Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm siYüklə 3,23 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

3.4 
caz l r 
CQBKG Layih si üzr   t l b olunan icaz   s n dl ri 
lav  C-d  sadalan r; müvafiq olan 
traf Mühit v  Sosial Sah nin  dar  Edilm si; lakin bu, tam siyah  deyil, bel  ki, icaz  
t l bl ri d yi
 bil r. PODRATÇI onlar n öz i   h cmin  aid f aliyy tl r üçün z ruri olan 
bütün icaz l rin mü yy n v  
ld  edilm sin  cavabdehlik da yacaq. PODRATÇININ 
icaz l rin  ld  edilm si üzr  göst rici cavabdehlikl ri 
lav  C-d  aç qlan r. PODRATÇI 
müvafiq qaydalar n, icaz l rin, t l bl rin v   i  yerind  standartlar n v   t crüb l rin 
siyah s n n mü yy n edilm si v   t minat  prosesinin daxil olaca  Normativl r  Uy unluq 
Plan n  i l yib haz rlamal  v  yerin  yetir c k. 
 
PODRATÇI malik olduqlar   h r hans  lisenziyalar n v  ya icaz l rin müdd alar na v  
rtl rin  müvafiq olaraq, z ruri olan m lumatlar   n zar t orqan na t qdim ed c k. 
PODRATÇI bütün icaz   v   t sdiql m   s n dl rinin ingilis v  Az rbaycan dill rind  olan 
sur tl rini saxlayacaq. 
 
                                            
2
 BMK Dünya Bank  Qrupunun öz l sektora kredit ver n qrupudur.
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
13 
 
4 T L MAT S N DL R  
MSSTQ il  ba l   t sir azaltma t dbirl ri v  idar etm  plan   t l bl rini mü yy n etm k 
üçün, yuxar dak  T MÖHS t l bl rin  uy unlu u t min ed r k, CQBKG Layih si üçün t bii 
qaz s nayesind  qabaqc l beyn lxalq standartlar v   t crüb l r üzr   t limat v   “ n yax  
s yl rin” göst rilm sinin sübutu kimi, a a dak   m nb l r gözd n keçirilmi dir. Onlar 
MSSTQ v  bu  MSS MP-nin haz rlanmas  zaman  
RK T t r find n n z r  al nm  v  
müvafiq bölm l r yerin  yetirilmi dir.  
 
 BMK-n n  traf mühit v  sosial davaml l a dair Siyas ti, Yanvar 2012-ci il 
 Beyn lxalq Maliyy  Korporasiyas n n BMK  cra Standartlar , 2007 v  onlar n 
laq l r T limatlar  
 BMK/Dünya 
Bank : ”Ümumi S T M T limatlar ” v  “'Sahild  Neft v  Qaz 
i l nm l ri üzr  S T M T limatlar ”, 2007 
 Boru 
K m rl ri v   D niz Podratç lar  Beyn lxalq Assosiasiyas  (IPLOCA): 
”Sahild  Boru k m rl ri – U ura ged n Yol” (2-ci n
r – 2011), Bölm  6: 
”Planla d rma v  Tikinti üsullar nda  n qabaqc l t crüb ” 
 Ümumdünya 
S hiyy   T
kilat n n T limatlar (Çirkl nm nin Qar s n n Al nmas  
Plan nda istinad edildiyi kimi) 
 
A   v  BK-da standartlar v   t crüb l r (Tullant lar n  dar  edilm si Plan   v  
Çirkl nm nin Qar s n n Al nmas  Plan nda istinad edildiyi kimi) 
 Ümumi 
s naye t crüb si. 
 
dar etm  Planlar n n h r birind  t min edildiyi kimi, qabaqc l beyn lxalq t crüb y  misallar. 
Bu s n dl r 
RK T N PODRATÇIDAN gözl diyi t tbiq edil c k standart v   t crüb l ri 
t svir ed n s n dl rdir Bu t limat n v   t tbiq edil n bölm l rin m qs di haz rk   dar etm  
Plan n n m zmununu haz rlanmas  üçün istifad  edilmi dir. 
 
Yuxar da istinad verilmi   s n dl rd ki tövsiy l rin aras nda  h miyy tli k si m  olacaq. 
Ba qa 
rtl r ir li sürülm dikd , h r bir  dar etm  Plan n n T limat bölm sind  istifad  
edilmi  sözl r h r hans  bir m nb d n al nm  birba a sitat deyil, tövsiy l rin sintezidir. 
 
 
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
14 
 
5 ROLLAR 
V  CAVABDEHL KL R 
5.1 
irk t 
RK T  traf mühit   v  sosial sah y   t sirin idar  edilm sind , h mçinin  traf mühit v  
sosial probleml rin h ll edilm si üçün mexanizml rin haz rlanmas nda son cavabdehlik 
da y r. 
 
RK T a a dak lar üçün cavabdehlik da yacaq: 
 
 
MSS MP v  onun  dar etm  Planlar n n haz rlanmas  
 
MSS MP v   dar etm  Planlar n n m zmun v   t l bl rini PODRATÇI il  
laq l ndir r k, tikinti i l rind n  vv l  cra Planlar n n haz rlanmas na yard m 
etm k 
 PODRATÇININ 
cra Planlar n n n z rd n keçirilm si v  t sdiqi 
 
MSSTQ-nin aç qlanmas ndan v  t sdiqind n sonra  MSS MP-nin t z l nm si 
v  h r hans   lav  öhd likl rin PODRATÇI il   laq l ndirilm si 
 Layih   i çil rinin Layih   i l rin   c lb edilm sin , onlar n  traf mühitin v  sosial 
sah nin mühafiz si il  ba l  müvafiq t lim keçm sin  n zar t etm k 
 Planla d r lm   v  planla d r lmam , s n dl
dirilmi   traf mühit yoxlamalar , 
monitorinqi v  hesabat verilm si proqram n n yerin  yetirilm si il  öhd likl r  
m l olunmas n   v  PODRATÇININ  dar etm  Planlar n n v   cra Planlar n n 
t l bl rin  uy un f aliyy t göst rdiyini yoxlamaq 
 PODRATÇININ 
hesabat 
verdiyi  G m lumatlar n  izl m k v   i in gedi ini 
müvafiq orqanlara (T MÖHS v  ya icaz   t l bl rinin t l b etdiyi qaydada) v  
RK T daxilind  hesabat verm k 
 
dar etm   v   cra Planlar  il  uy unsuzlu un mü yy n edilm si v  uy unsuzluq 
prosedurlar na müvafiq düz li  t dbirl rinin mü yy n edilm si 
 
nsanlar,  traf mühit v   mlak üçün birba a t hlük  yaradan uy unsuzluq a kar 
edildikd , i i dayand rmaq 
 Bütün traf mühit v  sosial q za v  hadis l rin izl nm si v   t hlili proqram n n 
yerin  yetirilm si 
 Layih nin h rt r fli  MSSTQ prosesind  yarad lm  öhd likl rin siyah s n  ver n 
v  Layih nin apar ld
 dövr  rzind   i l k s n d kimi t z l n n Layih nin 
Öhd likl r Jurnal n n haz rlanmas  v  apar lmas . Öhd likl r Jurnal nda h mçinin 
h r bir öhd liyi v  onun yerin  yetirilm si üçün cavabdehliyi t svir ed n 
dar etm  Plan(lar)  da qeyd edil c k  
 Layih nin dizayn v  tikinti m rh l l rind  üçünü t r fl rl   m sl h tl
m l rin 
s m r li idar  edilm sini t min etm k m qs dil  Layih  üçün  ctimai 
M sl h tl
m   v   M lumat n Aç qlanmas  Plan n n ( MMAP) yerin  yetirilm si 
MMAP cari statusu v  planla d r lm   i l ri  ks etdirm k üçün laz m g ldikc  
t z l n c k. 
 
Yuxar dak  tap r qlar  yerin  yetirm k üçün 
RK T PODRATÇININ r hb rlik qrupu il  
birlikd   i l y r k  traf mühit v  sosial sah  il  ba l  narahatl qlar n uy un 
kild   h llini 
t min ed c k a a dak  
xsl ri t yin ed c k: 
  
 
traf mühit v  sosial sah  m s l l ri üzr  menecer  traf mühit v  sosial sah  il  
ba l  öhd likl rin s m r li yerin  yetirilm sini t min etm y  cavabdehdir. 
 
traf mühit v  sosial sah   m s l l ri üzr   m sl h tçi(l r): 
MSS MP il  
uy unlu un v   i l rin yerin  yetirilm sinin monitorinqin ; laz m olan düz li  
t dbirl rinin t klif edilm di v  izl nm si; laz m olan müvafiq s n dl rin 
haz rlanmas ; v  tikinti i çil rin   traf mühitin mühafiz si v  sosial sah  il  ba l  
m s l l r  dair m sl h t v  yard m verm y  cavabdehlik. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
15 
 
 
cma il   laq l r üzr   m sul 
xs(l r):  Sah d  apar lan tikinti i l rin   n zar t, 
PODRATÇI v  subpodratç lar t r find n 
MSS MP-  
m l olunmas n   t min 
etm k; laz m olan düz li   t dbirl rinin t klif edilm si v  izl nm si; laz m olan 
müvafiq s n dl rin haz rlanmas ; v  tikinti i çil rin  sosial sah  il  ba l  m s l l r  
dair m sl h t verm y  v  yard m etm y  cavabdehlik 
 
M d ni irs üzr   m sul i çi(l r):  sah d ki tikinti i l rin   n zar t, PODRATÇI v  
subpodratç lar t r find n  MSSTQ m d ni irs öhd likl rin   m l olunmas n  t min 
etm k; laz m olan düz li   t dbirl rinin t klif edilm si v  izl nm si; laz m olan 
müvafiq s n dl rin haz rlanmas ; v  tikinti i çil rin   m d ni irsl  ba l   m s l l r  
dair m sl h t verm k v  yard m etm y  cavabdehlik. 
 
Buna 
lav  olaraq, 
RK T birba a EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇI v  
M D N   RS ÜZR  PODRATÇI il  müqavil  imzalayacaq. 
5.2 Podratç  
PODRATÇI a a dak lar üzr  cavabdehlik da yacaq: 
 
 Haz rk  
MSS MP v  onun  dar etm  Planlar na daxil edilmi  bütün t l bl rin 
yerin  yetirilm si v  onlara  m l edilm si. 
 Layih nin 
MSSTQ s n dinin ictimai aç qlanmas  zaman   q bul edilmi   h r 
hans  
lav  öhd likl rin v  ya  RK T t r find n bildirilmi  dig r ictimai 
öhd likl rin yerin  yetirilm si. 
 
Bütün müvafiq icaz  v  lisenziyalar n ( lav  C-d  göst rilmi  qaydada) al nmas  
 Özl rinin v  subpodratç lar n n 
MSS MP-d  göst rilmi  bütün müvafiq t sir 
azaltma t dbirl rinin h yata keçirilm si v  onlara  m l edilm si il   laq dar 
f aliyy tl rin  n zar t 
 
traf mühit üzr  münt z m özünü-yoxlama v  audit proqram , ictimaiyy tl   laq  
v   r yl rin al nmas , n tic l ri qeyd etm k v  bununla ba l  görül n t dbirl rin 
gedi ini izl m k proqram  t klif etm k. 
 Layih  il  ba l  vacib m lumat , o cüml d n materiallara dair m lumat v r q l ri, 
ni anlar, etiketl r, müqavil l r v  riskl rin qiym tl ndirilm si d  daxil olmaqla 
(lakin onlarla m hdudla madan) t l bl ri yerli dil  t rcüm  etm k. 
 
T l bl r Bölm  5.2.1-5.2.7-d  verilmi dir 
 
Buna  lav  olaraq, PODRATÇI b rpa i l ri il   laq dar toxum s pini v  dö
m  üzr  
ixtisasla m  subpodratç larla müqavil  ba lamaq variant n  t qdim ed c k. 
5.2.1 
PODRATÇININ  cra Planlar  
MÜQAV L  imzaland qdan sonra 60 gün  rzind   v   s f rb rlikd n  n az  30 gün  vv l 
PODRATÇI 
RK T N yoxlamas  üçün haz rk  
MSS MP  dar etm  Planlar n n h r biri 
üzr  ekvivalent ” cra Plan ” haz rlayacaq ( MSSTQ aç qland qdan v   t sdiq edildikd n 
sonra yenil ndiyi kimi) v . 
 
PODRATÇININ  cra planlar : 
 
 
MSS MP-nin struktur v  m zmununa  m l ed c k 
 PODRATÇININ t
kilati strukturunu, o cüml d n ümumi v  sah  üçün s ciyy vi 
traf mühitin t sir azaltma t dbirl rinin t tbiq olunmas n   t min etm k üçün 
cavabdehlik x ttini d qiql
dir c k 
 PODRATÇININ 
Layih nin 
traf mühit v  sosial sah nin idar  edilm si üzr  
i çil rinin rollar n  v  cavabdehlikl rini mü yy n ed c k 
 
dar etm  Plan   t l bl rinin m zmununun i çil rl  
laq l ndirilm si yollar n  
d qiql
dir c k 
 Layih d  çal an i çil r v  subpodratç lar n i çil ri üçün  traf mühit v  sosial 
sah nin idar  edilm si üzr  keçiril c k t liml ri d qiql
dirm k 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
16 
 
 PODRATÇININ 
öz traf mühit icra f aliyy ti v  20.4 Bölm sind  mü yy n edilmi  
G-n  n zar t etm k üçün t klifl ri mü yy n ed c k 
 PODRATÇININ 
cra Planlar nda göst rilmi  öhd likl rin s m r li yerin  yetirilm sini 
t min etm k üçün öz i ini nec  yoxlayaca n  v  audit ed c yini mü yy n ed c k 
 
Bütün müvafiq siyas t v  qanunvericilik t l bl rin   m l ed c k 
 
traf mühit   v  sosial sah y  dair m lumat n qeyd  al nmas   v  onun 
RK T  
hesabat verilm si üçün yerin  yetiril c k s n dl
mi   n zar t prosedurlar n  izah 
ed c k. 
5.2.2 
Prosedurlar v   l rin yerin  yetirilm si planlar  
Tikinti i l rin  ba lamazdan 
vv l PODRATÇI MÜQAV L N N t l bin  uy un texniki 
prosedurlar  v  i l rin yerin  yetirilm si planlar n  haz rlayacaq; bunlar  MSS MP t l bl rin  
uy un olacaq v  müvafiq  traf mühit v  sosial t sirl rin azald lmas  t dbirl rini özünd   ks 
etdir c k. 
RK T PODRATÇININ Prosedurlar n   v  
l rin yerin  yetirilm si planlar n  
n z rd n keçir c k v   t sdiq ed c k. 
l rin yerin  yetirilm si plan   v  prosedurlar icra 
vaxt n   v   t sir azaltma t dbirl rinin yerin  yetirilm sini t min etm y  cavabdehlik da yan 
xsi mü yy n ed c k. Bütün prosedurlar v   i l rin yerin  yetirilm si planlar  
MÜQAV L D  qeyd edilmi  vaxt interval na uy un 
kild  t qdim edil c k. 
5.2.3 
D yi iklikl rin  dar  Olunmas  
PODRATÇI a a dak   t l bl r  cavab ver n D yi iklikl rin  dar  Olunmas  formas n  
haz rlayacaq: 
 
39-04 D yi ikliyin idar  olunmas  prosedurlar na  traf mühit v  ya sosial 
reseptorlara m nfi t sirl ri ola bil c k ist nil n d yi ikliyin q bul 
olunmas ndan  vv l  traf mühit üzr   v  sosial qiym tl ndirm  daxil 
olacaq. 
5.2.4 
PODRAT Strategiyas  
Podrat strategiyas  C dv l 5-1-d  göst rilmi dir. 
 
C dv l 5-1: CQBKG Layih si Üçün Podrat Strategiyas  
CQBKG Tikinti  l ri 
Boru K m ri Podratç s  (qur ular v  erk n ilkin i l r  
veril n t l bl r daxil edilir) 
Layih nin idar  
olunmas  
BP 
Eskiz layih si 
T f rrüatl  
layih l ndirm  
M cburi LMTTQ (EPMS) podratç s  
Avadanl q v  
materiallar n al nmas  
BP/LMTTQ (EPMS) v  tikinti podratç lar  
Tikinti Beyn lxalq Boru K m ri podratç s  
B rpa 
Boru K m ri podratç s /yerli podratç  
EKOLOJ   DAR  ETM  ÜZR  PODRATÇI 
Birl
dirm  
xtisasla m  beyn lxalq podratç  
stismara buraxma 
Yoxdur 
BP 
Tullant lar n idar  
edilm si 
Podratç  tullant lar n özl rinin bütün layih  sah l rind n (i  
sah sind n) özl rinin Tullant lar n Saxlanmas  Sah sin  
(TSS) da nmas na cavabdehlik da y r ki, burada tullant lar 
çe idl n c k, emal olunacaq, qabla d r lacaq v  saxlanacaq. 
 sah l rind n k narda PODRATÇI tullant lar  TSS-d n BP-
nin t sdiql diyi son at lma v  ya saxlanma yerin  
da yacaqlar. PODRATÇI bütün çe idl nmi  v  utilizasiya 
oluna bil n tullant lar  BP t r find n t sdiql nmi  utilizasiya 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
17 
 
CQBKG Tikinti  l ri 
Boru K m ri Podratç s  (qur ular v  erk n ilkin i l r  
veril n t l bl r daxil edilir) 
il  m
ul olan  irk tl r  çatd racaq.  
M d ni irs 
M d ni
 irs üzr  podratç  
 
5.2.5 
PODRATÇININ T
kilat  
PODRATÇI müvafiq t crüb y  v  ixtisasa malik 
xsl rin i
 c lb olunmas n  t min ed c k. 
çi hey tin   n az  a a dak lar daxil olacaq: 
 
C dv l 5-2: PODRATÇININ E v  S M s l l r Üzr  T
kilati 
V zif  
BORU K M R  
PODRATÇISI* 
HDD (Üfüqi 
Qazma) / 
Mikrotunel 
Ç kili i üzr  
Podratç  
B RL
M L R 
ÜZR  
PODRATÇI* 
traf mühit v  Sosial 
M s l l r üzr  menecer 
1**  
 
cma il   laq l r üzr  M sul 
çi 
2**  
 
traf mühit m s l l ri üzr  
koordinatorlar 
2**  
 
Sosial m s l l r üzr  
koordinator 
2*  
 
traf mühit m s l l ri üzr  
m sl h tçi 
2*  
 
traf mühit v  sosial 
m s l l r üzr  m sl h tçi 
 1+1 

Tullant lar üzr  m sl h tçi 2** 
 
 
C mi 11 


Qeyd: 
RK T 
PODRATÇININ t klif edil n 
t
kilat strukturunu v  
i çil rin pe
karl
n  
n z rd n keçir c k v  
t sdiq ed c k.  
Boru seksiyalar n n 
birl
dirilm si üzr  
Podratç n n magistral boru 
k m ri podratç s n n 
n zar ti alt nda i l y c yi 
ehtimal edilir. 
 
*V zif l r son podrat 
strategiyas ndan as l  olaraq 
RK T t r find n t sdiq 
edil c k. 
**H r yay ma biri ehtimal 
edilir. 
 
 
 
 
5.2.6 
T lim 
PODRATÇI Layih y  c lb edilmi  bütün i çil ri v  subpodratç lar  üçün 
RK T t r find n 
t sdiq edilmi   v   h r  dar etm  Plan n n m zmununu onlara çatd ran v  bütün i çil rin öz 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
18 
 
traf mühit  v  sosial sah  il  ba l  cavabdehlikl rini anlamas n   t min ed n  traf mühit v  
sosial sah  il  ba l  t lim proqram  t
kil ed c k. 
 
traf mühit v  sosial sah  il  ba l   t lim proqram  sah   i çil rinin a a dak lar  tam 
anlamalar n  t min etm yi n z rd  tutacaq: 
 
 Layih nin 
traf mühit v  sosial sah  üzr   t l bl ri, onlar sah d  nec  yerin  
yetiril c k v  onlara nec  n zar t edil c k. 
 Layih nin potensial t sirl ri, bu t sirl ri aradan qald rmaq üçün q bul edilmi  
azaltma t dbirl ri v  bu t dbirl rin t tbiq edilm  üsulu v  yeri. 
 Boru k m rinin v  dig r qur ular n tikil c yi sah l rd  
traf mühit üzr  
h ssasl qlar. 
 Boru 
k m ri mar rutuna v  qur ulara yax n ya ayan icmalar n sosial h ssasl qlar  
 
traf mühitin mühafiz si v  ya sosial t l bl r  uy un g lm diyi hallarda  m l 
edil c k prosedurlar 
 
traf mühit  dair gözl nilm z hadis l rin aradan qald r lmas  yollar  
 Bu 
planlarda 
verilmi  t l bl r. 
 
PODRATÇI bütün tikinti i çil rinin MÜQAV L N N h yata keçirilm si müdd ti 
rzind  
münt z m olaraq sah  üçün s ciyy vi  traf mühit v  sosial m s l l rl  “sah  söhb tl ri” 
tan l q t limind  i tirak etm sini t min ed c k. 
 
PODRATÇI Layih d   i l y n h r bir 
xsin keçdiyi t lim  dair yoxlanmas  mümkün olan 
qeydl ri saxlayacaq. 
 
traf mühitin mühafiz sin   v  sosial sah y  dair t lim proqram na, bütün sah   i çil rinin 
sah d  h r hans  i i yerin  yetirm zd n  vv l keç c yi sah  il  ilkin tan l q söhb tl ri daxil 
olacaq  
 
PODRATÇI t lim proqram n   i l rin h cmin /t l bl r  edil n d yi iklikl r  uy un 
yenil y c k v  s. 
5.2.7 
RK T   traf Mühitin Mühafiz si v  Sosial Sah  il  Ba l  F aliyy tl r  Dair 
Hesabat Verm  
traf mühitl   v  sosial sah  il  ba l  bütün hadis l r  dair hesabatlar PODRATÇININ v  
RK T N q zalara dair hesabatverm   t l bl rin  uy un olaraq d rhal 
RK T  
bildiril c k. 
 
PODRATÇININ  traf mühit v  sosial m s l l r üzr  meneceri v  sosial sah  üzr  meneceri 
RK T N t
kil etdiyi h ft lik y
ncaqlarda i tirak ed c k.  
 
PODRATÇI apard
 i l r  v  onlar n  dar etm  Planlar nda göst rilmi   traf mühit v  sosial 
sah  il  ba l   t l bl r  uy unlu una dair h ft lik xülas  hesabatlar n  haz rlayacaq v  
t qdim ed c k Bu hesabat n m zmunu v  format  
RK TL  raz la d r lacaq.  
 
PODRATÇI 
G-  dair m lumatlar n daxil edildiyi (Bölm  20.4)  traf mühitin mühafiz si v  
sosial sah  il   laq dar f aliyy ti  ks etdir n ayl q hesabatlar  haz rlayacaq v  
RK T  
t qdim ed c k. Bu hesabat n m zmunu v  format  
RK TL  raz la d r lacaq. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
19 
 

DAR ETM  PLANLARININ  CMALI 
6.1 
dar etm  Planlar  
Haz rk   MSS MP-nin 1-5 Bölm l ri  traf mühit v  sosial sah nin idar  edilm sin  ümumi 
yana man   v  PODRATÇININ t
kil ed c yi  traf mühit v  sosial sah y  dair ümumi 
monitorinq prosedurlar n   hat  edirs , burada verilmi   h r bir  dar etm  Plan   h r hans  
s ciyy vi t sirin qar s n  almaq v  h r hans  s ciyy vi m s l l rin t sir azaltma t dbirl rini 
t qdim edir. 
 
H r  dar etm  Plan na a a dak lar daxildir: 
 
 Giri   
 Plana 
uy un üstün t crüb  göst ri l ri 
 
RK T N v  PODRATÇININ plana uy un rollar  v  cavabdehlikl ri 
 Qabaqc l t crüb ni 
ks etdir n s ciyy vi t sirin qar s n n al nmas   v  
azald lmas  t dbirl ri, o cüml d n Layih nin  MSSTQ-d  q bul edilmi  m cburi 
öhd likl r. 
6.1.1 
traf Mühitin  dar  Olunmas  Planlar  
A a dak   c dv l 
traf Mühitin  dar  Olunmas  Planlar nda  hat  edilmi dir v  planlar n 
sas n t tbiq edildiyi  sas m s l l rd  t limat kimi istifad  edil  bil r 
 
C dv l 6-1:  traf Mühitin  dar  Olunmas  Planlar n n siyah s  
MSS MP 
Bölm si 
Plan 
hat  Edil n M s l l r 
sas Podratç  
kinci 
D r c li 
Podratç  
7 B rpa Plan  
 Torpa n üst v  alt 
qat n n idar  edilm si 
 Tikinti 
zaman  v  
tikintid n sonra 
eroziyan n idar  edilm si 
(m s., k si m l r, dik 
yamaclar, x nd k 
da lmalar )  
 KS 
v  su hövz l ri 
k si m l rinin 
layih l ndirilmi  b rpas  
 Toxum 
s pilm si v  

 
Boru k m ri 
podratç s  
 
 
Ekoloji 
idar etm  
 
rs 
 
lkin i l r 
(giri d n 
vv lki 
i l r) 
 
8 Ekoloji 
dar etm  
plan  
 Ekoloji 
t lim 
 Mühafiz  edil n növl rin 
v  h ssas/prioritet 
sah l rin yeri 
 Tikintid n  vv l ekoloji 
t dqiqatlar 
 Tikintid n  vv l v  tikinti 
zaman  t bii 
m skunla ma 
sah l rinin v  növl rin 
mühafiz si (m s., en 
m hdudiyy tl ri, -
köçürülm , mövsümi 
h ssasl
n qar s n n 
Ekoloji 
idar etm  
 
Boru k m ri 
podratç s  
(m kan v  
mövsümi 
m hdudiyy tl ri) 
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
20 
 
MSS MP 
Bölm si 
Plan 
hat  Edil n M s l l r 
sas Podratç  
kinci 
D r c li 
Podratç  
al nmas , n qliyyat 
m hdudiyy tl ri, 
davran  kodeksi, su 
mühitinin mühafiz si) 
 Bioloji 
b rpa (m s., 
bitkil rin t krar  kilm si, 
toxumlar n seçilm si v  
t darükü,  kin metodlar , 
toxumlar n toplanmas ) 
 Monitorinq 
v  hesabat 
9 Tullant lar n 
dar  
edilm si 
Plan  
 Tullant lar na idar  
edilm si il  ba l  t lim 
 Tullant lar n mü yy n 
edilm si v  t snifat  
 Tullant lar n iyerarxiyas  
v  tullant lar n 
minimuma endirilm si 
strategiyas  (y ni 
m nb d  azaltma, t krar 
istifad , t krar emal
enerjinin b rpas , 
utilizasiyaya 
cavabdehlik) 
 Tullant lar n idar  
edilm si (y ni toplama, 
çe idl m , 
konteynerl r  y
lmas , 
saxlanmas  v  emal , 
da nmas  v  
s n dl
dirilm si, 
utilizasiyas ) 
 Monitorinq 
v  hesabat 
Boru k m ri 
podratç s  
 
Ham s  
 
10 Çirkl nm nin 
Qar s n n 
al nmas  
Plan 
 Çirkl nm nin Qar s n n 
al nmas  üzr  T lim 
 Enerji 
s m r liliyi 
(avtomobil v  
avadanl
n seçimi v  
texniki xidm t) 
 Emissiyalar 
v  tozun 
idar  edilm si (y ni 
avtomobil, avadanl q v  
generator emissiyalar , 
tozun idar  edilm si) 
 Çirkab 
sular n n idar  
edilm si (m s., ya
 
sular , x nd k suyunun 
bo ald lmas , hidros naq 
suyunun utilizasiyas  v  
hidros naq suyunda 
kimy vi madd l rin 
istifad  olunmas , 
avtomobill rin v  
avadanl
n yuyulmas ) 
 Çirkab 
sular n n 
t mizl nm si v  
Boru k m ri 
podratç s  
Ham s  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə