Cqbk -nin Az rbaycanda Geni L ndirilm si Layih si traf Mühit V Sosial Sah y t sirin Qiym tl ndirilm siYüklə 3,23 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/35
tarix23.06.2017
ölçüsü3,23 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35

T hlük siz tullant lar 
 
 Rezin 
inl r 
 
ü
 
 Ka z v  karton 
 Plastik 
materiallar 
 Metal 
tullant lar 
 Taxta 
 
M i
t tullant lar . 
 
T sirsiz tullant  
 Çirkl nm mi  art q torpaq (o cüml d n çirkl nm mi  tullant  da ). 
 
Tullant  ax n n n mü yy nl
dirilm si v   t snifat  
RK T N regional qaydalar na (bu 
qaydalar PODRATÇIYA t qdim olunacaq) uy un 
kild  yerin  yetiril c k. 
9.4.3.6 Çirkl nmi  torpaq tullant  kimi 
PODRATÇININ Tullant lar n  dar  Olunmas  üzr   cra Plan nda çirkl nmi  torpa n 
(karbohidrogen, t hlük li madd l r, dig r t hlük li v  ya t hlük siz tullant lar) t hlük li 
tullant  kimi k narla d r lmas , lokalla d r lmas   v  idar  olunmas   v  onun TTS-y  
da nmas  üçün metodlar n z rd  tutulacaq.  
 
6-16 Çirkl nmi  torpaqlar n t mizl nm sind  üstünlük veril n variant 
material n k sb etdiyi riskl r  
saslanacaq. T hlük li materiallar n 
da nmas n n v  tullant lar n yaranmas n n minimuma endirilm si 
m qs di il , yerind  v  sad  texnologiya il  düz li  üsullar na üstünlük 
veril c k. 
 
PODRATÇI çirkl nmi  torpa  TTS-d n k narla d rma a, da ma v   t mizl m y  
cavabdeh olacaq.  
9.4.4 
Tullant lar n yaranmas na yol verilm m si v  onlar n minimuma endirilm si  
üzr  Strategiya 
PODRATÇININ T O P-u m nb d  tullant lar n formala mas n n (üstünlük veril n) qar s n  
alan v  ya minimuma endir n v   t krar istifad   v   t krar emal vasit sil  poliqonda 
utilizasiya edil n tullant lar n miqdar n  azaldan tullant  iyerarxiyas n   q bul edir. 
RK T 
PODRATÇININ formala an tullant lar n miqdar n n azald lmas  istiqam tind  gördüyü 
f aliyy t  n zar t ed c k. 
9.4.4.1 M nb d  azald lma 
PODRATÇI Tullant lar üzr   T dqiqat h yata keçir c k v  bu t dqiqat tullant lar n 
formala mas n n qar s n n al nmas  üçün düzgün materiallar n seçilm si (m s l n: taras z 
v ziyy td  sat n alma) v  art q m hsulun t chizatç ya geri qaytar lmas na imkan ver n 
müqavil l rin ba lan lmas  vasit sil  tullant lar n minimuma endirilm si variantlar n  
mü yy nl
dir c k.  
9.4.4.2 Minimuma 
endirm  
PODRATÇI sah d n da nmazdan  vv l qida tullant lar n n v  çöküntül rinin kompost 
edilm si, susuzla d r lmas  v  t mizl nm si (bax n: Bölm  9.4.6.) kimi tullant lar  minimuma 
endirm  üsullar n  h yata keçir c k. Tullant lar n minimuma endirilm si üzr  bütün variantlar 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
92 
 
RK T t r find n t sdiql n c k. PODRATÇI mümkün olduqda, art q material  
t chizatç lara geri qaytaracaq.
  
 
PODRATÇI t darük v  t chizat müqavil l ri ç rçiv sind  bütün istifad  edilm mi  t hlük li 
materiallar n v  bo  qablar n v  mümkün olduqda, art q qalan t hlük siz tullant lar n 
t chizatç ya qaytar lmas n  t min ed c k. 
9.4.4.3 Materiallar n t krar istifad si v  t krar emal  
PODRATÇI t krar istifad   v  ya t krar emal üçün çe idl n  bil c k tullant  materiallar n n 
daxil oldu u, özünün h r hans  tullant  ax nlar n  mü yy nl
dir c k (m s l n: Layih nin 
tikinti i l rind  t krar istifad  üçün qabla d rma taxtas  v  t krar emal üçün plastik,  ü
l r, 
karton/ka z v  ya metal).  
 
 PODRATÇI  regionda  tullant  materiallar n n t krar istifad si v   t krar emal  prosesl rini 
h yata keçir n t
kilatlar  mü yy nl
dir c k v   t sdiq üçün onlar  
RK T  tövsiy  
ed c k.  
 
PODRATÇI 
RK T N icaz si olmadan tullant  materiallar n  ayr -ayr  
xsl r  v  ya qeyri-
kommersiya, yaxud qeyri-icma  sasl  hüquqi 
xsl r  verm y c k.  
9.4.5 
Tullant lar n toplan lmas  v  idar  olunmas  
PODRATÇININ T OTP-d  tullant lar   m nb d  toplama a imkan ver n tullant  toplama 
sah l ri üçün (Tullant  Toplama M nt q l ri yaxud TTM-l r), habel  etibarl  
da nma/saxlama sah l ri (Tullant  Toplama Sah l ri v  ya TTS-l r) üçün planlar 
mü yy nl
diril c k. Tullant lar n t hlük siz v  qanuni 
kild  saxlan lmas n , utilizasiya 
edilm sini v  evakuasiya riskinin azald lmas n   t min etm k üçün Podratç lara diqq tli 
olmaq öhd liyi  amil edil c k. 
9.4.5.1 Tullant  toplama m nt q l ri (TTM) 
Tikinti sah si v /v  ya boru k m ri üzr   i çi resurslar  traf ndak  bir s ra strateji yerl rd  
PODRATÇI t r find n tullant  toplama konteynerl ri yerl
dirilm li v  onlar n ölçüsü 
planla d r lan f aliyy t  v   çi hey tinin say na uy un olacaq.  
 
Tikinti dü
rg l rinin 
traf ndak  tullant  toplama yerl rin  ofisl r, anbarlar, avadanl q 
saxlama sah l ri, m tb x obyektl ri v  s. daxil ola bil r.  
 
PODRATÇI h r bir sah nin  traf nda t yinat na uy un olan müxt lif növ v   h cmd  olan 
tullant  konteynerl rinin kombinasiyas n   t min ed c k. Tullant  konteynerl rin   t k rli zibil 
qutular ; bunker tipli konteynerl r; “euro-bin” növlü konteynerl r; ç ll kl r; tullant  badyalar  
v  kilidl n n standart zibil qutular  (tibbi tullant lar üçün) daxil olacaq. 
 
PODRATÇI konteynerl rin t yin edildiyi tullant n  ayd n 
kild  göst rm k m qs dil  bütün 
tullant  konteynerl rinin üz rin  ayd n 
kild  etiketl r (müvafiq r ngli etiketl r il ) vuracaq.  
 
Konteynerl r tullant lar n xüsusi növl ri üçün müvafiq qaydada etiketl nmi   t miz ç ll kl r 
v  ya dig r s rt divarl  tutumlar olacaq. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
93 
 
 
T hlük li tullant  
R ng Kodu 
Tibbi tullant  
Sar  
Ya l /neftli b rk tullant  ( sgil r, 
filtrl r v  s.) 
Qara 
Dig r t hlük li tullant lar 
(flüoressent lampalar; aerozol 
qablar , kimy vi madd l rl  r ftar 
avadanl
 v  s.) 
Q rm z  (xüsusi 
etiket  malik tullant  
növünd n as l  olaraq 
çe idl nib) 
T hlük siz tullant lar 
 
ü
 
M sl h t edil c k 
Ka z v  karton 
A  
Plastik materiallar 
Boz 
Metal tullant lar 
Mavi 
Taxta 
Q hv yi 
Qida tullant s  
Ya l 
 
Bu, t krar emal oluna bil n tullant n n, t krar istifad  edil  bil n, t mizl n n v  utilizasiya 
üçün n z rd  tutulmu  tullant lar n daha geni  çe idl nm sini n z rd  tutacaq. 
 
TTM-d ki bütün tullant  konteynerl ri (zibil qutular , badyalar, ç ll kl r v  s.) müvafiq dill rd  
(Az rbaycan v  ingilis dill rind ) ayd n 
kild  etiketl n c k ki, onlara hans  tullant lar n 
at la bil c yi v  onlar n iç risind  hans  tullant lar n oldu u göst rilsin. Ça q nl a yol 
verm m k üçün h r hans   vv lki etiketl r ç xar lacaq v  ya örtül c k. 
 
PODRATÇININ TTM-l ri çe idl m  prinsipl ri v  tullant lar n idar  olunmas  zaman  
görülm li ehtiyat t dbirl ri t svir olundu u ni an lövh l rin  malik olacaq. TTM-l r müvafiq 
olduqda, tullant lar  TTS-  gönd rm k m qs dil  müvafiq da ma avadanl
 (m s l n: 
ç ng lli qald r c lar) üçün giri
 aç q olacaq. 
 
Müxt lif tullant  növl ri Bölm  9.4.5.2-d  verilmi  qaydada çe idl n c k.  stifad  edil n 
tullant  saxlama konteynerl ri h cm, t rkib, forma v  saxlan lan materiala münasib aç q 
hiss  bax m ndan müvafiq olacaq. Konteynerl r yax   v ziyy td  saxlan lacaq, onlarda 
d likl r, k sikl r, bat qlar v  ya h ddind n art q paslanma olmayacaq v  onlar qapaqlar il  
t chiz edil c k.  
 
Konteynerl r t rkibind kil rd n, zibil v  ya toza n zar t   z rur tin olmas ndan, qu lar n 
giri inin qar s n n al nmas ndan v  ya badyalara ya
n daxil olmamas ndan as l  olaraq 
örtüy  malik olacaq.  ç risind  ka z v  ya karton olan tullant  badyalar  ya
dan mühafiz  
edil c k. T xaclar v  qapaqlar etibarl  
kild  b rkidil c k v  ya dig r örtük formalar  t min 
edil c k. 
 
Tullant lar PODRATÇI t r find n el  qaydada saxlan lacaq v  utilizasiya edil c k ki, 
mümkün q d r sahibsiz itl rin v  ziyanvericil rin c lb olunmas na v  giri in  imkan 
verilm sin. Tullant lar KS-d  gec  vaxt  saxlan lmayacaq (t hlük sizliyin t min olunmas  
hallar  istisna olmaqla). Tullant lar yaln z sah d n k nara müvafiq t mizl m   v  utilizasiya 
üçün da nmazdan  vv l laz m oldu u q d r saxlan lacaq. 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
19-08 Tikinti 
podratç lar ndan g miricil rin y
lmas n n qar s n  almaq üçün 
rzaq v  üzvi tullant lar n saxlan lmas   v  at lmas n n idar  olunmas  
t l b olunacaq. 
 
PODRATÇI t min ed c k ki, bu  razid  (m s l n: KS, i  sah si dü
rg  ofisl ri, anbar, 
avadanl q saxlama sah si, m tb x) müvafiq sayda v  növd  tullant  konteynerl ri olsun v  
onlara tullant lar n formala d
 yerl rd n asan giri  olsun v  m nb d  çe idl nm y  imkan 
olsun. 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
94 
 
 
T hlük li mayel rin (m s l n, tullant  yanacaq, ya   v  ya kimy vi madd l r) h r hans  
q samüdd tli saxlanmas   t l b olunan hallarda, minimum olaraq, geomembran il  
dövr l nmi   v   b ndl nmi  saxlama sah l ri yarad lacaq v  ya material s zma qablar  il  
t chiz olunmu  qaydada saxlan lacaq. Dü
rg l r, emalatxanalar, yanacaqdoldurma 
sah l ri v  dig r müv qq ti i  sah l rind  t hlük li mayel rin saxlan lmas  üçün s rt divarl  
saxlama sah l ri yarad lacaq. Bu saxlama sah l ri  n irih cmli konteynerin tutumunun yüz 
on (110) %-i h cmind  maye saxlamaq gücün  malik olacaqd r. Bu tullant lar 24 saat 
müdd tind  Tullant lar n Toplanmas  Sah l rin  da nmal d r. 
 
Bütün t hlük li maye v  ya yar m maye tullant  konteynerl ri b ndl n c k.  
 
B rk tullant lar el  qaydada saxlan lacaq ki,  idd tli kül kl r zaman   trafa sovrulmas n n 
qar s  al ns n.  
 
PODRATÇI tullant lar   k narla d rmaq üçün yax   s liq -sahman t tbiq ed c k v   t min 
ed c k ki, KS, qur ular n tikintisi sah l ri, dü
rg , boru anbar  sah l ri v   i  sah l ri 
s liq li olsun v  saz v ziyy td  saxlan ls n. 
9.4.5.2 Tullant lar n çe idl nm si 
Müxt lif növ tullant lar çe idl n c k. Bu, ad t n ayr ca saxlama sah l ri v  ya t hlük li v  
t hlük siz tullant lar n fiziki c h td n bir-birind n ayr lmas n  v /v  ya müxt lif növ t hlük li 
tullant lar n çe idl nm sini t l b ed c k.  
 
PODRATÇI bütün tullant lar   m nb yind  mü yy n etm li v   a a dak  tullant  növl rinin 
ayr lmas  üçün ayr ca konteynerl ri t min ed c k (a a dak  tam t f rrüatl  siyah  deyil):  
 
 
T hlük li tullant  növl ri: 
o
 
stifad  olunmu  ya  
o
 Karbohidrogenl  çirkl nmi  material (da lm  materiallar  t mizl m k üçün 
istifad  edilmi   sgil r, ç ll kl r, torpaq) 
o
 Boya 
v  h lledicil r 
o
 
stifad  edilmi  ya l  filtrl r 
o
  Batareyalar (quru batareya/qur u unlu akkumulyator) 
o
 
stifad  edilmi   ç ll kl r ( g r kimy vi madd l r qablar n n, ç ll kl rin, 
konteynerl rin, qabla d rmalar n iç risind kil r t hlük li material kimi 
mü yy nl
dirilibs , o zaman onlar t mizl nm li v   t hlük li tullant  kimi 
utilizasiya edilm lidir) 
o
 
st nil n dig r tullant lar n emal  üzr  kimy vi madd l r 
o
 Flüressensiya 
borular  
o
 Çirkl nmi  torpaq 
o
  Printer üçün toner 
 Materiallar  t krar emal/t krar istifad  ed  bil n t sdiq olunmu  t
kilatlar n mövcud 
oldu u PODRATÇININ Tullant lar üzr   T dqiqat nda mü yy n olunan t hlük siz 
tullant  növl rin  a a dak lar daxil ola bil r: 
o
 Metal 
q r nt lar  v  qaynaq tullant lar  
o
 Rezin 
(m s l n, istismar müdd ti bitmi   inalar) 
o
 
ü
 
o
 Plastik 
materiallar 
o
 Taxta 
o
 Ka z v  karton 
o
 Üzvi/bioloji 
t rkib hiss l rin  ayr la bil n tullant lar 
o
 Dig r t hlük siz tullant lar 
 Qeyri-aktiv 
tullant lar. 
 
PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
95 
 
7-08 T krar emal v   t krar istifad   i ini asanla d rmaq üçün tullant lar 
çe idl n c k. 
 
T hlük li tullant lar n yaln z bir növü ist nil n bir konteynerd  yerl
diril  bil r. B rk v  
maye tullant lar qar d r la bilm z. 
 
g r t hlük li tullant lar t hlük siz tullant lar il  qar d r larsa, bütün partiya t hlük li hesab 
olunacaq.  
 
PODRATÇI t hlük siz kimi mü yy n oluna bilm y n ist nil n tullant n  ay rmal   v  
eynil
dirm  v  ya kimy vi t hlill ri il  onun düzgün t snifat n  mü yy n ed n   q d r onu 
t hlük li tullant  kimi saxlayacaq.  
 
Tullant lar  Saxlama Sah sind  (TSS) PODRATÇI tullant lar  ay rmal  v  da nmadan  vv l 
tullant lar  emal ed c k (bax a a da Tullant lar n Emal olunmas ). 
9.4.5.3 Tullant lar  saxlama sah si (TSS) 
PODRATÇI h r bir dü
rg  sah sind  v  ya dü
rg l rd n istifad  olunmayan yerl rd  i  
sah l rind   v  ya 
RK T N t sdiq etdiyi h r hans  dig r Layih y   d st k obyektind  
tullant lar n saxlama v  ay rma obyekti yaradacaq. Tullant lar  Saxlama Sah sinin (TSS) 
h cmi Layih   i çi hey tinin say  (o cüml d n 
RK T N, PODRATÇININ v  
subpodratç lar n) v  tullant lar n n z rd  tutulan h cmi il  mü yy n olunacaq. TSS-in h cmi 
gözl nilm y n v ziyy tl ri (m s l n,  lveri siz hava 
raiti) v   lav  qonaqlar v   i çi 
hey tini n z r  alaraq maksimum tutumdan  n az  1.5 yuxar   msal   hat  ed c k.  
 
PODRATÇININ tikinti dü
rg sinin planlar na, 
RK T N t sdiq etdiyi dü
rg  plan na 
uy un olaraq, ya ay   m h ll l rinin tullant  yerl rind n uzaq m saf d  yerl
diyini t min 
etm kl , tullant  saxlama sah l rinin  razil ri daxil olacaq.  
 
PODRATÇI özl rinin tullant lar n idar  olunmas   razil ri il  ba l  layih ni t sdiql nm k 
üçün 
RK T  t qdim ed c k. Tullant lar n idar  olunmas   razil ri tullant lar n çe idl ndiyi 
v  t mizl ndiyi v  tullant  mayel rin v  t hlük li tullant lar n saxland
 yerd  hasarlanacaq, 
q f llanan darvazalara malik olacaq v   n az , damba il  qorunacaq v  örtül c k.  
çi sah l r v  bütün fövq lad  hallar üzr  qur ular v  xilas mar rutlar  tullant lardan t miz 
saxlanacaq. T hlük sizlik  razil ri (toplanma yerl ri, gözl rin yuyulmas  m nt q l ri, v  s.) 
yarad lmal   v  yan nsöndür nl r v  neft m hsullar n n da lmas n n qar s n  alma 
avadanl qlar  il  t chiz olunacaq.  
 
Bütün tullant lar PODRATÇI t r find n son k narla d rma sah l rin   v  ya t krar istifad  
üçün t sdiq olunmu  üçüncü t r fl r  da nmadan önc   i  sah l rind n  n yax n tullant  
saxlama sah sin  da nacaq.  
Bu obyektl r t hlük li v   t hlük siz tullant lar n toplanmas , çe idl nm si, emal , 
stabill
m si, ni anlanmas , qabla d r lmas , saxlanmas   v  ötürülm si m nt q l ri kimi 
xidm t göst r c k. Tullant lar  Saxlama Sah sind  (TSS) PODRATÇI tullant lar  ay rmal  v  
da nmadan  vv l tullant lar  emal ed c k (bax a a da Tullant lar n Emal olunmas ). 
 
TSS möhk m beton meydançalar, örtükl r, saxlama konteynerl ri v   t hlük li maye 
tullant lar (neft v  s) üçün ikinci qoruyucu örtükl ri olan hasarlanm  v  kilidl n n  razid n 
ibar t olacaq. Birinci növ t krar istifad y  yararl  
yalar (ka z, karton, metal q r nt lar ), 
m i
t tullant lar  v  ayr lmas  t l b olunan t hlük li tullant lar, o cüml d n neft, neftli b rk 
tullant lar , kimy vi madd l r v  batareyalar üçün ayr ca saxlama konteynerl ri t min 
olunacaq. Kimy vi madd l rin ayr ca konteynerl rd  saxlanmas na diqq t yetiril c k v  
kimy vi reaksiyan n qar s n  almaq üçün onlar uy unluq s viyy si n z r  al naraq 
saxlanacaq.  
 
PODRATÇININ TSS üzr  obyektl ri a a dak  t l bl r  uy un olacaq: 
 
 
TSS beton özül üz rind  tikil c k 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
96 
 
 
razi hasarlanmal  v  giri
 n zar t olunacaq 
 
Heç bir metal ç ll kl r v  ya konteynerl r birba a torpa n üstünd  saxlanmayacaq 
 Obyektl r el  layih l ndiril c k ki,  traf torpa n çirkl nm sinin qar s  al ns n.  
 Maye 
tullant lar  n iri konteynerin tutumunun 110 faizini v  ya material ehtiyat n n 
25 faizini t
kil ed c k dambada saxlanacaq (hans  daha çox olarsa). 
 Toplanma 
sah l ri materiallar n keyfiyy tinin pisl
m sin  yol verm m k üçün 
örtül c k. 
 
N qliyyat vasit l rinin/avadanl qlar n giri i t min olunacaq 
 Sah  ventilyasiya olunacaq 
 Ayr lm  t hlük li v  t hlük siz tullant lar üçün t yin olunan sah l r t min olunacaq. 
 
T krar istifad y  yararl   v   t krar istifad  oluna bil n materiallar n k narla d rma 
üçün n z rd  tutulan 
yalardan ayr lmas  üçün sah l r t yin ayr lacaq. 
 
çil ri t hlük  v  TSS daxilind  FMV (f rdi mühafiz  vasit l ri) üzr  t l bl r  dair 
m lumatland ran lövh l r qoyulacaq 
 Sah nin yerl
diyi yerd n as l  olaraq, laz m g l rs , q  mövsümünd  istismar 
üçün haz rl
 
 Sah nin dig r hiss l rin  xidm t göst r  bil c k (m s l n, n qliyyat 
vasit sinin/ç ll yin yuyulma sah si, n qliyyat vasit l rinin t mir sah l ri v  s) neftli 
sular  ay rma qur usu t min olunacaq. M hlulun y
lmas n n qar s n  almaq v  
ayr ma qur usunun s m r li i l diyini t min etm k üçün ona münt z m texniki 
xidm t göst ril c k. Yuyulma f aliyy tl rind n s thi aktiv madd l r v  yuyucu 
madd l r separatora daxil olarsa, bo altman n  traf Mühit üzr  Normalara –  lav  
B cavab verm sin   min olmaq üçün qalma müdd ti art r lacaq. 
 
PODRATÇI, Dü
rg nin Spesifikasiyas nda mü yy n olunan layih l ndirm   t l bl rin  
uy un olaraq TSS-nin layih l ndirm  v  yerl
m  planlar n  yoxlama v  t sdiq etm si üçün 
RK T   t qdim ed c k. PODRATÇI saxlama konteyneri üzr   t l bl ri onlar n n qliyyat 
vasit l rin  uy unlu unu t min etm k m qs dil  mü yy n ed c k. 
 
PODRATÇI parazitl r   n zar t etm k v  TSS-nin sa laml q üçün t hlük  tör tm sinin 
qar s n  almaq üçün t dbirl ri h yata keçir c k.  
 
PODRATÇI sah d ki t hlük l r  v  FMV geyinm k t l bl rin  dair i çil r  m lumat ver n 
lövh l r asacaq v  
RK T N S T M üzr  t l bl rin   sas n sah l ri yan nsöndür nl r 
v  da lmalar  y ma avadanl qlar  il  t chiz ed c k.  
PODRATÇI h r bir TSS-d  saxlan lan h r bir tullant  növünün miqdar na dair siyah s n , 
MTTS-l ri saxlayacaq.  
 
CQBKG üzr  
MSSTQ tikinti m rh l si zaman   b rk tullant lar n toplanmas n   v  
saxlanmas n  öhd sin  götürmü dür v  PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  yetir c k: 
 
D5-028 CQBKG 
üzr  Tullant lar n  dar  olunmas  Plan na 
sas n, tikinti 
f aliyy tl ri n tic sind  yaranan b rk tullant lar dü
rg l rd  yerl

tullant lar  saxlama sah l rind  (TSS) y
lacaq. 
7-08 T krar emal v   t krar istifad   i ini asanla d rmaq üçün tullant lar 
çe idl n c k. 
 
CQBKG üzr   MSSTQ-d  t hlük li tullant lar n müv qq ti saxlanmas  öhd liyi götürülüb v  
PODRATÇI a a dak  öhd liyin yerin  yetirilm sini t min etm k üçün, çe idl nmi  t hlük li 
tullant lar  t hlük siz qaydada saxlayacaq.  
 
7-03 Layih  obyektl rind  yekun t sdiq olunmu   t hlük li tullant lar n 
saxlanmas   v  ya utilizasiyas  obyektl rin  gönd rilm zd n 
vv l, 
müv qq ti  saxlama üçün Layih nin t l bl rin  cavab ver n etibarl  
t hlük li tullant lar n toplanmas  sah si  istifad  edil c k. 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
97 
 
PODRATÇI qoxu, g miricil r v   h
ratlar il  probleml r olmamas  üçün tullant lar n 
laz m nca tez-tez da nmas n   t
kil ed c k. Bütün tullant  növl ri üçün saxlama tutumu 
icaz  v  
RK T N t l bl rin  uy un olacaq. 
9.4.5.4 Tullant lar n t mizl nm si (k narla d r lmas ) 
PODRATÇI a a dak  layih l ndirm  öhd liyini h yata keçir c k: 
 
D5-029 CQBKG 
Layih sind n yaranan bütün tullant lar(a) t bii mühit  
t sirl rini v  (b) i çil r  potensial sa laml q t hlük l rini azaltmaq 
m qs dil  idar  olunacaq. Uy un hallarda, tullant  materiallar   t krar 
emal v  istifad  edil c k, son üsul is  poliqonlar na k narla d rma 
olacaq. 
 
PODRATÇI bioloji ayr lma qabiliyy ti olan tullant lar n qoxu v  ziyanvericil rd n yay nmaq 
üçün müvafiq intervallarda dü
rg  sah l rind   t mizl nm sini v  ya oradan toplanmas n  
t min ed c k. 
 
Boru k m ri, obyekt v  ya yol tikintisi ba a çatd qdan sonra v  avadanl qlar KS-d n, i  
sah l rind n v /yaxud dü
rg d n ç xar ld qdan sonra, PODRATÇI yerd  qalan bütün 
material növl rini, o cüml d n mexanizml rin t miri v  yanacaq saxlama sah l rind  qalan 
materiallar  tullant  kimi k narla d rmaq üçün TSS-d  yerl
dir c k.  
 
PODRATÇININ T O P (tullant lar n idar  olunmas  üzr  icra plan ) 
RK T N S T M 
t l bl rin  uy un olaraq tullant lar n KS-d n v   i  sah l rind n da nma stansiyalar na 
da nmas  üçün istifad  olunan n qliyyat vasit l rinin seçilm si,  t chiz olunmas , 
yoxlanmas , t sdiq olunmas  v  saxlanmas  üzr  prosesl ri izah ed c k.  
9.4.5.5 Tibbi 
tullant lar 
PODRATÇININ tibbi personal  Layih  dü
rg l rind  v  i  sah l rind  y
lan ist nil n tibbi 
tullant lar  toplamal  (o cüml d n  prisl r, iyn l r, sar  materiallar , orqanizm toxumas , 
istifad  olunmu   d rman preparatlar ), onu de ilm y n qutularda v  sar  kis l rd  
qabla d rmal   v  laz mi materiallardan haz rlanm   a z  ba lana bil n konteynerl rd  
saxlayacaq. PODRATÇININ tibbi personal  konteynerl r  tibbi tullant  olmas na dair ayd n 
etiket vurmal , onlar n laz mi qaydada s n dl
dirildiyin   min olmal  v  onlar n 
RK T N 
t sdiq etdiyi obyekt  da nmas n   t min ed c k. PODRATÇI t min ed c k ki, 
RK T N 
t l bl rin  uy un olaraq, tibbi t chizatç n n xidm tl rin  tibbi tullant lar n da nmas   v  
k narla d r lmas  da daxildir. Tibbi tullant lar n k narla d r lmas  PODRATÇININ v zif sidir 
v  a a dak  öhd liy  müvafiq olacaq.  
 
31-06 Tibbi 
tullant lar lisenziyal  tibbi podratç   t r find n at lacaq, yaxud 
irk t t r find n t sdiq edilmi  peçd  yand r lacaq 
 
9.4.5.6 Qida 
tullant lar  
PODRATÇI qida tullant lar n  emal etm k üçün tikinti dü
rg l rind ki h r bir TSS-d  zibil 
do rayanlar v  quruducu qur ular  qura d racaq. N z rd  tutulur ki, qurudulmu  qida 
tullant lar ndan ç xan çirkab sular sah d ki Çirkab Sular   T mizl m  Qur usu (ÇSTQ) 
vasit sil   k narla d r la bil r v  PODRATÇI bu t l bi ÇSTQ-nin spesifikasiyas na daxil 
ed c k (Hiss  10.4.6.2).  
9.4.5.7 Qazma/tunel 
ç km  i l rind n tullant lar  
PODRATÇI material n xüsusiyy tl ri v  q bul ed n mühitin xüsusiyy tl rin   sas n müvafiq 
k narla d rma metodlar n  mü yy n etm k üçün tullant  qazma m hlulunun v  ya tunel 
m hlulunun k narla d r lmas  üçün  traf mühitin risk qiym tl ndirm sini aparacaq. 
RK T 
PODRATÇININ ir li sürdüyü metodu t sdiq ed c k. PODRATÇI a a dak  öhd likl ri yerin  
yetir c k: 
 

CQBK –nin Az rbaycanda Geni l ndirilm si Layih si 
traf mühit  v  sosial sah y  t sirin qiym tl ndirilm si
  
Son variant 
 
traf Mühitin v  Sosial Sah nin  dar  edilm si v  Monitorinqi Plan
 
98 
 
6-24 Qazma 
m hlullar   traf mühit üçün riskl rin qiym tl ndirilm sin  uy un 
olaraq k narla d r lacaq.   
39-06 Qazma 
m hluluna  lav  edilm si t klif olunan ist nil n a qarlar n 
istifad si 
irk t t r find n t sdiq olunmazdan  vv l onlar n 
traf 
mühit  risk qiym tl ndirilm si apar lmal d r.  
Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SCPXESIA
SCPXESIA -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
SCPXESIA -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
ESIAs -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
SCPXESIA -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> 5 Ə traf MühitinT
SCPXESIA -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SCPXESIA -> G to ko tə DƏ

Yüklə 3,23 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə