Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm siYüklə 3,23 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3,23 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

1.3 
traf Mühitin
 
v  Sosial  dar etm  Sistemi Ç rçiv si  
CQBKG Layih sinin a a dak  
kil 1-1-d   t svir edilmi  planla d r-h yata keçir-yoxla-
t dbir gör siklin  uy un g l n  traf mühitin v  sosial idar etm  sistemi (ES S) olacaq.  
 
PODRATÇI a a da verilmi  öhd liyin yerin  yetirilm si üçün  traf mühit v  sosial 
idar etm  sistemi yaradacaq:  
 
1-13 Tikinti 
i l ri üzr  podratç n n s n dl
dirilmi   v  etibarl  
MSSTQ 
s n di olmal , h min s n d  SO 14001,  traf mühitin idar  edilm si 
sisteml rinin  t l bl rin  uy un olmal d r.   
 
 
 
kil 1-1: ES S Sikli 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 

 
2 QISALTMALAR 
V  T R FL R 
Yeni boru k m ri dövr si üçün boru k m rl rinin yeri CQBKG KG 0–389 nömr l rin  
sas n verilmi dir. 
MSTQ-nin öhd likl ri Öhd likl r Jurnal nda verilmi  qaydada nömr l nmi dir 
Öhd likl r Jurnal ndan h r hans  yer üçün s ciyy vi olan öhd likl r X önlüyü il  
verilmi dir, m s. X-150 
-c k müdd an n m cburi oldu unu göst rir 
-m lidir 
Müdd an n m cburi olmad
n , lakin qabaqc l t crüb  kimi 
tövsiy  edildiyini göst rm k üçün istifad  edilmi dir 
 
Q saltmalar 
zahat   
ADR 
T hlük li Yükl rin Yolla beyn lxalq da nmas  il   laq dar olan 
Avropa Sazi i 
T S t dbirl ri izl m  sistemi 
EV 
m li bax mdan  n yax  t tbiq edil n  traf Mühit variant  
CITES 
N sli k silm k t hlük si olan növl rinin beyn lxalq ticar ti 
haqq nda Konvensiya 
M
 
cma il   laq l r üzr  M sul  çi 
COSHH sa laml q üçün T hlük li Madd l r  N zar t 
MTTS tullant lar n m rk zi toplanma sah si 
MS T 
traf Mühit, Sa laml q v   m yin T hlük sizliyi 
ML X Müh ndislik v  Layih nin idar  edilm si xidm tl ri 
MSTQ 
traf Mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si 
MSS MP 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi 
Plan  
MSS S 
traf mühitin v  sosial sah nin idar  edilm si sistemi 
HDPE Yüks k s xl ql  polietilen 
T MÖHS Tranzit 
raziy  Malik Ölk nin Hökum ti il  Sazi  
S TT M Sa laml q,  m yin T hlük sizliyi v   traf Mühit 
S TT M Sa laml q,  m yin T hlük sizliyi, T hlük sizlik v   traf Mühit 
IPLOCA 
Yerüstü v  D niz Boru K m rl ri  n a Ed n Podratç lar n 
Beyn lxalq Assosiasiyas  
ISO Beyn lxalq Standartlar T
kilat  

sas  cra Göst ricil ri 
Y T P Yerli 
i
götürm  v  t limin icra plan  
MTTP Material n Texniki T hlük sizlik Pasportu 
QK Q rm z  kitab 
KS 
KS, y ni boru k m ri tikintisinin apar laca  sah , o cüml d n 
torpa n üst v  alt qat n n haz rlanmas  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 

 
Q saltmalar 
zahat   
CYÖX 
Cinsi Yolla Ötürül n X st lik 
ÇSTQ Çirkab 
Sular  T mizl m  Qur usu 
TTM 
tullant lar n toplanmas  m nt q si – tullant lar n ayr laraq TSS-  
köçürm k üçün topland
 i   razil rin  yax n sah   
SCP Co. 
C nubi Qafqaz Boru k m ri  irk ti 
CQBKG C nubi Qafqaz Boru k m rinin Geni l ndirilm si 
TTM
 
Tullant lar  Toplama M nt q si - TTM-  da nma üçün tullant lar  
i  sah sinin yax nl
nda ay rmaq v  y maq üçün mü yy n 
edilmi  sah . 
TEUM tullant lar na emal  v  utilizasiyas  m rk zi 
TSS 
tullant lar n saxland
 sah  - tullant lar n toplanmas , saxlanmas , 
ayr lmas , t mizl nm si v  köçürülm si üçün n z rd  tutulmu  
sah  
TTQ tullant lar n t hvil verilm si q bzi 
 
Termin 
zahat   
lav  torpaq 
Layih nin t sdiq edilmi  i  sah l rind n k narda yerl

sah l r v  Layih nin tikintinin müv qq ti d st kl nm si üçün v  
ya daimi tikilil r alt nda istifad  etdiyi dig r sah l r 
k nd t s rrüfat  
sah l ri 
kommersiya m qs dil  bitkil rin bec rilm si üçün istifad  edil n 
sah l r (müv qq ti olaraq istifad d n ç xm  torpaqlar daxil 
olmaqla); ancaq otlaq kimi istifad  edil n sah l r istisna edilir 
biob rpa 
layih nin uzunmüdd tli m qs dl rin  nail olmaq üçün bitki 
örtüyü v  növl rin r ngar ngliyini qaytarmaq m qs dil  flora v  
faunan n b rpas  v  bitki örtüyünün t
kili (s pind n sonra) 
karsionegen 
n f s v  ya qida borusu il  orqanizm  dü dükd , yaxud d rid n 
keçdikd  x rç ng x st liyin  s b b ola bil c k, yaxud x rç ng 
riskini art racaq madd  v  preparatlar 
RK T 
C nubi Qafqaz Boru K m ri  irk ti v  Müqavil nin 1-ci 
Bölm sind  Müqavil nin 
rtl rind  mü yy n edildiyi kimi 
PODRATÇI 
xüsusi olaraq bu t r fl rd n birinin qeyd olundu u hallar istisna 
olmaqla, boru k m rinin ç kili i i l rin , haz rl q i l rin  v  
obyektin tikintisin , xüsusi keçidl rin v  giri  yolunun tikintisin  
cavabdehlik da yan bütün tikinti PODRATÇILARI v  
Müqavil nin 1-ci Bölm sind  Müqavil  
rtl rind  mü yy n 
edildiyi kimi 
be ikd n m zara 
q d r 
tullant lar n idar  edilm si üzr  cavabdehliyin yarad lma 
m nt q sind n (yaxud be ikd n) son m nt q y  (y ni m zara) 
do ru ötürülm si 
qazma m hlulu / 
qazma tullant lar  
 qazma v  tunel ç km  zaman  istifad  edil n m hlullar v  
yaranan tullant lar 
Sürücü 
s rni in avtomobill rinin, yük avtomobill rinin, t rt ll  v  ya t k rli 
mexanizm v  ma nlar n sürücül rini  hat  edir. 
hüquqi ekspertiza 
vv lc d n mövcud olan m suliyy tl ri mü yy n etm k üçün 
apar lan t dqiqat, m s., torpa n çirkl nm si, sah nin t dqiqi 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 

 
Termin 
zahat   
qay  borcu 
tullant n  yaradan 
xsin h min tullant  üçüncü t r f  
ötürüldükd n sonra da onun laz mi qaydada idar  olunmas n  
t min etm y  borclu oldu unu qeyd ed n prinsip. 
EKOLOJ   DAR  
ETM  ÜZR  
PODRATÇI 
RK T t r find n tikintid n  vv l ekologiyan n t dqiqini, 
növl rin köçürülm sini, biob rpan  h yata keçirm k v  s pinl  
ba l  texniki m sl h t verm k üçün t yin edilmi  müt x ssis 
podratç  
traf mühitin v  
sosial sah nin 
qiym tl ndirilm si 
traf mühit  v  sosial sah y  mümkün t sirl ri v  onlar  
azaltmaq t klifl rini mü yy n etm k ( MSTQ metodologiyas na 
m l etm kl ) üçün apar lan daxili qiym tl ndirm . 
Qiym tl ndirm nin m zmunu v  miqyas  t klifin t bi tin  v  
a kar edilmi  mümkün t sirl rin diapazonuna v  böyüklüyün  
uy un g lir Qiym tl ndirm nin n tic l ri xahi  edil n halda 
n zar t orqan na t qdim edil c k. 
h ssas sah  
Layih  t r find n mü yy n edil n termin olub, boru k m rinin 
ixtiyar nda olan sah l r boyu yerl
n v  h ssas bitki v /yaxud 
faunan n (Az rbaycan n Q rm z  Kitab , IUCN z if; Qafqaz 
Endemik Növl ri v  CITES növl ri daxil olmaqla) olmas  il  ba l  
daha yüks k ekoloji s viyy y  keçirilmi  sah l r. Bu xüsusil  
CQBKG Layih sin  t tbiq edilir v  h r hans  milli v  ya 
beyn lxalq t yinata uy un g lmir. 
partlay c  madd  
odun t siri alt nda partlaya bil n v  ya dinitrobenzola nisb t n 
z rb y  v  ya sürtünm y  daha h ssas olan madd  v  
preparatlar 
tikilil r 
rsinl m  stansiyalar  
al qan 
al ma nöqt si 21ºC v  ya ondan art q v  55ºC-d n az v  ya 
ona b rab r olan maye madd l r v  preparatlar 
z r rli 
n f s v  ya qida borusu il  orqanizm  dü dükd , yaxud d rid n 
keçdikd  sa laml q üçün m hdud miqyasda risk yaradan madd  
v  preparatlar 
h ddind n art q 
al qan 
al ma nöqt si 21ºC-n a a  olan maye madd l r v  preparatlar 
(o cüml d n h ddind n art q al qan mayel r); heç bir enerji 
t tbiq edilm d n isin r k sonda normal temperaturlu hava il  
reaksiyaya gir r k al an madd  v  preparatlar; al ma m nb yi 
il  q sa t mas n tic sind  d rhal al an v  al ma m nb yind n 
uzaqla d r ld qdan sonra yanman  v  ya udulman  davam ed n 
b rk madd l r v  preparatlar; normal t zyiqd  havada al an 
qaz 
killi madd l r; v  su v  ya rütub tli hava il  t masa 
girdikd  t hlük li miqdarda h ddind n art q al qan qaz buraxan 
madd l r v  preparatlar. 
yoluxucu 
t rkibind  insanlarda v  ya dig r canl  orqanizml rd  x st lik 
yaratmas  m lum olan v  inan lan canl  mikroorqanizml r v  ya 
onlar n toksinl ri olan madd l r 
q c qland r c  
d ri v  ya selikli qi a il  ani, uzun müdd t v  ya t krar t mas 
hallar nda iltihab yarada bil n qeyri-korroziv madd l r v  
preparatlar. 
IUCN 
T bi tin Qorunmas  üzr  Beyn lxalq Birlik (IUCN). 1963-cü ild  
t
kil edilmi  IUCN T hlük  alt nda olan növl rin Q rm z  
Siyah s  (h mçinin IUCN Q rm z  Siyah s  v  ya Q rm z  
M lumatlar Siyah s  adlan r) bioloji növl rin qlobal mühafiz sinin 
n t f rrüatl  siyah s d r. IUCN Q rm z  Siyah s  növl rin 
kökünün k silm si riskini qiym tl ndirir. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 

 
Termin 
zahat   
yuyulma m hsulu 
ad t n zibillikl rd n axan v  yuyulma prosesind  yaranan maye 
m hsul 
mutagen 
n f s v  ya qida borusu il  orqanizm  dü dükd , yaxud d rid n 
keçdikd  n sillikc  ötürül n genetik qüsurlar yaradan, yaxud bel  
riski art ran madd  v  preparatlar; su, hava v  ya tur u il  t mas 
n tic sind  z h rli v  ya çox z h rli qazlar yaradan madd l r v  
preparatlar; at ld qdan sonra dig r madd , m s l n, yuxar dak  
xass l rin h r hans  birin  malik olan yuyulma m hsulunu buraxan 
madd  v  preparatlar  
oksidl
m  
dig r madd l rl , xüsusil  al qan madd l rl  t mas yaradan 
zaman h ddind n art q ekzotermik reaksiyaya ba layan madd  
v  preparatlar 
Layih  
Layih  dedikd  öhd lik cavabdehliyi nöqteyi-n z rind n 
RK T ba a dü ül c k 
layih nin ekoloqu 
Ekologiyan n  dar  edilm si üzr  Podratç  t r find n ekoloji 
t dqiqatlara r hb rlik etm k v  h yata keçirm k v  azaltma 
t dbirl rini t tbiq etm k üçün t yin edilmi  s ri t li ekoloq 
mühafiz  edil n sah  
Az rbaycan Respublikas n n  traf mühitin mühafiz si haqq nda 
qanunvericiliyind  n z rd  tutulan mühafiz  edil n sah  
Mühafiz  edil n 
növl r 
IUCN-da n z rd  tutulan h ssas, n sli k silm k t hlük si 
alt nda olan v  ya n sli k silm kd  son h dd  çatm  növl r, 
CITES-d  sadalanm  növl r v  Az rbaycan Respublikas n n 
Q rm z  Kitab na v  ya xüsusi mühafiz  olunan heyvan növl ri 
siyah s na daxil edilmi  növl r 
xüsusi m qs dli 
dozator 
PODRATÇININ v  ya subpodratç n n CQBKG layih si üçün 
qura d rd
 dozatorlar 
Q rm z  kitab 
IUCN Q rm z  Kitab kimi n
r edil n t hlük  alt nda olan növl rin 
qlobal siyah s n  haz rlam d r. Q rm z  Kitaba daxil edilmi  
növl r q bul etdikl ri risk  gör  müxt lif kateqoriyalara 
bölünmü dür. Az rbaycan Q rm z  Kitab  s ciyy vi heyvan v  ya 
bitki növl ri il  (m s l n, sürün nl r, h
ratlar v  ya yosunlar) 
m
ul olur.  
 
b rpa 
boru k m rinin ç kili ind n sonra sah nin  vv lki v ziyy tin  
qaytar lmas  (buraya eroziyaya qar  n zar t t dbirl ri, üst qat n 
v z edilm si, topoqrafiya, ç p rl r v  s.  v z edilm si v  boru 
k m rinin v  ya boru k m ri tikilil rinin tikintisi il  da d lm  
bütün sah l rd  qura d rma i l rind n sonra ilkin s pin 
daxildir).  
 
Qeyd: MÜQAV L N N z man t dövründ n (2 il) sonra bitki 
örtüyünün b rpa edilm si v  növl rin r ngar ngliyi bu t rif  
daxil edilm mi dir (biob rpaya bax). 
s pin 
MÜQAV L N N Z MAN T müdd tind  S viyy  3 v  ya daha 
münasib Eroziya d r c sin  nail olmaq, bitki örtüyünü b rpa 
etm k v  sah l ri vizual 
kild   trafdak  sah l r  ox ar 
v ziyy t  qaytarmaq üçün ilkin s pin t l b olunur. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 

 
Termin 
zahat   
h ssas/ilkin ön m  
malik sah l r 
Layih  t r find n mü yy n edil n termin olub, boru k m ri 
d hlizi boyunca yerl
n h ssas bitki v /yaxud faunan n 
((Q rm z  Kitaba daxil olan, IUCN h ssas; Qafqaz Endemik 
Növl ri v  CITES növl ri daxil olmaqla) olmas  il  ba l   traf 
mühit üzr   h miyy tlilik bax m ndan daha yüks k s viyy y  
keçirilmi  sah l r. Bu xüsusil  CQBKG Layih sin  t tbiq edilir 
v  h r hans  milli v  ya beyn lxalq t yinata uy un g lmir. 
alt torpaq qat  
üst qat n alt nda yerl
n, ad t n münbit olmayan v  üst qata 
nisb t n müxt lif struktur v /yaxud r ng  malik olan (lakin bu 
m cburi deyil) qat v  ya qatlar 
teratogen 
n f s v  ya qida borusu il  orqanizm  dü dükd , yaxud d rid n 
keçdikd , n sillikc  ötürülm y n anadang lm  eyb c rliy  
s b b olacaq v  ya onlar n riskini art racaq madd  v  
preparatlar 
üçüncü t r f 
fiziki 
xs, t
kilat v  ya dövl t t
kilat , y ni 
RK T v  ya 
PODRATÇI olmayan h r hans  
xs v  ya t
kilat 
üçüncü t r f  aid 
qur u 
üçüncü t r f t
kilat na m xsus olan v  istismar edil n qur u 
üçüncü t r f  aid 
torpaq 
boru k m ri d hlizind n k narda yerl
n torpaq v  Layih nin 
tikintinin müv qq ti d st kl nm si v  ya daimi tikilil r üçün 
istifad  etdiyi dig r sah l r 
torpa n üst qat  
torpa n üst qat  s thd  yerl
n, k nd t s rrüfat n  v  ya 
bitkil rin t bii art m n  d st kl y n qata deyilir. 
z h rli 
n f s v  ya qida borusu il  orqanizm  dü dükd , yaxud d rid n 
keçdikd  ciddi, sa laml qla ba l  k skin v  ya xroniki riskl r , 
yaxud h tta ölüm  s b b olacaq madd l r v  preparatlar (o 
cüml d n çox z h rli madd l r v  preparatlar) 
n qliyyat vasit si 
s rni in avtomobill rini, yük avtomobill rini, h mçinin t rt ll  v  
ya t k rli mexanizm v  ma nlar   hat  edir 
z man t müdd ti MÜQAV L  t rifin  istinad 
tullant  
m liyyat f aliyy tl ri zaman  yarad lm , onlar  yaratm  
prosesl r üçün yarars z v  ya d y rsiz olan materiallar 
tullant  yarad c (lar)  
CQBKG Layih sini t
kil ed n bütün i çil r, avadanl qlar v  
prosesl r (o cüml d n 
RK T, PODRATÇI v  subpodratç lar) 
tullant n n minimuma 
endirilm si 
inqrediyentl rin v  istehlak materiallar n n istifad  s m r liliyinin 
artmas na nail olunmas  il , yarad lan tullant lar n azald lmas na 
imkan ver n idar etm  prosesi. Buraya h mçinin da lma v  
s zma n tic sind  itkil rin qar s n  almaq üçün materiallar n 
s m r  il  saxlanmas  v  idar  olunmas  daxildir.  

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
10 
 
3 S YAS T, HÜQUQ  V   NZ BAT  Ç RÇ V  
RK T CQBKG Layih sinin a a dak lara uy un idar  edil c yini n z rd  tutur:  
 
 CQBK 
Az rbaycan Tranzit  raziy  Malik Ölk nin Hökum ti il  Sazi in (T MÖHS) 
müvafiq t l bl ri 
 CQBKG 
Layih si  MSSTQ v  müvafiq s n dl rd ki öhd likl r  
 
RK T N korporativ siyas tl ri. 
3.1 T MÖHS Standartlar  v  T crüb l ri 
Az rbaycan Hökum ti il  CQBK  tirakç lar  aras nda imzalanm   T MÖHS CQBK 
sisteminin h r hans   g l c k geni l ndirilm sini  hat  ed n v  bel likl   d , CQBKG 
Layih si üçün yaranan hüquqi öhd likl r. T MÖHS müdd alar  Az rbaycan Respublikas  
Konstitusiyas n n müdd alar  istisna olmaqla, milli qanunvericiliyin h r hans  uy un 
g lm y n müdd alar n   v z edir.  
 
T MÖHS Layih   i tirakç lar  üçün boru k m rl rini layih l
dir n v  istismar ed n zaman 
mü yy n standartlar   t tbiq etm k öhd liyi yarad r. N tic d  Az rbaycanda CQBKG 
Layih sinin tikintisi v  istismar n n a a dak lara cavab verm si t l b olunur:  
 
traf mühit üzr  standartlar 
 
h yat amilin ,  traf mühit   v   mlaka üstünlük verm kl ,  traf mühit  potensial 
müdaxil l ri minimuma endirm k üçün  n yax  s yl ri etm k 
 
beyn lxalq T bii Qaz boru k m ri s nayesind   sas n üstünlük t
kil ed n standart 
v  t crüb l r  uy un. 
 
Sosial standartlar 
 
trafdak  icmalara v  sakinl rin  mlak na potensial müdaxil l ri minimuma endirm k 
üçün  n yax  s yl ri etm k  
 
Dünya Bank n n standartlar na ümumi uy un sosial sah y  
t sirin 
qiym tl ndirilm sini tamamlamaqla (n z rd n keçirm   v   m sl h tl
m  üçün 
ayr lm  vaxt müdd tl ri istisna olmaqla). 
3.2 
RK T N Korporativ T l bl ri 
irk tin “Biz n y  can at r q” s n dind   irk tin geni   hat li prinsipl ri göst rilir:
1
  
 
“BP böyük bir  irk t – r qab t bax m ndan u urlu v   t r qqi üçün bir güc kimi 
tan nmaq ist yir. Biz dünyaya d yi iklik g tir c yimiz tam  minik. Biz dünyan n istilik, 
i q v  h r k t  artan ehtiyac n  qar lama a yard m edirik. Biz bunu uy un qiym tli, 
t hlük siz v   traf mühit  z r r verm y n enerji hasil etm kl  h yata keçirm y  can 
at r q. BP müt r qqi, m suliyy tli, yenilikçi v  icra yönümlü bir  irk tdir.”  
 
Bu d y rl r müxt lif siyas tl r v  t l bl r t tbiq etm kl ,  irk tin biznes f aliyy ti vasit sil  
h yata keçirilir v   dar etm  Planlar nda göst rilmi  t dbirl rd   ks olunur.  
 
                                            
1
 
“Biz n y  can at r q” 
- a a dak  linkd   ld  etm k mümkündür: 
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/W/what_we_stand_for.pd
 
f
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
11 
 
3.2.1 
irk tin Davran  Kodeksi 
irk tin Davran  Kodeksind  (2012) mü yy n edilmi   irk tin korporativ siyas ti  irk tin 
davran
 il   laq dar standartlar n xülas sini verir, onun biznes f aliyy tinin qurulmas  v  
h yata keçirilm si üçün  sas t
kil edir.
 
 
Davran  Kodeksi  irk tin dünyan n h r yerind  apard
  f aliyy tl r   t tbiq edilir v   sas 
diqq ti be  sah y  yön ldir:  
 
 
T hlük siz, m suliyy tl   v  etibarl  
kild  idar etm  – o cüml d n  irk tin 
f aliyy t göst rdiyi t bii mühitin mühafiz si, icmalar n t hlük sizliyi il  ba l  
müdd alar v   irk tin i çil rinin sa laml
, t hlük sizliyi v  mühafiz si  
 
Bizim i çil rimiz –  dal tli r ftar v  b rab r imkanlar   hat  ed n, zorak l q v  ya 
sui-istifad  hallar  il  ba l  göst ri l r v   i çil rin 
xsi h yat n n v   m xfiliyinin 
qorunmas   
 
Bizim biznes t r fda lar m z – h diyy l rin verilm si v   q bul edilm si v  
yl nc , maraqlar n toqqu mas , r qab t, ticar t m hdudiyy tl ri, çirkli pullar n 
yuyulmas  v  t chizatç larla i  m s l l ri il  ba l  göst ri l r 
 
Bizim birg   i l diyimiz hökum tl r v  icmalar – rü v t, hökum tl rl  
sövd l
m l r, icmalar n c lb edilm si, xarici  laq l r v  siyasi f aliyy t kimi 
sah l ri  hat  edir 
 
Bizim aktivl rimiz v  maliyy  dürüstlüyümüz – d qiq v  tam qeydl r v  
hesabatlar,  irk tin 
mlak n n qorunmas , 
qli mülkiyy t, m lumat n daxili i çi 
t r find n aç qlanmas  v  r q mli sisteml r. 
3.2.2 
S TT M Siyas ti üzr  Öhd lik 
irk tin sa laml q, t hlük sizlik, mühafiz   v   traf mühitin mühafiz si il  ba l  siyas ti 
lav  A-da verilib.  
3.2.3 
Qrupun Mü yy n edilmi  T crüb si v  Qrupun Tövsiy  edil n T crüb si 
irk t öz daxilind  mü yy n edilmi   t l b v  standartlar   t
kil ed n bir s ra Qrupun 
mü yy n edilmi   t crüb l ri (QMT) v   lav   t limat v  tövsiy l r ver n Qrupun tövsiy  
edil n t crüb l ri (QTT) d stin  malikdir. 
 
A a dak  QMT v  QTT xüsusi olaraq layih y  aid edilir v  münasib olduqca h yata 
keçiril c kdir: 
 
 Yeni 
Giri  Layih l ri,  rimiqyasl  Layih l r, Beyn lxalq Mühafiz  edil n Sah l rd  
apar lan Layih l r v   v  Sat nalmalara dair Dan
qlar üzr  QMT üçün  traf 
Mühit v  Sosial T l bl r (“ traf Mühit v  Sosial sah  il  ba l  QMT”)  
 Layih l r üçün  traf Mühit v  Sosial Sah  il  ba l  Tövsiy l r- GRP-3.6-0001 
(“ traf Mühit v  Sosial Sah  QTT”). Bu, yuxar da qeyd edilmi  GDP 3.6-0001 
s n dini d st kl yir v  layih l rd n  traf mühit v  sosial sah y  olan t sirl rin 
idar  edilm si il  ba l  tövsiy l r verir. 
  QTT 7.1-0001 Hüquqi v  Normativ S TT M Uy unlu u. Bu, QTT s m r li v  
m qs d uy un (risk  
saslanm ) S TT M hüquqi v  normativ uy unlu u 
idar etm  prosesl rinin haz rlanmas , icras   v  apar lmas  il  ba l  tövsiy l ri 
t qdim edir. 
 
traf mühitin v  sosial QMT v  QTT enerji s nayesi, o cüml d n boru k m rl ri sah sind  
qabaqc l t crüb ni 
ks etdir n beyn lxalq standartlar   v   t limatlar   n z r  alaraq 
haz rlanm d r. Bu s b bd n, onlar CQBKG layih sind   MSSTQ s n dinin haz rlanmas , 
t sir azaltma t dbirl rinin v  t crüb l rinin mü yy n edilm si zaman  n z r  al nm d r. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
12 
 
3.3 Layih  üzr   traf Mühit
 
Standartlar
T MÖHS-nin t l bl rin  riay t etm k m qs di il , layih  üzr  
traf mühit standartlar  
mü yy n etm k üçün a a dak  informasiya m nb l ri n z r  al nm d r: 
 
 Beyn lxalq Maliyy  Korporasiyas n n (BMK)  cra Standartlar   v  Sa laml q, 
m yin T hlük sizliyi v   traf Mühitin Mühafiz si (S T M) üzr  T limatlar 2 
 Beyn lxalq S naye Standartlar  v  T crüb l ri, o cüml d n Ümumdünya S hiyy  
T
kilat n n (ÜST) t limatlar , neft v  qaz s naye assosiasiyalar   t r find n 
verilmi  t limat, v  ümumi s naye t crüb si 
 BK-da 
v  A -da t tbiq olunan standartlar v  t crüb l r.  
 
Layih y  t tbiq olunan standartlar  lav  B-d  t f rrüat  il  verilir. 
Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə