t dqiqat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-12b 
kilm y n 
torpaqlarda aprel-
iyul aylar nda 
tikil c k h r hans  
hiss .  
KS v  i  sah l ri 
bölm l rind  bitki 
örtüyünü 5sm 
hündürlükd  k sm  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
19-13a 
Bütün aç q k sm  
üsulu il  keçil n 
v  avtomobil 
keçidl rinin 
qura d r ld
 
qapal  üsulla 
keçil n su 
hövz l ri 
Sahild  yuvalayan 
faunan n t dqiqi 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
19-13b 
Bütün aç q k sm  
üsulu il  keçil n 
v  avtomobil 
keçidl rinin t klif 
edildiyi qapal  
üsulla keçil n su 
hövz l ri 
H r hans  sahild  
yuvalayan IUCN v  
QK növl rinin KS v  
i  sah l rind n 
ç xar lmas  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
                                            
7
 Bu m tn öhd lik m tninin n qlidir. Yaln z öhd lik m tni hüquqi bax mdan m cburi say l r v  i l r  
ba lamazdan  vv l ona istinad edilm lidir.  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 255 
 
Öhd lik 
 
Yeri  
Öhd liyin xülas si
7
 
J
F
M
A
M
J
J  A  S  O  N
D
X7.23 
KG345 - KG347 
Sah  üçün s ciyy vi 
ekoloji idar etm  
plan  - Iris camillae 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
X7.28a 
KG254-256, 
KG321 - KG 
322.9, KG33.54 - 
KG336.4, KG342 
- KG346, 
KG346.1 - 
KG351, KG359 - 
KG370 v  KG383 
- KG390 
Tikintid n  vv l QK 
bitki növl rinin t dqiqi 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X7.28b 
KG254-256, 
KG321 - KG 
322.9, KG33.54 - 
KG336.4, KG342 
- KG346, 
KG346.1 - 
KG351, KG359 - 
KG370 v  KG383 
- KG390 
QB bitki növl rin  dair 
sah  üçün s ciyy vi 
ekoloji plan  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X7.32 
KG0 - KG35 
Tikintid n  vv l Iris 
acutiloba t dqiqi v  
sah  üçün s ciyy vi 
ekoloji plan 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X7-34 
KG120-KG124, 
KG120-KG124, 
KG284-KG286-d  
binalar v  ya iri 
a aclar 
Yarasalar n 
t dqiqind n sonra 
onlar n azald lmas  
t dbiri n z rd n 
keçiril c k 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
X7-37 
KG205 - 250
 
 
KG205-KG250-d  
noyabr - fevral 
aylar nda (bu aylar 
daxil olmaqla) 
apar lan tikinti önc si 
t dqiqatlar q  
miqrasiyas  zaman  
ceyranlara d y  
bil c k mümkün t siri 
azaltmaq üçün laz m 
olan h r hans  
t sirazaltma 
t dbirl rini mü yy n 
ed c k. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tikintid n düz  vv l  
19-11a Bütün 
mar rut  
Tikintid n  vv l IUCN 
Q rm z  Siyah s  v  ya 
Az rbaycan n Q rm z  
Kitab növl rinin 
yoxlanmas   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
19.14 
Suda-quruda 
ya ayanlar n 
çoxalmas  üçün 
lveri li olan 
bütün çay 
Bu müdd td  tikil n 
çay keçidl rind  
suda-quruda 
ya ayanlar n 
kürül m sini yoxlama 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 256 
 
Öhd lik 
 
Yeri  
Öhd liyin xülas si
7
 
J
F
M
A
M
J
J  A  S  O  N
D
keçidl ri 
X7.30 
Kür kçay 
(KG221), 
G nc çay 
(KG240), 
Qo qarçay 
(KG261), 
mkirçay 
(KG277), 
Z y mçay 
(KG303), 
srikçay 
(KG323), 
Tovuzçay 
(KG324), 
H s nsu (KG345) 
v  Qurud r  
(KG369) 
Kürütökm  
mövsümünd  h r 
hans  keçid tikil rs , 
orada bal qlar n kürü 
tökm sini yoxlama 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Tikinti  
19-11b 
IUCN Q rm z  
Siyah s  v  ya 
Az rbaycan n 
Q rm z  Kitab 
növl rinin a kar 
edildiyi bütün 
yerl r 
Balalamayan v  ya 
q  yuxusuna 
getm mi  bütün IUCN 
Q rm z  Siyah s  v  ya 
Az rbaycan n Q rm z  
Kitab növl rinin KS-
d n köçürülm si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-11c 
IUCN Q rm z  
Siyah s  v  ya 
Az rbaycan n 
Q rm z  Kitab 
növl rinin a kar 
edildiyi bütün 
yerl r 
Q  yuxusuna getmi  
bütün IUCN Q rm z  
Siyah s  v  ya 
Az rbaycan n Q rm z  
Kitab növl rinin KS-
d n köçürülm si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19-11d 
IUCN Q rm z  
Siyah s  v  ya 
Az rbaycan n 
Q rm z  Kitab 
növl rinin a kar 
edildiyi bütün 
yerl r 
Balalayan IUCN 
Q rm z  Siyah s  v  ya 
Az rbaycan n Q rm z  
Kitab növl rini 
narahat etm m y  
çal ma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X7.30 
Kür kçay 
(KG221), 
G nc çay 
(KG240), 
Qo qarçay 
(KG261), 
mkirçay 
(KG277), 
Z y mçay 
(KG303), 
srikçay 
(KG323), 
Tovuzçay 
Bal qlar n kürü 
tökdüyü dövrd  çay 
keçidl rini tikm m y  
çal ma 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 257 
 
Öhd lik 
 
Yeri  
Öhd liyin xülas si
7
 
J
F
M
A
M
J
J  A  S  O  N
D
(KG324), 
H s nsu (KG345) 
v  Qurud r  
(KG369) 
B rpa v   stismar 
X7-21b 
KG221, KG240, 
KG261, KG277, 
KG303, KG323, 
KG324, KG345, 
KG370 
Bal qlar n kürü 
tökdüyü dövrd  çay 
yata  v  ya çay 
sahill rinin 
möhk ml nm si 
i l rini aparmama a 
çal ma 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
X7.33a 
KG321 - KG 322, 
KG335 - KG336, 
KG338 - KG342, 
KG342.5 - 
KG347.4, KG355 
- KG370 v  
KG383 - KG390 
Qon u m skunla ma 
sah l rind n toxumun 
toplanaraq KS-d  
kilm si  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
X7.29 KG237 
Korçayda qam l

b rpas   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Yoxlama v  monitorinq  
17.08 Bütün 
mar rut 
H r hans  itirilmi  
a aclar n yerin  
yenisinin  kilm si 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə