Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm siYüklə 3,23 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə22/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3,23 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

12.4.5 
S s-küylü F aliyy tl r 
CQBKG üzr  
MSSTQ ictimai narahatl a v  ya dü
rg  sakinl rinin narahatl
na yol 
verm m k üçün s s-küylü f aliyy tl rin t sirl rini azaltma  öhd sin  götürmü dür.  
 
 Tikintiqaba  müdd td  Podratç  a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
  
25-20 Müv qq ti i  sah l rin   n yax n m saf d  yerl
n ya ay  binalar  
mü yy n edil c k v  ya ay  binalar  ora tikinti  rzind  yaranan tozun 
n z rd  tutulan orta v  ya yüks k t sirin   m ruz qalacaq q d r çox 
yax nd rsa, 25.09, X9.03 v  X9.04 öhd likl ri yerin  yetiril c k. 
X9-03 M qs d uy un v  mümkün oldu u hallarda sah nin ümumi plan  KG-
172-d  ba lay c  siyirtm  sah sind   s s-küylü avadanl
n s s-küyün 
h ssas reseptorlara t sirl rinin  h miyy tli oldu u evl rd n, dü
rg  
v  boru anbar sah l rind n uzaqda yerl
dirm k üçün haz rlanacaq. 
X9-04 Qiym tl ndirm   v  ilkin s s-küy s viyy si il  ba l   t dqiqat ya ay  
m nt q l rind n, m kt b v  ya x st xanalar kimi dig r h ssas 
reseptorlardan 450m m saf d  yerl
n h r hans  dü
rg   v  boru 
anbar  sah sind , el c  d  t klif olunan CQBKG mar rutunun ya ay  
m sk nl rin  yax n sah l rd n keçdiyi yerl rd  (KG62.2, KG104-
KG108, KG116-KG120, KG121-KG125, KG287-KG289); v  KG21 v  
KG172-d  ba lay c  siyirtm  sah sind  tikinti i l rin  ba lamazdan 
vv l h yata keçirilm lidir. 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
150 
 
PODRATÇININ Tikinti Dü
rg l rinin  dar  Olunmas  üzr   cra Plan na, yerli sakinl r  
narahatl a yol verm m k üçün s s-küyü laz mi qaydada azaldan t dbirl r daxil olacaq 
(misal üçün, generatorlar  evl rd n uzaqda yerl
dirm k v  s s-küy narahatl
n  azaltmaq 
üçün s s-küylü avadanl qlara s s-küyü izolyasiya ed n örtü ç km k).  
12.4.6 
Narkotik Madd l r v  Alkoqoldan  stifad y  dair M hdudiyy tl r 
CQBKG üzr  
MSSTQ, narkotik madd l r v  alkoqoldan istifad y  dair ciddi siyas t 
h yata keçirm kl  alkoqoldan istifad y  n zar ti öhd sin  götürmü dür.  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
  
33-08 Tikinti 

rg l rind  spirtli içkil rin istehlak n  m hdudla d ran siyas t 
t tbiq edil c k. 
 
PODRATÇI alkoqoldan istifad ni m hdudla d rmal   v   i  saatlar nda i  yerind   s rxo lu a 
gör   s f r d r c sind  icaz  siyas tini h yata keçir c k. Bu proqram n m qs di tikinti 

rg l rind   v  mar rut boyunca icmalarda alkoqoldan h ddind n art q istifad nin 
qar s n  almaqd r. Buraya 
RK T N Sa laml q, 
m yin T hlük sizliyi v   T hlük sizlik 
Plan na v  PODRATÇININ Narkotik Madd l r v  Alkoqoldan  stifad  Siyas tin  uy un 
olaraq s rb st yoxlama daxildir.  
 
PODRATÇI narkotik madd l r  dair s f r d r c d  icaz ni t tbiq ed c k. Bu proqram n 
m qs di tikinti i çil rinin qanunsuz madd l ri  ld  etdiyi v  istifad  etdiyi hadis l rin 
mümkünlüyünü azaltmaqd r. Buraya 
RK T N Sa laml q, 
m yin T hlük sizliyi v  
T hlük sizlik Plan na v  PODRATÇININ Narkotik Madd l r v  Alkoqoldan  stifad  
Siyas tin  uy un olaraq s rb st yoxlama daxildir.  
12.4.7 
Yerli m d niyy t v  H ssasl qlar 
CQBKG üzr  
MSSTQ yerli m d niyy t   v   d y rl r  hörm t etm kl , ist nil n yerli 
mübahis l r  yol verm m yi öhd sin  götürmü dür. PODRATÇI t min ed c k ki, dü
rg  
i çil rinin yerli m s l l rd n v   h ssas zonalardan m lumatlar  var v   h r hans  yerli 
mübahis  v  cinay t  yol verm m k üçün yerli m d niyy t v  d y rl r  hörm t edir.  
 
CQBKG üzr   MSSTQ yerli icmada istirah t v   yl nc  yerl rini tapma ehtiyac n  azaltmaq 
üçün dü
rg l rin daxilind  bir s ra  yl nc   v  istirah t obyektl ri t min etm yi öhd sin  
götürmü dür, v  Podratç  a a dak  öhd liyi yerin  yetir c k: 
 
33-11 
çil rin yerli icmada  yl nc  axtar
 ehtiyac n  azaltmaq üçün 

rg l r daxilind  asud  vaxt n keçirilm si üçün bir s ra  yl nc  
obyektl ri t min edil c k. 
12.5 Monitorinq 
v  Yoxlama 
PODRATÇI özünün Tikinti Dü
rg l rinin  dar  Olunmas  üzr   cra Plan nda göst ril n 
t dbirl rin icras n  mü ahid  ed c k.  
 
PODRATÇI, a a dak lar daxil olmaqla, lakin bunlarla m hdudla mayan dü
rg nin idar  
olunmas  f aliyy tl rinin qeydiyyat n  saxlayacaq: 
 
 Mü yy n olunan dü
rg  il   laq li icmalar n  ikay tl ri il  icman n  ikay tl r 
jurnal  
 Mü yy n olunan dü
rg  il   laq li i çil rin  ikay tl ri il  ayr ca i çil rin  ikay tl r 
jurnal  
 Alkoqol 
v  ya narkotik madd l r il  ba l  hallar n say . 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
151 
 
13 
NFRASTRUKTUR V  X DM TL R N  DAR  
ED LM S  PLANI 
13.1 
hat  Dair si 
Bu  dar etm  Plan n n h cmi xüsusil  a a dak  infrastruktur v  xidm tl rin idar  olunmas  
m s l l ri il  ba l d r: 
 
 
K si m nin Qrafiki v  Planlamas  
 
T sadüfi Z d l m  
 Su 
T chizat  v  Torpa n Drenaj  
 Da q nlardan Müdafi  
 Yollar 
 Binalar 
 Xidm tl rin düzgünlüyü. 
13.2 T MÖHS üzr  Standartlar v  T crüb l r 
4-cü Hiss d  istinad olunan t limat s n dl ri, T MÖHS t l bl rin  uy un olaraq plan v  
t sir azaltma t dbirl rini haz rlamaq üçün t sirin qiym tl ndirm sini v   dar etm  
Planlar n n ilkin variant n  haz rlayark n n z r  al nm d r (Hiss  3.1). N z rd  tutulan 
xüsusi t limat a a da t svir olunmu dur.  
 
 BMK-nin cra Standart  4:  cman n Sa laml

m yin T hlük sizliyi v  
T hlük sizlik (yanvar 2012-ci il) 
 
PLOCA: ‘Quru Boru K m rl ri – U ura aparan Yol’ (2009-cu il ilkin variant), Hiss  
6: ‘Planlama v  Tikinti Metodlar  sah sind  Qabaqc l T crüb ’. H.6 Planlama v  
Tikinti Metodlar  sah sind  Qabaqc l T crüb . 
 
T limatdan xüsusi m tn a a da t qdim olunur: 
 
 Layih l r 
n yax  beyn lxalq s naye t crüb l rin  uy un olaraq Layih nin 
konstruksiya elementl rini v  ya komponentl rini layih l ndirir, in a edir v   i l dir 
v  istismardan ç xar r v  xüsusil  konstruksiya elementl rinin t sir   m ruz qalan 
icma üzvl ri üçün aç q oldu u yerl rd   t bii z r rl r   m ruz qalma potensial n  
xüsusi diqq t yetirir. 
 Layih l r infrastruktur v  xidm tl ri layih l ndirm k v  in a etm k üçün s ri t li 
pe
kar t
kilatlar t r find n t sdiq olunan ixtisasl , attestasiyadan keçmi   v  
t crüb li müt x ssisl ri i
 götürür 
 Layih l r yollarda avadanl qlar n h r k ti il  ba l  hadis   v   q zalar n ba  
verm sinin qar s n  almaq yollar n  axtar r. 
 Layih l r, icman n t miz sudan istifad  etm sin   t sir ed  bil rs , s naye 
m qs dl ri üçün t miz sudan istifad y  yol verm m k üçün yeni obyektl ri 
layih l ndirir. 
13.3 Rollar 
v  Cavabdehlikl r 
13.3.1 
RK T 
RK T Bölm  5.1-d  t svir olunan f aliyy tl r  cavabdeh olacaq. 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
152 
 
13.3.2 
PODRATÇI 
PODRATÇI Bölm   Error! Reference source not found.-d   t svir olunan f aliyy tl r   v  
PODRATÇININ f aliyy tl rin  gör  Layih nin t sir ed  bil c yi h r hans  sah nin tikinti 
qaba   trafl  ara d r lma apar lmas na v  bunun s n dl
dirilm sin  gör  cavabdehdir. 
13.4 T sirin Qar s n n Al nmas  v  Azald lmas  
Bu bölm d  CQBKG Layih sinin tikintisi zaman  infrastruktur v  xidm tl rin t sirl rinin 
azald lmas   v  qar s n n al nmas  üçün Layih   t r find n q bul olunmu   t dbirl r  trafl  
göst rilir. PODRATÇI  n az  bu  nfrastruktur v  Xidm tl rin  dar  olunmas  Plan na daxil 
edilmi   t dbirl r  uy un olan  nfrastruktur v  Xidm tl rin  dar  olunmas  üzr   cra Plan n  
haz rlayacaq.  nfrastruktur v  Xidm tl r Plan  MÜQAV L   t l bl rin  uy un olaraq t sdiq 
olunmaq üçün 
RK T  t qdim olunacaq. 
13.4.1 
cma il   laq l r 
cmalar il   laq l r  cma il   laq l r üzr   dar etm  Plan nda  hat  olunur.  nfrastrukturun 
v  xidm tl rin xüsusi uy unlu una dair icmalar n m lumatla t min olunmas  (m s, yollar n 
b rpa olunmas  kimi infrastrukturdak   d yi iklikl rin s b bl rin  dair) v  xidm tl rin v  
infrastrukturun v ziyy tin   v  ya da d lmas na dair icmalardan  ikay tl rin v  cavab 
reaksiyalar n n al nmas  PODRATÇININ  cma il  
laq l r üzr   m sul 
xsin (
M ) 
v zif sidir.  
 
PODRATÇI  cma il  
laq l r üzr   cra Plan nda t svir olundu u kimi infrastruktur v  
xidm tl r  dair icmalar il   laq  saxlayacaq.  
 
CQBKG üzr  
MSSTQ, mövcud infrastruktur v  xidm tl r  narahatl q veril rs , t sir  
m ruz  qalan icmalar il   m sl h tl
m yi öhd sin  götürmü dür.  nfrastruktura h r hans  
planla d r lan t sir haqda yerli icmalara  vv lc d n x b rdarl q ( n az  72 saat  vv l) 
edil c k. Da nt  i l ri 12 saatdan çox olduqda, PODRATÇI t sir  m ruz qalan q s b  üzr  
t sirl rin risk t hlilini aparacaq. Q s b l rin sa laml
na v  ya qidas na risk olduqda v  ya 
da nt  i l ri t sir  m ruz qalm  q s b l r üçün q bul edilm dikd , PODRATÇI alternativ 
variantlar   t min ed c k. 
g r alternativl r mümkün deyils , i l rin icra plan na düz li  
olunacaq. 
 
PODRATÇI üçüncü t r f   m xsus bütün mülkiyy ti üçün a a dak  öhd likl ri h yata 
keçir c k: 
 
35-09 Haz rl q i l ri üzr  müqavil l r, o cüml d n b rpa i l ri üzr   t l bl r 
üçüncü t r fin mülkiyy tin   t sir ed n i l r  ba lamazdan önc  
raz la d r lacaq. 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
Boru k m rl ri, dü
rg l r, giri  yollar  v  bütün obyektl r: 
 
35-07 Suvarma 
sisteml ri pozulacaqsa, t sir   m ruz qalan torpaq sahibl ri 
v  icar darlar n müv qq ti t dbirl r haqq nda t l bl r  dair fikirl rini 
öyr nm k üçün onlarla m sl h tl
m  apar lacaq. 
35-03 Xidm tl rin istiqam tl rinin h r hans  planla d r lm   d yi dirilm si 
bar d  yerli hakimiyy t orqanlar na v   t sir   m ruz qalm  icmalara 
i l rin ba lamas na  n az  72 saat qalm  m lumat veril c k. 
37-01 H r hans  yolun/c
r n ba lanmas na gör  yerli icmalara  vv lc d n 
x b r ( n az  72 saat  vv l) veril c k. 
 
PODRATÇININ  nfrastruktur v  Xidm tl rin  dar  olunmas  üzr   cra Plan  bu m s l l r  
ünvanlanacaq. 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
153 
 
PODRATÇININ 
M , KS-d n keç n suvarma kanallar n  mü yy n etm k üçün KS-nin ilkin 
ara d rmas n n bir hiss si kimi ilkin dan
qlar zaman  müv qq ti suvarma birl
m l ri v  su 
t chizat  (m s, novlar  birl
dirm k üçün) üzr  torpaq sahibinin t l bl rini mü yy n ed c k. 
Raz la d r lm  müv qq ti t dbirl rin h yata keçirilm si PODRATÇININ v zif sidir. 
 
PODRATÇININ 
M -si, yollar n b rpas , k nara ç xmalar il  ba l   m sl h tl r v  
müv qq ti ba lanmalar v  da lmalar kimi infrastrukturdak   d yi ikl rin s b bl rin  dair 
icmalara v  yerli orqanlara m lumat ver c k.  cmalardan t qdim olunan r yl r i l rin 
planla d r lmas  zaman  n z r  al nacaq.  
 
H r hans   ikay tl r  cma il   laq l r üzr   dar etm  Plan na uy un h ll olunacaq. 
  
PODRATÇI  traf icmalar n su v  enerjid n istifad sin  t siri azaltmaq üçün laz mi t dbirl r 
gör c k. 
13.4.2 
K si m l rin Qrafiki v  Planlamas  
K si m  qrafiki, o cüml d n bütün m lum yollar, telefon v  elektrik enerjisi obyektl ri v  
neft, qaz v  su borular  PODRATÇI t r find n haz rlanacaq. PODRATÇI sahibkarlar il  tam 
raz la ma  ld  ed c k.  
 
PODRATÇI tikinti zaman  mü yy n olunmam  xidm tl r v  strukturlar üzr  potensialdan 
x b rdar olmal  v  h r hans  z r r  yol verm m k üçün t dbir gör c k. PODRATÇI vurulan 
ist nil n z r rl ri b rpa ed c k.  
 
nfrastruktur v  ya xidm tl rd n k nara ç xmalar planla d r lan yerl rd , bu mümkün oldu u 
q d r 
vv lc d n x b rdarl q il  PODRATÇI t r find n mü yy n olunacaq. Bütün 
planla d r lan k nara ç xmalar  n az  üç gün  vv l yerli orqanlara v   n az  üç gün 
vv lc d n tikinti önc si görü l r il  icmalara çatd r lacaq. K nara ç xman n vaxt   v  
müdd ti PODRATÇI v  t sir  m ruz qalan t r f aras nda raz la d r lacaq.  
13.4.3 
T sadüfi Ziyan v  Üçüncü T r f  m xsus Mülkiyy t /Ya ay  
raitin  
Müdaxil  
nfrastruktura t sadüf n ziyan vurulduqda, PODRATÇI hakimiyy t orqanlar   v  icmalar il  
infrastrukturun t miri üçün vaxt qrafiki raz la d racaq. K nara ç xma hal , t sir  m ruz qalan 
t r fin iddias  il  ya ay  
raitin  ziyan il  n tic l n rs ,  cma il   laq l r üzr   dar etm  
Plan na v  Torpaq Sah sinin  dar  olunmas  Plan na uy un 
kild , iddian n  sasl l
  v  
h r hans  laz mi kompensasiya mü yy n olunacaq. 
 
nfrastruktur v  ya xidm tl r   t sadüf n ziyan vurularsa, PODRATÇI da d lman n s b bi 
bar d   t sir   m ruz qalan icmalar n s lahiyy tli orqanlar na m lumat verm li v  
PODRATÇI t mir i l rini mümkün q d r q sa vaxtda ba a çatd rmaq üçün xidm t sahibi il  
i l y c k. Da d lman n detallar , alternativ t dbirl r  dair m lumatlar ( g r varsa) v  
da d lma n tic sind   d y n h r hans  ziyan  qiym tl ndirm k üçün görül c k t dbirl r 
bar d  yaz l   m lumat bir gün  rzind  icma r hb rin  veril c k. PODRATÇININ 
M -si, 
ictimai yerl rd  elanlar vuruldu una v  icman n x b rdarl q lövh l rind   x b rdarl qlar 
as ld
na, yerli sakinl rin da d lma bar d  tam m lumat  olmas na  min olacaq. 
 
PODRATÇI mümkün olan q sa vaxt  rzind  xidm tl r   v  tikilil r  vurulan ziyan   b rpa 
etm k üçün ayr lan qrup/resurslar  v  mümkün olduqda, müv qq ti alternativ m nb ni t min 
ed c k.  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k:  
 
36-03 
g r suvarma v  ya drenaj sisteminin i inin dayand r lmas  kimi 
üçüncü t r fin torpa na v  ya  kinin  t sir d ymi s , Layih nin torpaq 
v   kin  z d nin d ym si il  ba l  prosedurlar  t tbiq edil c k. 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
154 
 
RK T PODRATÇIYA kompensasiyan , yaln z 
RK T N t sdiqi keçid i l rinin 
ba lanmas ndan  vv l  ld  edildiyi t qdird  öd y c k. 
13.4.4 
Su T chizat  v  Torpa n Drenaj   
Suvarma v  drenaj sisteml rinin tikinti önc si ara d r lmas  (o cüml d n k nd r hb rl rinin 
ahidi oldu u/t sdiq etdiyi foto material) tikinti ba lamazdan  vv l t l b olunur. Bu m lumat 
Layih  boyunca  vv l mövcud olan suvarma v  drenaj sisteml rinin davaml l
n  saxlamaq 
üçün PODRATÇI t r find n istifad  olunacaq. PODRATÇININ  nfrastruktur v  Xidm tl rin 
dar  olunmas  üzr   cra Plan  PODRATÇININ a a dak  öhd likl ri yerin  yetirm si üzr  
müdd alar  t f rrüatland racaq: 
 
Boru k m rl ri, dü
rg l r, giri  yollar  v  bütün obyektl r: 
 
35-05 Tikinti 
i l rin  ba lamazdan  vv l suvarma v  drenaj sisteml rinin yeri 
v  
raiti il  ba l  ara d rmalar apar lacaq. 
35-06 
Funksional suvarma v  drenaj sisteml rinin taml
  v  davaml l
  
tikinti 
rzind   t min edil c k (m s l n, nasosla vurma, dolama 
kanallar  v    hidravlik konveyer kimi t dbirl rd n istifad  etm kl ). Bu 
t l bl rd n h r hans  yay nma  irk t t r find n t sdiq edilm lidir.   
35-08 
st nil n pozulan suvarma v  ya drenaj sistemi, tikinti tamamland qdan 
sonra  n az  onlar n  vv lki v ziyy tin   b rab r s viyy d   b rpa 
olunacaq. 
13.4.5 
Da q nlardan Müdafi  
CQBKG üzr  
MSSTQ k nd t s rrüfat  torpaqlar ,  mlak v  ya infrastruktura sel riskini 
azaltmaq üçün hava haqq nda proqnozlar  mü ahid  etm yi öhd sin  götürmü dür.  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
Boru k m rl ri, dü
rg l r, giri  yollar  v  bütün obyektl r: 
 
13-01 Tikinti 
Podratç s  hava haqq nda proqnozlar  mü ahid  ed c k v  
da q n gözl nil rs , su ax nlar nda müv qq ti b ndl rin qoyulmas na 
yol verm y c k. 
 
PODRATÇI da q n il  ba l  
traf mühit, sosial sah y , sa laml a v  
m yin 
t hlük sizliyin  t sirl r  yol verm m k üçün a a dak  öhd likl ri götür c k. 
 
13-05  
Podratç  aprel-iyun aylar  aras nda (daxil olmaqla) tikil c yi 
planla d r lan h r hans  aç q üsullu  sas su ax n  keçidl rinin da q n 
riskinin qiym tl ndirm sini aparacaq. Bu, da q n ba  verdiyi halda  traf 
mühit , sosial sah y , sa laml a v   m yin t hlük sizliyin  potensial 
t sirl ri mü yy n ed c k, h r hans  potensial riskl ri v  onun t sirl rini 
azaltmaq m qs dil , fövq lad  hallarda f aliyy t planlar n   t klif 
ed c k. 
 
PODRATÇININ  nfrastruktur v  Xidm tl rin  dar  olunmas  üzr   cra Plan  bu m s l l r  
ünvanlanacaq.  
13.4.6 
N qliyyat 
CQBKG üzr  
MSSTQ n qliyyat n h r k tin  mane nin azald lmas n  öhd sin  
götürmü dür v  PODRATÇI t hlük sizliyi t min etm k üçün müv qq ti n zar t t dbirl ri v  
ni anlar  t tbiq ed c k. 
 
 
 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
155 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
Boru k m rl ri, dü
rg l r, giri  yollar  v  bütün obyektl r:  
2-02 N qliyyat vasit l rinin h r k ti giri  yollar  v  i ar l nmi  i  sah l ri il  
m hdudla acaq (fövq lad  hallar istisna olmaqla) .  
37-02 Yolun 
ba lanmas  qaç lmaz oldu u yerl rd  dolay /alternativ mar rutlar 
t min olunacaq. 
37-03 T hlük sizliyi art rmaq v  istiqam tl ri t min etm k üçün laz mi 
yerl rd   n qliyyat n h r k tinin müv qq ti t nziml nm si (m s, 
nizamlay c ) v  yol ni anlar  t min edil c k. 
37-04  
T hlük sizlik riskinin qiym tl ndirilm si il , yol h r k tini t nziml m  
t dbirl rinin yol n qliyyat q zalar  riskini azaldaca  mü yy n edildiyi 
yol keçidl rind   v  qov aqlarda n qliyyat n h r k tin  müv qq ti 
n zar t t dbirl ri t tbiq olunacaq (t nziml yicil r, müv qq ti 
svetoforlar). 
37-14 N qliyyat n ax n n n saxlanmas  laz m olan yerl rd , keçid iki 
m rh l d   haz rlanacaq v  eyni vaxtda yaln z yolun eninin yar s ndan 
istifad  olunacaq. Tranzit h r k tin bir zola n  saxlamaq üçün polad 
lövh l r qoyulacaq. 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
37-05 
ri h cmli a r yükl rin da nmas  laz m g ldikd , müvafiq orqanlara 
m lumat veril c k v  yükl r Layih  t r find n mü ayi t olunacaq. 
 
 
RK T a a dak  öhd liyi yerin  yetir c k: 
 
D5-036 K m r borusu d miryolu il  yük bo altma yerl rin  da nacaq. AYM-n 
h r k tini azaltmaq üçün d miryolunda bo altma yerl ri boru saxlama 
sah l rin  v  KS-n  yax n yerl
c k v  ya eyni sah d  olacaq. 
D5-055 Yük 
ma nlar  k m r borular n  boru anbar ndan t sdiq olunmu  giri  
mar rutlar  v  KS boyunca materiallar n da nmas  üçün yol il  KS-y  
da yacaq. 
 
PODRATÇININ  nfrastrukturun v  Xidm tl rin  dar  olunmas  üzr   cra Plan  yolun 
ba lanmas n n qaç lmaz oldu u yerl rin plan n  haz rlamal   v  alternativ mar rutlar n 
detallar n   t min ed c k. Burada h mçinin, yubanmalar n v  ya ictimai t hlük sizliyin  sas 
m s l  oldu u yol k si m l ri üçün n qliyyat n h r k tin  n zar t t dbirl ri göst ril c k.  
13.4.7 
Yollar (Giri  v  Xidm t) 
CQBKG üzr   MSSTQ münt z m yoxlamalar v  t mir i l ri il  giri  yollar n n üst örtüyünü 
t mir etm yi öhd sin  götürmü dür. Tikintid n önc  CQBKG üzr   MSSTQ giri  yollar n n 
v ziyy tini mü yy n etm k üçün t dqiqat aparma  öhd sin  götürür. CQBKG üzr  
MSSTQ PODRATÇI t r find n yol k si m l rind   v  qov aqlarda müv qq ti n qliyyata 
n zar t t dbirl ri t tbiq etm sini öhd sin  götürmü dür.  
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
Boru k m rl ri, dü
rg l r, giri  yollar  v  bütün obyektl r: 
 
37-07 Tikinti 
i l rind n sonra Podratç  yollar   n az  onlar n tikintid n  vv lki 
v ziyy tin  uy un b rpa ed c k. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
156 
 
37-08 Tez-tez 
istifad  olunan giri  yollar n n s thind , xüsusil   d  davams z 
binalar n yollara yax n oldu u yerl rd  (sah  üçün s ciyy vi 
ara d rmalara uy un olaraq) onlar n yax   v ziyy td  saxlanmas n  
t min etm k m qs dil , münt z m yoxlamalar v   t mir i l ri 
apar lacaq. 
37-17 Layih   t r find n mü yy n olunan sah l rd  tikintiy  ba lamadan 
vv l yolun v ziyy ti t dqiq edil c k. 
37-18 Layih  boru k m rinin KS-n   daxil olmaq üçün mümkün q d r BTC v  
CQBK boru k m rl rinin tikintisi üçün qurulmu  mövcud giri  
yollar ndan istifad  ed c k. 
37-20 Seçilm zd n  vv l bütün yeni yollar üçün çoxplanl  qiym tl ndirm  
apar lacaq. 
 
PODRATÇININ giri  yollar n n v ziyy tinin h rt r fli qiym tl ndirilm si s n dl
dirilm li v  
bu zaman a a dak  faktorlar n z r  al nmal , lakin onlarla m hdudla mayacaq: ekoloji 
h ssasl q, m lum arxeoloji abid l r v   halinin sa laml
na, t hlük sizliy  v  infrastruktura 
potensial t sirl r.  
 
PODRATÇIDAN 
RK T il  birlikd  istifad  olunacaq yollar n, o cüml d n körpül rin, 
drenaj strukturlar n n, lövh l rin, n qliyyat n h r k tinin idar  olunmas   v  dig r yol 
infrastrukturunun v ziyy tinin ilkin ara d rmas n  aparmas  t l b olunacaq. T dqiqat n  hat  
dair sin   sas magistral yolu olmayan bütün yollar daxil olmal , bu, PODRATÇI t r find n 
t klif olunmal  v  
RK T t r find n raz la d r lacaq. 
 
T dqiqat hesabat  yolun n z rd  tutulan istifad sini s n dl
dirm li (m s l n, 
sas 
avadanl q/mallar n da nmas , yüngül n qliyyat vasit l rinin istifad si üçün yollar v  s.) v  
tikinti i l ri ba lamazdan  vv l t l b olunan yolun v ziyy tini,  lav  infrastrukturu v   h r 
hans   t mir i l rini/t hlük sizlik üzr  yenil nm   i l rini mü yy n etm k üçün laz m olan 
fotoç kili   v /yaxud video v   laq dar texniki s n dl r  hat  olunacaq. Yolun k nar nda 
olan (20m m saf d ) ç tinlikl  gedil  bil n yerl rin v  ya ay  binalar n n foto
kill ri 
ç kilm lidir. T dqiqat PODRATÇI v  yol/b l diyy  orqan  ( g r mümkündürs ) v  h r hans  
t sir   m ruz qalm  torpaq sahibi t r find n imzalanmal , yaxud n tic l ri yol/b l diyy  
orqanlar na veril c k. H r bir müqavil  
RK T t r find n t sdiq olunacaq.  lkin t hlill r v  
raz la malar n ard nca, PODRATÇI ist nil n laz mi b rpa i l rin  ba lamaq üçün laz mi 
icaz l ri  ld  ed c k. 
 
RK T v  PODRATÇININ sosial m s l l r üzr  qrupu PODRATÇI t r find n istifad  
olunacaq daxili k nd yollar n n üstünd  yerl
n ya ay  evl rinin vizual ara d rmas n  
aparacaq. Layih  üzr   i l y n n qliyyat n t sir ed  bil c yi h r bir ya ay  sah sin  dair 
m lumat qiym tl ndirilm li, yaz l  
v  foto
kil vasit l ri il  
s n dl
diril c k. 
Qiym tl ndirm , yerli b l diyy  orqanlar  il  yarad lacaq qar l ql  raz la man n bir hiss sini 
t
kil ed c k. 
 
PODRATÇI Layih  müdd tind   t hlük siz giri   t min etm k üçün t l b olunan giri  
mar rutlar n  t kmill
dir c k. Bu i , yol s thinin t mizl nm sind n, b rpa olunmas ndan v  
b zi  yri x tl rin t l b olundu u kimi geni l nm sind n ibar t olacaq ki, materiallar   v  
mallar  da yan n qliyyat vasit l ri t hlük siz 
kild   h r k t ed  bilsin. Yollar n v   yri 
x tl rin eni mü yy n olunacaq, körpül r möhk ml ndirilm li v  drenaj i l ri b rpa edil c k. 
Laz m g l rs , tikintinin t sirin   m ruz qalan sah l rd   t hlük sizlik strukturlar  qurulacaq 
(quru divarlar, hermetik divarlar v  s.).  
 
PODRATÇI t min ed c k ki, bütün i çi hey ti yaln z t sdiq olunmu  giri  yollar ndan istifad  
etsin. 
 
PODRATÇI t l b olunan h r hans  yeni giri  yollar  bar d  
RK T N Nümay nd sin  
m lumat ver c k. M d ni irsin ara d r lmas , el c   d  Torpaq Sah sinin  dar  olunmas  
Plan nda t svir olundu u kimi,  MS üzr  qiym tl ndirm  PODRATÇI t r find n 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
157 
 
haz rlanmal , h r hans  yeni yolda tikintiy  ba lamazdan  vv l 
RK T t r find n t sdiq 
olunacaq. Bütün yollar Layih nin texniki,  traf mühit v  sosial t l bl rin  uy un olaraq 
tikil c k.  
 
B rpa Plan na uy un olaraq giri  yollar n n b rpa olunmas n n ard nca, PODRATÇI 
t r find n ç x  üzr  ara d rma apar lacaq. T dqiqat yoxlan lan ilkin  razil rin ham s n   v  
giri  n tic sind  t sir  m ruz qalan  lav  sah l ri v  ya mülkiyy ti  hat  ed c k. Yolun v  
infrastrukturun v ziyy ti üzr  foto
killi sübutu yuxar da haz rl q i l rind   hat  olunan 
bütün sah l rd  v  narahatl q yaradan h r hans  potensial sah l rd  götürül c k. Torpa n 
müvafiq orqana/k nd v  ya torpaq sahibin  rahat qaytar lmas n   t min etm k üçün ç x  
haqq nda t dqiqatdan ortaya ç xan ist nil n m s l l ri vaxt nda h ll etm k PODRATÇININ 
v zif sidir. PODRATÇI torpa  geri t hvil verm   t l bl rin  dair sonrak   t l bl r üçün 
Torpaq Sah sinin  dar  olunmas  Plan na istinad ed c k. 
Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə